Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 23.08.2018 kl. 09:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


131.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Niels Rolskov (Ø), Flemming Christensen (C) og Torben Haack (F).

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


132.   Møde med FMU-TMF - budget 2019-2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU-Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2019-2022.
Baggrund og vurdering

I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Teknik- og Ejendomsudvalget møde med FMU-Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

FMU-Teknik- og Miljøforvaltningens medlemmer deltager fra kl. 9.00.

Der eftersendes 2 bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
 

Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


133.   Tema: Vedligehold af veje og grønne områder


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter nærværende gennemgang af vedligehold af veje og grønne områder i henhold til servicedeklarationen.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-05-2018
Udsat.
Baggrund og vurdering

ETK har igennem mange år haft en såkaldt driftsaftale med Køge Kommune.

Driftsaftalen var en aftale om, hvilke opgaver ETK skulle løse indenfor vedligeholdelse af veje og grønne områder.

Frem til og med 2013 var den økonomiske ramme for disse ydelser ca. 26 mio. kr. på årsbasis.

I forlængelse af de generelle drøftelser om udbud af opgaver indenfor området, afgav ETK i 2013 et tilbud til Køge Kommune om at drifte aftalen for 8 mio. kr. mindre om året. Køge kommune accepterede tilbuddet. Driftsaftalen blev gennemgået og ændrede, efter en politisk behandling, navn til Servicedeklarationen. Denne er vedlagt som bilag.

ETK drifter servicedeklarationen for ca. 17 mio. kr. om året. Der er tale om stort set det samme indhold og kvalitetsniveau som i den gamle driftsaftale.

Ud af besparelsen på 8 mio. kr. afsattes 5 mio. kr. til en særlig forskønnelsespulje, som i dag er reduceret til 2,5 mio. kr. inklusiv løn til to controllere, der varetager ETK`s tilsynsopgaver.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


134.   3. Økonomiske budgetredegørelse for 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. at den 3. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. juni 2018 på området tages til efterretning,
 2. en budgetneutral omplacering af 240.000 kr. for Køge Idrætspark fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Kultur-og Idrætsudvalget, som følge af en ændret organisatorisk opgaveløsning,
 3. en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. af driftsbudgettet for EDU13 Etablering af 30 aflastningsboliger, EDU14A Køge Nord, Etape 1 og EDU21 Etablering af genoptræningscenter og daghjem under ETK Ejendomme, som overføres til kassen, som følge af en udskudt ibrugtagelse,
 4. at der som følge af energispareprojekter i de kommunale ejendomme foretages en reduktion af Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til drift af kommunale ejendomme med -105.000 kr., som overføres til kassen.
 5. en budgetneutral omplacering af 1,2 mio. kr. til forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse til Teknik- og Ejendomsudvalgets budget, som overføres fra Økonomiudvalget
 6. en budgetreduktion på -123.398 kr. i lønbudgettet under Teknik- og Ejendomsudvalget som overføres til kassen,
 7. udgiftsneutrale omplaceringer af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på nedenstående anlægsprojekter på grund af merforbrug:

•Pulje afledt trafikanlæg – Hovedsygehus (Stensbjergvej) på 9,1 mio. kr.

•Byggemodning Campus på -9,1 mio. kr.

•Rådhus - samlet administration på 0,631 mio. kr.

•Fremtidens rådhus på 0,365 mio. kr.

•Etablering genoptræningscenter og daghjem på -0,996 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Den 3. økonomiske budgetredegørelse 2018 fremlægges i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

Teknik- og Ejendomsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 241,6 mio. kr. i 2018.

De største budgetområder omfatter:

 • Parkering
 • Vejvedligeholdelse mv.
 • Busdrift
 • Grønne områder og naturpladser
 • Stadion og idrætsanlæg
 • Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift
 • Drift af ældreboliger

TEUs driftsbudget

I forbindelse med etablering af Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej - forventes et udlæg på 2,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2019.

I forbindelse med 3. ØR 2018 søges en budgetneutral omplacering for Køge Idrætspark fra TEU til KIU, en budgetreduktion for EDU13 Etablering af 30 aflastningsboliger, EDU14A Køge Nord, Etape 1 og EDU21 Etablering af genoptræningscenter og daghjem under ETK Ejendomme som overføres til kassen, en budgetreduktion for energispareprojekter som overføres til kassen, en budgetneutral omplacering af 1,2 mio. kr. til forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse fra Økonomiudvalget og en budgetreduktion i lønbudgettet under Teknik- og Ejendomsudvalget, som følge af et fornyet skøn over lønstigningstaksten fra Kommunernes Landsforening.

TEUs anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 128,0 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 af det korrigerede budget på 382,1 mio. kr. i 2018, mens der forventes et samlet netto merforbrug i forhold til bevilling på ca. -1,5 mio. kr. i 2018.

Indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 67,5 mio. kr. overført til 2019, primært som følge af, at der mangler en politisk godkendelse af igangsætningen af Vemmedrup Skole - skimmelrenovering (overførelse af 20,0 mio. kr. til 2019) og forsinkelser ved anlægsprojekterne Forlægning Lyngvej og Nordhøj og Tilslutning til statslige anlæg (overførelse af 10,2 mio. kr. til 2019). Derudover forventes et mindrebevillingsbehov på 1,0 mio. kr. på Etablering af genoptræningscenter og daghjem og et merbevillingsbehov på -9,1 mio. kr. på Pulje til afledte trafikanlæg - Hovedsygehus, -1,0 mio. kr. til Rådhus, samlet administration og -1,4 mio. kr. til Vemmedrup Skole, genhusning.

Indenfor Vedligehold forventes 2,6 mio. kr. overført til 2019 som følge af, at en del af vedligeholdelsessopgaverne først kan gennemføres i 2019. 

Indenfor Ældreboliger incl. servicearealer forventes 46,9 mio. kr. overført til 2019, primært som følge af forsinkelser ved anlægsprojekterne Plejeboliger i Køge Nord, Etape 1 (overførelse af 5,0 mio. kr. til 2019) og Erstatningsbyggeri Lyngtoften (overførelse af 40,2 mio. kr. til 2019).

Indenfor Byggemodning forventes 11,9 mio. kr. overført til 2019, primært som følge af forsinkelser ved anlægsprojektet Byggemodning Campus (overførelse af 3,8 mio. kr. til 2019). Derudover forventes et mindrebevillingsbehov på -9,1 mio. kr. på Byggemodning Campus (XA-8472000007).

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


135.   Mødekalender 2019 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at mødekalender for udvalget for 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - dog med følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 3. torsdag grundet sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

10. januar
14. februar
14. marts
11. april
9. maj
13. juni
15. august
12. september
10. oktober
14. november
12. december

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Desuden reserveres 25. - 26. april 2019 til KL Temamøde om Teknik & Miljø i Fredericia.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


136.   Udviklingsmuligheder på Pilebækgård i Bjæverskov


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstilller, at Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. Udvalget godkender, at der arbejdes videre med udviklingsmulighederne på Pilebækgård.

Til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

     2. Forslag om årlig lokalelejeudgift til landbrugsvirksomheden VKST på 18.000 kr. (netto)leje af lokaler samt "flytte"-omkostninger (engangsudgift) på 20.000 kr. (netto) på Pilebækgård godkendes,

     3. Der i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse budgetomplaceres netto 38.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget i 2018., og at der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022 indarbejdes en budgetneutral rammekorrektion på 18.000 kr. mellem de to udvalg.Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Anbefales.

 

Baggrund og vurdering

På Vollerslevvej 12-14 i Bjæverskov ligger landejendommen Pilebækgård. Gården er en kommunal ejendom og har i mere end 20 år været anvendt til fritidsformål. Ejendommens nabo i øst er en afdeling af Charlottenlund Travbane, mens naboen i vest er Energinets transformer-station. Der er ikke en lokalplan for området.

På Pilebækgård holder følgende foreninger til: Modelbilklubben SOS, Fiskeklubben Å og Hav, Dansk Politihundeforening Skovbo, Modelflyverklubben C/L Pingvinen, Midtsjællands Amerikanerbil Club, Motorcykelklubben Mc Bæverne samt Køge Hundeskole. Herudover opbevarer foreningen Y Men's Club og ETK (Køge Kommune) maskiner og diverse materiel i en lade på ca. 400 m2.

Landbrugsvirksomheden VKST ejer ligeledes en lade på Pilebækgård på ca. 385 m2 samt en pavillon på ca. 30 m2. VKST benytter laden til opbevaring af landbrugsmaskiner. (se oversigt over brugere på Pilebækgård i bilag 1).

I forlængelse af Pilebækgård ligger et større markareal på 34.500 m2. VKST har tidligere anvendt marken som forsøgsmark, men da virksomheden i 2013 ikke længere ønskede at benytte området som forsøgsmark, valgte det daværende Ejendoms- og Driftudvalg at frigive dele af marken til fritidsformål (se gul markering i bilag 2). Efter anmodning fra Kultur- og Idrætsudvalget i 2017, valgte Ejendoms- og Driftudvalget på møde den 25. oktober 2017 at frigive resten af markarealet og dermed give Kultur- og Idrætsudvalget brugsret over hele området (se evt. rød markering i bilag 2).

I forlængelse af VKST's lade er der etableret en pavillon med mødefaciliteter, strøm og adgang til toilet. Siden 2013 har VKST ikke benyttet mødefaciliteterne, og i 2015 valgte Køge Hundeskole at leje sig ind i pavillonen. VKST har nu tilbudt Køge Kommune at leje pavillonen og hele laden til fritidsformål. 

Forslag om at leje lokaler af VKST
VKST har følgende betingelser for udlejning til Køge Kommune:

 • VKST kan benytte ETK's lade til opbevaring af deres landbrugsmaskiner,
 • at et skur i ETK's lade rives ned, og at en eksisterende værkstedsgrav afdækkes med en elefantrist, således at der er plads til VKST's maskiner.

Omkostningerne hertil er anslået 20.000 kr. i engangsudgift. VKST har tilbudt at betale en årlig leje på 100.000 kr. for denne lade.

VKST har fastsat en årlig leje på 118.000 kr. for sin lade. Køge Kommunes lade kan ikke tilbyde samme faciliteter som VKST's lade (bl.a. en mødefacilitet med el, vand og varme), hvorfor kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til foreningsaktiviteter. Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget vælger at anbefale over for Teknik- og Ejendomsudvalget, at lokalerne lejes af VKST, vil foreninger kunne gøre brug af mødefaciliteter og lade.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender tiltag vedr. lokalelejeudgift og engangsomkostninger i forbindelse med omrokering af materiel samt godkendelse af, at VKST benytter Køge Kommunes lade til opbevaring.

Udviklingsmuligheder på Pilebækgård ved nytilkommende foreninger
Det nye markareal (rød markering i bilag 2) kan med fordel omdannes til et græsareal til fx hundetræning eller andre fritidsformål. 

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender dette, vil forvaltningen udarbejde en tids- og procesplan for udviklingsmulighederne.

Økonomi

Flytteomkostninger som beskrevet ovenfor (engangsudgift) beløber sig til 20.000 kr. Nettoudgift til leje af VKST's lade inkl. pavillon beløber sig til 18.000 kr. årligt, jf. ovenfor.

Udgiften kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2018.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


137.   Tilslutningsvej i STC - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til etablering af tilslutningsvej fra CP Kelco ApS til STC, Nordhøj søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af vejen.

Baggrund og vurdering

På Byrådets møde den 19. december 2017, under sag nr. 277, blev det besluttet at ekspropriere ca. 800 m2 jord til anlæg af ca. 70 m. ny vejforbindelse fra STC, Nordhøj til CP Kelco ApS.

Ekspropriationen er foretaget på baggrund af henvendelse fra CP Kelco ApS., som har ønsket forbedret adgangforhold til virksomheden. Samtidig trafiksikres Ll. Skensved, da mange lastbiltransporter til CP Kelco ApS gennem byen forsvinder efter ibrugtagning af ny adgangsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anlægge og finansiere vejen af byggemodningsudgifter, der er afsat til færdiggørelse af STC.

CP Kelco ApS har foranlediget anlagt en grusvej som byggepladsvej nøjagtig i det omhandlede ekspropriationsareal.

Der er vurderede udgifter til etablering af vejen for 1,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at lodsejeren har klaget over ekspropriationen til Vejdirektoratet og til Planklagenævnet. De verserende klagesager er endnu ikke afgjort, hvorfor der kan påløbe yderligere omkostninger, alternativt, at vejen ikke tillades anlagt. Det er uvist, hvornår der kan forventes afgørelser.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da projektet er planlagt projekteret som en del af den afsatte pulje til byggemodning.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


138.   Eventuelt salg af vejareal ved Gl. Lyngvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. vejareal på ca. 365 m2 beliggende mellem Gl. Lyngvej 18 og Gl. Lyngvej 22 nedlægges efter vejlovens bestemmelser,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde vejen som offentligt vejareal.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. det nedlagte vejareal tilbydes til højestbydende af de tre tilgrænsende ejendomme over mindsteprisen for ejendommenes grundværdi på 400 kr./m2,
 2. alle omkostninger ved vejarealets matrikulære berigtigelse mv. afholdes af køber,
 3. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling til den forventede indtægt på -146.000 kr.
Baggrund og vurdering

Ejerne af Gl. Lyngvej 18 har i mail af 25. juni 2018 rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om muligt køb af ca. 365 m2 vejareal.

Samme ejere har i 2010 købt 192 m2 af samme vejareal og ønsker nu at købe det resterende.

Vejarealet har ikke færdselsmæssig betydning for trafik eller nogen ejendom, og vejarealet kan derfor nedlægges som offentligt vejareal, jf. vejlovens bestemmelser. Vejarealet består af træer og buskads.

Efter vejens nedlæggelse råder kommunalbestyrelsen frit over det nedlagte areal. Idet der er tre naboer til vejarealet, foreslår forvaltningen, af hensynet til god skik, at arealet tilbydes de tre tilgrænsende grundejere for højeste pris over grundværdien på 400 kr./m2.

Udover købsprisen skal køber afholde alle omkostninger til den matrikulære berigtigelse samt tinglysning mv. 

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges og tilbydes tilgrænsende ejendomme ved, at forvaltningen først retter henvendelse til de tilgrænsende ejendomme om evt. køb og efterfølgende indleder en vejnedlæggelsessag, såfremt én ejer accepterer købsprisen.

Såfremt vejarealet besluttes nedlagt, foreslår forvaltningen, at den endelige beslutning delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentlig vej.

Økonomi

ETK vil udtage vedligeholdelse af arealet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en indtægt på -146.000 kr. til salg af vejareal. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket positivt, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Kommunikation
De tre tilstødende grundejere tilskrives om købsmulighed og vejnedlæggelse. Beslutning om vejnedlæggelse offentliggøres desuden på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Første afsnit:
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.

Andet afsnit:
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Anbefales.
Ad. 3: Anbefales.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


139.   Tangmosevej 83 - udlæg af privat fællesvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udlægges privat fællesvej på Tangmosevej 83.
Baggrund og vurdering

Fra landinspektørfirmaet LE34 har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget henvendelse om udlæg af privat fællesvej på ejendommen Tangmosevej 83.

Den eksisterende ejendom opdeles i to parceller og på den baggrund skal udlægges to stykker privat fællesvej, dels for adgang til del af huset og dels som fælles overkørsel til parkering.

Det er forvaltningens vurdering, at udlægget umiddelbart kan foretages, idet der ikke ændres ved eksisterende adgangsforhold mv.

I følge Privatvejsloven skal udlæg af privat fællesvej sendes i høring blandt de vejberettigede. Høringen undlades, da ansøger er eneste vejberettigede.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Beslutningen meddeles LE34 som ansøger.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


140.   Østre Banevej - nedlæggelse af del af offentlig vej (parkeringsplads Collstrop)


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. den offentlige parkeringsplads beliggende ved Østre Banevej nedlægges som kommunevej, jf. Lov om offentlige veje, og at arealet efterfølgende matrikuleres med adkomst til Køge Kyst,
 2. der udlægges en offentlig sti over arealet fra Stationsbroen til Cementvej,
 3. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arelet som offentligt vejareal.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med realisering af Køge Kyst-projektet skal det offentlige parkeringsareal ved Østre Banevej (Collstrop-grunden) overdrages til Køge Kyst. Arealet er fremtidigt planlagt med byggefelter og indgår i aftalerne mellem Køge Kommune og Køge Kyst.

Den eksisterende stiforbindelse fra Stationsbroen / busholdepladsen til Cementvej foreslås udlagt som offentlig sti på den udmatrikulerede matrikel. Stien er primært tænkt gående færdsel fra Køge Station til Bornholmerfærgen.

Vejloven indeholder bestemmelser om, at beslutningen skal kundgøres lokalt, og at der skal gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af krav om, at vejarealet skal opretholdes som offentligt vejareal. Herefter skal beslutningen endelig vedtages med efterfølgende 4 ugers indsigelsesfrist.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at den endelige vedtagelse delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentligt vejareal.

Økonomi
Udgifter til vejarealets nedlæggelse og matrikulære berigtigelse forventes at udgøre 45.000 kr., som finansieres af driften.
Kommunikation
Beslutningen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


141.   Bag Haverne - nedlæggelse af del af offentlig vej (parkeringsplads)


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. den offentlige parkeringsplads beliggende Bag Haverne nedlægges som kommunevej, jf. Lov om offentlige veje, og at arealet efterfølgende matrikuleres med adkomst til Køge Kyst,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentligt vejareal.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med realisering af Køge Kyst projektet skal det offentlige parkeringsareal Bag Haverne overdrages til Køge Kyst. Arealet er fremtidigt planlagt med byggefelter og indgår i aftalerne mellem Køge Kommune og Køge Kyst.

Vejloven indeholder bestemmelser om, at beslutningen skal kundgøres lokalt, og at der skal gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af krav om, at vejarealet skal opretholdes som offentligt vejareal. Herefter skal beslutningen endelig vedtages med efterfølgende 4 ugers indsigelsesfrist.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at den endelige vedtagelse delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentligt vejareal.

Økonomi
Udgifter til vejarealets nedlæggelse og matrikulære berigtigelse forventes at udgøre 45.000 kr., som finansieres af driften.
Kommunikation
Beslutningen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


142.   Nedlæggelse af privat fællesvej over Hastrupvej 22A


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. den private fællesvej over Hastrupvej 22A nedlægges,
 2. det nedlagte vejareal overføres til Hastrupvej 22B,
 3. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til forvaltningen såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som privat fællesvej.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med at ejerne på Hastrupvej 22A og 22B ønsker matrikulære ændringer ønskes den udlagte private fællesvej over Hastrupvej 22A nedlagt og tilskødet Hastrupvej 22B.

Den private fællesvej har kun interesse for de to ejendomme, og det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at vejen uden yderligere kan nedlægges.

Besluttes vejarealet nedlagt, skal dette offentliggøres. I det givne tilfælde, hvor der kun er to interessenter, vurderer forvaltningen at kunne anvende forkortet procedure med kun 3 ugers indsigelsesfrist ved at meddele påtænkte beslutning til de berørte grundejere.

Forvaltningen foreslår, at den endelige vedtagelse delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som privat fællesvej.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Beslutningen meddeles de berørte grundejere samt landinspektørfirmaet, der har fremsendt sagen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


143.   Ejby cykelsti - placering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der arbejdes videre med en placering af ny dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Salbyvej mellem Ejby og Ll. Salby,
 2. der udpeges åstedsmedlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget. 
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 22. maj 2018 principbeslutning om ekspropriation for etablering af cykelsti mellem Ejby og Ll. Salby. Der er til cykelstien afsat ca. 10. mio. kr., som forventes brugt på den første etape af stien.

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende holdt møde den 24. maj 2018 med alle lodsejere langs strækningen fra Ejby til Køge, hvor der overordnet blev fortalt om den nye cykelsti, og at stien er planlagt startet i Ejby ved krydsningen af Ejbyvej og forventeligt at kunne etableres til Ll. Salby indenfor nuværende budget. Landmålerfirmaet LE34 gennemgik ved mødet ekspropriationsprocessen for lodsejerne. 

Det overordnede ønske fra lodsejerne på strækningen var, at deres ejendomme blev berørt mindst muligt af anlægget af cykelstien. Desuden var udmeldingerne meget ud fra, om borgernes ejendom er placeret på nord eller sydsiden af vejen. Der var desuden forslag om 2-1 vej, og at stien i stedet skulle startes fra Køge gående imod Ll. Salby. Der var ligeledes ønske om hastighedsregulering, da der bliver kørt stærkt på strækningen, hvilket også taler for en adskillelse af trafikarterne. Liste over berørte lodsejere samt referat og noter er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har efterfølgende haft rådgiver til at vurdere placering af cykelsti forud for denne indstilling. Konklusionen fra rådgiver er, at der er flest både tekniske og trafiksikkerhedsmæssige fordele ved en placering i sydsiden. Der berøres færrest mulige ejendomme, der er færrest overkørsler af stien, og på grund af større højdeforskelle på nordsiden vil der skulle eksproprieres større arealer for at kunne anlægge stien her. I krydsningen ved Ejby er der ligeledes størst vejudlæg i sydsiden af krydset og herved optimale oversigtsforhold og areal til udvidelse af vejen med ny svingbane og krydsningshelle.

Til anlæg af stien vil det samlede behov være på ca. 4,5 til 6,5 m. Stien er planlagt til 2,5 m., skillerabat imod vej er 1,5 m. i henhold til vejregler samt ca. 0,5+ m. til yderrabat alt efter, hvordan højdeforskel kan optages i anlægget.

Efter godkendelse af indstillingen vil forvaltningen orientere alle lodsejere, der deltog på mødet den 24. maj 2018, og de berørte lodsjere til etape 1. blive orienteret særskilt.

Økonomi
Der er besluttet anlægsbevilling på projektet.
Kommunikation
De berørte parter vil løbende blive informeret, og der vil blive udarbejdet kommunikationsplan på projektet forinden udførelse.
Beslutning
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Paul Christensen (V) blev valgt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


144.   Orientering om afholdelse af Køge Festuge 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om Køge Festuge 2018 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Festuge afholdes i år i dagene fra søndag den 26. august til og med lørdag den 1. september. Dertil kommer oprydning m.v. søndag den 2. september og mandag den 3. september.

Arrangementet sker i tæt samarbejde med politi, redningsberedskab og SSP.

Rammen om festlighederne dannes af Køge Torv og de omkringliggende gader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet tilladelse til at benytte følgende veje og pladser:

 • Køge Torv og Torvegaderne,
 • Vestergade mellem Køge Torv og Rebslagergade,
 • Nyportstræde mellem Køge Torv og Skt. Gertrudsstræde,
 • Kirkestræde mellem Køge Torv og Lille Kirkestræde,
 • Brogade,
 • Nørregade og Jernbanegade,
 • Kulturtorvet.

Omfanget af hvilke arealer, der skal friholdes til flugt- og redningsveje, varekørsel og lignende, koordineres med politiet og redningsberedskabet.

Afviklingen af festugen i år er på samme måde som i 2017, hvor Brogade, Søndre Torvegade og Vestergade kun var afspærret, når de var inddraget til festugens arrangementer.

Handicapparkeringspladser vil blive etableret i "en lomme" på parkeringspladsen "Blegdammen Øst".

Der etableres taxiholdeplads på Søndre Alle (sydsiden ved vandværket)

Økonomi
ETK’s omkostninger i forbindelse med Køge Festuge beløber sig til ca. 231.000 kr. ETK udfører manuel renholdelse (ud over den daglige drift), fejemaskiner i gågader og stræder, slamsuger til toiletter, skraldebil og container og fejemaskine til Torvet.
Kommunikation
Annonceres i lokalaviser og på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


145.   Køge Bro - status - belægningsrenovering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik - og Ejendomsudvalget, at orientering omkring belægningsrenovering på Køge Bro tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Belægningen på Køge Bro skal istandsættes i henhold til beslutning truffet på Teknik - og Miljøudvalgsmøde den 18. august 2017. Årsagen er nedbrudt belægning som følge af øget trafikbelastning.

Brostensbelægningen på kørebanen udskiftes med asfaltbelægning, og der justeres på udformningen af kørebanen i forhold til eksisterende, så der skabes de bedst mulige forhold for de forskellige trafikarter. Trafiksikkerheden for cyklister og gående optimeres med tydeligere adskillelse af kørende trafik og bløde trafikanter. Der etableres kantsten som adskillelse mellem asfalt på kørebane og granitbelægning på cykelbanen og fortovsfliser på fortov. Asfalten på kørebanen udføres med stentilslag i rødlig farve. Se bilag 1, belægningsplan.

Der er i forbindelse med projekteringsarbejdet, udarbejdet trafiksikkerhedsrevision af projektet. Broens størrelse giver pladsmæssige udfordringer, når busser til og fra stationen passerer ca. 340 gange dagligt, samtidig med al den øvrige trafik til og fra stationen og Brogade. Den valgte udformning er således et kompromis for at tilgodese både trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Renoveringsarbejdet forventes opstartet mandag den 3 september 2018 efter afslutning af Køge festuge og forventes afsluttet den 16. november 2018. Se bilag 2, tidsplan.

Køge Bro vil i anlægsperioden være åben i 1 spor for bustrafik til og fra Køge Station med undtagelse af efterårsferien uge 42, hvor broen totalspærres, da anlægsarbejdet nødvendiggør dette. Der vil være spærret for al øvrig trafik over broen fra Blegdammen, Fændediget og Brogade. Dog tillades passage for gående og trækkende cyklister.

For at informere trafikanter om at Køge Bro er er spærret for biltrafik, bliver der ved alle tilfartsveje mod arbejdsområdet opsat gule informationstavler med oplysning om, at broen er spærret fra 3. september til 16. november. Derudover skiltes med omkørsel til Køge Station. Efter første uges anlægsarbejde evalueres skilteplanerne, og der justeres på afmærkningen, hvis der er behov herfor.  

Økonomi

Rådgiveroverslag udarbejdet på baggrund af detailprojektet er 2,6 mio. kr. i samlede anlægsomkostninger, som er ca. 1 mio. kr. højere end estimeret ved de indledende forundersøgelser.

De forøgede anlægsomkostninger er begrundet i, at belægningsopbygningen på broen har vist sig at afvige væsentlig fra tegningsmaterialet tilbage fra 1994. Dette er konstateret ved udførsel af flere prøvegravninger på og ved broen.  

Renoveringen finasierens indenfor TMU 45, Renovering af broer.

Kommunikation
Borgere informeres via kommunens hjemmeside, informationsannoncer i aviserne og via Facebook. Naboer, der bliver berørt af lukningen, orienteres via fysisk beboerbrev. Dagspressen orienteres via pressemeddelse. Handelstandsforeningen orienteres telefonisk og får pressemeddelse tilsendt som udkast inden aviserne og modtager et fysisk opslag, som kan hænges i butikkerne.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


146.   Status på anlægssager - august 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet vurderes at have en færdiggørelsesgrad på ca. 95 %. 
Aflevering forventes gennemført den 24. august 2018 - men kan kompliceres af en konkurs hos en underentreprenør (Dahl Entreprise - El-arbejder). GVL har på eget initiativ foretaget stadeopgørelse og iværksat afslutning af el-arbejder for overholdelse af afleveringstermin.
Udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn, er fortsat uvist.
Arbejdsgrupper med brugere pågår omkring organisering, bygherreindkøb og flytning, og indkøb af inventar og udstyr er i en afsluttende proces - indkøb og flytning er på plads.

32 plejeboliger Køge Nord
Projektet er afleveret som planlagt og mangeludbedring pågår. Udbedringerne drejer sig primært om den udendørs belægning. Der udestår ligeledes græssåning af udenomsarealerne, der afventer de rette vejrforhold. Bygherrerådgiver er ved at gennemgå ventilationsprojektet, da der forekommer at være meget varmt i bygningen.

Ibrugtagning og indflytning forventes at ske primo 2019.

Køge Idrætspark
Byggeprogram på byggeret 2 (model 3) pågår. Næste møde med følgegruppen er ultimo august. 
Ledningsomlægning er afsluttet, og rådgivningsydelser på byggemodning er gennemført.
Stadionprojektet har afsluttet fase 1 med politisk godkendelse og indsendelse af byggeandragende. Fase 2 er opstartet med forventet færdiggørelse af kunstgræsbane i oktober 2018 og tribune samt tilhørende arealer januar 2019.

Der var planlagt pilotering for hal 3 i uge 30-32. De endelige geotekniske undersøgelser viste desværre, at hele hallen skal piloteres, hvilket har givet forsinkelser for at sikre den rette udførelse. Entreprenøren har varslet ekstraudgifter i forbindelse med piloteringen. Piloteringen påbegyndes tidligst medio september. 

For infrastruktur/parkering pågår projektering med udarbejdelse af et projektforslag.

Ombygning af Stensbjergvej
Der er nu udlagt slidlag på hele Stensbjergvej, og der pågår finisharbejder på rabatarealer og jordarealer imod sygehuset. Anlæg af ledningsanlæg samt forbassin til afledning af regnvand fra Lykkebækvej er pt. sat i bero - systemet virker indtil videre problemfrit via opstuvning.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Banedanmark har nu hejst de første broelementer op over østsiden af motorvejen, og forventningen er, at de resterende dele skal hejses på plads ultimo august. Kommunens anlægsarbejde på Parker- og Rejsanlæg og stationsforpladser er fortsat generet af Banedanmarks forsinkelse. De indledende arbejder på fjernbanesiden er igangsat, mens anlægsarbejder på S-banesiden endnu ikke er påbegyndt.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Form og armering til sammenstøbning og kantbjælke, samt opspænding og injeksering af bygværket over Køge Å er udført.

Tilkørselsrampen forventer fortsat at blive ibrugtaget efter den 28. september 2018. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Parkeringsplads på Værftsvej 3
2. etape af parkeringspladsen på Værftsvej 3, med godt 200 parkeringspladser, får udlagt slidlag og opstregning af parkeringsbåse ultimo juli 2018.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov som er startet op den 1. august 2018. Her anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Lige nu udføres arkæologiske udgravninger og gravning for kloak.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


147.   Træpolitik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender forslag til Træpolitik for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Nærværende forslag til Træpolitik er udarbejdet som et skridt mod at bevare, beskytte og udvikle den grønne ressource i Køge Kommune bedst muligt og samtidig styrke forståelsen for træers og bevoksningers værdi. Politikken stræber således mod at styrke de grønne værdier, i lighed med f.eks. en kommende Naturstrategi.

Politikken kan ikke omfavne enhver situation men sigter mod at danne grundlag for den daglige forvaltningspraksis, bl.a. ved behandling af borgerhenvendelser om ønsker til beskæring eller fældning af træer - primært på kommunale arealer.

Træer, buske og de levende hegn - til sammen er de en væsentlig del af den grønne ressource i Køge Kommune. En vigtig ressource i forhold til borgernes sundhed og rekreative muligheder, og som levesteder for dyr og insekter. Træerne udgør således kernen i de kommunale parker, grønne områder og vejbevoksninger.

Politikken tilstræber, at træer får den bedst mulige pleje målrettet til det enkelte træ med hensyntagen til art, sikkerhed og æstetik. Beskæring af træer skal om muligt undgås, da enhver beskæring forringer et træs levetid ved at give mulighed for råd og svamp. Hvor det alligevel skal gøres, bør det ske efter normen om størst muligt hensyn til træets vækstform, æstetik og sundhed. Man skal på den måde undgå skamfering af træer.

Et eksempel på, at politikken ikke kan omfavne enhver situation, er, hvor fx gamle allè-træer er blevet farlige og udelukkende kan bevares gennem tilbageskæring/styning.

Det samme kan være tilfældet for gamle solitær-træer, der er blevet usikre, hvor man, fremfor fældning her og nu, over adskillige år skærer træet langsomt tilbage, til der til sidst står en træ-ruin. På den måde tilgodeses træets tilknyttede fauna længst muligt.

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation

Forslag til en Træpolitik har været sendt til kommentering hos Danmarks Naturfredningsforening Køge (DN), Danmarks Ornitologisk Forening Køge Bugt (DOF), Friluftsrådet Østsjælland samt Køge Museum.

DN er positive overfor det fremlagte forslag. Samtidig efterlyser DN yderligere planer for udviklingen af den grønne ressource i Køge Kommune, herunder plantning af flere træer, mere skov, skovbryn og levende hegn, samt øget grad af urørt natur med mindre ’oprydning’.

DOF ser forslaget som et godt og velgennemtænkt initiativ. DOF påpeger bl.a. vigtigheden af at bevare gamle og døende træer samt i højere grad lade dødt ved blive i lokalområderne. Desuden ønsker DOF, at den kommunale træ-forvaltning ved beskæring også tager hensyn til fuglenes yngletid og permanente redesteder.

Friluftsrådet og Køge Museum har ikke fremsendt kommentarer.

Beslutning
Udsat.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


148.   "Køge - en ren fornøjelse" august 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter rapport om  "Kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune - 2018".
Baggrund og vurdering

Rapporten er under udarbejdelse, og der foreligger således endnu ingen konklusioner. Rapporten vil blive tilsendt udvalget særskilt eller uddelt på mødet.

Som et delelement i "Køge - en ren fornøjelse" er der i juni 2018 blevet foretaget en kortlægning af henkastet affald i kommunen. En tilsvarende kortlægning blev foretaget i 2016 og 2017.

Kortlægningen er gennemført af Hold Danmark Rent (HDR), som har foretaget tilsvarende kortlægning i 21 andre kommuner.

Den landsdækkende kortlægning munder ud i to rapporter:

 • En specifikt for hver af de deltagende kommuner
 • En samlet landsdækkende.

Det understreges, at rapporten giver udtryk for et øjebliksbillede og dermed en tendens.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Rapporten planlægges offentliggjort efter udvalgets drøftelse.
Beslutning

Rapport om "Kortlægning af henkastet affald" blev omdelt.

Drøftet.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


149.   "Køge - en ren fornøjelse" - evaluering af Ølbycenter Festival maj 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende evaluering af Ølbycenter Festival maj 2018 til efterretning og godkender, at ETK også inddrages i planlægning og gennemførelse af en eventuel Ølbycenter Festival 2019.
Baggrund og vurdering

I dagene 3. - 5. maj 2018 blev Ølbycenter Festival afholdt for første gang.

I rapport fra Hold Danmark Rent 2017 (Kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune) fremgik det, at Ølbycenteret fik dårlig karakter af såvel Hold Danmark Rent som borgerne på lokaliteten. Der blev konstateret store affaldsudfordringer omkring de forskellige butikker, stationsområdet og de grønne arealer.

Primo 2018 blev der nedsat en initiativgruppe bestående af: ETK, Køge Billedskole, Center for Dansk og Integration (CDI), SSP (inkl. Tryghedsgruppe Nord) og CAMPUS Køge. Det nye initiativ ville sætte positiv fokus på livet i og omkring Ølbycenter. Og målet var

 • at brande bydelen bedre,
 • skabe mere tryghed og forskønne bydelen,
 • øge ansvarsfølelsen hos den enkelte,
 • bryde barrierer ned.

Første konkrete projekt blev at lave en Ølbycenter Festival sammen med de øvrige interessenter omkring Ølbycenteret. Udgangspunktet for dette var et fælleskab på tværs af køn, alder, kultur og religion. Formålet var at sætte gang i en proces, hvor der bliver skabt et bedre center og et bedre butiksmiljø, hvor der er rart at være, og hvor det altid er en god oplevelse at færdes. 

ETK var tovholder på grund af ETKs involvering i:

 • Køge - en ren fornøjelse,
 • Rottebekæmpelse og rotteforebyggelse,
 • Arbejdet med at reducere omfanget af skrald,
 • Forskønnelse af byen,
 • Vedligeholdelse af Ølbycenter området.

Evaluering

Festivalen forløb som planlagt i et bredt samarbejde med institutioner, frivillige, forretningslivet, foreninger, politiet m.m. i Ølbycenteret. Ønsket om bred tilslutning blev blandt andet indfriet med deltagelse af ca. 300 børn i åbningsoptoget. Langs ruten sad bl.a. beboere fra Ældrecenteret, så der var en bred opbakning og interesse.  

Gennem de fælles aktiviteter blev fællesskabet styrket. Hele den fysiske ramme omkring Ølbycenteret blev anvendt - fra den ene ende til den anden. Alle arrangementerne var med deltagelse af lokale kræfter: Kirken, det tyrkiske kulturhus, svømmehal, CDI, børneinstitutioner, de handlende, beboere, naboer m.fl.

Økonomi

ETKs økonomiske andel blev indeholdt i årets budget for Køge - en ren fornøjelse. Kulturpuljen tildelte Ølbycenter Festival 30.000 kr.

Ved en gentagelse af festivalen vil det blive undersøgt, hvorvidt der er mulighed for økonomisk støtte fra relevante fonde.

Kommunikation
Festivalen fik sit eget logo og sin egen identitet, og der blev løbende kommunikeret til pressen og offentligheden via PR, annoncer, posters, flyers, badges, Facebook, ETKs hjemmeside og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


150.   Orientering om midlertidige flygtningeboliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om midlertidige flygtningeboliger til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udlændingestyrelsen har i april 2018 nedjusteret prognosen for antallet af flygtninge, der forventes visiteret til Køge Kommune i år. Prognosen er nu, at der kommer 9 flygtninge til kommunen i 2018.

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund undersøgt mulighederne for at reducere Køge Kommunes udgifter på området ved at foretage en reduktion i antallet af midlertidige flygtningeboliger.

Situationen i Køge Kommune er i dag, at:

 • Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for at tilvejebringe det nødvendige antal midlertidige flygtningeboliger. Den opgave ligger i ETK i samarbejde med VF-sekretariatet i Velfærdsforvaltningen og Team Modtagelse i Center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for at finansiere de midlertidige flygtningeboliger samt ansvaret for at tilvejebringe permanente flygtningeboliger for at imødekomme det retskrav, som flygtninge har, efter Integrationslovens §12, stk. 1, på at få anvist en permanent (tidsubegrænset) bolig, "når det er muligt".  

Nøgletallene vedr. de midlertidige flygtningeboliger er i den forbindelse pr. medio juni, at:

 • Køge Kommune juni disponerer over 95 midlertidige flygtningeboliger, fordelt på både kommunale ejendomme, kommunalt anviste almennyttige familieboliger og privat lejede boliger og pavilloner. Heraf er 7 boliger ikke udlejet,
 • De midlertidige boliger huser i alt 120 flygtninge,
 • Ved årsskiftet ophørte den 2-årige statslige medfinansiering af kommunernes udgifter til midlertidige flygtningeboliger, hvilket indebærer, at kommunen fuldt ud selv skal afholde udgifter til midlertidige boliger, der overstiger den fastsatte husleje.

Tilsvarende er nøgletallene vedr. de permanente flygtningeboliger pr. medio juni, at:

 • Køge Kommune i løbet af det seneste år har givet tilbud om 24 permanente boliger, fordelt på 13 familier og 9 enlige,
 • CDI har 14 familier og 50 enlige på venteliste til permanente boliger.

Velfærdsforvaltningen har igennem 2018 reduceret antallet af midlertidige flygtningeboliger for at tilpasse kapaciteten til af flygtninge. Som det fremgår, er det fortsat vanskeligt at finde permanente boliger til især de enlige flygtninge, der maksimalt kan betale en husleje på 3.000 kr. om måneden af deres månedlige integrationsydelse før skat på ca. 6.500 kr.

Forvaltningerne og CDI vurderer på baggrund af udmeldingen fra Udlændingestyrelsen, at det er muligt på kort sigt at reducere den "sikkerhedsbuffer" af midlertidige flygtningeboliger, der hidtil er opereret med af hensyn til udfordringerne med at skaffe det tilstrækkelige antal billige permanente boliger til flygtningene samt af hensyn til eventuelle ændringer i asylprognoserne fra Udlændingestyrelsen. Således vil der fremover kun blive opereret med en ekstrakapacitet på 5 boliger mod de mindst 10 boliger, der hidtil er anset for nødvendige som gardering.

Konkret vil reduktionen ske ved

 • opsigelse af tre forholdsmæssigt dyre lejemål med kort opsigelsesvarsel i det almennyttige boligbyggeri på Fasanvej,
 • konvertering af et privat lejemål til en permanent bolig for de nuværende beboere.

Det bemærkes, at der hermed samtidig tages højde for, at de kommunale ejendomme på Buen 3, Lidemarksvej 108/110 og Tigervej 20 kun er anvendelige til midlertidige indkvarteringer af flygtninge indtil 2020, da bygningerne er registreret som institutioner og ikke beboelse.

På længere sigt vil forvaltningerne forsøge at reducere den midlertidige boligmasse til flygtninge yderligere ved at

 • lade gældende private lejekontrakter udløbe i 2019,
 • sondere mulighederne for at oprette nye billigere midlertidige flygtningeboliger andre steder ed de nuværende, fx i det nuværende kommunale genoptræningscenter i Borup, når genoptræningscenteret i september 2018 flytter til Køge.

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for, at Teknik- og Ejendomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget holdes orienteret om dette.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


151.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Lukning af Strandpromenaden
 • Trafiksanering i Tureby/Algestrup
 • Lukning af baner på stadion
 • Møde med handelstandsforeningen om betalingsparkering
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


152.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Betaling for udeservering på Køge Havn
Beslutning
 • Tagrenovering på Højelse Skole fremskyndes
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen


153.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.10.19