Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.03.2022 kl. 16:00 i Comwell Hotel Køge Strand, lokale R4, Strandvejen 111, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)

Afbud:

Jørgen Petersen, (C)

40.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) stedfortræder for Jørgen Petersen (C)

Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


41.   Trafiksikkerhed - tema


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager drøftelsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier. Der er mange forhold, der kan påvirke trafiksikkerheden og den oplevede utryghed, fx vejens forløb og bredde, mængden af tung trafik, sammenhæng i stinettet og ikke mindst trafikanternes adfærd herunder hastighed, uopmærksomhed, selebrug, spirituskørsel m.m.

Trafikplaner

Køge Kommune forsøger at yde en målrettet indsats for at forbedre både trafiksikkerhed og tryghed. Derfor udarbejdes hver 4.-5. år en trafiksikkerhedsplan, der indeholder kortlægning af trafikuheld samt trafikmængder og hastigheder og forslag til forbedringer på området både i form af fysiske tiltag på vejene og i form af kampagner/information. Den seneste trafiksikkerhedsplan er fra 2017, og forvaltningen forventer derfor at udføre en revision af denne med nye analyser i løbet af 2022. 

I 2015 fik Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundhedsafdelingen udarbejdet en cykelhandleplan. Planen indeholder konkrete mål på cykelområdet, og et idékatalog med en række forslag til indsatsområder, der kan implementeres på både kort og lang sigt. Der er siden 2015 bl.a. udført flere cykelstier, cykelparkering ved udvalgte busstoppesteder og en lokal cykelkampagne. Forvaltningen forventer, at planen opdateres med nye mål og forslag til indsatsområder i løbet af 2022.

Borgerhenvendelser

En væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen består i at besvare borgerhenvendelser. Mange borgere bekymrer sig om trafiksikkerhed, og henvendelserne drejer sig i høj grad om bilisternes hastighed, utryghed på skolevejen, og dermed ønsker om bump, cykelstier m.m.

Når borgernes ønsker kræver egentlige anlæg (bump, heller m.m.) noteres disse som projekter på en prioriteringsliste. Projekterne prioriteres ud fra bl.a. mængden af trafikuheld, bilisterne hastighed, og om vejen er en skolevej. Listen opdateres 1-2 gange om året og præsenteres for Teknik- og Ejendomsudvalget minimum en gang årligt til brug for udvælgelse af projekter til udførelse, såfremt der er afsat midler til trafiksikkerhedsprojekter på budgettet.

Ved andre anlægsarbejder, fx udlægning af ny asfalt, indarbejdes projekter fra listen i det omfang, det er muligt.

Samarbejde med politi og skoler

På trafiksikkerhedsområdet er der et tæt samarbejde med politiet. Når nye projekter skal udføres, eller når forvaltningen ønsker at ændre forholdene for færdslen, foregår det altid via dialog med politiet, som i øvrigt skal godkende ændringer og ny skiltning/afmærkning.

Samarbejdet med skolerne er som regel projektafhængig. Forvaltningen inddrager skolerne, når der skal udføres et trafiksikkerhedsprojekt, der har indflydelse på skolevejen for at få input, så projektet kommer til at fungere bedst muligt efterfølgende. Skolerne henvender sig til tider også til forvaltningen for at få hjælp til at forbedre de trafikale forhold på skolevejene eller omkring selve skolen.

Trafiksikkerhedskampagner

Køge Kommune deltager så vidt muligt i alle de nationale trafiksikkerhedskampagner, som udvikles og arrangeres af Rådet for Sikker Trafik. Som supplement til de nationale kampagner gennemførte forvaltningen i 2019 en cykelkampagne for 0.-4. klassetrin og deres forældre. Da 2022 er "Cyklens år", overvejer forvaltningen at køre kampagnen igen i løbet af året.

Trafiksikkerhedsråd

Køge har i mange år haft et trafiksikkerhedsråd bestående af repræsentanter fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, skolerne, Dansk Cyklist Forbund og De samvirkende Invalideorganisationer. I 2012 blev rådet udvidet med ca. 15 borgerrepræsentanter.

Trafiksikkerhedsrådet fungerer hovedsageligt som et forum for sparring, input til planer og gensidig orientering. De seneste 3-4 år har rådet ikke været i spil, og der har ikke været holdt møder bl.a. på grund af coronasituationen.

Forvaltningen overvejer at danne en trafiksikkerhedsgruppe bestående af faglige repræsentanter fra de førnævnte organisationer samt repræsentanter fra udvalget og forvaltningen. Gruppen vil skulle fungere som et mini-netværk på trafiksikkerhedsområdet som erstatning for det nuværende råd. Trafiksikkerhedsgruppen vil være uden borgerrepræsentanter, der i stedet vil blive inddraget lokalt i forbindelse med projekter, byudvikling, temamøder m.m.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Der afsættes årligt ca. 1 mio. kr. på driftsbudgettet til bl.a. trafikplaner, trafiksikkerhed, trafiktællinger og kampagner.

Anlægsmidlerne for trafiksikkerhedsprojekter er i 2022 omprioriteret til trafikale anlæg ved Køge Idrætspark. I 2023 er der afsat 3,934 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


42.   Overførselssag fra 2021 til 2022 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Ejendoms- og Teknikudvalget, at overførselssagen for Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende regnskab 2021 drøftes, og at

  1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske overførsler for -2,637 mio. kr. på service og for 0,015 mio. kr. på indkomstoverførsler overføres til 2022, jf. tabel 1. 
  2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler indenfor reglerne for 1,449 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1.
  3. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ansøgte overførsler uden for reglerne for 0,254 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1.
  4. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der yderligere overføres 0,287 mio. kr. af overskuddet på service til finansiering af cykelløb i 2022, jf. tabel 1.
Baggrund og vurdering

Om overførsler generelt

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – indenfor de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en henholdsvis positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: Automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel i henhold til rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

 

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

Korrektioner til årets resultat inden opgørelse af overførsler

Der er i det årsresultat, overførselssagen præsenteres på baggrund af, lavet enkelte korrektioner i forhold til det årsresultat, som præsenteres i kommunens regnskab 2021. Der er dog ikke foretaget korrektioner for Teknik- og Ejendomsudvalget.

I bilag 2 er vist både den ikke-korrigerede og den korrigerede version af kommunens samlede årsresultat. Derudover er i bilag 2 vist en detaljeret opstilling for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2021

Udgifterne til COVID-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Hovedparten af disse blev finansieret i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. COVID-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på SKU, ÆSU og ØU på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte COVID-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

Udgifterne til COVID-19 i 2021, som blev afholdt under Teknik- og Ejendomsudvalget til rengøring, blev 16,46 mio. kr., hvilket oversteg bevillingen til formålet på 13,46 mio. kr. De resterende 3,0 mio. kr. blev afholdt indenfor udvalgets budget på Veje og Byrum i 2021. Indenfor Veje og Byrum blev en række opgaver ikke udført, og der blev ligeledes udskudt opgaver, som søges løst i 2022 indenfor årets budgetramme.

Særligt vedr. overførsel til midtvejs-/efterregulering og COVID-19 udgifter i 2022

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under ØU (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til COVID-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,7 mio. kr. overført til denne pulje.

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den centrale pulje. Dog tilgår overskuddene på Andet under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke puljen, da det er penge, som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed).

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

Overførslerne til puljen er markeret med gul i tabel 1 ovenfor og i bilag 2.

Særlig overførsel til værtskab for cykelløb

På økonomiudvalgsmøde den 14. december 2021 (pkt. 313, lukket dagsorden) blev det besluttet, at man ville forsøge at finde finansiering til værtskab for en etape i cykelløbet PostNord Danmark Rundt i overførselssagen.

"Ad 2: Økonomiudvalget besluttede at bede Teknik- og Ejendomsudvalget finde de nødvendige midler, idet de dog - hvis muligt - findes i overførselssagen."

Det drejer sig om 287.175 kr., som indstilles overført under Veje m.m. under Teknik- og Ejendomsudvalget (markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2). Beløbet er finansieret indenfor det samlede overskud på Service for hele kommunen, idet det beløb, der overføres til puljen til midtvejs-/efterregulering og COVID i 2022, blot bliver tilsvarende mindre.

Årets overførsler på Teknik- og Ejendomsudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Teknik- og Ejendomsudvalget.

TEU

Service

Indkomst-overførsler

Overførsler i alt

Drift, i 1.000 kr.

Til 2022

Til 2022

Til 2022

Automatiske overførsler

-2.637

15

-2.622

Ansøgte overførsler inden for reglerne for ansøgte overførsler

1.449

 

1.449

Ansøgte overførsler uden for reglerne for ansøgte overførsler, herunder finansiering af afholdte, ikke dækkede COVID-19 udgifter i 2021

254

 

254

Ekstra overførsel af overskud til finansiering af cykelløb i 2022

287

 

287

I alt

-648

15

-633

 

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1 ovenfor. For disse anbefaler Direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

De særlige overførsler, der indstilles finansieret af det samlede overskud, er markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Ejendoms- og Teknikudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på -4,622 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2021 til 2022 for -1,189 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler -2,637 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 1,449 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor)

Derudover indstilles, at 1 ansøgning om overførsler på samlet 254.000 kr. drøftes (markeret med orange i tabel 1 ovenfor og i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

  • Der søges overført 0,254 mio. kr. til implementering af affaldssorteringsordninger i kommunes ejendomme.

Som nævnt ovenfor indstilles endvidere overført 0,287 mio. kr. til afholdelse af cykelløb (markeret med gul).

Overførsler på indkomstoverførsler

Af et samlet mindre forbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 0,015 mio. kr. indstiller Direktionen automatiske overførsler fra 2021 til 2022 for 0,015 mio. kr.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Jørgen Petersen (C)
Bilag

Til toppen


43.   Orientering om mobilt gadesalg i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om mobilt gadesalg tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

På baggrund af flere borgerhenvendelser godkendte Teknik- og Ejendomsudvalget i april 2019, igangsættelsen af en 2-årig forsøgsperiode med mobilt gadesalg på udvalgte steder i Køge Kommune. Der blev indledningsvist udpeget 10 placeringer fordelt over hele kommunen og herefter i maj 2021 udvidet med 3 nye placeringer. På enkelte placeringer er der plads til flere små vogne, hvorfor der i alt er plads til 15 små vogne og 3 store vogne (se bilag 1-3).

De godkendte placeringer til mobilt gadesalg er udpeget af Teknik- og Miljøforvaltningen og godkendt af Teknik- og Ejendomsudvalget. Det drejer sig om offentlige vejarealer, hvor det mobile gadesalg kan opstilles, således at det ikke blokerer tilgængeligheden på vejarealet og ikke virker dominerende i gadebilledet. Derfor er der også taget højde for størrelsen på salgsvognen. En lille vogn skal være under 2,5 mog en stor vogn over 2,5 m2 (max. 15 m2). 

For at få en plads til mobilt gadesalg i Køge Kommune, skal der ansøges om plads hos forvaltningen. Ansøgerne udfylder en ansøgningsformular gennem Køge Kommunes hjemmeside, og der indgås kontrakt for én sæson ad gangen. Sommersæsonen løber fra 15. marts til 31. oktober, og vintersæsonen løber fra 1. november til 14. marts.

Forsøgsperioden med mobilt gadesalg i Køge Kommune blev opstartet i 2021 og har nu løbet over en sommer- og vintersæson. For de to sæsoner i 2021 har der i alt været 19 ansøgere til pladser. Langt de fleste ansøgninger kommer om sommeren. For sommeren 2021 var der i alt 15 ansøgninger. Heraf blev der indgået kontrakt med tre vogne. For vinteren 2021 kom der fire ansøgninger og aftale med en vogn.

Teknik- og Miljøforvaltningen måtte for sommersæsonen 2021 give afslag på mange af ansøgningerne, da vognene var for store i forhold til den vedtagne størrelse i vilkårene for mobilt gadesalg i Køge Kommune (se bilag 4). Derfor blev det i maj 2021 godkendt at udvide den maksimale størrelse på store vogne fra 10 til 15 m2.

Forvaltningen har løbende dialog med ansøgerne til mobilt gadesalg, og der er desværre mange af ansøgerne, der har valgt at trække deres ansøgning tilbage inden indgåelse af kontrakt. Ansøgerne har bl.a. begrundet det med, at de ikke har kunnet købe den rigtige vogn, at der er egenfinansiering af strøm på Kulturtorvet, at vognen skulle flyttes fra placeringen om natten, eller at de ikke har fået den placering de ønskede sig. Derudover må man formode, at corona-situationen og den medfølgende usikkerhed har spillet en stor rolle for både mængden af ansøgere samt de løbende afbud fra ansøgerne.  

Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at der er en interesse for det mobile gadesalg i Køge. Der evalueres løbende og foretages små justeringer for en bedre proces for ansøgerne.

Der er opstartet annoncering for sommersæsonen 2022, og der modtages løbende ansøgninger til pladser. Når forsøgsperioden på to år er overstået, foretager forvaltningen en større evaluering af forløbet. 

Økonomi

Salg fra mobile salgsvogne kan ske med en leje på 516 kroner pr. m2 pr. sæson.

Kommunikation

Der annonceres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside og sociale medier. Ansøgere søger om plads til mobilt gadesalg via en ansøgningsformular på Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jørgen Petersen (C)
Bilag

Til toppen


44.   Godkendelse af ændringer på buslinje 242


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender at busdriften på linje 242 tilpasses ved at fjerne linjens forlængelse til Køge Sygehus som beskrevet i forslag 2.

Baggrund og vurdering

Linje 242 kører i dag mellem Ejby og Ølby St. via Ll. Skensved, hvor den bl.a. betjener Højelse Skole, STC og Køge Sygehus, se vedhæftede køreplan.

Efter omlægningen af linje 242 i juni 2021 har Movia observeret, at linjen er udfordret på køretid. Linjen bliver hyppigt forsinket i morgenmyldretiden, og denne forsinkelse forplanter sig til resten af dagen. I et forsøg på at håndtere problemstillingen, blev der i efteråret 2021 foretaget en køreplansjustering, således at det indlagte endestationsophold på 2 minutter i Ejby blev inddraget, og køretiden fra Ølby St. til Ejby blev øget til 32 minutter – dette har imidlertid vist sig værende utilstrækkeligt.

Af hensyn til chaufførernes arbejdsvilkår og passagerernes oplevelse af en rettidig bus, skal problemet løses senest ved køreplanskiftet til juni 2022.

 Der foreligger tre mulige løsninger:

1. Indsætte yderligere én driftsbus. 

Dette vil koste ca. 0,8 mio.kr. pr. år, og vurderes som uforholdsmæssigt dyrt.

2. Fjerne linjens forlængelse til Køge Sygehus.

Movias passagertællinger viser, at linjen i 4. kvartal 2021 gennemsnitligt har haft 3 påstigere og 6 afstigere pr. hverdag ved Køge Sygehus. Til sammenligning har linje 101A i samme periode gennemsnitligt haft 111 påstigere og 136 afstigere ved Køge Sygehus. 101A kører hver 10. minut fra Ølby St., så rejsende fra Ejby og Ll. Skensved vil kunne komme til sygehuset via skift på Ølby St. Er man som rejsende til sygehuset for besværet til at foretaget et busskift, kan man benytte sig af en flextur. Den direkte linje til sygehuset uden skift har været et stort ønske fra borgerne langs ruten.

3. Oprette en ”rullende” køreplan:

Med en rullende køreplan kan linjen opretholde de nuværende køretider og busantal, men der indlægges et endestationsophold i Ejby på 4 minutter. Således vil den samlede ”omløbstid” på linjen blive 64 minutter og afgangstiderne vil derfor rykke sig time for time, eksempelvis 7.00, 8.04, 9.08, osv. Denne løsning er ikke brugervenlig set fra et kundeperspektiv, og Movia anbefaler ikke løsningen.

I det udkast til en rullende køreplan, der er vedhæftet som bilag, er køretiderne tilpasset bedst muligt til Højelse Skoles ringetider samt tog fra Roskilde på Ll. Skensved St. Tiderne passer godt til 2 ud af 3 morgen ankomster fra Roskilde mod Ølby, hvor linje 242 betjener STC. Derimod passer tiderne dårligt til toget mod Roskilde, men rejsende fra Ejby mod Roskilde vil med fordel kunne tage med linje 245 via Borup St. Det er ikke muligt at tilpasse køreplanen efter alle behov, og derfor bør der prioriteres hen imod, hvor behovet er størst.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler løsning 2, da den skaber den nødvendige køreplantid og samtidig fastholder en regularitet i køreplanen indenfor den økonomiske ramme. Forslag 2 vil dog betyde, at passagerer fra Ejby, Ll. Skensved mv. skal foretage et skifte for at komme til Køge Sygehus, dette er dog lig passagerer fra andre steder i Køge Kommune som eksempelvis Herfølge, Bjæverskov og Borup. Der gøres hermed også op med parallelkørsel med linje 101A på strækningen Ølby St. til Køge Sygehus. Passagerer til Ølby St. vil også komme hurtigere direkte til stationen uden omkørsel via sygehuset. I dag kan man vælge at gå til stationen på 4 minutter fra stoppet på Stensbjergvej ved Karlemosevej eller tage turen forbi sygehuset, der ligeledes tager 4 minutter. Hvis bussen kører direkte fra Karlemosevej til Ølby St. spares 4 minutter.  

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jørgen Petersen (C)
Bilag

Til toppen


45.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

  • Møde med grundejerforening i Bjæverskov om pleje af grønne arealer
  • Henvendelse om Køge Kommunes ladestanderstrategi.
Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


46.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


47.   Eventuelt


Beslutning
Thomas Kampmann (C) foreslog at løse problematikken om parkering på Strandpromenaden mellem Carlsensvej og Sveasvej ved ændring af skiltningen.
Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


48.   Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag (Lukket punkt)


Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


49.   Pulje for særlige arrangementer (Lukket punkt)


Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


50.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen


51.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Jørgen Petersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.03.22