Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 07.04.2022 kl. 18:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)


52.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Med tilføjelse af pkt. 71.

Jan B. Larsen (V) deltog ikke under punkterne 52 - 57.
Fraværende
Jan B. Larsen (V)

Til toppen


53.   Strategi for ladeinfrastruktur i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg og Klima- og Planudvalg, at de godkender Ladestanderstrategi for Køge Kommune, og den videre proces som beskrevet i sagsfremstillingen.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune vedtog i 2020 DK2020 Klimaplan, som har en målsætning om, at kommunen er COneutral i 2050. I klimaplanen beskrives et tiltag for udvikling af ladeinfrastrukturen i kommunen, som understøtter omstillingen til elbiler og bidrager med ca. 70% af CO2-reduktionen på transportområdet i Køge Kommune i 2030.

Køge Kommune vil gerne understøtte borgere og besøgendes omstilling til elbil. Det forventes, at langt de fleste elbilejere vil oplade hjemme i nattetimerne. Men for andre situationer skal der være gode muligheder for opladning, når man er på arbejde, handler ind, benytter kommunens kulturtilbud eller i lokalområdet. Strategien udpeger derfor placeringer for opstilling af offentlige tilgængelige ladestandere på kommunalt ejede parkeringspladser, som kan servicere de borgere, der ikke kan lade på egen grund eller boligforeningens parkeringsplads, såvel som besøgende.

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) trådte i kraft 10. marts 2020 og stiller krav til både private og offentlige bygningsejere. Ladestanderbekendtgørelsen stiller krav til opsætning og forberedelse til ladestandere ved 20 af Køge Kommunes bygninger. Strategien identificerer, hvor Køge Kommune skal opstille mindst 1 ladestander ved eksisterende bygninger, der ikke er til beboelse, inden 1. januar 2025.

Strategiens indsatsområder er:

 • Køge Kommune som bilflådeejer - omstilling af bilflåde til el og opsætning af ladeinfrastruktur til bilerne
 • Køge Kommune som bygningsejer, der skal opstille ladeinfrastruktur
 • Køge Kommune som myndighed, der skal sikre, at krav til opstilling af ladeinfrastruktur følges, og at der opstilles offentlig tilgængelige ladeinfrastruktur på offentligt areal
 • Køge Kommune som samarbejdspartner - hvordan Køge Kommune vil støtte arbejdspladser, boligforeninger og detailhandlen i opsætningen af ladeinfrastruktur.

Forvaltningen foreslås følgende proces:

 1. Inddragelse af borgere og interessenter om placeringer (11.april - 27. april)
 2. Borgermøde (27. april)
 3. Markedsdialog med ladeoperatører og udarbejdelse af udbudskriterier samt ”pakker” af ladestanderplaceringer (april - juli)
 4. Politisk behandling af endelige placeringer og udbudskriterier (1. september)
 5. Udbud (september-november)
 6. Udvælgelse af et antal ladeoperatører med henblik på at sikre et velfungerende marked med konkurrence, høj service og bred dækning med ladepunkter i hele kommunen (december).

Udbudsstrategi

Med vedtagelsen den 29. marts 2022 af ”Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport” får kommunerne bl.a. hjemmel til at indgå aftale på markedsvilkår med operatører af ladepunkter om ret til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter på kommunale arealer.

Ved at udbyde placeringer på offentligt tilgængelige kommunalt ejede parkeringspladser samt placeringer ved kommunalt ejede bygninger, hvor kommunen er forpligtet til at opstille ladestandere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen, forventes det, at ladeoperatørerne bærer omkostningerne for opsætning og drift af ladestanderne. Udbuddet vil afdække omfanget af de private operatørers villighed til at finansiere ladestanderne.

Bydes der ikke ind på placeringer, hvor kommunen er forpligtet til at opstille ladestandere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen, er kommunen forpligtet til selv at finansiere opsætning af ladestandere helt eller delvist, sådan at der er mindst 1 ladestander 1. januar 2025. 
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2022.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jan B. Larsen (V)
Bilag

Til toppen


54.   Ansøgning om anlægsbevilling til opførelse af dagtilbud i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 42,675 mio. kr. til opførelsen af et dagtilbud på Ølsemaglevej 55.

Baggrund og vurdering

I budget 2022 er der på anlægsforslag TEU 133D (Dagtilbud 80 børn ved Rishøjvej/Ølsemaglevej) afsat et rådighedsbeløb på 41,7 mio. kr. til opførelse af et dagtilbud på Ølsemaglevej 55, mens 1,0 mio. kr. er afsat på Pulje, dagtilbud, Ekstra kapacitet.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at der grundet prisstigninger i byggebranchen må forventes tilbudspriser, der overstiger det afsatte rådighedsbeløb med op mod 25-30%.

Det forventes, at der opføres et nyt dagtilbud i et nyt byggeri med 5 vuggestue- og børnehavegrupper (svarende til ca. 80 børn) med tilhørende produktionskøkken til levering af mad til alle grupper.

I forbindelse med opførelsen forventes det, at der etableres ca. 30 nye parkeringspladser, som supplement til de pladser, der i forvejen er i området.

Dagtilbuddet etableres på Ølsemaglevej 55 på et areal (knap 14.000 m²) der er udlagt til offentlige formål. Det forventes, at dagtilbuddet vil udnytte cirka halvdelen af det samlede areal.

Den anden halvdel skal forblive som fællesareal for områdets beboere og institutioner. Det forventes i forbindelse med opførelsen af dagtilbuddet, at der på det grønne areal etableres lege- og opholdsarealer til gavn for alle institutioner i området.

På grund af den store efterspørgsel på dagtilbudspladser i den nordlige del af kommunen, forventer forvaltningen, at byggeriet gennemføres i totalentreprise og som modulbyggeri, idet dette forventes at medføre en kortere byggetid og dermed tidligere ibrugtagning.

Tidsplanen skitseres således:

 • Anlægsbevilling april 2022
 • Rådgiverudbud april og maj 2022
 • Projektering maj-august 2022
 • Udbudsperiode september 2022
 • Anstilling og forberedende arbejder oktober 2022
 • Byggeopstart november 2022
 • Byggeperiode december-maj 2023
 • Aflevering juli 2023
 • Ibrugtagning august 2023
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 42,675 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på i alt 41,7 mio. kr. i 2022 og 2023 (TEU 133D) og 0,975 mio. kr. i 2022 (TEU 133A), som samtidigt omplaceres til projektet. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Jan B. Larsen (V)

Til toppen


55.   Status på anlægssager - april 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Følgende større projekter er beskrevet i vedhæftet bilag:

 • Køge Idrætspark (KIP I)
 • Køge Idrætspark (KIP II)
 • Ny Føllehavegård
 • Renovering af Vemmedrupskolen
 • Rehabiliteringscenter
 • 32 plejeboliger Køge Nord
 • Dagtilbud ved Ravnsborghallen
 • Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
 • Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
 • Ombygning af Beredskabsstation
 • Opførelse af P-hus i Sdr. Havn med skaterfaciliteter i nederste etage
 • Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III
 • Byudviklingsområdet i Køge Nord 
 • Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jan B. Larsen (V)
Bilag

Til toppen


56.   Ventilation og indeklima i skolernes klasseværelser


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg, at orientering om ventilation og indeklima i skolernes klasseværelser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i efteråret 2015 udarbejdet en screening af de skoler i kommunen, hvor der på det tidspunkt ikke var mekanisk ventilation i klasseværelserne.

På baggrund af screeningen blev der udarbejdet et projekt for etablering af mekanisk ventilation, og projektet blev gennemført i perioden 2016 til 2021. Der er således med udgangen af 2021 mekanisk ventilation i alle klasseværelser på kommunens skoler.

Etableringen har kostet ca. 20 mio. kr., svarende til ca. 3,5 mio. kr. om året i den 6-årige periode. Finansieringen er sket via de årligt afsatte puljemidler til genopretning af kommunens ejendomme.

Ovennævnte betegnes som "Ventilation, Fase 1" og har været målrettet de skoler, hvor der ikke tidligere har været mekanisk ventilation i klasseværelserne.

Næste fokusområde kaldes "Ventilation, Fase 2".

De fire skoler der er omfattet af Fase 2 er Borup skole, Herfølge skole, Ejby skole og Kirstinedalskolen.

Formålet med Fase 2 er at bringe ventilationsniveauet i klasseværelser i de fire skoler op på et niveau svarende til Arbejdstilsynets anbefalinger. Denne fase omfatter klasseværelser med mekanisk ventilation, hvor der i dag typisk er et luftskifte på 3-400 m³/time.

Formålet kan på nogle skoler opnås ved at indregulere og optimere eksisterende ventilationsanlæg, mens det på andre skoler vil være nødvendigt med at supplere eksisterende anlæg med nye anlæg.

For ventilationsanlæg opført i henhold til Bygningsreglement 2008 (eller senere), er det målet at indregulere anlæggene til de luftmængder, der var kravet på det tidspunkt, nemlig mindst 600 m³/time.

I klasseværelser, hvor der ikke ved indregulering og optimering kan fremskaffes et luftskifte på mindst 600 m³/time, vil der skulle etableres nye eller supplerende ventilationsanlæg. Disse vil skulle opfylde nuværende Arbejdstilsyns-krav og det gældende bygningsreglement, svarende til 1000 m³/time.

Udgifterne til fase 2 er estimeret til 32 mio. kr. Forvaltningen lægger op til,  at der til "Ventilation, Fase 2" fortsat disponeres ca. 3,5 mio. kr. årligt af puljemidlerne til genopretning af kommunens ejendomme. Og dermed at klasseværelser i kommunes skoler senest i 2030 vil have mekanisk ventilation i klasseværelserne, svarende til Arbejdstilsynets anbefalinger.

Indeklima i et lokale defineres ikke alene ud fra luftskifte og ventilation, og nedenfor er oplistet status for en række andre faktorer, som påvirker indeklimaet.

Belysning:

Som en del af de tidligere års indsats på energispareområdet er rigtig meget belysning blevet udskiftet til noget, der bruger langt mindre strøm end ”i gamle dage”. En sidegevinst er at kvaliteten af belysningen samtidig er forbedret og bragt op til et fornuftigt niveau.

Der foreligger ikke en registrering af, hvor meget der er udført i klasseværelserne, og hvor meget der mangler, men et forsigtigt bud er, at langt over halvdelen af lokalerne har en fornuftig belysning.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler særskilt til en indsats på dette område - forbedringer sker via midler afsat til genopretning af kommunens ejendomme, og her er det primære fokus at sikre klimaskallen.

Akustik:

Der er ikke udarbejdet et samlet overblik over det akustiske indeklima i kommunens ejendomme. Hvis der fra brugerne gives besked om udfordringer, kan forvaltningen etablere måling af støjniveau og foreslå eventuelle korrigerende tiltag. Men som med belysningen er der heller ikke på dette område afsat en dedikeret pulje til forbedring, idet anvendelse af genopretningspuljen har fokus på bygningernes klimaskal.

Varme:

Som udgangspunkt er der ikke problemer med varme i klasseværelserne. Der kan naturligvis opstår driftsforstyrrelser, men generelt er der ikke problemer.

Køling:

Der er ikke køling i kommunens ejendomme og dermed heller ikke i klasseværelserne.

Udefrakommende sollys:

Der meldes fra skolerne af og til om udfordringer med udefra kommende sollys, som påvirker undervisningsmiljøet.

Det har indtil nu ikke været muligt at finde en brugbar løsning, hvilket dels skyldes, at der ikke er prioriteret midler til etablering, og dels at der ikke er afsat midler til at drifte løsninger (såvel indvendig som udvendig solafskærmning har på skoler erfaringsmæssigt en relativt kort levetid).

Pædagogiske og adfærdsmæssige tiltag:

De ovennævnte faktorer har det til fælles, at en løsning er af teknisk karakter. Udover disse faktorer kan der gennemføres pædagogiske og adfærdsmæssige tiltag, som kan have en positiv indvirkning på det "oplevede" indeklima, det vil sige den del af den samlede påvirkning, der ikke kan relateres til mekaniske eller tekniske tiltag.

Økonomi
Nærværende orientering har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jan B. Larsen (V)

Til toppen


57.   Konsulentforbrug


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på drifts- og anlægsområdet til efterretning, jf. bilag 1-2.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på drifts- og anlægsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale rådgivnings- og myndighedsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Teknik- og Ejendomsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1 og 2. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2020 og 2021.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for henholdsvis 2020 og 2021. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

 • It-konsulenter.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivisering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Mentor.
 • Bygge- og anlægsrådgivning.
 • Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2020 og 2021, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende
Jan B. Larsen (V)
Bilag

Til toppen


58.   Tennisbaner - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- Idrætsudvalg, Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til etablering af nye tennisbaner
 2. de afsatte midler flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.


Kultur- og Idrætsudvalget 07-03-2022

Ad 1 og 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.


Baggrund og vurdering

I budget 2022-25 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til etablering af nye tennisbaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil foranledige etablering af to kunstgræsbaner og et nyt lysanlæg inden for den afsatte ramme i 2022. Banerne etableres på de nuværende grusbaner på Køge Idrætspark. Lysanlægget vil omfatte alle otte udendørsbaner på Køge Idrætspark. Udskiftning af lysanlægget vil forbedre forholdene og være energibesparende.

De afsatte midler forventes anvendt ud fra følgende fordeling med forbehold for usikkerheder omkring prisstigninger m.v.:

Omlægning af baner     550.000-675.000 kr. 
Nyt lysanlæg     300.000-350.000 kr.
Byggesagsudgifter        50.000-100.000 kr.
Uforudsete udgifter      125.000-175.000 kr.
Samlet udgifter                1.300.000 kr.

 Den videre proces omfatter:

 1. Dialog med Køge Tennisklub om deres behov/ønsker til baner og lysanlæg, deres placering samt afklaring af det mest hensigtsmæssige tidspunkt for ombygning (1. kvartal 2022).
 2. Indhentning af konkrete tilbud (1. kvartal 2022).
 3. Anlægsfase  (gerne inden eller kort efter udendørssæsonen, men afhænger bl.a. af entreprenørens kalender og klubbens ønsker).
 4. Ibrugtagning (afhænger af ovenstående).
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (KIU 120). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Bevillinger søges flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget og er derved udgiftsneutral.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

De afsatte 1,3 mio. kr. til etablering af tennisbaner flyttes fra Kultur og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, således at økonomien til ombygning er placeret hos den udførende part.

Beslutning
Ad 1. og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


59.   Movia - Årsregnskab og efterregulering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om Movias årsregnskab og efterregulering til efterretning.

Baggrund og vurdering

Movias bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2021 og ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movias tilskudsbehov dækkes af tilskud fra kommuner og regioner.

Aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner sikrer, at trafikselskaberne får dækket den samlede corona-regning for hele 2021. Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer Køge Kommune for de samlede COVID19-merudgifter i forhold til Køge Kommunes busbudget for 2021. Kompensationen gælder dermed både de mistede passagerindtægter samt merudgifter til f.eks. ekstra rengøring i busserne. Til gengæld skal kommuner og regioner modregnes for mindre forbruget/besparelsen på flextrafikken, da der som forventeligt har været færre ture. Merudgifter, som ikke er COVID19-relateret, vil ikke blive dækket.

I årsregnskabet fremgår det, at de samlede udgifter til bus, flextur, plustur og fællesudgifter beløber sig til 62,931 mio. kr. i 2021, hvilket er langt højere end de 52,188 mio. kr., som var afsat i Movias budget for Køge Kommune. (Se bilag 1 og 2). Indtægtstab og merudgift, som følge af COVID19, udgør 9,306 mio. kr. for busdriften og 22.000 for fællesudgifterne. Det er Køge Kommune blevet kompenseret jf. tabel 1.

For Flextrafik og Plustur er der afregnet løbende og efter forbrug, som i et normalt regnskabsår, hvilket løber op i 1,406 mio. kr. Sammenholdt med budgettet, skal der derfor tilbagebetales 540.000 kr.

Merudgifterne for busdriften, som ikke er COVID19-relateret, beløber sig til 1,477 mio. kr. Hovedårsagen til det øgede tilskudsbehov skyldes øgede udgifter som følge af højere prisindeks for løn, diesel og el i forhold til budgettet. Movia indregner stigninger i indeks i deres opgørelser, og en stor del af stigningerne var forventede i budgettet. Den realiserede udvikling lå dog i 2. halvår af 2021 lidt over det budgetterede, og særligt i 4. kvartal 2021 var stigningerne i indeks markant højere end estimeret, med en stigning fra september til december på 2,9 pct. (Bilag 3, side 15).

Tabel 1: Kommunalt tilskud og efterregulering (1.000 kroner)

Opgørelse

Bus

Flextrafik*

Fælles udgifter

Total

Regnskab 2020

55.587

1.327

6.214

63.128

Regnskab 2021

55.515

1.406

6.010

62.931

Statskompensation 2021

-9.306

565

-22

-8.763

Faktureret 2021

-44.732

-1.431

-6.025

-52.188

Efterregulering 2021

1.477

540

-37

1.980

*Plustur er medregnet i Flextrafik opgørelsen.

I tillæg til ovenstående er der også en lille tilbagebetaling på de resterende flexprodukter, som indgår i den samlede opgørelse (82.000 kr.). Dermed bliver den samlede efterregulering på 2,062 mio. kr., som indbetales til Movia i januar 2023.   

Indeksering og busplanlægning

I 2021 er der sket en stor stigning i indekspriserne. Alle kommuner i Movias område er blevet berørt af stigningen i indekspriser, og andre kommuner af samme størrelse som Køge Kommune har fået en lignende ekstraregning. Det har ikke været muligt for Movia at forudsige denne prisstigning, men forventningen er, at den forsætter ud i årene. Fremadrettet vil den nuværende busdrift blive dyrere år for år, uden at Køge Kommune får mere drift for pengene. Så fremt at Køge Kommune ikke fremskriver busbudgettet, så vil det betyde store konsekvenser for busplanlægningen i form af årlige besparelser på driften.

Fremadrettet skal der tages stilling til, hvilken af følgende tiltag, som udvalget ønsker at effektuere.

 1. Opskrive busbudgettet med samme procentvise stigning, som Movia benytter, for at fastholde den nuværende busdrift.
 2. Fastholde busbudgettet mod at finde besparelser i busdriften, som svarer til procentvise stigningen i indekspriserne.
Økonomi

På baggrund af regnskabet for 2021 er rullebudget opdateret for B2022-B2025 (se bilag 4). I rullebudgettet er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • I Budgetoverslagsår 2023 er indskrevet en efterregulering til Movia på 2,062 mio. kr., som følge af indeksering i Movias årsopgørelse for 2021. Efterreguleringen på 2,062 mio. kr. bliver afregnet i januar 2023.
 • Der foreligger fortsat ikke nogen aftale om fuld statskompensation for 2022 og frem i forhold til COVID19-relaterede indtægtstab og merudgifter. Derfor er der indregnet en usikkerhedsmargin i årene 2022 og frem (fastsat af Movia).

I rullebudgettet vil der samlet set mangle 2,11 mio. kr. i 2022 (uden statskompensation) og 6,09 mio. kr. i 2023 (uden statskompensation). 

Næste mulighed for at bestille ændringer i busdriften er oktober 2022 med implementering juni 2023, hvor de økonomiske effekter vil have halvårseffekt.

Beslutning

Taget til efterretning.


Bilag

Til toppen


60.   Svansbjergvej, forsøg med lukning for biltrafik


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Svansbjergvej lukkes for biltrafik ved broen over banen i perioden medio juli - medio oktober 2022
 2. Forsøget evalueres i efteråret 2022 ved brug af trafikmålinger og input fra borgere.
Baggrund og vurdering

Ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 3. februar 2022 godkendte udvalget, at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med et forsøg med lukning af Svansbjergvej for biltrafik i tre måneder ved broen over banen.

Projektet vil blive udført med en fysisk afspærring umiddelbart nordvest for indkørslen til Svansbjergvej 9 samt ca. 50 m nordvest for broen (se kortbilag). Signalanlægget vil være slukket i perioden, og eksisterende skiltning på stedet vil blive fjernet eller tilrettet. Der vil desuden blive opsat gule informationstavler, der informerer bilisterne om, at broen er spærret. Forvaltningen foreslår, at perioden løber fra medio juli til medio oktober 2022. På denne måde vil afspærringen blive opsat, mens trafikken må forventes at være lavere grundet sommerferie, og perioden vil være lang nok til at indeholde et par måneder med normal hverdagstrafik. Der vil dermed kunne foretages nye trafikmålinger i de første uger af oktober inden skolernes efterårsferie.

Forvaltningen vil inden sommerferien udsende en spørgeundersøgelse i lokalområdet om de trafikale forhold for cyklister og gående, og der vil efter forsøgsperioden blive foretaget en spørgeundersøgelse mere til brug for evaluering. Den præcise udformning og målgruppe er endnu ikke defineret.

Forvaltningen har i samarbejde med en rådgiver vurderet, hvordan trafikken vil fordele sig ved en lukning af Svansbjergvej. Derudover er der kigget på trafikmængder, kapacitet i krydsene og registrerede trafikuheld. Den overordnede konklusion er, at de berørte veje og kryds vil kunne rumme de nye trafikmængder. Det vurderes, at størstedelen af den gennemkørende trafik mellem Herfølge og Sydmotorvejen vil vælge at køre ad Lidemarksvej, når Svansbjergvej er lukket. Det vurderes dog, at der også vil blive øget gennemkørsel på Bjergvej til trods for, at der er skiltet med forbud mod dette. Det må også forventes, at der er en tilvænningsperiode, og at nogle trafikanter vil køre forkert i starten og dermed føle sig nødsaget til at benytte Bjergvej, når de opdager, at Svansbjergvej er lukket.

Forvaltningen vil sørge for at informere og skilte grundigt, så misforståelser så vidt muligt undgås.

Økonomi
Udgifter til skiltning, afspærring og trafikmålinger afholdes af driftsmidler for trafikplanlægning.
Kommunikation
Der kommunikeres på kommunens hjemmeside samt ved informationstavler på stedet om lukningen af Svansbjergvej. Derudover kommunikeres direkte til berørte borgere og virksomheder på den aktuelle strækning.
Beslutning
Ad 1. og 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


61.   Trafiksanering af Bjerggade


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. det besluttes, at ombygge Bjerggade som beskrevet i forslag 1
 2. der nedlægges 2 offentlige P-pladser ud for Niels Juelsgade 6 i forbindelse med trafiksaneringen.
Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kyst-byomdannelsen er den dobbeltrettede cykelsti på Ivar Huitfeldtsvej nedlagt, og der er indført forbud mod at cykle på Ivar Huitfeldtsvej. Som følge heraf er Bjerggade blevet til en vigtig cykeladgang til/fra stationen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor undersøgt mulighederne for trafiksanering af Bjerggade især med henblik på at forbedre cykelforholdene. På baggrund heraf er udarbejdet et trafiknotat, Bilag 1, med forslag til trafiksanering af Bjerggade og forbedring af krydsarealet i sydenden ved Rådhusstræde. 

I notatet er 4 forslag til forbedring af forholdene for cyklister på Bjerggade belyst. De 4 forslag er karakteriseret ved:

 1. Fartdæmpende bump/hævede flader + korte stier ved Niels Juelsgade
 2. Delte stier
 3. Cykelbaner
 4. "2 minus 1" -vej

I notatet anbefales Forslag 2 og Forslag 1, som vurderes at være et godt, prisbilligt alternativ – mens Forslag 3 kategoriseres som acceptabelt og Forslag 4 fravælges.   

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er usikkert, hvorvidt Forslag 2 kan etableres indenfor budget - ligesom det vurderes, at delte stier vil medføre utryghed blandt fodgængere. Begrundet i såvel merudgift som fjernelse af alle P-pladser på Bjerggade forbundet med effektuering af Forslag 2, vurderer forvaltningen samlet set, at Forslag 1 bør vælges. Forslag 1 muliggør en fremtidig tilpasning herunder etablering af cykelbaner, såfremt dette skønnes nødvendigt. Forvaltningen anbefaler således, at Bjerggade indrettes til en hastighed på 30 km/t, som understøttes af etablering af bump, hævet flade ved Accisevej og en hævet pladsdannelse i krydset med parkeringspladsen og Rådhusstræde. Pladsdannelsen etableres i afvigende belægning som en forlængelse af gågadeområdet - og med markering af cykelbaner. De eksisterende fortove på Bjerggade omdannes, så de bliver en del af pladsen, og pladsen indrettes med træer, cykelstativer og bænke. Ligeledes indrettes pladsen med henblik af håndtering af biltrafikken, der kører ud af Rådhusstræde og til/fra Bjergstien og p-pladsen. Oversigtsplan visende Forslag 1 fremgår af Bilag 2.

I nordenden af Bjerggade etableres korte cykelstier i begge sider, så cyklisterne kan føle sig trygge i krydset mellem Bjerggade og Niels Juelsgade. Anlæg af cykelstier her nødvendiggør nedlæggelse af 2 p-pladser.

Anlægsudgifterne forbundet med effektuering af Forslag 1 er overslagsmæssigt opgjort til 2,0 mio. kr.

Sanering af Bjerggade er indpasset i såvel den kommende ombygning af Niels Juelsgade, der indebær ændring af stoppesteder og ombygning af T-krydset ved tilslutning til Ivar Huitfeldtsvej ved den nordlige vejtunnel som fremtidig ændring af lyskrydset med svingbane på Ivar Huitfeldtsvej ved P-huset.

Økonomi

Trafiksanering af Bjerggade afholdes indenfor bevilgede anlægsbudget TMU 09 Køge Kyst infrastruktur.

Kommunikation

I anlægsperioden vil være opsat infotavler, ligesom der vil blive kommunikeret løbende via kommunens hjemmeside og Facebook. Beboere med p-licens vil modtage målrettet orientering om reduktion af antallet af P-pladser.

Beslutning
Ad 1. og 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


62.   Inventar i Køge bymidte


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om inventar i Køge bymidte til efterretning. 

Baggrund og vurdering

I forbindelse med renovering og ombygning af Køge Torv i 1996 besluttede Byrådet bl.a. design og farver på byrumsinventaret på Torvet og de tilstødende gader i bymidten. En beslutning som Teknik- og Miljøforvaltningen i videst mulige omfang har fulgt siden torvets istandsættelse. 

Eksempelvis stiller forvaltningen i forbindelse med gravetilladelser et vilkår om, at ledningsejere ved placering og opsætning af nye kabelskabe skal sørge for, at de nye skabe har den rette farve. Det gør forvaltningen bl.a. for at sikre, at skabene kommer til at få et ensartet udtryk, uanset hvem der ejer det enkelte skab, og også for at forebygge, at der kommer til at stå en samling forskellige skabe i forskellige farver meget tæt på hinanden. 

I forbindelse med udrulning af fiberforbindelse i Køge Kommune og gravearbejder i bymidten, er der udfordringer med, at enkelte ledningsejere ikke ønsker at opfylde vilkårene i gravetilladelsen og opsætte kabelskabe i den rette farve. Forvaltningen fastholder praksis overfor ledningsejere.

Med den positive udvikling, som Køge Kommune i øjeblikket er inde i, har kommunen fået mange nye bydele og byområder. Disse områder har hver deres identitet, hvilket også afspejler sig i variationen i områdernes materialevalg, inventar og farver. En variation, som ikke kun er ønskelig i forbindelse med udvikling af nye byområder, men også i forbindelse med udvikling og fornyelse af eksisterende by- og centerområder. 

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


63.   Status på vandskulptur "Vandets skillelinje i himmelrus" Møllelundsparken Borup


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Vandskulpturen i Møllelundsparken i Borup har været nedlukket i flere perioder gennem de senere år.

Nedlukningen skyldes, at der har været et stort forbrug af rent drikkevand i vandskulpturen. Det store vandforbrug er dels en betydelig udgift for Teknik- og Miljøforvaltningens drift og dels en uhensigtsmæssig anvendelse af rent drikkevand.

Forvaltningen vil ikke åbne for vandet i vandskulpturen i år på grundet det store forbrug af drikkevand og behovet for dagligt tilsyn.

Gennem de sidste år er der tilført nedenstående mængder vand til skulpturen. Et enkelt år har der været et forbrug på op mod 3.000 m3, som følge af vandspild i vandskulpturen.

 

År:

m3 vand:

2021

251

2020

237

2019

223

2018

1

2017

118

2016

474

kik- og

Forvaltningen har haft kontakt til en lokal elektriker, der har gjort et stort arbejde for at undersøge, om lokale håndværkere kunne finde en løsning. Elektrikeren har nu stoppet undersøgelserne.

Vandskulpturen har en konstruktion af pumper og kar, som medfører, at der dagligt bør føres tilsyn med vandskulpturens tekniske anlæg for at sikre, at teknikken virker, og at vandet ikke forsvinder i forstøvning og i overløb. Dette betyder bl.a. en uforholdsmæssig stor indsats i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, og at springvandet jævnligt har været nedlukket i forbindelse med reparationer.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt, hvad en fornyelse af kar og pumper vil koste hos et firma, der bygger springvand. Firmaets vurdering er en overslagspris i størrelsesordenen 600.000 kr.

Dette inkluderer et varslingssystem, der kan sende et varsel, hvis der er usædvanligt stort vandforbrug.

Der skal også påregnes en mindre udgift til reparation af fliser og lys i skulpturen.

Forvaltningen har ikke driftsmidler til at afholde udgifterne til istandsættelse af vandskulpturen indenfor driftsbudgettet, hvorfor det anbefales, at redegørelsen tages til efterretning, og at det vurderes, om en fornyelse af vandskulpturens tekniske anlæg skal prioriteres i et kommende anlægsbudget. 

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


64.   Delegationssag 2022 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at  delegationsplan 2022 for Teknik- og Ejendomsudvalget godkendes. 
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte delegationsplanerne for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg senest den 26. juni 2018. Med en ny byrådsperiode skal det nye Byråd i Køge godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner

Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger indenfor mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner

Delegationsplanerne skal behandles i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Når de er endeligt godkendt af Byrådet, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Byrådet finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Indenfor de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Sagen til det enkelte fagudvalg er opbygget sådan, at delegationsplanen er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Det kan fx være en ny lovgivning, eller forslag om ændret kompetencefordeling mellem udvalg og forvaltning. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt. Fx hvis en lov er ophævet eller skal flyttes til et andet sted i delegationsplanen. Der vedlægges bilag, som giver en generel indføring i formålet med delegering og de overordnede rammer for delegationsplaner, herunder definition af delegation, afgræsninger og typer af delegering. 

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:

 • Der er ikke konstateret tidligere politiske godkendte ændringer i perioden 

Ændringer i delegationer fra 2018-2021 (Bilag er alene vedlagt, hvor det giver mening): 

 • TMF har fremsendt konkrete ønsker til ændringer i delegationsplanen
  • Der er sendt ændringsforslag vedrørende vejmyndighed (se bilag)
  • Der er sendt ændringsforslag til arbejdsgangene for "Retningslinjer for konkurrence-udsættelse for kommunens ejendomsportefølje". (se bilag)
  • Der er sendt ændringsforslag til lov om taxikørsel mv. (se bilag)
  • Der er sendt ændringsforslag vedrørende vilkår for lednings- og forsyningsanlæg på kommunale arealer under afsnittet om "ikke lovbestemte opgaver"

Da det er besluttet, at delegationsplanen fremover revideres løbende i byrådsperioden, vil forvaltningen være særligt opmærksom på at forelægge udvalget konkrete forslag til ændringer i delegationen, hvor det skønnes at have en effektiviseringsgevinst for sagsbehandlingen, eller når lovgivningen bliver ændret.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt dem. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


65.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • Div. møder med privatpersoner om ladestanderstrategi og parkeringspladser
 • Dagbladets politiker interview

Til toppen


66.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Køretidsmålinger
 • Tidsplan for græsudskiftning på Køge Stadion
 • Danmark Rundt d. 16. august
 • Ny Parkeringsskiltning på Strandpromenaden

 

Til toppen


67.   Eventuelt


Beslutning

Udvalgsmedlemmerne Jonas B. Whitehorn (A) spurgte til:

 • Støjproblematik og besigtigelse ved Køge Nord Station
 • Manglende Bioaffaldssortering i Køge Kyst

Andreas Bech (A):

 • Cykelanlæg til skolebørn
 • Skilte- og reklameplakater i byrummet

Jørgen S. Petersen (C):

 • P-info i Køge Kyst

Niels Rolskov (Ø):

 • Borgermøde om KIP og borgerbekymring om etablering af lysregulering på Stensbjergvej

Lene Møller Nielsen (A):

 • Den gule hals Wifi-installation

 Til toppen


68.   Spare- og effektiviseringsforslag til B2023 fra medlemmer af Byrådet (Lukket punkt)Til toppen


69.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


70.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen


71.   Boliger til flygtninge fra Ukraine (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.04.22