Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.05.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Flemming Christensen, (C)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)

59.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


60.   2. Økonomiske redegørelse 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. godkender 2. Økonomiske redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
 2. godkender, at der foretages en budgetneutral flytning fra aktivitetsområde Indkomstoverførelser til Drift af ejendomme på 1.590.537 kr. i 2019-23, da der nu har fundet en afklaring sted i forhold til beløbets indplacering i budgettet.
Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Drift af ejendomme og Indkomstoverførsler

Med flytning af bevillingen på 1.590.537 kr. fra aktivitetsområde Indkomstoverførelser til Drift af ejendomme i 2019-23 er der nu har fundet en afklaring sted i forhold til beløbets indplacering i budgettet.

Se vedhæftede notat.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


61.   Anlægsregnskaber 2019 - 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for en række anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for alle anlægsprojekter. Samlet set er bevillingerne til de 15 anlægsregnskaber på 150.821.142 kr., forbruget på 150.788.303 kr. og mindreforbruget på 32.840 kr.

Infrastruktur:

Anlægsregnskab XA-8131000044 Køge Kyst infrastruktur 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 11,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 27. november 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.182.743 kr.

Anlægsregnskab XA-8331000020 Vejforbindelse STC og Egedesvej aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 52,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. april 2012, 17. juni 2014, 24. marts 2015, 24. november 2015 og 24. maj 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 52.051.920 kr.

Anlægsregnskab XA-8472000000 Erhvervsområde Ll. Skensved, Ny moms og XA-8422000000 Erhvervsområde Ll. Skensved aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 12,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 16. september 1997, 21. maj 2002 og 20. december 2005. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.675.834 kr.

Anlægsregnskab XA-8421000016 Tessebøllevej byggemodning og XA-8471000016 Tessebøllevej byggemodning ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen til netto -14,6 mio. kr. fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på -42,2 mio. kr., givet på Byrådets møder den 17. januar 2006 og 24. november 2015, og en anlægsudgiftsbevilling på 27,6 mio. kr., givet på Byrådets møder den 16. august 2005, 28. april 2009, 27. oktober 2015 og 24. november 2015. Der er på projektet registreret en netto indtægt på -15.471.866 kr.

Anlægsregnskab XA-8471000029 Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr., givet ved Byrådets møde den 14. december 2010 og 27. september 2011. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.645.740 kr. 

Anlægsregnskab XA-8471000026 Borup Øst - færdiggørelse ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 14. december 2010. Der er på projektet registreret et forbrug på 6.000.182 kr.

Anlægsregnskab XA-8231000001 Vejrenovering Lyngen aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,604 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 30. oktober 2007, 25. marts 2008, 24. august 2010, 24. maj 2011, 28. februar 2012 og 27. oktober 2015 til Vejrenovering Lyngen. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.605.893 kr.

Anlægsregnskab XA-8231000023 Vejrenovering ved kloakrenovering og fjernvarme aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 17. december 2013, 24. november 2015 og 20. december 2016 til Vejrenovering ved kloakvarme og fjernvarme. Der er på projektet registreret et forbrug på 2.032.438 kr.

Anlægsregnskab XA-8131000046 Cykelstipuljen aflægges i forhold til anlægsbevillingen på netto 5,59 mio. kr., fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på 1,844 mio. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 7,434 mio. kr. som blev givet på Byrådets møder den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 23. august 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.593.911 kr.

Anlægsregnskab XA-8131000057 Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,01 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. maj 2016 og 24. april 2018 til Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge. Der er på projektet registreret et forbrug på 7.013.214 kr.

 

Anlægsprojekt Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Køge Kyst infrastruktur 2015 11.184.300 11.184.300 11.182.743 - 1.557
Vejforbindelse STC og Egedesvej 52.550.000 52.051.920 52.051.920 -
Erhvervsområde Ll. Skensved, Ny moms og Erhvervsområde Ll. Skensved 12.450.000 11.660.421 11.675.834 15.413
Tessebøllevej byggemodning og Tessebøllevej byggemodning ny moms - 14.598.430 - 15.498.233 - 15.471.866 26.366
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms 5.649.000 5.649.000 5.645.740 - 3.260
Borup Øst - færdiggørelse ny moms 6.000.000 5.999.276 6.000.182 906
Vejrenovering Lyngen 13.604.000 13.604.004 13.605.893 1.889
Vejrenovering ved kloakrenovering og fjernvarme 2.017.454 2.017.454 2.032.438 14.984
Cykelstipuljen 5.590.000 5.590.000 5.593.911 3.911
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge 7.010.000 7.010.000 7.013.214 3.214
I alt 101.456.324 99.268.142 99.330.009 61.866

Kommunens ejendomme:

Anlægsregnskab XA-8196000003 Skimmelsvamp på Ejby lille skole aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 15. december 2015. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.527.749 kr.

Anlægsregnskab XA-8291000015 Vedligehold af Kommunens ejendomme 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. januar 2017. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.500.000 kr.

Anlægsregnskab XA-8298000006 Vedligehold af hallerne 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 3,553 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. marts 2016 til vedligehold af hallerne i 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 3.551.673 kr.

Anlægsregnskab XA-8196000010 Vemmedrup Skole – Genhusning aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 11,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 19. september 2017. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.027.154 kr.

Anlægsregnskab XA-8621000009 Energispareprojekt 2016 aflægges i henhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16. februar 2016 til Energispareprojekt 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 9.851.718 kr.

Anlægsprojekt Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Skimmelsvamp på Ejby lille skole 13.500.000 13.500.000 13.527.749 27.749
Vedligehold af kommunens ejendomme 2017. 13.500.000 13.500.000 13.500.000 -
Vedligehold af hallerne 2016 3.553.000 3.553.000 3.551.673 - 1.327
Vemmedrup skole, genhusning 11.000.000 11.000.000 11.027.154 27.154
Energispareprojekt 2016 10.000.000 10.000.000 9.851.718 - 148.282
I alt 51.553.000 51.553.000 51.458.294 - 94.706

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


62.   Tvangsruter omkring landsbyerne mellem Ejby, Ll. Skensved og Køge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der ikke etableres ny færdselsregulerende skiltning omkring landsbyerne Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har den 7. marts 2019 modtaget henvendelse fra Styregruppen for Landsbyforum omhandlende trafiksikkerheden i landsbyer og landområder samt et ønske om etablering af tvangsruter for den tunge trafik gennem landsbyerne Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby. Henvendelsen følger som bilag 2.

Indledningsvis skal Teknik- og Miljøforvaltningen oplyse om, at vejmyndigheden ikke har hjemmel til at udstede tvangsruter for almindelig færdsel. Tvangsruter kan udelukkende pålægges transporter med farligt gods eller særtransporter.

En anden løsningsmodel, som er anvendt andre steder i kommunen, er etablering af et gennemkørselsforbud for givne køretøjstyper. Denne type skiltning er dog yderst vanskelig for politiet at håndhæve, også selv på helt korte strækninger. I så stort et område, som angivet i det fremsendte materiale, vil et gennemkørselsforbud ikke kunne håndhæves med rimelige midler. Sammen med Midt- og Vestsjællands Politi har forvaltningen fokus på ikke at etablere færdselsregulering, som ikke kan håndhæves og erfaringsmæssigt viser sig at blive overholdt i begrænset omfang. Ligeledes ønsker hverken forvaltningen eller politiet at etablere skiltning, som vil inkriminere helt almindelige trafikanter. En sådan type skiltning vil medvirke til en generel degradering af trafikanters respekt og accept af færdselstavler.

Forvaltningen fik i november 2018 foretaget en række trafikmålinger ved tilkørslerne til St. Salby. I bilag 1 gennemgås tællingerne og sammenholdes med antallet af busser i rute på vejene. Det fremgår, at langt de fleste tunge køretøjer i området udgøres af busser i rute. Bemærk, at der er en usikkerhed ved trafiktællingerne og opregning af ugetrafik til årsdøgntrafik. Denne usikkerhed er særlig synlig ved små trafikmængder.

Forvaltningen ser ofte den udbredte fejlopfattelse, at tung trafik, som færdes på lokale veje (både på land og i by), er uvedkommende trafik. Det er klart, at der altid vil være trafikanter, som kører forkert eller forsøger at slå en smutvej. På lokalveje, som ikke udgør egentlige smutveje mellem overordnede veje, udgøres hovedparten af den tunge trafik erfaringsmæssigt trafik, som har et specifikt ærinde i området. Dette kan eksempelvis være busser, renovation, landbrugskøretøjer og forskellige vareleverancer.

I henvendelsen henvises til et markant fald i lastbiltrafikmængden på Lundegårdsvej. Forvaltningen har registreret et fald i antallet af lastbiler fra 63 i april 2016 til 55 i oktober 2017 – dette efter etablering af såkaldt 2-minus-1-vej og lastbilforbud (undertavle ærindekørsel tilladt). Situationen på Lundegårdsvej var/er en lidt anden end vejene omkring Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby. Lundegårdsvej udgør en ”punktering” af Slimmingevej-Ringstedvej, som begge er overordnede trafikveje.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Styregruppen for Landsbyforum tilskrives vedrørende udvalgtes beslutning.
Beslutning

Formanden foreslog, at der optages dialog med politiet om mulighederne for at imødekomme ønsket. Desuden undersøges mulighederne for at påvirke GPS-ruter i området. Sagen genoptages i august 2019.

Forslaget blev godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


63.   Parkering på Ivar Huitfeldtsvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres en kombination af læssezone for af- og pålæsning af varer til butikkerne i Rådhusstræde og "Kiss-and-ride" til øvrige trafikanter på en ca. 50 m. lang strækning på Ivar Huitfeldtsvej ved Køge Station.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Køge Kyst byggeri på vestsiden af Ivar Huitfeldtsvej, har parkeringsbanerne mellem Stationspladsen og Kavalerslippen på Ivar Huitfeldtsvej været optaget af langtidsparkanter, hvilket er uhensigtsmæssigt. Den pågældende strækning vurderes bedre udnyttet, hvis parkeringsbanen i stedet anvendes til vareindlevering for butikkerne i Rådhusstrædet i morgentimerne og afsætningsbane (Kiss-and-ride) i relation til Køge Station i det øvrige tidsrum. 

Etablering af læssezone til af- og pålæsning af varer har til formål, at fjerne dele af den nuværende tunge trafik i gågaden på Stationspladsen og Rådhusstræde.

Som følge af ovenstående indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen at indføre læssezone for af- og pålæsning af varer til butikkerne på Rådhusstræde i tidsrummet 7-9 og "Kiss-and-ride" til øvrige trafikanter i det resterende tidsrum på en ca. 50 m. lang strækning på Ivar Huitfeldtsvej ved Køge Station.

Den foreslåede skiltning skal godkendes af politiet.

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


64.   Status på anlægssager - maj 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Byggeret 2 har været i udbud med tilbudsfrist 5. april 2019. Indstilling til kontrahering forventes forelagt til politisk godkendelse i juni 2019.

Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er myndighedsprojekt fortsat under udarbejdelse, og oplæg til aftaletillæg er udarbejdet for at præcisere indholdet af bestemmelsen i Købsaftalens pkt. 4.3 om etablering af veje og parkering m.v. ved Køge Idrætspark. Endelig aftale med investor på byggeret 1 forventes indgået i nærmeste fremtid.

Projekt for byggemodning er sendt i udbud med tilbudsfrist 14. maj 2019. Udledningstilladelse er udstedt, og aftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand forventes indgået i denne måned.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Entreprenøren er færdig med funderingen. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillion.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Udbud af totalrådgiverydelsen er annonceret 20. februar 2019. 20 firmaer ønsker at blive prækvalificeret til at afgive bud. Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres mundtligt om, hvilke fire firmaer, der er blevet prækvalificeret til at afgive pris.

De fire firmaer afgiver tilbud i uge 23, og Teknik- og Ejendomsudvalget skal godkende vinderen af udbuddet på mødet den 6. juni 2019. 

Ombygning af Stensbjergvej
1-års mangelgennemgang er gennemført - udbedring er igangsat. Endelig kontrol af signalanlæggene foregik i uge 15 - og medførte udsættelse af overdragelse af anlæggene til uge 20. Dialog vedrørende byggepladstrafik til/fra hospitalsbyggeriet pågår.   

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder  med aptering af stationsbroen til åbningen den 31 maj 2019. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden arbejdes der på etablering af cykeloverdækninger, terræninventar og belægningsarbejder på stationsforpladsen. På S-banesiden er etablering af støjvold langs motorvejen snart tilendebragt. Sidste del afventer nu BDKs rømning af området. På Stationsområde øst arbejdes på etablering af P-pladser og stationsforpladser. I området ved Kirstinedalsstien og Snogebækstien opstartes opsætning af cykeloverdækninger og etablering af belægninger. Det står nu klart, at projektet ikke bliver fuldt færdigt til åbningen den 31. maj. Fokus i forhold til færdiggørelse er på parkeringspladser og adgang til S tog. Der vil udestå færdiggørelse af belægninger og apteringsarbejder, ligesom offentlige toiletter og beplantninger først færdiggøres efter banens åbning.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt temamøde i Teknik- og Ejendomsudvalget i februar omkring Køge Kommunes trafikstøjsprojekt, og på hvilket stade projektet er. Den fremtidige proces blev taget til efterretning. Der har været afholdt informationsmøde for Langesvej, og der er oprettet en gruppe med 5 beboere, der indgår i det videre arbejde med projektet. 

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov forventes udledningstilladelsen indhentet snarest. Herefter forventes anlægsarbejdet opstartet efter udløb af klagefristen. Arbejdet forventes færdig til uge 42.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der er anlagt kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Der er lagt asfaltslidlag og anlagt grønne områder. For at beskytte de grønne områder, mens der bygges huse mv., er der opsat et 1,4 m stormasket trådhegn rundt om de grønne områder. Byggemodningen er færdig og afleveret, men entreprenøren mangler at udbedre enkelte udeståender. Der er indtil videre solgt 9 parcelhusgrunde, som overtages af køberne den 1. maj 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Projektforslagsrapport, udarbejdet af projekterende rådgiver, er modtaget den 7. marts 2019, og granskning/kommentering af materialet pågår.  

Cykelsti Ejby imod Køge
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i sin afsluttende fase. Løsninger under bane- /motorvejsbro er fremlagt for henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet. Der har været afholdt møde med landsbylauget i Ll. Salby omkring cykelstiens tilslutning til byen.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt er indledningsvist igangsat, og dialog med udvalgt kunstner påbegyndes i samarbejde med KØS og Rehabiliteringscentret.

32 plejeboliger Køge Nord
Belægningerne er udbedret, og græssåning pågår. Udfordringen vedr. overophedning er ikke løst, da entreprenør mener, bygningen lever op til det udbudte, og derved ikke anerkender kravet. Der arbejdes med at finde en pragmatisk løsning.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Tumlehuset er næsten færdig mangler stadig jordregulering, Projektet i Basen er godt i gang, og det går som planlagt og forventes færdig medio oktober.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


65.   Potentialet for energispareprojekter i 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med potentielle energiprojekter.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Teknik- og Ejendomsudvalget blev på møde den 9. maj 2018 orienteret om potentiale for energispareprojekter.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 til 2019, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Forvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med primært belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede lukkede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2019 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regneeksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et Energispareprojekt kan se ud.

Det skal bemærkes, at der det seneste halve år har været en del fokus på solcelleanlæg. Det er p.t. forvaltningens opfattelse, at lovgivningen på dette område er så kompliceret, samt at administration af lovgivningen virker så uforudsigelig, at det vil være risikobetonet at investere i nye solcelleanlæg.

Økonomi
Det bemærkes, at der ikke i det kommunale budget er afsat rådighedsbeløb i 2020 til energispareprojekter. Det bemærkes ligeledes, at der er låneadgang på 90 % af de samlede omkostninger til energibesparende projekter.
Beslutning
Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der i den kommende budgetlægning indarbejdes lånemulighed til energispareprojekter.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


66.   Møde med Køge Handels bestyrelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Teknik- og Ejendomsudvalget om dagsorden til møde med Køge Handel den 14. maj 2019.
Baggrund og vurdering

Køge Handels bestyrelse har ønsket et møde med Teknik- og Ejendomsudvalget.
Dagsordenen er som følger:

 • Evaluering af betalingsparkeringen,
 • Detailhandelsanalyse,
 • Nye INFO-tavler i byen,
 • Oprydning i byen,
 • Affaldsbeholdere,
 • Streetfood i bymidten,
 • Strøm til torvehandlerne,
 • Nye lysmaster på Torvet,
 • Fleksibilitet af torvestadebrug,
 • Terrorsikring i Køge ved arrangementer,
 • Udeservering,
 • Inderhavnsprojekt til gæstesejlere.

Fra Køge Kommune deltager:
Teknik- og Ejendomsudvalget, Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr og teamleder June Hartmann.

Fra Køge Handel deltager:
Dennis Nielsen, Jacob Bannor, Jesper Eghøje, Jesper Køster, Martin Lyngesbo, Mette Laugesen, Rasmus Dehn Larsen, Steen Rasmussen, Søren Storgaard, Tanja Nystrup, Tine Østergaard og Katja Jensen.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


67.   Opsætning af container


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at en etårig forsøgsperiode med opsætning af en container bag ved Revlekiosken på Revlen godkendes.

Baggrund og vurdering

Borgerforeningen Kulturfuglen har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende en forespørgsel på at opsætte en container bag ved Revlekiosken på Revlen.

Containeren er 20 fod og skal bruges til opbevaring af kanoer mm. til brug i Køge Bugt.

Efter det oplyste opsætter Borgerforeningen Kulturfuglen selv containeren, der skal sættes forsvarligt op. Der opfordres til, at containeren udsmykkes med naturmaterialer (eksempelvis træ), så den falder mest muligt ind i de naturlige omgivelser, ligesom det er tilfældet med den opsatte container ved Kimmerslev Sø i Borup.

Der kan være en vis procesrisiko forbundet med opsætningen af containeren, idet området omkring Revlekiosken ligger omgivet af Natura 2000-område.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der opsættes en container bag ved Revlekiosken på Revlen som en forsøgsordning på et år, hvorefter opsætningen evalueres.

Økonomi

Borgerforeningen Kulturfuglen har selv anskaffet sig containeren via sponsorater. Ligeledes vil borgerforeningen selv sørge for opsætningen af containeren.

Opsætningen af containeren vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Opmærksomheden henledes på, at der hermed ikke er taget stilling til tilladelse efter plan- og miljølovgivningen.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


68.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Henvendelse fra Klima- og Planudvalget om trafikdæmpende foranstaltninger på Højelsevej i forbindelse med Byrådets vedtagelse af lokalplan for ny bebyggelse vil indgå i den samlede årlige prioritering af ønsker til trafiksikkerhedsprojekter,

 • Møde afholdt med Lellinge Beboerforening,

 • Møde afholdt om udbud af håndværkerydelser.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


69.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Der indgives inden månedens udgang ansøgning til REALDANIA om støtte til udvikling af kreative kystsikringsprojekter. Støtte gives til 50 % af omkostningerne, resten skal kommunen selv finde, herunder ved brug af medarbejdertimer,

 • Undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem,

 • Etablering af stikvej til CP Kelco fra STC.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


70.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


71.   Budgetanalyser for 2020-23


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. budgetanalyserne tages til efterretning,
 2. kollektiv trafik sendes i høring i Kollektiv trafikgruppen, Landsbyforum, Seniorrådet og Handicaprådet,
 3. udbud af asfaltvedligehold ikke sendes i høring.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forligspartierne har i budgetaftalen besluttet, at arbejdet med udmøntningen af puljebesparelsen bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem blev startet op i november 2018.

Besparelsespuljen skal udmøntes ved hjælp af en række igangværende analyser. Teknik- og Ejendomsudvalget valgte ved møde den 8. november 2018 at igangsætte tre analyser oplistet nedenfor.  

Direktionen har i forbindelse med fagudvalgenes analyser besluttet at målrette høringen mod de relevante råd og bestyrelser, og at det er fagudvalgene, der hver især beslutter, hvem de inddrager som høringsparter. På møde i Teknik- og Ejendomsudvalget den 14. april 2019 blev de høringsparter, som fremgår under de enkelte punkter, aftalt:

 1. Strategi for ejendomsportefølje.
  Der peges indledningsvis på et besparelsespotentiale på 0,9 mio. kr. De ejendomscases, der arbejdes med, er for fleres vedkommende tværgående, samtidig er flere af casene afhængige af kapacitetsanalyserne på dagtilbuds-, ældre- og det specialiserede område. Arbejdet med analysen er ikke færdig, og dermed ligger det endelige besparelsespotentiale ikke fast. Hvis besparelsen ikke kan findes via analysen, må den foretages på den almindelige bygningsvedligeholdelse.

 2. Kollektiv trafik - Høringsparterne er Kollektiv trafikgruppen, Landsbyforum, Seniorrådet og Handicaprådet.
  Der peges indledningsvis på et besparelsespotentiale på 3,9 mio. kr. Besparelsen kan opnås delvist som en reduktion af budgettet på 1,5 mio. kr., som er mulig grundet fortsat stigende passagertal og delvist som en nedlæggelse af linje 103 samt reduktion i afgangsantallet på linjerne 241, 243 og 244. Slutteligt anbefales en ændring i takststrukturen på "flextur". Se bilag 1.

 3. Udbud af asfaltvedligehold - Til analysen er ingen høringsparter.
  Der peges indledningsvis på et besparelsespotentiale på 1,0 mio. kr., som hentes på den generelle drift af færdselsbaner. Forvaltningen arbejder videre med mulighederne for et funktionsudbud og afsøger alternative tiltag for at opnå en besparelse. Se bilag 2. 

Teknik- og Ejendomsudvalget andel af 60 mio. kr.-puljen er 5,771 mio. kr. i 2020, 5,712 mio. kr. i 2021 og 5,628 mio. kr. i 2022.

Analyserne har været til drøftelse i FMU-TMF med fokus på de personalemæssige konsekvenser.

Sagen vil blive forelagt igen på Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 6. juni 2019, hvor der foreligger høringssvar fra de berørte parter.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Sagen overføres til åben dagsorden.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


72.   Evaluering af udbud (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


73.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.05.19