Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 06.05.2021 kl. 13:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Erling Larsen (A) deltog ikke under punkterne 82-83. Paul Christensen (V) deltog ikke i mødet.

Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


75.   Køge Dige - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i fuld gang med at udarbejde det materiale om Køge Dige, der skal indgå i ansøgningen om kystbeskyttelse, som forventes klar senere i år. Forvaltningen vil på udvalgsmødet give en orientering om status på projektet. 

På mødet vil forvaltningen give en orientering om status på bidragsfordelingen, herunder orientering om ændringer i forhold til det forslag, der indgik i forbindelse med, at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsessagen i marts 2018. 

Forvaltningen vil ligeledes give en orientering om udformning af det fysiske projekt, som har taget udgangspunkt i det dispositionsforslag, som indgik i sagen fra marts 2018. Herunder også faglige vurderinger af forskellige alternativer, udfordringer ved fx Natura2000-området, samt dialog med borgere og virksomheder. 

Forvaltningen forventer, at der etableres et digelaug, samtidig med at projektet sendes i høring. Digelauget bliver den fremtidige ejer af Køge Dige og skal stå for finansiering af projektet samt fremtidig drift og vedligeholdelse. 

Økonomi

Køge Dige er anslået til at koste ca. 100 mio. kr. I forbindelse med ansøgningen om kystbeskyttelse vil forvaltningen udarbejde et nyt overslag for omkostningerne med afsæt i det detailprojekt, der lægges til grund for ansøgningen.

I henhold til Kystbeskyttelsesloven skal Køge Dige betales af de ejere af fast ejendom, som opnår en fordel af projektet. Disse ejere af fast ejendom skal være medlem af digelauget, og medlemskabet tinglyses på ejendommen.

I forbindelse med finansloven blev der afsat puljer til kystbeskyttelse i de kommende år. Kystdirektoratet har haft "Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse" i høring. Hvis dette udkast bliver vedtaget, vil Køge Kommune kunne søge om tilskud til etablering af Køge Dige.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende dialog med borgere og virksomheder, der bliver direkte berørt af Køge Dige. Denne dialog fortsætter i det videre arbejde med detailprojekteringen og i forbindelse med indgåelse af aftaler om placering af diget på de private arealer. 

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et digitalt orienteringsmøde om Køge Dige inden ansøgningen om kystbeskyttelse færdiggøres. Der kommunikeres også om Køge Diget i en serie af små opmærksomhedsskabende videoer på Køge Kommunes sociale medier. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


76.   Ny Stevnsvejs-forbindelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om den nye Stevnsvejs forbindelse til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som led i finansloven for 2019 besluttede den daværende regering (V, LA og K) at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vej til Stevns. På baggrund af VVM-undersøgelsens resultater gennemføres nu den afsluttende offentlige høring af projektet. Høringsperioden løber fra 9. april til 4. juni 2021.

Formålet med at anlægge en ny vej til Stevns er bl.a. at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge, som begge er hårdt belastet af pendlertrafik fra Stevns, samt at skabe en mere direkte forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

I VVM-undersøgelsen beskrives 3 forslag til linjeføring for en ny vej mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge, som forløber henholdsvis nord og syd om Hårlev. Alle de fremlagte forslag er med udgangspunkt i den sydlige forbindelse fra forundersøgelsen, se bilag 1.

For alle 3 forslag er hovedvægten af vejforløbet placeret i Stevns Kommune. Forslag A går dog gennem Vallø Storskov og forslag B og B-b går syd om Vallø Storskov men igennem Kanderød. De 3 forslag er illustreret i bilag 2, side 3.  

De trafikale konsekvenser af den nye vej er beregnet, og effekterne er opgjort for 2030. Her ses bl.a. rejsetidsgevinster fra Stevns og ud på motorvejen. Forslag A giver største tidsbesparelser, både i trængsel og udenfor trængselsperioderne. Forslag B giver næstflest tidsgevinster, mens forslag B-b giver færres tidsgevinster. I alle tre scenarier vil de trafikanter, der benytter Stevnsvej, Køgevej og Strandvejen opleve en forbedring i fremkommelighed og dermed også i rejsetid, da en del af trafikken flyttes ud på den nye vej.

Trafikbelastningen på den nye stevnsforbindelse samt ændringen i trafikbelastningen på de eksisterende veje er størst i forslag A efterfulgt af forslag B og B-b. Se bilag 2, side 17-19.

Udfordringen ved forslagene er, om de genererer nok trafik, og om de flytter nok trafik fra de eksisterende veje. I alle tre forslag vil der i 2030 fortsat være ca. 17.000 biler dagligt på Strandvejen (i basisscenariet for 2020 er der ca. 20.000 daglige biler). Spørgsmålet er derfor om effekterne ved de fremlagte forslag er gode nok, og om de opfylder det oprindelige formål med at aflaste trafikken gennem Køge.  

Uanset udfaldet af ovenstående så vil der blive behov for infrastrukturelle ændringer langs kommunens indfaldsveje for at kunne håndtere den nuværende trafikmængde og den fortsat stigende trængsel.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


77.   Borup Bymidte - ønsker til forbedringer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg og Økonomiudvalg, at

 1. anvendelse af de sidste midler på bydelsplan til begrønning af Borup Bymidtes nordlige del (projektafslutning) tages til efterretning.
 2. forslag til forbedringer i bycenteret tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af arbejdet med Byplan Borup blev der i 2018 bevilliget 500.000 kr. til at iværksætte enkelte konkrete ønsker i Borup. En prioriteringsliste er udarbejdet og besluttet i samarbejde med Borup borgerforening, kunstforeningen og idrætsforeningen. Byrådet blev orienteret på byrådsmødet den 18. december 2018 (under sag nr. 238). Der er anvendt midler til en hundeskov, flydeponton i Kimmerslev Sø og fitnessredskaber. Der er 300.000 kr. tilbage til anvendelse i Borup.

Borgerforeningen har arbejdet for opsætning af infoskærme i Borup bymidte, som sidenhen er lagt til side på grund af kompleksitet med hensyn til forsikring og økonomi. Borgerforeningen og kunstforeningen har i stedet peget på, at de resterende midler anvendes til forskønnelse af Borup Bymidte, ud fra de aktuelle ønsker om begrønning som beskrevet nedenfor.

Nye ønsker til bycenteret 
Midlerne er endnu ikke anvendt, i det COVID19-situationen har forsinket processen og muligheden for at mødes. I mellemtiden har Borup Erhverv henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen med et ønske om at arbejde for at igangsætte flere forskønnelsestiltag i Borup Bymidte, end der er afsat budget til.

Borup Erhverv ønsker forskønnelse og forbedring af Borup Bycenter for at få et velfungerende center, der indbyder til ophold, hvil og sammenhold og et sted, som man kan være stolt af. Hvis det ikke er muligt at sætte et stort beløb af på en gang i kommunens budget, vil en opdeling i etaper, ifølge Borup Erhverv, også være en fornuftig løsning.

Der har derfor været afholdt møde mellem forvaltning, repræsentanter fra Borup kunstforening og borgerforening og repræsentanter fra Borup Erhverv. Rapport fra 2009 af Hasløv Kjærsgaard har fungeret som inspiration for dialogen om forskønnelse af centret (bilag 1).

På mødet var der enighed om, at de resterende midler fra opfølgning på byplanarbejdet anvendes til grønne tiltag, som understøtter borgernes ønsker til centret. De grønne tiltag er plantning af træer og andre rumdannende elementer som f.eks. hække og opstilling af bænke. Disse tiltag prioriteres mod nord i bycenteret, fra Møllevej og omkring Lilletorv. Ved at fokusere tiltagene mod nord som en start bliver de grønne tiltag mest synlige.

Repræsentanterne fra Borup har yderligere ønsker om forbedringer i Bycenteret. Disse ønsker er der indtil videre ikke afsat finansiering til.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


78.   Levetidsforlængende indsats for Beredskabsstation i Lellinge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til genoprettende vedligehold af Beredskabsstationen i Lellinge.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2021

Et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Thomas Kampmann (C), Thomas Kielgast (F), Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (B) og Ken Kristensen (V) i Økonomiudvalget beder Teknik- og Ejendomsudvalget om at genoptage behandlingen af sagen, idet de 5,5 mio. kr. ønskes anvendt til beredskabsstation.

Niels Rolskov (Ø) tager forbehold.

Baggrund og vurdering

Nedenstående tekst er ændret efter Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 20. april 2021.

Byrådet har på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb under TEU 148 på 5,5 mio. kr. til genopretning af Beredskabsstationen i Lellinge.

Formålet med projektet er en levetidsforlængende indsats (primært genoprettende vedligehold af bygningernes klimaskal). De afsatte midler skal anvendes, så ejendommen vil kunne benyttes til formålet i yderligere 5-10 år, og der er derfor ikke tale om en modernisering eller ombygning af Beredskabsstationen.

På ejendommen er der 4 bygninger samt pavilloner, der benyttes til ophold og hvile for medarbejderne af Beredskabet:

 • Bygning 1 (garage og mandskabsbygning, brandslukning)
 • Bygning 3 (anvendes som parkering for personalets biler samt til depot for Køge Kommune)
 • Bygning 4 (garage, miljø og dykker)
 • Bygning 5 (vognport, saltspredere)

Bygning 1 og 4 benyttes af Beredskabet, Bygning 3 deles mellem Beredskabet og kommunen og Bygning 5 benyttes af kommunen.

Der har i foråret 2021 været afholdt projektgruppemøder, hvor repræsentanter fra brugerne (ETK Brand & Redning samt Falck) er deltagere. På disse møder er drøftet den del af projektet, der vedrører bygning 1 og 4, samt den del der handler om udskiftning af pavilloner.

Projektet forventes gennemført i to parallelle spor, hvor det ene har fokus på genoprettende vedligehold af bygningerne og det andet på udskiftning af pavillonerne.

Teknik- og Ejendomsudvalget har på møde den 8. april 2021 anbefalet, at der gives anlægsbevilling til gennemførelse af et projekt, der omfatter alle bygninger på ejendommen, samt udskiftning af pavilloner.

Økonomiudvalget har på møde 20. april 2021 behandlet sagen, og sendt den tilbage til Teknik- og Ejendomsudvalget med en anbefaling om, at hele bevillingen anvendes på de bygninger, der benyttes i forbindelse med Beredskabet (bygning 1 og 4), samt udskiftning af pavilloner.

I konsekvens heraf udsættes genopretning af bygning 3 og 5 og sættes på prioriteringslisten for genopretning 2022.

Idet det forudsættes, at der opnås anlægsbevilling i maj 2021, fortsættes projektgruppemøderne med brugerne med henblik på at udarbejde et projekt, der i videst muligt omfang tilgodeser brugernes krav og ønsker. Det forventes, at der gennemføres udbud af byggearbejderne på bygning 1 og 4 i sommeren 2021, og at arbejderne gennemføres med byggestart i august/september, og at de er afsluttet inden årets udgang.

Samtidig vil den parallelle proces med udskiftning af opholds- og hvilepavillonerne blive gennemført. Det er forventningen, at udskiftning vil være gennemført i løbet af sommeren 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (TEU 148). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten (Ø) stemmer imod forslaget, da man ikke mener, det er sandsynliggjort, at renoveringen af brandstationen ikke kan gøres for 4 mio. kr.

Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


79.   Udbud for Håndværk & Design-lokaler på 6 skoler


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udbudsform for etablering af Håndværk & Design-lokaler på seks skoler bliver to hovedentrepriser.
Baggrund og vurdering

På Byrådsmøde den 23. marts 2021, under sag nr. 58, besluttede Byrådet, at seks skoler i Køge Kommune skal have etableret Håndværk & Design-lokaler.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at ombygningerne gennemføres som to hovedentrepriser, da der er tre skoler, hvor der ikke skal søges byggetilladelser. På de tre skoler kan håndværkerne opstarte allerede denne sommerferie og tre skoler får dermed hurtigere deres faglokale etableret. 

Det første udbud er de tre skoler, hvor der ikke skal bygges ret meget om. Det drejer sig om Ellemarkskolen, Skovboskolen og Hastrupskolen. På disse tre skoler skal der kun flyttes et par vægge og etableres gennembrydninger / huller i enkelte vægge. For disse tre skoler planlægges det at gennemføre ombygningerne i skolernes sommerferie 2021.

Tildelingskriterierne er:

 • Laveste pris
 • At de kan gennemføre arbejdet i sommerferien 2021

Den anden hovedentreprise udbydes for de tre sidste skoler. Det er Borup Skole, Kirstinedalskolen og Søndre Skole. Her skal der gennemføres større ændringer:

 • For Borupskole inddrages et adkomstområde og lokaler. Der skal bl.a. etableres nye flugtveje.
 • På Søndre Skole skal der flyttes rundt og næsten en hel fløj ombygges til både Håndværk & Design samt billedkunstlokale.
 • På Kirstinedalskolen skal et mørkt depot ændres til undervisning ved at grave jord væk, således at kælderen bliver til en parterre etage, og herefter skal der etableres gennemgang i Håndværk & Design.

For disse 3 skoler er ombygningerne så store, at det kræver projektering, byggetilladelse, statiske beregninger mv. Det udbudsmateriale er derfor mere omfangsrigt og ikke ubetydelig ventetid med at få byggetilladelse. De tre skoler er derfor først klar med Håndværk & Design efter sommerferien næste år. Tidsplan vedhæftet.

Tildelingskriterierne er:

 • Laveste pris
 • At de kan færdiggøre arbejdet i skolesommerferien 2022.
Økonomi
Midler hertil er afsat på budget 2021 og 2022.
Beslutning

Godkendt.

Udbudsspørgsmålet tages op og drøftes principielt.

Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


80.   Mobile salgsvogne


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. nye salgssteder for mobile salgsvogne.
 2. ændre tildelingen af mobile salgsvogne fra udbud til løbende tildeling efterhånden som der kommer forespørgsler.
 3. uddelegere beslutningskompetencen til forvaltningen i forhold til tildelingen af de forskellige placeringer.
 4. ændre max størrelse på store vogne til 15 m2.
Baggrund og vurdering

Det første udbud af mobile salgsvogne er nu afsluttet, og de er begyndt at dukke op på deres tildelte områder rundt omkring i kommunen.

Følgende områder er endnu ikke besat:

 • Borup Centeret: To små vogne
 • Ølbycenteret: To små vogne
 • Køge Nord Station Vest: Tre små vogne
 • Kulturtovet: Stor vogn og lille vogn

Teknik- og Milj'forvaltningen har allerede nu gjort sig erfaringer omkring bl.a. tildeling, placering og vilkår.

Der har været et ønske om at udvide med flere områder, hvor der kan placeres flere mobile salgsvogne, og derfor foreslår forvaltningen at følgende placeringer tilføjes:

 • Køge Havn ved spidsen af ”slipset” ved marinekutteren: Stor vogn (med forbehold for anlægsarbejdet ved underføringen)
 • Søndre Strand omkring samme sted som de små vogne: Stor vogn.
 • Østre Banevej ved stationstrappen / busstoppestedet: Lille vogn.
 • Marinaen ved amfiteateret og bådene: To små vogne.
 • Marinaen ved Nordstranden på grusparkeringspladsen: Stor vogn.

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget godkender de to arealer på Marinaen, sendes disse to videre til godkendelse i Marinaudvalget. Derudover undersøges det, om der kan findes flere steder på Sdr. Havn, men dette kræver en forhåndsgodkendelse fra Køge Kyst.

Forvaltningen har modtaget forespørgsel på zoneopdeling i stedet for egentlige placeringer af mobile salgsvogne. Forvaltningen har valgt egentlige placeringer, da der lægges meget vægt på æstetik, tilgængelighed og trafiksikkerhed for kunder til de respektive områder. Derudover er det svært at styre mængden ved zoneopdeling, da man godt kunne forestille sig, at mange gerne ville stå på eksempelvis Stationspladsen.

Alle pladser er endnu ikke besat, og et udbud på hver af pladserne er administrativt langvarigt i forhold til tildeling af pladserne. Forvaltningen ønsker derfor at ændre tildelingsproceduren til løbende tildeling af mobile salgsvogne i den rækkefølge, som de kommer ind. Forvaltningen ønsker derfor også at få overdraget beslutningskompetencen til tildelingen af de mobile salgsvogne til de ønskede placeringer, således at dette kan ske løbende over året.

Flere store mobile salgsvogne er blevet afvist grundet deres størrelse. Mange af dem har vist sig at være over 10m2. Forvaltningen foreslår, at der ændres i vilkårene, således at størrelsen udvides til 15 m2Dog skal forvaltningen stadig have muligheden for at afvise af æstetiske grunde, så der eksempelvis ikke stilles en varevogn med lad på, på Kulturtorvet, men her kan der stå en trailer, som passer ind i området. En varevogn med lad kunne imidlertid måske stå på eksempelvis Revlen eller Køge Havn.

Økonomi
Hvis alle ovennævnte steder godkendes og bliver besat, vil det betyde en merindtægt på ca. 50.000 kr.
Kommunikation

Hvis ovennævnte godkendes, vil dette blive meldt ud på de lokale medier og Køge Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ledige pladser.

Beslutning
Ad. 1 til 4 i indstillingen godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


81.   Parkering på Marksvinget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres skiltning med tidsbegrænset parkering på en ca. 75 meter lang strækning på sydsiden af Marksvinget, mellem husnummer 3-7 og 9-11. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden efteråret 2019 modtaget henvendelser fra erhvervsdrivende i området bl.a. fodklinikken, at der mangler parkeringspladser til deres kunder. I dag er det den eksisterende parkeringslomme, der bliver benyttet primært af omkringboende beboere og deres erhvervskøretøjer.

Henvendelserne fra erhvervsdrivende knytter sig til manglende tidsbegrænset parkering til fodklinikken og butikkerne, da de fleste parkeringspladser i dag optages af beboere, hvilket er uhensigtsmæssigt, da der samtidig er behov for parkering til bl.a. fodklinikken og butikkerne. 

Som følge af ovenstående indstiller forvaltningen at indføre tidsbegrænset parkering på 2 timer i hverdage kl. 7-18 og lørdag kl. 7-12 på en ca. 75 meter lang strækning på sydsiden af Marksvinget (de eksisterende parkeringslommer), jf. det vedlagte kortbilag.

Den foreslåede skiltning skal godkendes af politiet.

Økonomi

Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat budget.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


82.   Belægningsarbejder 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om belægningsarbejder for 2021 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen udvælger hvert år vejstrækninger, som findes hensigtsmæssige at renovere eller udføre nye asfaltslidlag på.

På vedlagte kort (Bilag 1) og liste (Bilag 2), ses de veje og stier, forvaltningen forventer at renovere  i 2021.

Strækningerne udvælges på baggrund af vejens skadespoint, en visuel gennemgang af vejens tilstand samt dennes trafikbelastning. Den geografiske placering tages også i betragtning ved, at der udføres større arealer, således at levetiden bliver så ens som mulig. Dette er med til at optimere den fremtidige vedligeholdelse.

Vejstrækninger, der renoveres med hensyn til trafiksikkerhed eller får nyt asfaltslidlag i forbindelse med lednings- og anlægsarbejder, er ikke medregnet på vedlagte kort og liste. 

Formålet med reparation af belægningerne er at reducere vejens nedbrydning, og derved bevare Køge Kommunes investering i vejene, derudover forbedres sikkerhed, støj og komfort. Asfaltslidlagenes levetid afgøres af slidlagstypen og trafikbelastningen. For de bedste asfaltslidlag med lav trafikbelastning regnes med en levetid på 20 år, mens levetiden på de mest trafikerede veje regnes helt ned til 8 år.

En del af vejstrækningerne vil i 2021, i lighed med sidste år, blive renoveret ved hjælp af bassinudskiftninger, der er en billig metode til at nedsætte vejens skadespoint og dermed forlænge levetiden. Til gengæld medfører bassinudskiftninger et lidt højere støjniveau og en dårligere komfort. Denne løsning er nødvendig for at opretholde den nuværende vejkapital, og udspringer af besparelser på belægningsarbejderne med 1 mio. kr. årligt gældende fra 2020, hvor det samlede belægningsvedligeholdelsesbudget blev nedskrevet til ca. 11,5 mio. kr. En del af dette budget anvendes tillige til renovering af kantsten, fortove, vejbrønde, som alle er elementer, der har betydning for vejens levetid.

Hvis en forringelse af vejkapitalen ikke ønskes, vil det være nødvendigt at afsætte 16 mio. kr. pr. år, alene til asfalt, kontra de 8,5 mio. kr., der er afsat årligt i dag. 

Økonomi
Udgifterne til renovering og udlægning af slidlag afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.
Beslutning
Taget til efterretning. 
Fraværende
Erling Larsen (A)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


83.   Status på anlægssager - maj 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Den uvildige undersøgelse for Hal III, som Syn og Skøn er i gang.
Forstærkningsprojekt er afsluttet i selve hallen og i foyer. Finisharbejder pågår.
 Projekt med løsningsforslag på brandproblematikker vedrørende vægge mellem Hal 3 og depotrum samt mellem Foyer og eksisterende haller pågår. Certificeret brandrådgiver har udarbejdet en redegørelse, som for nuværende vurderes i forhold til, hvad der skal foretages.
Foreløbige undersøgelser og beregninger på facaderne indikerer, at den nordlige facade skal forstærkes, hvilket drøftes med de involverede parter.
Der forventes fortsat en samlet færdiggørelse og ibrugtagning inden sommerferien.

Forplads og parkering er kontraheret, og udførelse fra april til færdiggørelse ultimo 2021 pågår.

Ny Føllehavegård
Byggetilladelse er modtaget.
Grundet den sene myndighedsbehandling afventes ny tidsplan og deraf afledt økonomi.

Renovering af Vemmedrupskolen
Skimmelrenovering er gennemført på Hus 10, 30 og 110-130 (Fase I). Stilladsoverdækningen er flyttet til Hus 20 og 60 (Fase II).

I Fase I er opbygning i gang, og indvendige arbejder pågår. Alle nødvendige ændringer og tekniske ombygninger således, at husene kan rumme faglokaler. Skimmelrenovering er gået i gang for Fase II. Planlægning af tilbage-flytning er opstartet. Tidsplanen følges.

Rehabiliteringscenter
Voldgiftssagen er afsluttet, og kendelse er modtaget.
Skema C pågår.

32 plejeboliger Køge Nord
Skema C afventer mindre arealkorrektion i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Byggearbejderne i Parkvej 126 er afsluttede, og dermed er alle byggearbejder afsluttede. Indregulering af de tekniske installationer (fx ventilation) forventes afsluttet medio maj 2021.

De sidste udearealer ibrugtages uge 18 (2021).

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Projektering af daginstitution pågår. Forventet udbud ultimo juni 2021.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Projektering, registrering og miljøscreeninger er opstartet. Møder med brugere planlægges.

Ombygning af Beredskabsstation
Projektet er "genstartet" efter politisk anmodning i april om, at der fokuseres på de faciliteter, der vedrører Beredskabet. 

Under forudsætning af at der opnås anlægsbevilling på Byrådets møde i maj, forventes projektet udbudt i løbet af sommeren og afsluttet inden udgangen af 2021.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Der er opnået dispensation for placering af omklædningsbygning på grus træningsbane nord for vandløb, hvilket giver mulighed for fastlæggelse af løsningsmuligheder.

Projekteringsfasen med endelig afklaring af behov og muligheder er opstartet og forventes afklaret i løbet af maj måned.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 
Afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen oplyser, at Covid19 forsinker arbejdsgruppens arbejde.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III

Virtuelt borgermøde afholdt den 25. marts vedrørende dispositionsforslag for vejstrækning fra Møllebankerne III frem til Ryeskovvej v/ jernbanebroen. Svar på de mange indkomne spørgsmål blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 16. april, hvilket var en uge senere end forventet. Materialet vil danne baggrund for justeringer i forslaget samt oplæg fra forvaltningens side til supplerende vej- og stianlæg, som foreslås indarbejdet i projektet. Revideret dispositionsforslag samt nævnte oplæg forventes forelagt udvalget inden sommerferien.  Forvaltningen forsøger at påbegynde dialog om arealerhvervelse med lodsejere påny. Afklaring af vejskel for de i 2020 udførte vej- og stianlæg pågår fortsat.   

Trafiksikkerhedsprojekter

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Der er indgået forhandling med den private lodsejer i byudviklingsområdet om frivillig afståelse af et areal svarende til vejarealet. Der samarbejdes tilsvarende med de private investorer om tilrettelæggelse og koordinering af de kommende private - og offentlige anlægsopgaver i området, hvor der bl.a. har været fokus på den tidsmæssige koordinering i forbindelse med ledningsomlægning og jordhåndtering. 

Politiet har godkendt projektforslaget, og der arbejdes nu på at færdiggøre hovedprojektet og udbudsmaterialet. Vi forventer at modtage dette medio maj 2021, hvorefter anlægsprojektet vil blive udbudt med forventet opstart i marken primo august. Den sene opstart gør det muligt (stort set) at få afsluttet de igangværende arkæologiske undersøgelser, inden vejprojektet påbegyndes. 

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej:

Der er udpeget rådgiver til projekterne, og forprojekterne er afsluttet. Forprojekt for Ølbyvej er fremlagt for lodsejer, og der er varslet åstedsmøder ultimo april. I Forprojekt for Salbyvej er Ll. Salby Bylaug taget med på råd, og forprojektet vil blive fremlagt for borgere og lodsejere langs Salbyvej medio maj. Herefter pågår arbejder med endelig projektering, som skal ligge til grund for arealerhvervelse, arkæologiske forundersøgelser samt udbud af anlægsopgave. 

64. Broer og bygværker

Stibro over Vindegårdsvej til Vemmedrup Skole.

Der har været udbud for reparationen og billigste entreprenør er klar til at udfører arbejdet i skolens sommerferieperiode. 

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Paul Christensen (V)

Til toppen


84.   Status på rentable energiprojekter i de kommunale ejendomme


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. udvalget godkender, at de afsatte midler til Energispareprojektet i 2021 ikke udnyttes, og at den afsatte 1 mio. kr. ud af genopretningsmidlerne i stedet anvendes til genopretning af de kommunale ejendomme,
 2. nedenstående orientering om status på området tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har via Energispareprojektet gennemført økonomisk rentable projekter for 95 mio. kr. i perioden 2008-2020. Projekterne er lånefinansierede, og de opnåede besparelser finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

I årene 2017, 2018 og 2019 ansøgte forvaltningen ikke om anlægsmidler, da det ikke var muligt at identificere tilstrækkeligt med rentable projekter. For at få dette bekræftet, bad forvaltningen i 2017 om en ekstern analyse hos Energiafdelingen af firmaet Siemens. Deres analyse kom til samme resultat.

I 2020 blev der søgt en anlægsbevilling til energispareprojekter, bl.a. fordi forvaltningen havde erfaret, at nogle kommuner med succes havde gennemført projekter med Minikraftvarmeanlæg. Der blev i Køge Kommune etableret 2 sådanne anlæg i 2020.

Minikraftvarmeanlæg drives af naturgas, så da Folketinget medio 2020 vedtog, at naturgas skulle udfases, fravalgte forvaltningen at etablere flere anlæg. Minikraftvarmeanlæg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det er et krav for lånefinansiering til energitiltag, at anlægspuljen er rentabel. Investeringen skal således være tilbagebetalt efter ca. 3/4 del af levetiden. I en anlægspulje parres ofte gode projekter som Minikraftvarme med projekter, der giver øget brugerkomfort. Sidstnævnte kan eksempelvis være energibesparende LED-belysning, hvor tilbagebetalingstiden og levetiden er ens, hvorfor disse projekter ikke alene kan bære en energipulje.   

Anlægsbevillingen i 2020 til energibesparende tiltag var på 10 mio. kr. Af dem blev 6 mio. kr. udnyttet i 2020, og de resterende 4 mio. kr. anvendes i 2021 til bl.a.:

 • Slimminge Skoles hovedbygning: Konvertering fra gamle radiatorer og oliefyr til nye radiatorer og luft/vand varmepumper
 • Boldhallen på Holmebækskolen: Opvarmning og ventilering
 • Brandstationen i Lellinge: Konvertering fra oliefyr til varmepumpe, samt delfinansiering af ny tagkonstruktion (isolering)
 • Generelt: Vandbesparende tiltag.

I bilag 1 er oplistet en række tiltag på energiområdet, som ikke vil være rentable for kommunen, hvis de skal realiseres alene som energispareprojekter. Forvaltningen vil i stedet fremover have fokus på, om der i forbindelse med projekter, der af anden årsag skal gennemføres, kan være energispare muligheder. Det kan fx være, at der udføres mere isolering i en tagkonstruktion, når taget skal skiftes, fordi levetiden er opbrugt.

Forvaltningen gennemførte i 2020 sammen med en ekstern rådgiver en undersøgelse af årsager til relativt stort energiforbrug udenfor ejendommenes brugstid. Konklusionen var, at problemet var driftsrelateret, og at løsningen ikke ville kunne forventes finansieret af energisparelån (se vedhæftede bilag).

På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens vurdering, at når bevillingen fra 2020 er brugt, vil der ikke længere være energispareprojekter, der vil kunne udfylde en selvstændig energisparepulje på 10 mio. kr.

De knap 100 mio. kr., der er brugt siden 2008, har løftet kommunens bygningsmasse til et niveau, hvor der ikke længere er behov for en energisparepulje.

Det er forvaltningens vurdering, at et kapitel nu er afsluttet, og det næste kan begynde.

Forvaltningen forventer, at det næste kapitel skal handle om bæredygtighed, og tiltag der reducerer CO2-udslippet.

Der er igangsat nogle "prøver", hvor forskellige aspekter skal testes. Tanken er at undersøge, om det koster noget at indtænke bæredygtighed i projekterne (og i givet fald hvor meget).

Som eksempel på det kan nævnes, at der forventes indarbejdet bæredygtighedskrav i projektet, når det nye dagtilbud ved Ravnsborghallen skal udbydes. Og når Musikskolen skal have udvidet foyerområdet og nye øvelokaler, forventes det at ske som et cirkulært udbud. I forbindelse hermed er der søgt om finansiering til udbudsprocessen via INTERREG-midler. Tilbagemelding på ansøgningen forventes at foreligge i slutningen af juni 2021.

Økonomi
Hvis den afsatte 1 mio. kr. i stedet benyttes til genopretning af kommunens ejendomme, vil nærværende sag ikke påvirke kommunens økonomi.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


85.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden orienterede om besøg på Spangsbjergvej omkring trafikløsninger. 
 • Formanden orienterede om fristen for høring vedr. Borup omfartsvej . Høringssvar medtages.
 •  Formanden orienterede om dialog vedrørende parkeringsønsker på Søndre Havn med Kano- og Kajakforeningen.
 •  Formanden orienterede om presset på ressourcer i forvaltningen.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


86.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om trafikafvikling ved vaccinationscentret i Herfølge. 
 • Forvaltningen orienterede om frivillig affaldsindsamling i Køge Kommune i 2021. 
 • Forvaltningen orienterede om strandoprydningsprojekt i 2021.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


87.   Eventuelt


Beslutning
 • Formanden orienterede om drøftelse omkring infostandere på Torvet. 
 • Søren D. Brask (V) nævnte manglende kommunikation omkring Gørslev Børnehus og nedrivning.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


88.   Plejeboligbyggeri - afslutning i forhold til entreprenøren (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


89.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


90.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.06.21