Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 11.03.2021 kl. 16:30 i virtuelt møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


53.   Ansøgning om udgiftsneutral bevilling til Håndværk- og Design-lokaler


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til Håndværk og Design lokaler finansieret af Moderniseringspuljen 2021.

 

Skoleudvalget 03-03-2021:
Beslutning: Sagen udskydes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler på nærværende møde dagsordenens punkt 42, hvor der skal tages stilling til, på hvilke skoler der skal etableres lokaler til Håndværk & Design.

Der blev givet anlægsbevilling til TEU 147B Håndværk og Design på 12,0 mio. kr. på byrådsmødet den 26. januar 2021, som frigav de afsatte rådighedsbeløb med 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Skoleudvalget forventes på møde den 9. marts 2021 at beslutte, at der skal etableres Håndværk- & Design-lokaler på 6 skoler, og at den supplerende finansiering skal ske via den afsatte moderniseringspulje for 2021 (anlægsforslag TEU 147A). Skoleudvalgets beslutning forventes at foreligge inden nærværende dagsorden behandles.

Med godkendelse af nærværende dagsorden vil den samlede bevilling til etablering af Håndværk- & Design-lokaler bliver udvidet til i alt 18 mio. kr., hvilket vil give mulighed for at etablere H&D-lokaler på 6 skoler.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at udgifterne til etablering Håndværk- og Design-lokaler på alle 6 skoler ikke kan afholdes indenfor de allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr. til projektet i 2021 og 2022 (TEU 147B). Der søges derfor en tillægsbevilling til anlægsbevilling som frigiver det ansøgte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje til modernisering i 2021 (TEU 147A) og har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Der vil med godkendelse af denne sag være afsat et samlet rådighedsbeløb på 18 mio. kr. til etablering Håndværk- og Design-lokaler på 6 skoler i 2021 og 2022, som alle er frigivet, og der et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Moderniseringspuljen 2021 som endnu ikke er frigivet til konkrete projekter.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Udvalget godkendte en indstilling om, at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6 mio. kr., så den samlede bevilling bliver på 18 mio. kr.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


54.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.21