Dagsorden til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 11.03.2021 kl. 16:30 i virtuelt møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


36.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


37.   TEMA: Trafiksikkerhed 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. status på trafiksikkerhedsområdet tages til efterretning,
 2. udvalget udvælger projekter til udførelse i 2021.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede på mødet i december 2021 at give anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2021. Det blev på samme møde besluttet at dele midlerne i 750.000 kr. til cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod tung trafik og 2,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten.

I prioriteringslisten findes uheldsbelastede steder samt en lang række borgerønsker til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed. Hvert enkelt projekt er vurderet i en model, hvor der bl.a. lægges vægt på antallet af trafikuheld, hastighed, skolevej m.m. 

I prioriteringsmodellen er det muligt at sortere i rækkefølgen af projekter på forskellige kriterier. I bilag 1 ses listen med sortering på uheldsbelastede steder, der dermed kommer til at ligge øverst. I bilag 2 ses listen sorteret efter de relativt billigste projekter.

Udvalget har tidligere tilkendegivet, at de uheldsbelastede lokaliteter skal prioriteres højt. De to lokaliteter, der på listen (bilag 1), er kategoriseret som uheldsbelastede er Ringstedvej/Vestre Ringvej og Ringvejen/Blegdammen/Ringstedvej.

Et af de mest uheldsbelastede kryds er Ringstedvej/Vestre Ringvej. Etablering af en rundkørsel ligger dog langt over de 2,1 mio. kr., der er til rådighed. Desuden blev der sidste år etableret blåt cykelfelt og lokalhastighedsbegrænsning på 60 km/t i krydset og opsat "din fart" visere ved krydset. En eventuel effekt af dette kan først ses om et par år.

Et lige så uheldsbelastet kryds er Ringvejen/Ringstedvej. Et projekt med bundet venstresving kræver dog en del ombygning og vil overskride de 2,1 mio. kr. Her er for nylig udført andre signaltekniske forbedringer, og en eventuel effekt af det kan først ses om ca. 3 år.

Dernæst er der en række projekter, der har fire "point", da der dels sker enkelte uheld dels er hastighedsproblemer. Af disse er Hovedgaden i Lille Skensved og Fruedalsvej/Byvej/Slimmingevej formentlig for dyre, og på Møllevej og Ølbyvej er der lavet mindre tiltag for nylig (fartvisere). På Bregnevej-Moltkesvej forventes det, at der skal lægges ny asfalt i løbet af 2022. Et projekt på denne strækning bør derfor vente og koordineres med asfaltarbejdet.

Det foreslås derfor, at der kigges på følgende projekter (tallene er ikke udtryk for prioritering):

 1. Ringstedvej v. Østermarken. Etablering af krydsningshelle til bløde trafikanter inkl. flytning af cykelsti, belysning og skiltning (1,8-2,0 mio. kr.)
 2. Salbyvej i Køge, fx etablering af to bump inkl. belysning og skiltning (200.000-250.000 kr.)
 3. Krydset Ølbyvej/Salbyvej, fx etablering krydsningshelle ved krydset samt forbedring af afmærkning/skiltning (600.000-800.000 kr.) 
 4. Ud over de konkrete projektforslag på listen modtager Teknik- og Miljøforvaltningen jævnligt forespørgsler om etablering af 2 minus 1 vej. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til undersøgelse af vejene og udførelse 2 minus 1 afmærkning på de veje, der måtte egne sig til det.

Da det samlede beløb til ovenstående forslag overstiger de 2,1 mio. kr., der er til rådighed i 2021, foreslår forvaltningen, at udvalget prioriterer projekterne og vælger at udføre enten forslag nr. 1 eller forslagene 2, 3, og 4.

Det skal også nævnes, at der ligger et færdigtegnet trafiksikkerhedsprojekt for Hestehavevej i Herfølge, som blev fravalgt til udførelse i 2018, da det samlede tilbud for projekterne blev for dyrt. Projektet omfatter ombygning af alle tre "pladser", bump og forskønnelse af pladserne. Dette projekt beløber sig til ca. 2,5 mio. kr., og der vil derfor skulle findes yderligere ca. 400.000 kr. (eller formentlig mere på grund af prisudviklingen), hvis projektet skal udføres.

Generelt om trafiksikkerheden i Køge Kommune

Det samlede antal trafikuheld ligger nogenlunde på samme niveau år efter år med enkelte udsving. Dog er andel af personskader svagt faldende. Der bør stadig arbejdes på at reducere antallet af uheld og især personskader. Hvert 4.-5. år udarbejdes en trafiksikkerhedsplan med kortlægning af bl.a. uheld, hastigheder og utrygge lokaliteter. Planen indeholder desuden forslag til både generelle trafiksikkerhedsindsatser og fysiske tiltag på vejene samt en opdatering af prioriteringsmodellen. Den seneste plan er fra 2017, og forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en ny plan i 2022, og at det kan dermed forventes, at der skal afsættes 250.000 kr. på budgettet for 2022 til dette arbejde.

Køge Kommune deltager så vidt muligt i alle de nationale trafiksikkerhedskampagner, som udvikles og arrangeres af Rådet for Sikker Trafik. Som supplement til de nationale kampagner har forvaltningen udarbejdet en lokal cykelkampagne for børn og deres forældre. Kampagnen består af bl.a. Facebook-konkurrence og kampagnefilm i biografen og kørte for første gang i 2019. Den forventes at kunne køre igen i 2021 og 2022. Afhængig af omfang koster det 50.000-100.000 kr. at køre kampagnen, som forventes at kunne finansieres af de afsatte driftsmidler til trafiksikkerhedskampagner.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


38.   Overførselssag fra 2020 til 2021 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 0,081 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. A-B.
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatisk/ansøgt overførsel på samlet 7,2 mio. kr. på TEU Drift af ejendomme, sekretariat m.m. flyttes til anlæg i 2021, og at der søges rådighedsbeløb samt frigives anlægsbevilling vedrørende 3,6 mio. kr. til Jordforsyning, Køge Nord, 0,5 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme, 1,6 mio. kr. til energimærkning af kommunens ejendomme og 1,5 mio. kr. til vedligehold af kommunens udlejningsejendomme.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Teknik- og Ejendomsudvalget.

TABEL 1. Indstillede overførsler på drift, Teknik- og Ejendomsudvalget.

 

Service

Indkomstoverførsler

I alt

I 1.000 kr.

Indstilling

Til 2021

Til 2022

Til 2021

Til 2022

 

A) Automatiske overførsler

At midlerne anbefales overført over for ØU og Byrådet.

 -3.608

0

 -6

0

 

 

  -3.614

B) Ansøgte overførsler inden for reglerne for ansøgte overførsler

At midlerne anbefales overført over for ØU og Byrådet.

3.367

 328

0

0

 

 

3.695

I alt

 

-241

328

-6

0

81

NOTE: + (plus) betyder overskud, dvs. mindreudgifter/merindtægter, mens - (minus) betyder underskud, dvs. merudgifter/mindreindtægter.

 

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2. For disse anbefaler Direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Teknik- og Ejendomsudvalgets områder.

For Teknik- og Ejendomsudvalget overføres samlet med covid-kompensation netto 0,081 mio. kr. bestående af 7,178 mio. kr. til drift af ejendomme, -8,394 mio. kr. vedrørende busbro, 0,006 mio. kr. til kajanlæg og bolværk, 1,296 mio. kr. vedrørende Movia og -0,006 mio. kr. på indkomstoverførsler.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2020

Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, COVID19-udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte COVID19-udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke-dækkede, COVID19-udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Teknik- og Ejendomsudvalget står for 6,3 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet til på service til 2021

De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 • Hæver måltallet ekstraordinært til 47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men Direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Teknik- og Ejendomsudvalget vil de automatiske overførsler stige med 2,393 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct., men samtidig vil den ansøgte overførsel vedr. Drift af ejendomme kunne reduceres med samme beløb, hvorfor nettoeffekten er 0.

Overførsler på service
Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på -3,57 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 0,087 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør de automatiske overførsler -3,608 mio. kr. og de ansøgte overførsler indenfor reglerne 3,695 mio. kr., heraf 3,367 mio. kr. til 2021 og 0,328 mio. kr. til 2022.

Overførsler på indkomstoverførsler
Af et samlet merforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på -0,006 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for -0,006 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør de automatiske overførsler -0,006 mio. kr. og de ansøgte overførelser indenfor reglerne 0 kr.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


39.   Anlægsregnskaber 2021 - 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 12 anlægsregnskaber på 170,6 mio. kr., forbruget på 168,7 mio. kr. og merforbruget på 0,2 mio. kr.

Infrastruktur:

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

 

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2015

5.065.000

5.065.000

5.064.948

-52

Vemmedrup ramper

14.976.822

14.976.822

14.976.822

0

Kunststofbane i Bjæverskov

6.440.000

6.440.000

6.478.688

38.688

I alt

26.481.822

26.481.822

26.520.458

38.636


Kommunens ejendomme:

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Renovering af teaterbygningen

2.000.000

2.000.000

1.999.698

-302

Rådhus - samlet adm.

71.891.000

69.705.000

69.701.460

-3.540

Fremtidens rådhus

10.665.000

10.665.000

10.661.561

-3.439

Teaterbygning - renovering af tag

 9.500.000

 9.500.000

 9.667.500

167.500

Vedligehold af ejendomme 2019

30.000.000 

30.000.000

30.003.070

3.070

Ombygning af Basen mv.

12.500.000 

          12.500.000

12.511.737

11.737

Genopretning af selvejende haller 2017

3.500.000

3.500.000

3.500.000

0

Genopretning af selvejende haller 2018

3.600.000

3.600.000

3.600.000

0

Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge

510.000

510.000

541.315

31.315

I alt

144.166.000

141.980.000

142.186.341

206.341

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


40.   Merudgifter ved Ravnsborg ny daginstitution - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der i forbindelse med dagtilbudsbyggeriet ved Ravnsborghallen gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Coronatiltag, etablering af støjhegn og udgifter grundet øget pres på dagtilbudsområdet.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 25. august 2020 en anlægsbevilling til opførelse af en ny daginstitution på Ravnsborgvej 3 ved Ravnsborghallen. Daginstitutionen skulle bygges i sammenhæng med en ny hal, som Køge Bugt Gymnastik Center ville bygge ved siden af.

Ny Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017 blev godkendt på Byrådets møde den 2. marts 2021.

Under projekterings- og planlægningsprocessen hen over efteråret 2020 blev det klart, at der skulle ske ændringer i disponeringen af arealet til de to byggerier.

For at undgå at flytte de nyetablerede paddelbaner skal hallen vendes 90 grader og daginstitutionen skal "knækkes". Andre konsekvenser bliver, at den nuværende støjvold skal fjernes og erstattes af et støjhegn ind mod boligerne på Obovej. Derudover bliver dagtilbudsbyggeriet dyrere at opføre grundet strenge coronarestriktioner med fx færre antal håndværkere i de enkelte skurvogne på byggepladsen.

Udgifterne af ovennævnte udfordringer er for dagtilbuddet beregnet til 2,7 mio. kr.

Udfordringerne blev gennemgået på Følgegruppemødet den 21. januar 2021, hvor der blev tilkendegivet, at de i alt 2,7 mio. kr. skal bevilges til projektet.

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb  i 2022 under TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud-børneområdet jf. kapacitetsprognosen, på i alt 93,6 mio. kr., hvoraf der i 2022 er afsat 26,951 mio. kr., som nedjusteres med 2,7 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,7 mio. kr., som frigiver rådighedsbeløb i 2022, som vil blive indarbejdet i anlægsplanen som del af 1. behandlingen af budgettet 2022-2025. Rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje til ekstra kapacitet til dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen (TEU 133A), som nedjusteres tilsvarende. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Det forudsættes, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender Anlægsplanen 2022-26, hvor rådighedsbeløbet indgår på projektet.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


41.   Orientering om mobilt gadesalg


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om opstart af mobilt gadesalg tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

På baggrund af flere borgerhenvendelser om opsætning af mobilt gadesalg, besluttede Teknik- og Ejendomsudvalget i april 2019 at godkende sag om mobile salgsvogne i Køge Kommune som en 2-årig forsøgsperiode samt godkende henholdsvis placeringer af salgsvognene og vilkår for mobilt gadesalg i Køge Kommune.

De godkendte placeringer er udpeget af Teknik- og Miljøforvaltningen. Det drejer sig om offentlige vejarealer, hvor det mobile gadesalg kan opstilles, således at det ikke blokerer tilgængeligheden på vejarealet og ikke virker dominerende i gadebilledet.

Der er desuden taget højde for, at størrelsen på salgsvognene kan virke dominerende og dermed virke som en større konkurrence til cafeer i nærområdet. Dette har ligeledes været en faktor i udvælgelsen af vognene.

Som angivet i det tidligere besluttede dagsordenspunkt, vil det mobile salgssted følge udeserveringssæsonerne.

Sommer: 15. marts – 31. oktober

Vinter: 1. november – 14. marts.

I slutningen af 2020 blev der således åbnet for ansøgninger til mobilt gadesalg for sommersæsonen 2021. Der er lavet en ansøgningsformular på Køge Kommunes hjemmeside, hvor ansøgere skal udfylde informationer om blandt andet størrelse, koncept for salgsvognen samt den ønskede placering af vogn.

Forvaltningen har modtaget 15 ansøgninger. Fem ansøgninger til salg fra små salgsvogne og ti ansøgninger til salg fra store salgsvogne. En lille vogn skal være under 2,5 m2, og en stor vogn over 2,5 m2 (max. 10 m2).

Der er udvalgt fem små vogne og to store vogne til mobilt salg på de udvalgte placeringer i Køge Kommune. Forvaltningen foretager en endelig godkendelse af salgsvognene i starten af marts.

Udvælgelsen af de syv salgsvogne er blandt andet sket på baggrund af de gældende vilkår for mobilt gadesalg, størrelsen på de forskellige salgsvogne samt muligheden for lignende tilbud det gældende salgssted. Dertil er valgt ud fra, at handicappede har fortrinsret, hvilket er anført i godkendte vilkår for mobilt gadesalg.

Økonomi

Salg fra mobile salgsvogne kan ske med en leje på 493 kroner pr. m2. pr sæson.

Kommunikation

Der blev udsendt pressemeddelelse samt annonce om ansøgning til sommersæsonen i december 2020.

På Køge Kommunes hjemmeside er der oprettet en digital tilmeldingsformular, hvor ansøgere blandt andet skal udfylde information om størrelse, koncept og sende et billede med af deres vogn.

De udvalgte salgsvogne offentliggøres ved opstart af sommersæsonen den 15. marts 2021.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


42.   Orientering om renovering af faglokaler til håndværk & design


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller sammen med Børne- og Uddannelsesforvaltningen , at Teknik- og Ejendomsudvalget

 1. tager orienteringen om renovering af faglokaler til håndværk & design til efterretning
 2. godkender Skoleudvalgets indstilling om, at enten Kirstinedalsskolen eller Søndre Skole skal have etableret Håndværk & Designlokale i år.

Skoleudvalget behandler sagen den 3. marts 2021, og deres beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 26. januar 2021 en anlægsbevilling på 9 + 3 mio. kr. til etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D) på nogle af kommunens skoler.

Der er i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022, under Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsforslag 147B. I anlægsforslaget er der beskrevet et behov for etablering af H&D-lokaler på især seks skoler:

1. Søndre Skole
2. Ellemarkskolen
3. Kirstinedalsskolen
4. Borup Skole
5. Hastrupskolen
6. Skovboskolen

Imidlertid kan ikke alle skoler tilgodeses med H&D-lokale indenfor den afsatte ramme på de i alt 12 mio. kr.

I januar og februar 2021 er der udarbejdet forslag for hver af de seks nævnte skoler. Forslagene beskriver, hvad der skal bygges om, således at der kan etableres H&D på skolen. Forslagene indeholder også prisestimater for ombygningerne.

Prisen for hver af skolerne fremgår af nedenstående tabel.

Skole Overslagspris v/etablering af H&D i mio. kr.
Hastrupskolen 1,3
Ellemarkskolen 2,1
Borup Skole 2,5
Kirstinedalskolen 6,0
Skobvoskolen 0,8
Søndre Skole 5,3
I alt 18,0

Samlet pris for alle skoler er 18 mio. kr. Der skal derfor prioriteres.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens prioriteringskriterium er: Hvor flest børn får glæde af pengene

Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Borup Skole og Skovboskolen vælges jf. prioriteringskriteriet. Derudover skal det besluttes, om det er Søndre Skole eller Kirstinedalskolen, der skal have etableret H&D lokale. De fire nævnte skoler og Kirstinedalskolen giver i alt 12,7 mio. kr. De fire nævnte skoler og Søndre Skole giver 12,0 mio. kr.

Hvis Kirstinedalskolen tilvælges, skal der forlods afsættes 0,7 mio. kr. fra moderniseringspuljen til færdiggørelse, og der skal opnås anlægsbevilling.

Argument for at tilvælge Søndre Skole
Argumenter for, at Søndre skole tilvælges, er, at Søndre skole er den absolut dårligst stillede af alle skoler, da Søndre Skole ikke har hverken håndarbejde- eller sløjdlokale, og eleverne her er nødt til at transportere sig til Ellemarkskolen for at få undervisning.

I forbindelse med vurderingen af at udbygge H&D lokalerne på Søndre Skole, bør man tage i betragtning, at der på dette Skoleudvalgsmøde er et andet punkt, ”Kapacitet på Køge Kommunes skoler ved fortsat udbygning og stigende elevtal”, der kan have betydning for denne beslutning. I et baggrundsnotat til det andet punkt, beskrives den forudsete vækst i elevtallet, der allerede fra 2026 vil udfordre kapaciteten på Søndre Skole. Elevtalsstigningen skyldes udviklingen på Søndre Havn/Køge Kyst og de senere års boligudbygning ved Ravnsborg.

Dette kapacitetsbehov kan enten løses ved at tilføre ekstra kapacitet i Søndre Skoles distrikt eller ved at ændre distriktet, så en del af væksten i elevtallet i stedet sker på de nærliggende skoler. På den lange bane kan det vise sig, at der under alle omstændigheder skal tilføres ekstra kapacitet. Uanset hvilken løsning, man vælger i kapacitetssagen, kan det få indflydelse på, hvorvidt det er fornuftigt på nuværende tidspunkt at investere i H&D-lokalerne på Søndre Skole, hvis håndteringen af kapacitetsudfordringen når frem til en løsning, der mere fordelagtigt kunne indbefatte faglokalerne. Men her spiller tidshorisonten også en rolle.

Argument for at tilvælge Kirstinedalskolen
Kirstinedalskolen er 3-sporet og opfylder dermed prioriteringskriteriet om, at flest mulige børn skal have glæde af pengene. Derudover ved vi, at skolen skal blive liggende i mange år samt at der i fremtiden vil være øget tilslutning til skolen grundet den nye udstykning i Køge Nord.

Økonomi
Der er afsat penge i budgettet til projektet, og der er givet anlægsbevilling den 26. januar 2021. Hvis Kirstinedalskolen tilvælges, skal der forlods disponeres 0,7 mio. kr. af moderniseringspuljen, og der skal opnås anlægsbevilling.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


43.   Centervej 9, Køge - nyt tankanlæg (BioGas), STC


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der

 1. etableres nyt tankanlæg
 2. delegeres beslutningskompetence til forvaltningen til at træffe endelig afgørelse i sagen.
Baggrund og vurdering

Bioman Aps har efter aftale med virksomheden K.P. Ejendomme, fremsendt en ansøgning om at etablere endnu et tankanlæg på ejendommen, beliggende på Centervej, i Skandinavisk Transport Center. Det nye tankanlæg skal levere biogas til eksterne vognmænd, der kører nationale godstransporter og regional distributionskørsel. Tankning kræver oprettelse som kunde hos Bioman Aps.

Grundet centrets karakter som transportcenter er der en væsentlig transport med trucks i området, som forudsætter, at der kan tilgås tankning af brændstof. Anlægget er forberedt til en udvidelse med endnu en stander.

Beliggenhed fremgår af vedlagte bilag.

Udnyttelsen af denne tilladelse forudsætter også andre tilladelser fra bl.a. Politiet og andre interne afdelinger, hvor der sideløbende pågår sagsbehandling.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der delegeres beslutningskompetence til Teknik- og Miljøforvaltningen til at træffe afgørelse i henhold til Lov om private fællesvejes §60, omkring etablering af tankanlægget. Teknik- og Ejendomsudvalget har i henhold, til delegationsplan 2018, beslutningskompetencen.

Centervej er en privat fællesvej med Køge Kommune som vejejer. Der vil, inden der meddeles tilladelse til tankanlægget samt nye overkørsler, ske en høring af grundejerforeningen. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil sagen blive fremlagt for udvalget igen.

Yderligere baggrundsoplysninger:

Bioman ApS vil etablere et klimaneutralt biogas-tankanlæg som led i en national plan om at sikre tankningsmuligheder for klimavenligt brændstof til lastbiler mellem Hovedstaden og Aarhus. Tankanlæg bliver placeret i Horsens, Odense, Ishøj og Køge. Disse fire lokationer er alle udgangspunkt for en væsentlig regional og national distributionskørsel til bl.a. supermarkeder og HORESTA-segmentet. Biogas bidrager til en væsentlig reduktion af CO2-udledningen fra tung transport, da en lastbil på biogas kan reducere udledning af CO2 med det, som svarer til udledningen knap 30 personbiler. Desuden er lastbiler på biogas også en gevinst for miljøet, da bl.a. støjen fra biogaskøretøjer er lavere end dieselkøretøjer.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


44.   Status på anlægssager - marts 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt i Hal III er afsluttet i selve hallen og fortsætter i Foyer, ligesom den uvildige undersøgelse som Syn og Skøn er i gang.

Facader:
Problemstilling håndteres sideløbende med forstærkningsprojektet og forventes endeligt belyst i nærmeste fremtid. Er anmeldt som reklamation overfor de udførende.
Ind til facadens tilstand er endeligt afklaret og evt. udbedret, er der en midlertidig risiko ved vindbelastning ved høje vindstyrker (middelvind >15 m/s svarende til stiv kuling og derover). En praksis som også er fulgt tidligere i byggefasen.
På det tilstødende fodboldstadion er der nu opsat en afspærring af tribunen bag stadionmål, og den midlertidige adgangsvej fra den nordvestlige indgang til hallen er blevet afskærmet.

Hallen:
Der er udstedt midlertidig ibrugtagningstilladelse på selve hallen for op til 50 personer frem til d. 11. august 2021.
Foyer-bygningen er fortsat byggeplads og er afspærret på behørig vis.

Foyer:
Alle 87 søjler er fundet i orden, og 40 af disse er understøbt og suppleret med ankre. Udførelse pågår.
Som led i realisering af forstærkningsprojektet i Foyer er forsatsvægge og brandinddækninger åbnet op, og de viser sig ikke fuldt ud at være udført i overensstemmelse med brandplanerne.
Rambøll er derfor bedt om at belyse forholdene, hvor afvigelserne foreløbigt er konstateret i depotrum, mellem foyer/hal 3, mellem foyer/hal 2 og mellem foyer/hal 1.
Der vil efterfølgende blive fremsendt reklamation til de berørte aktører, samtidig med at mere fyldestgørende undersøgelser med løsningsforslag vil blive iværksat. Når muligt vurderes de økonomiske og eventuelle tidsmæssige konsekvenser – for nuværende forsinker det ikke selve forstærkningsprojektet, men lukning af forsatsvægge og finisharbejder afventer.

Nedbrydning af Klubhus:
Indvendig sanering og nedrivning af klubhuset er sket, oprydning og bortkørsel pågår.

Forplads Bygning 1 og parkering:
Er i udbud med licitation i februar måned. Udførelse fra april til færdiggørelse ultimo 2021.

Ny Føllehavegård
Myndighedsprojekt er indsendt og projekteringen forløber planmæssigt med udarbejdelse af udførelsesprojekt for byggestart i foråret.
Byggetilladelsen har været længe undervejs og imødeses snarest.

Renovering af Vemmedrupskolen
Skimmelrenovering er gennemført på Hus 10, 30 og 110-130. Hus 20 og 60 er fase II. Overdækning af de to huse i fase II sker, når der er lagt tag på Hus 10, 30 og 110-130, hvilket forventes medio april.

I Hus 10 og 30 er der gennemført de nødvendige ændringer og tekniske ombygninger således, at husene kan rumme faglokaler. Tidsplanen følges.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår - afventer økonomi i voldgiftssagen.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er overordnet godkendt af ekstern revision - mindre arealkorrektion afventer videre behandling/godkendelse i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Udenoms-arealer:
Der pågår anlægsarbejder på alle legepladser.
Nr. 120, færdig belægning for ankomstareal er etableret.
For øvrige indgange, er der udført midlertidige ramper for niveaufri adgang.
Færdig belægning for nr. 122 og nr. 124 forventes afsluttet ultimo januar inkl. rampen til produktionskøkkenet. 
Nr. 126, forplads og ankomstareal forventes færdig primo februar måned.
Entreprenøren har varslet vejrligsdage for uge 1 og 2.

Ombygning:
Nr. 120 blev afleveret den 21. december 2020.
Nr. 122 og 124 blev afleveret den 11.- og 12. januar 2021.
Produktionskøkken i nr. 126, blev afleveret den 18. januar 2021.
Bygningerne er overdraget til Børne-og Uddannelsesforvaltningen, som sørger for indretning af arealerne.

Alle ombygningsarbejder koncentrerer sig nu til nr. 126 og kælderen. 
Som konsekvens af COVID19 og personkoncentrationen, varsler entreprenøren krav om tidsfristforlængelse på 10 arbejdsdage. Køge Kommune har bedt om dokumentation for ønsket tidsfristforlængelse.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Projektering af daginstitution pågår. Forventet udbud ultimo juni 2021.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Der er gennemført brugerundersøgelse og gennemgang af de fysiske rammer på de seks skoler, der er valgt i anlægsforslaget, som er de seks skoler, der skal prioriteres ud fra. Der er i alt 9+3 mio. kr. til projektet. Der kan ikke etableres H&D lokaler på alle seks skoler for de 12 mio. kr. i denne pulje. Børne- og Uddannelsesforvaltningen skal sammen med Skoleudvalget prioritere, hvilke af de seks skoler, der skal have etableret H&D lokaler i denne omgang. Projektering foretages i marts på Skoleudvalgsmødet. Projektering sker i april og maj. Udbud primo juni 2021. Udførelse henover sommerferien og fortsætter ind i efteråret.

Ombygning af Beredskabsstation
Afventer udspil fra arkitekten. Verificering af priser og budget pågår

Etablering af omklædning i Køge Nord FC
Der er søgt dispensation for placering af bygningen i forhold til lokalplanens viste placering, sagen er pt i nabohøring. Endelig afklaring af placering er afgørende for fastlæggelse af muligheder. Projekteringsfasen forventes opstartet efter påske.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 
Afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppen.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III

Finisharbejder i form af asfaltslidlag og beplantning udføres i indeværende år. Dispositionsforslag og supplerende materiale til brug for virtuelt borgermøde vil blive offentliggjort på hjemmeside 1-2 uger før borgermødet, som forventes afholdt medio/ultimo marts. Udmatrikulering af de udførte vej- og stianlæg pågår.

Trafiksikkerhedsprojekter

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Vi har modtaget det første udkast af projektforslaget som KLAR Forsyning og Teknik- og Miljøforvaltningen har kommenteret på. Det er planlagt møde med rådgiver om detailprojekteringen, og der arbejdes bl.a. videre med belysningsprojektet. Der er projekteret et samlet afløbssystem, hvor der bliver behov for et mindre kommunalt forsinkelsesbassin, som placeres ud mod Egedesvej. I det videre arbejde vil der være fokus på håndtering af anlægsopgaven og koordinering med investorerne og arkæologerne. Arkæologerne har haft en periode med stilstand på grund af det hårde frostvejr. Vi forventer dog at forsinkelsen kan indhentes inden endelig frigivelse af arealet, ultimo juli 2021. 

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej:

Der er udpeget en rådgiver til projekterne og projektering er opstartet. Projektering løber frem til medio juni. Anlægsarbejder udbydes ultimo juni, og der forventes opstart på anlægsarbejderne primo august måned 2021.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


45.   Orientering fra formanden


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


46.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Orientering om henvendelse fra KFUM-spejderne i Ejby.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


47.   Eventuelt


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


48.   Omfartsvej øst om Ølby - orientering (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


49.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


50.   Drøftelse af dispensation for betaling af leje af vejareal til bl.a torvestader og arrangementer i 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


51.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


52.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.21