Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 12.12.2019 kl. 16:30 i ETK, Høgevej 9, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


155.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Flemming Christensen (C) deltog ikke under punkterne 163 - 174.


Til toppen


156.   Kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Hold Danmark Rents rapport om kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Gennem kampagnen ’Køge – en ren fornøjelse’ har Køge Kommune medlemskab i organisationen Hold Danmark Rent (HDR). En del af medlemskabet er, at kommunen hvert år får foretaget en kortlægning af henkastet affald i kommunen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu modtaget rapporten for 2019, og samlet set viser rapporten, at renholdelsesniveauet i Køge Kommune er tilfredsstillende.

Rapporten er foretaget ud fra måling af affald på 20 lokaliteter i kommunen. De 20 lokaliteter er opdelt i henholdsvis 12 lokaliteter af bymæssig karakter og 8 indenfor boligområder og natur. For hver lokation bliver der foretaget fire målinger. Det vil sige, at der i alt har været 80 målinger i kommunen.

Resultaterne af rapporten er baseret på henholdsvis en teknisk analyse foretaget af HDR samt en rundspørge om kommunens renholdelsesstandard hos borgerne i Køge.

Den tekniske analyse foretages ved, at HDR måler affald på de 80 lokaliteter. Borgernes holdning til renholdelsen i kommunen vurderes ud fra interviews med borgere ved de 20 lokaliteter.

Kortlægningen er en tendensanalyse, der kan vise tendenser i renholdelsesniveauet. Resultatet er påvirket af årstid, vejr, kommunens rengøringstidspunkt mv. Målingen er foretaget to dage i maj måned.

Resultatet af rapporten

Hovedresultaterne fra kortlægningsrapporten viser, at kommunen er på tilfredsstillende teknisk renholdelsesniveau, hvilket er en anelse bedre end i 2018, hvor kommunen lå på acceptabelt niveau. Især er målingerne i bolig- og naturområder blevet bedre i 2019. Til gengæld viser målingerne for de 12 lokaliteter, der ligger indenfor bymæssig karakter større udfordringer med henkastet affald i 2019, end det var tilfældet i 2018.

Borgernes tilfredshed med kommunens renholdelsesstandard er faldet fra 82 % til 71 % i 2019.

De to mest kritiske lokaliteter i Køge Kommune er Ølbycentret og Køge Station. Det anbefales af HDR, at kommunen vælger at fokusere på de to kritiske lokaliteter for at forbedre det samlede renholdelsesniveau.

Skodindeks

Som noget nyt har HDR valgt at indføre et skodindeks i kortlægningsanalysen. Med et indeks bliver det muligt at måle og sammenligne mængden af skodder i kommunerne. Konkrete målinger af antallet af skodder giver bedre fundament for handling, fremfor en mere vag vurdering af, hvor stort problemet er.

Skodindekset går fra 1 – tilfredsstillende niveau til 9 – meget kritisk niveau.

Køge Kommune har fået skodindekstallet 6 – kritisk niveau.

Rapporten viser generelt, at Køge Kommunes største affaldsproblem er cigaretskodder. Derfor er der brug for et øget fokus på skod-problematikken.

Forvaltningen vurderer, at kortlægningsrapporten kan bruges som afsæt for videreudvikling i kampagnen Køge – en ren fornøjelse. Kampagnen har med kortlægningsrapporten et godt udgangspunkt for videre prioriteringer af ressourcer.

Der udarbejdes en handlingsplan for videre arbejde med resultaterne fra kortlægningsrapporten.

Økonomi
Medlemskab af HDR finansieres af kampagnen ’Køge – en ren fornøjelse’.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


157.   Deltagelse i TEKNIK & MILJØ' 20


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager stilling til deltagelse i KL's kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet.
Baggrund og vurdering

KL har udsendt information om den kommende KL-konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ' 20, som afholdes den 16. - 17. april 2020 hos ODEON i Odense.

Udvalgets medlemmer bedes tage stilling til egen deltagelse samt deltagelse i udflugt og tema- og strategiske møder.

Program udleveres på mødet og vedlagt.

Beslutning
Alle deltager bortset fra Flemming Christensen (C).
Bilag

Til toppen


158.   4. Økonomiske budgetredegørelse 2019 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
 2. godkender, at der som følge af energispareprojekter i de kommunale ejendomme, foretages en reduktion af Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til drift af kommunale ejendomme med -50.000 kr., som anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg i 2019, samt overført til kassen i efterfølgende år,
 3. godkender overførelse af -529.000 kr. for Parkvej 120-126 til finansiering af udfordringer på andre udvalg,
 4. godkender, at der i 2019 gives en indtægtsbevilling på -850.000 kr. for lejeindtægt til Gymnasievej 8 til finansiering af udfordringer på andre udvalg, 
 5. godkender, at der flyttes budgetmidler på 650.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark,
 6. godkender en budgetneutral omplacering på -106.596 kr. svarende til forvaltningens IT-licensudgifter fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget,
 7. godkender, at der gives en budgetneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på 2 mio. kr. og tilsvarende 2 mio. kr. mindreindtægter vedrørende XA-8131000019 Pulje afledt trafikanlæg - Hovedsygehus,
 8. godkender, at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kunstbaner i Bjæverskov og Ejby med hver 1,4 mio. kr. finansieret af Vedligehold af hallerne 2019. (2,8 mio. kr.),
 9. godkender, at der for ældreboliger gives en bevilling på -32,1 mio. kr. vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2, som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og tilføres kassen.
Baggrund og vurdering

Der forventes et samlet overskud på 1,4 mio. kr. på Teknik- og Ejendomsudvalgets område. På Økonomiudvalgets møde den 19. november 2019 gav Økonomiudvalget opbakning til, at overskud i nogle udvalg anvendes til at udligne underskud i andre udvalg. Derfor indstiller Direktionen, at overskuddet på energispareprojekter, Parkvej-institutionen samt lejeindtægten på Gymnasievej i 2019 anvendes til at dække underskuddet på andre udvalgs områder.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Ved gennemførelse af lånefinansierede energispareprojekter på el-, vand- og varmeområdet på skoler, institutioner og kommunens øvrige bygninger bliver besparelsen modregnet i budgettet for bygningen eller institutionen det efterfølgende år, mens der for de selvejende institutioner opkræves årligt afdrag. Hvor institutionernes el-, vand- og varmebudget ligger under Ejendomme Teknik Køge, bliver budgettet for Ejendomme Teknik Køge reduceret.

Besparelsen, som er forårsaget af energispareprojekterne i de kommunale bygninger, er opgjort til -50.000 kr. i 2019, fordelt på projekter i kommunale bygninger. Besparelsen er varig og indgår i efterfølgende års budgetter. Besparelsen anvendes til finansering af udfordringer på andre udvalg.

Grundet udskydelse af byggeri af daginstitution på Parkvej (TEU 133B Parkvej 120-126) overføres der -529.000 kr. til finansiering af udfordringer på andre udvalg fra ETK Ejendomme, idet driftsudgifterne derved reduceres i 2019.

Der søges en indtægtsbevilling til lejeindtægt til Gymnasievej 8, tidligere Ellebækskolens SFO, Junior- og Ungdomsklub, på -850.000 kr. i 2019, der anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Der anbefales en budgetneutral omplacering af et budget på 650.000 kr. vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark fra Kultur og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningens IT-licensudgifter betales i IT-afdelingen. Der søges en budgetreduktion på -106.596 kr. svarende til forvaltningens IT-licensudgifter, som overføres til Økonomiafdelingen.

Busområdet, driftsbudget for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. Mindre-forbruget overføres til budget 2020. Hvis rammeforudsætningerne ikke ændrer sig inden budget 2021, skal der tages stilling til, om der skal tilføres flere midler eller foretages reduceringer i antal køreplantimer. Der er flere kendte årsager til de svigtende indtægtsområder samt merudgifter, som vil blive en udfordring fremover.

Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej, projektet er stadig under opførelse og forventes først afsluttet i 2020. Der forventes en overførsel til 2020 på driftsområdets udgifter på ca. 13,5 mio. kr. og på indtægterne 15,2 mio. kr.

Forundersøgelser omkring Ring 5 er endnu ikke opstartet, men kommissorium er godkendt i Økonomiudvalget i november 2019. Beløbet på de 1,2 mio. kr. overføres til 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Der søges en omplacering af i alt 2,8 mio. kr. i anlægsbevilling og rådighedsbeløb fra XA-8298000019 Vedligehold af haller 2019 fordelt med 1,4 mio. kr. til XA-8152000013 Kunststofbane, Bjæverskov og 1,4 mio. kr. til XA-8198000010 Kunststofbane, Ejby, jf. KB beslutning af 26. marts 2019. Merbevillingen til kunstgræsbanerne skal anvendes til vandafledning og rensning af regnvand fra banerne. Vandafledning og rensning var ikke en del af de oprindelige anlægsprojekter. 

Der søges endvidere en neutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på 2,0 mio. kr. og tilsvarende 2,0 mio. kr. mindreindtægter vedrørende XA-8131000019 Pulje afledt trafikanlæg - Hovedsygehus.

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 115,6 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 af det korrigerede budget på 361,1 mio. kr. i 2019.

Indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 96,6 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at byggestarten for Vemmedrup Skole, Skimmelrenovering, finder sted i 2020 (overførelse af 13,1 mio. kr. til 2020), og Køge idrætspark ligeledes forventes igangsat i 2020 (overførelse af 32,8 mio. kr. til 2020).

Indenfor Vedligehold forventes 5,6 mio. kr. overført til 2020 som følge af, at udgiften til en større halrenovering først kan gennemføres på dette tidspunkt.

Indenfor ældreboliger overføres 32,1 mio. kr. til kassen vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2, som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og således tilføres kassen.

Indenfor Byggemodning forventes 12,5 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at der udestår mindre arbejder ved Byggemodning Campus (overførelse af 4,6 mio. kr. til 2020) og Nedrivning af ejendom (overførelse af 5,3 mio. kr. til 2020).

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


159.   Orientering om budget 2020-23 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2020-2023, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

I vedlagte bilag orienteres særskilt om konsekvenserne på driften og af anlægsplanen i budget 2020-23 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


160.   Ny Føllehavegård - proces og anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Ejendomsforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalg, Ældre- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

         Teknik- og Ejendomsudvalget:     

 1. det godkendes, at der på Fuglebæk Allé opføres et plejeboligbyggeri med 10 boliger i tilknytning til Køge Nord Plejecenter,
 2. det godkendes, at der indgås aftale med bygherrerådgiver på udarbejdelse af byggeprogram og tilhørende dokumenter for udbud i totalentreprise.

  Ældre- og Sundhedsudvalget:
   
 3. Projektets igangsætning tages til efterretning.

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 4. der gives en anlægsbevilling for 10 boliger på 23,138 mio. kr.
 5. der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 3,290 mio. kr.
 6. der gives en anlægsbevilling på indtægt -0,4 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 at afsætte 26,428 mio. kr. til erstatningsbyggeri for botilbuddet Føllehavegård, idet botilbuddet ikke er tidssvarende.

Der er forudsat 10 boliger á 75 m2, og tilhørende serviceareal på ca. 100 m2, idet byggeriet forudsættes placeret på Fuglebæk Alle ved siden af de 32 plejeboliger opført som 1. etape. Her er der i forvejen forberedt med servicefunktioner for en 2. og 3. etape på grundarealet.

Den samlede anlægsudgift er i 2020-priser forudsat til 30.370 kr. pr. m2 for boliger, og 21.099 kr. pr. m2 for servicearealet. Hertil er der forudsat 55.000 kr. til inventar og hjælpemidler til hver bolig, 600.000 kr. til inventar og indretning af servicearealer og en udgift på 30.000 kr. til flytning af de 10 beboere.

Det kommunale grundkapitallån udgør 1,39 mio. kr. i 2020 og 0,93 mio. kr. i 2021, i alt 2,32 mio. kr.

Der er forudsat lånefinansiering af boligdelen med 88% (boindskud vil være en kommunal udgift). Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

I projektets nuværende form forventes ikke yderligere afledt drift, da der er tale om erstatningsbyggeri.

Den videre proces.

Der ansættes en bygherrerådgiver, der kan bistå os med at udarbejde projektgrundlag og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise efter tilbudsloven i foråret 2020.

Tidsplanens væsentligste milepæle:

 • December 2019 - Bygherrerådgivningsaftale,
 • April 2020 - Godkendt skema A og Udbud i totalentreprise,
 • Juni 2020 - Godkendt skema B og kontrahering,
 • December 2020 - Byggestart,
 • Ultimo 2021 - Aflevering og ibrugtagning,
 • Medio 2022 - Godkendt skema C og aflæggelse af anlægsregnskab.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23,138 mio. kr. til boligarealer, 3,290 mio. kr. til servicearealer og -0,4 mio. kr. til indtægter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2020-2021 (TEU 122A).

Herudover skal det bemærkes, at de afsatte midler på 3,290 mio. kr. til servicearealer indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for projektet etableres en styregruppe samt en følgegruppe, så der sikres en god inddragelse af forvaltninger og medarbejderrepræsentanter.
Beslutning
 • Ad. 1: Godkendt.
 • Ad. 2: Godkendt.
 • Ad. 4: Anbefales.
 • Ad. 5: Anbefales.
 • Ad. 6: Anbefales.

Til toppen


161.   Trafiksikkerhedsprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen instiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020, som finansieres ved en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen i 2020.
Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget i møde den 14. november 2019, hvor udvalget blev informeret om ulykkesantallet i Køge Kommune 2018. Udvalget tager trafiksikkerheden på de kommunale veje meget alvorligt og besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen til decembermødet skulle fremsætte et forslag til omprioritering på anlægsbudgettet, således at der i 2020 afsættes midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen stiller derfor forslag om, at midler fra Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen omplaceres, således at arbejdet med trafiksikkerheden kan prioriteres i 2020. I Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen er der 3,0 mio. kr., som ikke er forbrugt.

Status på trafiksikkerhedsarbejde:
Som en følge af at der på budgettet for 2019 ikke var midler til trafiksikkerhedsprojekter, har forvaltningen ikke prioriteret at ajourføre prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen har løbende modtaget og noteret nye ønsker til senere indplacering på prioriteringslisten. Forvaltningen ser et behov for at få opdateret den bagvedliggende regnemodel til indbyrdes prioritering af projekterne på listen. Dette arbejde kan implementeres frem mod 2021. Udvælgelse af projekter i 2020 vil således skulle gøres med den nuværende prioriteringsmodel. 

Såfremt udvalget omprioriterer midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2020, forslår forvaltningen følgende grove tidsplan:

 • Gennemgang af prioriteringsliste og indplacering af "nye" projektønsker (december 2019),
 • Udvalgssag om udvælgelse af projekter til gennemførelse efter gammel prioriteringsmodel (januar/februar 2020),
 • Udførelse af projekter (sommer 2020).

Sideløbende foreslår forvaltningen et arbejde med at opdatere den bagvedliggende regnemodel for prioritering af projekter på listen:

 • Rådgiveraftale om opbygning af ny prioriteringsmodel (primo 2020),
 • Drøftelse af projektliste og prioriteringsmodel i Trafiksikkerhedsgruppen (foråret 2020),
 • Udvalgssag om ny model til prioritering af projekter fra 2021 og frem (august 2020).

Status på Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen:
Der er stor bevågenhed om Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen, og forvaltningen får løbende henvendelser fra beboere på andre dele af Ringvejsstrækningen, som spørger, hvornår deres delstrækning bliver tilbudt medfinansiering. Forvaltningen har siden 2016 arbejdet frem efter prioriteringen fastsat af Byrådet den 20. december 2016. De tre højest prioriterede strækninger er blevet tilbudt støjpartnerskaber. På to af de prioriterede strækninger er projektet stoppet på baggrund af manglende opbakning hos beboere:

 • Ringvejen ved Skovparken (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Skovparken),
 • Stensbjergvej  (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Frugthaverne),
 • Ringvejen ud for Langesvej.

Der er pr. 28. november forbrugt ca. 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen på 9,1 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning samt udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Skovparken og Frugthaverne. 

Projektet på Langesvej er stadig i gang, og det er forvaltningens vurdering, at der er en reel mulighed for, at projektet kan gennemføres. Til trods for vanskeligheder ved at få indhentet relevante referencepriser virker opbakningen blandt beboerne på Langesvej stor. Der er en engageret og kompetent arbejdsgruppe, som har taget teten på arbejdet. Forvaltningen vurderer, at det kommunale bidrag til støjskærm på strækningen ved Langesvej vil beløbe sig til maksimalt 4,5 mio. kr.

I støjskærmsprojektet er der desuden øremærket 0,6 mio. kr. til en "vinduespulje", som kan søges til støjbelastede enkeltejendomme, hvor en støjskærm ikke er teknisk mulig. Forvaltningen modtager løbende borgerhenvendelser vedrørende denne pulje. Støjskærmsprojektet betaler for Køge Kommunes medlemskab af støjpartnerskabet Gate 21. Dette beløber sig til 0,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

Der er således 3,0 mio. kr. i støjprojektet, som endnu ikke er forbrugt eller allokeret til konkrete projekter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. til trafiksikkerhedsprojekt i 2020. 

Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale, idet der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til trafikstøjprojektet på Ringvejen. Det forudsætter, at Byrådet den 24. marts 2020 godkender overførselssagen, hvor mindreforbruget på trafikstøjprojektet på Ringvejen overføres til 2020.

Begge projekter indgår i beregningen af anlægsloftet og vil således ikke yderligere påvirke risikoen for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes.

Projektet vedr. hastighedsnedsættelse på Ringstedvej iværksættes som det første, når bevillingen er på plads.

Bilag

Til toppen


162.   Etablering af dialoggruppe med Køge Handel


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at udvælge Køge Kommunes deltagere til dialoggruppe med Køge Handel.  
Baggrund og vurdering

Der har været afholdt møde den 2. december 2019, hvor formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek, teknik- og miljødirektør Torben Nøhr, afdelingschef Petter Møller og teamleder June Hartmann deltog fra Køge Kommunes side og Søren Storgaard, Jesper Køster, Jesper Eghøje og Katja Jensen deltog fra Køge Handels side. Direktør Allan Munch fra Connect Køge var mødeleder.

Køge Handel fortalte kort om detailhandelens svære udfordringer, og at de har brug for, at der kommer flere kunder til byen. Køge Handel vil gerne have Køge Kommunes hjælp til dette.

Det blev aftalt, at der skulle nedsættes en gruppe bestående af Køge Kommune, Køge Handel og Connect Køge, som skulle mødes hvert kvartal og tale om, hvor Køge Kommune kunne være behjælpelig med tiltag, der kunne hjælpe detailhandlen i bymidten med at trække kunder til.

Første møde forventes at blive afholdt primo januar 2020.
Referat fra mødet den 2. december 2019 er vedlagt som bilag.

Køge Handel havde forud for mødet sendt et oplæg til formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget, som er blevet besvaret i vedhæftede bilag. Svarene blev udleveret på mødet den 2. december sammen med statistikker for omsætning og parkeringstid, som også her er vedlagt i bilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Erik Swiatek (A), Flemming Christensen (C) og Søren D. Brask (V) blev udpeget.

Formanden for Klima- og Planudvalget deltager tillige, da der ofte er sager om lokalplanlægning, byggesager, skilte og facader.  

Bilag

Til toppen


163.   Færdselsregulering i forbindelse med nyt byggeri på Vordingborgvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. tage principbeslutning om at nedlægge gennembrud i midterhelle på Vordingborgvej ud for nr. 35,
 2. delegere den endelige beslutning om færdselsregulering i henhold til færdselsloven ved vejtilslutning af ny privat fællesvej fra Vordingborgvej 35 til forvaltningen.
Baggrund og vurdering

Med henvisning til Lokalplan 1063 sker der en udbygning af et boligområde mellem Vordingborgvej og Ravnsborgvej på adressen Vordingborgvej 35.

I forbindelse med den overkørselstilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen vil give til byggeriet og den private fællesvej, har forvaltningen som vejmyndighed været i dialog med politiet. Både politiet og vejmyndigheden anbefaler at lukke midterrabatten på Vordingborgvej, så det kun bliver muligt at køre højre ind og højre ud fra området.

Baggrunden for forvaltningens anbefaling af at lukke midterrabatten på Vordingborgvej, er begrundet i trafiksikkerhed. Vordingborgvej har en betragtelig trafikmængde og er anlagt med to spor i hver retning uden svingbaner eller kanalisering. Det betyder, at der ikke er et særskilt areal for venstresvingende ind til området. Og at der er fire kørebaner at krydse ved venstresving ud fra området, da midterrabatten ikke er bred nok til, at bilister kan holde og afvente fri bane uden at være til gene for den øvrige færdsel.

Forvaltningen vurderer, at den øgede trafik til og fra ejendommen blandt andet kan give anledning til større risiko for bagendekollisioner og øget villighed til at tage chancer ved udkørsel. Det ønsker forvaltningen at afhjælpe ved at lukke gennembruddet i midterrabatten på Vordingborgvej og kun tillade højre ind og højre ud.

Den nye private fællesvej giver også mulighed for at køre ud via Ravnsborgvej og benytte rundkørslen på Vordingborgvej, hvis man skal sydpå fra området. Dermed er det sikret, at beboerne i området har mulighed for at komme i begge retninger på Vordingborgvej uden betydende omvejskørsel.

Ifølge delegationsplanen skal Teknik- og Ejendomsudvalget træffe beslutning om bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger i færdselslovens §92. Derfor anmoder forvaltningen om, at udvalget delegerer kompetencen til at træffe endelig afgørelse om at regulere færdslen ved at lukke midterrabatten efter partshøring af de vejberettigede til den private fællesvej. Til orientering er der en enkelt ejendom på Vordingborgvej 29, som er vejberettiget til den private fællesvej ud over beboere i det nye boligområde.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da forvaltningen beder Kiss Development udføre arbejdet i forbindelse med den nye private fællesvej.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


164.   VVM-undersøgelse af ny vejforbindelse til Stevns - orientering om status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Vejdirektoratet har nu tilknyttet rådgivere til VVM-analysen og har opstartet analysearbejdet. I september/oktober 2019 var der en indledende idé- og forslagsfase, og den 17. september blev der afholdt borgermøde i Hårlevhallen. I bilag 1 findes Vejdirektoratets sammenfattende rapport over idé- og forslagsfasen. På baggrund af det indledende arbejde samt idé- og forslagsfasen har Vejdirektoratet defineret to sydlige undersøgelseskorridorer som VVM-analysen skal omfatte:

 • Alternativ A:
  Nord om Hårlev. I forhold til forundersøgelsen er undersøgelseskorridoren justeret en anelse mod nord. Ved at flytte vejtracéet i nordlig retning reduceres antallet af nødvendige krydsninger med jernbanen fra tre til én, derudover forenkles krydsningen af Tryggevælde Å. På den del af linjeføringen, som gennemskærer Køge Kommune, er der ikke justeret i linjeføringsforslaget.
 • Alternativ B:
  Syd om Hårlev. Et nyt alternativ som er fremkommet på baggrund af idé- og forslagsfasen. Alternativets tilslutning til Vordingborgvej er centralt tema, som endnu ikke er afklaret.

De to ovenstående alternativer kan ses i kortbilag 2. Alternativerne undersøges på lige vilkår og med samme detaljeringsgrad. For begge alternativer vil der blive undersøgt veje med hastighedsgrænser på 80 og 90 km/t.

Tilslutningen til Vordingborgvej vil være en væsentligt del af vurderingen af begge ovenstående alternativer. Vejdirektoratet vil også gennemføre trafikale vurderinger af en opgraderet forbindelse mellem afkørsel 34 (Herfølge) på Sydmotorvejen og afkørsel 34 (Borup) på Vestmotorvejen.

Næste møde i teknikerudvalget vil blive afholdt, når der er foretaget trafikmodelberegninger på alternativerne, forventelig til foråret 2020. Det vil naturligvis være væsentligt om det nye sydlige alternativ B kan flytte trafik ud af Køge i samme omfang som alternativ A nord om Hårlev.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


165.   Udvidelse af Parkér- og Rejsanlæg Køge Nord Station


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Klima- og Planudvalget anmodes om at udarbejde lokalplan for udvidelse af parkér- og rejsanlægget.
Baggrund og vurdering

Efter åbning af Køge Nord Station og ibrugtagning af Parkér- og Rejsanlægget den 1. maj 2019, viser der sig allerede nu et behov for at arbejde med forøgelse af antal P-pladser. 

Det er primært det østlige parkeringsanlæg ved S-banen, der nu har en høj belægningsprocent. En udvidelse af dette P-anlæg bør derfor planlægges og igangsættes.

Der er i forbindelse med anlæg af støjvold nord for Parkér- og Rejsanlægget, mod Køge Bugt Motorvejen, gennemført overordnede arealmæssige betragtninger. Der vil være mulighed for at udbygge med 250 p-pladser i forlængelse af det etablerede anlæg på østsiden ved S-banen. Det skal  nærmere undersøges, om det fortsat vil være muligt at øge højden på volden.dog

En udvidelse af parkér- og rejsanlægget vil udløse en ny lokalplan for området. Såfremt anlægget skal etableres i 2021, anbefales det, at lokalplansprocessen igangsættes nu, så der skabes mulighed for at realisere udvidelsen.

Økonomi

DSB er i samarbejde med Køge Kommune ved at udarbejde en overenskomst for Køge Nord Stations Parkér- og Rejsanlæg. Overenskomsten beskriver og regulerer aftalen mellem DSB og Køge Kommune i forbindelse med DSBs medfinansiering af Parkér- og Rejsanlæg 1. fase. En mulig udvidelse af Parkér- og Rejsanlæg 2. fase, vil blive finansieret med 50 % fra DSB og 50 % fra Køge Kommune.

Det vil være muligt at etablere p-udvidelsen i 2021, hvis der kan findes finansiering i dette budgetår.

Den samlede udgift til anlæg af yderligere 250 p-pladser anslås til 10,0 mio. kr. Kommunens andel udgør derved 5 mio. kr.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


166.   Lejeaftale med Køge Kyst om parkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om lejeaftalen med Køge Kyst om parkeringsarealer på Collstropgrunden, Bag Haverne og Sdr. Havn til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde den 20. september 2018 aftale med Køge Kyst om leje af Collstropgrunden, Bag Haverne og vejarealerne på Sdr. Havn.

Aftalen er siden blevet forlænget to gange efter ønske fra Køge Kyst. Senest til 3. februar 2020. Teknik- og Ejendomsudvalget er blevet orienteret herom på møderne i februar og august 2019.

Drøftelserne med Køge Kyst om udmatrikulering af arealerne på Collstrop-grunden og Bag Haverne er endnu ikke afsluttet, hvorfor det må forventes, at der kan blive behov for en yderligere forlængelse.

Arealerne på Søndre Havn kræver ikke yderligere udstykning, hvorfor det forventes, at der ikke er behov for en forlængelse af aftalen for så vidt angår dette område.

Når drøftelserne med Køge Kyst er afsluttet, vil sagen blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget til beslutning.

Økonomi

Det foreløbige regnskab for 2019 viser indtægter på ca. 2,8 mio kr.

Derfra skal trækkes afgift til staten på ca 1,95 mio. kr. samt udgifter til drift og vedligehold af pladserne, administration m.v. på ca. 0,8 mio. kr., i alt 2,75 mio. kr.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


167.   Status på anlægssager - december 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Opførelse af Hal 3 har over de seneste måneder været udfordret på fremdriften med forholdsvis store nedbørsmængder. Bygningen er nu lukket, og der er igangsat varme og affugtning. Udtørring af betondæk følges tæt med ugentlige huggeprøver og analyser. Den planmæssige ibrugtagning ultimo 2019 er derfor udskudt, idet der påregnes 8-10 ugers udtørring, før gulve kan lægges i stueplan.
Som opfølgning på den konstaterede vandskade i bestående Hal 1 og Hal 2, er der afholdt møde med de involverede parter. I Hal 2 færdiggøres det nye gulv i uge 49, hvorefter skadeopgørelse vil foreligge. Hal 1 er ikke endeligt takseret.

For infrastruktur/parkering er udbud på forpladsen ved Hal 3 afsluttet, og kontrahering pågår. Der forventes opstart medio denne måned.

Projekteringsmøder afholdes på Bygning 1 og byggeret 2. Følgegruppen inddrages igen, når forprojekt foreligger.

Grundejerforening er under forberedelse, primært med fokus på byggeret 1 og den ibrugtagne hjørnebygning 3 med tilhørende parkeringer. Byggeret 2 påtænkes indarbejdet samtidig, så hele projektområdet er inkluderet.

Multihal i Lellinge
Hallen er afleveret fra entreprenør til bygherre den 14. november 2019. Den eksisterende pavillon forventes nedrevet uge 49/50, og der etableres p-plads og petanquebane.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Programmering og dispositionsforslag for indretning, tekniske behov og forundersøgelser pågår. Der er gennemført 2 runder med brugerinddragelse.

Der opstartes en ny runde med brugerinddragelse, for underprojekter; skimmelrenovering af hallen og klubben.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning blev opstartet juni 2019.

Rehabiliteringscenter
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Forslag til Kunstprojekt godkendt, og i samarbejde med den udvalgte kunstner, KØS og Rehabiliteringscentret fortsættes det videre arbejde. Kunstudsmykning planlægges indviet primo 2020.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision pågår.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen blev ibrugtaget i starten af november. Legepladsprojektet er gået i gang, og det forventes at være afsluttet inden udgangen af 2019. 

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
De 5 inviterede totalentreprenører har modtaget udbudsmaterialet, og besigtigelse med de bydende er gennemført.
Parkvej nr. 122-126 er overdraget til Køge Kommune. Bygningerne er sat i tomgang frem til opstart for ombygning.
Parkvej nr. 120 anvendes af DAB frem til overtagelse den 1. maj 2020.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
På Byrådsmødet den 29. oktober 2019 bevilligede Byrådet 9,5 mio. kr. til udskiftning af taget over salen i Teaterbygningen. Armeringen i porebetonen er rustet, og taget har ingen bæreevne længere.

Projektering og planlægning af tagudskiftningen er opstartet og pågår. Nedtagning af lys, lyd og sceneudstyr er i gang.

Køge Nord - Parkér og Rejs
Stationen er i drift.  

Banedanmarks entreprenør arbejder fortsat på at færdiggøre Kirstinedalsstien mod Egedesvej, som er spærret ved stiens underføring ved S-banen. Stien forventes åbnet ultimo november måned 2019. 

Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Leverandøren har underdimensioneret kamerasystemet, og der mangler detektering af P-pladser i yderområder af P-arealerne. Leverandøren arbejder med en løsning, som kan indarbejdes i januar 2020. Så P-henvisning kan idriftsættes.

Plantearbejder på stationsforpladser og ved P-arealer påbegyndes medio november måned og forventes afsluttet med udgang af 2019. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår. Der drøftes bl.a. referencepriser og kvalitetskrav til støjskærmen.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er anlægget taget i brug, og der blev holdt en fin besøgt indvielse 16. november 2019. Trods vejret.

Der har været afholdt licitation for banen i Ejby. Tilbuddene holder sig indenfor den økonomiske ramme. VVM-screening er blevet offentliggjort, og indsigelsesperioden udløber pr. 29.  november 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Anlægsarbejdet er i gang og forventes færdig i slutning af juni måned. Sydligt brofundament samt væg er støbt. Nordlig brofundament er ligeledes støbt og nordlig væg støbes inden jul. Udskiftning af tykkere muldlag ved Ølsemagle Kirkevej er færdig  og regulering af stabilt grus på ny sti er i gang. Der er udfordringer med godkendelse af råjord til indbygning. Der er for nuværende godkendt 2000 ton jord, så der kan startes på indbygning af jord.

Cykelsti Ejby imod Køge
Afretning af stabilt grus og udlægning af asfalt samt diverse finish-arbejder er i gang.
Cykelstien indvies den 20. december 2019, kl. 11.00, af Erik Swiatek.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


168.   Affaldssortering i kommunale ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at oplægget om affaldssortering i kommunale ejendomme godkendes.
Baggrund og vurdering

I løbet af 2019 og 2020 får alle husstande i kommunen udvidet deres sortering af husholdningsaffald. Dette sker som et led i Køge Kommunes strategi for at leve op til EU’s ressource-genanvendelsesmål om mindst 65% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035. 

Når flerfamilieboligerne kommer med pr. 1. maj 2020, er vejen åbnet for, at også de kommunale ejendomme kan få afhentet kildesorteret affald, eftersom det er de samme typer containere og renovationsbiler, der skal benyttes, både i flerfamilieboliger og i de kommunale ejendomme.

En udvidet og ensartet affaldssortering indføres i de kommunale ejendomme, fordi:

 • En stor del af det affald, der genereres i de kommunale bygninger, kan genanvendes,
 • Brugerne af kommunens ejendomme bør bidrage til opfyldelsen af genanvendelsesmålene,
 • Der opnås ensartethed og genkendelighed i de løsninger, der tilbydes kommunens borgere både hjemme og i de kommunale ejendomme og på tværs af forvaltningerne,
 • Affaldssortering er et godt praktisk afsæt til inddragende og pædagogiske aktiviteter, samt kommunikation om miljø, ressourcer og verdensmål.

De fleste af kommunens ejendomme er allerede i dag, som minimum, tilmeldt den kommunale dagrenovation (restaffald), og en del har papir-, pap- eller glascontainere. Løsninger og sorteringsgrad varierer meget fra institution til institution og er ofte afhængig af den enkelte leders eller medarbejders interesse.

Målet er, at alle institutioner skal sortere: Restaffald, madaffald, pap, papir, plast, metal, glas, batterier, farligt affald og storskrald.

Kommunal ordning

Affaldsaktørbekendtgørelsens §8 giver mulighed for, at kommunens egne ejendomme kan være omfattet af en kommunal ordning, selvom disse ejendomme pr. definition hører under erhvervsaffaldsreglerne.

Hvis denne paragraf benyttes, vil det i praksis betyde, at affaldet fra de kommunale ejendomme bliver håndteret af Miljøafdelingen, på samme måde og med de samme gebyrer som flerfamilie-boliger.

Fordelen ved denne model er, at de kommunale ejendomme bliver en del af den store udrulning af ny affaldsordning i flerfamilie-boligerne. Det giver stordriftsfordele, og det betyder, at affaldet på den kommunale ejendom kan afhentes, når renovationsbilen alligevel er i nærheden for at tømme containere i boligerne. 

Den kommunale ordning vil også betyde, at der er ensartede krav til alle kommunale ejendomme og deres brugere.

Afgrænsning

Alle kommunale ejendomme vil få de samme sorteringsmuligheder som flerfamilie-boligerne. I den enkelte ejendom er det brugeren, der er ansvarlig for at implementere sorteringen.

Affaldets vej inddeles i 3 forskellige ansvarsområder:

 1. Fra bruger til affaldsspand:
  Det er ejendommens brugers ansvar at få affaldet sorteret rigtigt. Ejendommen vil modtage mærker til spande og information om sorteringen. Yderligere formidling, kampagner og pædagogiske aktiviteter vil være op til ejendommens bruger selv at arrangere. Til dette formål vil projektet stille en pulje til rådighed. Puljen kan bruges til at søge om midler til kampagner og andre opstartsaktiviteter.
 2. Fra affaldsspand til container: 
  Grundprincippet er, at det er ejendommens brugers ansvar at få affaldet fra alle spande ud i containeren.
  I de ejendomme, hvor den kommunale rengøring sørger for at tømme restaffaldsspande, vil denne ordning fortsætte.
 3. Fra container til modtageanlæg:
  Det er firmaet Urbaser, der tømmer rest- og madaffalds-containere, mens alle andre fraktioner bliver tømt af ETK Veje & Byrum. Der er fastsat tømningsfrekvenser på alle containere, og der vil senere komme afhentningsdage/ tilmeldeordning for storskrald.

Der etableres følgegrupper med repræsentanter for skoler, daginstitutioner, plejehjem og så videre med henblik på at tilgodese lokale forhold og inddrage brugerne i ordningen.

Økonomi

Der er etableringsomkostninger for 1,250 mio. kr., som søges afklaret frem mod næste økonomiske redegørelse. 

Afledt drift på 600.000 kr. årligt søges indarbejdet som tekniske ændringer til rammekorrektioner.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der arbejdes videre med finansieringen, idet udvalget særligt hæfter sig ved, at udvalget i 2019 havde et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


169.   Kvalitetsrapportering af rengøringsservice


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende kvalitetsrapport for ETK Rengøring, Rengøringscompagniet A/S, Renell A/S og Danren Bogdol A/S til efterretning.

Baggrund og vurdering

1. august 2019 var der opstart for Køge Kommunes nye leverandører af rengøringsservice. I den forbindelse overgik Køge Kommune til elektronisk indrapportering af kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne viser både kvaliteten af rengøringsservicen samt vurderingen af samarbejdet med leverandørerne.

Den elektroniske indrapportering sørger for et system, der er ens for alle leverandører, og som sikrer ensartethed og bedre kvalitet af rapporterne, da det giver mulighed for løbende opfølgning. Det betyder også, at alle kvalitetsrapporter ligger elektronisk, og at der dermed spares en del tid ved ikke at skulle indtaste hver enkelt rapport.

Hver af kommunens leverandører af rengøringsservice har mellem oktober og november 2019 indsamlet statusrapporter for kvaliteten af leverandørens rengøringsydelse.

Statusrapporterne viser generelt tilfredshed med såvel kvaliteten af rengøringen som samarbejdet med ETK Rengøring, Rengøringscompagniet A/S, Renell A/S og Danren Bogdol A/S.

Rapporten er opbygget på en ny måde end tidligere. Skalaen går fra 0 til 100 % og har følgende inddeling:

0-25 procent                 Meget utilfreds

25-50 procent               Utilfreds

50 procent                    Acceptabel

50-70 procent               Tilfredsstillende

75-100 procent             Meget tilfredsstillende

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer af deres rengøringsleverandører, at kunderne vurderer rengøringsservicen til at være tilfredsstillende med et gennemsnit på 60 %.

Som anført i graferne i bilag 1, viser kvalitetsrapporterne, at der er generel tilfredshed med rengøringsydelserne i Køge Kommune. Der bliver løbende udført uanmeldte kontroller, og der følges op på de utilfredses tilkendegivelser.

Eftersom ETK Rengøring har været leverandører af rengøring hele året, starter kvalitetsrapporteringen tidligere for denne end for de nye leverandørers kvalitetsrapportering.

De specifikke månedlige point for hver enkelt delaftale kan ses i bilag 1.

Der har som ventet været nogle mindre udfordringer i forbindelse med opstarten, men der har hele tiden været god dialog med alle involverede parter.

Køge Kommunes fem rengøringsdistrikter kan ses i bilag 2.

Økonomi

Statusrapporteringen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


170.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Udpegning til Teaterbygningens bestyrelse,
 • Møde afholdt med Vemmedrup/Yderholm om trafik mv.
Beslutning
 • Møde afholdt med FC Køge Nord om klubfaciliteter.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


171.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Teknik og Miljøforvaltningen er blevet opmærksomme på, at en lille sidevej, der er en del af Tøxensvej, er klassificeret som privat fællesvej. På det lille stykke vej er der fem p-pladser. Det er kun lovligt at opkræve betaling for parkering på offentlige veje, og derfor igangsætter forvaltningen nu omklassificering af den berørte del til offentlig vej og ændrer skiltningen.  Der vil blive annonceret på hjemmesiden med ovenstående. Borgere, der uretmæssigt har betalt, vil få deres udgifter refunderet,

 • På baggrund af mundtlige spørgsmål ved sidste byrådsmøde udarbejder forvaltningen til et kommende møde en samlet sag om ladestandere til el-biler.

Beslutning
 • Udfordringen med vedligehold af lokalbanens anlæg samt signalprogrammets udrulning undersøges nærmere.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


172.   Eventuelt


Beslutning
Transportministeren rykkes for svar på tidligere henvendelse suppleret med bemærkninger om alvorlig bekymring for togsituationen omkring Køge.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


173.   Godkendelse af dispositionsforslag (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


174.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.12.19