Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 13.06.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Erik Swiatek, (A)

104.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


105.   Faglige Anlægsbehov for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. drøfter de fremlagte anlægsbehov
 2. beslutter, hvilke forslag der skal udgøre den endelige oversigt over Faglige Anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget drøftede i maj måned input til Faglige Anlægsbehov. På den baggrund samt forvaltningens egne input er de Faglige Anlægsbehov på Klima- og Planudvalget vedhæftet som bilag.

Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der

 • er begrundet i et fagligt behov
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Udvalget skal på mødet i juni måned drøfte de fremlagte Faglige Anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over Faglige Anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget er særligt opmærksom på problemet med, at budgettet til trafiksikkerhed, der plejer at være på 6 mio. kr. årligt, er nedsat til 1,2 mio. kr.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


106.   Anlægsregnskaber 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 og 2016, Køge Kyst Parkering 2016 samt Værftsvej, parkering og busdepot godkendes.
Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 19,388 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 19.344.734 kr.

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 8,163 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. april 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 8.134.976 kr.

Anlægsregnskabet Køge Kyst Parkering 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,733 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.746.552 kr.

Anlægsregnskabet Værftsvej, parkering og busdepot aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,581 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 20. december 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.634.609 kr.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning

Anbefales.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


107.   Køge Nord Station - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering omkring finansiering af anlægsarbejder Køge Nord Station, Parker- og Rejsanlæg og Stationsforpladser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er til anlæg af Køge Nord Station, Parker- og Rejsanlæg og Stationsforpladser et samlet finansieringsgrundlag på 53,2 mio. kr. til realisering af projektet. Køge Kommune bidrager med 30,1 mio. kr., Banedanmark med 14,7 mio. kr., og DSB bidrager med 8,4 mio. kr.

De 53,2 mio. kr. skal bl.a. realisere 650 P-pladser, nye stationsforpladser med busstoppesteder, Kys og kør-faciliteter, taxaholdepladser og 652 cykel-P-pladser fordelt på Fjerntog og S-Banestation.

Der er løbende arbejdet med ønsker og forslag til tilkøb af yderligere faciliteter på projektet. De omhandler bl.a. offentlige toiletter på stationsforpladser for Fjernbane og S-Bane, parkeringshenvisning på Parker- og Rejsanlæg, som er koblet op på eksisterende P-henvisningssystem i Køge, video overvågning på Parker- og Rejsanlæg og overdækning af cykelparkering. Ønskerne repræsenterer samlet set et budgetoverslag på 12,4 mio. kr. 

Efter licitation på anlægsopgaven i december 2017 er der efterfølgende udarbejdet et revideret budget med afsæt i licitationsresultatet. Det viser samlede anlægsomkostninger på 44,3 mio. kr. og indeholder udgifter til entreprenørarbejder, projekteringsomkostninger, honorar til Teknik- og Miljøforvaltningen og uforudsete udgifter. Der er på denne baggrund 8,9 mio. kr. til rådighed for yderligere tilkøb af faciliteter på sStationen.  

Der arbejdes fortsat med at belyse de reelle meromkostninger for tilkøb af de stillede forslag og ønsker. Status er, at der er budgetoverslag på ca. 12,4 mio. kr. for tilkøb og ca. 8,9 mio. kr. til disposition for at realisere tilkøbene, hvilket betyder, at der for nuværende mangler finansiering på 3,5 mio. kr. Forskellen er primært begrundet i, at DSB endnu ikke har meldt ud med, hvilket beløb de medfinansierer Videoovervågning af P-pladser.

På Stationsbroen har DSB arbejdet med på infolys udenpå broen. Det oprindelige displayprojekt blev opgivet i 2016, da det blev for dyrt, men det blev aftalt, der skulle udvikles en ny løsning med laserlys, som DSB og Banedanmark i fællesskab finansierer. Seneste status fra DSB er dog, at Banedanmark ikke længere ønsker at medvirke til finansiering.  

Økonomi
Nærværende status har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


108.   Tessebøllevej 18, Herfølge - nedlæggelse af privat fællesvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. del af den private fællesvej til Tessebøllevej 18A (Køge Kommune), 18B (Køge Kommune) og 18C (Herfølge Privatskole) nedlægges
 2. det nedlagte vejareal tilbydes Herfølge Privatskole
 3. forvaltningen får delegation til endelig nedlæggelse af den private fællesvej, såfremt der ikke kommer indsigelser.
Baggrund og vurdering

I lokalplan 1041 "En rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole", vedtaget af Køge Byråd den 7. marts 2016, nedlægges en del af den private fællesvej, der fører til Herfølge Privatskole og Køge Kommunes tidligere "Alternativskolen". Desuden udvides Herfølge Privatskoles område ud i det grønne areal ved skolen.

Området ønskes nu matrikuleret således, at Køge Kommune kan afhænde Tessebøllevej 18A og 18B til en investor, og en del af den private fællesvej forudsættes nedlagt.

Nedlæggelse af den private fællesvej sker i medfør af Lov om private fællesveje, hvor eksisterende private fællesvej på matr.nr. 13gs, Herfølge By, Herfølge, der ejes af Køge Kommune, nedlægges og udgår som færdselsareal, som vist på vedhæftede kortbilag. Nedlæggelsen sker for at muliggøre byudvikling i overensstemmelse med lokalplan 1041.

I forbindelse med nedlæggelse af den private fællesvej tilbydes arealet til Herfølge Privatskole.

Efter indsigelsesperioden skal Teknik- og Ejendomsudvalget endelig vedtage nedlæggelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen får delegation til endelig vedtagelse, såfremt der ikke indkommer indsigelser.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med matrikulering indgår i salgssagen.
Kommunikation
Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning meddeles direkte de to berørte parter. I meddelelsen skal Teknik- og Ejendomsudvalget give en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


109.   Køge Idrætspark - Stadion fase 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering og til Teknik- og Ejendomsudvalget med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering, at

    1. projektforslaget godkendes,
    
    2. der indgås aftale om fase 2 med totalentreprenøren om levering af et stadion med udgangspunkt i det foreliggende projektforslag,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd at beslutte, hvorvidt

     3. option på 500 tilskuerpladser skal medtages

     4. option på lavtsiddende træningslys skal medtages

     5. option på lys med 1.400 lux skal medtages

     6. hvordan finansiering ved evt. medtagning af pkt. 3-5 tilvejebringes.

 

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018:

Kirsten Larsen (K) erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. Anbefales
Ad 2. Anbefales
Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed (S), Marie Møller (S), Bent S. Andersen (O) og Anders L. Bork (O) anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen (V) og Thomas Kielgast (F) afventer stillingtagen.
Ad 4. Anbefales ikke
Ad 5. Anbefales ikke
Ad 6. Afventer

Baggrund og vurdering

Byrådet gav på møde den 28.11.2017 anlægsbevilling til projektering og anlæg af Køge Idrætspark herunder renovering af stadion med tribuner.

Den 15. november 2017 blev CC Contractor godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde som totalentreprenør for stadionprojektet i en partnering lignende aftale for udvikling af stadionprojektet. Projektet opdeltes i en fase 1 for udvikling af projektet og en fase 2 for udførelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor og en følgegruppe bestående af HB Køge, Køge Boldklub og Køgehallerne udviklet og optimeret det forslag, som CC Contractor afgav i forbindelse med indgåelse af kontrakten om renovering af Køge Stadion.

Det vedhæftede projektforslag er grundlaget for fase 2, hvor projektet detailprojekteres og opføres inden for den maksimale ramme på 33,7 mio. kr., som omfatter samtlige totalentreprenørens ydelser.

Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes indenfor den økonomiske ramme til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af toiletter, så det harmonerer med det antal, der er brug for på et stadion til breddeidræt, der også kan anvendes til 1. divisions fodbold. Ligeledes er der efter ønske fra brugerne foretaget ændringer i indretningen af de ca. 1.000 siddepladser, og der er forbedret på forhold for TV samt foretaget tilpasninger for stadionspeaker.

Projektet indeholder en kunstgræsbane med vand og varme, 1.000 siddepladser på overdækket tribune, lys med 1.000 LUX, tekniske installationer og toiletter, så det lever op til de krav, som Dansk Boldspil Union (DBU) stiller til et stadion, der bruges til kampe i 1. division. Projektforslaget tager hensyn til, at stadion senere evt. vil kunne udbygges, så det kan leve op til krav for afvikling af kampe i Superligaen. Projektforslaget med udvalgte tegninger vedlægges sagen som bilag.

Projektet er bl.a. blevet udfordret økonomisk af forurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane. Forurenet jord fra boldbanen bortkøres til godkendt modtagestation. Løbebanen indbygges under den fremtidige belægning efter gældende regler, hvilket betyder, at dele af anlægget vil blive kortlagt som forurenet. Den økonomiske udfordring søges afholdt indenfor det samlede Køge Idrætspark projekt.

Optioner:

Forvaltningen har sammen med CC Contractor undersøgt priser de af Økonomiudvalget og Byrådet ønskede 3 optioner, som kan tilføjes projektet.

Option 1 er 500 ekstra siddepladser på en stilladstribune placeret modsat den faste tribune. De 500 ekstra sæder kan etableres for 1,3 mio kr.

Option 2 er et lavtsiddende træningslys. Da stadionlyset vil blive placeret øverst i 4 stk. op til 40 m høje master, har forvaltningen undersøgt, at det er muligt at etablere supplerende lys til træningsbrug. Dette placeres i ca. 20 m. højde, hvorfor det bliver mindre synligt for omgivelserne. Dette træningslys koster 870.000 kr.

Option 3 er opgradering af lysstyrken på banen. Lyset opgraderes fra 1.000 lux til 1.400 lux. DBU anbefaler, at stadion til Superliga indrettes med 1.400 lux bl.a. af hensyn til TV-transmissioner. DBU-kravet til 1. divisionskampe er 1.000 lux. Det projekterede lysanlæg lever op til DBU's krav til 1. division, men det er forberedt til evt. at kunne opgraderes til 1400 lux senere, jf. DBU's anbefaling. En opgadering til 1.400 LUX vil koste 540.000 kr.

Videre proces:

 • Juni 2018 - kontrakt om fase 2 for udførelse af projektet indgås mellem Køge Kommune og CC Contractor
 • August 2018 - hovedprojekt incl. evt. optioner forelægges Kultur- og Idrætsudvalget,  Økonomiudvalget  og Byrådet
 • November 2018 - Kunstgræsbane færdiggøres
 • Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad. 3: Option på 500 tilskuerpladser kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Ad. 4: Option på lavtsiddende træningslys kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 870.000 kr.

Ad. 5: Option på lys med 1.400 lux kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 540.000 kr.

Der er ikke afsat bevilling til disse, hvorfor finansiering skal anvises, såfremt optionerne skal vedtages.

For alle 3 optioner påvirkes den budgetterede kassebeholdning med de ansøgte beløb, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at såfremt optionerne udnyttes, indgår de i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
 • Ad. 1: Godkendt
 • Ad. 2: Godkendt
 • Ad. 3: Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Poul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) anbefaler
  Niels Rolskov (Ø) anbefaler ikke
  Lene møller Nielsen (A) og Erling Larsen (A) afventer stillingtagen
 • Ad. 4: Anbefales ikke
 • Ad. 5: anbefales ikke
 • Ad. 6: Afventer.

 

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


110.   Belægningsarbejder 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om belægningsarbejder for 2018 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen udvælger hvert år vejstrækninger, som findes hensigtsmæssige at udføre nyt slidlag på. De for 2018 udvalgte strækninger er vist på vedlagte liste (bilag 1) og kort (bilag 2).

Strækningerne udvælges med baggrund i vejens skadespoint, en visuel gennemgang samt vejens trafikbelastning. Der vil også være en geografisk betragtning, således at der udføres større arealer i udvalgte områder, hvilket gør, at levetiden af belægningerne er nogenlunde ens og herved rationaliserer det fremtidige vedligehold.

Vejstrækninger, der renoveres eller får nyt slidlag i forbindelse med lednings- eller andre anlægsarbejder, er ikke medtaget på vedlagte kort.

Formålet med reparation af belægningerne er at reducere vejens nedbrydning (bevare investeringen) og forbedre sikkerhed, komfort og økonomi. Slidlagenes levetid afgøres af slidlagstypen og trafikbelastningen. For de bedste slidlag med lav trafikbelastning regnes med en levetid på 20 år, mens levetiden på de mest trafikerede veje regnes helt ned til 8 år.

Køge Kommunes budget til vejvedligehold er for nuværende på 12,5 mio. kr., hvoraf en del af beløbet anvendes til opretning af kantsten og renovering af vejbrønde mv.

I Køge Kommunes rapport for vedligehold af vejbelægninger fra 2017 angives der, at der for at fastholde nuværende skadespoint på vejene skal afsættes 18 mio. kr., årligt, og hertil skal der tillægges et beløb til opretning/renovering af cykelstier, fortove, kantsten, brønde m.v.

Med et budget på ca. 12,5 mio. kr. forventes vejkapitalen i 2021 at være nedsat med ca. 9 kr. pr. m2, hvilket for Køge Kommunes vejarealer vil svare til, at vejkapitalen forringes med ca. 27 mio. kr. I dette beløb er der kun tale om asfaltslidlag på vejene.

Samtidig stiger skadespointet fra 2,20 til 3,0 i perioden, og det skal tages med i betragtningen, at det bliver markant dyrere at renovere vejene, hvis skadespointene ikke holdes nede.

Rapport for Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2017-2021 er vedlagt som bilag 3.

Bilag 4 viser restlevetiden på kørebaner i by og land. Restlevetiden viser i alt 31%.

Definition af procentuel restlevetid - kørebanebelægningernes tilstand opgøres som en procentuel restlevetid - det vil sige, som restlevetiden i forhold til den forventede levetid. En kørebane med en restlevetid på 10 år vil således have en procentuel restlevetid på 50%, hvis den forventede levetid for en ny kørebanebelægning er 20 år. Ligeledes vil en kørebane med en restlevetid på 10 år have en procentuel restlevetid på 40%, hvis den forventede levetid for en ny kørebane er 25 år. Når den procentuelle restlevetid for de enkelte strækninger er fastlagt, beregnes den gennemsnitslige procentuelle restlevetid(vægtet i forhold til arealet af strækninger) for hele kommunen eller eventuelt en opdeling af vejnettet i veje i by og veje på land. 

Endvidere ses reparationsbehovet over 6 år på broer og bygværker.

Økonomi
Udgifter til udlægning af slidlag afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


111.   Borup omfartsvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Der har fra det forhenværende Roskilde Amts tid været arbejdet med, at Vestre Ringvej skulle fortsættes til Ryesskovvej mod Osted. Efter den nuværende udvidelse af boligområderne nord for Møllevej, samt trafikale udfordringer på Møllevej, Hovedgaden og Ryesskovvej igennem Borup By, er projektet igen aktualiseret.

I 2019 er der budgetteret med, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal starte planlægnings- og anlægsarbejdet af de første 260 m. vej, som skal give vejadgang til Møllebankerne etape II og III. Udstykker af Møllebankerne II skal afholde udgiften til de næste ca. 250 m., således at det samlede vejstykke er på ca. 510 m. som vist i Lokalplan 1025 Møllebankerne - Boligområde etape I og II.

Det nuværende forslag til trace for anlæg af Borup omfartsvej er angivet i bilag 1. På den første strækning fra Vestre Ringvej til ovenstående tilslutninger er traceet låst. Vejen forventes anlagt med samme tværsnit og udseende som Vestre Ringvej, dog med den ændring, at der bliver udkørsler fra boligområderne til vejen.

Der er i forslaget ikke planlagt særlige anlæg til fodgængere og cyklister, da dette forventes håndteret internt i boligområderne og via stisystemer imod centrum af Borup mod skole og stationsområde. Der er dog særlig opmærksomhed på krydsningen af Ørningevej, således at fodgængere og cyklister indtænkes i den endelige løsning. 

På den nordlige strækning er der flere udfordringer i forhold til placering af vejen. Vejen skal passere ådalen, den skal anlægges igennem fredskov, samt at vejen nærmer sig vejdæmningen mod Ryesskovvejs overføring af jernbanen i nord. Der skal arbejdes med, hvordan tilslutninger udføres, om dette skal være rundkørsel som vist, eller om det skal være et traditionelt udformet kryds.

Den nordlige del af traceet påvirkes af den ønskede hastighed på vejen, hvilket også kan ses ud fra kortbilag 1. En højere hastighed fordrer mere lige trace.

I forhold til afvanding af vejen skal al vejafvanding håndteres af Køge Kommune. og der er ikke endnu arbejdet med, hvilke krav der vil være til udledning til recipienten. Kravene vil have væsentlig betydning for det fysiske anlæg af eksempelvis regnvands og rensningsbassiner.

Vejprojektet skal VVM-screenes af forvaltningen.

Økonomi

I 2019 er der i budgettet afsat 3,6 mio. kr., der skal finansiere Køge Kommunes første andel af Borup omfartsvej.

Det samlede overslag for anlægget af Borup omfartsvej er på ca. 38 mio. kr.

Kommunikation
Der skal i projektet være særlig opmærksomhed på de tilstødende lodsejere, og det forventes løbende i projektet at afholde borgermøder om projektet planlægning og fremdrift.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


112.   Vurdering af trafik på Elmevej i Herfølge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forvaltningen foretager trafiktællinger i området før og efter butikken åbner for at have grundlag for at vurdere en eventuel vejlukning.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget har i forbindelse med behandling af lokalplan 1042 for dagligvarebutik i Herfølge på møde 3. maj 2018 besluttet at sende et ønske om vurdering af konsekvenser ved eventuel lukning af Elmevej videre til Teknik- og Ejendomsudvalget.

I forbindelse med lokalplanprocessen for ny dagligvarebutik på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej er der indkommet indsigelser fra nogle borgere med bekymring om øget gennemkørende trafik på Elmevej ved åbning af en dagligvarebutik. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som Klima- og Planudvalget har behandlet sagen ud fra.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at trafikken på Elmevej ikke forventes at stige uhensigtsmæssigt som følge af en dagligvarebutik med adgang fra Vordingborgvej. Dagligvarebutikken ligger i dag på en eksisterende lokalitet i det sydlige Herfølge, hvorfor trafikken allerede er i lokalsamfundet. Det betyder, at trafikken ikke stiger, men nærmere skifter mønster.

Elmevej betjener forventeligt 300-400 biler i døgnet og er en fordelingsvej, der forbinder Vordingborgvej, Møllebækvej og Tessebøllevej. Den forventede øgede trafik på Elmevej som følge af dagligvarebutikken forventes at stamme fra beboerne i området og det ændrede kørselsmønster, og ikke fra tilført trafik fra andre områder. På vedlagte kortudsnit af vejnettet i Herfølge omkring Elmevej, ses det, at Elmevej betjener øvrige boligveje i kvarteret.

I de indkomne indsigelser ønsker nogle borgere Elmevej lukket ved Kastanievænget. Forvaltningen vurderer, at konsekvenserne af at lukke Elmevej vil medføre omvejskørsel for en del beboere i området, og at gevinsten for de nordligste beboere ikke står mål med konsekvenserne for beboerne i det øvrige område.

Forvaltningen indstiller at få foretaget trafiktællinger i området før butikken åbner, og igen et halvt års tid efter butikken er åbnet eller på et sammenligneligt tidspunkt på året og med nogenlunde samme vejr. Trafiktællinger kan vise, om der sker uhensigtsmæssig stigning i trafikken på Elmevej, som stammer fra tilført trafik fra andre områder og have grundlag for at vurdere en eventuel vejlukning.

Forvaltningen har udarbejdet den vedlagte plan for placering af trafiktællinger før og efter til at tage udgangspunkt i. Hvis forvaltningen vurderer, at der sker uhensigtsmæssig stigning i trafikken på Elmevej som følge af dagligvarebutikkens nye placering, kan forvaltningen udarbejde en vurdering, der forudsiger lidt om, hvordan trafikken forventes at fordele sig i området, hvis Elmevej lukkes.

Økonomi
Trafiktællinger fordelt over området koster ca. 15.000 kr. at få gennemført i to omgange. Trafikmodellen forventes at koste ca. 10.000 - 15.000 kr., hvorfor udgiften til at vurdere konsekvenser ved lukning af Elmevej anslås til ca. 30.000 kr.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


113.   Status på anlægssager - juni 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet vurderes at have en færdiggørelsesgrad på ca. 90 %. 
Tidsplan afhænger af udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.
Arbejdsgrupper med brugere pågår omkring organisering, bygherreindkøb og flytning, og indkøb af inventar og udstyr er i en afsluttende proces.

32 plejeboliger Køge Nord
I uge 22-23 er der bygherregennemgang af byggeriet, hvor mangler registreres og efterfølgende udbedres.

Byggeriet forventes afleveret fra totalentreprenør til bygherre i uge 25 2018. Ibrugtagning og indflytning forventes at ske primo 2019.

Køge Idrætspark
Der er afholdt dialogmøde med foreningerne den 7. maj 2018 omkring det videre forløb for byggeprogram på byggeret 2 (model 3), hvor udvalgte foreninger indgår i en følgegruppe. 
Genhusning og nedrivning afsluttes maj 2018.
Ledningsomlægning er opstartet, og gravearbejder forventes afsluttet juni 2018.
Stadionprojektet er ved at afslutte fase 1 med politisk godkendelse og indsendelse af byggeandragende. Efterfølgende kan udførelse i fase 2 opstartes med forventet færdiggørelse af kunstgræsbane i oktober 2018 og tribune samt tilhørende arealer januar 2019.
For Hal 3 er der indgået kontrakt med totalentreprenøren, og byggeandragende forventes indsendt i maj.
Der er indgået kontrakt på rådgiverydelsen for infrastruktur/parkering, og projektering er igangsat med udarbejdelse af et projektforslag.
Projekt for byggemodning igangsættes parallelt med udarbejdelse af projekt for infrastruktur/parkering.

Ombygning af Stensbjergvej
Som en del af ombygningen af Stensbjergvej er opsat i alt 5 nye signalanlæg, som alle er leveret af firmaet Dynniq. En omorganisering af firmaet har medført, at såvel signalanlæg som programering heraf har været forsinket 3-4 måneder. På nuværende tidspunkt pågår den endelige driftstest - idet Lyngvej-krydset var det sidste anlæg, som fik endeligt revideret, trafikstyret programmel installeret. Efter ibrugtagning af Stensbjergvej med i alt 4 kørespor ultimo '17 har været rettet kritik af trafikafviklingen i flere af krydsene. En stor del af kritikken har været begrundet i, at anlæggene ved ibrugtagning nødvendigvis var tidstyrede - idet al trafikken forinden ibrugtagning blev afviklet i vestsiden af Stensbjergvej. Nogle trafikanter fra Tranholmvej-kvarteret vurderer, at passage gennem Lyngvej-krydset er utrygt - idet tidsrum mellem grønt for de forskellige retninger opfattes for kort. Det nye signalanlæg, som også regulerer adgang til/fra nordlig del af Ølbycenteret, har bl.a. på grund af trafikuheld i anlægsfasen været kontrolleret flere gange - og anlægget opfylder til fulde kravene til mellemtider mm. Det forventes, at signalanlægget med få mindre tilpasninger er i endelig drift primo juni. Anlæg af ledningsanlæg samt forbassin til afledning af regnvand fra Lykkebækvej er pt. sat i bero - systemet virker indtil videre problemfrit via opstuvning. Udlægning af asfaltslidlag er planlagt til udførsel i ugerne 26-28.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Banedanmark er forsat forsinkede på etablering af stationsbroen. Forventning til montering af broeelementer er nu juli/august måned 2018. Kommunens anlægsarbejde på Parker- og Rejsanlæg og Stationsforpladser er fortsat generet af Banedanmarks forsinkelse. De indledende arbejder på Fjernbanesiden er igangsat, mens anlægsarbejder på S-banesiden endnu ikke er påbegyndt.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Form til betondæk og fjernelse af fløjvægge på bygværket over Køge Å er udført.

Vejdirektoratet (Driftsafdelingen) udfører i perioden 25. juni – 28. september 2018 på M20 og på strækningen Km 38.170 – 42.200, udskiftning af betonbelægningen med asfaltbelægning (ca. 4 km motorvej). Dette indebærer, at tilkørselsrampen ikke bliver åbnet før, dette arbejde er tilendebragt – grundet trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Det betyder, at tilkørselsrampen kan først blive ibrugtaget efter den 28. september 2018. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Køge Kommune har været medunderskriver af borgmesterbrev til Folketingets trafikudvalg med henblik på bl.a. at få afsat statslige midler til trafikstøjsbekæmpelse.

Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Parkeringsplads på Værftsvej 3.
2. etape af parkeringspladsen på Værftsvej 3, med godt 200 parkeringspladser, får udlagt slidlag og opstregning af parkeringsbåse ultimo juli 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


114.   Controllerfunktionen - status for 2017


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende status for 2017 for controllerfunktionen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med beslutning i 2014 om løft af kvalitets- og serviceniveauet indenfor det tidligere Ejendoms- og Driftsudvalgs ansvarsområde (nu Teknik- og Ejendomsudvalget), blev det besluttet at oprette en ”controllerfunktion”. Formålet er at optimere tilsynsarbejdet i kommunen og samtidig at øge synligheden af tilsynsarbejdet i bybilledet og i kontakten med borgere og andre interessenter. Herudover skal funktionen sikre overholdelse af gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedskrav i bred forstand og opfyldelse af miljøkrav.

Funktionen startede sit virke i slutningen af 2014. Nærværende rapport dækker aktiviteter i kalenderåret 2017.

 1.    Gravetilladelser:
 • Der er i perioden 1. januar – 31. december 2017 søgt 1.493 gravetilladelser. 1.208 sager er meldt færdige, og 285 sager er uafsluttede.    

  Langt de fleste gravetilladelser vedrører spidshuller (huller på 1 x 1 m). Statistisk kasseres 10 % af alle disse sager. Minimumpris for et spidshul er 10.000 kr. For oversigtens skyld er alle kasserede sager sat til en værdi på 10.000 kr. Det vil sige, de forventede besparelser er konservativt sat

 2.    Herudover løses følgende opgaver:
 • Der er modtaget og gennemført 1.407 anmodninger om tilsyn af træer, veje, forsikringssager, miljøsager m.m. i kommunen. Anmodningerne er dels kommet fra borgere og dels internt i Teknik- og Miljøforvaltningen. Samtlige sager er afsluttede, og der er givet tilbagemelding til anmelderne. Disse tilsyn har medført indirekte besparelser, som er prissat til 801.000 kr.
 • Heraf er der foretaget 219 tilsyn med hække og hegn. Alle sager er afsluttet gennem dialog
 • Der udføres tilsyn med parker og anlæg. Arbejder indenfor aftaler kontrolleres. F.eks. udføres dagligt tilsyn med Køge Kysts anlægsarbejder
 • På foranledning af Miljøafdelingen i forvaltningen er der foretaget stikprøver på overholdelse af regler om starttidspunkt i forhold til støjende og lugtende arbejder. Det drejer sig om arbejder på Køge Kyst, Banedanmark samt private firmaer
 • På baggrund af liste over anlægsarbejder udarbejdet af forvaltningen, fremsendes der 1 x månedligt rapport om tilsyn på anlægsarbejder.
Økonomi

Der er bevilget 1 mio. kr. til funktionen. Dette beløb dækker omkostninger for to tilsynsførende samt hertil relaterede omkostninger. 

Samlet nettobesparelse i 2017 udgør 4.366.700 kr.

Til sammenligning udgjorde besparelsen i:

 • 2015: 1,745 mio. kr.
 • 2016: 3,311 mio.kr.

Samlet besparelse siden funktion blev oprettet udgør således 9,422 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


115.   Sygefravær 1. kvartal 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager sygefraværsrapport for 1. kvartal 2018 for Ejendomme Teknik Køge (ETK) til efterretning.
Baggrund og vurdering
Sygefraværsrapport for det samlede ETK foreligger for 1. kvartal 2018. Til sammenligning indgår sygefraværsrapport for 1. kvartal 2017.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


116.   Kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik og Ejendomsudvalget drøfter høringssvar til Økonomiudvalget vedr. kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina.


Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes.

Klima- og Planudvalget 07-06-2018
Godkendt.
Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg med henblik på den videre udvikling af Køge Marina.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 8. maj 2018 Kommissorium for Marinaudvalget - 2018-2019 og besluttede herunder at sende kommissoriet i høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget gives en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at fagudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvordan den videre udvikling af Køge Marina sikres. Udvalget skal således medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Det nye udvalgs primære opgave bliver at udarbejde en faseopdelt realiseringsstrategi for den foreliggende udviklingsplan.

Som en del af realiseringsstrategien skal udvalget forholde sig til

 • etableringen af Køge Marina Hostel; placering, organisering, udarbejdelse af forretningsmodeller etc.
 • proces for afvikling af det eksisterende Danhostel Køge

 • den videre kvalificering af udviklingsplanens enkelte elementer i forlængelse af den tidligere udarbejdede "funktions- og facilitetsbeskrivelse"

 • revurdering af tidligere forslag til funktioner og faciliteter i udviklingsplanen

 • nye forslag og ideer til funktioner og faciliteter

 • anbefalinger om eventuelt jordsalg

 • indstilling til Klima- og Planudvalget om igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan for Køge Marina.

Provenu fra salg af det nuværende vandrehjem skal indgå i etableringen af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Udvalget skal endvidere overfor Kultur- og Idrætsudvalget foreslå anvendelsen af de i 2018 afsatte 1 mio. kr. til konkrete initiativer.

Udvalget består af syv medlemmer herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget og én fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det følger af lovgivningen, at 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Sagen ventes genoptaget til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2018, hvorefter den fremsættes til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand på Byrådets møde den 26. juni 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning

Godkendt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


117.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Delegationsplan 2018 for Teknik- og Ejendomsudvalget godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, det vil sige, om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Indenfor de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening indenfor det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

I forslaget til udvalgets nye delegationsplaner (bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af bilag 2.

Såfremt der i udvalget fremsættes ønsker om ændringer, vil disse delegationsplaner forelægges Direktionen igen, inden udvalgets delegationsplaner fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Ændringer i delegationer 2016-2018

Teknik- og Ejendomsudvalget:
Lov om offentlige veje
Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje
Overtagelse af areal, §§ 57 og 58
Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Færdselsloven
Kapitel 15 – Færdselsretning og afmærkning mv.
Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale hastighedsgrænser mv., § 92 a
Beslutningskompetencen er flyttet fra Forvaltningen til Fagudvalget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Anbefales.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


118.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Strandpromenaden fastholdes som lukket i forbindelse med de igangværende byggearbejder

 

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


119.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Status for Vejdirektoratets undersøgelse af stevnstrafikken
 • Strategi for ejendomsportefølje
 • Rejserapport fra besigtigelsesturen i Holland
 • Ny lov om betalingsparkering
 • Orientering om høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023
Beslutning

Godkendt.

Høringssvar om Vejdirektoratets støjplan blev omdelt.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


120.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Mødet i august den 23. flyttes til kl. 09.00.

Lene Møller Nielsen (A) deltog i stedet for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


121.   Udpegning af medlem til ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


122.   Lellinge Multihus - tildelingskriterier og indstilling (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


123.   Køge Idrætspark - udbud (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


124.   Adgang til rekreativt område 4 (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


125.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.06.18