Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 20.09.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


156.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Mødet den 3. oktober 2018 fremrykkes til kl. 13.30.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) deltog ikke i pkt. 173-177.


Til toppen


157.   Tema - Køge Kyst - orientering om infrastruktur og aktiviteter


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering fra Køge Kyst tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget har inviteret projektdirektør for Køge Kyst til at give en status for Køge Kyst-projektet i sin helhed og med særlig fokus på sager og projekter, der vedrører Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Emner, der vil være mulighed for at drøfte, er status for infrastrukturprojekter, trafik, parkering med videre, samt hvilke aktiviteter der forventes at pågå i de kommende år.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


158.   Anlægsregnskab 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) godkendes.
Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) aflægges i forhold til anlægsbevillingen på netto 1,25 mio. kr. i form af en udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,25 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. august 2017.

Anlægsprojektet har omfattet købet af ejendommen Læskovvej 29, Bjæverskov, til flygtningebolig. Købesummen og omkostninger i forbindelse med handlens berigtigelse har andraget 2,5 mio. kr. Staten har ydet refusion på 50 % af købesummen og omkostningerne svarende til 1,25 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et nettomindreforbrug i forhold til rådighedsbevilling og anlægsbevilling på 8.259 kr. svarende til et mindreforbrug på 0,66 % i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Ejendommen har et grundareal på 936 m2 og et samlet boligareal på 222 m2.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskabet, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


159.   Køge Bro - udskydelse af renovering af belægninger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sagen er tidligere behandlet ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2017 og ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 23. august 2018.

Belægningen på Køge Bro stod for at skulle istandsættes, og arbejdet var planlagt til udførelse i perioden fra den 4. september til den 16. november 2018. Arbejdet var planlagt således, at det skulle starte op hurtigst muligt efter Køge Festuge, og at det skulle afsluttes inden opstart af julehandlen. Deslige skulle efterårsferien i uge 42 anvendes til en totalspærring til udførelse af kritiske arbejder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere vurderet, at arbejdet ikke var et problem i forhold til fredningen, da det er belægningen og bærelag, der skal renoveres og ikke arbejder på selve broens facader, granitkvader og buer. I projektet var der indtænkt en ny vejgeometri samt en opstramning af belægningsudtrykket for at tydeliggøre trafikarealer og herved sikkerheden for de bløde trafikanter på stedet.

Mandag den 3. september 2018 modtog forvaltningen en standsningsmeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, da det pågældende arbejde anses som et byggearbejde og ikke en almindelig vedligeholdelse. Slots- og Kulturstyrelsen skal ansøges, og byggearbejder på fredet anlæg og sagsbehandlingsprocessen forventes at vare ca. 3 mdr.

Renoveringen af belægningen kan derfor ikke foretages i 2018, da arbejderne kræver en stram koordinering i forhold til øvrige aktiviteter, samt at arbejderne skal foretages så vidt muligt i sommerhalvåret, hvor risikoen for frost ikke er til stede.

Når sagen er behandlet i Slots og Ejendomsstyrelsen, vil den efterfølgende blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget til behandling. Resultatet af sagsbehandlingen i Slots- og Ejendomsstyrelsen vil være udslagsgivende for den videre planlægning af renoveringen i 2019.

Økonomi

Anlægsoverslag på brorenoveringen blev ved de indledende undersøgelser i 2017 estimeret til 1,45 mio kr. for en løsning med ny asfaltbelægning, inklusive busomlægning.

Licitationsresultat på brorenoveringen den 17. august 2018 lød på 1,3 mio. kr. for entreprenøromkostninger. Dertil er der rådgiveromkostninger på 0,4 mio. kr., omkostninger for busomlægning 0,1 mio. kr. samt uforudsete omkostninger på 0,4 mio. kr. Samlede anlægsomkostninger ved anlægsstart er således 2,2 mio. kr.

Udskydelse af renoveringsarbejdet medfører omkostninger til nedtagning/genopsætning af infoskilte, byggepladsomkostninger, entreprenørens omdisponering af mandskab og materiel samt udgifter til Movia for aflyst busomlægning. Omkostningerne er ikke opgjort endnu, men forventes af andrage 150.000 - 200.000 kr. Derudover er der en risiko for, at entreprenøren ikke ønsker at udføre entreprisen ved udførelse i 2019 og trækker sit tilbud tilbage.

Der er 3,1 mio kr. til rådighed på TMU 45, renovering af broer, hvorfor omkostninger i forbindelse med standsningen af arbejdet kan holdes indenfor bevillingen.

Det vurderes ikke, at der er belæg for at forfølge rådgiveren i forhold til den manglede tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til renovering af Køge Bro. Opdraget til rådgiveren har fra projektets start været at projektere en renoveringsløsning med asfalt på kørebanen.

Kommunikation
Der er i forløbet arbejdet tæt sammen med Køge Kommunes kommunikationsafdeling, da det er en sag, der berører mange parter. Der er kommunikeret igennem informationsannoncer i aviserne, kommunens hjemmeside, Facebook og naboorientering via eBoks. Handelsstandsforeningen er orienteret og har hjulpet med orientering til deres medlemmer. Dagspressen er orienteret via pressemeddelelser.   
Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget beder om, at der ved den næste behandling af sagen fremlægges både forslag om belægning med brosten og asfalt.

Arbejdet bedes desuden koordineret med kommende fjernvarmearbejde i Brogade.


Til toppen


160.   Tilslutning til ændring af lov om kommunale solceller


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tilslutter sig tiltaget om argumentation for ændring af lovgivningen omkring kommunale solceller.
Baggrund og vurdering

Siden reglerne om selskabsdannelse for kommunale solcelleanlæg blev en realitet i 2014, har Køge kommune ikke opført yderligere solcelleanlæg på eksisterende bygninger.

Kravet om selskabsdannelse betyder kort fortalt, at kommunen skal etablere et selskab for hvert enkelt solcelleanlæg, kommunen ønsker at etablere. Udgifterne hertil overstiger langt den økonomiske fordel ved at etablere anlæggene. Hertil kommer, at opgaven er særdeles ressourcetung.

Det er den samme udfordring, der gør sig gældende for landets øvrige kommuner.

Reglerne gælder kun for det kommunale niveau, og ikke regionerne eller Staten.

I forbindelse med ovennævnte har "350 Klimabevægelsen i Danmark" henvendt sig til alle kommuner i Danmark. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog henvendelsen den 8. august 2018 (vedhæftet). I henvendelsen opfordres alle kommuner til at støtte op om en henvendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med en opfordring til at skabe bedre betingelser for at kommunerne kan oprette og drive solcelleanlæg.

Argumentation for ændring af lovgivningen er vedhæftet som bilag, sammen med blanketten for tilslutning.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Ejendomsudvalget tilslutter sig ved at underskrive og returnere vedhæftede blanket.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


161.   Bestilling af bustrafik, december 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter sagen.
Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. maj 2018, hvor behandlingsgangen frem mod busbestillingen i december 2018 blev fastlagt. "Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik" er præsenteret for Kollektiv Trafikborgergruppen på møde den 18. september 2018.

Vedrørende "Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik":

Konsulentvirksomheden Rambøll har i forsommeren 2018 foretaget en analyse blandt borgerne i Køge Kommune om deres præferencer indenfor kollektiv transport. Undersøgelsen er besvaret af 696 respondenter, og respondentsammensætningen er dokumenteret repræsentativ for Køge Kommune. Afrapportering af analysen foreligger ved udvalgsmødet den 20. september 2018.

Analysen afdækker en række interessante konklusioner, eksempelvis at 81,4 % af alle rejser fra Køge Kommune har mål i Køge Kommune eller korridoren mod København. Undersøgelsen viser også, at ca. 50 % af Køge Kommunes befolkning benytter kollektiv trafik mindre end én gang pr. måned. I undersøgelsen er der også spurgt til hvilke tiltag, som vil få folk til at benytte kollektiv trafik mere end i dag, top 5 er:

 1. Bedre mulighed for skifte mellem transportmidler
 2. Hyppigere afgange
 3. Billigere billetter
 4. Mere præcise busser
 5. Lettere adgang med kollektiv trafik fra din bopæl til Køge

I bilag 1 vises ovenstående svarfordeling fordelt på respondenttyper og bopælssogn. I bilaget har Teknik- og Miljøforvaltningen ligeledes vurderet, hvilke indsatsområder undersøgelsen giver anledning til på de enkelte buslinjer. Alle buslinjerne i Køge Kommune fremgår af kort i bilag 2. 

Vedrørende forslag indsendt fra kollektiv trafikborgergruppen:

Efter mødet i Kollektiv Trafikborgergruppen 17. april 2018 har forvaltningen modtaget henvendelser fra borgergruppemedlemmer, som falder i to kategorier:

 • Evalueringsmæssige kommentarer til nye/omlagte linjer (242, 245R og 248),
 • Ønsker og forslag til den fremtidige busbetjening i Køge Kommune som følge af opgraderingen af banetrafikken.

Forvaltningens vurdering af de indkomne forslag følger i bilag 4 og 5, de indkomne forslag følger som bilag 6. Flere af de nævnte forhold knytter sig både til evaluering og "togtilpasning". Opsummerende arbejder forvaltningen videre med:

 • Forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station (forudsætning for finansiering af busbro),
 • Øget frekvens og/eller forlænget driftsperiode på linje 248,
 • Ændring af linje 242 til Køge Nord Station via STC, samt mulig øgning af frekvens. Denne linjeføring er betinget af åbning af busbroen over Lille Syd-banen,
 • Afkortning af linje 245R ved Ølby Station, herved opnås mulighed for korrespondance til Ringstedtoget i Borup,
 • Tiltag på linje 102A ved Herfølge Station.

Ovenstående er uddybet i bilag 4 og 5. Tiltag ved Herfølge Station kan med fordel ske i to tempi, dette grundet planen for indfasning af tog - se bilag 3. På kort sigt vurderes en flytning af stoppested ved Herfølge Skole nærmere stationen. Efter 2020 og indfasning af direktetog Herfølge-København vil en egentligt busbetjening af stationen være yderligere aktuel.

Movia har indstillet til Region Hovedstaden og Region Sjælland, at linje 120 fra medio maj 2019 kører med halvtimesdrift ad ruten Køge Nord Station-Nylandsvej-Ølby Station-Køge Station/Østre Banevej. Den foreslåede omlægning til Køge Nord Station er omkostningsneutral men vil være på bekostning af de to ekstraafgange som i dag betjener strækningen Søparken-Ølby Station i myldretiderne. Ændringen medfører ikke serviceforringelse, idet der stadig vil være bus til fire S-tog, hvoraf to fremadrettet vil være på Køge Nord Station, og to vil være på Ølby Station. Det skal bemærkes, at linje 120 indgår som et element i Region Sjællands sparekatalog, linjens fremtid er således usikker.

Sagen behandles videre efter planen vedtaget 9. maj 2018:

 • Onsdag den 3. oktober i Teknik- og Ejendomsudvalget: Økonomi fra Movia,
 • Tirsdag den 9. oktober i Kollektiv Trafikborgergruppen: Økonomi fra Movia, vurdering af indkomne forslag samt årligt møde med passagertal og middag,
 • Onsdag den 5. december i Teknik- og Ejendomsudvalget: Endelig behandling og bestilling.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Rapport om analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik blev udleveret.

Drøftet.

Bilag

Til toppen


162.   Udeservering på Havnen


Indstilling
Teknik – og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik - og Ejendomsudvalget, at udvalget tager stilling til, om udeserveringsområderne på Havnen skal fritages for afgiften for udeservering, indtil underføringen ved Teaterbygningen/ Ivar Huitfeldtvej står færdig.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommune er det muligt at få en tilladelse til udeservering foran sin butik/restaurant.

I Køge midtby bliver der betalt en afgift på 489 kr. pr m² for sommerperioden, som løber fra den 15. marts til den 31.oktobe,. og 245 kr. pr m² for vinterperioden, som løber fra den 1. januar - 14. marts + 1. november - 31. december.

Da overkørslen ved Teaterbygningen blev nedlagt i foråret 2017, blev tilkørselsforholdene både for kørende og gående til Havnen forringet, og de forretningsdrivende klagede over nedsat indtjening grundet de dårlige tilkørselsforhold.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte sidste år den 2. økonomiske budgetredegørelse for 2017.

Her var beskrevet under Administration,  at der ikke vil blive opkrævet indtægter for udeservering på Havnen grundet anlægsarbejdet på underføringen i forbindelse med Køge Kyst-projektet. Der var forventet en mindre indtægt på 90.000 kr., pr. år.

På dette tidspunkt var der tale om, at underføringen skulle stå færdig ultimo 2018, hvilket betød, at de forretningsdrivende ville være fritaget for betaling i 2 år.

Køge Kyst har, for at hjælpe de forretningsdrivende med at trække kunder til Havnen, fået opsat en scene på havneforpladsen til fælles brug og uden lejeomkostninger. Denne benyttes flittigt til forskellige arrangementer.

Underføringen er nu foreløbig udskudt, og derfor bedes udvalget drøfte, om fritagelsesordningen for betalingen for udeservering skal fortsætte.

Økonomi

Der er budgetteret med indtægter for 526.471 kr. på hele udeserveringsområdet.

Da der i år er kommet flere restauranter på Havnen, som benytter deres udeserveringsareal, er indtægterne for Havnen steget fra 90.000 kr. til 166.750 kr.

Der forventes et underskud i budgettet for 2018 på udeserveringen, ca. 52.500 kr. pr. år, såfremt der ikke skal betales for dette på Havnen frem til underføringens ibrugtagelse.

Der har i de seneste år sket en stigning i antallet af forretninger i resten af byen, der har ønsket udeservering. Det har derfor været muligt at dække underskuddet inden for eget budget i 2017.

Kommunikation
Der gives direkte besked til de forretningsdrivende på Havnen.
Beslutning

Udvalget besluttede, at der fritages for betaling i 2018. Der opkræves sædvanlig betaling i 2019 og indtil anlægsarbejderne om underføringen igangsættes.

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) har endnu ikke taget stilling til 2019.


Til toppen


163.   Status på anlægssager - september 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Aflevering er gennemført den 3. september 2018 og mangeludbedring pågår.
Ibrugtagning pågår i samarbejde med ETK, og indflytning gennemføres i september 2018.
Udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn, er fortsat uvist.

32 plejeboliger Køge Nord
Mangeludbedring og udskudte arbejder pågår.

Ibrugtagning og indflytning forventes at ske primo 2019.

Køge Idrætspark
Byggeprogram på byggeret 2 (model 3) afsluttes oktober 2018. 
Hal 3 er stort set færdigprojekteret, og udførelse opstartet, men forsinket grundet ændrede funderingsforhold.
Stadionprojektet er opstartet i fase 2 og med forventet færdiggørelse af kunstgræsbane i oktober 2018 og tribune samt tilhørende arealer januar 2019.
For infrastruktur/parkering pågår projektering med udarbejdelse af et dispositionsforslag for endelig aftale med investor på byggeret 1 om udførelse af fælles parkeringspladser og adgangsveje m.v.

Multihal i Lellinge
Opgaven med opførelse af Multihallen blev vundet af Dansk Halbyggeri. Projektet indeholdt ikke alle de ønskede funktioner, hvorfor der i perioden juni til primo september 2018 har pågået forhandlinger med entreprenøren om projektets endelige udformning.

Forhandlingerne er endt med, at projektet stort set indeholder alle de ønskede funktioner. Det som ikke er med, er medtaget på en optionsliste og vil kunne realiseres i slutningen af projektet, hvis projektets økonomi tillader det.

Endelig kontrakt forventes underskrevet uge 37, når oprettet materiale er modtaget fra entreprenøren. Herefter skal der projekteres færdigt, og der skal søges byggetilladelse inden fysisk opstart.

Under forudsætning af, at kontrakten underskrives uge 37, forventes det, at der kan holdes et orienteringsmøde med interessenterne i slutningen af september 2018.

Den overordnede tidsplan følges, og byggeriet forventes ibrugtaget sommeren 2019.

Ombygning af Stensbjergvej
Signalanlæggene er nu i færdigindstillet. Der udestår en opretning af en mast efter en påkørsel på Lyngvej. Finisharbejder vil pågå i efteråret - ligesom ændring af regnvandssystemet på Lykkebækvej med tilhørende etablering af forbassin m.m. vil blive genoptaget efter nærmere aftale med hospitalsbyggeriet. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark har nu hejst alle broelementer på plads over jernbane og motorvej. Herefter pågår sammenbygning af broen og indvendig aptering. Arbejderne forventes at strække sig over de næste 6 måneder. Kommunens anlægsarbejde på Parker- og Rejsanlæg og stationsforpladser er fortsat generet af Banedanmarks forsinkelse. På fjernbanesiden er en stor del af P-pladserne udlagt i grus og afvandingsarbejder/kantstensarbejder er påbegyndt. På S-banesiden frigives dele af arealet til kommunen og de indledende rydnings og jordarbejder kan opstartes. Opstarten er ca. 8 måneder senere end oprindeligt planlagt. Åbning af København - Ringstedbanen er ifølge Banedanmarks seneste udmelding foreløbig planlagt til udgangen af maj måned 2019.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Form og armering til sammenstøbning og kantbjælke, opsætning af broautoværn, afforme stillads og etablering af overledning af bygværket over Køge Å er udført.

Tidsplanen er stadig uændret. Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget efter den 28. september 2018. 

Vedrørende vejvisning mod Ejby på Vestmotorvejen har forvaltningen taget kontakt til Vejdirektoratet. De har vurderet, at der ikke er en trafikal begrundelse, som ved eksempelvis Bjæverskov, som er hjemsted for en række større virksomheder. Derfor vurderes det tilstrækkeligt med vejvisning mod Ejby i krydset mellem den nye østlige frakørselsrampe og Ejbyvej, ligesom det i en årrække har været tilfældet i krydset mellem den vestlige frakørselsrampe og Ejbyvej. Endelig nævner Vejdirektoratet, at Vemmedrup er navnet på frakørsel 33, og således ikke kan sidestilles med Ejby.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov som er startet op den 1. august 2018. Her anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Lige nu udføres arkæologiske udgravninger, gravning for kloak og lægning af kloakledninger.

Busbro over Lille Syd-banen
Arkæologiske forundersøgelser er afsluttet ultimo august, den nordligste del af linjeføringen (nærmest Ølsemagle) er indstillet til en egentlig arkæologisk udgravning. Museum Sydøstdanmark udarbejder budget og tidsplan - det forventes, at udgravningen vil foregå i oktober 2018. Rådgiverudbud med prækvalifikation pågår, aftale om rådgivning forventes at kunne indgåes i uge 46.

Cykelsti Ejby imod Køge
På Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 23. august 2018, blev det besluttet, at der arbejdes videre med en sydlig stiplacering. Beslutningen ligger til grund for det videre arbejde i krydset Ejbyvej/Salbyvej, hvor arealerne efterfølgende er blevet opmålt og projekteringen pågår. I efteråret forventes anlæg af krydsningen igangsat, og krydsningen forventes færdig ultimo 2018. På den resterende del af strækningen langs med Salbyvej påbegyndes arbejdet forud for ekspropriation af de nødvendige arealer for anlæg af cykelstien. Den 18. september 2018 afholdes møde, hvor Ejby Borgerforening, Ll. Salby-gruppen og lodsejerne på strækningen vil være indkaldt. Her vil forvaltningen i samarbejde med rådgiver og landinspektør gennemgå det indtil videre udarbejdede materiale for krydsningen.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


164.   Højelse Skole


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at nærværende orientering tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget blev på møde den 9. maj 2018 orienteret om, at beløbet, der var afsat til genopretning af tag på Borup Skole, ville blive overført til Højelse Skole. Baggrunden var, at tag på Højelse Skole viste udfordringer med vandindtrængning og råd, samt at tag på Borup Skole efter en nærmere gennemgang blev vurderet til at være i orden.

Der er efterfølgende udført en række supplerende undersøgelser af tagkonstruktionen på Højelse Skole, og det har vist sig, at behovet for genopretning er langt større end først antaget.

Tagfladerne bør udskiftes, og da de indeholder asbest, vil processen bliver dyrere end forventet. Det er eksempelvis nødvendigt at foretage en totalinddækning af tagfladerne under udskiftningen for at undgå spredning af asbest til omgivelserne. Inddækningen af tagfladerne betyder, at arbejderne kan udføres uafhængigt af årstiden.

Tagrummene er ikke ventilerede, hvilket har forårsaget kondens. Kondensen og utætheder i tagfladerne har forårsaget misfarvninger (begyndende råd) i nogle af spærene, samt enkelte tilfælde af skimmelsvamp i loftskonstruktionen på første sal (4 loftsplader med skimmelsvamp).

Teknologisk Institut (TI) har bistået med mikrobiel rådgivning, og de har konstateret, at indeklimaet på skolen ikke er påvirket af skimmelsvamp.

De skimlede loftsplader er blevet fjernet, og arealerne under lofterne er efterfølgende rengjorte. Dette arbejde er udført efter anvisning fra TI, som også har ført tilsyn med arbejdets udførelse.

Teknik- og Ejendomsudvalget blev på mødet 23. august 2018 kort orienteret om fundet af skimmelsvamp på skolen, og udvalget tilkendegav, at de forebyggende arbejder på skolen skulle prioriteres.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor igangsat projektering af tagudskiftningen. Arbejderne forventes at kunne opstartes i november 2018 og afsluttes i maj 2019.

På Højelse Skole er det som en anden del af genopretning 2018 planlagt, at der skal etableres ventilation i klasseværelserne. Da dette arbejde bl.a. også skal udføres i tagrummene, bliver det koordineret med tagudskiftningen. Konsekvensen er, at klasseværelserne på skolen først vil være ventilerede i foråret 2019 og ikke som oprindeligt planlagt i løbet af 2018.

Der er igangsat en supplerende undersøgelse af Højelse Skole, som skal kortlægge, om der er skimmelsvamp andre steder. De første registreringer i forbindelse med undersøgelsen har vist enkelte loftplader med misfarvninger på oversiden samt øget fugt under linoleumsgulv i mælkerummet. I kælderen (hvor SFO'en er placeret) viser enkelte vægge tegn på skimmel.

Yderligere undersøgelse og nødvendige tiltag i berørte områder vil blive igangsat. Arbejdet udføres i samarbejde med Teknologisk Institut, ETK og skoleledelsen.

Udgifterne til genopretning af tage på Højelse Skole er - incl. nødvendige følgearbejder - langt højere end det beløb, der oprindeligt var afsat til genopretning af tag på Borup Skole. Der var oprindeligt disponeret 0,75 mio. kr. til Borup Skole, og det vurderes nu, at der skal bruges ca. 6,5 mio. kr. til Højelse Skole.

Da arbejdet på Højelse Skole skal prioriteres, vil det være nødvendigt at udsætte en række andre planlagte genopretningsarbejder til 2019. De udsatte arbejder fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi
Nærværende orientering har ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.
Kommunikation
Som en del af presseberedskabet er der udarbejdet en pressemeddelelse, som kan udsendes, hvis behovet opstår, eller hvis Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker det.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


165.   "Køge - en ren fornøjelse" august 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter rapport om  "Kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune - 2018".

Rapport om "Kortlægning af henkastet affald" blev omdelt på mødet i Teknik- og Ejendomsudvalget den 23. august 2018, og det blev besluttet at drøfte den videre på udvalgets møde den 20. september 2018.

Baggrund og vurdering

Som et delelement i "Køge - en ren fornøjelse" er der i juni 2018 blevet foretaget en kortlægning af henkastet affald i kommunen. En tilsvarende kortlægning blev foretaget i 2016 og 2017.

Kortlægningen er gennemført af Hold Danmark Rent (HDR), som har foretaget tilsvarende kortlægning i 21 andre kommuner.

Den landsdækkende kortlægning munder ud i to rapporter:

 • En specifikt for hver af de deltagende kommuner
 • En samlet landsdækkende.

Rapporten om henkastet affald i Køge Kommune konkluderer, at 82 % af de adspurgte borgere er tilfredse med kommunens renhold. Der er også i år blevet suppleret med mange roser til kommunens indsats på området, og hele 40% er ikke i stand til at nævne et sted, hvor noget kan gøres bedre.

De 18% af borgerne, som ikke er tilfredse, begrunder det bl.a. med manglende skraldespande på særlige steder i kommunen såsom i Lovparken, på strandene og langs stisystemer. De fleste anser adfærden blandt nogle borgere som den væsentligste årsag til niveauet af henkastet affald i Køge.

Listen over de steder, som borgerne henviser til som særligt udfordret af affald, rummer flere gengangere fra sidste år. Køge Station og Lovparken er med igen, hvorimod Campus Køge og kommunens cykelstier er nye på listen.

Den mest gennemgående betragtning fra borgerne i Køge om de lokale udfordringer med henkastet affald handler om skod.

Flere borgere i Køge udtrykker også en parathed til at blive mere inddraget i det fælles ansvar for en renere by.

Det understreges, at rapporten giver udtryk for et øjebliksbillede og dermed en tendens.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Rapporten planlægges offentliggjort efter udvalgets drøftelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


166.   "Køge - en ren fornøjelse" - evaluering af Ølbycenter Festival maj 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende evaluering af Ølbycenter Festival maj 2018 til efterretning og godkender, at ETK også inddrages i planlægning og gennemførelse af en eventuel Ølbycenter Festival 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget 23-08-2018
Udsat.

Baggrund og vurdering

I dagene 3. - 5. maj 2018 blev Ølbycenter Festival afholdt for første gang.

I rapport fra Hold Danmark Rent 2017 (Kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune) fremgik det, at Ølbycenteret fik dårlig karakter af såvel Hold Danmark Rent som borgerne på lokaliteten. Der blev konstateret store affaldsudfordringer omkring de forskellige butikker, stationsområdet og de grønne arealer.

Primo 2018 blev der nedsat en initiativgruppe bestående af: ETK, Køge Billedskole, Center for Dansk og Integration (CDI), SSP (inkl. Tryghedsgruppe Nord) og CAMPUS Køge. Det nye initiativ ville sætte positiv fokus på livet i og omkring Ølbycenter. Og målet var

 • at brande bydelen bedre,
 • skabe mere tryghed og forskønne bydelen,
 • øge ansvarsfølelsen hos den enkelte,
 • bryde barrierer ned.

Første konkrete projekt blev at lave en Ølbycenter Festival sammen med de øvrige interessenter omkring Ølbycenteret. Udgangspunktet for dette var et fælleskab på tværs af køn, alder, kultur og religion. Formålet var at sætte gang i en proces, hvor der bliver skabt et bedre center og et bedre butiksmiljø, hvor der er rart at være, og hvor det altid er en god oplevelse at færdes. 

ETK var tovholder på grund af ETKs involvering i:

 • Køge - en ren fornøjelse,
 • Rottebekæmpelse og rotteforebyggelse,
 • Arbejdet med at reducere omfanget af skrald,
 • Forskønnelse af byen,
 • Vedligeholdelse af Ølbycenter-området.

Evaluering

Festivalen forløb som planlagt i et bredt samarbejde med institutioner, frivillige, forretningslivet, foreninger, politiet m.m. i Ølbycenteret. Ønsket om bred tilslutning blev bl.a. indfriet med deltagelse af ca. 300 børn i åbningsoptoget. Langs ruten sad bl.a. beboere fra Ældrecenteret, så der var en bred opbakning og interesse.  

Gennem de fælles aktiviteter blev fællesskabet styrket. Hele den fysiske ramme omkring Ølbycenteret blev anvendt - fra den ene ende til den anden. Alle arrangementer var med deltagelse af lokale kræfter: Kirken, det tyrkiske kulturhus, svømmehal, CDI, børneinstitutioner, de handlende, beboere, naboer m.fl.

Økonomi

ETKs økonomiske andel blev indeholdt i årets budget for Køge - en ren fornøjelse. Kulturpuljen tildelte Ølbycenter Festival 30.000 kr.

Ved en gentagelse af festivalen vil det blive undersøgt, hvorvidt der er mulighed for økonomisk støtte fra relevante fonde.

Kommunikation
Festivalen fik sit eget logo og sin egen identitet, og der blev løbende kommunikeret til pressen og offentligheden via PR, annoncer, posters, flyers, badges, Facebook, ETKs hjemmeside og Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


167.   Træpolitik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender revideret forslag til Træpolitik for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Et forslag til Træpolitik blev fremlagt for Teknik- og Ejendomsudvalget 23. august 2018, pkt. 147. Forslaget gav anledning til kommentarer, hvorfor sagen blev udsat. Forslaget er efterfølgende revideret, og fremlægges her i ny version. En række af de fremsatte kommentarer og forslag forventes at indgå i arbejdet med den kommende Naturstrategi, der også omhandler træer.

Politikken er udarbejdet som et skridt mod at bevare, beskytte og udvikle den grønne ressource i Køge Kommune bedst muligt og samtidig styrke forståelsen for træers og bevoksningers værdi. Politikken stræber således mod at styrke de grønne værdier, i lighed med f.eks. en kommende Naturstrategi.

Politikken kan ikke omfavne enhver situation men sigter mod at danne grundlag for den daglige forvaltningspraksis, bl.a. ved behandling af borgerhenvendelser om ønsker til beskæring eller fældning af træer - primært på kommunale arealer.

Træer, buske og de levende hegn - til sammen er de en væsentlig del af den grønne ressource i Køge Kommune. En vigtig ressource i forhold til borgernes sundhed og rekreative muligheder, og som levesteder for dyr og insekter. Træerne udgør således kernen i de kommunale parker, grønne områder og vejbevoksninger.

Politikken tilstræber, at træer får den bedst mulige pleje målrettet til det enkelte træ med hensyntagen til art, sikkerhed og æstetik. Beskæring af træer skal om muligt undgås, da enhver beskæring forringer et træs levetid ved at give mulighed for råd og svamp. Hvor det alligevel skal gøres, bør det ske efter normen om størst muligt hensyn til træets vækstform, æstetik og sundhed. Man skal på den måde undgå skamfering af træer.

Et eksempel på, at politikken ikke kan omfavne enhver situation, er, hvor fx gamle allè-træer er blevet farlige og udelukkende kan bevares gennem tilbageskæring/styning.

Det samme kan være tilfældet for gamle solitær-træer, der er blevet usikre, hvor man, fremfor fældning her og nu, over adskillige år skærer træet langsomt tilbage, til der til sidst står en træ-ruin. På den måde tilgodeses træets tilknyttede fauna længst muligt.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Forslag til en Træpolitik har været sendt til kommentering hos Danmarks Naturfredningsforening Køge (DN), Danmarks Ornitologisk Forening Køge Bugt (DOF), Friluftsrådet Østsjælland samt Køge Museum.

DN er positive overfor det fremlagte forslag. Samtidig efterlyser DN yderligere planer for udviklingen af den grønne ressource i Køge Kommune, herunder plantning af flere træer, mere skov, skovbryn og levende hegn, samt øget grad af urørt natur med mindre ’oprydning’.

DOF ser forslaget som et godt og velgennemtænkt initiativ. DOF påpeger bl.a. vigtigheden af at bevare gamle og døende træer samt i højere grad lade dødt ved blive i lokalområderne. Desuden ønsker DOF, at den kommunale træ-forvaltning ved beskæring også tager hensyn til fuglenes yngletid og permanente redesteder.

Friluftsrådet og Køge Museum har ikke fremsendt kommentarer.

 

Beslutning

Forslaget godkendt.

Politianmeldelser skal dog fortsat behandles i udvalget, inden de indgives.

Bilag

Til toppen


168.   Naturnær græsdrift langs vejene


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender omlægning af vejenes græsarealer til en mere naturnær græsdrift.

Baggrund og vurdering

I forlængelse af arbejdet med en ny naturstrategi i Køge Kommune og inspireret af konceptet ”Vild med vilje”, er det hensigten med en omlægning til en naturnær græsdrift langs vejene at skabe en mere alsidig og spændende natur. Når græsset får lov at vokse sig længere fremmes en mere varieret flora og større biodiversitet. Samtidig vil det frigøre nogle ressourcer i ETK, som vil kunne bruges til at udføre nogle af de områder i servicedeklarationen, som borgerne efterspørger.

Konkret vil en omlægning til en naturnær græsdrift betyde, at græsarealer langs vejene indenfor byskiltene slås færre gange om måneden end nu. Der vil primært blive opereret med månedsgræs (en månedlig slåning). Oversigtsarealer slås som hidtil for at sikre trafiksikkerheden. Så i stedet for nogle steder at ligne haveplæner kommer vejrabatterne til at stå med længere græs og med opvækst af flere urter end i dag. 

Det kan i øvrigt oplyses, at Køge Kommune allerede arbejder med naturnær græspleje over en bred kam.

Eksempelvis blev den nye midterrabat på Stensbjergvej i foråret tilsået med Vild Eng-frø i stedet for græs (desværre kom tørken på tværs, og frøene spirede ikke. Der blev ikke vandet, både af økonomiske og vandressourcemæssige hensyn). Flere steder tilsås nye løgbede og andre bearbejdede arealer også med blomsterfrø og mindsker derved mængden af kort græs.

Indenfor park-området er mange arealer udlagt med naturgræs. Naturgræsarealerne slås 1-2 gange årligt, og de fleste steder opsamles det afslåede græs. Derved fjernes næring fra jorden, og man fremmer en mere varieret flora og større biodiversitet. Af det samlede areal for parker og andre rekreative grønne områder på ca. 2,3 mio. m2 udgør arealer med naturgræs i dag over 0,8 mio. m2, altså omkring 35%.

Vejrabatter i landområder (udenfor byskiltene) slås forår i 1 meters bredde fra vejkanten, og efterår i fuld bredde ind til skel. Det sker af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Slåning i fuld bredde er nødvendig for at undgå uønsket træopvækst, der kan være til fare for trafikken og tilstoppe grøfter. Det afslåede materiale opsamles ikke, primært på grund af trafiksikkerhedsmæssige og funktionelle krav til maskinstørrelsen.

Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Den ny naturnær græsdrift langs vejene planlægges offentliggjort efter udvalgets behandling.

Beslutning
Udsat.

Til toppen


169.   Bjørneklo


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer hermed Teknik- og Ejendomsudvalget om kommende indstilling til Klima- og Planudvalget vedrørende godkendelse af forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i perioden 2010 – 2017 haft indsatsplaner for bekæmpelse af bjørneklo. Indsatsplanerne har været medvirkende til øget opmærksomhed på planten og mulige bekæmpelses-metoder, samt større viden om plantens udbredelse i Køge Kommune.

ETK har ligeledes siden 2010 været i gang med at bekæmpe de forekomster, der er på kommunens egne matrikler. ETK har derfor en opdateret liste med alle forekomster på kommunale matrikler. På listen er der i 2018 registreret 81 arealer med kæmpebjørneklo. Heraf er 11 nye. 8 arealer er taget ud af listen i 2018, da de er fri for bjørneklo.

For at få den samlede indsats til at blive effektiv er det nødvendigt, at bjørneklo også bekæmpes på privatejede arealer og på arealer ejet af andre offentlige myndigheder. Derfor anbefalede Klima- og Planudvalget på deres møde den 5. april 2018 at genindføre Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Langt de fleste lodsejere med bjørneklo er vidende om forekomsterne og foretager bekæmpelse. Men på trods af generel stor opmærksomhed og viden om problemet, er der fortsat vækst i antallet af nye forekomster på grund af manglende bekæmpelse hos et mindretal af lodsejerne.

På den baggrund anbefales det at vedtage en indsatsplan, der gør det muligt at påbyde lodsejere at fjerne kæmpebjørneklo. Den nye bjørneklo-bekendtgørelse (nr. 842 af 23. juni 2017) åbner desuden mulighed for, at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning, hvis påbud ikke efterkommes. Opkrævningen kan, indtil videre, ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Indsatsplanen medfører øgede omkostninger til tilsyn og administration af private arealer, samt omkostninger til bekæmpelse på private arealer. Derudover åbner Indsatsplanen for en pulje på 40.000 kr. pr. år, der skal hjælpe lodsejere med at få flere bjørneklo-arealer hegnet og afgræsset med dyr. Se vedlagte budget.

Indsatsplanen overdrages til Teknik- og Ejendomsudvalget efter endelig godkendelse i Klima- og Planudvalget. Opgaven placeres herefter i ETK, da bekæmpelsen på private arealer nu i et vist omfang skal udføres af kommunen selv, og da ETK har flere års erfaring med bekæmpelse på egne arealer.
Økonomi

Kommenteret budget for tilsyn, administration og bekæmpelse på private arealer er vedhæftet som bilag.

Opstart: Udarbejdelse og formidling af Indsatsplan

40.000 kr.

Årlig drift per år i alt:

160.000 kr.

  Tilskud til hegning

40.000 kr.

  Bekæmpelse på private arealer

60.000 kr.

  Tilsyn og administration af påbud

60.000 kr.

Udgift til udarbejdelse og formidling af Indsatsplanen (40.000 kr.) afholdes af puljen til Grøn Omstilling. Arbejdet udføres af ETK.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på forslag til finansiering af den løbende drift på 160.000 kr. indenfor forvaltningens samlede budgetramme.

Kommunikation

Vedlagte forslag til indsatsplan skal i offentlig høring i 8 uger. Forslaget sendes derudover til relevante organisationer og nabokommuner.

Efter høringsperioden kan indsatsplanen endelig vedtages i Klima- og Planudvalget. Herefter træder indsatsplanen i kraft og overdrages til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Formidlingen af indsatsplanen til kommunens borgere og virksomheder forventes iværksat omkring april  2019.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


170.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Lovparkgruppen har holdt sidste møde for i år
 • Motorcykelulykke på Vordingborgvej/Slimmingevej behandles af havarikommission

Til toppen


171.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Trafiksanering Vedskølle
 • Stevnstrafik
 • Folkemøde om støj
Beslutning
 • Cykelladestandere opsættes på Torvet

Til toppen


172.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


173.   Leje af arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


174.   Evaluering af betalingsparkering (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


175.   Trafiksikkerhedsprojekter 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


176.   Status for Køge Kommunes ejendomsportefølje - 3. kvartal 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


177.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Erling Larsen (A)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.09.18