Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 15.08.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


87.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Paul Christensen (V) deltog fra pkt. 90.

Torben Haack (F) deltog ikke fra pkt. 97.

Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


88.   Mødekalender 2020 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at mødekalender for udvalget for 2020 godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - dog med følgende ændringer:

 • Mødet i februar afholdes 1. torsdag grundet uge 7 og 8 holdes mødefri,
 • Mødet i april afholdes 1. torsdag grundet påske,
 • Mødet i juni afholdes 1. torsdag grundet Folkemøde på Bornholm,
 • Juli holdes mødefri,
 • Mødet i december afholdes 1. torsdag grundet Økonomiudvalgets tidlige mødefrekvens i december.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 9. januar
 • 6. februar kl. 12.30
 • 12. marts
 • 2. april kl. 12.30
 • 14. maj
 • 4. juni kl. 12.30
 • 13. august
 • 10. september
 • 8. oktober
 • 12. november
 • 3. december kl. 12.30
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

3. december flyttes dog til kl. 16.30.

Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


89.   3. Økonomiske budgetredegørelser for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
 2. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,58 mio. kr. vedr. Cykelsti Ejby–Køge finansieret af Trafik og Miljøplan 2017 (0,3 mio. kr.) og Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,28 mio. kr.),
 3. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Lellinge Multihus finansieret af Ramperne i Vemmedrup (0,5 mio. kr.).

Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 104,1 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 af det korrigerede budget på 351,4 mio. kr. i 2019.

Indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 61,3 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at byggestarten for Vemmedrup Skole, Skimmelrenovering, finder sted i 2020 (overførelse af 15,1 mio. kr. til 2020) og Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution ligeledes forventes igangsat i 2020. (overførelse af 12,5 mio. kr. til 2020)

Indenfor Vedligehold forventes 4,7 mio. kr. overført til 2020 som følge af, at udgiften til en større halrenovering først kan gennemføres på dette tidspunkt.

Indenfor Byggemodning forventes 6,1 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at der udestår mindre arbejder ved Byggemodning Campus (overførelse af 3,5 mio. kr. til 2020) og Færdiggørelse af beplantning i STC. (overførelse af 1,5 mio. kr. til 2020)

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


90.   Orientering om trafiksikkerhed


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget tager orienteringen om trafiksikkerhed til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager løbende henvendelser om trafiksikkerhed fra hovedsageligt borgere og skoler. De ønsker, der kræver egentlige anlæg (fx bump og forsætninger) bliver noteret på den eksisterende prioriteringsliste. Ønskerne bliver prioriteret efter mængden af uheld, målte hastigheder og trafikmængder, og det vægtes også, hvor stor effekt projektet forventes at have på hastighed og utryghed, samt hvor dyrt projektet er.

Prioriteringslisten opdateres ca. en gang om året og præsenteres for Teknik- og Ejendomsudvalget, der beslutter, hvilke projekter der skal udføres. I 2019 er der dog ikke afsat midler på budgettet til trafiksikkerhedsprojekter.

Der er på nuværende tidspunkt 64 projekter/ønsker på listen (bilag vedlagt). De ønsker, der er kommet til siden sidste opdatering i marts 2018, er noteret og vil blive vurderet og prioriteret ind på listen senere på året. Overblik over disse nye ønsker er vedlagt som bilag. I forbindelse med vurderingen vil selve lokaliteten blive besigtiget, og der vil blive kigget på eventuelle uheld og trafikmålinger. Det vil også blive vurderet, hvor meget effekt et projekt kan forventes af have på hastighed og tryghed (herunder om der er tale om en vej, hvor der færdes mange skolebørn).

I 2018 blev der udført trafiksaneringer på Karlemosevej og på Tessebøllevej i Herfølge. Der blev etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af indsnævringer og busvenlige bump. Trafiksaneringsprojektet på Hestehavevej blev ikke udført, og der var derfor samlet set et forbrug på ca. 600.000 kr. mindre end forventet.

Forvaltningen foreslår, at de 600.000 kr. afsættes til etablering af skiltning med lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t i krydsene Ringstedvej/Vestre Ringvej og Vordingborgvej/Slimmingevej samt opstramning af sidstnævnte med fx heller og afmærkning. Begge kryds er besigtiget sammen med politiet, som har foreslået nævnte hastighedsgrænse. Inden eventuel udførelse skal projekterne dog formelt godkendes af politiet.

Økonomi
Udgifter til etablering af skiltning, afmærkning og evt. heller afholdes af mindreforbrug på 600.000 kr. fra Trafiksikkerhedsprojekter 2018.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


91.   Ombygning af Parkvej 120-126 til daginstitution - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

1.  der gives en anlægsbevilling på 36,14 mio. kr. til ombygning af Parkvej 120-126 til daginstitution.

Teknik- og Ejendomsudvalg,  at

2.  Totalentreprise i omvendt licitation (Køge-modellen) godkendes som udbudsform,

3.  tildelingskriterium i forbindelse med udbud er økonomisk mest fordelagtige pris.

Baggrund og vurdering

De sidste par år er behovet for daginstitutionspladser (0-6 år) steget i Køge Kommune.

I forår/sommer 2018 blev der i samarbejde mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et prissat dispositionsforslag (med tilhørende prisoverslag) for ombygning og indretning af dagtilbud i ejendommene Parkvej 120-126. Her kan der skabes plads til i alt 182 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Hele bygningen er på i alt 1.786 m2.

På byrådsmødet den 23. oktober 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 13,96 mio. kr. til køb af ejendommene Parkvej 120-126 med henblik på at ombygge og renovere dem til brug for daginstitution.

Parkvej 120-126 blev på etableringstidspunktet i starten af 1970’erne opført som daginstitution og fritidshjem. For at efterleve de krav der er til en tidssvarende daginstitution - herunder de skærpede krav i Bygningsreglement 2018 - er der behov for en omfattende modernisering og ombygning. Hele huset skal ombygges således, at rumindretningen tilpasses behov og krav til daginstitutioner anno 2020.

Forvaltningen har i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen og eksterne rådgivere i løbet af vinteren 2018/2019 detaljeret gennemgået bygningerne med henblik på at skabe et detaljeret overblik over, hvad der skal gennemføres for at kunne udnytte ejendommene til det ønskede formål.

Der skal installeres nyt ventilationsanlæg, vinduer og døre skal skiftes, der skal udføres lydregulerende foranstaltninger, etableres niveaufri adgang, isolering m.v. Særligt er udgifter til ventilationsanlæg langt højere (knap 4 mio. kr.) end i det oprindelige overslag.

Udearealer skal indhegnes og opgraderes med fx niveaufri adgang til bygningerne. Udearealerne skal indrettes med legeredskaber og stier, så de bryder det meget store institutionsanlæg op (der er jo reelt tale om 4 daginstitutioner, med hvert sit udeareal). Hertil kommer, at det er lykkedes at opnå brugsret (fra DAB) til et større grønt område, til glæde for alle fire daginstitutioner. Udgift til udearealer forventes at blive på ca. 5,5 mio. kr., hvor det i overslaget var forudsat, at de kunne indrettes for knap 1 mio. kr.

Anlægsbevillingen indeholder desuden knap 3 mio. kr. til indvendig aptering af ejendommen, hvilket ikke var medtaget i overslaget.

Det skal bemærkes, at udgift pr. barn til ombygning og etablering af udearealer i nærværende projekt kan opgøres til ca. 182.500 kr. Til sammenligning koster nybyggeri erfaringsmæssigt ca. 280.000 pr. barn til byggeri og udearealer. Parkvejsprojektet er dermed næsten 18 mio. kr. billigere, end hvis et dagtilbud af tilsvarende størrelse skulle nybygges.

Forvaltningen samarbejder med repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen om at definere den fremtidige indretning og arealdisponering på Parkvej 120-126.

Tidsplanen for projektet er udarbejdelse af funktionsudbud og efterfølgende licitation hen over efteråret 2019. Opstart af entreprisearbejder forventes ultimo 2019 med indflytning ultimo 2020 / primo 2021.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udbydes i totalentreprise i omvendt licitation i begrænset udbud. Det vil sige, at der inviteres 3-5 entreprenørteams til at byde på opgaven, hvor den maksimale pris er fastsat i udbudsmaterialet. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Lokale firmaer skal have mulighed for at byde, men det skal sikres, at de har kapacitet til at løfte opgaven indenfor den afsatte tid. Alternativt kan de lokale firmaer gå sammen og afgive fælles tilbud.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 36,140 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget  2019 via de afsatte midler på  30 mio. kr. (TEU 133A), hvor der et restrådighedsbeløb på 13,540 mio. kr. Det resterende beløb på 22,6 mio. kr. finansieres via de afsatte midler i 2020 i anlægsplanen 2020-2024. Det forudsætter, at Byrådet godkender det afsatte rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. (TEU 133B - Parkvejen 120-126, ny daginstitutionen) ved 2. behandlingen af budgettet 2020-2023. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad. pkt. 1:
Anbefales under forudsætning af, at Byrådet godkender det afsatte rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. ved 2. behandlingen af budgettet 2020-2023.

Ad. pkt. 2: Godkendt.

Ad. pkt. 3: Godkendt

 


Til toppen


92.   Opfølgning på møde med Køge Handel den 14. maj 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at drøfte opfølgning af møde med Køge Handel.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget afholdte den 14. maj 2019 møde med Køge Handel’s bestyrelse. Køge Handel ønskede at indlede et samarbejde med Køge Kommune og kom med 12 specifikke ønsker, som de gerne vil have Køge Kommunes hjælp til at realisere.

I bilagene kan ses Køge Handels oplæg, referat fra mødet mellem Teknik- og Ejendomsudvalget og Køge Handel samt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til oplægget.

I tillæg til ovenstående undersøges muligheden for at opsætte mobilt og funktionelt byrumsinventar. Sådant inventar vil kunne flyttes rundt mellem de forskellige byrum i kommunen. Eksempelvis Køge Torv, Ølby, Borup, Herfølge mv.  Udstyret skal godkendes inden opsætning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


93.   Orientering om afholdelse af Køge Festuge 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om Køge Festuge 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Festuge afholdes i år i dagene fra søndag den 25. august til og med lørdag den 31. august. Dertil kommer oprydning m.v. søndag den 1. september og mandag den 2. september.

Arrangementet sker i tæt samarbejde med politi, redningsberedskab og SSP.

Rammen om festlighederne dannes af Køge Torv, Kulturtovet og Stationsforpladsen og de omkringliggende gader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet tilladelse til at benytte følgende veje og pladser:

 • Køge Torv, Kulturtovet, Stationsforpladsen og Torvegaderne,
 • Vestergade mellem Køge Torv og Rebslagergade,
 • Nyportstræde mellem Køge Torv og Skt. Gertrudsstræde,
 • Kirkestræde mellem Køge Torv og Lille Kirkestræde,
 • Brogade,
 • Nørregade og Jernbanegade.

Omfanget af hvilke arealer, der skal friholdes til flugt- og redningsveje, varekørsel og lignende, koordineres med politiet og redningsberedskabet.

Afviklingen af festugen i år er på samme måde som i 2018, hvor Brogade, Søndre Torvegade og Vestergade kun var afspærret, når de var inddraget til festugens arrangementer.

Handicapparkeringspladser vil blive etableret i "en lomme" på parkeringspladsen "Blegdammen Øst", og på grusarealet ved Kulturtorvet.

Der etableres taxiholdeplads på Søndre Alle (sydsiden ved vandværket).

Økonomi
Der er aftalt møde med Køge Festuge i uge 33 vedrørende den nærmere tilrettelæggelse af opgaverne med afspærringer og manuel renhold mv. i forlængelse af Køge Festuge.
I 2018 blev ETK`s aktiviteter i forbindelse med festugen omregnet til ca. 350.000 kr.
Kommunikation
Annonceres i lokalaviser og på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


94.   Bestilling af bus som erstatning for linje 120


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der foretages en trafikbestilling til Movia, hvor Køge Kommune tilslutter sig driften af den foreslåede linje 121 frem til køreplanskiftet i juni 2020,
 2. orienteringen om indtægtstabet på de kommunale linjer tages til efterretning,
 3. den kollektive trafikborgergruppe indkaldes til møde torsdag den 26. september 2019.
Baggrund og vurdering

Bestilling af midlertidig trafik som erstatning til linje 120:
På baggrund af Region Sjællands 2018-besparelser i den regionale busdrift og følgende trussel om nedlæggelse af linje 120 har Teknik- og Miljøforvaltningen givet tilsagn om at delvist vedkende sig trafikkøberansvaret i korridoren, dette på betingelse af Region Sjælland også bidrager til finansieringen af busdrift i korridoren.

I maj 2019 kom der endelig klarhed over, at Greve Kommune ikke ønsker at bidrage til opretholdelsen af linje 120, og det var således klart, at Køge og Solrød kommuner måtte finde en løsning. Forvaltningen har fra december 2018 peget på, at det kan være ønskeligt at lade linje 102A fortsætte nord for Køge Station og overtage for linje 120. Herved kobles den sydlige del af Køge samt Herfølge tættere op mod Køge Nord, og der kan være en effektiviseringsgevinst, idet vendingen af linje 102A på Køge Station er dyr.

Grundet det langvarige forløb med Greve Kommune har Movia først den 15. maj 2019 kunnet fremsende grundlag for bestilling af erstatningstrafik for linje 120. Som følge af den korte frist frem mod december 2019, hvor finansieringen fra Region Sjælland ophører, er den eneste reelle mulighed at dele den nuværende linje 120 i to dele. Dette vil betyde en ny linje (med et gammel kendt nummer, 121) som vil køre mellem Køge, Ølby og Køge Nord stationer i samme trace som den nuværende linje 120, fra Køge Nord Station vil linjen fortsætte til Solrød. Forvaltningens andel af en sådan linje vil være 3,3 mio. kr. pr. helår, se bilag 1. I første omgang foreslår forvaltningen, at den midlertidige drift bestilles indtil køreplanskiftet til juni 2020, hvorefter forvaltningen og Movia arbejder på at lade 102A overtage for linje 121.

Trafikbestilling oktober 2019:
Den ordinære trafikbestilling til Movia er fra 2019 flyttet til oktober. Med Teknik- og Ejendomsudvalgets tiltrædelse af puljebesparelserne den 6. juni 2019 har udvalget allerede foretaget størstedelen af årets trafikbestilling. Alligevel vil der være behov for at placere en trafikbestilling til Movia til oktober. Forvaltningen arbejder på en trafikbestilling, som indeholder følgende ændringer, begge med driftsopstart til køreplanskiftet i juni 2020:

 • Nødvendige justeringer på linje 101A til Køge Nord Station (som følge af åbning af busbroen),
 • Omlægning af linje 102A så denne fortsætter til Køge Nord Station som erstatning for linje 120/121.

Udvalget vil blive forelagt en beslutningssag til mødet den 10. oktober 2019. Forinden afholdes møde med den kollektive trafikborgergruppe.

Movia er inviteret til at deltage i udvalgsmødet den 10. oktober 2019 som en del af en temadrøftelse.

Økonomi
Den midlertidige drift af linje 121 vil koste 1,65 mio. kr. for perioden januar-juni 2020 og kan afholdes indenfor det afsatte budget til kollektiv bustrafik.
Kommunikation

Busborgergruppen inviteres til møde torsdag den 26. september 2019.

Der udsendes en pressemeddelelse om Køge Kommunes tilslutning til linje 121.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


95.   Perronforlængelse Herfølge Station


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Transportministeriet skal tilskrives vedrørende forvaltningens ønsker til de kommende perronforlængelser på Herfølge Station.
Baggrund og vurdering

Forligskredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik har i januar 2019 afsat 16 mio. kr. til perronforlængelser på Herfølge og Haslev stationer. Perronforlængelserne vil give en bedre og mere robust togbetjening på strækningen Næstved-Køge-København-Nivå samt på Østbanen, se bilag 1.

Banedanmark har påbegyndt indledende arbejder med et beslutningsgrundlag for perronforlængelserne, men grundet udskrivelse af folketingsvalg har projektet været sat i bero. Banedanmark forventer at have et godkendt kommissorium i august 2019. Dette vil i bedste fald indebære, at et beslutningsgrundlag vil kunne fremsendes i januar/februar 2020, og at politisk beslutning om udførelse vil skulle tages senest juni 2020, hvis perronforlængelserne skal udføres som ønsket til køreplansændringen 2021/2022.

På Herfølge Station er det nødvendigt at forlænge perron 1 med 12 meter fra den nuværende længde på 148 meter til 160 meter. Det er ikke nødvendigt at forlænge perron 2. Af økonomiske hensyn planlægger Banedanmark perronforlængelsen på Herfølge Station i sydlig retning.

En perronforlængelse i sydlig retning harmonerer ikke umiddelbart med Herfølge Bydelsplan, hvori der udpeget et fremtidig stationscenter nord for Herfølge Station. I denne sammenhæng ville det være mere gunstigt, hvis den kommende perronforlængelse skete i nordlig retning. Det skal dog bemærkes, at den forestående perronforlængelse blot udgør 12 meter - set i sammenhæng med behovene i forbindelse med  et stationscenter er dette en marginal forlængelse. Det nærværende projekt omfatter ligeledes ikke en niveaufri perronovergang på Herfølge Station. Til orientering anvender Banedanmark 32 mio. kr. som et indledende prisestimat for en niveaufri perronovergang med elevatorer i en 2018-analyse på en række stationer i hele landet.

Indenfor den afsatte budgetramme har Banedanmark ikke mulighed for at medtage fordyrende ændringsforslag. Følgelig vil det være nødvendigt at kontakte Transportministeriet for at forsøge at påvirke projektet i den ønskede retning. Risikoen ved at kontakte Transportministeriet er, at der kan opstå forsinkelser i projektet - dels i forbindelse med en analyse af ændringen i projektet, dels i forbindelse med forhandlinger om et øget finansieringsbehov. Bliver projektet forsinket, vil det resultere i en periode med mindre robust togdrift på strækningen, aflåste døre i lange togsæt og dårlig korrespondance på Køge Station, jf. bilag 1.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget ser gerne, at udvidelsen foregår mod nord.
Bilag

Til toppen


96.   Muligt gennemkørselsforbud på 4 veje


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om forvaltningens videre arbejde med skiltningen i området til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sagen blev sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. maj 2019. Baggrunden for sagen er en henvendelse fra Styregruppen for landsbyforum af 7. marts 2019 omhandlende trafiksikkerheden i landsbyer og landområder samt et ønske om styring af tung trafik uden om landsbyerne Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby. Henvendelsen følger som bilag 1. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende drøftet sagen med Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet har forståelse for, at kørsel med lastbiler og vogntog på meget smalle kommuneveje er en færdselssikkerhedsmæssig udfordring. Politiet foreslår forvaltningen at kigge på de mindste veje i området. Politiet oplyser også, at de i den nuværende ressourcesituation ikke kan prioritere håndhævelsen af gennemkørselsforbud. 

Som en del af en ansøgning om ny gennemkørselsforbudsskiltning beder politiet om trafiktællinger, som viser ÅDT og køretøjsarter. Politiet anbefaler ikke skiltning, hvis mængden af lastbiler er ringe, så er problemet nemlig subjektivt og ikke objektivt. På baggrund af dialogen med politiet har forvaltningen iværksat nye trafiktællinger og undersøgelse af gennemkørselsforbud på følgende vejstrækninger i området. Strækningerne er vist på kort i bilag 2:

 • Harekærvej mellem Ejbyvej og Højelsevej (trafiktælling fra 2018 foreligger),
 • Baunebjergvej mellem Ejbyvej og Højelsevej, 
 • Dalkærgårdsvej mellem Højelsevej og Ølbyvej,
 • Bakkeledet mellem Salbyvej og Ringstedvej.

De øvrige veje angivet af Styregruppen for landsbyforum i henvendelsen af 7. marts 2019 vurderes ikke som egnede til at etablere gennemkørselsforbud. 

Forvaltningen vil fremlægge resultaterne af trafiktællingerne for Teknik- og Ejendomsudvalget i en beslutningssag i efteråret 2019, når tælleresultaterne foreligger.

Den nødvendige skiltning forbundet med et gennemkørselsforbud på de fire nævnte vejstrækninger vil koste ca. 110.000-160.000 kr. I den sammenhæng vurderer forvaltningen, på linje med politiet, at der bør være et udtalt problem med (gennemkørende) tung trafik for at kunne retfærdiggøre en skiltningsindsats. Særlig skal forvaltningen gøre opmærksom på, at en skiltningsindsats, hvor der ikke er et dokumenteret behov, vil kunne danne en uhensigtsmæssig præcedens. Det bemærkes, at 2018-trafiktællingen på Harekærvej viser en lastbiltrafikmængde i underkanten af, hvad der isoleret set kan retfærdiggøre et gennemkørselsforbud.

Forvaltningen afventer videre beslutning om skiltning eller ej, inden der tages kontakt til leverandører af digitale korttjenester. Forvaltningen bemærker i øvrigt, at det i tidligere sager ikke har været muligt at påvirke leverandørenes kortprodukter.

Økonomi

Nødvendige trafiktællinger koster ca. 10.000 kr., udgiften til disse finansieres af driftsbudgettet til trafiktællinger.

Kommunikation
Styregruppen for landsbyforum oplyses om status i sagen.
Beslutning

Godkendt.

Der foretages desuden målinger på Salbyvej.

Bilag

Til toppen


97.   Udlæg af privat fællesvej Hvidtjørnevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udlægges privat fællesvej på Hvidtjørnevej 1, og at vejudlægget ikke sendes i offentlig høring, da det udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af udlægget.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget henvendelse om udlæg af privat fællesvej på ejendommen Hvidtjørnevej 1 ved at forlænge eksisterende privat fællesvej Hvidtjørnevej.

Den eksisterende ejendom Hvidtjørnevej 1 udstykkes i to parceller, og på den baggrund forlænges den eksisterende private fællesvej.

Det er forvaltningens vurdering, at udlægget kan foretages, da der ikke ændres på adgangsforhold.

Forvaltningen vurderer, at høring efter jf. Lov om private fællesveje § 33 stk. 2 kan undlades, da vejen udlægges på ejendommen og alene er adgangsvej for de to ejendomme under udstykning.

Økonomi
Vejudlægget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Beslutningen meddeles LE34 som ansøger.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


98.   Udlæg af ny privat fællesvej Ejbyvej 53


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udlægges privat fællesvej af varierende bredde på Ejbyvej 53, og at vejudlægget ikke sendes i offentlig høring, da det udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af udlægget.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med opførelse af 12 rækkehuse på Ejbyvej 53, Ll. Skensved, har landinspektør søgt om udlæg af privat fællesvej efter Lov om private fællesveje § 27 for grundejer.

Der foreligger skitseprojekt for en vej af varierende bredde. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det foreliggende projekt opfylder de krav, der er stillet i Lov om private fællesveje § 27.

Idet vejen udlægges på projektejendommen og alene er adgangsvej for de 12 rækkehuse under udstykning, vurderer forvaltningen, jf. Lov om private fællesveje § 33 stk. 2, at vejudlægget udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af udlægget.

Økonomi
Vejudlægget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Beslutningen meddeles landinspektør som ansøger.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


99.   Status på anlægssager - august 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Indstilling til kontrahering for bygning 1 og Byggeret 2 forelægges til fornyet politisk godkendelse i august 2019.

Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er myndighedsprojekt indsendt, idet aftaletillæg under Byggeret 1 er indgået. Hermed er indholdet af bestemmelsen i købsaftalens pkt. 4.3 om etablering af veje og parkering m.v. ved Køge Idrætspark præciseret. Det er besluttet ikke at indgå samarbejdsaftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand. 

Byggemodning pågår og nærmer sig sin afslutning.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Bygningen er lukket, og de er godt i gang med det indvendige arbejde. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillion, og der etableres p-plads og petanquebane.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Opgaven som totalrådgiver på projektet er vundet af KANT Arkitekter, med hvem der er indgået en rådgiveraftale i slutningen af juni 2019.

Efterfølgende er der afholdt kickoff-møde på skolen den 1. juli, hvor alle interessenter deltog. På mødet redegjorde projektledelsen om forløbet frem til 1. juli, og KANT orienterede om, hvordan opgaven med skimmelrenovering og nyindretning af skolen kunne løses. Der blev på mødet gjort en del ud af at fortælle om, hvornår og på hvilke områder interessenterne ville blive inddraget.

På baggrund af interessentmødet har KANT Arkitekter arbejdet videre med projektet i løbet af sommeren, og der forventes indkaldt til næste interessentmøde i løbet af august 2019.

Ombygning af Stensbjergvej
Entreprenøren fortsætter mangeludbedring, og bl.a. vil rabatarealer blive gensået, idet den varme, tørre sommer ´18 har medført, at den krævede græsblanding ikke kom i god groning. Hospitalsbyggeriet ønsker, at håndværkerbiler u. 3.500 kg. får adgang til/fra p-anlæg på hospitalsgrunden via Pærehavekrydset - og pt. foregår udarbejdelse af program for trafikafviklingen i den midlertidige situation hos de rådgivere og leverandører, som har stået for opstilling af det eksisterende anlæg. Hospitalsbyggeriet kan først senere i august meddele, hvornår i efteråret man ønsker adgang via Pærehavekrydset.      

Køge Nord - Parkér og Rejs
København - Ringstedbanen åbnede den 31. maj 2019 med et flot arrangement og rigtig mange mennesker var mødt op for at fejre dagen.

På fjernbanesiden udestår mangelafhjælpning på belægningsarbejder og enkelte arbejder ved chaufførbygning og offentligt toilet. Der mangler noget vejbelysning på P-arealer, ligesom videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem ikke er fuldt færdiggjort. Disse arbejder forventes afsluttet og idriftsat ultimo august måned. Beplantningsarbejder er udskudt til efteråret, ultimo oktober måned.

På S-banesiden udestår de afsluttende belægningsarbejder i området omkring Kirstinedalsstien og Snogebækstien, der har afventet Stationsbroen og perronens færdiggørelse. Disse arbejder afsluttes medio august. Banedanmark skal herefter kortvarigt opsætte et stillads i området for at udbedre mangler på stationsbroen. På forplads og parkeringsarealer udestår mangelafhjælpning på belægningsarbejder. Der mangler noget vejbelysning på P-arealer, ligesom videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystemet ikke er fuldt færdiggjort. Disse arbejder forventes afsluttet og idriftsat ultimo august måned. Banedanmark arbejder fortsat i området mellem P-pladser og motorvej, hvor der skal oprenses oliespild - Miljøafdelingen er inddraget. Dette arbejde skal afsluttes, før den sydlige ende af støjvolden i området kan afsluttes, og området rømmes. Beplantningsarbejder er udskudt til efteråret, ultimo oktober måned.

Banedanmarks arbejder med rømning af deres arbejdsarealer op mod Egedesvej er opstartet .

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er anlægsarbejdet begyndt, og maskinerne flytter jord.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår.

Busbro over Lille Syd-banen
Banedanmarks granskning af projektet er afsluttet med godkendelse af materialet. Hovedentreprisen er udsendt til i alt fem bydende entreprenører ved indbudt licitation med licitationsdato fredag den 16. august 2019. Anlægsopstart forventes stadig den 2. september 2019.

Cykelsti Ejby imod Køge
Cykelstisprojektet er udsendt som indbudt licitation med 6 tilbudsgivere. Licitation afholdtes 29. maj med anlægsopstart den 7. juni 2019.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning pågår hen over sommeren og forventes afsluttet ultimo august 2019.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning. 1-års gennemgang er planlagt gennemført august 2019.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt pågår med udvalgt kunstner i samarbejde med KØS og Rehabiliteringscentret. Skitseprojekt på kunstudsmykning planlægges forelagt byggeudvalget i september måned.

32 plejeboliger Køge Nord
Der arbejdes på at afslutte mangeludbedring i forlængelse af gennemført 1-årsgennemgang.
Skema C er under udarbejdelse.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen er godt i gang, og det går som planlagt og forventes færdig medio oktober. Udbud på legepladsen og der er licitation den 14. august 2019.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


100.   KRL - sygefraværsopgørelse 2018


Indstilling

Teknik- og Ejendomsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget tager KRL - sygefraværsopgørelse 2018 for de større overenskomstområder i Køge Kommune sammenlignet med landsgennemsnit og sammenligningskommuner tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet, som generelt har vist en faldende tendens i perioden. De sidste 2 år har det samlede sygefravær i Køge Kommune ifølge interne opgørelser ligget stabilt lige over 5%.

KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) har den 10. maj 2019 udgivet sygefraværsstatistik for 2018 for landets kommuner og regioner. KRL-opgørelsen for 2018 viser, at Køge Kommune i 2018 lå under landsgennemsnittet.

KRL-sygefraværsopgørelse viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader) for alle månedslønnede medarbejdere. I bilaget er sygefraværet opgjort på fagudvalg og overenskomstområder. Der er for de enkelte overenskomstområder vist ”over” eller ”under” det gennemsnitlige fravær for de udvalgte sammenligningskommuner (Greve, Roskilde, Solrød, Holbæk, Faxe, Ringsted, Stevns, Lejre og Næstved) med henholdsvis rød eller grøn farve. Desuden er vist fraværsdata for hele landet.

I bilaget ses, at Køge Kommune i 2018, jf. KRL's opgørelse, har et sygefravær på 11,8 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejde, hvilket er under både landsgennemsnittet på 12,0 dage og under gennemsnittet for sammenligningskommunerne på 12,5 dage.

For så vidt angår Teknik- og Ejendomsafdelingens udvalgte områder i opgørelsen ligger sygefraværet for:

 • Håndværkere og IT-supportere m.fl. på 9,8 dage, hvilket er over både landsgennemsnittet på 7,4 dage og over gennemsnittet for sammenligningskommunerne på 5,2 dage.

 • Specialarbejdere m.v. på 8,3 dage, hvilket er under både landsgennemsnittet på 11,7 og under gennemsnittet for sammenligningskommunerne på 15,4 dage.

Kategorien håndværkere og IT-supportere er ikke fuldt dækkende for ETK-området, så afdelingen har ikke det ledelsesmæssige ansvar for hele kategorien.

Der vil fortsat være ledelsesmæssig fokus på at håndtere sygefraværet i Teknik- og Ejendomsafdelingen.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


101.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Korrespondance med afdelingsbestyrelsen i Karlemoseparken vedrørende ønske om gennemkørsel i kommende bussluse.
Beslutning
 • Flytning af udvalgets møde den 12. september 2019 til den 3. september 2019 kl. 16.30,
 • Igangsætning af vejforbindelse til CP Kelco selvom der endnu ikke er truffet afgørelse i klagesagerne,
 • Der forventes afholdt møde med "Striben" om eventuelt billøb i Køge.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


102.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Reduceret bæreevne for 2 af kommunens mindre broer,
 • Forlængelse af aftale med Køge Kyst om parkeringsordning,
 • Status på udskiftning af gulv på Ellebækskolen i Gørslev,
 • Ophævelse af bygningsfredning på dele af Køge Bibliotek i Kirkestræde.
Beslutning
 • Etablering af handicapadgang til Sdr. Strand,
 • Kommunens ejendom Følhavegård i Lellinge forventes ledig foråret 2020.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


103.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


104.   Overenskomst om veje og vejforhold (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


105.   Herfølge Stadion (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


106.   Måleresultater (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


107.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.08.19