Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 12.08.2021 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)


121.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


122.   Valg af næstformand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget udpeger ny næstformand i udvalget.
Baggrund og vurdering

Som følge af Torben Haacks (F) død skal Teknik- og Ejendomsudvalget vælge ny næstformand.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Thomas Kielgast (F) valgt til næstformand.

Til toppen


123.   Færdiggørelse af nordlig vejtunnel - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til færdiggørelse af nordlige vejtunnel
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på færdiggørelsen af tunnelen, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor de gældende rammer og budget.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er der afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af nordlige vejtunnel på i alt 5 mio. kr., som i Budget 2021, TEU 25A, Renovering af Nordtunnel - Færdiggørelse, er fordelt med 4 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Køge Kyst har i 2021 gennemført 5 års gennemgang med entreprenøren. Køge Kyst følger op på fejl og mangler på tunnelen i henhold til projektets udbudsmateriale. Der er usikkerhed omkring, i hvor stor udstrækning entreprenøren er forpligtiget til at udbedre eksempelvis revneforsegling  for indtrængning af vand. Det er i 2020 aftalt, at Køge Kommune skal forestå de endelige færdiggørende arbejder i forbindelse med tunellen, når Køge Kyst har afsluttet alle forhold omkring 5 års gennemgangen. 

Ved de færdiggørende arbejder skal der ske en ændring af støttemure og placering af inventar ved krydset mellem Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej, så oversigtsforholdende forbedres, ligesom der skal foretages mulig revneforsegling og overflade behandling af tunnelvægge og andre færdiggørelsesarbejder, som ikke er omfattet af entreprenørens mangelafhjælpning. 

Renoveringen skal deslige ses i sammenhæng med færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej, hvor der om muligt skal foretages en ombygning af tilslutningsforholdet ved Ivar Huitfeldtsvej, Niels Juelsgade og Nordlig vejtunnel. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. 2022 (TEU 25A). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad. 1 og 2: Anbefales.

Til toppen


124.   Klubhus og omklædning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 10,882 mio. kr. til opførelsen af et klubhus og omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC.

Baggrund og vurdering

I budget 2021 er der på TEU 146 (Omklædningsfaciliteter Køge Nord) afsat et rådighedsbeløb på 10,882 mio. kr. til opførelse af et klubhus med omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC. Rådighedsbeløbet er fordelt på 2021 4,271 mio. kr. og 2022 6,611 mio. kr.

Klubhuset forventes opført på en del af grusbanen ved de eksisterende faciliteter til Køge Nord FC, idet grusbanen ikke benyttes efter, at der er etableret kunstgræsbane på anlægget.

Byggeriet opføres, så der på et senere tidspunkt kan udvides med en første sal. Der vedhæftes illustration af projektet.

Den foreløbige tidsplan for projektet ser således ud:

 • 2020 Brugerproces opstartet
 • 2021 FEB Dispensation i forhold til placering af byggeriet
 • 2021 MAR-JUN Dialogproces med brugere og rådgivere
 • 2021 JUN Projektgrundlag i form af prissat dispositionsforslag
 • 2021 AUG Anlægsbevilling
 • 2021 SEP-NOV Projektering og udbud
 • 2021 NOV-DEC Kontrahering
 • 2022 JAN-SEP Opførelse af byggeri
 • 2022 OKT Aflevering og ibrugtagning.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier. Disse forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse i efteråret 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 10,882 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 4,271 mio. kr. i 2021 og 6,611 mio. kr. i 2022 (TEU 146). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


125.   Modernisering af Musikskolen - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole.
Baggrund og vurdering

I budget 2021 var der på anlægsforslag TEU 147C afsat et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole, fordelt med 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. På byrådsmødet den 26. januar 2021, blev det imidlertid besluttet at tidsforskyde 1 mio. kr. fra 2021 til 2022 til fordel for Vikingeborgen Borgring, og derfor er rådighedsbeløbet nu fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022.

Projektet indeholder bl.a.

 • modernisering ved ombygning og udvidelse af foyerområdet
 • etablering af nye øvelokaler
 • optimering af akustiske forhold.

Projektet tænkes udført ved et cirkulært udbud, så Teknik- og Miljøforvaltningen kan opbygge erfaring med udbud af projekter, hvor bæredygtighed er indtænkt. Ligeledes forventes projektet at bidrage til viden om prisforskelle på "traditionelle" byggeprojekter og projekter, hvor bæredygtighed er indtænkt som en parameter.

Der er søgt og opnået EU-tilskud i form af INTERREG-midler, som skal medvirke til at finansiere de ekstra udgifter, der måtte være ved at gennemføre et cirkulært udbud frem for et traditionelt.

Projektet forventes gennemført efter følgende foreløbige tidsplan:

 • 2021 efterår : Udbud af rådgiveropgaver
 • 2021 vinter : Projektering og udbud
 • 2022 forår : Byggestart
 • 2022 efterår : Byggeslut.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier, idet disse skal afklares i samarbejde med den valgte rådgiver.

Der er vedhæftet et bilag, som viser de nuværende forhold samt oplæg til, hvordan projektet kan komme til at se ud. Det skal understreges, at det endelige projekt vil kunne afvige fra det vedhæftede, idet der vil skulle ske bearbejdning sammen med brugerne, når rådgiver er valgt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 3 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. 2022 (TEU 147C). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


126.   Tildelingskriterier og udbudsform for daginstitution på Ravnsborgvej 3


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udbudsform og tildelingskriterier for byggeri af daginstitution på Ravnsborgvej 3 godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte på møde den 28. august 2020 en anlægsbevilling på byggeri af en integreret daginstitution på Ravnsborgvej 3, på boldbanerne bag Ravnsborghallen.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at opgaven udbydes i større fagentrepriser for inde- og udearealer samt i tekniske fag:

 • Anlæg og terræn (herunder fx kloak, fundamenter, gulvvarme, m.v.)
 • Byggearbejder (herunder fx tømrer, maler, murer, el, vvs, m.v.)
 • Teknik (herunder fx ventilation, styring (CTS), m.v.)
 • Udearealer (herunder fx vej, parkering, affaldsanlæg, støjvold, støjskærm, m.v.)
 • Legeplads (herunder fx legeredskaber, beplantning, stier, m.v.)

Ved at udbyde opgaverne på ovennævnte måde bliver det muligt, at flere entreprenørfirmaer (herunder lokale) kan inviteres til at byde på opgaven.

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriterierne bliver pris, kvalitet og sikkerhed for, at der kan bygges på det ønskede tidspunkt.

Forvaltningen er endnu ikke klar til at indarbejde tildelingskriterier, der inddrager bæredygtighed, men forventer, at det vil ske i forbindelse med kommende udbud, når der er fundet modeller for opstilling af målbare kriterier, der kan evalueres i forbindelse med tilbudsafgivelse.

På samme måde tænkes opgaven projekteret af forskellige rådgivende firmaer, der har speciale i og skal være tilsynsførende for:

 • Arkitektur
 • Installationer og statik
 • Veje, P-pladser mv.
 • Legeplads

Forvaltningen råder p.t. ikke over de fornødne kompetencer på de ovennævnte områder og har heller ikke de tidsmæssige ressourcer til det, hvorfor disse rådgiveropgaver varetages af eksterne specialister.

Dertil kommer, at hvis forvaltningen udfører projektering på egne opgaver, vil der ikke kunne tegnes en projekteringsforsikring. Dermed sagt, at hvis forvaltningens egne ikke-specialister påtog sig at projektere på større projekter som dette, ville det være kommunen selv, der bar ansvaret for eventuelle fejl, mangler eller følgeskader, der kunne henføres til fejl i projekteringen.

Økonomi
Nærværende sag påvirker ikke projektets økonomi.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


127.   Beredskabsstationen i Lellinge - godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udbudsform og tildelingskriterier for levetidsforlængende indsats på Beredskabsstationen i Lellinge godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte på møde den 25. maj 2021 en anlægsbevilling til levetidsforlængende indsats på Beredskabsstationen i Lellinge. Det blev samtidig besluttet, at indsatsen skulle fokuseres på de bygninger og pavilloner, som benyttes af Beredskabet.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at opgaven med udskiftning af pavilloner udbydes i totalentreprise, hvor tildelingskriterier skal være pris, kvalitet og sikkerhed for, at der kan leveres på det ønskede tidspunkt. Der vil ligeledes forsøges indtænkt krav til bæredygtighed i udbuddet, men da markedet for pavilloner er relativt "smalt", er det ikke sikkert, at et sådant krav kan kombineres med de førnævnte tildelingskriterier.

Baggrunden for anbefalingen er, at der ved et totalentrepriseudbud sikres, at koordinering af myndighedskrav til denne systemleverance er samlet på et sted.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at byggearbejderne på de bygninger og pavilloner, som benyttes af Beredskabet, udbydes i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterie.

Baggrunden for denne anbefaling er, at der ved udbud i fagentrepriser dels vil kunne bevare den detaljerede styring af projektet, hvilket er nødvendigt i et projekt med mange engagerede interessenter. Og dels at der vil kunne inviteres lokale leverandører til at afgive tilbud på byggeopgaverne.

I sagsfremstillingen med ansøgning om anlægsbevilling (godkendt af Byrådet 25. maj 2021) blev tidsplanen omtalt. Det fremgik heraf, at arbejderne på det tidspunkt var forventet afsluttede inden udgangen af 2021. Tilpasning af projektet, så budgettet skulle bruges på de bygninger, der benyttes af Beredskabet, har forsinket processen. Ligeledes har overophedningen på byggemarkedet med forsinkede leverancer af materialer haft indflydelse. Det forventes nu, at pavilloner udskiftes til efteråret, og at alle byggearbejder er afsluttet senest sommeren 2022.

Til orientering for Teknik- og Ejendomsudvalget vedhæftes bilag, der illustrerer projektet, som det ser ud før og efter inddragelse af flest mulige ønsker fra brugerne.

Økonomi
Nærværende sag vil ikke påvirke projektets økonomi.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


128.   Køge Idrætspark, Hal 3 - status på udbedring af fejl og mangler samt tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

 1. Status på på udbedring af fejl og mangler efter DHB konkurs tages til efterretning
 2. Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., som finansieres af kassen
 3. ETK Ejendommes projektleder gives bemyndigelse til at afprøve tilbagesøgningsforbeholdet hos de involverede parter, for i al mindelighed at fordele omkostningerne mere ligeligt under hensyntagen til hvert sit ansvar og tilhørende forpligtigelser
 4. Projektets styregruppe gives bemyndigelse til at godkende eller afvise eventuelle opnåede resultater af forligsforhandlingerne med de involverede parter.

  Kultur- og Idrætsudvalget
  , at:

 5. Status på udbedring af fejl og mangler efter DHBs konkurs tages til efterretning.

  Økonomiudvalget og Byrådet
  , at:

 6. Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021, som finansieres af kassen til færdiggørelse af de konstaterede fejl og mangler afledt af det udførte forstærkningsprojekt.
Baggrund og vurdering

Dansk Halbyggeri gik konkurs i januar 2020 og efterlod Køge Kommune og Køgehallerne med et projekt, hvor der både har været problemer med stål-konstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation.

Med baggrund i et styrende budget på 10 mio. kr. igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen et forstærkningsprojekt, der nu stort set er afsluttet.

Undervejs med arbejdet på forstærkningsprojektet kunne der konstateres flere fejl og mangler ved de af Dansk Halbyggeri udførte arbejder på facader, vinduer, trapper og brandadskillelser.

Sideløbende med forstærkningsprojektet og de afledte arbejder har der foregået en uvildig undersøgelse. I den udarbejdede redegørelse (Bilag 5) påpeger den sagkyndige, at bygherren i forbindelse med afhjælpningsarbejderne kan have honoreret afhjælpningsarbejder og rådgivningsydelser, som skulle have været præsteret under totalentreprisens kontrakter. Det anføres ligeledes, at bygherrens tilbagesøgningsforbehold i videreførelseskontrakterne er helt relevant og med et forslag til en ”ansvarsmæssig fordelingsnøgle” for merudgifterne. Forvaltningen anbefaler således, at tilbagesøgningsforbeholdet afprøves i dialog med de involverede parter for dermed at opnå en forligsmæssig løsning på forholdene.

Projektregnskabet og dermed den samlede økonomi for hele KIP-projektet er løbende gennemgået, fremskrevet og optimeret, for dermed at neutralisere de forøgede omkostninger i forlængelse af konkursen på Hal III.

Med baggrund i restentreprisesummen og fakturerede omkostninger til dato, modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne, opstår der et yderligere budgetbehov til færdiggørelse af Hal III.

Med en yderligere tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. vurderes de resterende arbejder og frem til den endelige ibrugtagningstilladelse, således at kunne realiseres med de i projektregnskabet anførte og realiserbare projektoptimeringer og besparelser på det samlede KIP-projekt.

Økonomi

Projektregnskabet er opgjort med baggrund i restentreprisesum og fakturerede omkostninger til dato, hvor tillægsbevilling til forstærkningsprojektet er fratrukket samt de modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne. Hertil kommer de estimerede fremskrivninger for færdiggørelse af Hal III med fradrag for de generelle projektoptimeringer og besparelser.

Budgetbehovet for færdiggørelsen opgøres således jf. projektregnskabet (afrundet mio. ekskl. moms):

Budgetfremskrivning til fuld færdiggørelse (Disp.)

74,0

Gældende budget

65,0

Budgetbehov

9,0

Projektoptimering/besparelser på de øvrige delprojekter

4,0

Yderligere budgetbehov pr. 31-05-2021

5,0

Såfremt omkostningerne bliver mindre end angivet i det fremskrevne budget, vil mindreforbruget blive lagt i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 5 mio. kr., som finansieres af kassen. Kassebeholdning forringes tilsvarende med 5 mio. kr. i 2021. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2-4: Godkendt.


Til toppen


129.   Køge Dige - projekt, bidragsfordeling og økonomi


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg og Klima- og Planudvalg, at

 1. det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med den kombinerede løsning ved Havstokken

 2. der træffes beslutning, om det kan accepteres, at en virksomhed på Køge Havn står udenfor den fælles beskyttelse

 3. det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med bidragsfordelingen ud fra nedenstående principper

 4. orienteringen om økonomi og kommunikation tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Siden orienteringen på mødet i maj 2021 har Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet videre med projektet.  

Forvaltningen har afholdt møde med beboerne på Havstokken, som har et stort ønske om, at forvaltningen arbejder videre med en kombination af forskellige løsninger. Beboerne ønsker, at der langs vejen foran rækkehusene etableres en fast beskyttelse til ca. 1 meter over vejens nuværende niveau kombineret med mobile løsninger; og at der gennem de tre haver etableres en beskyttelse bestående udelukkende af mobile løsninger, for at udgå begrænsning i anvendelse af store dele af haverne. Alle de fremmødte tilkendegav, at de gerne vil indgå i et beredskab til opsætning af de mobile løsninger ved stormflod. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en kombination af forskellige løsninger ved Havstokken, og vil inddrage beboerne på Havstokken i det videre arbejde.  

Forvaltningen har også afholdt møder med de virksomheder i Køge Havn, som bliver berørt af projektet. Forvaltningen har haft god dialog med virksomhederne og har fået mange gode input, som indgår i den videre projektering.  

En enkelt af havnens virksomheder har udtrykt ønske om at stå udenfor den fælles beskyttelse. NIRAS har vurderet, at det godt kan lade sig gøre, uden at det går udover sikkerheden for naboerne på havnen og resten af byen. Samtidig vurderes det, at denne ændring ikke får økonomisk betydning for projektet. Se vedlagte bilag 1. 

Køge Havn anbefaler, at der udføres den fælles beskyttelse, da den også vil tilgodese fremtidige ejere af arealet. 

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget beslutter, at det kan accepteres, at virksomheden står udenfor den fælles beskyttelse, så går forvaltningen i dialog med virksomheden og får deres endelige tilbagemelding og tilkendegivelse af, om de fortsat ønsker at stå udenfor den fælles beskyttelse. 

Udviklingsplanerne og tidsplaner for evt. oprensning af grunden ved SUN Chemical er fortsat uafklarede. 

Tidsplan 

Forvaltningen forventer, at projektet bliver forsinket på grund af mangel på ressourcer i forvaltningen til bl.a. myndighedsbehandling, samt forsinkelser hos rådgiveren. 

Da projektet ændres i forhold til forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering, skal disse plandokumenter sendes i ny høring i løbet af efteråret. 

Afklaring af ressourcerne til projektet sker i øjeblikket, og der udarbejdes en revideret tidsplan, når denne afklaring er sket.  

Bidragsfordeling

I forbindelse med at kystbeskyttelsessagen for Køge Dige blev fremmet i marts 2018, besluttede Byrådet også de overordnede principper for bidragsfordelingen. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et forslag til bidragsfordeling, se bilag 2, og anbefaler, at der arbejdes videre ud fra følgende principper: 

 • Grundbidrag, betales af alle bidragspligtige
 • Oversvømmelsesbidrag, betales af alle, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse. Områderne med risiko for oversvømmelse opdeles i to zoner: En risikozone og en højrisikozone.

Ca. 7.500 ejendomme skal bidrage til projektet, og nedenstående bidrag er beregnet ud fra en anlægssum på 150 mio. kr. og med en tilbagebetalingstid på 25 år. 

Ca. 1.100 ejendomme skal alene betale grundbidraget, som årligt vil være på 138 kr. plus moms pr. mio. kr. i ejendomsværdi.

Resten af ejendommene skal også betale oversvømmelsesbidrag: Ca. 3.400 ejendomme er beliggende i højrisikozonen og skal betale et årligt bidrag på 688 kr. plus moms pr. mio. kr. i ejendomsværdi. Ca. 3.000 ejendomme er beliggende i risikozonen og skal betale et årligt bidrag på 413 kr. plus moms pr. mio. kr. i ejendomsværdi. 

De beregnede bidrag er inkl. bidrag til fremtidig drift og vedligeholdelse, som årligt er anslået til 2 % af den samlede anlægsudgift.  

Forvaltningen undersøger i øjeblikket muligheden for at oprette ekstra zoner i områder med særlige lokale løsninger, fx ved Havstokken.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningens rådgivere har udarbejdet et nyt anlægsoverslag med afsæt i det reviderede projektets nuværende stade. Med de usikkerheder der er på det nuværende detaljeringsniveau, anslås projektet at ville koste ca. 150 mio. kr.  

Årsagerne til, at anlægsoverslaget er øget i forhold til det tidligere anlægsoverslag, er, at der må forventes ekstra udgifter til det mere bugtede digeforløb mod nord, hvor det også vil være nødvendigt med ekstra forstærkning af diget på de skarpe hjørner. Desuden er den mere sikre løsning på Køge Havn med den brede højvandsport og de sammenhængende højvandsmure dyrere end i dispositionsforslaget, hvor udgifterne ikke omfattede en sammenhængende primær løsning, ligesom udgifter til sluse og pumper dengang var sat meget lavt.  

Køge Kommune har ejendomme med en samlet ejedomsværdi på ca. 1,5 mia. kr., som bliver beskyttet af Køge Dige. Hertil kommer en række vej- og parkarealer, som endnu ikke er værdisat. Forvaltningen anslår, at kommunen i alt skal bidrage med ca. 17 mio. kr. til anlæg af projektet. Herudover anslås forvaltningens årlige bidrag til drift og vedligeholdelse til 400.000 kr. Se bilag 3.  

Desuden kommer der en udgift til etablering af en sti på diget mellem Nordstranden og Sundvej/Revlen, en udgift på ca. 2 mio. kr., som skal afholdes alene af forvaltningen. Der vil være en årlig afledt drift af cykelstien på ca. 50.000 kr.   

Der skal ske en drøftelse af projektet i forbindelse med budgetseminaret i august, og hvis projektet skal gennemføres, skal kommunens samlede bidrag enten afsættes på anlægsbudgettet i 2023 eller finansieres via digelauget over 25 år. 

Kystbeskyttelse er sat på finansloven fra 2021-2023, og som noget nyt kan et projekt som Køge Dige også søge denne pulje. Der er i 2021 afsat 50 mio. kr. og i 2022 og 2023 er der afsat 150 mio. kr. pr. år. Der kan ansøges om optil 80 % projektets anlægsudgifter (der kan ikke ansøges om udgifter til projektering, forundersøgelser og lignende). Projektet må gerne være igangsat på ansøgningstidspunktet, men ikke afsluttet. Evt. tilskud udbetales først, når projektet er afsluttet.  

Forvaltningen anbefaler, at der søges om tilskud i ansøgningsrunden i 2022, når projektet er kommet lidt længere,  og tidsplanen for myndighedsbehandlingen er afklaret. 

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at der er behov for mere information om projektet og er ved at få lavet nogle korte film, som skal skabe opmærksomhed om projektet og fortælle om projektstatus på en informativ og underholdende måde. Filmene planlægges offentliggjort i løbet af efteråret og vil være tilgængelige på projektsiden på kommunens hjemmeside og blive sendt ud på de sociale medier.  

Forvaltningen foreslår, at der bliver afholdt et orienteringsmøde i løbet af efteråret, hvor forvaltningen  fortæller om projektet og tager imod borgernes input og spørgsmål, og søger at få dem afklaret inden den mere formelle høring af projektet. Mødet kan afvikles som en kombineret fysisk og digitalt møde.  

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ikke godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


130.   Skøjtebane på Kulturtorvet


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. langtidsudlån af Kulturtorvet til skøjtebane i perioden 19. november 2021 til 27. februar 2022
 2. fritagelse af betaling for leje af Kulturtorvet i ovennævnte periode
 3. bevilge 62.500 kr. til lysmaster excl. forbrug, samt opsætning af byggestrøm i perioden.
Baggrund og vurdering

Dialoggruppen for styrket handel i Køge Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med mulighederne for etablering af en skøjtebane på Kulturtorvet i Køge bymidte.

Arbejdsgruppen består af Teknik- og Ejendomsudvalgsformand Erik Swiatek, Teknik- og Ejendomsudvalgsmedlem Søren Brask, Katja Jensen, Køge Handel, Jacob Bannor, Citycon, Allan Munch Mortensen, Connect Køge, Gavin Clarke, Kulturafdelingen, Køge Kommune samt June Hartmann, Teknik- og Ejendomsafdelingen, Køge Kommune.

Skøjtebanen på ca. 20x30 meter (600m2) vil være med rigtig is, og der vil blive opkrævet leje for skøjter og muligvis entre.

Skøjtebanen vil blive opstillet i perioden 19. november 2021 til 27. februar 2022.

Connect Køge står for økonomi, ansøgning, praktik omkring udlejning og drift af banen.
Se bilag 1 med oplæg fra Connect Køge

Normalt langtidsudlejer Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kommunens arealer, og derfor bedes Teknik- og Ejendomsudvalget tage stilling til, om dette kan tilgodeses i dette tilfælde.
Skøjtebanen forventes at være et gentagende arrangement og et stort trækplaster til Køge bymidte i vintermånederne.

Reelt er en skøjtebane et kommercielt arrangement, og derfor vil der under normale omstændigheder blive opkrævet leje af det benyttede areal (11 kr. pr. m2. første dag og 5,5 kr. pr m2 de efterfølgende dage).
Arbejdsgruppen ønsker, at der fritages for betaling af leje. Forudsætningen af fritagelsen bør være, at et evt. overskud i forbindelse med salg af entre og skøjteleje tilfalder alment formål udpeget af arbejdsgruppen.

Det forventes ikke, at arbejdet med underføringen er igangsat inden 27. februar 2022, og derfor vil skøjtebanen ikke være en hindring i den forbindelse.

Arbejdsgruppen ønsker, at Køge Kommune bidrager med økonomi til lysmaster og opsætning af byggestrøm svarende til en udgift på ca. 62.500 kr. Beløbet er excl. forbrug.

Økonomi

Manglende indtægter for leje af Kulturtorvet for perioden er 336.600kr. 
(101 dage af 11 kr. x 600 m2 første dag og 5,5 kr. x 600 m2 de resterende dage).

Der er ikke budget til de forventede udgifter på 62.500 kr. til lysmaster, opsætning af byggestrøm og strøm til lysmasterne, hvorfor der skal søges om tillægsbevilling til dette.

Køge Kommune er ikke ansøger på arrangementet og vil derfor ikke have andel i et evt. underskud. Det vil sige, at Køge Kommune ikke stiller nogen underskudsgaranti.

Kommunikation
Køge Handel, Citycon og Connect Køge står for markedsføringen.
Bilag

Til toppen


130.   Busudbud A21


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der i det kommende A21 busudbud tages stilling til

 1. udbud med diesel, fossilfrihed eller emissionsfrihed (el-busser)
 2. at arbejde imod at finde op mod 1,8 mio. kr. ved enten budgetregulering eller besparelse fra 2024 og frem.
Baggrund og vurdering

Ved trafikbestillingen i oktober 2021 skal Teknik- og Ejendomsudvalget træffe endelig beslutning om det kommende A21 busudbud, da den nuværende kontrakt udløber december 2023. For Køge Kommune drejer det sig om de kommuneinterne buslinjer 101A, 102A, 103, 106 og 245R samt de tværkommunale buslinjer 108, 109, 121 og 246. Til sammen udgør disse linjer 88 % af kommunes samlede busdrift. I det kommende A21-udbud skal der bl.a. tages stilling til miljøkrav – Diesel, Fossilfrihed eller Emissionsfrihed. Beslutning om miljøkrav for de tværkommunale linjer kræver enighed med Stevns og Solrød kommuner og Region Sjælland.

Movia udbyder emissionsfri busdrift med en garanteret kontraktlængde på 10 år med en mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 år (nuværende kontrakter er 6+2+2+2 år). Bevæggrunden for den lange garanterede kontraktperiode er, at der fortsat er usikkerheder forbundet med rest- og gensalgsværdien af el- og brintbusser.

På baggrund af tidligere udbud af henholdsvis fossilfrihed og emissionsfrihed estimerer Movia merprisen ved fossilfrihed til 6-8 % af bruttoomkostningen til operatøren og merprisen for emissionsfrihed til 0-7% - sammenlignet med en ny 12-årig dieselkontrakt. Dertil skal lægges, at Køge Kommunes udbud er stort og attraktivt for busoperatørerne. Movia vurderer, at fossilfrihed ikke længere er en relevant løsning for hovedparten af kommunernes busdrift. 

Movia har foretaget en modelberegning af omkostningsniveauet for busdriften, som bliver udbudt i A21. Her estimerer Movia merprisen ved emissionsfrihed til 1,8 mio. kr. pr. år for Køge Kommune - sammenlignet med en ny 12-årig dieselkontrakt. Det skal bemærkes, at Movia ikke længere udbyder dieselkontrakter med en maksimal længde på mere end seks år. Til sammenligning har Movia beregnet merprisen ved emissionsfri drift i forhold til en ny, 6-årig dieselkontrakt til 0,6 mio. kr. pr. år. Økonomisk set kan det ikke anbefales at lave et kort dieseludbud, da der forventes en højere årlig pris grundet de korte perioder til afskrivning af busmateriellet. 

Udvalget skal være opmærksom på, at der er en lavere fleksibilitet ved tilvalg af emissionsfrihed i forhold til diesel- eller fossilfri drift. Mulighederne for at ændre i antallet af køreplantimer er nogenlunde ens i dieselkontrakterne som emissionsfri-kontrakterne. Til gengæld er der fastsat en kompensation til operatøren ved en reducering eller udvidelse i antallet af busser. Dermed er der altså en ikke uvæsentlig ”skjult” omkostning ved valg af emissionsfrihed frem for diesel eller fossilfrihed

Grundet udbudsprocessen er det vigtigt, at trafikbestillingen i indeværende år også er gældende for trafikbestillingen til næste år (efteråret 2022). Det vil være omkostningstungt, hvis der bliver bestilt ændringer på ovennævnte buslinjer i efteråret 2022, da udbudsgrundlaget dermed skal ændres.

Movia har sammen med sin ejerkreds af kommuner og regioner i Mobiltetsplan 2020 sat som mål, at al busdrift er fossilfri og mindst halvdelen af alle busser er elbusser. Køge Kommune har i sit høringssvar tilkendegivet, at man bakker op om Mobilitetsplanens forslag til miljømål.

Økonomi

I budget 2022, 1. behandling er Køge Kommunes tilskudsbehov til buslinjerne 101A, 102A, 103, 106 og 245R, 108, 109, 121 og 246 ca. 37,5 mio. kr.

Merprisen for emissionsfrihed kan betyde en øgning af kommunens tilskudsbehov. Sammenholdes den nuværende timepris for de buslinjer, som er omfattet af Udbud A21, med kontrakter for drift med elbusser i andre sjællandske provinsbyer, er det Movias vurdering, at det er sandsynligt, at omstilling til elbusdrift kan gennemføres til et prisniveau svarende til den eksisterende drift. Det tilbudte prisniveau vil dog afhænge af udbudsforretningen herunder interesse fra busoperatørernes side til at byde på driften. Et konservativt bud fra Movia er derfor, at omstillingen til el-drift maksimalt bliver ca. 1,8 mio. kr. dyrere pr. år i forhold til den nuværende drift.

Uanset om valget falder på en kort dieselkontrakt, fossilfrihed eller emissionsfrihed, så skal busbudgettet tilføres op til 1,8 mio. kr. ekstra årligt fra 2024. Det endelige beløb kendes først, når A21-udbuddet er afgjort.

Hvis busbudgettet ikke tilføres nye midler, så skal pengene findes ved besparelser i den øvrige busdrift. Det kan ikke anbefales at finde pengene ved besparelser, grundet usikkerheden i busbudgettet som konsekvens af COVID19 samt den forlængede indsvingsperiode ved seneste busbestilling (driftsstart juni 2021). 

Beslutning

Ad. 1: Emissionsfrie busser valgt. Linie 102A undersøges i forhold til regionen herunder også afklaring af areal til ladefaciliteter, og hvem der betaler.

Ad. 2: Indarbejdes i budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


131.   Servicevej 1, Køge - tankanlæg, el-ladestation


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der

 1. etableres ny el-ladestation
 2. delegeres beslutningskompetence til forvaltningen til at træffe endelig afgørelse i sagen.
Baggrund og vurdering

Clever A/S planlægger at bygge sin første, større lynladestation i Danmark, i Ølby, på ejendommen Servicevej 1 i Skandinavisk Transport Center (STC). Her ønsker Clever at etablere en bæredygtig ladestation, med kapacitet til at lynoplade 16 biler samtidigt, bygget efter det designkoncept, som de har udviklet sammen med arkitekterne fra Cobe, der har tegnet Køge Nord Station.

Centervej er en privat fællesvej med Køge Kommune som vejejer. Der vil, inden der meddeles tilladelse til el-ladestationen samt nye overkørsler, ske en høring af grundejerforeningen. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil sagen på ny blive fremlagt for udvalget.

Beliggenhed og udformning fremgår af vedlagte kortbilag 1 og 2.

Indkørsel sker via ekstern adgang fra Centervej, som ligeledes betjener dieseltankanlæg, og udkørsel sker via Servicevej. 

Endelig udformning og regulering af udkørslen er fortsat i proces med ansøger, og endelig godendelse forudsætter ligeledes andre tilladelser fra bl.a. Politiet og andre afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor der sideløbende pågår sagsbehandling.

Forvaltningen indstiller, at der delegeres beslutningskompetence til forvaltningen til at træffe afgørelse i henhold til Lov om private fællesvejes §60 jf. Lov om offentlige veje §88, omkring etablering af el-ladestationen.

Teknik- og Ejendomsudvalget har, i henhold til delegationsplan 2018, beslutningskompetencen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


132.   Ophængning af valgplakater


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. reglerne for ophængning af valgplakater i Køge Kommune tages til efterretning
 2. udvalget godkender politisk hensigtserklæring, som ikke tillader ophængning af valgplakater på hegnet ved Køge Idrætspark
 3. udvalget godkender politisk hensigtserklæring, som ikke tillader ophængning af valgplakater på byggepladshegn
 4. udvalget tager orientering om begrænsede antal steder til valgbannere til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg 2021 fremlægges regler og retningslinjer for ophængning og nedtagning af valgplakater.

Ophængning af valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, Folkeafstemninger og andre valg fremgår af §§84-85 i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje §§66a og 66b.

Valgplakaterne kan hænges op fra den 23. oktober kl. 12.00 til den 23. november 2021 (den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen).

Regler for ophængning af valgplakater ved kommunal- og regionsrådsvalg 2021
Reglerne for ophængning og nedtagning af valgplakater er angivet i Bilag 1 - Regler for ophængning af valgplakater ved kommunal- og regionsrådsvalg 2021.

Ophængning af valgplakater på hegnet rundt om KIP
I forbindelse med renovering af Køge Idrætspark (KIP) er der opsat et nyt hegn udenom arealet. Køge Kommune ejer og vedligeholder hegnet. Der er fortsat garanti på hegnet, men denne garanti bortfalder, hvis hegnet tager skade (for eksempel ved ophængning af valgplakater eller anden brug af hegnet).

Derfor vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der bør vedtages en politisk hensigtserklæring, som ikke tillader ophængning af valgplakater på hegnet i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

Ophængning af valgplakater på byggepladshegn
Byggepladshegn kan risikere at vælte ved ophængning af valgplakater. Derfor er der en sikkerhedsmæssig og også trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med ophængning af valgplakater på byggepladshegn, der er placeret ved byggepladser.

Derfor vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der bør vedtages en politisk hensigtserklæring, som ikke tillader ophængning af valgplakater på byggepladshegn ved byggepladser.

Ophængning af valgbannere i Køge Kommune
Det lovmæssige grundlag for ophængning af valgplakater omfatter ikke bannere eller plakater, der er større end 0,8 m2.

Ifølge lov om offentlige veje mv. §84, skal der søges om tilladelse hos kommunen til ophængning af bannere på offentlige arealer/veje.

Der er et begrænset antal steder til ophængning af valgbannere på offentlige arealer/veje i Køge kommune. Der skal søges om tilladelse til ophængning af valgbannere gennem kommunens officielle ansøgningssystem. Ansøgningerne vurderes individuelt, og de enkelte opstillinger må ikke gå ud over trafiksikkerhed, oversigtsforhold eller være til gene for den øvrige færdsel. 

 Tilladelser til ophængning af valgbannere fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Udgår.

Bilag

Til toppen


133.   Godkendelse af vinterregulativ


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at vinterregulativ 2021-2025 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes vintertjeneste udføres på baggrund af et vinterregulativ. Vinterregulativet fungerer som styringsgrundlag for ETK Veje og Byrums vinterberedskab og revideres i takt med udviklingen af Køge Kommunes infrastruktur.

Vinterregulativet er udarbejdet i henhold til Lov om offentlige veje m.v. – Lovbekendtgørelse nr. 1520 af den 27. december 2014, samt Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015.

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i Køge Kommune i en prioriteret rækkefølge efter en inddeling af serviceklasser med dertilhørende servicemål. Beskrivelse af serviceklasser og servicemål kan ses i vinterregulativ, bilag A. Der inddeles efter nedenstående:

 • Offentlige veje: 3 vintervejsklasser
 • Offentlige fortove, stier og gangbroer: 2 vinterklasser
 • Offentlige p-pladser: 2 vinterklasser

Vinterberedskabet er som udgangspunkt etableret i tiden 1. november til 31. marts, medmindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

Vinterregulativet beskriver desuden grundejernes forpligtelser i forbindelse med renhold af veje, stier og pladser.

Regulativ for vintervedligehold og renholdelse af veje, stier og pladser 2021-2025 er gældende fra 1. november 2021 til 30. oktober 2025.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


134.   Status broer og bygværker 2021-2025


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, at orientering vedrørende generel status for broer og bygværker samt de kommende års anbefalede vedligeholdelsesinvesteringer tages til efterretning.                                      

Baggrund og vurdering

Status for broer og bygværker:

Køge Kommune drifter og vedligeholder i alt ca 150 broer og bygværker af forskellige art, størrelse og alder. Alle broer og bygværker har betydning for kommunens infrastruktur og fremkommelighed på tværs af kommunen. Det er vigtigt at istandsættelsesarbejder og vedligeholdelsesarbejder bliver udført i takt med, at konstruktionerne ældes. I Køge Kommune har der i de senere år ikke været afsat anlægsmidler i tilstrækkelig grad til at varetage denne opgave. De kommende år er der et stort behov for en særlig indsats for at istandsætte flere broer og bygværker, for at sikre fremkommeligheden og fastholde værdien af konstruktionerne.

De seneste 4 år er der udført genereleftersyn( tilstandsvurdinger) på alle broer og bygværker. Generaleftersynene udpeger, at 68 af broer og bygvæker har skader, der kræver afhjælpning inden for de næste 4 år. Skaderne er dels nødvendige reparationer, men også vedligeholdelsesarbejder til forlængelse af bygværkernes levetid. Derudover er der mange rækværker og autoværn, som ikke længere lever op til nutidens sikkerhedkrav og står til udskiftning. 

Op i gennem 1950-60'erne blev der anlagt en del vandløbsunderføringer med betonrør rundt om i det åbne land. Mange af disse bygværker er nu udfordret af nedslidning, dels på grund af alder men også på grund af, at trafikbelastningen er markant højere i dag med mange tunge lastbiler på vejnettet. Disse bygværker har ofte brudskader i rør og støttevægge og flere har behov for istandsættelse.

For at imødegå at broer og bygværkers samlede tilstand forringes i en sådan grad, der kan medføre reduktion af levetid, skal vedligeholdelsesindsatsen øges, således at nedklassificering, vægtbegrænsninger og lignende begrænsninger fremover imødegåes. 

På 8 lokaliteter er skaderne så omfattende, at renovering skal iværksættes snarest muligt.

Renovering af belægninger på Køge Bro afventer fortsat efter udsættelsen i 2019 og bør også prioriteres nu.

Der vil fortsat blive udført genereleftersyn, således at der senest hvert 5 år sker et eftersyn på alle broer og bygværker, der kan danne grundlag for prioritering af istandsættelse og vedligehold. 

Økonomi

I Bilag 1 er der oplistet de bygværker, der bør afsættes midler til at renovere og istandsætte indenfor de kommende år og derfor bør medtages i efterårets budgetforhandlinger. Samlet set bør der afsættes i alt 15,5 mio. kr. som fordeler sig med ca. 5,3 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025. beløbene er prioriteret i henhold til de udførte tilstandsvurderinger på broerne/bygværkerne.

               

             

                        

 

Bilag 1 angiver kun nødvendige reparationsarbejder for at opretholde broen/bygværkets funktion og indeholder ikke midler til løbende vedligehold, som for eksempel udskiftning af utidssvarende autoværn/rækværk.          

Den nuværende driftsbevilling på ca. 0,7 mio. kr./år,  som hovedsagelig benyttes til generel/særeftersyn, mindre vedligehold og akut reparationer bør også øges, idet tilstandsvurderingerne/generaleftersynene påpeger et egentligt efterslæb på driften.

De samlede estimerede driftsomkostninger er opgjort for de enkelte broer/bygværker. Samlet set bør der afsættes 5,5 mio. kr. til drift frem til 2025, fordelt på 1,4 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023, 1,4 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


135.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering - status


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i dag udover LED, belysningsarmaturer med 3 ældre lyskildetyper, Højtryksnatrium (gult lys), Metalhalogen og PLT-rør (lysstofrør og sparerpærer).

Igennem de seneste år er alle de gamle belysningsarmaturer med Kviksølv lyskilder udskiftet og erstattet med LED-armaturer, som en del af den lovpligtige opgradering. Dette skyldes, at Kviksølv-lyskilderne i 2015 blev forbudt at forhandle, da de ikke lever op til de krav, der stilles i Europaparlamentets direktiv 2009/125/EF.

Herudover er der udskiftet 65 % af alle de eksisterende armaturer med Højtryknatrium lyskilder (gult lys) og erstattet med LED-armaturer, som en del af energirenoveringen. 

Europaparlamentets direktiv 2009/125/EF pålægger kommunerne at mindske miljøpåvirkningerne og også opnå energibesparelser. Samtidig lægges miljømæssige begrænsninger ind omkring salg af visse typer lyskilder. Dette giver mindre omkostninger for slutbrugerne og en bedre udnyttelse af energien - og dette uden at lysniveauet mindskes på gader og veje. 

Der er fortsat store energibesparelser at hente i en udskiftning af Højtryksnatrium-lyskilder, dels i reduktion af CO2 udledning, og dels i reduktion af omkostningerne. 

Udviklingen peger på, at der vil komme yderligere krav til både miljø og energibesparelser fra EU, og dermed yderligere krav til energirenovering. Det er derfor fortsat aktuelt med renovering af Højtryksnatrium-lyskilder, således at kommunen er på forkant med udviklingen, og samtidig sparer energi og dermed også miljøet for unødvendige påvirkninger.

Økonomi

Der er fra 2012 til i dag udskiftet i alt 6.031 Kviksølv-lyskilder og 1.235 Højtryksnatrium-lyskilder til LED, hvilket giver en samlet besparelse på 4.112.040 kWh svarende til 7.196 tons CO2 udledning.

Udover udskiftning af Højtryksnatrium-lyskilder til LED, vil der kunne opnås yderligere en besparelse ved at energirenovere og udskifte alle eksisterende armaturer med Metalhalogen-lyskilder med LED. Besparelsen vil være på ca. 125.000 kWh årligt, og en reduktion på ca. 180 tons CO2 udledningen. Dette svarer til en besparelse på omkring 225.000 kr. Denne besparelse kan opnås uden at reducere belysningsniveauet på de kommunale veje. Et forsigtigt estimat vil give en tilbagebetalingstid på 10 år ved én til én udskiftning af armaturerne ved en investering på 2,5 mio. kr.

Til sidst anbefales at udskifte alle de eksisterende armaturer med PLT-rør lyskilder, hvor der kan opnås en besparelse på ca. 350.000 kWh årligt, og en reduktion på 520 CO2 udledningen. Dette svarer til en besparelse på omkring 630.000 kr. Denne besparelse kan opnås uden at reducere belysningsniveauet på de kommunale veje. Et forsigtigt estimat vil give en tilbagebetalingstid på 22 år ved én til én udskiftning af armaturerne ved en investering på 15,0 mio. kr.

Følgende skema illustrerer Køge Kommunes vejbelysning, som det er i dag:

Armaturer i alt

16.303

LED armaturer, udskiftet på grund af Kviksølv samt i forbindelse med de nye anlæg

9.414

Højtryksnatrium-lyskilder armaturer

1.376

Metalhalogen-lyskilder armaturer

546

PLT-rør lyskilder armaturer

4.967

 

 

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


136.   Vejafvandingens tilstand


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om vejafvandingens tilstand i offentlige veje og stier tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune drifter i dag alt vejafvanding i kommunen på de offentlige veje og stier. Vejudvandingen består af ca. 14.000 vejbrønde med tilhørende afvandingsledninger på de offentlige veje og stier i kommunen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2018 påbegyndt kontrol af disse brønde og ledninger på de strækninger, der har været planlagt asfaltslidlag på.

Frem til i dag har forvaltningen tv-inspiceret ca. 1.000 brønde og tilhørende stikledninger, svarende til ca. 7 % af ledningerne fra kommunens vejbrønde.

TV-inspektionerne er igangsat for at undersøge ledninger og brøndes tilstand og belyse hvilke tiltag, der skal iværksættes for at holde skaderne nede på et rimeligt niveau og derved mindske tab på kommunens vejkapital. 

Med afsæt i tv-inspektionerne er der udført en redegørelse og konklusion af vejafvandingens tilstand i Køge Kommune. Redegørelsen er vedlagt som bilag 1.

Det konkluderes, at 56 % af ledningerne er i så dårlig stand, at de bør renoveres snarest. Dette skyldes bl.a., at mange af kommunens ledninger og brønde er helt tilbage fra 1950-1960'erne og udført af beton. 

Når vejafvandingen ikke vedligeholdes med fornøden indsats, medfører dette, at vejkapitalen forringes. Det sker langsomt og over tid, og uden at man umiddelbart kan se det. Med de oftere forekomne kraftige regnmængder/skybrud kan en lille skade hurtigt udvikle sig og medføre sammenfaldne ledninger og veje med store meromkostninger til følge.

En lille del af de akutte skader kan kun afhjælpes ved opgravning, og praksis er, at de udbedres inden udførelse af asfaltslidlagsarbejder. Hovedparten af de resterende kloakstik for vejafvanding kan efterfølgende renoveres uden opgravning. En anerkendt renoveringsmetode er strømpeforing, og en renovering koster ca. 15.000 kr. pr. stik. Hvis 30 % af vejafvandingen kræver en indsats over de næste 20 år, vil dette medføre en årlig udgift på ca. 3,2 mio. kr.

Der er i dag ikke afsat særskilt økonomi til renovering af vejafvandingsledninger og tilhørende brønde i Køge Kommune.

Ved investering i en fast og planlagt kontrol- og renoveringsindsats, vil omkostninger til det løbende vedligehold kunne reduceres over tid. Samtidig vil forringelsen af den samlede vejkapital kunne mindskes.

Et eksempel på at forvaltningen står overfor udfordringer, er et gammelt rørbassin, der håndterer vejafvandig på Solsortvej og Vibevej. Dette anlæg er netop er undersøgt og har så store skader, at der er umiddelbar fare for, at vejen styrter sammen over bassinet. Der er udlagt jernplader på vejen for at imødegå sammenstyrtning. En reparation vil koste omkring 600.000 kr. Sådanne store reparationer kan ikke rummes i den løbende drift for nuværende. 

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ved efterårets budgetforhandlinger afsættes 0,6 mio. kr. til reparation af rørbassinet på Solsortvej og der yderligere afsættes 3,2 mio. kr. ud i årene til kontrol og reparation af kommunens vejafvanding.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


137.   Status på anlægssager - august 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Den uvildige undersøgelse for Hal III, som Syn og Skøn er afsluttet, og der forventes igangsat en dialog med de implicerede parter omkring de i aftalerne anførte tilbagesøgningsforbehold.
Forstærkningsprojekt og brandforhold er løst, og de sidste finisharbejder pågår.
Med udgangen af juli måned er der udstedt ibrugtagningstilladelse for hele bygningen.

Ny Føllehavegård
Ny tidsplan foreligger med afleveringsdato den 25. maj 2022 for bygningsarbejder og den 23. juni 2022 for anlægsarbejder. Socialtilsyn er orienteret om de nye terminer.
Der er udsendt nyhedsbrev og nabobrev med invitation til første spadestik den 22. juni 2021, og pressemeddelelse er ligeledes udsendt. Selve spadestikket forløb efter planen med taler ved Lissie Kirk og Erik Swiatek, og der deltog 40-45 personer, herunder beboere, pårørende og personaler m.fl.
Byggepladsen er etableret med adgangsvej, hegn og skure.
B
yggefeltet afrømmet for muld og vandstik, el, kloak og fjernvarme er etableret, og der er udgravet til fundamenter.

Renovering af Vemmedrupskolen
For Hus 10, 30 og 110-130 (Fase I) samt Hus 40 er bygningerne taget i brug til skolestart.

Fase II, Hus 20 og 60 pågår som planlagt.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.

32 plejeboliger Køge Nord
Skema C afventer mindre arealkorrektion i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Alle byggearbejder er afsluttede, og der pågår i mindre omfang mangeludbedring.

Det meste af udearealerne er ibrugtaget, mens enkelte bede skal være indhegnet til efteråret, så planterne har fået ordentligt fat i jorden.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Projektering af daginstitution pågår.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Projektering, registrering og miljøscreeninger pågår, og der er afholdt møder med brugerne. Håndværkerne er kontaktet. 3 ud af 4 adspurgte ønsker at give pris.

Ombygning af Beredskabsstation
Byrådet besluttede på mødet 25. maj 2021 at give en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, med fokus på de bygninger, der benyttes af Beredskabet.

Projektet forventes udbudt i løbet af efteråret og afsluttet i sommeren 2022.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Projektet pågår med drøftelser med brugerne om, hvad der kan indeholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme, og der udarbejdes et prissat dispositionsforslag, der viser, hvad man "kan få" indenfor budgettet.

Det prissatte dispositionsforslag forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet i august, samtidig med at der søges anlægsbevilling, og til godkendelse fremlægges forslag til udbudsform og tildelingskriterier.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 

Arbejdsgruppen har meddelt, at den ikke mener, at projektet kan realiseres inden for en overskuelig fremtid, og vil derfor opfordre beboeren til at finde løsninger enkeltvis.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III

I juni måned færdiggøres asfaltbelægningen på de vej- og stianlæg, som er anlagt af kommunen, ligesom finisharbejder på rabat- og sidearealer fortsættes. Revision af dispositionsforslag for omfartsvejens videre forløb frem til Ryeskovvej vil først blive forelagt efter sommerferien - og desværre ikke før sommerferien som meddelt tidligere. Forvaltningen vil igen forsøge at påbegynde dialog om arealerhvervelse med lodsejere.     

Trafiksikkerhedsprojekter

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Anlægsarbejdet er nu gået i gang og etablering af den aftalte interimsvej er afsluttet. Interimsvejen går fra Egedesvej og frem til storparcellerne, der ligger inde i området, og giver investorerne adgang til deres arealer.

Vejprojektet startes herefter op fra Nordstjernen, så stamvejen kan anlægges samtidigt med, at boligområdet udbygges. Fra nu og frem til medio december vil arbejdet koncentrere sig om etablering af hovedkloak og de øvrige ledningsarbejder, på de første 850 meter. Vejen opbygges samtidigt i grus i takt med, at ledningsarbejderne færdiggøres.

Der er fremsendt ekspropriationsmateriale til den private lodsejer, Pastoratgården. Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Pastoratgården, og sagen fremlægges derfor for Teknik- og Ejendomsudvalget, på udvalgsmødet i august.

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej:

Rådgivende Ingeniørfirma ATKINS har udarbejdet hovedprojekt  for Ølbyvej. Der har været afholdt licitation på signalanlæg og jordarbejder. De billigste entreprenører er valgt og starter medio august.

I Forprojekt for Salbyvej er Ll. Salby Landsbylaug taget med på råd, og forprojektet er fremlagt for borgere og lodsejere langs Salbyvej primo juli.  Herefter pågår arbejder med endelig projektering, som skal ligge til grund for arealerhvervelse, arkæologiske forundersøgelser samt udbud af anlægsopgave. 

Broer og bygværker

Stibro over Vindegårdsvej til Vemmedrup Skole.

Billigste entreprenør er godt i gang og følger tidsplanen ,så arbejdet bliver færdigt i skolens sommerferieperiode. 

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning. Flemming Christensen (C) indgår i Byggeudvalget.

Til toppen


138.   Infrastrukturplan 2035


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om Infrastrukturplan 2035 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgået aftale om Infrastrukturplan 2035. I planen indgår investeringer for mere end 86 mia. kr. i kollektiv transport og ca. 64 mia. kr. til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen indeholder nye projekter for 106 mia. kr.

Tiltag i planen som har direkte betydning for Køge Kommune:  

 • Forundersøgelse af dobbeltspor Køge-Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station, beløb 4 mio. kr. (År Ukendt)
 • Anlæg af vejforbindelse til Stevns, beløb 597 mio. kr. (År 2030).

Der er endnu ikke angivet en tidshorisont i forhold til opstart af forundersøgelsen af dobbeltspor Køge-Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens forhåbning, at det sker nærmere 2021 end 2035 set i lyset af kommunens infrastrukturelle udfordringer.

Derudover vil der være mulighed for at søge følgende puljer:

 • Pulje til busfremkommelighed i hele landet, beløb 100 mio. kr. (År 2022)
 • Pulje til øget tilgængelighed på stationer i hele landet, beløb 650 mio. kr. (År 2022-2035)
 • Pulje til grønne busser og grøn flextrafik, beløb 250 mio. kr. (År 2022-2026)
 • Pulje til bedre trafiksikkerhed, beløb 700 mio. kr. (År 2022-2035)
 • Pulje til cykelinfrastrukturen i hele landet, beløb 3 mia. kr. (År 2022-2035). I forbindelse med ”Cyklens år” afsættes der allerede 400 mio. kr. i 2022.
 • Ramme til højklasset kollektiv transport (fx BRT), beløb 2,482 mia. kr. (År 2026).

Forvaltningen har allerede flere igangværende projekter, som taler ind i ovenstående dagsordener, hvilket burde give anledning til at søge nogle af puljemidlerne de næstkommende år.

Ring 5-arbejdet står ikke nævnt i Infrastrukturplan 2035. Det er derfor uvist, om dette arbejde fortsætter, efter at forundersøgelsen er udarbejdet.

Taget Køge Kommunes udviklingsplaner i betragtning, så vil ovenstående ikke løse kommunens nuværende og fremtidige infrastrukturelle udfordringer. Der er brug for yderligere investeringer i kollektiv trafik, fremkommelighed, vejnettet, trafiksikkerhed, cykelinfrastruktur, parker & rejs, ombygning af knudepunkter med videre. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


139.   Udkast til mødekalender 2022 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forslag til mødekalender 2022 for udvalget tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 2. torsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Mødet i februar afholdes 1. onsdag grundet Økonomiudvalgets mødefrekvens i måneden
 • Mødet i april afholdes 1. onsdag grundet Påsken
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i oktober afholdes 1. onsdag grundet Økonomiudvalgets mødefrekvens i måneden.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår desuden, at mødetidspunktet ændres fra kl. 16.30 til kl. 16.00. Mødet forlænges således med en halv time.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 13. januar
 • Onsdag 2. februar kl. 09.00
 • 10. marts
 • Onsdag 6. april kl.09.00
 • 12. maj
 • 9. juni
 • 11. august
 • 8. september
 • Onsdag 5. oktober kl. 09.00
 • 10. november
 • 8. december

Forvaltningen oplyser, at mødedatoer godkendes endeligt på 1. møde i udvalget i 2022.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


140.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden orienterede om springvandet ved Vandkunsten. Indvielsen forventes i november.
 • Formanden orienterede om Køge Idrætspark og følgegruppens afrapportering i august. 
 • Formanden orienterede om Marksvinget 3-5 om tidsbegrænset parkering. 
 • Formanden orienterede om status for grusgraven i Bjergede herunder kørsel. Regionen har indkaldt bl.a. Køge Kommune til møde om sagen.
 • Formanden orienterede om bussen fra Dalby til Campus. Forvaltningen undersøger sagen.
 • Formanden orienterede om Ejby IF om toiletfaciliteter. Forvaltningen har hjulpet i sagen. Bygningen er lovliggjort.
 • Formanden orienterede om en borger, der har fået en parkeringsbøde.
 • Formanden orienterede om Apcoa-handicappladser, der nu er malet over. Formanden forfølger sagen.
 • Formanden orienterede om mails om dårlige vejbelægninger.

Til toppen


141.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om et ønske om en vejføring omkring Tuse og Sædder. Forvaltningen giver et svar til udvalget.

Til toppen


142.   Eventuelt


Beslutning
 • Flemming Christensen (C) nævnte Ågrunden og navnet Køge Park.
 • Flemming Christensen (C) nævnte spørgsmål om Pedersvej og beskæring.
 • Søren D. Brask (V) nævnte spørgsmål om hønsehold i byen.
 • Paul Christensen (V) nævnte rottespørgsmålet i forhold til hønsehold.
 • Paul Christensen (V) nævnte , at der er sprayed skilte over i Borup og andre steder i byen.

Til toppen


143.   Anlægsbevilling til dagtilbud (Lukket punkt)Til toppen


144.   Godkendelse af ekspropriation til anlæg af ny boligvej i Køge Nord (Lukket punkt)Til toppen


145.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


146.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.08.21