Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.12.2021 kl. 16:00 i Høgevej 9, kursuslokalet


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)


202.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt med følgende ændring:

Pkt. 204 taget af dagsordenen.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke mødet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


203.   Anlægsregnskab 2021 - Etablering af brand- og beredskabsstation


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Etablering af brand- og beredskabsstation (Køb af køretøjer) i Køge godkendes.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på i alt 6,506 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 15. december 2015 med 906.000 kr., 26. januar 2016 med 600.000 kr. og 22. januar 2019 med 5,0 mio. kr.

Køb af specialopbyggede brandkøretøjer fra Falck. Der er tale om 3 køretøjer inkl. oppakning

Efter ophør med Østsjællands Beredskab, ØSB, forpligtede Køge Kommune sig dog samtidig til at købe en række specialopbyggede køretøjer inkl. oppakning ved aftalens ophør pr. 31. december 2020. Set i lyset af beslutningen om at hjemtage beredskabet fra ØSB vurderes et køb af køretøjerne derfor hensigtsmæssigt, da et nyt beredskab i Køge Kommune også skal bruge køretøjerne efter udtræden af ØSB og efter Falck-aftalens ophør. Foruden besparelsen på det årlige vederlag, er det således en fordel for Køge Kommune at opnå ejerskab over køretøjerne.

Bemærk dog, at de tre specialkøretøjer ikke udgør den fulde vognpakke, men det må formodes, at et nyt beredskab i Køge Kommune ligeledes vil skulle anskaffe sig nye køretøjer på sigt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Etablering af brand- og beredskabsstation i Køge (Køb af køretøjer)

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

6.506.000 kr.

6.506.000 kr.

6.506.000 kr.

Mindreforbrug

0 kr.

0 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et forbrug på 6,506 mio. kr., og at udgifterne stemmer overens med udgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


204.   Midlertidig reparation af Køge Bro


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, at orienteringen om midlertidig reparation af Køge Bro tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Da der de senere år er opstået flere og flere skader på brostensbelægningen på Køge Bro, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det af trafiksikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at foretage nødtørftige reparationer af belægningen.

Det vurderes, at de største sætninger og områder med løse brosten vil kunne optages og repareres med asfalt, som forventelig kan udsætte den nødvendige renovering 2 - 3 år yderligere. Det vil ikke være en løsning at gensætte de løse brosten, da underlaget er nedbrudt.

Der er fra Slots- og Kulturstyrelsen pr. 11 januar 2021 givet tilladelse til at renovere Køge Bro med en ny belægning af brosten.

Da der fortsat udestår finansiering til at udføre renoveringsarbejdet, er projektet endnu ikke udbudt i licitation.

Der er udarbejdet et bygherreoverslag, som vurderer de samlede omkostninger til ca. 3,5 mio. kr.

Det mest fordelagtige udførselstidspunkt for anlægsarbejdet er i perioden september - november, efter Køge Festuge og før julehandlen i Køge by.

Økonomi

Overslaget for midlertidig reparation af belægningen er vurderet til ca.  100.000 kr. og kan finansieres af puljen til Renovering Køge Bro,

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


205.   Istandsættelse af Bro ved Regnemarksværket


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, at orientering om forestående istandsættelse af bro over Køge Å ved Regnemarksværket tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Broen over Køge Å ved Regnemarksværket sikrer adgang til HOFORs vandindvindingsanlæg kaldet Regnemarksværket. Broen blev opført i 1959 af daværende Københavns Vandforsyning.

Broen ligger på privat fællesvej/offentlig vej, hvor Regnemarksværket er den største bruger. Broen sikrer også andre brugere adgang til Regnemark fra syd, herunder dagrenovation mm.

Broen er i meget ringe stand. Køge Kommune har i 2018 fået foretaget genereleftersyn og efterfølgende særeftersyn for fastlæggelse af reparationsstrategi. Ved særeftersynet blev det vurderet, at istandsættelse til nuværende trafikbelastning vil beløbe sig til 1,4 mio. kr.

I foråret 2021 bliver Teknik- og Miljøforvaltningen informeret om at HOFOR står overfor en stor udbygning af deres vandværk på Regnemarksværket. På denne baggrund iværksætter HOFOR et nyt særeftersyn af broen, hvori der beskrives, hvordan man tænker, at broen kan ombygges til at klare den kommende større belastning i forbindelse med byggeri af nyt vandværk og den efterfølgende daglige drift af værket. De samlede udgifter vurderes til at beløbe sig til 3,2 mio. kr.

Det er HOFORs hensigt af nedbryde hele det gamle brodæk, udføre forstærkninger af brounderstøtninger og opbygge et nyt brodæk i sommeren 2022.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen og HOFOR arbejder pt. på fastlæggelse af fordelingen af udgifterne til broarbejderne og fremtidig drift. Forvaltningen har endnu ikke kunne give tilsagn om medfinansiering, da der ikke er afsat midler til reparation af broer og bygværker i nuværende budget.

I forvaltningens forhandling med HOFOR er der lagt op til, at Køge Kommune deltager med betaling af 50% af anlægsudgiften for ombygning af broen til nuværende trafikbelastning, anslået til  0,8  mio. kr., mens HOFOR afholder restbeløb til forstærkning af broen i anlægsfasen og den fremtidige drift.

Hvis byrden for anlægsudgiften skal deles ligeligt mellem Køge Kommune og HOFOR, skal der forventes en udgift på ca. 1,6 mio. kr. for Køge kommune

Der skal arbejdes på at finde finansiering til reparation af broen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


206.   Støjskærm - nedlukning af anlægsprojekt og omprioritering af anlægsbudget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Køge Byråd, at

 1. Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen afsluttes,
 2. der søges negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. for Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen,
 3. der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til pulje for brorenovering til renovering af Køge Bro og Bro ved Regnemarksværket,
 4. der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til opstart af mobilitetsplan for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Teknik og Ejendomsudvalget orienterede den 9. september 2021 omkring status for Støjskærmsprojekt på Ringvejsstrækningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har igennem de sidste 5 år arbejdet med 3 forskellige arbejdsgrupper, der har repræsenteret de 3 første strækninger på listen. Konklusionen på denne proces er, at der ikke i nogle af arbejdsgrupperne og sammensætning af beboere har kunnet opnås enighed og herved opfylde kravet for at opnå 50% medfinansiering fra kommunen.

Der er tidligere omprioriteret 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra projektet, og der resterer nu ca. 5,3 mio. kr. på anlægsbudgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet afsluttes, og at resterende anlægsmidler omprioriteres til nedenstående projekter i prioriteret rækkefølge.

Køge Bro og Bro til Regnemarksværket

Køge Bro har i de senere år været på renoveringslisten, men der udestår en finansiering af den samlede anlægsudgift for at anlægsprojektet kan gennemføres. Renoveringen udføres med hensyntagen til godkendelsen fra Slots & Kulturstyrelsen og forvaltningen anslår, at projektet samlet set vil koste ca. 3,5 mio. kr. Renoveringen af Køge Bro vil i en længere periode kræve særlige trafikomlægninger på Fændediget og Brogade og forvaltningen vil søge at koordinere udførelsesplanen med kommende VEKS arbejder hvis muligt.

HOFOR planlægger lige nu renovering af Regnemarksværket, hvilket gør, at en renovering af Broen til Regnemarksværket er presserende. Som beskrevet i andet dagsordenpunkt vil en renovering til fremtidig trafikbelastning beløbe sig til 1,6 mio. kr.

Resterende rådighedsbeløb i brorenoveringspuljen er på ca. 1,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler derfor, at der omprioriteres 4,1 mio. kr. til pulje for brorenovering.

Mobilitetsplan

Køge Kommune er i en rivende udvikling og har massive udfordringer i forhold til trafikudviklingen og herved fremkommelighed på kommunens veje. I takt med udviklingsprojekterne i kommunen udføres der løbende trafikanalyser for at sikre den korrekte infrastrukturudvikling i det eksakte område, men der er ikke en mobilitetsplan, som kan sikre det rigtige afsæt for disse delplaner. En mobilitetsplan samler en strategi for alle transportformer og indeholder grundlæggende modeller, analyser og hvis ønsket også forslag til løsninger af problemer. Forvaltningen indstiller derfor, at den resterende pulje på 1,2 mio. kr. omprioriteres hertil.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at den beregnede kassebeholdning for 2021 ikke vil blive påvirket, idet der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 5,3 mio. kr. Der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på samlet 5,3 mio. kr. til Køge Bro og Bro ved Regnemarksværket (4,1 mio. kr.) og opstart af mobilitetsplan for Køge Kommune (1,2 mio. kr.). Som finansiering søges tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på til Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen (-5,3 mio. kr.).

Herudover skal det bemærkes, at bevillingerne samlet set ikke vil påvirke vedtaget anlægsniveau i budgettet, idet det er udgiftsneutrale bevillinger vedrørende anlægsprojekterne, som alle indgår i beregningen af anlægsloftet.

Kommunikation
Ved renovering af Køge Bro skal der udarbejdes en kommunikationsplan, og det vil være nødvendigt foretage en dialog med Køge Handel, borgere i området og VEKS, inden projektet kan gennemføres. 
Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet.

Udvalget anbefaler, at det kommende Teknik- og Ejendomsudvalg fortsætter dialogen med borgerne om, hvordan der kan blive udført støjdæmpende foranstaltninger.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


207.   Vemmedrupvej 209-229 - fastholdelse af administration som Privat Fællesvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forvaltningen skal fastholde administrationen af Vemmedrupvej 209-229 som privat fællesvej i henhold til nuværende vejfortegnelse.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2019 anmodning om, at beboerne på Vemmedrupvej 209 - 229 ønsker vejen vedligeholdt, da vejens stand efter beboernes vurdering ikke mere er sikker. Repræsentant for beboerne på vejen har forklaret, at Skovbo Kommune og efterfølgende Køge Kommune tidligere har vedligeholdt vejen.


Forvaltningen har undersøgt sagen og givet afslag på anmodningen, da vejen i Køge Kommunes vejregister er registreret som privat fællesvej. Historikken omkring drift er blevet undersøgt, og resultatet er, at Skovbo Kommune i slut 80erne start 90erne, har haft udlagt slidlag på vejen ,og der er også plantet træer på et tidspunkt. Der kan ikke findes dokumentation for kommunalt vedligehold efter kommunesammenlægning og ej heller i årene lige før kommunesammenlægningen, hvor forhenværende ETK vedligeholdt vejen for Skovbo Kommune.

Vejen ejes stadig af VJ-Byg ApS., som forestod byggemodningen af området. I deklaration tinglyst 28. maj 1973 og underskrevet af daværende Skovbo Kommune og Sv. Aage Jørgensen og P. Vejgård, fremgår det ligeledes, at vejen skal anlægges i henhold til byggemodningsplan godkendt af kommunen, og at arealet skal overtages af grundejerforeningen. I henhold til deklaration burde vejen derfor være anlagt som en privat fællesvej og overdraget fra VJ-BYG til grundejerne.

I forhenværende Skovbo Kommune var det ikke unormalt, at en vej i første omgang blev oprettet som kommunevej i vejregistret og ved endt færdigmodning omklassificeret til privat fællesvej, som også beskrevet og forventet i deklaration af 28. maj 1973.

Forvaltningen kan dog se i Skovbo Kommunes vejregister fra 1979, at denne del af Vemmedrupvej stadig var klassificeret som kommunevej, men det kan også ses af luftfoto fra årene, at der stadig udestår fuld udbygning af området. Der er ikke undersøgt, hvornår det sidste hus er bygget på vejen, og herved hvornår en naturlig færdiggørelse og overdragelse burde have fundet sted fra VJ-Byg til Grundejere.

Forvaltningen kan ikke finde dokumentation for, hvornår i perioden fra 2003 til 2012 der er taget beslutning om, at vejen skal være privat fællesvej og ej heller nogle overdragelsespapirer. Forvaltningen har i de sidste mange år administreret denne del af Vemmedrupvej som privat fællesvej, og i 2012 har forvaltningen også revideret vejfortegnelsen, som også har været i offentlig høring og efterfølgende er politisk godkendt. 

For at forvaltningen skal kunne afholde udgifterne til en istandsættelse af en privat fællesvej, skal dette være grundet i et særligt alment behov udover de formål, som varetages i medfør af Lov og om private fællesveje. Dette vurderes ikke at være til stede i nærværende sag.

En kommune kan til enhver tid optage private fællesveje som offentlige, hvis der er belæg for det. Kommunen vurderer selv, hvilke kriterier der tjener "almenheden", som skal ligge til grund for optagelsen. Omvendt kan grundejere kræve, at vejen optages som offentlig, hvis den gennemkørende trafik overstiger 50%. Ovenstående vej er en blind vej, hvor der ikke er mulighed for gennemkørsel, og anmodning om optagelse som offentlig vej vurderes ikke at være til stede i nærværende sag.

Økonomi
Hvis vejen optages som offentlig vej vil sagen have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

I det omfang beboerne ikke vil anerkende beslutningen, opfordres de til at rette henvendelse til Vejdirektoratet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


208.   2 minus 1 veje - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af vejstrækninger, hvor det kunne være relevant at udføre 2 minus 1 veje. Det afsatte beløb dækker også eventuel udførelse af afmærkning og skiltning til 2 minus 1 veje.

På nuværende tidspunkt har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt 13 strækninger i kommunen. Strækningerne ses i listen herunder, hvor der er knyttet få kommentarer til hver enkelt sted. På kortbilaget ses strækningerne markeret med farver. Grøn er udført eller udføres snarest muligt, gul skal undersøges nærmere, rød egner sig ikke til 2 minus 1 vej.

 1. Søllerupvej. Strækning er blevet afmærket som 2 minus 1 vej på strækningen mellem starten af Tågerødvej og Søllerupvej 1 efter udlægning af nyt slidlag.
 2. Borupvej. Strækningen er vurderet, og der kan etableres 2 minus 1 vej på strækningen mellem Ebbeskovvej og Malervej, såfremt rabatter holdes nede.
 3. Ølsemagle Kirkevej. Strækningen er vurderet, og der kan etableres 2 minus 1 vej mellem Kildegård Mark og krydset med "busvejen". Der vil samtidig skulle skiltes med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Forvaltningen foreslår, at der samtidig etableres et bump mere i den vestlige ende af byen.
 4. Åshøjvej. Vejen er vurderet på strækningen mellem Svansbjerg og Åshøj. Umiddelbart kan der ikke etableres 2 minus 1 vej, da sigtelinjer mellem modkørende bilister går over mark gennem en kurve. Dog vil forvaltningen vurdere, om der er sigt over marken, når afgrøderne står højt. Dette kan derfor først lade sig gøre i 2022.
 5. Spanagervej. Vejen er for smal og kurvet til etablering af 2 minus 1 vej. Derudover er forvaltningen ved at undersøge, om der kan etableres vigepladser til busserne på de strækninger, hvor disse trækker ind i private indkørsler, når de skal passere andre køretøjer. Forvaltningen vil desuden tage en dialog med politiet om skiltning med lokal hastighedsgrænse på 50 km/t på strækningen fra nr. 1 til 14 (og ikke kun ved institutionen, som det er nu).
 6. Urupvej. Vejen er for smal og kurvet til etablering af 2 minus 1 vej. Her foreslås i stedet skiltning med advarsel om sving inkl. anbefalede hastigheder. 
 7. Tornbjergvej. Vejen er for smal og kurvet til etablering af 2 minus 1 vej. Her foreslås i stedet skiltning med advarsel om sving inkl. anbefalede hastigheder.
 8. Gummersmarkvej. Vejen er for smal og kurvet til etablering af 2 minus 1 vej. Her foreslås i stedet skiltning med advarsel om sving inkl. anbefalede hastigheder.
 9. Assendrupvej. Vejen er for kurvet og bakket til 2 minus 1 vej. Her foreslås i stedet skiltning med advarsel om sving inkl. anbefalede hastigheder.
 10. Lidemarksvej (Lidemark by). Vejen er for kurvet til etablering af 2 minus 1 vej.
 11. Fruedalsvej. Vejen er for kurvet til etablering af 2 minus 1 vej.
 12. Bjerredevej. Vejen er for kurvet og bakket til etablering af 2 minus 1 vej.
 13. Egøjevej (syd for Billesborgvej). Vejen er for bakket til etablering af 2 minus 1 vej.
 14. Lyngvej mellem Ølby og Store Salby. Denne strækning er allerede afmærket som 2 minus 1 vej, men den bør justeres efter vejreglerne, der giver lov til et kørespor på 3 m. Denne ændring vil give lidt bredere kantbaner.

Forvaltningen forventer på denne baggrund at udføre 2 minus 1 vej på Borupvej og Ølsemagle Kirkevej samt tilretning af 2 minus 1 vej på Lyngvej. Projekterne forventes udført i slutningen af 2021 og starten af 2022 afhængig af vejret.

Politiets godkendelse af skiltning og afmærkning er en forudsætning for projekternes gennemførelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


209.   Samkørselsprojekt i Køgebugt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalget at udvalget tager orientering om indgåelse af tværkommunalt samkørselsprojekt i Køgebugt til efterretning.

Baggrund og vurdering

Øget samkørsel kan bidrage til reduktion af CO2- udledninger ved at gøre transporten mere effektiv, hvis samkørslen erstatter pendling i bil i myldretiden. Samkørsel kan dermed bidrage til en grønnere transport samt en reduktion i trængslen på vejene.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som led i Køge Kommunes DK2020 Klimaplan undersøgt muligheden for etablering af en samkørselsordning med henblik på at øge andelen af samkørsel i og på tværs af kommunen.

Der vil være tale om et tværkommunalt projekt bestående af Køge, Stevns og Faxe kommuner samt Movia. Projektet vil udbrede den lokale og regionale samkørsel i og omkring Køge Bugt. Projektet fokuserer på at udrulle samkørsel til områder og destinationer, hvor det vurderes at samkørsel har størst potentiale – uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommunernes egne institutioner samt landsbyer og lokalforeninger. Disse samarbejdspartnere (Samkørselsområder) er centrale for udbredelse og forankring af platformen, de tilhørende incitamenter, aktiviteter og kommunikation.

Kommunerne vil stå for at rekruttere samarbejdspartnerne i dialog med Movia og samkørsels-operatøren, mens operatøren vil bistå med løbende uddannelse af tovholdere og produktion af kampagner og kommunikationsmateriale.

Foruden den målrettede rekruttering af samarbejdspartnerne, vil kommunerne også tilbyde samkørsel til de øvrige borgere i kommunerne.

Der er tale om et 2-årigt udviklingsprojekt, hvortil der søges midler fra Movias pulje til ”kollektiv mobilitet udenfor de tørre byer”. Projektet er 100% finansieret af Movias pulje (med undtagelse af incitamentstrukturen og fysiske anlæg). I kontrakten med den kommende operatør vil der blive indskrevet en option med mulighed for at forlænge samarbejdet efter 2023, når projektet er afsluttet.  

Tidsplan

Markedsdialog, udbud sker i 1. kvartal 2022.

Udrulning og rekruttering sker 2. kvartal 2022 

I 2. og 3. kvartal 2023 skal der træffes politisk beslutning om, hvorvidt at den indskrevne option om videreførelse af samarbejdet med operatøren skal aktiveres. Med fortsættelse fra 2024 og frem. 

Projektet vil løbende blive evalueret.

Økonomi

Samkørselsordningen skal understøttes med incitamentsstruktur og fysiske tiltag.

Incitamentstrukturen kan rulles ud til pendlere eller uddannelsessøgende med henblik på at give et subsidie, hvormed der skabes et ekstra incitament til at bruge ordningen. Det kan ligeledes være en øget godtgørelse til de bilister, som stiller deres bil til rådighed. Det er endnu ikke drøftet med Stevns og Faxe kommuner hvordan dette skal stykkes sammen.

Den fysiske planlægning kan ske i form af samkørsels-stoppesteder, blafferpladser eller Parker & Rejs pladser. Dertil kan der opstilles udstyr såsom bænke, skraldespande, belysning, skiltning (Knudepunktsskiltet) mv.

De fysiske tiltag beløber sig samlet set i ca. 50.000 kr. i hele perioden. Det vurderes, at denne udgift kan afholdes indenfor driftsbudgettet på trafikområdet. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


210.   Endeligt dispositionsforslag Borup omfartsvej Etape 4 og 5


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender endeligt dispositionsforslag for Borup omfartsvej Etape 4 og 5, som skal danne baggrund for detailprojektering og dialog med berørte lodsejere. 
Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 9. september 2021 blev Teknik- og Miljøforvaltningen bedt om at arbejde videre med scenariet 1A for den fremtidige omfartsvej øst om Borup.

Viderebearbejdningen har primært bestået i analyse af fordele og ulemper som følge af forlægninger af fremtidige rundkørsler ved såvel Ryeskovvej som Ørningevej. Med baggrund heri anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen den i bilaget viste vejføring, hvor begge rundkørsler er flyttet således, at der er omkring 50 meter fra det fremtidige vejanlæg til de eksisterende beboelser. Tilpasningerne nødvendiggør, at den højst tilladelige hastighed på omfartsvejen må reduceres til 60 km/t - og vejgeometrien medfører, at der ikke tillades overhalinger mellem rundkørslerne. Såvel øget afstand til boligområder som reduceret hastighed vil reducere de støjgener, som mange borgere har frygtet. Først i forbindelse med detailprojektering kan behovet for nødvendige støjbegrænsende tiltag afklares.

Den reducerede hastighed vil endvidere medvirke til forbedret trafiksikkerhed - og eksempelvis Møllebankerne III´s tilslutning til omfartsvejen forventes at blive et mindre anlæg men ligeså trafiksikkert som en større og dyrere løsning.  

Justeringerne af vejforløbet er ikke af en karakter, som nødvendiggør forøget fokus på naturbeskyttelse eller lign.; men det foreslåede vejforløb vil forøge anlægsudgifterne i forhold til det tidligere foreslåede vejanlæg: Scenarie 1A. Forøgelsen er dels grundet de geotekniske forhold ved den fremtidige rundkørsel ved Ryeskovvej dels som følge af, at omfartsvejens længde forøges. De forøgede anlægsudgifter forventes fortsat at kunne afholdes indenfor gældende budget. 

Dispositionsforslaget vil blive lagt til grund for såvel udbud af detailprojektering af omfartsvejen som fornyet kontakt til lodsejere. Fornyet kontakt til lodsejere vil ske  i løbet af vinteren 2021/2022 - mens udbud af rådgiverydelser forventes at ske primo februar 2022.

Økonomi
Dispositionsforslaget forventes at kunne realiseres indenfor budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


211.   Ringstedvej i Lellinge - forslag om nedsættelse af hastigheden


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 11. november 2021 ønskede udvalgsmedlem Søren D. Brask (V) at benytte sin initiativret til at fremsætte en sag med ønske om nedsættelse af hastighedsgrænsen på Ringstedvej i Lellinge til 40 km/t.

Argumentet er, at det opleves, at der køres for stærkt gennem Lellinge, og ved et vælgermøde var der bred politisk opbakning til en hastighedsnedsættelse.

Ringstedvej er en af kommunens overordnede trafikveje med en høj andel af gennemkørende trafik. Teknik- og Miljøforvaltningen vil forsøge at belyse, hvad det kræver, og hvilke forhold der skal undersøges, før der kan udføres en hastighedsbegrænsning på denne strækning.

I bekendtgørelsen for hastighedsgrænser står:

 • Fastsættelse af lavere hastighedsgrænser end den generelle uden hastighedsdæmpende foranstaltninger kan kun ske undtagelsesvis.
 • En lavere hastighedsgrænse kan fastsættes til 40 km i timen, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko, eller når vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister.
 • I tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle fastsættes til 40 km i timen for en vejstrækning eller et nærmere afgrænset område ved ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende institutioner for børn. Dette gælder dog ikke på vejstrækninger, der har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

Forvaltningen vil derfor undersøge uheldsbillede, trafikmængder og hastigheder for at kunne give en konkret vurdering af mulighederne for at skilte hastigheden ned. Dette vil i første omgang kræve en ny trafikmåling på vejen, som forhåbentlig kan udføres i december, såfremt der ikke kommer sne eller is.

De overvejelser, der derefter bør gøres, er bl.a. vejens funktion som overordnet trafikvej og en del af det strategiske vejnet, udviklingen i trafikmængden og andelen af tung trafik, hastighedens indflydelse på uheld og eventuel utryghed. Det bør også medtages i vurderingen, om der skal foretages en ny trafiksanering eller suppleres med foranstaltninger i forbindelse med nedskiltning af hastigheden, under hensyntagen til vejens funktion og fremkommelighed.

Derudover skal forvaltningen have en dialog med politiet om forslaget, da de skal give samtykke til en eventuel nedsættelse af hastighedsgrænsen.

En forbindelse mellem Vest- og Sydmotorvejen vil på sigt kunne reducere mængden af gennemkørende trafik i Lellinge. Dette er dog et statsligt projekt, som Køge Kommune tidligere (og også i kommende kommuneplan) har ytret ønske om bliver etableret.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


212.   Dispensation fra vejbyggelinje - Bellisvej 17, 4600 Køge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender dispensationen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation fra en tinglyst vejbyggelinje i forbindelse med opførelse af et støjhegn.

Ansøger ønsker at opføre et 2,3 meter højt støjhegn ud mod Vordingborgvej i en længde af 18 meter. Støjhegnet opbygges af galvaniserede stålprofiler, stålnet og stålplader med 40 mm mineraluld i midten. 

Der er tinglyst vejbyggelinje langs Vordingborgvej i en afstand af 17,5 meter fra vejens midte. 

Vejbyggelinjen og placering af støjhegnet er vist på vedlagte kortbilag.

Støjhegn betragtes som en dyrere foranstaltning end et alm hegn/plankeværk. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives dispensation støjhegnet på følgende betingelser:

 • Der gives dispensation til et 2,3 meter højt støjhegn
 • Der tinglyses en fjernelsesdeklaration på matriklen. Ansøger afholder udgiften til
  tinglysningen.

Vejbyggelinjen er pålagt ejendommene langs Vordingborgvej, i henhold til Lov nr. 278 af 28. november 1928 om Fastsættelse af Byggelinier ved veje og gader. Denne er senere erstattet af Lov om offentlige veje §40.

Teknik- og Ejendomsudvalget har, i henhold til delegationsplan 2018, beslutningskompetencen
til at træffe afgørelse i henhold til Lov om offentlige veje §40.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


213.   Status på anlægssager - december 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark 
Dialogmøder med de implicerede parter i forlængelse af den uvildige undersøgelse for Hal III vedrørende forstærkningsprojektet pågår fortsat, hvor der tilsyneladende kan indgås en forligsaftale med Give Steel A/S. Dialog fortsætter med Leif Pedersen ApS og Rambøll Danmark A/S. 

Den i Hal III konstaterede vandskade på gulvet under mobiltribunen er nu afhjulpet, og udbedring er under færdiggørelse. Har ikke påvirket hallens drift. Afslutningsvis slibes og opmales halgulvet delvist senest til sommer 2022. Opgørelse over omkostninger fremsendes til forsikringsselskabet.

Projekt for reetablering af Idrætsbørnehavens legeplads pågår med forventet færdiggørelse ultimo 2021 og efterfølgende plantning af sårbare planter forår 2022.

Sidste del af parkeringspladsen op mod tennisbanerne afsluttes i november med forventet ibrugtagning primo december. Dog er udskudt arbejde i form af slidlag først planlagt udført medio maj 2022.

Der er udstedt byggetilladelse på det fælles affaldsskur, og opførelse pågår med forventelig ibrugtagning primo 2022.

Ny Føllehavegård
Byggeriet følger gældende tidsplan. Spærmontage pågår, og rejsegilde er afholdt tirsdag den 30. november 2021. 

Renovering af Vemmedrupskolen
Udearealerne forventes opstartet medio november. 

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.

Der arbejdes på en ny dato for ferniseringen på kunstprojektet.

32 plejeboliger Køge Nord
Med undtagelse af et enkelt bilag er skema C klar til revisorgodkendelse, hvorefter det fremlægges til politisk godkendelse.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Etablering af adgangsvej, 20 parkeringspladser og støjhegn er udbudt separat. Der har været afholdt licitation. De indkomne tilbud var så meget højere grundet situationen med manglende byggematerialer og store prisstigninger, at adgangsvejen afsluttes i stabilgrus uden fast belægning. På den måde kan projektet komme i gang uden brug af UFO-midler, inden selve byggeriet er startet.

 Udbudsmateriale udsendes ultimo november med forventet byggestart primo januar 2022.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Ombygningsarbejderne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen og Skovboskolen skulle være opstartet i oktober men er desværre blevet udsat grundet meget lang leveringstid for nogle af bygningsdelene. Forventet opstart er nu uge 51 med forventet ibrugtagning ultimo februar 2022.

For de tre øvrige skoler gælder, at myndighedsprojekt er udarbejdet men afventer gennemgang af certificeret statiker, før ansøgning om byggetilladelse kan indsendes. Dette forventes at kunne ske primo januar 2022. Afhængig af hvornår byggetilladelsen kommer, forventes ombygningsarbejderne at starte forår 2022.

Ombygning af Beredskabsstation
Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale pågår.

Udbud af pavilloner forventes ultimo november 2021, med forventet afslutning/ibrugtagning i første kvartal af 2022 (det afhænger af, hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse).

Udbud af byggearbejder forventes i første kvartal af 2022 med forventet afslutning/ibrugtagning efterår 2022.

For såvel pavillonarbejder som byggearbejder er der stor usikkerhed omkring leveringstider, hvorfor "rigtig" udførelsesperiode og ibrugtagningstidspunkt først kan oplyses efter afholdt licitation.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Projektet har fået en anlægsbevilling på Byrådsmødet den 26. oktober 2021.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2026 blev en del af det afsatte rådighedsbeløb til projektet flyttet fra 2022 til 2023, hvilket påvirker udførelsestidsplanen. 

Der  afholdes møde med repræsentanter fra Køge Nord FC i slutningen af november 2021, hvor den ændrede tidsplan vil blive gennemgået. På mødet vil projektet samtidig blive "låst" i forhold til planløsning, så der kan færdigprojekteres og udarbejdes myndighedsprojekt og udbudsmateriale.

Byggeriet forventes opstartet i sommeren 2022 og afsluttet i foråret 2023.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III 
Efter videre bearbejdning af scenarie 1A er revideret dispositionsforslag fremlagt til godkendelse i udvalget. Hvis det reviderede dispositionsforslag godkendes, vil forslaget indledningsvis danne baggrund for fornyet kontakt til lodsejere og efterfølgende  for udbud af detailprojektering.      

Byudviklingsområdet i Køge Nord 
Etablering af kloak- og regnvandsledning, vejafvandingsbrønde og vandforsyning er afsluttet på den sydlige strækning, og jorden er blevet kalkstabiliseret for at forbedre jordens komprimeringsevne på denne strækning. Ledningsarbejderne fortsætter stadig og er nu nået frem til station 700, hvor vejens linjeføring går mod nord.

Der er etableret 2 lokale forsinkelsesbassiner langs stamvejen, og vi forventer at nå forbi de to solgte storparceller medio december, som planlagt.

Der er taget initiativ til ekstra koordineringsmøder med investorerne i området for at tilrettelægge de anlægsarbejder, der kommer til at foregå samtidigt. Investorerne planlægger at starte op i marken ultimo december eller primo januar 2022.

Cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej 
Entreprenører Jens H. Hansen Aps. har startet arbejderne først i september 2021. Der arbejdes på hele den 1,4 km. lange strækning med jord-, afvandings- og belægningsarbejder. Anlægget forventes stadig taget i brug december 2021. Signalanlæg på motorvejsbroen er taget i brug.

Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
Dispensationsansøgning for fredning ved Gl. Køge Gård er godkendt i Fredningsnævnet. Gl. Køge Gård har påklaget  afgørelsen til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Der vil  antagelig gå år med behandling af sagen dér. Afvandingsprojekterne er afklaret med vandløbsmyndigheden. Trafiksikkerhedsprojektet i Ll. Salby er udført i i november 2021.

Broer og bygværker 

Stibro over Ellebækken ved Anemonevej/Diget har fået nyt brodæk og rækværk november 2021.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


214.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • At der udsendes pressemeddelelse om Gl. Kjøge Gårds påklagning af den planlagte cykelsti mellem Ejby-Køge 
 • ARGOs bestyrelsesseminar
 • Møde med modelbyggerne om muligt nyt lejemål
 • Prisoverrækkelse på Braunstein som hædres med DIs pris Årets Erhvervsbyggeri
 • Trafiksikkerhed i Vedskølle
 • Trafiksikkerhed på Vordingborgvej/nord for Slimmingevej
 • Rejsegilde Føllehavegård
 • Møde i Arbejdsgivernetværket
 • Møde med Herfølge Boldklub og Køge Idrætspark om baneproblemer
 • At testcentrene er regionens anliggende.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


215.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


216.   Eventuelt


Beslutning

Flemming Christensen (C) spurgte til nedlagt ejendom på Marksvinget. og orienterede om Køge Handels dialoggruppe-besøg i Vejle og Viborg.

Erling Larsen (A) spurgte til etablering af Vandkunsten ved gangbroen. Forvaltningen forventer, den er færdig og kan markeres inden jul, og at den officielle indvielse afholdes til foråret.  

Paul Christensen (V) spurgte til Borup springvand.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


217.   Busudbud A21 - Placering af depot (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


218.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


219.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.12.21