Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 08.11.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter

208.

Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


192.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


193.   Tema: Strategisk Trafikplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager drøftelsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen og det daværende Teknik- og Miljøudvalg udarbejdede i 2016 en strategisk trafikplan, som blev godkendt på udvalgets møde den 1. september 2016.

Kommunen har nu og i de kommende år en række store udviklingsprojekter (Køge Kyst, Køge Nord, Universitetssygehus, Campus Køge, STC). Samtidig forventes indbyggertallet i kommunen at stige betragteligt. Der var derfor behov for at udarbejde en stratetisk trafikplan, der kunne skabe overblik over udviklingsprojekterne og de trafikale sammenhænge i kommunen samt komme med forslag til, hvordan trafikinfrastrukturen kan sikres eller forbedres for de forskellige trafikformer.

I arbejdet med den strategiske trafikplan var forvaltningen oppe i "helikopter-niveau" for at se på de større sammenhænge internt i kommunen og udadtil, og i august 2016 holdt Teknik- og Miljøudvalget et temamøde om planen og kom med input, der derefter blev indarbejdet.

Det samlede arbejde resulterede i en række indsatsområder og store kort, der illustrerer den overordnede trafikale situation i kommunen - både udfordringerne og mulighederne.

Fremadrettet anvendes planen bl.a. i arbejdet med kommuneplanen samt indgår i overvejelserne i forbindelse med den overordnede trafikplanlægning (herunder cykelstier, omfartsveje, kollektiv trafik, ruter egnet for tung trafik m.m.).

Strategisk Trafikplan er vedlagt som bilag.

Heidi Wind deltager under dette punkt.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


194.   4. Økonomiske budgetredegørelse for 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. at den 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2018 på området tages til efterretning,
 2. at der i forbindelse med lovændring på området for betalingsparkering søges en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.,
 3. at der gives en anlægsbevilling på mindre indtægter på 16,8 mio. kr. til Køge Idrætspark og en teknisk anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Ramper ved Vemmedrup, samt en budgetneutral omplacering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,615 mio. kr. for Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby og Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge Stadion til TEU fra KIU,
 4. at der på anlægsområdet overføres 39,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Erstatningsbyggeriet Lyngtoften til kassen og 1,0 mio. kr. gives i rådighedsbeløb til forbedringer af Lyngtoften,
 5. en budgetreduktion på 60.480 kr. i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet af budgettet til Energimærkningsordningen, som følge af ny lovgivning,
 6. en budgetneutral omplacering af netto 0,3 mio. kr. fra TEU til ØU (se bilag)
 7. en udgiftsneutral omplacering af rådighedsbeløbet fra anlægsprojektet Køge Kyst - Infrastruktur til Køge Kyst infrastruktur 2015 på 264.300 kr. og en anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.
Baggrund og vurdering

Den 4. økonomiske budgetredegørelse 2018 fremlægges i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

Teknik- og Ejendomsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 241,3 mio. kr. i 2018.

TEUs driftsbudget 

Betalingsparkering
På baggrund af den nye lovændring på betalingsparkeringsområdet fra 1. januar 2019 er en overførsel fra 2018 til 2019 ikke tilstede. Det betyder, at den budgetterede nettoindtægt på 3,7 mio. kr. i 2018 ikke kan overholdes.

Der søges derfor en budgettilpasning via en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. med baggrund i lovændringen.

Hvis der i forbindelse med årets afslutning af 2018 er indtægter, som overstiger udgifterne, vil alle indtægter blive modregnet i bloktilskuddet fra Staten, og det kan i værste fald betyde en samlet merudgift på 14,2 mio. kr. til Køge Kommune.

TEUs_anlægsbudget                                                                                                                            Der forventes 133,6 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 af det korrigerede budget på 382,0 mio. kr. i 2018, mens der forventes et restbudget i forhold til bevilling på 39,8 mio. kr. overført til kassen.

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


195.   Orientering om Budget 2019-22


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2019-2022, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forud herfor havde et enigt Byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2019-22.

Budget 2019-22 indeholder en genopretning af kommunens økonomi, hvor der er indarbejdet besparelser på gennemsnitligt 55 mio. kr. i 2019-22 og yderligere 60 mio. kr. i besparelsespulje fra 2020 og frem. Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 192,2 mio. kr. i 2019 og i alt på 572 mio. kr. i budgetperioden. Samlet set er der i budgetforliget fokus på de kommunale kerneopgaver, og med de indarbejde besparelser i budget 2019-22 arbejdes der hen mod en økonomi i balance. Forligspartierne lægger op til, at arbejdet med udmøntningen af den resterende økonomiske udfordring bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem betyder, at der på fagudvalgenes møder i november igangsættes analyser inden for de enkelte fagudvalgs områder med henblik på at finde besparelserne.

Der vedlægges bilag vedrørende konsekvenserne på driften og anlæg for budget 2019-22 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2019:

 • Personskat: 24,9 procent 
 • Kirkeskat: 0,87 procent 
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille 
 • Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille 
 • Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Med det vedtagne budget for 2019-22 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år, og budget 2019-22 indeholder derfor ikke noget kassetræk. Med aftalen opretholder forligspartierne en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2019.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2019-22 ansvarlige for at implementere budget 2019-22.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


196.   Parkeringsforbud på Karlemosevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres parkeringsforbud på Karlemosevej.
Baggrund og vurdering

Beboerforeningen på Karlemosevej har ønsket, at der indføres parkeringsforbud i begge sider af vejen på Karlemosevej på grund af de farlige situationer med manglende oversigtsforhold, der opstår med parkerede biler og lastbiler.

Karlemoseparken har parkeringspladser i deres parkeringsanlæg, der er reserveret til ovennævnte køretøjer, men trafikanterne foretrækker at parkere på Karlemosevej.

På Karlemosevej er der ca. 10 overkørsler fra parkeringspladser og sideveje. Vejen er samtidig præget af krydsende fodgænger- og cykeltrafik. Karlemosevej er planlagt anvendt som fremtidig busvej mellem Ølby Station, Campus og videre til Køge Nord Station. Der er risiko for farlige situationer for de krydsende bløde trafikanter, hvis der holder parkerede biler på Karlemosevej på grund af manglende oversigtsforhold.

Med baggrund i den fremtidige bustrafik på Karlemosevej samt krydsende bløde trafikanter vurderer forvaltningen, at der med fordel kan indføres et parkeringsforbud på begge sider af Karlemosevej på strækningen, som angivet på kortbilaget.

Det igangværende trafiksikkerhedsprojekt på Karlemosevej afsluttes den 2. november 2018, som planlagt. Efterfølgende kan et parkeringsforbud indføres. Inden opsætning af parkeringsforbudsskilte er der en myndighedsbehandling, hvor Politiets samtykke skal indhentes.

Det nye kryds Rishøj Stadion/Karlemosevej/Lyngvej er stort set færdiggjort, men mangler endnu en bussluseløsning, idet der udelukkende er planlagt kørsel for busser mellem Lyngvej og Karlemosevej. For at kunne åbne krydset for bustrafik vurderer forvaltningen, at der er behov for: yderligere skiltning, tilpasning af signalanlægget og etablering af fysisk spærring (vejindsnævring og motoriseret stele). Forvaltningen har søgt om delfinansiering fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik", det er samme pulje som delfinansierer busbroen over Lille Syd-banen. Forvaltningen forventer at få svar på ansøgningen ultimo 2018. Afhængig af tilsagn om tilskud og vejrlig forventes det at kunne udføre anlægsarbejderne foråret 2019.

Økonomi
Udgifter til skiltningen afholdes indenfor driftsbudgettet.
Kommunikation
Beboerne i Karlemoseparken orienteres om den nye parkeringsrestriktion.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


197.   Køge Idrætspark - Stadion hovedprojekt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

         Kultur- og Idrætsudvalget,     

 1. at hovedprojektet for Køge Idrætspark Stadion tages til efterretning med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering, 


  Teknik- og Ejendomsudvalget,  
    
 2. at hovedprojektet for Køge Idrætspark Stadion tages til efterretning med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering.
Baggrund og vurdering

På møde den 13. juni 2018 i Teknik- og Ejendomsudvalget og den 4. juni 2018 i Kultur- og Idrætsudvalget blev det besluttet at videreføre Køge Stadion i fase 2.

Det vedhæftede hovedprojekt er udarbejdet ud fra grundlaget for fase 2. Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes indenfor den økonomiske ramme, der blev bevilget til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af servicebokse, så toiletterne på stadion nu kun er placeret under tribunen på østsiden af stadion. Der er ligeledes løbende blevet foretaget tilpasninger i indretningen af stadion bl.a. som følge af brugernes ønsker.

De udfordringer, som projektet mødte bl.a. med slaggeforurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane, er blevet håndteret, så den forurenede jord fra boldbanen er blevet bortkørt, og materialer fra løbebanen er blevet indbygget under den fremtidige belægning. Herefter kortlægges arealerne, hvor slaggematerialerne indbygges som forurenede. Den økonomiske udfordring som følge af den forurenede jord er blevet holdt indenfor rammen af Køge Idrætspark - Stadion projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem totalrådgiveren afholdt udbud på kunstgræstæppet. Udbuddet blev afholdt som et udbud med få kvalificerede bydende og med en række højt sat minimumskrav til kvaliteten af underlag, kunstgræstæppe og infill. Kvalitetskravene var beskrevet som krav til både banens brug og miljøforhold. Vinderen af udbuddet blev fundet ved laveste pris. Efterfølgende indestår leverandøren for, at kunstgræsbanen lever op til FIFA's krav til en kunstgræsbane, der kan anvendes til internationale fodboldkampe på professionelt niveau.

Stadion lever op til kravene i 1. division, og der er taget højde for, at stadion kan udbygges, så det kan leve op til kravene i Superligaen.

Den videre proces:

 • November 2018 - hovedprojekt forelægges Kultur- og Idrætsudvalget,  Teknik- og Ejendomsudvalget,
 • December 2018 - Kunstgræsbane og lysanlæg færdiggøres
 • Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Pkt. 2 godkendt.
Bilag

Til toppen


198.   Bestilling af bustrafik, november 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. linje 101A forlænges til Køge Nord Station med 2 afgange i timen. Forlængelsen iværksættes ved åbningen af Køge Nord Station,
 2. der tilkøbes afgange på linje 248 som angivet i både alternativ 1 og alternativ 2a. Tilkøbet iværksættes hurtigst muligt,
 3. der foretages ingen ændringer på linje 245R,
 4. besparelser på Region Sjællands buslinjer drøftes.
Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. oktober 2018, hvor udvalget besluttede at få undersøgt de økonomiske konsekvenser af at forlænge linje 101A til Køge Nord Station 2 gange i timen og at tilkøbe afgange på linje 248 for indtil 500.000 kr. På mødet blev fremtidige udviklingsmuligheder på linje 102A i Herfølge også drøftet.

Der har været afholdt møde i den Kollektive trafikborgergruppe den 10. oktober 2018, hvor busbestillingen blev drøftet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.

Forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station:
I bilag 2 følger Movias opdaterede beskrivelse og økonomiberegninger af en forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station. Helårseffekten af at forlænge 3 af 6 afgange pr. time til/fra Køge Nord Station er nu estimeret til 4,5 mio. kr. (tidligere estimeret til 4,1 mio. kr.), helårseffekten af at forlænge 2 af 6 afgange pr. time til/fra Køge Nord Station er estimeret til 3,0 mio. kr. Den økonomiske effekt i 2019 vil være ca. 7/12 af helårseffekten grundet forventet opstart af kørsel ultimo maj. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at 2 af 6 afgange forlænges til Køge Nord Station. 

Udvidet kørsel på linje 248:
Linje 248 kører mellem Køge Station og Ejby alle hverdage i tidsrummet ca. kl. 6-9 og 14-19, én afgang pr. time pr. retning. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 3 alternativer for tilkøb af yderligere afgange indenfor den afsatte ramme på 500.000 kr.:

 

 

Alternativ 1

Alternativ 2a

Alternativ 2b

Beskrivelse:

”Lukke hul” i kørepla-
nen, hverdage

Kørsel lørdage

Kørsel lør-, søn-
og helligdage

Køreplan:

Hverdage: 6-19
Lørdage: -
Søn-/hell.dag.: -

Hverdage: 6-9 og 14-19
Lørdage: 9-16
Søn-/hell.dag.: -

Hverdage: 6-9 og 14-19
Lørdage: 9-16
Søn-/hell.dag.: 9-16

Pris (helårseff.)

Ca. 450.000 kr.

Ca. 125.000 kr.

Ca. 300.000 kr.

Tilkøbt kørsel vil kunne påbegyndes primo 2019. Ved opstart 4. marts 2019 vil den økonomiske effekt i 2019 udgøre ca. 10/12 af helårseffekten. Et samlet tilkøb af både alternativ 1 og alternativ 2a vil således beløbe sig til ca. 480.000 kr. i 2019 og vil kunne afholdes indenfor den afsatte ramme på 500.000 kr. Forvaltningen anbefaler derfor, at både alternativ 1 og alternativ 2a tilkøbes. Tilkøbet evalueres oktober 2019 i forbindelse med trafikbestillingen.

Linje 245R, korrespondancer på Borup Station:
Den eneste teknisk mulige løsning for at opnå korrespondance mellem linje 245R og Ringstedtoget på Borup Station er ved at sløjfe linjens nuværende kørsel mellem Ølby Station og Sygehuset. En omlægning vil desuden medføre, at skiftende passagerer mellem 245R og Københavnertoget vil få en længere opholdstid i Borup. Forvaltningen ved fra "Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik", at 33 % af køgenserne pendler mod Købehavn, 5,5 % mod Roskilde og 3,2 % mod Ringsted. Forvaltningen kan af disse to årsager ikke anbefale at ændre på kørslen på linje 245R.

Besparelser på den regionale busdrift:
Region Sjællands beslutning om hvilke regionale buslinjer, som bliver påvirket af besparelser, er udskudt til decembermødet i Regionsrådet. Følgende linjer i Køge Kommune er i spil:

 • 120 Høje Taastrup-Køge,
 • 97N Natbus København-Køge 
 • 99N Natbus Karise-Køge.

Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget mødtes med formandskabet for Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø i Region Sjælland tirsdag den 30. oktober 2018 for at drøfte de foreslåede besparelser.
Udvalget drøfter konsekvenserne af Region Sjællands besparelser.

Brev til Transportministeren:
På mødet 3. oktober 2018 besluttede udvalget at rette henvendelse til Transportministeren for at forfølge togbetjeningen af Køge Nord Station. Afsendt brev følger som bilag 3.

Økonomi
Alle driftsudgifter finansieres indenfor det afsatte budget for busdrift.
Kommunikation
Der udarbejdes og udsendes pressemeddelelse om forlængelsen af linje 101A og tilkøb af afgange på linje 248.
Beslutning

Ad. 1-3: Godkendt.

Ad. 4: Vedlagte brev fremsendes til Region Sjælland.

Bilag

Til toppen


199.   Status på anlægssager - november 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring og udskudte arbejder pågår. Bygningen er ibrugtaget, og genoptræning er indflyttet. Boliger indflyttes januar 2019.

32 plejeboliger Køge Nord
Mangeludbedring og udskudte arbejder pågår. Ibrugtagning og indflytning forventes at ske primo 2019.

Køge Idrætspark
Byggeprogram på byggeret 2 (model 3) behandles politisk november 2018 med et efterfølgende udbud december 2018. 
Projekt for genhusning og nedbrydning af bygning indeholdende faciliteter for bad og omklædning påbegyndes i indeværende måned, således at projektet kan udbydes og gennemføres inden byggeret 2 går i jorden 2. kvartal 2019.
Hal 3 er afklaret i forhold til funderingsforhold og pæleramning påbegyndt, med en tidsmæssig forsinkelse til følge. Forventet ibrugtagning ultimo 2019.
Stadionprojektet er opstartet med færdiggørelse af kunstgræsbane i oktober 2018. Ttribune samt tilhørende arealer forventes færdigt i januar 2019.
For infrastruktur/parkering pågår projektering med udarbejdelse af et dispositionsforslag for endelig aftale med investor på byggeret 1 om udførelse af fælles parkeringspladser og adgangsveje m.v.
Byggeret 1 fortsætter med jævnlige koordineringsmøder.
Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.
KIP-hjemmeside opdateres løbende.

Multihal i Lellinge
Opgaven med opførelse af Multihallen blev vundet af Dansk Halbyggeri. Projektet indeholdt ikke alle de ønskede funktioner, hvorfor der i perioden juni til primo september 2018 har pågået forhandlinger med entreprenøren om projektets endelige udformning.

Forhandlingerne er endt med, at projektet stort set indeholder alle de ønskede funktioner. Det som ikke er med, er medtaget på en optionsliste og vil kunne realiseres i slutningen af projektet, hvis projektets økonomi tillader det.

Endelig kontrakt er underskrevet, og der er søgt om byggetilladelse. Der skal gives byggetilladelse og projekteres færdigt inden fysisk opstart.

Der er holdt et orienteringsmøde med interessenterne i slutningen af september 2018.

Den overordnede tidsplan følges, og byggeriet forventes ibrugtaget sommeren 2019.

Ombygning af Stensbjergvej
Finisharbejder samt justeringer påpeget i Trafiksikkerhedsrevision 4 pågår. Terminer for ændringer af regnvandssystemet på Lykkebækvej med tilhørende etablering af forbassin m.m. er under afklaring med hospitalsbyggeriet. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Broen er på plads over jernbane og motorvej og sammenbygning og aptering af broen er i gang. På fjernbanesiden pågår anlæg af P-pladser og afvandingsarbejder/kantstensarbejder. På S-banesiden er dele af arealet frigivet til kommunen, og de indledende rydnings- og jordarbejder er opstartet. Opstarten er ca. 8 måneder forsinket i forhold til oprindeligt planlagt. Kommunens entreprenør forventer problemer med at færdiggøre anlægget inden planlagt åbning af København - Ringstedbanen, som ifølge Banedanmarks seneste udmelding er planlagt til udgangen af maj måned 2019. Entreprenørens seneste tidsplan viser færdiggørelse på S-banesiden medio august måned 2019.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.
Der har været afholdt folkemøde "Det støjer stadig" i GATE21-regi i Albertslund den 1. oktober 2018. Henvisning og opsummering fra dagen kan findes på nedenstående henvisning til hjemmeside: www.gate21.dk/stor-interesse-for-folkemoedet-om-trafikstoej/

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Indhentning af myndighedsgodkendelser har givet anledning til ekstra undersøgelser vedr. kunstgræsbanens mulige påvirkning af grundvand og er ikke endeligt på plads endnu. Forvaltningen er i tæt dialog med boldklubben, så de løbende er orienteret om projektets stade.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov er startet op den 1. august 2018. Her anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Lige nu udføres gravning for kloak og lægning af kloakledninger, opbygning af vejkasse, etablering af fortove, parkeringsarealer og vejbelysning.

Busbro over Lille Syd-banen
Museum Sydøstdanmark har foretaget udgravning i oktober 2018. Rådgiverudbud pågår i samarbejde med udbudsafdelingen. Fristen for indlevering af tilbud var 19. oktober, der er kommet 5 konditionsmæssige tilbud og tildelingsprocessen pågår. Det forventes, at tildelingen af rådgivningsydelsen sker 31. oktober. Aftale om rådgivning forventes at kunne indgås i uge 46 efter udløb af standstillperiode. Projekteringsperioden forventes at strække sig herfra til uge 12 i 2019.

Cykelsti Ejby imod Køge
Licitation afholdt onsdag den 17. oktober, for krydsningen på Ejbyvej, hvor 5 entreprenører var indkaldt. Laveste pris blev givet af Gorm Hansen & Søn. Anlægsopstart er planlagt til uge 43 og med forventet aflevering medio december.
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er sat i gang.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


200.   Tillæg til handlingsplan for kommunal rottebekæmpelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at tillæg til ”Handlingsplan for kommunal rottebekæmpelse 2017-2020” godkendes, samt at handlingsplan med tillæg godkendes som gældende for perioden 2019-2022.

Baggrund og vurdering

Med den nye rottebekendtgørelse (nr. 1723 af 17/12/2017) har kommunen, som overordnet ansvarlig for rottebekæmpelsen, fået en række nye opgaver. Det vedlagte tillæg til handlingsplan beskriver, hvordan Køge Kommune vil leve op til den nye bekendtgørelse.

Køge Kommune havde, før den nye bekendtgørelse, vedtaget en handlingsplan, som i detaljer beskriver hele rotte-problematikken og en række aktiviteter, der skal sikre, at bestanden af rotter holdes nede.

Den nye bekendtgørelse ændrer ikke ved denne handlingsplan, som derfor fortsætter uændret. Status på handlingsplanen er beskrevet i det vedlagte notat.

Kommunen skal, i højere grad end hidtil, kontrollere eksterne aktører og privat bekæmpelse. Bekendtgørelsen nævner her, at kommunen skal have særlig opmærksomhed på at forebygge resistens, der opstår, når rottegift ikke anvendes korrekt.

Bekendtgørelsen præciserer også kravene til bekæmpelse, når en anmeldelse vedrører forekomst af rotter indendørs i bolig eller fødevarevirksomhed.

Som noget nyt skal kommunen hvert år i perioden oktober til februar gennemføre tilsynsbesøg på en række erhvervsejendomme med dyrehold og primærproduktion af fødevarer og foderstoffer.

Kravet om opsætning af rottespærrer ved institutioner (daginstitutioner, skoler, skoler, plejehjem m.fl.) er ikke nyt; men bekendtgørelsen præciserer, at det er kommunens opgave – også når det drejer sig om private, regionale eller statslige institutioner, herunder hospitaler. Der er en del uafklarede spørgsmål vedrørende denne opgave, så det forventes, at der vil komme yderligere vejledninger, hvorefter der kan indgås lokale aftaler om rottespærrer med de ikke-kommunale institutioner.

Økonomi
Rottebekæmpelsen finansieres via ejendomsskatten med et beløb på 0,07 promille af ejendomsværdien, svarende til 70 kr. pr. år pr. mio. kr. ejendomsværdi.
Kommunikation

Tillægget påvirker ikke kommunikationsplanen, der dermed fortsætter som beskrevet i handlingsplanen med 2 årlige annoncer/ kampagner.

Tillægget til handlingsplanen påvirker dog et begrænset antal virksomheder direkte.  Virksomheder, der er omfattet af tilsynspligt, er allerede blevet informeret via e-boks.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


201.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter deres arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling”. 
Baggrund og vurdering

Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget, men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Klima- og Planudvalget har på deres møde den 27. september 2018 besluttet at videresende notatet til alle udvalg, med en opfordring om at drøfte udvalgets arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i - men ikke begrænset til - notatet.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene, med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling og samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


202.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Sag om lukning af Strandpromenaden kommer til februar 2019
Beslutning

Formanden orienterede om møder med

 • Ølby Landsby
 • formanden for Kultur- og Idrætsudvalget
 • repræsentanter for Nissan
 • Følgegruppen for Køge Nord

Til toppen


203.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Afgørelse vedr. lovligheden af ændring af private fællesveje bag Apotekergården
 • Tilskud til cykelsti på Ølbyvej
 • Sikkerhedsstillelse ved arrangementer
Beslutning
 • Ulovligt bebyggelse i kolonihave

Til toppen


204.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


205.   Igangsættelse af analyser omkring puljebesparelser fra 2020 (Lukket punkt)Til toppen


206.   Ændring af Betalingsparkering (Lukket punkt)Til toppen


207.   Rengøring - status på kvalitet november 2018 (Lukket punkt)Til toppen


208.   Udbud (Lukket punkt)Til toppen


209.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 (Lukket punkt)Til toppen


210.   Køge Idrætspark - genudbud af Byggeret 2 (Lukket punkt)Til toppen


211.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.11.18