Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 11.04.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


64.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Pkt. 67 taget af dagsordenen, udsat til maj.


Til toppen


65.   Temadrøftelse - trafiksikkerhed


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager drøftelsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier. Der er mange forhold, der kan påvirke trafiksikkerheden og den oplevede utryghed, fx vejens forløb og bredde, sammenhæng i stinettet, mængden af tung trafik og ikke mindst trafikanternes adfærd (herunder hastighed, uopmærksomhed, selebrug, spirituskørsel m.m.).

Trafiksikkerhedsplan

Køge Kommune forsøger at yde en målrettet indsats for at forbedre både trafiksikkerhed og tryghed. Derfor udarbejdes hver 4.-5. år en plan, der indeholder kortlægning af trafikuheld samt trafikmængder og hastigheder og forslag til forbedringer på området både i form af fysiske tiltag på vejene og i form af kampagner/information. Uheldsanalysen i den nyeste trafiksikkerhedsplan fra 2017 viser, at der ikke er registreret egentlige sorte pletter i Køge Kommune (det vil sige kryds eller strækninger, hvor der sker væsentligt flere uheld end forventet i forhold til trafikmængder og vejstandard). Der sker dog stadig uheld, som kræver en målrettet indsats, og uheldene sker hovedsageligt på de mest befærdede veje.

Derudover indeholder planen forslag til forbedring af trygheden på en række lokaliteter, som Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet gjort opmærksom på via skolevejsundersøgelser, borgerhenvendelser, høringssvar m.m.

Køge Trafiksikkerhedsråd

Køge Trafiksikkerhedsråd har eksisteret i sin nuværende form siden 2012. Rådet har 27 medlemmer, der omfatter repræsentanter fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, skolerne, Dansk Cyklist Forbund, De samvirkende Invalideorganisationer og borgere i kommunen.

Trafiksikkerhedsrådet fungerer hovedsageligt som et forum for sparring og gensidig orientering. Derudover bruges rådet til at give input til fx trafiksikkerhedsplanen og cykelhandleplanen. Trafiksikkerhedsrådet har senest ved en workshop i efteråret 2017 givet input til trafiksikkerhedsplanen. Her kom mange problematikker og gode ideer frem. Nogle har forvaltningen allerede fokus på, og nogle er nye eller bliver løst i anden sammenhæng. Nye input er så vidt muligt indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen.

Samarbejde med politi og skoler

På trafiksikkerhedsområdet er der et tæt samarbejde med politiet. Når nye projekter skal udføres, eller når forvaltningen ønsker at ændre forholdene for færdslen, foregår det altid via dialog med politiet, som i øvrigt skal godkende ændringer og nye tiltag.

Samarbejdet med skolerne er som regel projektafhængig. Forvaltningen inddrager skolerne, når der skal udføres et trafiksikkerhedsprojekt, der har indflydelse på skolevejen for at få input, så projektet kommer til at fungere bedst muligt efterfølgende. Skolerne henvender sig til tider også til forvaltningen for at få hjælp til at forbedre de trafikale forhold på skolevejene eller omkring selve skolen.

Borgerhenvendelser

En væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen består i at besvare borgerhenvendelser. Mange borgere bekymrer sig om trafiksikkerhed, og henvendelserne drejer sig i høj grad om bilisternes hastighed, utryghed på skolevejen, og dermed ønsker om bump, cykelstier m.m.

Når der udføres trafiksikkerhedsprojekter, er en vigtig del af processen desuden at inddrage berørte og intereserede borgere tidligt i forløbet. Dette giver forvaltningen vigtige lokale input, der så vidt muligt indarbejdes i eller tages højde for i projektet.

Trafiksikkerhedskampagner

Køge Kommune deltager så vidt muligt i alle de nationale trafiksikkerhedskampagner, som udvikles og arrangeres af Rådet for Sikker Trafik. Som supplement til de nationale kampagner vil forvaltningen gerne fremover udføre nogle mere lokale og nærværende kampagner. Derfor foreslås det, at der i 2018 lægges ud med en cykelkampagne for 0.-4. klassetrin og deres forældre.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


66.   Trafiksikkerhedsprojekter 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til udførelse af følgende projekter, der udføres med finansiering fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier:
  1. Karlemosevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  2. Tessebøllevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger og ombygning af bussluse
  3. Hestehavevej. Ombygninger af bussluser/pladser
  4. Cykelkampagne. Kampagne for børn i 0. - 4. klasse og deres forældre
 2. der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge, finansieret ved 4,0 mio. kr. fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier, en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. fra projekt cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge og en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,367 mio. kr. fra Trafik- og Miljøplan 2017
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget
 4. opgaverne udbydes ved begrænset licitation.
Baggrund og vurdering

I Trafiksikkerhedsplan 2017 findes en række forslag til indsatser på trafiksikkerhedsområdet, herunder en prioriteret liste over fysiske tiltag på vejene. Derudover findes en liste med forslag til cykelstier fra Cykelhandleplan 2015. Listerne er vedlagt som bilag. De to lister med ønsker til trafiksikkerhedstiltag og cykelstier opdateres 1-2 gange om året. Listerne er senest opdateret i henholdsvis marts 2018 og december 2017.

I Budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb under TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier på 6,513 mio. kr., som foreslås delt i 2,513 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og 4,0 mio. kr. til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for cykelstiprojektet på Billesborgvej, Egøje-Herfølge, der indstilles overført til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge.

I budget 2017 blev givet anlægsbevilling på 4,367 mio. kr. til opstart af et cykelstiprojekt mellem Ejby og Køge. Denne anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb søges sammenlagt med de to ovennævnte beløb til projektet, hvorved anlægsbevilling og rådighedsbeløb bliver 9,567 mio. kr. til cykelstiprojektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at nedenstående projekter udføres i 2018.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Trafiksikkerhedsprojekterne.

Karlemosevej er i følge uheldsanalysen fra 2017 en uheldsbelastet strækning, og det er derfor oplagt at gøre en indsats her. Uheldsbilledet er ikke entydigt, men der er et par uheld med skønnet hastighed højere end 50 km/t og hensynsløs kørsel. Tessebøllevej og Hestehavevej er ikke uheldsbelastede, men her opleves utryghed bl.a. som følge af bilisternes hastighed og vejens indretning.

På alle tre veje kører bus i rute, og det er derfor vigtigt, at der udføres busvenlige hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I cykelhandleplanen er et af fokusområderne "cyklende børn". En del af trafiksikkerhedsarbejdet handler om adfærdsændring, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at supplere indsatsen på området med en cykelkampagne for børn i 0.-4. klasse og deres forældre.

Cykelstiprojektet.

Det samlede overslag for cykelsti på hele strækningen mellem Ejby og Køge inkl. krydsninger på Ejbyvej og Salbyvej samt under motorvejsbroer beløber sig til 25-29 mio. kr. afhængig af valg af løsninger.

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres krydsningsheller på Ejbyvej og Salbyvej samt dobbeltrettet cykelsti mellem Ejby og Ll. Salby. Ved bane- og motorvejsbroer undersøges muligheden for at etablere ét spor under broerne for bilisterne med prioriteret kørsel og cykelbaner eller sti til cyklisterne. Denne løsning er ikke optimal, da cyklisterne muligvis skal ledes ud på kørebanen, men løsningen kan anlægges for relativt få midler og kan afprøves og senere ændres til cykelhængebroer under bane- og motorvejsbroerne, hvis kommunen kan få tilladelse til dette fra Vejdirektoratet og Banedanmark. Indsnævring til ét spor kan mindske fremkommeligheden for bilisterne i myldretiden. På strækningen under Sydmotorvejen kan spidstimetrafikken komme over de 300 køretøjer, som er grænsen for, hvad der anbefales ved indsnævring til ét spor.

Krydsningerne på Ejbyvej og Salbyvej vurderes at kunne udføres i 2018, samtidig med at information og forhandlinger med lodsejere pågår. Selve stien mellem Ejby og Ll. Salby vil dernæst forventeligt kunne udføres i foråret 2019.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04). Der søges ligeledes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge.

Den budgetterede kassebeholdning vil samlet set ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Finansiering af Cykelsti mellem Ejby og Køge sker via mindreforbrug på projekterne cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge, (1,2 mio. kr.) og Trafik- og Miljøplan 2017 (4,367 mio. kr.) og derfor søges beløbene med negative anlægsbevilling og rådighedsbeløb. De resterende 4 mio. kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb fra realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04), hvor der er i budget 2018 er afsat 6,513 mio. kr., og hvor der skal bruges i 2,513 mio. kr. (indstillingspunkt 1). Beløbet søges ligeledes overført til Cykelsti mellem Ejby og Køge.     

Herudover skal det bemærkes, at begge anlægsprojekteter indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation

Før igangsættelse af projekterne samt i anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, presse og skiltning.

Beslutning

Pkt. 1 og 2: Anbefales

Pkt. 3 og 4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


67.   32 plejeboliger - Køge Nord - dispensation for individuelle varmemålere


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der dispenseres for krav om individuel varme- og vandmåling i de  32 nye plejeboliger, der er opføres på Fuglebæk Allé 3 - Køge Nord.

Baggrund og vurdering

De 32 nye plejeboliger i Køge Nord er klar til indflytning fra 1. august 2018. Jævnfør bekendtgørelse nr. 891 af 09/10/1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, § 8, skal der i nybyggeri installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed, dog kan kommunalbestyrelsen dispensere herfor, jævnfør § 12 indenfor samme lovsamling.

Det anbefales, at el-, vand- og varmeforbruget, i lighed med de øvrige plejecentre i Køge Kommune, afregnes efter m2. En måling af forbruget i boligen alene vil ikke give det korrekte billede af forbruget, idet beboerne også har hele fællesboligarealet til rådighed.

Jf. bekendtgørelse nr. 891 af 09/10/1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, §10, 1) kan plejeinstitutioner og lignende institutionsbygninger fritages for at overholde bestemmelserne om individuel måling af varme m.v.

Økonomi

Der er ingen udgifter eller indtægter forbundet med dispensationen.

Beslutning
Taget af dagsordenen.

Til toppen


68.   Bestilling af bustrafik for 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der afgives en bestilling på uændret trafik
 2. Kollektiv Trafikborgergruppen indkaldes til at drøfte trafikbestillingen inden næste udvalgsmøde
 3. forvaltningen indleder dialog med Movia angående analyser af overgang til emissionsfri busdrift i Køge.
Baggrund og vurdering

I december 2017 foretog Teknik- og Miljøudvalget en omfattende omstrukturering og styrkning af busserne i den vestlige del af Køge Kommune. Styrkningen blev fulgt op af Teknik- og Ejendomsudvalget på udvalgsmødet den 10. januar 2018, og driften af de nye/ændrede linjer er påbegyndt 25. marts 2018.

December 2018

Frem mod åbningen af Køge Nord Station medio 2019 arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Movia om en tilpasning af busnettet til den nye station. Forvaltningen har endvidere bestilt en analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik baseret på en opinionsundersøgelse. Denne vil foreligge i september 2018.  En opstart af tilpasset busnet i maj 2019 forudsætter bestilling hos Movia i december 2018. Således vil Teknik- og Ejendomsudvalget kunne førstegangsbehandle trafikbestillingen vedr. tilpasning til Køge Nord Station i efteråret 2018, og en endelig bestilling kan behandles i december 2018.

Forvaltningen vurderer, at den ordinære busbestilling til Movia i maj 2018 bliver en bestilling af uændret trafik, således at der ikke skal foretages 3 større ændringer inden for et år. Stabilitet er et kvalitetsmål i den kollektive trafik. Den kollektive trafikborgergruppe er indkaldt til møde den 17. april 2018.

2019

Movias repræsentantskab har på møde den 13. marts 2018 besluttet, at trafikbestillingen fra 2019 og frem skal foregå i oktober i stedet for maj.

Movias regnskab for 2017 har givet et positivt resultat for Køge Kommune, og kommunen får tilbagebetalt 3,419 mio. kr. i januar 2019. Overskuddet skyldes dels et højere passagertal end forventet, dels lavere drifts- og chaufføromkostninger. Særligt har buslinje 101A bidraget til det positive resultat med færre omkostninger og højere passagerindtægter end budgetteret. Rullebudgettet er ajourført med efterregulering for 2017, se bilag 1. Rullebudgettet er også ajourført med effekterne af Metro Cityringen og "dobbeltfaktormodellen".

Metro Cityringen og tilpasningen af busser til denne (Bynet 2019) vil medføre en omfordeling af passagerer og forventeligt lavere billetindtægt pr. passager, da flere rejser vil foregå som en kombination mellem bus, tog og metro. For Køge Kommune er den estimerede helårseffekt af Metro Cityringen og Bynet 2019 et øget tilskudsbehov på ca. 1,3 mio. kr.

Movia har haft et utilsigtet indtægtstab på grund af dobbeltfaktormodellen, som har til formål at kanalisere en andel af DSB’s billetindtægter til Metroselskabet. Transportministeriet har meddelt, at Movias utilsigtede indtægtstab kompenseres. For Køge Kommune udgør denne kompensation en besparelse på ca. 600.000 kr. i 2019 og 775.000 kr. i 2020.

Den 14. april 2019 overgår bybusdriften i Roskilde Kommune til elbusser i forbindelse med opstart af ny kontrakt med operatør. I Roskilde medfører overgangen til elbusdrift ikke øgede driftsudgifter. Vejen mod emissionsfrie busser i Roskilde har været lang. Analysearbejdet startede i 2015, og mange erfaringer kan høstes herfra. Movias kontrakt med Lokalbus for busdriften i Køge udløber december 2023, inkl. optionsperioder. Med erfaringerne fra Roskilde in mente, vil det være gunstigt at opstarte et formaliseret samarbejde med Movia for at afdække mulighederne for emissionsfri busdrift i Køge.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


69.   Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. det anbefales, at leasingsaftalen løber over 25 år
 2. der indarbejdes en udgiftsneutral tillægsbevilling på drift til en udgift og en indtægt på 15,3 mio. kr. i 2019 som dækker tilskud fra staten
 3. der budgetteres med deponering på 19,2 mio. kr. og tilbagebetaling over 25 år fra 2020
 4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget.
Baggrund og vurdering

En mulig busbro over Lille Syd-banen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 18. august 2017.

Projektet omfatter en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej. Et centralt element i en sådan busvej er en 9 m. bred busbro over Lille Syd-banen. En ny busbro og -vej vil muliggøre en kortere linjeføring for busser mellem Køge/Ølby og Køge Nord St. Af bilag 1 fremgår busvejens geografiske placering og udstrækning. Projektet omfatter i alt etablering af ca. 550 m. vej i to kørespor, hvoraf ca. 220 m. udgøres af bro- og skråningsanlæg. Vejen skal kun anvendes af busser til offentlig trafik, der vil derfor blive etableret bussluser i begge ender af vejforløbet. Der vil stadig være uhindret adgang til boligerne på Ølsemagle Kirkevej 57-59 på nordsiden af Lille Syd-banen.

Den fremtidige busbro skal krydse banestrækningen Lille Syd. Dele af anlægsarbejderne er derfor afhængige af, at togtrafikken indstilles i kortere perioder. Banedanmark vil tildele sådanne perioder, ligesom de vil stille en række tekniske krav til anlægsmetoden. 

Etablering af en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkvej vil medføre en samfundsøkonomisk gevinst. Dette både i form af mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St., men også betydelige rejsetidsbesparelser og derved brugergevinster for trafikanter. En samfundsøkonomisk screening af busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej følger som bilag 2. Screeningen er ikke ajourført med nyeste anlægsoverslag, men resultatet er så robust, at projektet stadig vil være rentabelt med stor margin.

Der forventes en besparelse på ca. 1 mio. kr. på den ordinære busdrift, som skal finansiere leasing og drift af den nye bro.

Der vil blive foretaget evaluering af busdriften efter alle busomlægninger er implementeret og er i stabil drift, både driftsmæssigt og økonomisk. Dette forventes at kunne foregå i 2021.

Projektet har opnået medfinansiering på 15.295.965 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik", se bilag 3. De samlede anlægsomkostninger til projektet er estimeret til 34,5 mio. kr., medfinansieringen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgør således 44 %. De resterende 56 % finansieres af Køge Kommune gennem KommuneLeasing. Busvejen medfører en besparelse på kommunens fremtidige busdrift, som skal betale leasingydelsen. Af bilag 4 fremgår indikation på leasingaftale fra KommuneLeasing.

Projekteringsopgaven tildeles via EU-rådgiverudbud med prækvalifikation. Efterfølgende udbydes anlægsarbejderne i hovedentreprise som indbudt licitation. Anlægget forventes p.t. ibrugtaget ultimo 2019.

Indledende vurderinger tilsiger, at busvejen og -broen er uproblematisk i relation til både VVM- såvel som planforhold.

Økonomi

Samlet estimeret anlægsomkostning er 34,5 mio. kr. Leasingaftalen vil udløse krav om deponering af 19,2 mio. kr. Deponeringen vil blive frigjort med 1/25 årligt – det vil sige ca. 0,75 mio. kr. årligt i 25 år.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad indstillingspunkt 1: Kommunen har indhentet 2 tilbud, hvor leasingaftalen løber med 25 år (0,913 mio. kr. i årlig ydelse) og 50 år (0,751 mio. kr. årlig ydelse). Det anbefales, Byrådet godkender en 25-årig leasingaftale af hensyntagende til kommende generationer i kommunen.   

Ad indstillingspunkt 2: Der indarbejdes en udgiftsneutral bevilling i 2019 på 15,3 mio. kr. Servicerammen på drift og kassebeholdningen påvirkes ikke, da bevillingen er udgiftsneutral. Bevillingen vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022  

Ad indstillingspunkt 3: Der indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022 med en samlet deponering på 19,2 mio. kr. med tilbagebetaling over 25 år og med en årlig tilbagebetaling på 0,77 mio. kr. Kassebeholdningen vil over årene i 25-årig periode ikke blive belastet.

Det skal herudover bemærkes, at de samlede udgifter på 1 mio. kr. til leasing og afledt drift af bro finansieres af mindre udgifter til kollektiv. Der forventes en endelig evaluering af økonomien  i 2021 vedrørende mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St.

Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for at informere trafikanter og naboer gennem forskellige kommunikationsindsatser. I forbindelse med offentlig omtale af projektet er Køge Kommune forpligtet til at nævne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilskudsgiver, dette også efter færdigafsluttelse af projektet (jf. tilsagnsskrivelsens punkt 13.1, se bilag 2).
Beslutning
Pkt. 1, 2, 3 og 4: Anbefales.
Bilag

Til toppen


70.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Teknikudvalget, at udvalget tager nærværende orientering til efterretning.
Baggrund og vurdering

Arbejdet med genopretningsprojekter af de kommunale ejendomme pågår.

Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at ændre på prioriteringen af genopretningsprojekter.

Taggennemgangen pågår fortsat, og der er endnu ikke fundet noget, som peger i retning af en omprioritering af listen.

De sidste gennemgange forventes at være udført i april 2018.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


71.   Status på anlægssager - april 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet har en færdiggørelsesgrad på ca. 74 %. 
Tidsplan afventer udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.
Arbejdsgrupper med brugere pågår omkring organisering, bygherreindkøb og flytning.
Kunstprojekt er i planlægning med indledende kontakt til KØS.

32 plejeboliger Køge Nord
Prøvelejligheden er gennemgået og danner reference for de øvrige lejligheder. Brugergruppen har påbegyndt processen for indkøb af inventar. Fjernvarmen (naturgas) blev idriftsat ultimo marts 2018.

Køge Idrætspark
Der er udsendt nabobreve den 12. marts 2018 og afholdt opfølgende dialogmøde med samtlige foreninger den 22. marts 2018. Genhusning og nedrivning forventes afsluttet primo april. Ledningsomlægning opstartes i forlængelse heraf.

Projektering på ombygning af stadion pågår i dialog med følgegruppen, og projektforslag påregnes at foreligge medio april for efterfølgende udvalgsbehandling. Anlægsarbejdet opstarter medio maj.

For Hal III er de bydende underrettet om vindende tilbud fra Dansk Halbyggeri. Kontrakt underskrives primo april (efter udløbet af stand still-perioden).

Ombygning af Stensbjergvej
Grundet vejrliget indstilles de nye signalanlæg først efter påske til den permanente driftssituation - og i den efterfølgende periode overvåges anlæggene for såvel programmerings- som driftsrelaterede fejl. Anlæg af ledningsanlæg samt forbassin til afledning af regnvand fra Lykkebækvej pågår.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Banedanmark melder fortsat forsinkelse på etablering af stationsbroen og seneste udmelding er, at broen er på plads maj/juni 2018. Herefter pågår apteringsarbejder indvendig i broen formentlig frem til november 2018. Opstart af Parker- og Rejsanlæg forventes at ske april/maj 2018. Idet tidsplanen nu er forskudt minimum 2 måneder, forventes Parker og Rejsanlægget ikke færdigbygget før august måned 2019.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Etablering af gangbro og velfærdsforanstaltninger for konstruktionsarbejder på bygværket over Køge Å er udført. Ingen ændring i tidsplanen. Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget i efteråret 2018. Vedrørende skiltning på motorvejen (vejvisning mod Ejby) har forvaltningen taget kontakt til Vejdirektoratet og afventer svar.   

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Bestyrelserne for Frugthaverne har afholdt et samlet beboermøde. Forvaltningen har understøttet mødet, og der var ca. 100 fremmødte. På mødet fremlagde Rambøll en trafikstøjsrapport, der oplyste om forhold før og efter opsætning af en støjskærm. Et overslag for den samlede anlægsøkonomi blev også fremlagt, og de juridiske forhold i forbindelse med oprettelse af et støjlav blev gennemgået. Bestyrelserne for Frugthaverne redegjorde for, hvad støjskærmene kommer til at koste for den enkelte lejlighedstype. Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


72.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Det første møde i følgegruppen om betalingsparkering er afholdt den 21. marts 2018. Der planlægges gennemført en større opinionsundersøgelse i perioden 13. – 23. april 2018. Næste møde i følgegruppen afholdes 15. maj 2018

 • Møde i Movias repræsentantsskab

Beslutning
 • Møde med interessenterne om Lovparken

Taget til efterretning.


Til toppen


73.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Om en henvendelse om hastighed på Ringstedvej ved Vemmedrup
 • Om ETK's drift ved en eventuel konflikt i forhold til de igangværende overenskomstforhandlinger
 • Ølby Event
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


74.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


75.   Principiel beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


76.   Rengøring 2018 (Lukket punkt)Til toppen


77.   Udbud parker (Lukket punkt)Til toppen


78.   Udbudsstrategi 2018 (Lukket punkt)Til toppen


79.   Rengøring - kvalitetsrapport april 2018 (Lukket punkt)Til toppen


80.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.04.18