Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 12.11.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


193.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sagen om initiativret pkt. 208 udsat.

Flemming Christensen (C) deltog ikke under punkterne 203-217.


Til toppen


194.   3. Økonomiske budgetredegørelse 2020 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2020.
 2. godkender de 750.000 kr. i udskudt leasingafgift til busbroen ved Ølsemagle, skal tilgå Køge Kommunes kasse og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
 3. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2019 på 3,847 mio. kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskonto og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
 4. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2020 på 2,661 mio. kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via driften og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
 5. godkender en budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kulturområdet, Økonomiudvalget, til drift af Bjæverskov Medborgerhus på 115.000 kr.
 6. godkender en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. fra TEU Vintervedligehold til TEU Drift af ejendomme.
 7. godkender en budgetomplacering på i alt 7.392 kr. for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 fra aktivitetsområdet under Økonomiudvalget.
 8. godkender en PL-reduktion på -4.532.168 kr., der tilføres kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
 9. godkender, at 1,0 mio. kr. i afledt drift tilgår kassen på grund af forsinket færdiggørelse vedrørende anlægsprojektet Parkvejen børnehave og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
 10. godkender en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup, som tilgår kassen.
 11. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 0,11 mio. kr. vedrørende Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken finansieret af mindreudgifter på 0,035 mio. kr. fra Trafik- og miljøplan 2015 og 0,075 mio. kr. fra Kunstgræsbane - Bjæverskov.
 12. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.
 13. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til Vedligehold-Fremrykning af anlæg finansieret af Vedligehold 2020.
 14. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL´s prisfremskrivning.
 15. godkender en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4, vedrørende annullering af frigivelsen af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28. april 2020, idet den tidligere var godkendt.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Busdrift, Movia

Budgettet forventes overholdt. Da projektet busbroen ved Ølsemagle ikke er lukket endnu på grund af et uafklaret krav til entreprenør, er leasingudgiften udskudt et år til 2021. De 750.000 kr., som skulle have afholdt leasingafgiften i år, lægges i kassen i forbindelse med 3. ØR 2020 og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Parkeringsområdet

På baggrund af lovændring fra 1. juli 2020 for parkeringsområdet skal Køge Kommune ikke afregne indtægter til staten for 2019 med 3,847 mio. kr., der pt. henstår på en mellemregningskonto i kommunen.

For indeværende år 2020 forventes der ligeledes et indtægtsbeløb på ca. 2,661 mio. kr., som ikke skal afregnes til staten på grund af lovændringen. 

Beløbet for 2019 på 3,847 mio. kr., indstilles at tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskontoen, mens det forventet indtægtsbeløb for 2020 på ca. 2,661 mio. kr. tilgår Køge Kommunes kasse via driften. Begge beløb, som samlet udgør 6,508 mio. kr., reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Budgetneutral omplacering fra Kultur

Der budgetomplaceres 115.000 kr. til drift af Bjæverskov Medborgerhus til Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK Ejendomme, fra Kultur- og Idrætsudvalget. Det er aftalt, at der årligt overføres driftsøkonomi mellem  ETK og Kultur- og Idrætsudvalget, mens Bjæverskov Medborgerhus holder til i det tidligere bibliotek.

Vintervedligehold

Der foretages en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. fra aktivitetsområdet Vintervedligehold til Ejendommens drift. Omplaceringen samler ETK Entreprenørs aktiviteter og har ingen økonomiske konsekvenser. Omplaceringen er flerårig og bliver også søgt i 1. ØR 2021.

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 medfører en budgetforhøjelse på i alt 7.392 kr., fordelt med en budgetforhøjelse på 35.904 kr. fra Bekendtgørelse nr. 1055 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og en budgetreduktion på -28.512 kr. fra L176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og L178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Budgetomplaceringen for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 finder sted fra aktivitetsområdet under Økonomiudvalget.

PL reduktion

Budgettet reguleres med det seneste pris- og lønskøn fra Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening på i alt -4.532.168 kr., fordelt med -927.184 kr. på aktivitetsområdet skattefinansierede ydelser og -3.604.984 kr. på aktivitetsområdet ejendommens drift. Budgettet tilgår kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Parkvejen Børnehave

Der tilgår kassen 1,0 mio. kr. i afledt drift på grund af forsinket færdiggørelse vedrørende anlægsprojektet XA-8196000013 Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution, som reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

COVID 19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning men behandles i en særskilt sag.

I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19-omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj 2020, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19-omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne, som ligger udover den 10. maj 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen har søgt kompensation for udgifterne til COVID 19 på forvaltningens  område svarende til de 3,2 mio. kr., som forvaltningen indmeldte til Staten den 10. maj 2020. Kompensationen omfattede ikke mindreindtægter og øvrige udgifter i forbindelse med busdrift i Køge Kommune.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., i forhold til 3,2 mio. kr. tidligere opgjort, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventedes ved 2. ØR 2020 omkostninger på i alt 24,6 mio. kr., heraf 14 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. Disse omkostninger er i perioden siden da blevet revurderet, og der forventes nu omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., som følge af følgende:

 • Udgiften til rengøring af kommunens bygninger forventes ved årets udgang at blive 11,2 mio. kr., mod tidligere udmeldte 7,0 mio. kr. Det er en forøgelse på 4,2 mio. kr.
 • Udgiften til etablering af udendørs håndvaske m.m. ved skoler og daginstitutioner forventes ved årets udgang at blive 1,0 mio. kr. ETK Ejendomme har tidligere udmeldt 0,5 mio. kr.
 • Udgiften ved Køge Svømmeklub til etablering af pavilloner forventes at blive 0,4 mio. kr. Disse udgifter blev ikke tidligere meldt ind.
 • Udgiften til hjælpemidler og rengøringsprodukter forventes forhøjet med 1,15 mio. kr. til 2,0 mio. kr.
 • Udgiften til kørsel af værnemidler til skoler og dagtilbud forventes at blive 1,0 mio. kr.
 • ETKs entreprenørafdeling, afholdt løn, forventes forhøjet med 0,75 mio. kr. til 2,67 mio. kr.
 • Projektleder til styring af værnemidler, depoter og logistik forventes forhøjes med 0,25 mio. kr. til 0,55 mio. kr.
 • Udgiften til opsætning af plakater og andre tiltag i Køge Bymidte om COVID 19 forventes at blive 0,5 mio. kr.
 • Udgiften til betalingsparkering, mindre byaktivitet og deraf mindre indtægter, forventes at blive 0,44 mio. kr.
 • Udgiften for parkeringsafgifter, parkeringsvagter sendt hjem, mindre byaktivitet  og deraf færre parkeringsindtægter, forventes at blive 0,33 mio. kr.
 • Udgiften til udeservering, mistet indtægt/opkrævning og stadeholdere sendt hjem, forventes at blive 0,09 mio. kr.

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup (XA-8131000041), som tilgår kassen. Der forventes at blive aflagt anlægsregnskab for projektet i 2020.

Der søges en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 110.000 kr. vedrørende merudgifter Cykelsti-Ølbyvej/STC langs Snogebækken (XA-8131000052) finansieret af mindreudgifter på 35.000 kr. vedrørende Trafik- og Miljøplan 2015 (XA-8131000047) og 75.000 kr. vedrørende Kunstgræsbane-Bjæverskov. (XA-8152000013)

Der søges en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.

Der søges en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til Vedligehold-Fremrykning af anlæg finansieret af Vedligehold 2020.

Der søges en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole (XA-8196000011), som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL´s prisfremskrivning.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af frigivelsen af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28. april 2020, idet den tidligere var godkendt.

Notat

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 137,2 mio. kr. overført fra 2020 til 2021 af det korrigerede budget på 386,0 mio. kr. i 2020.

Indenfor det skattefinansierede område forventes 100,7 mio. kr. overført til 2021 og overført 3,2 mio. kr. til kassen. Overførelsen til 2021 består primært af 43,7 mio. kr. for Vemmedrup Skole – Skimmelrenovering (XA-8196000011). Overførelsen til kassen finder sted for Ramper ved Vemmedrup (XA-8131000041) med 3,2 mio. kr.

Indenfor Vedligehold forventes 1,8 mio. kr. overført til 2021.

Indenfor ældreboliger forventes 13,4 mio. kr. overført til 2021.

Indenfor Byggemodning forventes 18,3 mio. kr. overført til 2021, primært som følge af en overførelse på 12,0 mio. kr. for Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015).

Indenfor energispareprojekter forventes 3,0 mio. kr. overført til 2021.

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


195.   Orientering om budget 2021-24


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2021-2024, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 6. oktober 2020 budgettet for 2021-24. Forud havde et flertal i Byrådet indgået forlig om budget 2021-24.

Et af de væsentligste fokusområder for Byrådet har været at opruste anlægsbudgettet, så der fortsat er penge til at bygge nye institutioner i takt med, at indbyggertallet stiger. Med årets budgetaftale er anlægsbudgettet nu mere end dobbelt så højt som i begyndelsen af byrådsperioden, hvilket flugter fint med den udvikling, Køge Kommune oplever.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2021-24 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2021:

 • Personskat: 24,9 procent. 
 • Kirkeskat: 0,87 procent. 
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 
 • Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 
 • Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille. 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet 5 mio. kr. gennem bedre udbud på indkøb, IT med videre. Effektiviseringerne på 5 mio. kr. årligt skal hentes hvert år fremadrettet for at skabe rum til politiske og administrative korrektioner på henholdsvis 5 og 6 mio. kr. om året.

Med det vedtagne budget for 2021-24 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år, og budget 2021-24 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2021.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2021-24 ansvarlige for at implementere budget 2021-24.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


196.   Anlægsbevillinger vedr. Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, projektering m.v. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej,
 2. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 12,571 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord.
Baggrund og vurdering

Lokalplanlægningen af området syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej er igangsat, og sideløbende med lokalplanens udarbejdelse gennemføres der en række forundersøgelser, herunder arkæologiske undersøgelser.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 optaget et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til undersøgelser, projektering m.v.

Tilsvarende pågår der en række forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i både bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord, ligesom kloakeringsprojekterne skrider fremad. Der afregnes løbende for disse undersøgelser og tilsvarende afregnes der i takt med kloakeringsprojekternes fremdrift for tilslutningsbidrag m.v.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 og TEU 02 optaget et rådighedsbeløb på i alt 12,571 mio. kr. til formålet.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01.

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb  på 12,571 mio. kr. til bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01 og TEU 02.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb og frigivelse til anlægsbevilling på i alt 17,571 mio.kr. fordelt med 5 mio. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej og 12,571 mio. kr. til forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord. Det har ingen effekt på kassebeholdningen, idet projekterne finansieres af de i 2020 tilbageværende rådighedsbeløb til byggemodningspuljerne på i alt 17,571 mio. kr. fordelt med boligformål på 10 mio. kr. (TEU 01) og erhvervsformål på 7,571 mio. kr. (TEU 02).

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af covid-19, og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


197.   Genopretning 2021 - Anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021. På investeringsoversigten er det nummer TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2021".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2021.

Prioriteringslisten vedlægges til orientering som lukket bilag.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Under forudsætning af at prioriteringslisten godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget skal den sendes i høring i fagudvalgene i november/december 2020. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget i januar 2021 med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at det søges anlægsbevilling på 41,494 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

 

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


198.   Genopretning 2021 - godkendelse af prioriteringsliste


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at vedhæftede prioriteringsliste for genopretning af kommunens ejendomme i 2021 godkendes og sendes i høring i fagudvalgene.
Baggrund og vurdering

Det er med vedtagelsen af budget 2021 afsat 41,494 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2021 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2021 fremgår af vedhæftede liste, som indstilles til godkendelse.

Efter udvalgets godkendelse af prioriteringslisten, vil den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen søger anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020.

Økonomi
Godkendelse af prioriteringslisten har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


199.   Udkast til DK2020 Klimaplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter udkast til DK2020-rapporten og godkender den videre proces.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune deltager som en ud af 20 kommuner i DK2020-projektet, der er støttet af Realdania og CONCITO. DK2020 er et 2-årigt projekt, der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

Køge Kommune får gennem projektet teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Status og videre proces for arbejdet med DK2020

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med andre forvaltninger udarbejdet et forslag til ny klimaplan for Køge Kommune. Klimaplanen vil erstatte den vedtagne Strategiske Energiplan fra 2016, og gennem konkrete indsatser beskrives hvordan Køge Kommune vil arbejde henimod CO2-neutralitet i 2050, inkl. CO2-reduktionsdelmål for 2030. Derudover vil Klimaplanen indeholde en plan for, hvordan Køge Kommune kan tilpasse sig klimaforandringerne i form af fx øgede nedbørsmængder og stigende vandstand.

CO2-regnskab

Forvaltningen har kortlagt den nuværende CO2-udledning i Køge Kommune og udarbejdet et CO2-regnskab, der er udgangspunktet i forhold til at udpege de mest relevante klimaindsatser. I denne kortlægning behandles den drivhusgasudledning, som kommunen kan bidrage til at reducere gennem målrettede tiltag.

CO2-regnskabet viser både de indenlandske emissioner, der medregnes i de nationale regnskaber og de emissioner, der følger af afbrænding af biomasse på kraftvarmeværker. Den sidstnævnte medtages i dag ikke i de kommunale CO2-regnskaber, da biomasse hidtil er blevet opgjort som CO2-neutral, og derfor endnu ikke skal indrapporteres til FN. Energistyrelsens årlige opgørelser over Danmarks drivhusgasudledninger synliggør nu også emissioner fra biomasseafbrænding.

I tillæg til kortlægningen af de indenlandske emissioner er der udarbejdet et udvidet CO2-regnskab, der medtager de udenlandske emissioner, der er et produkt af vores import og forbrug af varer, der er produceret udenfor landets grænser. I denne opgørelse tillægges emissionerne fra transport, mens eksporten fratrækkes. Dette kan være med til at synliggøre handlemuligheder i forhold at reducere det globale klimaaftryk, gennem ændrede forbrugsmønstre – både som privatpersoner, det offentlige og i det private erhvervsliv.

Indsatsområder

For at opfylde målet om CO2-neutralitet i 2050, er der behov for en bred indsats, der involverer alle sektorer og områder. Der er i rapporten følgende indsatsområder; ”Varmeforsyning”, ”Elsystemet”, ”Landbrug”, ”Mobilitet”, ”Klimavenligt forbrug” og ”Klimatilpasning”.

Videre proces

Den oprindeligt planlagte proces med en række interessentinddragende møder er blevet ændret og der er i stedet afholdt en række online møder under COVID-19-nedlukningen.  

I løbet af september og oktober måned er der afholdt 4 temamøder for at give mulighed for direkte feedback fra borgere og relevante aktører. Temamøderne bidrager til at kvalitetssikre de enkelte afsnit og give flere aktører ejerskab til indsatserne. Udkast til klimaplanen gøres ligeledes tilgængelig online, så det er muligt at kommentere skriftligt inden færdiggørelsen.

Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i planen, og den endelige plan forventes at blive behandlet i Byrådet i december 2020.

Ifølge aftalen med Realdania og Concito skal DK2020 rapporten være godkendt inden årets udgang.

Forvaltningen forventer at kunne aflevere et udkast til CONCITO den 30. november, med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse, så den kan blive godkendt i 2020.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2020.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


200.   Fibernetudrulning i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. orientering omkring fiber udrulning i Køge Kommune tages til efterretning.
 2. forvaltningen understøttes i at fiberudrulning i Køge Kommune så vidt muligt søges udført ved samgravning.
Baggrund og vurdering

Fra februar 2020 er der gravet fiberkabler ned i flere forskellige områder i Køge Kommune. Nedgravningen er sket på trods af Covid19 og de udfordringer, den har medført i forhold til sagsbehandling med vejsyn og tilsyn med gravearbejderne. Dette for at understøtte aktiviteten på anlægsområdet netop som Covid19 brød ud.

I Køge By er Nørremarken, Langesvej, Pipkvarteret, Stormøllevej, Nørregade, Astersvej - og Gudekvarteret forsynet med fiber og udenfor Køge by er Lellinge, Vemmedrup og Bjæverskov med tilhørende landområder fiberlagt.

Seneste udmelding fra ledningsejere er et ønske om at opstarte fibernedlægning i Køge Bymidte, inklusive Køge Torv. I den forbindelse er der afholdt et indledende møde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og ledningsejer for at drøfte, hvordan et sådant projekt kan planlægges og afvikles, idet der er stor fokus på at bymidten skal kunne fungere på en ordentlig måde, mens ledningsarbejderne pågår.

Teknik- og Miljøforvaltningen har et vilkår om samgravning på gravetilladelserne for at imødegå dobbelt opgravninger i de berørte områder. Den ansøgende ledningsejer har derfor pligt til at undersøge om andre ledningsejerne har planer om gravning på lokaliteten.  I forbindelse med fiberudrulningen er der er på flere lokaliteter sket samgravning, det vil sige nedlægning af flere fiberkabler i samme ledningsgrav. Ledningsejerne har dog svært ved at blive enige om, hvordan de skal fordele omkostningerne til gravearbejdet, hvorfor der ikke er speciel stor vilje til at udføre samgravning fra ledningsejers side.  Denne udfordring har af flere gange forsinket gravearbejderne. Forvaltningen udsteder ikke gravetilladelser førend samgravning er undersøgt og aftalt mellem ledningsejerne, såfremt der er grundlag for samgravning i det pågældende område.

Da så store områder i Køge samtidigt har været berørt af gravearbejder, har der været mange forskellige entreprenører til at udføre ledningsarbejdet for ledningsejerne. Det har desværre betydet, at kvaliteten af retableringsarbejderne ikke altid har været tilfredsstillende og forvaltningen har flere gange kasseret det arbejde, der er udført. Den manglende kvalitet medfører også, at mange borgere henvender sig til forvaltningen med berettigede klager af forskellig art. Det er meget vanskeligt at få graveentreprenøren til at rette de fejl, der påpeges, og gravetilsynet bruger derfor mange ressourcer på at følge op på gravearbejderne i de forskellige områder. Her savner forvaltningen, at ledningsejer mere aktivt følger op deres graveentreprenør og den kvalitet, der afleveres efter endt gravearbejde. Der er fortsat områder, hvor forvaltningen har afvist at modtage arealer efter endt gravearbejde på grund af for ringe kvalitet.

Forvaltningen arbejder aktivt på, at samarbejdet med ledningsejere/graveentreprenører sker på en god og ordentlig måde, da fiberudrulningen på sigt kommer kommunens borgere til gode. Seneste tiltag i denne forbindelse er afholdelse af informationsmøder med deltagelse af ledningsejer og graveaktør. Dette for at afstemme forventninger til projektets udførelse, både i forhold til tid og kvalitet.  

Økonomi

Ringe udført fiberledningsarbejde kan på sigt have økonomiske konsekvenser i form af kortere levetid på stier og fortove, hvor graveentreprenøren har arbejdet.

Det kan vise sig som i sætninger i belægninger, revner i asfalt og knækkede fliser, alle forhold der forringer vejkapitalen for kommunen.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.
Ad. 2: Godkendt.

 


Til toppen


201.   Ordensreglement for Lovparken


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at ordensreglementet for 2020 for Lovparken gøres permanent.
Baggrund og vurdering

I begyndelsen af juli 2020 traf formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget en formandsbeslutning om ændring af ordensreglementet for Lovparken for resten af 2020. Nye skilte blev sat op den 7. juli, og Teknik- og Ejendomsudvalget blev orienteret om ændringerne i ordensreglementet for Lovparken på udvalgets møde den 18. august 2020.

De nye bestemmelser i ordensreglementet var:

 • Det er ikke tilladt at tage ophold i Lovparken og på Lovparkens legeplads mellem kl. 23 og kl. 6. Passage på parkens stier er tilladt hele døgnet.
 • Det er kun tilladt at afspille dæmpet musik uden brug af højtalere mellem kl. 8 og kl. 22. Det er forbudt at spille musik mellem kl. 22 og kl. 8.
 • Det er ikke tilladt at medbringe glasemballage.

Efter indførelsen af det nye ordensreglement, har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget positive tilbagemeldinger fra flere borgere. Der er blevet ro i parken om aftenen og om natten, ligesom der ikke længere er de samme problemer med smadrede flasker på legepladsen. Flere borgere har ytret ønske om, at ordensreglementet for 2020 gøres permanent.

Set i lyset af borgernes tilbagemeldinger anbefaler forvaltningen, at ordensreglementet for 2020 for Lovparken gøres permanent.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der udsendes en pressemeddelelse om, at ordensreglementet for 2020 gøres permanent.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


202.   Tung trafik - muligt gennemkørselsforbud på fem veje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der opsættes gennemkørselforbudsskiltning ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgaardsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby.

Baggrund og vurdering

Sagen blev sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget henholdsvis den 9. maj og 15. august 2019 samt den 10. september 2020. Baggrunden for sagen er en henvendelse fra Styregruppen for landsbyforum af 7. marts 2019 omhandlende trafiksikkerheden i landsbyer og landområdet samt et ønske om styring af tung trafik uden om landsbyerne Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby. Henvendelsen følger som bilag 1.

I seneste sagsfremstilling blev det fremhævet, at Midt- og Vestsjællands Politi har forståelse for, at kørsel med lastbiler og vogntog på meget smalle kommuneveje er en færdselssikkerhedsmæssig udfordring. Politiet anbefaler dog ikke skiltning, hvis mængden af lastbiler er ringe, så er problemet nemlig subjektivt og ikke objektivt. På opfordring af politiet igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen nye trafiktællinger og undersøgelse af gennemkørselsforbud på følgende vejstrækninger.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) anvendes som et sammenfattende mål for trafikmængden på en given lokalitet og er trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. ÅDT for tung trafik på de undersøgte strækninger er angivet nedenfor:

 • Harekærvej mellem Ejbyvej og Højelsevej (ÅDT = 17)
 • Baunebjergvej mellem Ejbyvej og Højelsevej, (ÅDT = 11)
 • Dalkærgårdsvej mellem Højelsevej og Ølbyvej, (ÅDT = 5)
 • Bakkeledet mellem Salbyvej og Ringstedvej, (ÅDT = 23)
 • Salbyvej ved Ll. Salby, (ÅDT = 173, heraf udgør busser ca. 104)
 • Højelsevej mellem St. Salby og Ll. Salby (ÅDT = 101, heraf udgør busser ca. 104)
 • Højelsevej mellem St. Salby og Højelse (ÅDT = 41, heraf udgør busser ca. 41)
 • Lyngvej mellem St. Salby og Ølby (ÅDT = 80, heraf udgør busser ca. 63)

Mængden af tung trafik på de ovennævnte strækninger anses fortsat som værende begrænset. Trafikmængderne er så små, at der med overvejende sandsynlighed er tale om en betydelig overvægt af trafik til lokale mål. Hertil kommer, at beskrivelsen "tung trafik" også dækker over andre køretøjer end blot lastbiler - såsom busser, autocampere, traktorer og gravemaskiner. På Salbyvej, Højelsevej og Lyngvej udgør busser en stor andel af den daglige trafik - som ikke vil blive fjernet med et gennemkørselsforbud. Kort over de nye trafiktællinger samt tidligere trafiktællinger fremgår af bilag 2.  

Efter forhandlinger med Midt- og Vestsjællands Politi har de tilkendegivet, at skiltning mod tung trafik kan blive en realitet på følgende veje: Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Baunebjergvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørslen til Ejby. Se bilag 3. Det vil fortsat være muligt at foretage ærindekørsel. Derudover skal skiltningen suppleres med rutevejledninger, så den tunge trafik bliver ledt af de mest hensigtsmæssige veje. Midt- og Vestsjællands Politi nævner også, at det kan blive svært at håndhæve skiltningen.

Forvaltningen skal fremhæve, at trafikmængden ikke er årsagen til den mulige skiltning men snarere, at vejforholdene på de nævnte kommuneveje er en færdselssikkerhedsmæssig udfordring, som ikke egner sig til tunge køretøjer.

Forvaltningen skal ligeledes gøre opmærksom på, at ovenstående forudsætter Midt- og Vestsjællands Politis endelige godkendelse, og at en skiltningsindsats, hvor der ikke er et dokumenteret behov, fortsat vil kunne danne en uhensigtsmæssig præcedens.

Økonomi

Den nødvendige skiltning forbundet med et gennemkørselsforbud på de fem nævnte vejstrækninger vil beløbe sig til ca. 110.000-160.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår opgaven finansieret i budget for Trafiksikkerhedsprojekter 2021.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


203.   Orientering om Køge Å-stien


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om Køge Å-stien til efterretning.

Baggrund og vurdering

I 2018 gik Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at planlægge udskiftning af skiltningen på Køge Å-stien. Mange af skiltene blev tidligere sat op af Roskilde Amt, men efter nedlæggelse af amterne overtog Køge Kommune opgaven.

Forvaltningen søgte i længere tid efter nogen, der kunne lave skiltene for forvaltningen, og der blev indgået aftale med Fremtidslinjen. Fremtidslinjen er et tilbud til unge mennesker, der ikke kan gennemføre en almindelig uddannelse på grund af forskellige diagnoser, som fx autisme og denne skilteopgave passer rigtig godt til skolens unge mennesker i deres daglige virke. I foråret 2019 modtog forvaltningen de første skilte fra Fremtidslinjen, og ETK Veje og Byrum kunne opstarte udskiftningen af de skilte, der var i dårligst stand.

I 2018/19 samarbejdede ETK Veje og Byrum også med Kulturafdelingen om at markere en Maratonrute på Køge Å-stien. Dette skete ved opsætning af piktogrammer på de eksisterende træskilte. Samtidig blev de tre foldere om Køge Å-stien revideret, og Maratonruten kom ved samme lejlighed med i folderne. Folderne var klar til distribuering september 2019.

Forvaltningen markerede den nye maratonrute, de nye skilte, samt udgivelsen af de reviderede foldere med en gåtur i følgeskab med en naturvejleder, der fortalte om naturen og kulturen langs Å-stien. Det var et vellykket arrangement, hvor flere borgere deltog sammen med Teknik- og Ejendomsudvalgsformanden og Kultur- og Idrætsudvalgsformanden.

I starten af 2020 aftalte forvaltningen med Fremtidslinjen, at de skulle gå i gang med at lave de resterende skilte. Skiltene var klar til levering september 2020, og den 21. oktober satte ETK Veje og Byrum det første skilt op under overværelse af eleverne, som var meget stolte og glade for at se deres skilte blive sat op i skoven, hvor de cykler og går tur. Der blev i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse, som også er vedhæftet som bilag.

Planlagte tiltag for Køge Å stien:

 • Udskiftningen af skiltene pågår og forventes afsluttet i år.
 • Forvaltningen er i gang med at revidere plakaterne, der hænger på infotavlerne. De forventes klar til ophængning sidst på året/først i 2021.
 • Forvaltningen undersøger mulighederne for, at brugerne ude ved infotavlerne kan hente kort og foldere til sin telefon, da det er svært at sikre, at der altid er foldere i folderkasserne.

Borgerhenvendelser:
Forvaltningen får løbende henvendelser fra borgere, der fortæller, hvor skøn en tur de har haft på Køge Å-stien og meget ofte efterfulgt af forslag til forbedringer og ønsker til vedligeholdelse. Mange af disse forslag er medtaget i den nye supplerende skiltning, som pt. er i gang.

I august 2020 fik forvaltningen deslige en henvendelse fra “Initiativgruppen for Køge Å-stien”, som havde en række spørgsmål og oplyste, at de arbejder for forbedringer på Køge Å-stien. Forvaltningen besvarede henvendelsen med en opfordring til dialog.

Forvaltningen værdsætter henvendelser fra borgere, der har gode ideer til at gøre stien endnu bedre, og forvaltningen har ligeledes et godt samarbejde med Visit Køge, som udleverer de 3 foldere til interesserede.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


204.   Orientering om lukning af perrontunnel på Køge Station


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 9. maj 2018 blev Teknik- og Ejendomsudvalget orienteret om status på arbejderne på stationsbroen, herunder planerne for åbning af stationsbroen og lukning af perrontunnellen under Køge Station.

Der blev i forbindelse med broens aflevering fra entreprenøren til Køge Kyst konstateret fejl og mangler, som medførte, at lukningen af perrontunnellen blev udsat indtil de fejl og mangler, der har udgjort en sikkerhedsmæssig risiko, var udbedret.

Disse fejl og mangler er nu udbedret, og Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Køge Kyst, Banedanmark og DSB aftalt, at perrontunnellen lukker permanent den 2. december 2020, som det var intentionen ved broens åbning. Herefter vil stationsbroen være eneste adgangsvej til perroner og på tværs af banen ved Køge Station. Køge Kyst forventer, at broen færdiggøres helt i foråret 2021.

Perrontunnellen ejes i fællesskab af Køge Kommune og Banedanmark. Banedanmark planlægger at opretholde deres del af perontunnellen som adgang til deres tekniske anlæg, mens Køge Kommunes del planlægges fjernet af Køge Kyst i forbindelse med den videre udvikling af Collstrupgrunden. Der vil fortsat være tæt dialog med Banedanmark og DSB og fokus på tilgængelighed på tværs af banen.

Der har tidligere været forslag om alternativ anvendelse af perrontunnellen, som har omfattet cykelsti, cykelparkering, butik mm. Banedanmark har tilkendegivet, at såfremt perontunnellens anvendelse ændres, vil Banedanmark kræve, at forvaltningen overtager perrontunnellen, og dermed også får ansvaret for drift og vedligeholdelse af hele konstruktionen. Der vil være et væsentligt økonomisk ansvar ved overtagelse af konstruktionerne under sporene, da de skal vedligeholdes regelmæssigt og kan forventes at skulle fornys inden for 15-20 år.

Økonomi
Køge Kyst er ansvarlig for at lukke trappenedgangene fra Køge Kommunes arealer til perrontunnellen, samt nedbryde Køge Kommunes dele af perrontunnellen og afholder udgifterne til dette.
Kommunikation
Køge Kyst, Banedanmark, DSB og Teknik- og Miljøforvaltningen laver fælles kommunikation om lukningen af perrontunnellen. Der vil både blive opsat skilte på Køge Station og udsendt fælles pressemeddelelse inden perrontunnellen lukkes.
Beslutning

Forvaltningen og formanden bemyndiges til at kontakte DSB/Banedanmark om manglende venteværelsesfaciliteter på Køge Station.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


205.   Orientering om vandkunsten på Stationspladsen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med opstarten af udvikling af Stationsområdet blev Pontus Kjerrmanns vandkunst, som stod på Stationspladsen, kørt på depot med det formål, at den skulle indarbejdes i det nye område, hvor der er fundet en god placering.

Vandkunsten er blevet renoveret, men genopsætningen af vandkunsten trækker ud, da det skal indpasses i de igangværende belægningsarbejder i området.

Vandkunsten kan først opsættes, når der ikke længere er vibrerende arbejder i nærheden af vandkunsten i en periode på tre uger, ligesom det er vigtigt, at temperaturen ikke kommer under 5 grader i hærdeperioden på tre uger. Desuden har det har vist sig, at det er nødvendigt at forhøje fundamentet til vandkunsten yderligere, for bedst muligt at indpasse vandkunsten i terrænet på Stationspladsen.

I løbet af vinteren vil fundamentet blive forhøjet, og Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger, at genopsætning sker i foråret 2021. Opsætningen tager ca. en måned, og forvaltningen forventer, at opsætningen kan påbegyndes omkring 1. april, hvis vejret og temperaturen er til det.

Økonomi
Køge Kommune har betalt for renoveringen af vandkunsten, mens Køge Kyst betaler for nedtagning og opsætning af vandkunsten.
Kommunikation
Der planlægges at afholde indvielse af vandkunsten i foråret/forsommer 2021, eventuelt i samarbejde med Citycon og/eller kunstforeningen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


206.   Ølbyvej, cykelsti


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. status på cykelstiprojektet tages til efterretning,
 2. der arbejdes videre med en løsning med dobbeltrettet cykelsti over motorvejsbroen.
Baggrund og vurdering

Der blev på Byrådets møde i maj 2020 givet anlægsbevilling til etablering af cykelsti langs Ølbyvej mellem Salbyvej og motorvejen. Cykelstiprojektet er et puljeprojekt med finansiel støtte fra Vejdirektoratet på 40% af anlægsomkostningerne.

I projektet slutter stien ved motorvejsbroen, da det ikke er muligt at etablere cykelsti på broen ved siden af eksisterende kørebane. Cyklisterne vil derfor i den fremtidige situation skulle krydse vejen fra en dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Ølbyvej og fortsætte på kørebanen over broen. Når de har krydset broen vil de skulle krydse kørebanen igen for at komme tilbage på den dobbeltrettede cykelsti. Det er dette projekt, der på nuværende tidspunkt er vedtaget, og som får tilskud fra Vejdirektoratets pulje. Strækningen er markeret med grønt på bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen har overvejet forskellige muligheder for at få cyklisterne mere sikkert over broen. Der er bl.a. kigget på løsninger, hvor cyklister skiftes til at køre over i vestsiden af broen i deres egen bane ved hjælp af et signal, eller hvor alle bilister har rødt, mens cyklisterne frit kører over broen. Løsningerne tager relativt meget kapacitet, da der ikke kan gives grønt, før cyklisterne er nået helt over broen. Det vil sige, der bliver lang ventetid for enten modkørende cyklister eller for bilisterne. Derudover er der pladsproblemer ved den løsning, hvor cyklisterne skal have deres egen bane i vestsiden af broen. Selve cykelbanen bliver meget smal, og der kan ikke skabes optimal afstand til bilisterne.

Forvaltningen har også kigget på en løsning, hvor der etableres dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af motorvejsbroen, således at cyklisterne kan færdes i vestsiden af vejen på hele strækningen. Denne løsning kræver, at bilisterne skiftes til at køre over broen i ét spor ved hjælp af et signal (eksempel vedhæftet som bilag 2). En lignende løsning ses på viadukten på Svansbjergvej. Løsningen vil i følge modelberegninger kunne give op til 27 sekunders forsinkelse i myldretiden, hvis bilisten skal holde for rødt. Fordelen ved denne løsning er, at cyklisterne kan færdes sikkert på hele strækningen og ikke skal ud på kørebanen. Cyklisterne vil desuden kunne køre hele tiden og er ikke reguleret af signalet. Ulempen ved denne løsning er, at der bliver lidt ringere fremkommelighed for bilisterne, hovedsageligt i myldretiden. Dette vil i perioder kunne opleves som en væsentlig gene, da bilisterne er vant til at kunne køre frit. Modelberegninger viser dog, at det kapacitetsmæssigt godt kan lade sig gøre at etablere denne løsning, også med den fremtidige forventede trafikstigning, når omfartsvejen øst om Ølby er etableret.

Forvaltningen foreslår, at såfremt der skal arbejdes videre med en løsning over motorvejsbroen, vælges løsningen med dobbeltrettet cykelsti over motorvejen og signalanlæg til regulering af bilisterne. Strækningen er markeret med rødt på Bilag 1.

Etablering af afmærkning, steler m.m. på motorvejsbroen kræver dog godkendelse fra Vejdirektoratet. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet, der har tilkendegivet, at de er åbne overfor vægtmæssigt meget begrænsede tiltag på broen.

Økonomi
Etablering af dobbeltrettet sti over motorvejsbroen og signalanlæg beløber sig til ca. 750.000 kr. og forventes ikke at kunne indeholdes i det nuværende budget for cykelstiprojektet. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at projektet finansieres af budgettet for Trafiksikkerhedsprojekter 2021.
Beslutning
Ad. 1: Taget til efterretning.
Ad. 2: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


207.   Orientering om drift af naturgræs og vejgræs i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om drift af naturgræs og vejgræs i Køge Kommune tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er i øjeblikket en del henvendelser til Teknik- og Miljøforvaltningen angående tiltag for mere biodiversitet i kommunen. Heriblandt henvendelser angående græsslåning på grønne områder og langs vejene. Derfor gives her en orientering om driften af græsarealer i Køge Kommune.

Teknik- og Ejendomsafdelingen står for vedligeholdelsen af de grønne områder og således også for græsslåningen. Orienteringen gælder områder med naturgræs og vejgræs.

Naturgræs

Køge Kommune drifter ca. 80 ha. naturgræs med 2 årlige slåninger med opsamling i forår og efterår. Naturgræsarealerne plejes i overensstemmelse med ønsker fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, som forvaltningen har en god dialog med.

Arealerne slås af flere grunde. Målet er at holde arealet lysåbent og frit for vedopvækst samt at understøtte udviklingen af en varieret fauna og flora. Når græsset slås og afklippet fjernes, gøres arealet mere næringsfattigt, hvilket betyder, at de større græsarter hæmmes, så der bliver bedre plads til de mere sarte arter. Dermed hjælpes den oprindelige engflora på vej, som er til gavn for flere insekter.

Ved at slå i foråret sættes de kraftige græsarter lidt tilbage, og der skabes lys til de mindre stærke engarter. Slåningen i efteråret handler blandt andet om at fjerne næring fra arealet og fjerne f.eks. tidsler, inden de blomstrer. Samtidig holdes selvsåede vedfrøplanter nede.

Forvaltningen arbejder med langsigtede løsninger, når der planlægges, hvordan et grønt område skal udvikle sig. Den nuværende tilgang til naturgræsarealer har kørt i en del år, og der begynder at vise sig resultater. Det vil dog tage 4-5 år mere, før der vil kunne ses et stort ryk i forhold til den ønskede vilde engflora. Indsatsen på de grønne områder er således velovervejet gennem nøje tilrettelagte driftsplaner.

Vejrabatter med græs udenfor byskiltene

Vejrabat-arealerne udenfor byskiltene anslås til at udgøre ca. 82 ha. Da kun halvdelen af arealet slås to gange årligt, betyder det, at Køge Kommune langs veje udenfor byskiltene har ca. 41 ha. naturpræget græs, som kun forstyrres en gang årligt (efterår). Disse arealer bidrager også til biodiversiteten i kommunen.

Kommunens veje er generelt anlagt med rabatter med varierende bredde for at skabe blandt andet gode vigemuligheder og overblik, så der opnås god trafiksikkerhed. Der arbejdes løbende med at finde en balance mellem trafiksikkerhed og naturpleje på kommunens vejarealer.

Om foråret slås rabatgræsset i ca. 1 meters bredde fra vejkanten. Formålet er god trafiksikkerhed ved at sørge for, at trafikanter kan overskue hele arealet, så kantreflekspæle og eventuelle dyr i rabatten er synlige.

Langs markarealer med frøgræssåninger slås om foråret i fuld bredde, hvis det ønskes af markejeren. Dette er en lovbaseret forpligtelse, som Køge Kommune ikke kan undlade at udføre.

Om efteråret slås vejrabatterne i fuld bredde fra vejkant til skel. Hermed friholdes de offentlige vejes sidearealer for uønsket vedopvækst, der på sigt mange steder ellers ville medføre dårligt overblik for trafikanterne langs vejene.

Af trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske grunde driftes landrabatterne ikke med opsamling.

Vejrabatter med græs indenfor byskiltene

Der arbejdes i øjeblikket på at undersøge, hvor der eventuelt kan etableres længere græs i byzonerne. Det undersøges blandt andet, om midterrabatter på indfaldsveje kan stå med højere græs, uden at det går udover trafiksikkerheden. 

Ved omlægninger eller nyanlæg sigtes der mod i højere grad end tidligere at udlægge fladerne med for eksempel en eng-blanding i stedet for græs.

Der er blandt andet eksperimenteret med såning af eng-blanding på de store nye midterrabatter på Stensbjergvej, ligesom der er lagt løg i midterrabatten på Lyngvej (nærmest motorvejen). I 2020 fik græsset begge steder lov til at stå uklippet indtil august, hvor det blev klippet én gang.

Økonomi

Drift af naturgræs og vejgræs er en del af Køge Kommunes driftsbudget og har derfor ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen tager punktet op i det nye år.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


208.   Anmodning om brug af initiativret - Standsning og parkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget behandler anmodning med nedenstående indhold.

Baggrund og vurdering

Søren D. Brask (V) har den 29. oktober 2020 ønsket at benytte sin initiativret til at fremsætte følgende sag i Teknik- og Ejendomsudvalget snarest muligt:

"I lyset af mange klager over parkeringsbøder i kommunen, primært udenfor Køge by på grund af uigennemskueligt og uhensigtsmæssigt regelsæt vedrørende standsning og parkering i Køge Kommune (bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune af 2/1 2018), fremsætter Venstre ønske om at benytte initiativretten til, at der snarest muligt bliver sat gang i en revision samt gennemgang af reglerne for parkering på kommunens arealer og veje samt en overvejelse af, om hvorvidt det alle steder i kommunen er hensigtsmæssigt at fastholde forbud mod parkering på fortov og vejrabatter, da en eventuel tilladelse/ophævelse af regler kan forbedre trafiksikkerheden flere steder i kommunen."

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Udsat.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


209.   Status på anlægssager - november 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt på Hal 3 pågår endnu med destruktive undersøgelser og beregninger etc., og udbedringsprojektet for hallen er snart klar. Foyeren følger derefter.
Aktivitetsplan er udarbejdet med henblik på udførelse og opnåelse af endelig ibrugtagningstilladelse i 2020, og planen følges.

For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt med afprøvning og test af de tekniske anlæg, og aflevering med efterfølgende ibrugtagning er planlagt til ultimo november.
Detailprojektering af forplads til bygning 1 pågår - forventet udbud januar 2021.

Ny Føllehavegård
Projektforslag er godkendt og dermed fase 1.
Projekteringen er igangsat og forløber planmæssigt.
Skema B forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned, hvor efter kontrakt for fase 2 indgås med totalentreprenøren.

Multihal i Lellinge
De supplerende arbejder i terræn er afsluttet, bortset fra udendørslamperne langs parkeringspladsen. Der er lang leveringstid på lamperne, men de forventes opsat senest medio november 2020.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men efter kommunikation med kurator er der via sikkerhedsstillelsen udbetalt midler til dækning af mangeludbedring og udestående arbejder.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Nu er entreprisen kommet rigtigt i gang, og byggepladsen er færdig etableret.
Nedrivningsarbejderne pågår. Opsætning af overdækning af skolen er opstartet.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er under udførelse og forløber planmæssigt til afslutning primo november. Indvielse med fernisering er udskudt grundet COVID-19.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenoms-arealer:
Anlægsarbejdet er opstartet, men grundet sammenfaldne regnvandsbrønde og usikkerhed om ledninger og brøndes tilstand og placering, er der igangsat registrering af regnvandssystemet.

Ombygning:
Genopbygning pågår fortsat.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Tagudskiftningen er afsluttet, og bygningen er taget i brug.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Der er givet anlægsbevilling til ny daginstitution på Byrådsmødet den 25. august 2020. Lokalplanen har været på Klima- og Planudvalget den 8. oktober 2020 og på Økonomiudvalget den 20. oktober 2020. Materialet for ny lokalplan er udsendt i nabohøring i anden runde. 

Der tegnes pt. på mulige løsningsforslag for placering af daginstitution.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt møde med arbejdsgruppen i september. Afklaring vedr. kvalitet og pris på støjhegn pågår.

Udskiftning af kunstgræstæppe på gl. kunstgræsbane på Køge Stadion 
Boldbanen er taget i brug. Der udestår enkelte mindre færdiggørelses arbejder.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III
Anlægsarbejderne pågår som planlagt. Støjvolden er opbygget, og der arbejdes med etablering af vejafvanding. Paddetunnel er anlagt. Der er udlagt asfalt på skolestien, og asfaltarbejder på vejen pågår. Vej- og stianlægget forventes ibrugtaget ultimo december 2020.   

Trafiksikkerhedsprojekter

Ringstedvej  
Anlægsarbejdet er i fuld gang, og projektet forventes at blive færdigudført i november 2020.

Møllevej og Ølbyvej
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til antal og placering af fartvisere.

Byudviklingsområdet i Køge Nord
Forvaltningen er i gang med at projektere den primære boligvej gennem området. Aktuelt arbejdes på udarbejdelse af dispositionsforslag og planlægning af områdets beplantning. Beplantningen tilrettelægges i kombination med KLAR Forsynings forsinkelsesbassiner, hvor det er muligt. Udover dette arbejdes der på at placere et bredt regnbed i vejarealet, der kan beplantes og optage skybrudsregn.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


210.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden orienterede om Køge Kyst`s overtagelse af parkeringspladser herunder nedtagning af automater.
 • Formanden orienterede om, at stilerne i Vestergade fungerer efter hensigten. Der ses på den samlede trafikafvikling i Vestergade-området.
 • Formanden orienterede om knallertkørsel i Ejby ved Dalbyvej. Knallertkørsel foregår på cykelsti.
 • Formanden orienterede om et SF-indlæg om motion og parkering på Ølbyvejen. Forvaltningen har taget initiativer til bedre skiltning.
 • Formanden orienterede om møde i menighedsrådet i Borup. Vandkunsten i Borup var blevet drøftet herunder, hvornår springvandet fungerer igen. 5. maj-sten ser ETK også på.
 • Formanden orienterede om, at Køge Handel har henvendt sig om hyggebelysning i perioden oktober til april i Køge by.
 • Søren D. Brask (V) spurgte ind til udeservering og Torvet. Forvaltningen sender status og tider til udvalget.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


211.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om, at Køge Kommune udruller kildesortering fra årsskiftet. Coronasituationen forsinker nok processen.
 • Forvaltningen orienterede om bus til Spanager herunder forsøg på henvendelse til Københavns Kommune.
 • Forvaltningen orienterede om coronatiltag i det offentlige rum.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


212.   Eventuelt


Beslutning

Søren D. Brask (V) spurgte ind til placering af lysmaster ved Ivar Huitfelts Vej.

Søren D. Brask (V) spurgte ind til retningslinier for stoppesteder.

Paul Christensen (V) spurgte om støj fra betonknusning ved høj bygning placeret på Bækgaardsvej i Borup. Sagen henvises til Miljøafdelingen i TMF.

Søren D. Brask (V) spurgte ind til ”bolig” i kolonihaveforeningen Den Permanente.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


213.   Orientering om støjvold (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


214.   Automatisering i den kommunale rengøring (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


215.   Overnatning i kolonihaver (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


216.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


217.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.05.21