Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.01.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sag 2 udgår.


Til toppen


2.   1. Økonomiske budgetredegørelse 2020 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
 2. godkender, at der omplaceres -1.014 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget i besparelse på befordringsgodtgørelse. Omplaceringen er flerårig,
 3. godkender, at der omplaceres et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Omplaceringen er flerårig,
 4. godkender, at der omplaceres 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, til Sikring og Forebyggende indsats under Forsikringsområdet,
 5. godkender en budgetomplacering på 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup,
 6. godkender, at der omplaceres 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge svømmehal.
Baggrund og vurdering

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at budget 2020 forventes overholdt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af Budget 2020-analyserne, herunder delanalysen om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Teknik- og Ejendomsudvalgets andel af besparelsen er -1.014 kr., som overføres fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kørsel. Omplaceringen er flerårig.

Der søges omplaceret et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik-  og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Sagen vil blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget ved møde i januar 2020. Omplaceringen er flerårig.

Der søges budgetomplaceret 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, forsikringsområdet, til den sikrings- og forebyggende indsats for kommunens institutioner og ejendomme. Bevillingen anvendes til drift og vedligehold af de automatiske brand- og redningsanlæg samt kontrakt om tilslutning til vagtcentral.

Der søges budgetomplaceret 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Der søges budgetomplaceret 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge Svømmehal. Beløbet svarer til det driftstilskud, der årligt udbetales til Køge Svømme Klub som drifter Herfølge svømmehal.

Budgetrammekorrektionerne fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Udgået.
Bilag

Til toppen


3.   Konsulentforbrug


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter og fokusområder til efterretning.

Baggrund og vurdering

I den offentlige sektor er der en stigende tendens til, at opgaver bliver løst af konsulenter i forskellige sammenhænge. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men det kræver, at der er 100 procent transparens i brug af konsulenter. Køge Kommune har derfor valgt at fremlægge en ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunens brug af konsulenter samt hvilke styringsmæssige værdier, der gør sig gældende i vores brug af konsulenter.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

På baggrund heraf har Direktionen valgt at gå to veje:

 1. Udarbejde en helt ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunes forbrug af konsulenter i forskellige kategorier,
 2. Fastlægge 5 fokusområder for anvendelse af eksterne konsulenter, der har til formål at sikre en offentlig myndigheds, som Køge Kommunes, dokumentation af, at der hele tiden arbejdes med at sikre den optimale udnyttelse af konsulenters arbejde.

Økonomiudvalget har drøftet sagen i december 2019 og besluttet, at fagudvalgene fremover 1 gang årligt tilsendes opgørelser af konsulentforbrug på eget område.

1. Oversigter og kategorier
Første halvdel af denne sag giver et nyt overblik over anvendelse af eksterne konsulenter på Teknik- og Ejendomsudvalgets område samt hvilke konsulentfirmaer, der er brugt. Af vedlagte bilag fremgår det samlede eksterne konsulentforbrug samt en opgørelse over udvalgets eksterne konsulentforbrug.

Konsulentforbruget er i opgørelserne defineret som ekstern opgaveløsning inden for kategorierne:

 • IT,
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR,
 • Økonomi og effektivisering,
 • Organisationsanalyser,
 • Medie og journalist,
 • Tolk og mentor,
 • Byggeri- og anlægsrådgivning.

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne kategoriseret inden for en af ovenstående 7 kategorier. Det fremgår ligeledes af oversigterne, om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Det skal understreges, at advokatudgifter ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men administrationen har også på dette felt et samlet overblik over forbrug.

2. De 5 fokusområder
Anden halvdel af sagen handler om Direktionens ledelsesmæssige fokus på at sikre den bedste
optimering af brugen af konsulenter på driften. Direktionen har fastlagt følgende 5 fokusområder:

 1. Sikre Transparens ved brug af konsulenter. Det er vigtigt, at der er så meget åbenhed som
  muligt om, hvor meget og hvilke konsulenter kommunen bruger. Herunder at direktionen
  også har det fulde overblik over forbruget, så der løbende kan foretages de rette
  ledelsesmæssige vurderinger af, om arbejdet med konsulenter sker på en tilfredsstillende
  måde,
 2. Sikre gode priser ved brug af konsulenter. Ledelsen skal løbende vurdere, om afregningen
  af konsulenter er tilfredsstillende, eller det er muligt at optimere kontrakter, så kommunen
  kan få bedre konsulentpriser ved f.eks. at udlægge større konkurrence mv.,
 3. Vurdere mulighed for om rådgiveransvar kan skærpes. Mange konsulenter rådgiver om mange ting for kommuner og øvrige offentlige myndigheder. Dog viser det sig, at deres rådgivning indimellem er mangelfuld. I disse situationer skal det løbende vurderes, om kommunen kontraktuelt kan skærpe eksterne konsulenters ansvar. Dette fokusområde kan ikke alene løftes af Køge Kommune, men det
  skal undersøges hvad kommunen selv kan gøre for at skærpe rådgiveransvaret,
 4. Sikre at udvælgelse af konsulenter altid sker sagligt. Det er vigtigt, at ledelsen i kommunen
  sikrer, at valg af konsulenter altid sker efter faglig og optimal udvælgelse,
 5. Vurdere løbende om opgaver løses bedst af konsulenter eller internt. Direktionen skal med
  den nye oversigt over forbrug af konsulenter løbende vurdere, om opgaven bedst og billigst
  løses ved brug af eksterne konsulenter eller ved intern opgaveløsning. Altså om det i højere
  grad kan betale sig at insource opgaverne, frem for at de løses af eksterne konsulenter.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Ejendomsudvalget tager opgørelsen over konsulentforbruget til efterretning.

Der er endvidere udarbejdet et særskilt bilag om konsulentforbrug på anlægsområdet.

Styring af rådgiverudgifter på anlægsområdet er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


4.   Udmøntning af ejendomsstrategi - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til implementering af ejendomsporteføljestrategien.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetanalysen vedrørende optimering af ejendomsporteføljen er der en række tiltag som vil optimere driften på ejendomsområdet. Implementeringsomkostninger på 8 mio. kr. anvendes til:

 • Indretning af flygtningeboliger på Ellemarksvej og Blegdammen,
 • Samling af funktioner på Boholtevej,
 • Rokade i Ølbycentret,
 • Hjemtagning af borgere til botilbud i Borup Plejecenter.

Finansieringen er tilstede i Budget 2020 på TEU 143 Ejendomsstrategi, ombygning ved salg af bygninger.

Salget af ejendommene og efterfølgende implementeringsomkostninger vil årligt give en driftsbesparelse på 1 mio. kr., som vil indgå som en del af besparelsespuljen i 2020.

Herudover vil salget af de berørte ejendomme kunne reducere behovet for udgifter til genopretning på 5,4 mio. kr. over de næste 10 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2020 (TEU 143).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Der er i budgettet afsat indtægter for salg af ejendomme (jf. ejendomsanalysen), og de kan ikke realiseres før implementeringsprojekterne er gennemført.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


5.   Køge Idrætspark og hal 3 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. til Køge Idrætspark og hal 3.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen på 31,958 mio. kr. gives til færdiggørelse af projekt Køge Idrætspark, hal 3, bygning 1 og tilhørende anlæg af parkeringspladser m.v. Køge Idrætspark er med det nuværende rådighedsbeløb udført til en færdiggørelsesgrad på ca. 75 %. Køge Idrætspark forventes endeligt afsluttet ultimo 2021, når den sidste bygning er nedrevet og afsluttende anlægsarbejder er udført.

Anlægsbevilling finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019-2021.

Økonomi

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker af resterende afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020-2021 (TEU 132)

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


6.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej og stibelysning.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,060 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb mellem 1,8 - 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikkerhedsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2020 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder, som forventes udskiftet med udgangen af 2020.

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal eksisterende armaturer med højtryksnatrium lyskilder (gult lys) forventes at blive udskiftet i løbet af de næste 3 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,060 mio. kr. i 2020 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


7.   Køge Vejlys, opsætning af fjernaflæste elmålere - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere på alle elinstallationer på vej- og parkarealer.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb under TEU 03A Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsningsmåler) på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere.

Energistyrelsen har vedtaget, at der skal opsættes elmålere på installationer, der ikke i forvejen har elmålere, inden udgangen af 2020. For at opfylde Energistyrelsens krav om at alt elforbrug fremover skal måles, skal Teknik- og Miljøforvaltningen etablere målerskabe og målerrammer for de installationer, der mangler elmålere.

Kravet fremgår af Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere. (BEK nr. 1358 af 03/12/2013).

Det er forvaltningens hensigt, at der bliver opsat målere på de eksisterende installationer uden elmålere. Herunder vejbelysning, dynamiske tavler (fartvisere, P-henvisning), skiltebelysning (påbudstavler), kantafmærkninger, torontoanlæg, pumpestationer og antenneforstærkere. Ved opsætning af elmålere på de eksisterende installationer, samt udskiftning og renovering af skiltebelysningen, opnås en højere refleksklasse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 (TEU 03A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


8.   Ny vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 15,4 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 3 og 4,
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor gældende rammer og budget.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til forlængelse af adgangsvejen til Møllebankerne II i Borup og frem til Ørningevej, etape 3 og etape 4 på i alt 15,4 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløb i budgettet på 2,4 mio. kr. til etape 3, fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021, samt rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i 2021 til etape 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i oktober 2019 udarbejdet vedlagte dispositionsforslag for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup". Dispositionsforslaget omfatter dels forlængelse af Vestre Ringvej til vejforsyning af boligområderne dels stianlæg, der sikrer forbindelse til de eksisterende skolestier på vestsiden af Kimmerslev Møllebæk. Forlængelsen af Vestre Ringvej mod nord anlægges med samme vejprofil som Vestre Ringvej.      

Begrundet i nyt budget ændres det tidligere planlagte projektforløb således, at rådgiverudbud vil omfatte detailprojektering for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup" samt dispositionsforslag og detailprojekt for videreførelse af adgangsvejen: Etape 4 frem til Ørningevej. "Adgangsvejen til Møllebankerne 2 & 3" skal ibrugtages i 2020, mens vejforbindelsen frem til Ørningevej forventes anlagt inden udgangen af 2021. 

Rådgiverudbuddet planlægges udbudt ultimo 2019, således at udpegning af rådgivere kan ske i februar 2020. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en samlet anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til Omfartsvej i Borup med henholdsvis 2,4 mio. kr. (etape 3) og 13 mio. kr. (etape 4). Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, hvor der samlet set er afsat i 15,4 mio. kr. i 2020 og 2021. Rådighedsbeløbene fordeler sig med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 vedrørende etape 3 (TEU 137) og 13 mio. kr. i 2021 til etape 4 (TEU 138).   

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojekterne indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


9.   Trafiksikkerhedsprojekter 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget beslutter, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal udføres i 2020.
Baggrund og vurdering

På Byrådets møde den 28. januar 2020 søges anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2020 ved omplacering af midler fra støjpuljen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har samlet ønskerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på en prioriteringsliste, samt de senest indkomne ønsker på en endnu ikke prioriteret liste. Listerne er vedlagt som bilag. Som beskrevet i sagen på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. december 2019, ønsker forvaltningen i 2020 at opdatere den model, der benyttes til prioritering af projekterne. De senest indkomne ønsker vil i den forbindelse blive prioriteret ind i den samlede liste.

På udvalgets møde i december 2019 besluttede udvalget at omplacere 3. mio. kr. fra støjpuljen til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2020. Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal udarbejdes et projekt for strækningen på Ringstedvej mellem Vemmedrupvej og Vindegårdsvej, således at der på denne strækning kan skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

En løsning kunne være at etablere en krydsningshelle ca. midtvejs, hvor der er et bustoppested. Hellen kan udføres i stil med de heller, der er etableret ved Vemmedrupvej og Vindegårdsvej. Forvaltningen vurderer, at der skal afsættes 1,5 mio. kr. til dette projekt.

Derudover foreslår forvaltningen, at der afsættes 1,5 mio. kr. til et af følgende forslag til projekter fra prioriteringslisten.

 1. Ll. Skensved. Byport og hastighedsdæmpende foranstaltninger.
  Efter åbning af de østvendte ramper i Vemmedrup, kan det gøres mindre attraktivt at køre gennem Ll. Skensved. Vejen er dog en af kommunens overordnede trafikveje og skal derfor holdes fremkommelig også for større køretøjer,
 2. Fartvisere/dynamiske tavler.
  Der er en række strækninger i åbent land, hvor der køres væsentlig stærkere end tilladt. Her vil opsætning af "Din fart"-visere muligvis kunne have en effekt, og det er vanskeligt at etablere egentlige hastighedsdæmpende foranstaltninger på disse strækninger. Det drejer sig bl.a. om Ejbyvej (omfartsvejen), Slimmingevej mellem motorvejen og Byvej, Billesborgvej v. Billesborgskolen og Egøjevej nord for Vedskølle. Derudover foreslås Ryeskovvej i Borup, Ølbyvej i Køge og Ringstedvej i Køge. Inden opsætning skal fysisk mulighed for placering på hver lokalitet undersøges,
 3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Jyllandsvej og Fynsvej.
  Der er en del bilister (næsten halvdelen), der kører for stærkt på Jyllandsvej. Der foreligger ingen nyere målinger på Fynsvej. Ønskerne har været på listen i mange år, og forvaltningen modtog en ny henvendelse fra Fynsvej i 2019.

Det skal også nævnes, at der ligger et færdigtegnet trafiksikkerhedsprojekt for Hestehavevej i Herfølge, som blev fravalgt til udførelse i 2018, da det samlede tilbud for projekterne blev for dyrt. Projektet omfatter ombygning af alle tre "pladser", bump og forskønnelse af pladserne. Dette projekt beløber sig til ca. 2,5 mio. kr., og der vil derfor skulle findes yderligere ca. 1 mio. kr., hvis projektet skal udføres samtidig med projektet på Ringstedvej. Alternativt kan man dele projektet op i etaper og afsætte 1 mio. kr. til anden etape i 2021.

Økonomi
Udførelse af ovennævnte projekter er betinget af, at Byrådet godkender omplacering af de 3 mio. kr. fra støjpuljen, jf. sag nr. 161 på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. december 2019.
Beslutning
Trafiksikkerhedsgruppen inddrages, inden der træffes beslutning.
Bilag

Til toppen


10.   Kanaliseringsanlæg ved Værftsvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at skitseprojekt for et kanaliseringsanlæg på Værftsvej anbefales overfor Kultur-og Idrætsudvalget og Teknik-og Ejendomsudvalget.

Marinaudvalget 18-12-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med klimasikring har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Køge Jorddepot planlagt jordopfyld på Køge Marina. Klimasikringen omfatter følgende: 

 • Opfyld til kote 3 på Rødfyrsmolen,
 • Udbygning af jordvolden ind mod erhvervshavnen, således at der skabes læ for fremtidigt bådoplag langs volden,
 • Opfyld til kote 3 på arealet nord for den eksisterende grusparkering ved Nordstranden.

Jordopfyld nord for grusparkeringen kræver, at der etableres et kanaliseringsanlæg i forbindelse med Køge Jorddepots arbejdsvej fra Værftsvej, således at der sikres trafiksikkerhed i forbindelse med kørsel af jord. Der er udarbejdet et skitseprojekt og givet et prisoverslag. Se bilag 1. De nævnte forslag til forbedringer (lukning af adgangsvej til Karas genbrugsplads, min. 60 meter lang svingbane og lyssignal) er ikke taget med i prisoverslaget, da de først er relevante at vurdere, hvis adgangsvejen på sigt åbnes for biltrafik til Nordstranden. 

Forvaltningen vurderer, at en åbning af jorddepotets adgangsvej til brug for jordopfyld i en midlertidig periode kan lade sig gøre under forudsætning af, at der etableres en svingbane, som er lang nok til, at der ikke sker opstuvning på Værftsvej i forbindelse med indkørsel til marinaen. Dimensionerne på kanaliseringsanlægget skal kvalificeres i forbindelse med godkendelse af et vejprojekt.

Det er hensigten, at Køge Jorddepot etablerer kanaliseringsanlægget ved Værftsvej som en del af jordopfyldet. Det forventes, at kanaliseringsanlægget kan etableres i sommerperioden. Jordopfyld kan ske, når kanaliseringsanlægget er etableret, og badesæsonen er afsluttet. Det vil sige i efteråret 2020.

Når jorddepotet har afsluttet arbejdet med jordopfyld nord for den eksisterende grusparkering, skal adgangsvejen lukkes igen. Såfremt adgangsvejen efterfølgende ønskes åbnet for biltrafik til Nordstranden, kræver det en forudgående analyse af behovet for en adgangsvej samt en stillingtagen til den overordnede trafikale løsning i marinaen, bl.a. stillingtagen til en eventuel opgradering af den sydlige adgangsvej via Bådehavnen. Forvaltningen indstiller, at analysearbejdet udføres i forbindelse med en ny lokalplan for marinaen. 

Hvis adgangsvejen på sigt åbnes for biltrafik til Nordstranden forudsætter det, at den eksisterende vejadgang fra Værftsvej til radiomasten, som ligger vest for vejen, lukkes, således at der ikke etableres et firbenet kryds. Der skal i den forbindelse findes en alternativ vej til masten.

Der er givet landzonetilladelse til jordopfyld på Rødfyrsmolen og udbygning af jordvolden. Arbejdet er påbegyndt og omfatter etablering af en ny adgangsvej til Rødfyrsmolen.

Køge Jorddepot arbejder inden for et "hvile i sig selv"-princip, hvorfor jorddepotet ikke må have udgifter i forbindelse med jordopfyld. Det forventes ikke, at det samlede jordprojekt inklusiv adgangsvej til Rødfyrsmolen og kanaliseringsanlæg ved Værftsvej kan rummes inden for "hvile i sig selv"-princippet. Forvaltningen indstiller derfor, at Marinaudvalget bidrager med 300.000 kr. til det samlede jordprojekts gennemførelse.

Økonomi

Kanaliseringanlægget ved Værftsvej forventes at medføre en udgift på 300.000 kr. Beløbet kan afholdes inden for Kultur- og idrætsudvalgets driftsramme, nærmere bestemt budget for Marinaudvalget.

Beslutning
Godkendt, idet der lægges vægt på, at der er tale om en midlertidig løsning i forbindelse med jordanlægsarbejde.
Bilag

Til toppen


11.   Status på anlægssager - januar 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Samlet er projektet ca. 60 % afsluttet. Resterende anlægsbevilling søges frigivet på møderække i januar 2020.
Hal 3 følges tæt med hensyn til udtørring af gulve, og det gode samarbejde med Dansk Halbyggeri er intakt. For nuværende følges tidsplanen.
Forplads ved Hal 3 opstartes i december 2019, og planlægges afsluttet i 1. kvartal 2020 samtidig med ibrugtagning af hallen.
For bygning 1 afholdes følgegruppemøde 12. december 2019, hvor forprojektet gennemgås. Der er søgt byggetilladelse.
Status på vandskade i Køgehallerne er, at gulvet er udskiftet og ibrugtaget i Hal 2, samt at taksering for Hal 1 fortsat pågår.

Ny Føllehavegård
Projektet er netop igangsat, og anlægsbevilling søges frigivet på møderække i januar 2019/2020.
Bygherrerådgiver tilknyttes projektet med opstart af programmering primo 2020.

Multihal i Lellinge
Hallen er afleveret fra entreprenør. Den eksisterende pavillon forventes nedrevet uge 51, og der etableres p-plads og petanquebane.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Dispositionsforslaget og dertilhørende økonomi er godkendt af Teknik- og Ejendomsudvalget den 12. december 2019. Hovedprojektering pågår og materiale til udsendelse for prækvalifikation af entreprenører er påbegyndt.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning blev opstartet juni 2019. Entreprenøren har oplyst, at der er leveringsproblemer fra producenten, og at det er medvirkende til, at det trækker ud med at få afsluttet udbedringen.

Rehabiliteringscenter
Skema C afventer fortsat endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt følger planen med indvielse i 1. kvartal 2020.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision pågår.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen blev ibrugtaget i starten af november. Legepladsprojektet er næsten færdigt. Grundet meget vand på legepladsen er der en udfordring med udlægning af rullegræs. 

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
4 af de 5 indbudte totalentreprenører har afgivet tilbud.
Evaluering af tilbud pågår.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Tagudskiftning er opstartet og pågår. Nedtagning af lys, lyd og sceneudstyr er afsluttet, nyt udstyr er projekteret og planlagt, der indhentes priser.

Køge Nord - Parkér og Rejs
Stationen er i drift.  

Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Leverandøren har underdimensioneret kamerasystemet. Leverandøren leverer ekstra master og kameraer så alle biler kan registreres. Løsningen kan indarbejdes i februar 2020. Så P-henvisning kan idriftsættes.

Plantearbejder på stationsforpladser og ved P-arealer påbegyndes medio november måned og forventes afsluttet med udgang af 2019. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår. Der drøftes og undersøges bl.a. referencepriser og kvalitetskrav til støjskærmen. I Silent city-regi har der været afholdt støjpuljeseminar.

Kunstgræsbane i Ejby
Der indkom ikke bemærkninger til VVM screeningen for banen i Ejby. Kontraktskrivningen pågår og arbejdet forventes opstartet først i januar.

Busbro over Lille Syd-banen
Anlægsarbejdet er i gang og forventes færdig i slutningen af juni måned 2020. Sydligt brofundament samt væg er støbt. Nordlig brofundament er ligeledes støbt og nordlig væg støbes inden jul. Der er udlagt første lag asfalt på cykelstien. Der er udfordringer med godkendelse af råjord til indbygning. Der er for nuværende godkendt 2.000 ton jord, så der kan startes på indbygning af jord.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Der blev derudover orienteret om Dansk Halbygs konkurs.


Til toppen


12.   Movias Mobilitetsplan 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om høringsprocessen tages til efterretning. Den kollektive trafikborgergruppe inviteres til møde primo 2020.
Baggrund og vurdering

Movia har den 20. november 2019 udsendt Mobilitetsplan 2020 i høring til kommuner, regioner, styrelser, trafikselskaber og en række interesseorganisationer. Høringsfristen er fastsat til den 20. marts 2020. Mobilitetsplanen erstatter den tidligere trafikplan. Mobilitetsplanen udstikker de overordnede retningslinjer for Movias arbejde med "Sammenhæng på tværs", "Grøn og bæredygtig omstilling", pendlingen til og fra arbejdspladser og kollektiv mobilitet udenfor de større byer. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har endnu ikke haft anledning til at nærstudere forslaget til Mobilitetsplan 2020. Forvaltningen bemærker indledningsvis, at linje 121 ikke er en del af det strategiske net i den foreslåede mobilitetsplan, linje 120 var en del af det strategiske net i trafikplan 2016.

Forvaltningen forslår følgende interne proces i Køge Kommune vedrørende høringen af mobilitetsplanen:

 • Orientering til Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. januar 2020,
 • Movia-konference for borgmestre/udvalgsformænd (endnu ikke berammet) januar 2020,
 • Drøftelse i den kollektive trafikborgergruppe, januar/februar 2020,
 • Behandling af høringssvar i Teknik- og Ejendomsudvalget den 12. marts 2020.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


13.   Sygefraværsrapport for Teknik- og Ejendomsafdelingen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at OPUS-sygefraværsrapport for Teknik- og Ejendomsafdelingen for august-oktober 2019 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert kvartal modtager Teknik- og Miljøforvaltningen OPUS-sygefraværsrapporter. Herunder afdelingsrapporter for hver af forvaltningens afdelinger. Rapporten for Teknik- og Ejendomsafdelingen for 3. kvartal, august 2019 til oktober 2019, viser en nedgang i sygefraværet for 2019, når der sammenlignes med de foregående 6 måneder.

Til gengæld er sygefraværsprocenten for de seneste 12 måneder steget til 4,7 procent, hvor procenten for de forrige 12 måneder til sammenligning lå på 2,9 procent.

Tabel 2 i rapporten viser forklaringen på sygefraværsprocenten. De seneste 12 måneder er sygefraværet generelt faldet, men sygefraværsprocenten for sygemeldinger på 91+ dage er steget fra 0 procent de forrige 12 måneder til 37 procent de seneste 12 måneder. Det er en markant stigning i langtidssygemeldinger, som helt naturligt vil have en betydning for den samlede sygefraværsprocent.

Af Tabel 3 kan ses, at der i løbet af de seneste 12 måneder har været 7 sygefraværsperioder på mere end 91 dage: 1 i ETK Rengøring og 3 i henholdsvis ETK Ejendomme og ETK Veje og Byrum.

Der er fortsat et ledelsesmæssigt fokus på at håndtere sygefraværsprocenten i Teknik- og Ejendomsafdelingen. Der afholdes samtaler med den sygemeldte, ligesom der foretages vurderinger angående eventuel omfordeling af arbejdsopgaver i henhold til den sygemeldtes mulighed for videre arbejde.

Hvis det vurderes, at den sygemeldte ikke vil være i stand til fremadrettet at vende tilbage på arbejde, kan det ende med en opsigelse grundet sygdom.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


14.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Møde afholdt med DSB om togbetjening,
 • Interviews med studerende om genopretning og Teaterbygningen,
 • KL's udspil om P-afgifter samt grøn omstilling,
 • Astrid Kraghs svar på borgmesterens henvendelse om P-afgifter,
 • TEU-formanden deltager i Teaterbygningens bestyrelse, og Flemming Christensen (C) er personlig suppleant.

Til toppen


15.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Orientering om de tekniske og juridiske muligheder for at indføre gratis parkering med efterfølgende betaling.

Beslutning
 • Ny høring fra Vejdirektoratet om ny Stevnsvej - linjeføringer.

Til toppen


16.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


17.   Lejeaftale (Lukket punkt)Til toppen


18.   Udbud af bortforpagtning af areal (Lukket punkt)Til toppen


19.   Tilbud på ombygning (Lukket punkt)Til toppen


20.   Status i den kollektive trafik (Lukket punkt)Til toppen


21.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.03.20