Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.09.2021 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)


150.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


151.   Anlægsbevilling - tilbygning (legestue) til Væksthuset på Gartnervej, Bjæverskov


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om etablering af en legestue i Bjæverskov til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd,

     2. at der søges rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til etablering af en legestue i Bjæverskov.Børneudvalget 01-09-2021
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget har på møde den 3. marts 2021 drøftet behovet for lokaler til en legestue til dagplejen i den vestlige del af kommunen (Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby). Behovet er opstået, da de tidligere lokaler på Gartnervej 18 nu er taget i brug som integreret dagtilbud.

Børneudvalget besluttede blandt flere mulige løsninger at gå videre med opførsel af nye lokaler som en tilbygning til Gartnervej 18.  

Projektet på Gartnervej 18 indeholder legestue, toilet/pusleplads, garderobe og kontorfaciliteter. Udvendigt etableres barnevognsoverdækning og et skur.

Udgiften til projektet er i efteråret 2020 estimeret til 4,5 mio. kr. Det bemærkes, at der på grund af overophedning i byggebranchen kan være prisstigninger i forhold til den estimerede pris. Der henvises til bilag med prissat dispositionsforslag, der beskriver to løsningsmuligheder på hhv. Vemmedrupvej 235 og Gartnervej 18. 

Projektet forudsættes finansieret af midler afsat på anlægsforslag TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen, med 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Økonomi
Etablering af legestuen vil medføre driftsudgifter til afledt bygningsmæssig drift på ca. 42.000 kr. årligt fra 2023. Disse skal indarbejdes i budgetlægningen for 2023-26.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt frigivelse til anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive ikke blive påvirket, da finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 vedrørende Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose (133A).
Beslutning
Ad. 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


152.   Status på anlægssager - september 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark 
Med afsæt i ibrugtagningstilladelsen for Hal III, er der aftalt fælles indvielse af Hal III og omklædningsbygningen fredag den 24. september 2021.

Den uvildige undersøgelse for Hal III vedrørende forstærkningsprojektet har foreløbigt initieret et dialogmøde med de implicerede parter tirsdag den 7. september 2021 omkring de i aftalerne anførte tilbagesøgningsforbehold og en økonomisk fordeling under hensyntagen til hvert sit ansvar og tilhørende forpligtigelser.
Forpladsen ved Bygning 1 (omklædningsbygningen) afsluttes medio september, og parkeringspladsen afsluttes i november med ibrugtagning primo december. Det vil sige noget inden udbudstidsplanens afleveringstermin ultimo februar 2022. Dog er der udskudt arbejde i form af slidlag, som udføres inden medio maj 2022.
Det for området fælles affaldsskur kræver separat byggetilladelse, og bliver leveret og opsat fra forventet sidst i oktober, så det burde også være på plads primo 2022.

Ny Føllehavegård
Byggeriet følger gældende tidsplan.
Workshop 5 er afholdt den 19. august 2021 med følgegruppen, hvor byggeriets materialevalg blev fremvist, drøftet og planlagt for den resterende byggeperiode.

Renovering af Vemmedrupskolen
Fase I er færdigombygget og ibrugtaget. Fase I er indskolingen og mellemtrinnet, alle faglokaler samt PLC og SFO. Fase II bliver færdig primo oktober. Fase II er udskolingen samt administration og personalerum.

Udearealerne opstartes i efteråret, når beplantning er mulig. Herefter skal petanquebanen flyttes, og pavillonskolen nedtages.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.

32 plejeboliger Køge Nord
Skema C afventer mindre arealkorrektion i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Indvielse 26. august 2021.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Projektering af daginstitution pågår. Sag om tumlesal og anlægsbevilling var på egne dagsordner i august.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Projektering, registrering og miljøscreeninger pågår, og der er afholdt møder med brugerne. Håndværkerne er kontaktet. 3 ud af 4 adspurgte ønsker at give pris. Ombygningsarbejderne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen og Skovboskolen forventes opstartet i oktober og indflytning i de nye lokaler kan ske lige inden jul. For de tre øvrige skoler gælder, at ombygningsarbejder er planlagt til opstart februar 2022.

Ombygning af Beredskabsstation
Byrådet besluttede på mødet 25. maj 2021 at give en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet med fokus på de bygninger, der benyttes af Beredskabet.

Projektering pågår, og projektet forventes udbudt i løbet af efteråret/vinteren. Pavillonarbejder forventes afsluttet inden udgangen af 2021, og byggearbejder forventes afsluttet i sommeren 2022.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Projektet er sat på pause, til der er opnået anlægsbevilling, hvilket forventes på Byrådsmødet i september 2021.

Status er, at der er udarbejdet prissat dispositionsforslag for det byggeri, der kan holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Derudover er der lavet et forslag for en eventuel etape 2.

Når/hvis projektet igangsættes, vil der i forbindelse med projekteringen blive taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier, som efterfølgende skal godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 
Arbejdsgruppen har meddelt, at den ikke mener, at projektet kan realiseres inden for en overskuelig fremtid, og vil derfor opfordre beboeren til at finde løsninger enkeltvis.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III 
Revision af dispositionsforslag for omfartsvejens videre forløb frem til Ryeskovvej vil blive forelagt udvalget efter sommerferien. Borgermødet har afstedkommet flere løsningsforslag, som nu er indarbejdet i mulige scenarier for anlæg af omfartsvejen. Scenarierne skal drøftes forinden den næste fase af projektering igangsættes. Forvaltningen vil ind over efteråret forsøge at påbegynde dialog om arealerhvervelse med lodsejere.     

Byudviklingsområdet i Køge Nord 
Anlægsarbejdet er nu godt i gang, og jordarbejdet pågår. Der arbejdes med 4 dumpere, der afrømmer muldjorden og etablere et jorddepot ud mod Egedesvej. Der har været afholdt ledningsmøder, og det er planlagt at foretage en styret underboring af Nordstjernen. Et 10-Kilo volts-kabel krydser vejprojektet 5 steder, så omlægning af kablet er drøftet med el-selskabet. Kablet planlægges omlagt i uge 35. Entreprenøren kan herefter etablere hovedkloakken på den sydlige vejstrækning. 

Der opsættes to pyloner med information om vejprojektet. Pylonerne placeres på Egedesvej og Nordstjernen, der hvor skybrudsvejen tilsluttes de eksisternede veje.

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej 
Rådgivende Ingeniørfirma ATKINS har udarbejdet hovedprojekt  for Ølbyvej. Der har været afholdt licitation på signalanlæg og jordarbejder. De billigste entreprenører er valgt og starter først i september 2021.

I Forprojekt for Salbyvej er Ll. Salby Landsbylaug taget med på råd, og forprojektet er fremlagt for borgere og lodsejere langs Salbyvej primo juli.  Herefter pågår arbejder med endelig projektering, som skal ligge til grund for arealerhvervelse, arkæologiske forundersøgelser samt udbud af anlægsopgave. Der har medio august været afholdt åstedsmøder med lodsejere langs Salbyvej. På grund af sagsbehandling af dispensationsansøgning for fredning ved Gl. Køge Gård  i Fredningsnævnet og indsigelser vedr. afvandingsprojektet for cykelstien bliver projektet ikke opstartet i år. Selve trafiksikkerhedsprojektet i Ll. Salby bliver udført i i efteråret 2021.

Broer og bygværker 
Stibro over Vindegårdsvej til Vemmedrup Skole.

Billigste entreprenør er godt i gang og følger tidsplanen. På grund afaf materialesvigt mangler den afsluttende brobelægning. Broen er taget i brug. 

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


153.   Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd at godkende strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. 
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

 • en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi 'blot' byggede nyt og ikke justerede adfærd.
 • et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP).

I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelsesefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

Strategi

Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres på grund af andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan 'Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper' fremlægges til godkendelse.

Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje.

Strategien er brudt op i fire målsætninger:

 1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennemarbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.

 2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.

 3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.

 4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

Forslag til strategi vedlagt.

'De næste skridt'

Til at understøtte implementering af strategien er 'De næste skridt' udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag.

Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør.

'De næste skridt' samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering. 

Høring

Strategien har været i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalg (Skoleudvalget, Børneudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget) i juni måned. Høringssvar fra Hoved MED-udvalget vedlagt.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


154.   Dispositionsforslag Borup omfartsvej Etape 4 og 5


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget:

 1. At orientering om mulige scenarier for anlæg af Borup omfartsvej, Etape 4 og 5 tages til efterretning. 

 2. At udvalget drøfter, hvilket scenarier der inddrages i udarbejdelse af næste projektfase for omfartsvejen, herunder:
 • Scenarie 0, som kan realiseres indenfor afsat budget.
 • Scenarie 1A, som kan realiseres indenfor afsat budget.
 • Scenarie 3, som udløser behov for yderligere finansiering.
 • At vejadgang fra Vestre Ringvej til Møllebankerne etape 3 nedlægges efter udbygning af området.
 • At etablering af vejtilslutning til 4. ben i eksisterende rundkørsel ved Møllevej først sker, når udbygning af boligområde nord for Kløvestedvej realiseres. Løsningen udløser behov for yderligere finansiering.
Baggrund og vurdering

Efter vedtagelse af budget for anlæg af Borup omfartsvej, Etape 4 og 5, har rådgivende ingeniørfima Niras udarbejdet et dispositionsforslag for etablering af omfartsvejen øst om Borup, bilag 1. Forslaget er udarbejdet indenfor rammerne af det vedtagne budget og budgetbeskrivelse.

Dispositionsforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside 2 uger før, det blev fremlagt på et online borgermøde den 25. marts 2021. På mødet, og i en 2-ugers efterfølgende spørgeperiode, blev der fremført en række velbegrundede bekymringer og fokuspunkter til dispositionsforslaget fra borgere og interessenter i området. Alle indkomne bemærkninger og spørgsmål er efterfølgende anonymiseret og samlet besvaret i et offentliggjort svarskrift. Spørgsmål og bemærkninger omhandler bl.a. trafiksikkerhed, herunder bløde trafikanter, støjpåvirkning af eksisterende bebyggelse og placering af omfartsvejen i forhold til eksisterende bebyggelser. De indsamlede fokuspunkter og indsigelser har givet konstruktive input til at belyse og udarbejde yderligere alternative løsningsscenarier for etablering af omfartsvejen.

De løsningsscenarier, der er udarbejdet for at imødekomme de konstruktive indput fra borgermødet er præsenteret i tillæg til dispositionsforslaget, bilag 2. Opsummering af grundlaget for løsningsscenarierne fra både dispositionsforslaget og tillægget til dispositionsforslaget er behandlet i et teknisk notat, bilag 3.

Med afsæt i det tekniske notat anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen at imødekomme og indarbejde input fra borgermødet ved den videre projektering og efterfølgende etablering af omfartsvejen, så vidt det er teknisk muligt, og der kan findes nødvendig finansiering.

Følgende forskellige scenarier er udarbejdet:

 • Scenarie 0: Det oprindelige dispositionsforslag, der beskriver en løsning, som kan realiseres indenfor det afsatte budget, bilag 4. 

 • Scenarie 1:  Vejens placering mellem rundkørslerne flyttes længere væk fra eksisterende bebyggelse med den konsekvens, at hastigheden på omfartsvejen skal sænkes til 60km/t, bilag 5. 

 • Scenarie 1A:  Rundkørslen ved Ryeskovvej flyttes mod nord til moseområdet, hvorved afstanden til eksisterende bebyggelse kan øges uden at hastigheden nedsættes, bilag 6. 

 • Scenarie 2:  etablering af stitunneler ved Ørninge og Ryeskovvej og ændring af rundkørselsløsning med 3 og 4-benede kryds, bilag 7. 

 • Scenarie 2A: etablering af stitunnel ved Ørninge og cyklistkrydsning i niveau ved Ryeskovvej samt ændring af rundkørselsløsning med 3 og 4-benede kryds, bilag 8. 

 • Scenarie 3: kombinationsløsning af scenarie 1A og 2A. Etablering af stitunnel ved Ørninge med ændring af rundkørselsløsning til 4-benet forsat kryds samt flytning af rundkørsel ved Ryeskovvej mod nord til moseområdet, hvorved afstanden til eksisterende bebyggelse kan øges, bilag 9. 
Økonomi

De forskellige scenarier med tilhørende økonomi og karakteristika er vist i vedlagte skema, bilag 10.

Etablering af omfartsvej øst om Borup scenarie 0 (bilag 4) inkl. arealerhvervelse, arkæologiske forundersøgelser og anbefalede følgearbejder, forventes at kunne realiseres indenfor det nuværende budget for omfartsvejens etape 4 og 5

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at omfartsvejens scenarie 1A eller scenarie 3 er løsninger, der på bedst mulig måde tilgodeser og inddrager borgernes input fra borgermødet, under behørig hensyntagen til trafiksikkerhed og andre tekniske forhold.

Scenarie 1A er ca. 2 mio. kr. dyrere end scenarie 0. Scenarie 1A forventes at kunne realiseres indenfor budget.

Scenarie 3 er ca. 6 mio. kr. dyrere end scenarie 0 og udløser en meromkostning på ca. 2 mio. kr. udover det budget, der er til rådighed. Dertil kommer omkostninger til anbefalede afledte arbejder på ca. 1,5 mio. kr. 

Lukning af adgangen mellem omfartsvejen og Møllebankerne etape 3 inkl. beløber sig til ca. 0,2 mio. kr. og forventes at kunne indeholdes i det nuværende budget.

Det 4. ben i eksisterende rundkørsel ved Møllevej kan etableres for ca. 3,5 mio. kr. og kræver yderligere finansiering. 

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med scenarie 1A.

Bilag

Til toppen


155.   Søndre Havn - nye offentlige veje og vejstruktur


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der i forbindelse med realisering af Køge Kyst-projektet på Søndre Havn Etape SH 1 – SH 6 godkendes

 1. at opklassificere de private fællesveje ”Søndre Molevej” og ”Søndre Havnevej” til offentlige veje og gennemføre en delvis omlægning,

 2. successivt at udlægge stierne ”Engkanten” og ”Kajkanten” som offentlige stier, efterhånden som masterplanen for Søndre Havn gennemføres,

 3. at forlængelsen af Strandpromenaden, ændrer status fra tidligere offentlig sti til offentlig vej.

 4. successivt at iværksætte nedlæggelsesprocedure for private fællesveje og ubenævnte vejarealer, som gennemskærer byggefelter på Søndre Havn Etape SH 3 til SH 6, (Søndre Kajgade, Andelsvej, Østre Havnevej, del af Søndre Molevej, efterhånden som lokalplaner tilvejebringes).

 5. at endelig beslutningskompetence delegeres til forvaltningen, om nedlæggelse af private fællesveje jf. pkt. 4 samt kompetence til at godkende og optage offentlige veje og stier jf. pkt. 1, 2 og 3.

Baggrund og vurdering

For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst – Køge Søndre Havn Etape SH 3 til SH - 6 skal der ske en række ændringer i vejstrukturen, som er beskrevet i trafikplanen for området. Trafikplanen er indarbejdet i lokalplanerne for projektet: Lokalplan 1040, Lokalplan 1081 og Lokalplan 1087 – og vil blive indarbejdet i kommende lokalplaner for SH 5 og SH6.

En række private fællesveje gennemskærer kommende byggefelter og skal derfor nedlægges efterhånden, som byggefelterne etableres. Det drejer sig om Søndre Kajgade, Andelsvej, Østre Havnevej, en del af Søndre Molevej, samt 4 unavngivne vejarealer. Arealerne er ejet af Køge Kyst og fremgår af bilag 1.

Ifølge kapitel 11 i Lov om private fællesveje træffer Byrådet beslutning om nedlæggelse af private fællesveje. Inden beslutning kan træffes, skal der gennemføres en høringsprocedure jf. lovgivningen. Principperne for fremtidige private fællesveje fremgår af bilag 2.

Ifølge § 15 i lov om offentlige veje, træffer Byrådet beslutning om optagelse af nye kommuneveje og –stier. Ifølge Delegationsplan 2018 er det Teknik- og Ejendomsudvalget, der har beslutningskompetencen. Beslutningskompetencen ønskes i denne sag delegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Den fremtidige offentlige vejbetjening (kommuneveje) ind i området etableres via Søndre Molevej og Søndre Havnevej, der omlægges og forlænges samt opklassificeres til offentlige veje. Endvidere vil der langs Søndre Havns ydre grænse mod strandengen og havnen etableres 2 nye stier, hvor det er hensigten, at disse skal være offentlige kommunestier: Engkanten og Kajkanten, hvilket fremgår af bilag 2.

Strandpromenaden fra Sveasvej, i syd-/østlig retning har tidligere været offentlig sti, men er driftet og administreret som offentlig vej, siden ibrugtagningen af byggerierne SH 1 -3. Det drejer sig om en strækning på ca. 165 meter.

Intensionerne omkring infrastrukturen og vejstatus fremgår dels af del-prospekterne for SH 1 – SH 4 og lokalplanerne, og er i overensstemmelse med vejstatus på bilag 2 – Fremtidige vejforhold.

Økonomi
Afledt drift af offentlige veje er indeholdt i aftale omkring driftsopskrivning med Køge Kyst.
Kommunikation

Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside og sendes til direkte berørte parter.

Beslutning
Ad. 1-5: Godkendt.
Bilag

Til toppen


156.   Ny parkeringsstrategi 2022


Indstilling

 Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

 1. Teknik- og Ejendomsudvalg og Klima- og Planudvalg
  at godkende nedenstående emner og det videre arbejde med en ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte. 

 2. Økonomiudvalget 
  at orientering om sagen tages til efterretning.

 

Baggrund og vurdering

I den nye Kommuneplan for 2021-2033 er tilføjet et afsnit omkring ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte. Effekterne af de store forandringer fra den tidligere parkeringsstrategi fra 2012 skal evalueres, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor igangsættelse primo 2022 af arbejdet med ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte, som skal belyse de fremtidige potentialer på parkeringsområdet. 

Forvaltningen foreslår, at følgende emner belyses i en ny parkeringsstrategi:

Vurdering af det samlede parkeringsbehov
Siden sidste parkeringsstrategi har bymidten ændret sig markant. Der er indført betalingsparkering og Køge Nord Station har trukket flere pendlere derud. Derudover er der sket og vil fremadrettet også ske store ændringer i detailhandlen. Alt dette har betydning for parkeringsbehovet, og derfor skal der gøres status for det samlede behov for offentlige parkeringspladser i bymidten.

Evaluering af betalingsparkeringen

Siden 2018 har flere offentlige parkeringspladser været omfattet af betalingsparkering. Der kan være behov for justeringer, herunder afgrænsning af zoner og priser.

Opladningsmuligheder for el-biler på offentlige parkeringspladser

Som led i den grønne omstilling er det forventningen, at antallet af elbiler vil øges betragteligt. I bymidten er der allerede beboere, der efterspørger lademuligheder og også handlende/besøgende i bymidten vil have ønske om lademuligheder. Dette kan også blive et konkurrenceparameter for detailhandlen i Køge Bymidte.

Etablering af en kommunal parkeringsfond

I forbindelse med byomdannelse og fortætning i Køge bymidte kan det være vanskeligt at finde plads til både opholdsarealer og parkeringsarealer, hvorfor nogle projekter ikke kan realiseres.
En løsning på dette kan være at etablere en parkeringsfond, hvor en grundejer kan betale kommunen for at etablere de nødvendige parkeringspladser på et egnet areal i nærheden.

Frigivelse af parkeringsarealer ved Køge Torv og i handelsgaderne

For at øge fremkommeligheden og frigive plads til andre funktioner som stadepladser og udeservering kan det belyses, om der kan nedlægges parkeringspladser og findes erstatninger for disse, samt gennemføres trafikale omlægninger i de centrale handelsområder.

Arealudlæg til nye offentlige parkeringsanlæg

Kommuneplanen indeholder en række arealreservationer til offentlige parkeringsanlæg, og det skal belyses, om disse arealreservationer skal fastholdes/ændres, eller om nogle arealer skal frigives til andre anvendelser.

Forvaltningen foreslår at inddrage handelslivet og grundejerforeningerne i forarbejdet ved at genoplive følgegruppen for betalingsparkeringen.

Parkeringsstrategien vil endeligt skulle besluttes i Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget, inden den realiseres.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Følgegruppen inviteres til løbende møder med fremlæggelse af forvaltningens fremskridt og vil få lov at kommentere på denne.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


157.   Godkendelse af handicapparkeringspladser


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der etableres 5 nye handicapparkeringspladser i Køge.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget flere henvendelser vedrørende etablering af nye handicapparkeringspladser i Køge by. Udvalget skal beslutte, om ønskerne skal imødekommes.

Der er på nuværende tidspunkt indkommet følgende ønsker om nye handicapparkeringspladser, jf. kortbilag:

• Sankt Gertrudsstræde 31         • Lille Kirkestræde 1
• Sankt Gertrudsstræde 37 • Søndre Badevej 2H
• Dyrlundsvej 2 • Søndre Molevej 8F

Når der skal træffes beslutning om at reservere p-pladser til handicappede, skal der tages højde for at fremmes tilgængeligheden for de handicappede, forringes parkeringsmulighederne for de øvrige bilister i området. Derfor har forvaltningen været i tæt dialog med P-teamet for at afdække det generelle parkeringsbehov i de ansøgte områder.

For Sankt Gertrudsstræde gælder, at der er ledig parkeringskapacitet i området, der omfatter to større P-anlæg. Der er i forvejen afmærket 3 handicapparkeringspladser, og forvaltningen vurderer, at der med fordel kan etableres yderligere to pladser i området.

På Lille Kirkestræde er der en mindre parkeringsplads, hvor den ene bås vil kunne markeres som handicapparkeringsplads.

På Dyrlundsvej parkeres der langs kantstenen, og her kan markeres en parkeringslomme med handicapparkering.

Med ovenstående to tiltag imødekommes kommunens handicappolitik, der skal sikre lige adgang for alle. 

På Søndre Badevej er der allerede etableret 2 handicapparkeringspladser, og det vurderer forvaltningen er tilstrækkeligt, da der også findes parkeringskælder under Søndre Badevej 2. Almindelig størrelse biler kan godt benytte parkeringskælderen.

Området ved Søndre Molevej er under udbygning, og de planlagte handicapparkeringspladser i området er derfor endnu ikke etableret. Der vil kunne etableres en midlertidig handicapparkeringsplads med nummerplade, da der i dette tilfælde er tale om en stor handicapbil, der ikke kan benytte parkeringskælderen.

Forvaltningen anbefaler at imødekomme de 5 ud af 6 ønsker og etablere 5 nye handicapparkeringspladser, hvoraf de 4 af dem er offentlige parkeringspladser. Hvis det med tiden viser sig, at de ikke er ledige for de personer, der har ansøgt, kan det overvejes at reservere dem til en bestemt nummerplade. Det bør dog kun være ved særligt tungtvejende handicap, som f.eks. kræver hjælpere ved ind- og udstigning eller andre forhold, der kan lægedokumenteres, at denne løsning vælges. Evaluering foretages om 2 år.

Teknik- og Ejendomsudvalget har, i henhold til delegationsplan 2018, beslutningskompetencen til at træffe afgørelse i henhold til Færdselsloven §92, der blandt andet omhandler bestemmelser om parkering.

Den foreslåede skiltning skal godkendes af politiet.

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat driftsbudget. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


158.   Knudepunktsskilt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om knudepunktsskiltet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Regionerne har i samarbejde med Movia igangsat et arbejde med at få opsat knudepunktsskilte ved relevante skiftesteder i kommunerne i de to regioner. Formålet er at gøre mødestederne tydelige for Flextrafik/plusturkunder og brugere af samkørselstjenester, samt skabe et netværk, hvor samkørsel og kollektiv transport knyttes tættere sammen. Skiltene er med til at synliggøre koblingen mellem de offentligt støttede transporttilbud og mulighederne for delemobilitet, og dermed bidrage til en bedre mobilitet for borgerne.

Knudepunktsskiltet er et letgenkendeligt fysisk mødested, hvor den kollektive trafik mødes med andre mobilitetsløsninger for at udveksle passagerer. Skiltet sikrer, at passagerer og chauffør let kan finde hinanden.

Movia har i dialog med Teknik og -Miljøforvaltningen udpeget 7 steder til placering af knudepunktsskiltet. Det drejer sig om følgende stationer: Borup, Lille Skensved, Tureby, Ølby, Køge og Køge Nord. Skiltet placeres i relation til parkeringspladser til samkørsel, plustur mv. og i synlig afstand til bus- og tog. Det er vigtigt, at der allokeres en eller flere parkeringspladser i tilknytning til skiltet.

Minimumskravet for at sætte et knudepunktsskilt op er, at der er kollektiv trafik samt en reserveret korttidsparkering. Det gode knudepunkt bør også have gode faciliteter som ly/læ, bænke, skraldespand, toilet. Ligesom god cykelparkering, delebiler, delecykler, mv. med fordel kan tænkes ind. Men disse er ikke en forudsætning.

Som supplement til ovenstående er det vigtigt, at der også allokeres ressourcer til udarbejdelse af indsatser omkring knudepunktsskiltet: Fysiske faciliteter, kommunikationsmateriale, way-finding og trafikinformation.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at ovenstående forudsætter Midt- og Vestsjællands Politis endelige godkendelse af skiltenes placering.

Økonomi

Knudepunktskiltene er finansieret af Regionerne. Det vil sige, at der kun er udgifter forbundet med opsætning af skiltene, ca. 10.000-15.000 kr. og til indsatser omkring knudepunktskiltet, ca. 15.000-20.000 kr.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


159.   Status for trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. orienteringen tages til efterretning
   
 2. det drøftes, om projektet skal forsættes eller stoppes.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 20. december 2016 en anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. til trafikstøjsdæmpende foranstaltninger på Ringvejsstrækningen.

Byrådet valgte at tilbyde medfinansiering af en støjskærm til beboerne på 7 prioriterede vejstrækninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende orienteret Teknik- og Miljøudvalget om sagen på møder den 6. april 2017 og den 2. november 2017.

På baggrund af den prioriterede liste på 7 strækninger har forvaltningen supporteret nedsættelse af 3 arbejdsgrupper, bestående af beboere fra de 3 første strækninger på listen. Forvaltningen har tilbudt de 3 beboergrupper at medfinansiere anlægsudgifterne til støjskærme med 50% i et trafikstøjspartnerskab med Køge Kommune.

De 3 strækninger er Ringvejen ud for Skovparken, Stensbjergvej ud for Frugthaverne og Københavnsvej ud for Langesvej og Frihedsvej.

Arbejdsgruppernes arbejde har bl.a. resulteret i skitseforslag med visualiseringer af støjskærmenes udformning, som arbejdsgrupperne har kunnet bruge i dialogen med de øvrige beboere i de enkelte områder.

Processen med at blive enige i større beboergrupper har være vanskelig. I boligselskabet, afdeling Skovparken, valgte bestyrelsen ikke at arbejde videre med det udarbejdede forslag. I Frugthaverne, som er ejerlejligheds- og andelsforeninger, kunne der ikke opnås enighed foreningerne i mellem om det udarbejdede forslag. På Langesvej og Frihedsvej har arbejdsgruppen også valgt at stoppe det videre arbejde, og arbejdsgruppen opfordrer nu beboerne til at finde løsninger på gener ved trafikstøj enkeltvis.

Det er forvaltningens opfattelse, at beboergrupperne særligt har haft vanskeligt ved at finde enighed om størrelsen af egenbetalingen.

På baggrund af erfaringerne med beboergruppernes vanskeligheder med at opnå enighed, og om at give tilsagn på tilbud om trafikstøjspartnerskab og 50% medfinansiering på de 3 første strækninger, vurderer forvaltningen, at arbejdet med at understøtte oprettelsen af trafikstøjspartnerskaber skal drøftes, og at ressourcerne, der går til at understøtte projektet både medarbejdertid og økonomisk, skal vurderes i sammenhæng med den generelle travlhed og opgavemængde, der er i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der er blevet givet en anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. til projektet.

Der er blevet afholdt udgifter til rådgivere, og der er blevet overført 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Der resterer 5,3 mio. kr. af bevillingen på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Drøftet.

Bilag

Til toppen


160.   Trafikstøj fra Køge Bugtmotorvejen, Munkevangen - Munkeageren


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering omkring trafikstøjbelastning af Munkevangen og Munkeageren, samt lokale støjskærme ved Køge Nord Station, tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med anlæg af Køge Nord Station med start i 2018, blev der nedtaget 2 lokale støjskærme for enden af Snogebækstien, for at give plads til station og stationsforplads. Efter nedtagning af skærme var der i området stor utilfredshed med fjernelsen og en forventning om nye foranstaltninger til at imødegå støj fra motorvej og jernbane, specielt i området omkring Munkevangen og Dyssevangen.

Inden nedtagning af skærme udførte Teknik- og Miljøforvaltningen en akkrediteret støjmåling for at dokumentere støjniveauet i området før nedtagning. Efter åbning og ibrugtagning af Køge Nord Station er der udført en ny støjmåling, så resultaterne kunne sammenlignes. 2. måling var dog ikke valid, da den blev udført i dagene, hvor Danmark blev lukket ned på grund af Corona. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2021 iværksætte endnu en støjmåling, så der er valide og sammenlignelige data for støjens udvikling.

For at nedbringe støjen i området blev der i forbindelse med anlæg af Køge Nord Station anlagt en 7 m høj støjvold langs motorvejen. Denne vold har haft en positiv effekt på støjpåvirkningen i området. Men områderne omkring Munkevangen og Munkeageren er forsat påvirket af trafikstøj fra motorvejen, der ligger over miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1079, vedrørende udvidelse af parker og rejsanlæg på Køge Nord Station S-banesiden, er der udført supplerende undersøgelser af støjudfordringerne i området omkring Munkevangen og Munkeageren. Der er screenet forskellige løsningsmodeller for at nedbringe støjpåvirkningen i området.

Der er udført trafikstøjmodelbegninger på i alt 8 forskellige scenarier med støjskærme, jordvolde og en kombination heraf. Beregninger og resultater fremgår af bilag 1, ”Køge Nord, støjreducerende tiltag.

Konklusioner på undersøgelsen peger på, at en forhøjelse af den eksisterende støjskærm langs Køge Bugtmotorvejen, er den eneste af de undersøgte løsninger, som har en positiv effekt på nedbringelse af trafikstøjen i området.

Støjskærmen langs motorvejen er ejet af Vejdirektoratet, og en eventuel ændring af denne kan kun ske, hvis Vejdirektoratet tillader dette. 

Udover trafikstøjunderundersøgelsen for lokalplan 1079, er der tillige udført en supplerende undersøgelse, hvor effekten af lokale støjskærme er vurderet. Det vil sige lokalt placerede støjskærme, opsat i umiddelbar nærhed af de mest støjbelastede ejendomme ved Munkevangen og Dyssevangen.

Der er udført undersøgelse af i alt 4 forskellige scenarier med lokal placering og design af støjskærme for at dæmpe trafikstøjen fra motorvejen, og resultater fremgår af bilag 2, ”Støjskærme ved Snogebækstien”.

Undersøgelsen konkluderer, at der kun kan opnås marginale reduktioner af vejtrafikstøjen ved etablering af lokale skærme. Der kan dog være en ikke uvæsentlig psykologisk effekt af at opstille støjskærme.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

Kommunikation

Bilag 1 og bilag 2 fremsendes til orientering til grundejerforeningen Munkeageren og berørte husejere ved Munkevangen og Dyssevangen.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


161.   Støjvold ved Vemmedrup - orientering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering omkring støjvold i Vemmedrup, tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Efter henvendelser fra borgere i Vemmedrup om øget støjpåvirkning efter etablering af støjvold langs vestmotorvejen ved Vemmedrup, redegøres herunder for tilblivelsen af volden og forudsætningerne herfor og muligheden for at tilplante skråningen mod motorvejen med en buskbeplantning.

En gruppe borgere fra Bjæverskov Nærmiljø, Økonomiudvalget og formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget, har ved et foretræde for transportudvalget i december 2011, givet udtryk for trafikstøjen i Bjæverskov og Vemmedrup er steget til et uacceptabelt niveau og foreslår, at der etableres en støjskærm eller en støjvold på strækningen. Økonomiudvalget i Køge Kommune har efterfølgende støttet op om ønsket.

På denne baggrund retter Køge Kommune henvendelse til Banedanmark, København - Ringstedprojektet, og anmoder om, at det undersøges, om der kan disponeres jord fra baneprojektet til anlæg af en støjvold ved Vemmedrup. 

Banedanmark lader udarbejde et teknisk notat bilag 1, der beskriver effekten af en støjvold placeret ved Vemmedrup, mellem Vemmedrup-Bjæverskov og ved Bjæverskov, samt belyser de forudsætninger Banedanmark lægger til grund for at indgå i et samarbejde med Køge Kommune om etablering af volden.

Notatet beskriver, at en etablering af en støjvold ved Vemmedrup vil have en stor støjdæmpende effekt, mens der ikke er tilstrækkeligt plads til etablering af en effektfuld vold ved Bjæverskov.

Sagen er behandlet ved Byrådets møde den 27. august 2013, hvor Byrådet beslutter, at Køge Kommune meddeler Banedanmark, at volden ved Vemmedrup kan anlægges. 

Banedanmark afholder omkostninger til arealerhvervelse og etablering af volden, og Køge Kommune overtager efterfølgende arealer, hvorpå volden etableres samt forestår den fremtidige drift og vedligehold af volden. 

Teknik- og Ejendomsudvalget er senest orienteret i møde den 6. marts 2014.

Støjvolden er nu etableret og overdraget til Køge Kommune i henhold til "betinget delaftale om overdragelse af Vemmedrupvolden mellem Køge Kommune og Banedanmark", Bilag 2. Volden har en højde på ca. 6 meter over motorvejen, dog stigende til ca. 8 meter ved motorvejsrampen ved Ejbyvej. Volden er tilsået med græs. Det vil være muligt at arbejde med tilplantning af volden på skråningen mod motorvejen. Udforming og udstrækning af beplantningen skal afstemmes med Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har i perioden 2019 - 2020 etableret en ny 5,5 meter høj støjskærm langs Vestmotorvejen, der starter ved Vemmedrupvolden og forløber forbi Bjæverskov. Støjskærmen er tilsluttet volden. Det betyder, at der nu er udført støjreducerende tiltag langs Vestmotorvejen, helt fra Regnemarksværket ved Bjæverskov frem til krydset Ejbyvej/Ringstedvej/motorvejsrampe 33.

Økonomi

Hvis volden skal tilplantes, vil der være omkostninger til etablering af beplantningen og den efterfølgende løbende drift.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


162.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Processen med at finde plads til model-byggerne.
 • Connect Køge har opgivet planerne om en skøjtebane.
 • Borgerhenvendelse om miljøvenlig bålplads.
 • Kommende møde med Parken om app.    

Til toppen


163.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Ny organisation.
 • Køretiden på strækningen Strandvejen til Københavnsvej er tilbage på 2019-niveau.
 • Udfordring med anlæg af cykelsti langs Salbyvej på grund af fredning.

Til toppen


164.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


165.   P-Hus Sdr. Havn - godkendelse af Idéoplæg, proces og bevilling (Lukket punkt)Til toppen


166.   Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti langs Ølbyvej (Lukket punkt)Til toppen


167.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


168.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.09.21