Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.11.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


138.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Flemming Christensen (C) deltog ikke under punkterne 147 - 151.


Til toppen


139.   Genopretning 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 under TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2020".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den prioriteringsliste, som er godkendt på møde den 9. oktober 2019 i Teknik- og Ejendomsudvalget (vedhæftet).

Det bemærkes, at prioriteringslisten for 2020 indeholder projekter for i alt 40,8 mio. kr. Heraf forudsættes 20,8 mio. kr. finansieret af nærværende anlægsbevilling, og de resterende 20 mio. kr. er afsat på driftsrammen. 

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Prioriteringslisten for 2020 er sendt i høring i fagudvalgene i november 2019. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker via det afsatte rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. i 2020 (TEU 101). 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


140.   Belysning på Torvet i Køge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. under mødet besigtiger Torvet,
 2. beslutter, hvilken armaturtype der fremover ønskes på Torvet.
Baggrund og vurdering

Sagen videreføres fra Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 3. januar 2019, under pkt. 7.

Den eksisterende belysning fra 1996 er designet af lysdesigner Gunvor Hansen, som lagde vægt på, at torvegaderne skulle belyses kraftigere end selve Torvet. Der blev endvidere lagt vægt på, at belysningen skulle opfattes som en hyggelig belysning med en halvrummelig virkning, så ikke kun belægningen er belyst, men også således, at de fine gamle bygninger som omkranser Torvet, ses uden at være direkte belyst.

Der blev fremstillet specielt designede master i to forskellige højder, lavest i krydset over Torvet og ½ meter højere på torvegaderne. Armaturet er en tung glaskuppel fra Thorn Ligthing, som er endeligt udgået af produktion. Da der sker jævnlige påkørsler af masterne med det resultat, at kuplerne falder ned og splintres, ses i dag flere forskellige armaturer på masterne.

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet den 3. januar 2019, at nye armaturer skulle tilstræbe at være kuppelformede, som de eksisterende, og desuden at bede en lysdesigner komme med forslag.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu prøveopsat to forskellige armaturer, som efter forvaltningens opfattelse gengiver det oprindelige tænkte lys bedst muligt.

På hjørnet af Torvet og Nyportstræde er monteret en ataljé Lykten, som er et svensk produkt. Kuplen er fremstillet i en prismatisk kuppel. Ydersiden er glat for bedre renholdelse og refererer i størrelse og udseende præcis til de gamle armaturer. Indvendig er armaturet forsynet med en centreret prismatisk stav med LEDdioder. Der er topafskærmning samt mulighed for sideafskærmning. Elektronikken er Philips standardkomponenter og selve kuplen er fremstillet til Køge Torv. Armaturet giver et fint lys på gaden samtidig med, at konturerne af Torvets bygninger fint ses i en blød belysning. Der ses en mindre blænding fra LEDdioderne.

På hjørnet af Torvet og Kirkestræde er monteret et armatur, som er specielt designet af designeren Morten Lyhne. Kuplen er konstrueret med lidt oval form, som er med at fastholde belysningens oprindelige udseende, og som samtidig løfter armaturet æstetisk, uden at det går ud over det klassiske torv. Kuplen er konstrueret i let mønstret stødsikker polycarbonat med udvendig glat overflade. Indvendig er armaturet forsynet med et aluminiumsnet som afskærmer for blænding, og som samtidig difunderer lyset, så de omkringstående bygninger ses i en blød belysning. Armaturet giver et fint lys på gaden. Elektronikken er Philips standardkomponenter.

For begge armaturer er der mulighed for at tilkøbe RGB-moduler, som kan udsende forskelligt farvet belysning.

Til de oprindelige kupler anvendes 100 W lyskilder i torvegaderne og 50 W i krydset over Torvet. Med nye LED-armaturer forventes forbruget nedsat til under 1/4 af nuværende forbrug. Det samme gælder begge armaturer.

Der findes i alt 44 armaturer på Torvet (29 i torvegaderne og 15 i krydset), og en udskiftning af alle armaturer på en gang vil ikke være realistisk indenfor det nuværende driftsbudget for vejbelysning. 

Økonomi

Der er ikke afsat særskilte budgetmidler til udskiftning af Torvets belysning.

Med kommunens øvrige renoveringsbehov vil en totaludskiftning af Torvets belysning ikke kunne indeholdes i nuværende budget for vejbelysning; men med en mindre omprioritering af driftsmidler i 2019- og 2020-budgetter, vil det være muligt at udskifte armaturerne på Torvet.

Udskiftningsprisen vil afhænge af det valgte armatur.

Forvaltningen har modtaget tilbud på de to armaturtyper ved indkøb af 50 stk.:

 • ataljé Lykten, 750.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. stk.
 • Morten Lyhne-armaturet, 675.000 kr. svarende til 13.500 kr. pr. stk.

Hertil skal tillægges 58.685 kr. til demontering, bortskaffelse og montering.

Efterfølgende leverancer af 5 stk.:

 • atalje Lykten, 23.500 kr. pr. stk.
 • Morten Lyhne-armaturet, 15.500 kr. pr. stk.
Beslutning

Udvalget besluttede at vælge "Morten Lyhne"-armaturet.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig belysning på færdselsarealet.


Til toppen


141.   Valkyriens gamle bygninger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at fraflytningen af Valkyriens lokaler på Sdr. Molevej 22 sker jf. den gældende lejekontrakt.

Baggrund og vurdering

Siden 2003 har Valkyrien Køge lejet arealet på Sdr. Molevej 22 af Køge Kommune. Valkyrien har nu fået nye lokaler og ønsker at fraflytte de gamle lokaler. I den forbindelse har Valkyrien rettet henvendelse til Køge Kommune og spurgt, om bygningerne jf. lejekontrakten skal fjernes ved fraflytningen, eller om bygningerne skal overtages ad Køge Kommune.

Lejekontrakten er indgået den 1. september 2003 mellem Køge Havn og Valkyrien. Under punkt 8, ”Lejemålets aflevering” står som følger:

"Med mindre andet aftales, kan udlejer kræve arealet afleveret i samme stand som ved overtagelsen, det vil sige ryddet for bygninger incl. fundamenter samt eventuelle forureninger, idet omfang gældende regler og aftaler tilsiger dette."

Køge Kommune har ingen driftsmidler til arealet, og en eventuel overtagelse af bygningerne ville gå ud over kommunens vedligeholdelsespulje.

Der er jf. ovenstående intet grundlag for at bevare Valkyriens gamle bygninger, og det vurderes derfor, at lejemålet skal fraflyttes og afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


142.   Brev til Transport- og Boligudvalg og transportministeren om indsats mod trafikstøj


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune v/ borgmester Marie Stærke er medunderskriver på et brev til Transport- og Boligudvalget og transportminister Benny Engelbrecht. Brevet er underskrevet af borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Køge kommuner.

Brevet indeholder en opfordring til Transport- og Boligudvalget og transportministeren om at vedtage en national trafikstøjsstrategi, at afsætte tilstrækkelige midler til støjreducerende tiltag langs statens vej og jernbaner, at prioritere indsatsen mod trafikstøj, hvor problemet er størst og endelig at gå i dialog med kommunerne om, hvilke tiltag som bedst kan iværksættes for at reducere trafikstøjsbelastningen.

Brevet til Transport- og Boligudvalget og transprotministeren er udarbejdet indenfor det kommunale samarbejde i GATE 21 projektet Silent City.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


143.   Strategi for modtagelse af ren jord - støjskærmning langs statsveje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der arbejdes videre med projekt for støjvolde bygget med ren overskudsjord ved følgende lokaliteter:

 1. Algestrup, langs Sydmotorvejen,
 2. Lellinge, langs Sydmotorvejen,
 3. Køge Nord, øst for Køge Bugt Motorvejen ved TSA 31b,
 4. Køge Nord STC, etape 3 og boligområde vest for Nordstjernen.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er med en lang række store anlægsprojekter en betydelig bidragsyder til "produktionen" af ren overskudsjord. Der er begrænsede muligheder for at bortskaffe denne rene jord i dagens marked, og derfor ender ren jord ofte med at blive flyttet over store afstande. Ved at have lokale modtagemuligheder sikres en mere klimavenlig infrastrukturudbygning i Køge Kommune. 

Der en række forudsætninger som der skal tages højde for inden anlæggelsen af støjvolde:

Miljølovgivningsmæssige forhold:
En støjvold bygget af ren overskudsjord langs vej vil være omfattet af generel screeningspligt jf. Miljøvurderingsloven og vil muligvis skulle miljøvurderes efter denne. Ligeledes vil der (afhængig af den konkrete jord som skal modtages) skulle gives tilladelse til en støjvold efter Miljøbeskyttelsesloven, såvel som der vil skulle udarbejdes en lokalplan for en støjvold. I behandlingen af en støjvold efter både Miljøvurderings- og Miljøbeskyttelsesloven vil det være et væsentligt element at kunne dokumentere en konkret nyttiggørelse af placere jord i en støjvold. Hvis ikke der kan dokumenteres en nyttiggørelse betragtes volden som et deponi, og projektet vil blive underlagt affaldsafgift. En støjdæmpning betragtes som nyttiggørelse, andre samfundsgavnlige formål (eksempelvis rekreative) kan ligeledes betragtes som nyttiggørelse. Hvis en støjvold anlægges højere end nødvendigt, betragtes den som et deponi.

Økonomiske forhold:
For en række referenceprojekter (Nærheden, Galgebakken, Røjlegrøften, Ishøj) er der opnået en pris på mellem 15-38 kr./ton modtaget ren jord. Et realistisk bud på oparbejdelses- og håndteringsomkostninger er 15-25 kr./ton, der vil således potentielt kunne genereres et overskud ved etablering af støjvolde med ren jord. Hvorvidt et eventuelt overskud fra etableringen af en støjvold kan føres tilbage til andre infrastrukturudbygningsprojekter eller byggemodninger i kommunen er genstand for forskellig juridisk fortolkning og praksis i en række kommuner. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger mulighederne herfor som en del af det igangværende analysearbejde, ligesom forvaltningen også undersøger eventuelle støjvoldes indflydelse på ejendomsforhold og størrelsen på salgbare/byggeretsgivende arealer.

Køge Jorddepot:
På forvaltningens bestilling har DLA Piper udarbejdet et notat (bilag 1), som konkluderer, at Køge Jorddepot ikke kan forestå etablering af støjvolde i Køge Kommune uden for Køge Havn. I stedet kan Køge Kommune selv forestå etableringen. DLA Piper vurderer, at dette ligger indenfor Kommunalfuldmagten såfremt en støjvold ikke overdimensioneres. Dette er i øvrigt i tråd med "nyttiggørelses-kravene" fastsat i miljølovgivningen.

Som en del af forvaltningens arbejde med at udpege mulige lokaliteter til placering af ren jord har forvaltningen engageret Rambøll til at udarbejde en rapport (bilag 2), som analyserer virkningen af støjvolde i 7 eller 12 meters højde langs udpegede dele af statsvejnettet i Køge Kommune. Rapporten tager udgangspunkt i "Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023" og de deri udpegede strækninger. Der er ligeledes foretaget en analyse af forskellige højder på støjvolden ved Køge Nord Station (bilag 3), og forvaltningen har selv udarbejdet et notat med en række relevante lokaliteter (bilag 4). Nedenfor følger en kort vurdering af de enkelte lokaliteters status og relevans i et videre arbejde, lokaliteterne kan ses på kort i bilag 5:

Algestrup: Antallet af støjbelastede boliger i Algestrup kan reduceres med op til 55% ved en 12 meter høj støjvold sammenbygget med en støjskærm. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med dette projekt.

Ølby: Støjvolde kan ikke placeres, så de giver støjdæmpning i Ølby Landsby. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med dette projekt.

Lellinge: Antallet af støjbelastede boliger i Lellinge kan reduceres med op til 38 % ved en 12 meter høj støjvold sammenbygget med en støjskærm. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med dette projekt.

Bjæverskov: Projektet er ikke længere relevant, Vejdirektoratet bygger støjskærm langs den pågældende strækning. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med dette projekt.

Køge Nord - øst for Køge Bugt Motorvejen ved TSA 31b: En forhøjelse af den eksisterende støjvold fra 7 til 12 meter vil bidrage til yderligere støjreducering i et større område. Voldens højde vil have indflydelse på størrelsen af det salgbare areal på "bagsiden" af denne. Voldens højde vil således skulle optimeres ud fra de tre kriterier: Støjdæmpning, jordkapacitet og arealbehov. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med dette projekt.

Køge Nord - STC, etape 3 og boligområde vest for Nordstjernen: Virkninger af en støjvold mellem STC, etape 3 og det kommende boligområde i Køge Nord er endnu ikke kvantificerede. Det forventes dog, at en støjvold vil være et krav for boligudbygning. Volden er omtalt og vist med højder fra 6 til 18 meter i den reviderede Masterplan for Køge Nord. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med dette projekt.

Klavervej 5: Anlæg af resterende vold forventes snarlig opstartet.

Køge Marina: Kan anlægges i Køge Jorddepot-regi, analyseres ikke nærmere.

Økonomi
Udgifter til rådgivnings- og juridisk bistand afholdes på Veje og Byrums driftskonto.
Beslutning

Godkendt.

Den eksisterende støjvold ved Vemmedrup indgår også i det videre arbejde.

Bilag

Til toppen


144.   Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at notat om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo vedr. sæson 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Grundlaget for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Indsatsplanen blev vedtaget i starten af 2019.

Igennem sæsonen har forvaltningen været i kontakt med over 75 grundejere. I forlængelse heraf blev der i juni udsendt 20 varsler om påbud. Ved efterfølgende opfølgning var der kun 2 tilfælde, hvor der blev udstedt et egentligt påbud. De 2 tilfælde blev efterfølgende efterkommet, og det var derfor ikke nødvendigt at udføre bekæmpelse for ejers regning.

Sæsonens forløb er beskrevet i bilaget: Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Notat vedr. sæson 2019.

Forvaltningen vurderer, at modellen, som er testet i 2019, bør videreføres uændret i 2020.

Særlige indsatser i 2020:

 • Forvaltningen vil tage kontakt til Vejdirektoratet vedrørende bekæmpelse på deres arealer,  
 • Med det kendskab vi har til de private forekomster af kæmpe-bjørneklo, vil forvaltningen prioritere besigtigelse af de ejendomme, der i 2019 har fået varsel eller påbud,
 • Hegnspuljen og myndighedsarbejde gennemføres med midler fra Naturhandleplanen.  
Økonomi

De samlede omkostninger for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i 2019 er 364.000 kr.

Heraf:

 • 160.000 kr. fra Naturhandleplanen,
 • 110.000 kr. fra grønne anlæg,
 • 94.000 kr. fra ETK Drift.

Samlede omkostninger for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i 2020 er budgetteret til 370.000 kr.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


145.   Status på anlægssager - november 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Opførelse af Hal 3 har over de seneste måneder været udfordret på fremdriften med forholdsvis store nedbørsmængder. Bygningen er nu lukket, og der er igangsat varme og affugtning. Udtørring af betondæk følges tæt med ugentlige huggeprøver og analyser. Den planmæssige ibrugtagning ultimo 2019 er derfor udskudt, idet der påregnes 8-10 ugers udtørring før gulve kan lægges i stueplan.
Som opfølgning på den konstaterede vandskade i bestående Hal 1 og Hal 2, er der afholdt møde med de involverede parter. I Hal 2 færdiggøres det nye gulv i uge 49, hvorefter skadeopgørelse vil foreligge. Hal 1 er ikke endeligt takseret.

For infrastruktur/parkering er udbud på forpladsen ved Hal 3 afsluttet, og kontrahering pågår. Der forventes opstart medio denne måned.

Projekteringsmøder afholdes på Bygning 1 og byggeret 2. Følgegruppen inddrages igen når forprojekt foreligger.

Grundejerforening er under forberedelse, primært med fokus på byggeret 1 og den ibrugtagne hjørnebygning 3 med tilhørende parkeringer. Byggeret 2 påtænkes indarbejdet samtidig, så hele projektområdet er inkluderet.

Multihal i Lellinge
Hallen er planlagt til aflevering den 14. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillon, og der etableres p-plads og petanquebane.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Programmering og dispositionsforslag for indretning, tekniske behov og forundersøgelser pågår. Der er gennemført 2 runder med brugerinddragelse.

Der opstartes en ny runde med brugerinddragelse, for underprojekter; skimmelrenovering af hallen og klubben.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning blev opstartet juni 2019.

Rehabiliteringscenter
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Forslag til Kunstprojekt godkendt, og i samarbejde med den udvalgte kunstner, KØS og Rehabiliteringscentret fortsættes det videre arbejde. Kunstudsmykning planlægges indviet primo 2020.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision pågår.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen er færdig, bortset fra mangeludbedring. Legepladsprojektet er gået i gang, og vi forventer, den er færdig medio november 2019. 

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
De 5 inviterede totalentreprenører har modtaget udbudsmaterialet, og besigtigelse med de bydende er gennemført.
Parkvej nr. 122-126 er overdraget til Køge Kommune. Bygningerne er sat i tomgang frem til opstart for ombygning.
Parkvej nr. 120 anvendes af DAB frem til overtagelse den 1. maj 2020.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
På Byrådsmødet den 29. oktober 2019 bevilligede Byrådet 9,5 mio. kr. til udskiftning af taget over salen i Teaterbygningen. Armeringen i porebetonen er rustet, og taget har ingen bæreevne længere.

Projektering og planlægning af tagudskiftningen er opstartet og pågår. Nedtagning af lys, lyd og sceneudstyr er i gang.

Køge Nord - Parkér og Rejs
Stationen er i drift.  

Banedanmarks entreprenør arbejder fortsat på at færdiggøre Kirstinedalsstien mod Egedesvej, som er spærret ved stiens underføring ved S-banen. Stien forventes åbnet ultimo november måned. 

Entreprenøren arbejder på mangeludbedring af de sidste mangler på Parker og Rejs.

Der udestår dele af vejbelysning på P-arealer som følge af forsinkelse fra lampeproducenten. Arbejdet påbegyndes i uge 47.

Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Der arbejdes på at idriftsætte systemerne.

Plantearbejder på stationsforpladser og ved P-arealer påbegyndes medio november måned og forventes afsluttet med udgang af 2019. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår. Der drøftes bl.a. referencepriser og kvalitetskrav til støjskærmen.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er anlægsarbejdet afsluttet, og der holdes indvielse 16. november kl. 13.

Arbejdet med indhentning af tilbudspriser for banen i Ejby pågår. Tilslutningstilladelse er indhentet, og VVM-screening er blevet offentliggjort.

Busbro over Lille Syd-banen
Anlægsarbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo maj 2020. Der er støbt fundament for det sydlige brofæste, og det nordlige fundamentsarbejde er opstartet. Der pågår støbning af elementer for broens fløjvægge.  Kritiske signalledninger langs Lille Syd-banen er nu omlagt inden sporspærringen i weekenden uge 46 -47. Anlæg af busvej mod nord til Ølsemagle Kirkevej pågår ligeledes. Har der dog udfordringer med tykke muldlag, som skal udskiftes med egnede materialer.   

Cykelsti Ejby imod Køge
Den sidste del af cykelstien er opstartet. Cykelstien forventes indviet den 20. december 2019.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


146.   Ulykkestal 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Vejdirektoratet har netop udgivet rapporten "Ulykkestal fordelt på politikredse". Rapporten indeholder en status for trafikulykker i 2018 på landsplan og fordelt på de 12 politikredse.

Generelt er antallet af ulykker på landsplan (både materielskade og personskade) steget lidt i 2018 i forhold til 2017. Dog er antallet af dræbte faldet en smule.

Midt- og Vestsjællands politikreds omfatter 10 kommuner. Antallet af personskadeulykker i politikredsen er steget i 2018 i forhold til 2017 men ligger stadig lavere end landsgennemsnittet. Normalt anvendes 5-års perioder, når der kigges på ulykkestal. Antal tilskadekomne har varieret i perioden 2014-2018, og samlet set er antallet af tilskadekomne steget med ca. 10% (fra 162 til 178). Antallet af dræbte har ligeledes varieret, men er lavest i 2018 (10 dræbte).

I forhold til landsplan adskiller Midt- og Vestsjællands politikreds sig ved at have flere dræbte og tilskadekomne på motorcykel og flere mødeulykker (hvor trafikanter kører med modsatrettet kurs, fx overhalingsulykker). Til gengæld er antallet af tilskadekomne fodgængere og cyklister lavere end landsgennemsnittet. Derudover ligner ulykkestyperne i store træk resten af landet.

Opgørelsen over antal dræbte pr. kommune viser, at Køge har flest dræbte (4) i 2018. Heraf er en af ulykkerne dog sket på motorvejen. På kommunens veje var der i 2018 2 ulykker med i alt 3 dræbte. Generelt ligger antallet af dræbte på ca. 0-5 om året i kommunerne i politikredsen. Således var der fx 0 dræbte i Køge Kommune i 2017, hvor der var 5 i Roskilde. Tallene er så små, så det er svært at konkludere, om det "går den rigtige vej" ved kun at se på antallet af dræbte.

Som det ses på nedenstående figur varierer det samlede antal dræbte og tilskadekomne i Køge Kommune en del fra år til år. Da tallene er relativt små, kan det ændre sig fra år til år, om man ser et fald eller en stigning, når der ses på den seneste 5-års periode. I perioden 2014-2018 ses dog en meget svag stigning. Når vi har alle ulykkestal for 2019, vil den seneste 5-års periode (2015-2019) formentlig vise et fald. På nuværende tidspunkt er der registreret 14 tilskadekomne i 2019, men året er ikke omme endnu, og alle ulykker bliver først endeligt registreret i 2020.

 

Samlet antal dræbte og tilskadekomne for Køge Kommune

Rapporten "Ulykkestal fordelt på politikredse" er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Forvaltningen bedes til et kommende møde fremkomme med forslag til omprioritering af anlægsbudgettet, så der kan afsættes midler til trafiksikkerhed.

Bilag

Til toppen


147.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde afholdt i Børneudvalget om Sct. Georggårdens bygninger,
 • Møde afholdt med håndværkere om anlægsarbejder.
Beslutning
 • Møde afholdt med "Striben" og politiet,
 • Møde afholdt med politiet om P-huset og Vestergade,
 • Der vil blive afholdt møde mellem Handelsforeningen, Connect Køge og formanden/forvaltningen,
 • Formanden redegjorde for sonderinger om mulighederne for at ændre betalingsparkeringen frem mod jul.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


148.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Orientering om brev til Indenrigsministeren om parkering,
 • Brandsikkerhed på plejehjem,
 • Parkeringsforhold ved Køge Nord Station, øst,
 • Retablering af Brand og Redning på Tigervej.
Beslutning
 • Status for fornyelse af "Giv et praj"-systemet.

Godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


149.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


150.   Status på ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


151.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.11.19