Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 10.01.2018 kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


1.   Orientering om valg af formand og næstformand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Teknik- og Ejendomsudvalget på det konstituerende møde den 5. december 2017 har valgt Erik Swiatek (A) som formand og Torben Haack (F) som næstformand.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Introduktion til det nye udvalg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter sin fremtidige arbejdsform.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til temamøder i løbet af 2018.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Drøftet.

Temamøde om busbetjening ønskes fremrykket til marts. Møder søges afholdt på lokaliteter og ved ekskursioner.

Bilag

Til toppen


3.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Sag nr. 11 udskydes til næste møde.

Godkendt.


Til toppen


4.   Mødekalender 2018 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at mødekalender for udvalget for 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - dog med følgende ændringer:

 • Mødet i januar afholdes 2. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Mødet i april afholdes 2. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Mødet i juni afholdes 2. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 3. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Mødet i oktober afholdes 1. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Mødet i december afholdes 1. onsdag grundet anden mødeaktivitet

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

10. januar
8. februar
8. marts
11. april
9. maj
13. juni
15. august
13. september
3. oktober
8. november
5. december

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Mødet den 8. marts flyttes til anden dato i samme uge.

I øvrigt godkendt.


Til toppen


5.   Udpegning af medlemmer - Betalingsparkeringsfølgegruppe


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udpeges 3 medlemmer fra udvalget til Betalingsparkeringsfølgegruppen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i januar 2015, at der nedsattes en følgegruppe omkring betalingsparkering.

Formålet med Betalingsparkeringsfølgegruppen er evaluering af betalingsparkering i bymidten. Gruppens deltagere foruden Teknik- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen er repræsentanter fra Køge Kyst, Køge Handel, Køge Grundejerforening, beboerforeningen Sct. Nicolai Kvarter og Køge Bugt Banen (pendler).

Der skal gennemføres en samlet evaluering inden 1. juli 2018. Der forventes 2-3 møder i følgegruppen i det første halvår.

Teknik- og Ejendomsudvalget er repræsenteret ved 3 medlemmer.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Erik Swiatetek (A)

Torben Haack (F)

Søren D. Brask (V)


Til toppen


6.   Udpegning af medlemmer - Kollektiv trafik borgergruppen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udpeges medlemmer fra udvalget til Kollektiv trafik borgergruppen.
Baggrund og vurdering

Kollektiv trafik borgergruppen er blevet til løbende i forbindelse med busplan 2009-2012. I 2010 blev der afholdt borgermøde for at drøfte ny busplan, hvor flere grupper af borgere fra kommunen var inviteret.

Kollektiv trafik borgergruppen repræsenteres af 24 borgerrepræsentanter og 4 pendlerformænd samt repræsentanter fra Teknik- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der afholdes normalt 2 møder årligt.

Teknik- og Ejendomsudvalget bedes udpege 3-4 medlemmer til Kollektiv trafik borgergruppen.

 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Erik Swiatek (A)

Erling Larsen (A)

Niels Rolskov (Ø)

Søren D. Brask (V)

Det første møde søges afholdt primo februar 2018.


Til toppen


7.   Udpegning af medlemmer - Køge Trafiksikkerhedsråd


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udpeges 3 medlemmer fra udvalget til Køge Trafiksikkerhedsråd.
Baggrund og vurdering

Køge Trafiksikkerhedsråd har eksisteret i sin nuværende form siden 2012. Trafiksikkerhedsrådet fungerer hovedsageligt som et forum for sparring og gensidig orientering. Derudover bruges rådet til at give input til fx trafiksikkerhedsplaner og cykelhandleplan. Teknik- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen får på den måde mange lokale input om trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, som ikke altid kan måles.

Rådet omfatter repræsentanter fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, skolerne, Dansk Cyklist Forbund, De samvirkende Invalideorganisationer og borgere i kommunen. Der holdes møder en gang årligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der udpeges 3 medlemmer til Køge Trafiksikkerhedsråd.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Erik Swiatek (A)

Niels Rolskov (Ø)

Paul Christensen (V)


Til toppen


8.   Udpegning af medlemmer - Byggeudvalget


Indstilling
Teknik-og Miljøforvaltningen indstillet til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der udpeges 3 medlemmer fra udvalget til Byggeudvalget. 
Baggrund og vurdering

Det tidligere Ejendoms- og Driftsudvalg oprettede i 2015 et Byggeudvalg, som skulle følge de store byggeprojekter i kommunen.

Byggeudvalget havde ingen beslutningskompetence men var en følgegruppe, hvori der blev givet en orientering om de udvalgte projekters stade, fremdrift, økonomi og eventuelle udfordringer.

Byggeudvalget er siden 2015 løbende blevet orienteret om følgende byggeprojekter:

 • Rådhusudvidelsen
 • Center for træning og rehabilitering
 • 32 plejeboliger på Fuglebæk Allé

Det forventes, at Byggeudvalget holder møder efter behov. Møderne forsøges placeret, så de afholdes samme datoer som møder i Teknik- og Ejendomsudvalget - typisk med mødestart 2 timer inden mødestart for møder i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der udpeges 3 medlemmer til Byggeudvalget.

Økonomi
Nærværende dagsorden har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning

Erik Swiatek (A)

Torben Haack (F)

Paul Christensen (V)

Køge Idrætspark indgår også i Byggeudvalgets arbejde.


Til toppen


9.   Temadrøftelse: Betalingsparkering i Køge bymidte


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen omkring betalingsparkering i Køge bymidte til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2012 vedtaget "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Strategien beskriver bl.a. etablering af betalingsparkering. Betalingsparkeringen skal træde i kraft i forbindelse med åbningen af det første ny P-anlæg i stationsområdet. Det blev besluttet på Byrådets møde den 24. oktober 2017, at opstarten i bymidten skulle ske 2. januar 2018.

Køge Kommune og Køge Kyst etablerer i samarbejde betalingsparkeringen. Ønsket er at ensarte betalingsautomater og betalingsmåder, samt at Køge Kommunes parkeringskontrol kan betjene parkeringsarealerne.

 • Der er blevet placeret 23 automater rundt i bymidten og på Sdr. Havn – se bilag. Informationsstandere og zoneskilte er også opsat.
 • Der kan i parkeringsautomaterne betales med kort og MobilePay, og de er ikke forsynet med møntindkast.
 • Betalingsapps'ne Mobilparkering og Easypark kan pt. benyttes. Det er muligt at tilføje flere apps til løsningen, eksempelvis Parkpark og Parkman, som Teknik- og Miljøforvaltningen allerede er i dialog med.
 • Der kan købes p-skrabekort i Borgerservice samt på Turistkontoret som lægges synligt i forruden. Denne løsning er til de borgere, som hverken har mobiltelefon eller kreditkort.  

Taksterne bliver som følger:

 • 8 kr. pr. time 
 • Handicapparkering er gratis.

Der bliver 1 times gratis parkering på Torvet, i Brogade, Kirkestræde, Nyportstræde, Allégade, H.C. Andersensgade, Nørregade og Bjerggade og på parkeringspladsen Blegdammen Øst med 22 pladser nærmest Torvebyen. Tidsbegrænsningen er ophævet på alle veje og parkeringspladser udover ovennævnte.

Betalingsparkering er gældende på hverdage fra 8-18, lørdage fra 8-15. Søn- og helligdage er betalingsfri.

Uden om betalingszonen bliver der oprettet en bufferzone, hvor det er tilladt at parkere i 2 timer gratis. Her skal stilles p-skive de første 2 timer. Det er muligt, for beboere i dette område, at købe en beboerlicens og for besøgende at købe en dagslicens.

Følgende licenser kan opnås:

 • 30 kr. pr. dag for dagslicenser.
  Kan benyttes i bufferzonen fra kl. 8-18 på hverdage og kl. 8-15 på lørdage. Bruges også sammen med parkeringsdispensation i bymidten til håndværkere, hvor det er en nødvendighed, at bilen er tæt på arbejdsstedet.
 • 200 kr. pr. måned for en månedslicens (eller 2.000 kr. pr. år).
  Kan benyttes på alle de gamle 12+ timers parkeringspladser. Kan erhverves af alle, der ønsker at parkere på langtidsparkeringspladserne. Eksempelvis pendlere, håndværkere og medarbejdere i butikkerne i bymidten.
 • 350 kr. pr. år for beboerlicenser i bymidte og bufferzone.
  Kan benyttes på bestemte parkeringspladser i bymidten og i hele bufferzonen. Kan erhverves hvis man har folkeregisteradresse inden for de to beboerlicenszoner. Det er ikke muligt at benytte licenserne på tværs af zonerne.
 • 200 kr. pr. måned for en delebilslicens (eller 2.000 kr. pr. år).
  Til delebiler som kan parkere på P-plads Blegdammen Øst og Vest.
 • 200 kr. pr. måned for en arbejdslicens til håndværkere (eller 2.000 kr. pr. år).
  Håndværkere, der skal udføre arbejde indenfor betalingszonen, kan - som hidtil - få særlig tilladelse ved henvendelse til P-kontoret. De skal dog ikke betale for at parkere på de betalingsfri pladser men skal her kunne bevise, at bilen ikke kan undværes i nærheden.

Der vil i juli 2018 blive foretaget en evaluering af betalingsparkeringen, og alle henvendelser til parkeringskontoret omkring betalingsparkeringens uhensigtsmæssigheder vil blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget. Derudover vil Følgegruppen for Betalingsparkering blive samlet igen og blive hørt. Følgegruppen består af repræsentanter for: Pendlere, beboere i bymidte og bufferzone, Køge Handel, Køge Kyst og Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi

Intet at bemærke.

Kommunikation

Der har været annonceret i lokale medier, samt på hjemmesiden.

Alle husstande og virksomheder i betalings- og bufferzonen har modtaget information i deres e-boks om forholdene i netop deres område. Der har også været omdelt flyers til biler i bymidten ad flere omgange.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


10.   1. Økonomiske redegørelse for 2018 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget godkender

 1. den 1. økonomiske redegørelse 2018.
 2. en omplacering af 2,6 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget til dækning af leje mm. af lokaler for jobcentret på Tigervej.
Baggrund og vurdering

Den 1. økonomiske budgetredegørelse 2018 fremlægges i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

I forbindelse med kommunevalget den 21. november 2017  er der ændret på udvalgenes navne og sammensætning fra 1. januar 2018. Den økonomiske budgetredegørelse er dog udarbejdet på baggrund af den gamle udvalgsstruktur. Fra og med den 2. økonomiske budgetredegørelse 2018 vil de økonomiske redegørelser blive tilpasset den nye udvalgsstruktur.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget er på 238,4 mio. kr. i 2018.

De største budgetområder omfatter:

 • Parkering
 • Vejvedligeholdelse mv.
 • Busdrift
 • Grønne områder og naturpladser
 • Stadion og idrætsanlæg
 • Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift
 • Drift af ældreboliger

De tidligere udarbejdede bilag for 1. ØR 2018 til Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget fremsendes til viderebehandling i Økonomiudvalg og Byråd.

I forbindelse med 1. ØR 2018 søges en budgetneutral omplacering af 2,6 mio. kr. til leje mm. af lokaler til Jobcenteret på Tigervej 39 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, herefter Teknik- og Ejendomsudvalget.

Der søges ikke yderligere omplaceringer eller tillægsbevillinger til Teknik- og Ejendomsudvalgets budget 2018 i forbindelse med første økonomiske budgetredegørelse.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


11.   Midlertidig parkering på Dyrskuepladsen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager stilling til, om en del af Dyrskuepladsen skal inddrages til parkering.
Baggrund og vurdering

 I forbindelse med udbygningen af Sdr. Havn oplever en del af de nye beboere, at der er mangel på p-pladser i nærheden af deres bolig. Dette medførte i foråret 2017, at håndværkere og de nye beboere begyndte at benytte Dyrskuepladsen til parkering, hvilket gav flere henvendelser fra beboerne i villaområdet ved Sdr. Havn, som var kede af, at området blev brugt til parkering. Parkeringen på Dyrskuepladsen blev standset, hvilket gav en del henvendelser fra de nye beboere til Køge Kyst og Køge Kommune.

Køge Miniby har udlejet en stor del af deres p-plads ud til skurby for et af områdets byggefelter. 

Problematikken har været drøftet i Køge Kysts bestyrelse, og Køge Kommune har modtaget et brev fra Køge Kysts projektdirektør, som er vedlagt som bilag. Køge Kyst opfordrer til, at der etableres midlertidig parkering på Dyreskuepladsen på grund af trængsel i området på grund af parkering og trafik til nærliggende byggepladser.

På Sdr. Havn kommer størstedelen af den fremtidige parkering til at ske i konstruktion, enten i p-kældre under de enkelte byggefelter eller i p-huse i området. I dag er der ca. 200 offentlige parkeringspladser på Sdr. Havn, og antallet af pladser øges med ca. 50 pladser om året i takt med, at der sker indflytning i de nye byggerier. Senest har Køge Kyst etableret en p-plads med 62 pladser ved Gule Hal, som ligger henholdsvis 145 m og 270 m fra de to byggerier, hvor der er flyttet nye beboere ind.

Køge Kyst forventer, at der ca. i 2020 står et p-hus klar, som er åben for offentlig parkering. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er plads til at etablere en midlertidig grusparkeringsplads med plads til ca. 25 biler på en del af Dyrskuepladsen, samtidig med at der fortsat er plads til den nuværende brug. Pladsen skal anlægges for en midlertidig periode og skal nedlægges senest, når Køge Kyst åbner deres første p-hus. Pladsen vil høre ind under betalingsparkeringen og have samme regler som resten af Sdr. Havn. Hele Sdr. Havn er en betalingszone, hvor der skal betales for parkering langs veje og på p-pladser. Parkering koster 8 kr. i timen, og der kan købes månedslicenser til 200 kr. pr. måned og årslicenser til 2.000 kr. pr. år. Det er ikke muligt at få beboerlicencer i betalingszonen på Sdr. Havn.

Dyrskuepladsen ligger i landzone, og inden en parkeringsplads kan etableres, skal der indhentes en landzonetilladelse. Dette indebærer, at sagen skal behandles af Klima- og Planudvalget og skal i 2 ugers naboorientering. Når en afgørelse foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Dyrskuepladsen er et stort grønt område, som i mange år har været brugt af områdets beboere til blandt andet leg og boldspil, ligesom området også har været brugt til forskellige arrangementer, herunder bl.a. cirkus. Det fremstår i dag som en stor plæne, der afgrænses mod naboerne af en tæt beplantning.

Da udbygningen af Sdr. Havn på sigt vil trække ca. 4.000 nye beboere til området, bliver Dyrskuepladsen i fremtiden et endnu mere værdifuldt grønt område, end det er i dag. Det vil være det eneste større parkområde i nærheden af Sdr. Havn, hvor der er god plads til, at man kan samles til forskellige aktiviteter, og hvor der er en stor græsplæne, som kan bruges til boldspil. Forvaltningen planlægger, at området i fremtiden skal udvikles, så det bliver mere attraktivt i hverdagen og får mere karakter af en bypark, hvor der bliver bedre muligheder for ophold, samtidig med at der fortsat er gode plæner, der egner sig til boldspil og større arrangementer, som eksempelvis Lovparken. 

Forvaltningen har valgt, at Dyrskuepladsen de næste 5 år ikke kan udlånes til arrangementer, både på grund af dårlig fremkommelighed for arrangørerne og de besøgende samt parkeringsproblemer. Cirkus mv. er henvist til det store græsareal ved Marinaen.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det koster ca. 500.000 kr. at etablere en midlertidig grusparkering på ca. 600 m2. Pladsen etableres uden afvanding og med fodhegn til afgrænsning mellem parkering og græs.

Udgifterne til etablering vil kunne dækkes af anlægsbevilling til etablering af p-pladser. Hertil kommer driftsudgifter på ca. 20.000 kr. pr. år og udgifter til retablering af pladsen, når den ikke længere skal bruges.

Kommunikation
Parkeringsreglerne, og at der etableres en midlertidig parkeringsplads på Dyreskuepladsen, vil blive meldt ud til lokalpressen, Køge Kyst og de omkringliggende beboere.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


12.   Udlæg af privat fællesvej - Hovedgaden 30, Ll. Skensved


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der gives tilladelse til udlæg af ny privat fællesvej på matr.nr. 20 Ll. Skensved By, Højelse.

Baggrund og vurdering

I forlængelse af nedrivning af "Den gamle smedje" i Ll. Skensved er grunden bebygget med 2 x 2 dobbelthuse.

Ejeren ønsker at udstykke ejendommen i 4 selvstændige ejendomme samt en privat fællesvej.

Landinspektørfirmaet Steen Nørgaard, FYNSLAND, har fremsendt udstykningsplan. Vejudlægget skal behandles efter Lovbekendtgørelse om private fællesveje § 27, hvor det bl.a. skal fremgå, at fremføring af diverse ledningsanlæg, samt at vejforholdene udføres på forsvarlig måde.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu modtaget et minimalt skitseprojekt. Skitseprojektet beskriver med rimelighed, hvad der er i overensstemmelse med § 27. Bebyggelsen og anlæg af vejen er udført i 2016.

Forvaltningen vurderer, at udlæg af vejareal over matr.nr. 20a Ll. Skensved By, Højelse, kan godkendes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Kommunikation meddeles Landinspektørfirmaet som ansøger.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


13.   Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommunes høringssvar godkendes.
Baggrund og vurdering

Ifølge "Lov om trafikselskaber" skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer og den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige omkostninger.

Høringsbrevet er vedlagt som bilag 1, og Trafikplanen er vedlagt som bilag 2.

Køge Kommunes høringssvar påpeger, at det estimerede passagertal på Køge Nord Station synes uforholdsmæssigt lavt, hvilket kunne tyde på, at den planlagte byudvikling omkring stationen samt parker og rejs-anlægget ikke er medregnet. Hvis disse passagertal benyttes til dimensionering af togsættene, vil denne underestimering kunne medføre, at der ikke nok siddepladser i togene ind mod København i morgenmyldretiderne.

I høringssvaret bemærkes det positivt, at Ølby Station er angivet i standsningsmønstret for Lille Syd, hvilket har været et stort ønske fra kommunens side. Det bemærkes også positivt, at Borup Station fra 2027 og frem betjenes af toge, som kører København - Odense. Samtidig bemærkes det negativt, at kvartersdriften på strækning Køge Station - Hårlev Station overgår til ½-times drift. Det følgelige behov for gennemgående dobbeltspor mellem Køge Station og sporskiftet syd for Klematisvej er ligeledes påpeget i høringssvaret.

Hele høringssvaret er vedlagt som bilag 3, og det endelige høringssvar skal indsendes senest den 26. februar 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales med enkelte redaktionelle bemærkninger til høringssvaret.
Bilag

Til toppen


14.   Cykel, trafiksikkerhed og buspulje 2017 - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager resultat af Cykel, trafiksikkerhed og buspuljeansøgninger 2017 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Cykelpulje

Regeringen har afsat 100 mio. kr. til en pulje, der skal fremme cyklisme i landets kommuner. Puljen kan yde tilskud til projekter, der har til formål at forbedre forholdene for cyklisme og Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt puljen med frist den 2. oktober 2017. Forvaltningen ansøgte til 4 forskellige stiprojekter:

 • Etablering af cykelsti mellem Ejby og Køge via Salbyvej
 • Etablering af rekreativ cykelsti til Nordstranden, Strandstien
 • Etablering af manglende link i bycykelring, med cykelsti udvidelse på Ølbyvej - Ringstien

Vejdirektoratet har vurderet og sammenlignet alle ansøgte sager ud fra følgende kriterier: Transportmiddelvalg og adfærdsregulering, herunder også integreret kampagneelement, Tryghed og trafiksikkerhed samt Servicefaciliteteter og oplevelser.

Vejdirektoratet har i 2017 modtaget 196 ansøgninger med en projektsum på i alt 1,3 mia. kr. og en tilskudssum på ca. 573 mio. kr. Der er udvalgt 36 ansøgninger, som bedst lever op til ovenstående kriterier, og forvaltningens ansøgninger er ikke udvalgt.

Buspulje

Regeringen har i 2017 og 2018 afsat 395 mio. kr. til kollektiv bustrafik. Der er reserveret 250 mio. kr. til medfinansiering af +bus i Aalborg og 100 mio. kr. til investeringer i forbedrede buslinjer i hovedstaden. Herudover har der kunnet ansøges til pendulbusser, busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser samt bedre trafikinformationer.

Ansøger skal bidrage med min. 50 % af projektets anlægs- og investeringsudgift, og der var ansøgningsfrist den 2. oktober 2017.

Forvaltningen har ansøgt om busbroen over Lille Syd i forbindelse med forlængelsen af bus 101A til køge Nord St.

Forvaltningen har den 8. december 2017 modtaget tilsagn om et tilskud fra puljen på 15,3 mio. kr., og forvaltningen forventer at sætte processen i gang primo 2018.

Højresvingspulje

Regeringen har i 2017 afsat 1,5 mio. kr. til puljen for forebyggelse af højresvingsulykker. Der har kunnet ansøges til Tilbagetrukne stopstreger, afkortede cykelstier, etablering af før- grønt for cyklister i signalregulerede kryds, midtstillede cykelbaner/cykelfelter mellem bilisternes højrsvingsbaner og ligeudbaner, markerede cykelfelter og gennemført eller markeret cykelsti i vigepligtskryds.

Forvaltningen har ansøgt om tilskud til etablering af markerede cykelfelter i 8 særlig uheldsbelastede kryds på ringsvejsstrækningen i Køge.

Forvaltningen har den 13. september 2017 fået tilsagn om tildeling af 213.000 kr., som dækker hele udgiften ved etablering. Arbejdet er udført i december 2017.

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation

Der vil på busbroprojektet blive udarbejdet en kommunikationsplan, der med en grundig interessentanalyse vil belyse omfanget af kommunikationen for projektet.

Projektet vil have stor afhængighed i forhold til Banedanmark, da dele af arbejdet kun kan udføres i periode med sporspærring over Lille Syd-banen.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


15.   Ekstraordinær busbestilling - orientering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om den ekstraordinære busbestilling tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 7. december 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget følgende principper for forbedret busbetjening mellem Køge Vest og Køge by:

 1. Ny rute Borup-Ejby-Ølby med ½-times drift har 1. prioritet
 2. Ruten Ejby-Ll. Skensved-STC udføres med timedrift og betjening weekend/aften
 3. Der etableres en ny rute Borup-Ejby-Køge. Frekvensen fastsættes afhængig af de økonomiske muligheder.

Teknik- og Miljøforvaltningen bedes sammen med Movia foretage beregning heraf. Resultatet heraf sendes til udvalgets skriftlige godkendelse.

Efter udvalgets skiftlige godkendelse 15. december 2017, afgav forvaltningen følgende trafikbestilling til Movia:

 • Bus 245 opfylder kravene til punkt 1. Den kører med ½-times drift hverdage og timedrift aften og weekend. Da det ikke er muligt at passe til alle tog i alle retninger, er korrespondancen til og fra København på Borup St. prioriteret. Både Campus, sygehus og Ølby Landsby betjenes.
 • Bus 242 opfylder kravene til punkt 2. Den kører med timedrift hverdage, aften og weekend. Den er tilpasset ringetider på Højelse Skole som i dag.
 • Natbusbetjeningen bliver en kombination af 245 og 242, så der køres som 245 på strækningen Borup-Ejby og som 242 på strækningen Ejby-Ølby St.
 • Den nye bus (248) opfylder i kombination med bus 245 punkt 3. Der bliver et skift i Ejby med 2 minutters overgangstid, hvor man stiger på fra samme stoppested, hvor man er steget af. Den kører med timedrift morgen (3 ture tur/retur) og eftermiddag (5 ture tur/retur) i hverdagene. Køretiden fra Borup til Køge St. bliver 34 minutter inkl. skift. Bus 248 får et stoppested nær Gymnasiet på Blegdammen.

Bestillingen træder i kraft søndag den 25. marts 2018. Linjeføringen af busserne 245, 242 og 248 fremgår af bilag 1.

Økonomi
Ved bestilling af disse ændringer er budgetrammen på de 4 mio. kr. ekstra fra budgetforhandlingerne ikke opbrugt. Denne bestilling koster 3,5 mio. kr. Der afsættes midler til markedsføring og kampagner. Der er i beregningerne af indtægter og udgifter ikke indregnet flere passagerer end i dag. Flere passagerer vil give flere indtægter og dermed mulighed for at bestille yderligere kørsel. Der gøres status efter 6 måneders kørsel, og evt. tilkøb vil indgå i næstkommende trafikbestilling.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder og udsender pressemeddelelse snarest muligt.
Beslutning

Taget til efterretning.

Det bedes undersøgt, om 245 kan køre direkte Campus-sygehus-Ølby Station allerede fra 25. marts 2018.

Bilag

Til toppen


16.   Status på anlægssager - januar 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet har en færdiggørelsesgrad på ca. 70 %, hvor igangværende arbejder indgår med gulvkonstruktioner m.v. ca. 84 %, apteringsarbejder med ca. 48 %, de tekniske installationer med ca. 52 % og vejrligsforanstaltninger med ca. 50 %. Bygningen er stort set lukket, og udtørring pågår. 

Tidsplan afventer voldgiftsager, herunder gennemførelse af syn og skøn.

32 plejeboliger Køge Nord
75% af bygningen er lukket, og der er nu varme på. Murværket er færdig, og alle vinduer er monteret. indvendig aptering påbegyndes efter nytår. Projektet skrider planmæssigt frem. Projektet udvides med døgnrytmebelysning i alle fællesarealer.

Vemmedrup skole
Den skimmelramte del af bygningen holdes lukket. Der er varme på bygningerne for at forhindre yderligere udvikling af skimmel. 

Der er afsat 0,8 mio. kr. til en gennemgribende undersøgelse af skimmelomfang med henblik på kvalitetssikring af renoveringsøkonomi.

Pavillonskolen blev taget i brug den 3. januar 2018, det samme gjorde Klubben, der er junior og ungdomsklub.

Køge Idrætspark
Vedrørende ombygning af Stadion er der indgået en kontrakt om Fase 1 (projekteringsfasen), hvor entreprenør og bygherre i fællesskab udarbejder aftalegrundlag for Fase 2 (udførelsesfasen). Efter Fase 1 skal aftalegrundlaget godkendes politisk, inden der kan indgås aftale om Fase 2.

For Hal III er der modtaget indledende tilbud fra de 3 bydende, og forhandling gennemføres i januar 2018.

Ledningsomlægning nærmer sig en teknisk og juridisk aftale med ledningsejere, hvorefter projektering og udbud kan gennemføres. Skitseprojekt på infrastruktur afventer igangværende screening af muligheder for lokal afledning af regnvand (LAR-løsning).

Projekt for nedrivning og genhusning er under udarbejdelse.

Ombygning af Stensbjergvej
Inden jul blev 2 spor i begge retninger ibrugtaget på Stensbjergvej fra Tigervej til Lyngvej. Primo 2018 etableres de resterende helleanlæg, som af hensyn til udrykningskørsel under ombygningen har været udskudt.

Ved ibrugtagning af 2 spor i begge retninger kørte de 5 signalanlæg på strækningen alle tidsstyret og opsætning og justering af detektorer og efterfølgende overgang til trafikstyrede og delvis samordnede signalanlæg sker ligeledes i januar 2018. Udlægning af asfaltslidlag forventes udført i sommerhalvåret 2018.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Den 14. december 2017 var der licitation for Køge Nord - Parkér-og-Rejs samt forpladser, og der forventes kontrahering i januar 2018 efter udløb af Stand Still periode.

Banedanmark er forsinket på etablering af stationsbroen, hvilket betyder, at forventet opstart den 1. februar på Parkér-og-Rejs forventeligt vil blive udsat. Opstart vil antagelig være april-maj 2018. 

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Frakørselsrampen er afleveret og ibrugtaget den 1. december 2017. Der pågår mindre mangeludbedring, som udføres af Vejdirektotatet. Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget i efteråret 2018.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Projektet pågår, og Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået rådgiveraftale om teknisk rådgivning i forbindelse med projektet. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvordan der kan oprettes vejstøjslav i samarbejde med beboerne udfor 3 udvalgte stækninger.

Beboerne i Skovparken på Ringvejen og i Frugthaverne på Stensbjergvej er ved at afklare, om de ønsker at tage i mod forvaltningens tilbud om 50% medfinansiering af støjskærme. Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Godkendt.

Der blev givet en supplerende redegørelse vedr. rehabiliteringscenteret.


Til toppen


17.   Masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget fremsender foreløbig masterplan og procesplan til Teknik- og Ejendomsudvalget til orientering.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Skoleudvalget fremsender foreløbig masterplanen og procesplan til Teknik- og Ejendomsudvalget til orientering
 2. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.


Skoleudvalget 03-01-2018
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, idet det ligeledes anbefales, at masterplanen indgår i programmet for det kommende seminar eller et temamøde for Byrådet.
Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid over for Børne- og Uddannelsesforvaltningen påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På et møde den 2. december 2016 mellem skoleudvalgsformanden og skolelederne blev spørgsmålet atter rejst, og på denne baggrund bad skoleudvalgsformanden forvaltningen om at komme med et oplæg til, hvordan denne sag kunne gribes an.

På mødet den 31. januar 2017 godkendte Skoleudvalget forvaltningens forslag om at lade et arkitektfirma gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en plan med en længere tidshorisont. Masterplanen er et supplement til ETK’s tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v.

Planen skulle bl.a. bygge på en dialogproces med skolerne og bidrag fra andre forvaltninger om behov i forhold til skolernes indretning, fx adgangsforhold fra fritidsbrugere, stormflodssikring, IT- og strøminfrastruktur m.v. Endelig skulle masterplanen indeholde en vurdering af elevtal i de forskellige geografiske områder og vurdering af behovet for evt. tilpasning af bygningskapacitet.

Den 3. maj 2017 godkendte Skoleudvalget en tidsplan for processen samt pejlemærker, der skulle sikre fokus på mulighederne for at bringe skolebygningerne til at være bygninger, der bl.a. understøtter inspirerende undervisningsmiljøer gennem opdaterede faglokaler, der styrker elevernes faglige udvikling og aktive deltagelse samt understøtte en god arbejdsplads for elever og ansatte i forhold til indretning, indeklima, akustik, æstetik og lys. Skoleudvalget blev den 15. august 2017 orienteret om, at KANT Arkitekterne vandt udbuddet om udarbejdelse af masterplanen.

Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger pr. skole. For de fleste skoler er der projekter, der umiddelbart kan omsættes for et mindre beløb, og andre projekter kræver større investeringer.

Masterplanen er et inspirationsmateriale for såvel Skoleudvalg, skolebestyrelser samt medarbejderfora på skolerne til at drøfte opdatering af skolernes bygningsmasse. Skolebestyrelserne får mulighed for at kommentere masterplanen samt den specifikke anbefaling for den enkelte skole, hvorefter endeligt økonomisk overslag beregnes, således at det kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.

Skoleudvalget fik den 1. november 2017 forelagt en foreløbig udgave af masterplanen (version 0). Masterplanen blev den 12. december 2017 forelagt Økonomiudvalget, som sendte sagen retur til Skoleudvalget med anbefaling om, at der udarbejdes procesplan for det videre arbejde til godkendelse i Byrådet inden masterplanen sendes til høring i skolebestyrelserne.

Forvaltningen foreslår følgende plan frem til Byrådets godkendelse af masterplanen:

3. januar 2018

Skoleudvalget indstiller procesplan til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

10. januar 2018

Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til orientering.

16. januar 2018

Økonomiudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

23. januar 2018

Byrådet forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

Ultimo januar 2018

Foreløbig masterplan sendes til høring i skolebestyrelserne.

Marts 2018

Endeligt økonomisk overslag beregnes på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne.

April 2018

Endelig masterplan samt økonomisk overslag forelægges Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse.

Økonomi
Økonomisk overslag er under udarbejdelse. Endeligt overslag beregnes efter høring af skolebestyrelserne og eventuelle justeringer af planen og forelægges sammen med den endelige masterplan, og således at det økonomiske overslag kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.
Beslutning
Ad 1: Godkendt.
Bilag

Til toppen


18.   Undersøgelse af ejendomsområdet - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at anbefalingerne fra Afbureaukratiseringsudvalget tages til orientering.
Baggrund og vurdering

Ejendoms- og Driftsudvalget igangsatte på mødet den 17. maj 2017 efter indstilling fra Afbureaukratiseringsudvalget en undersøgelse af ejendomsområdet.

Undersøgelsen har været inddelt i tre faser:

 • Fase 1 (juni-august): Brugerfokus og afdækning af udfordringer og forbedringsønsker via kvalitative interviews.
 • Fase 2 (september-oktober): Data bearbejdes og kvalificeres i fase 2 via en eller flere fokusgrupper/workshops. Her inddrages relevante interessenter.
 • Fase 3 (november): Der udarbejdes anbefalinger på grundlag af det samlede kvalitative studie på området til godkendelse i relevante fagudvalg.

Undersøgelsen af Ejendomsområdet har haft til formål at undersøge afbureaukratiseringstiltag nærmere i tre analytiske spor:

 1. Det nære samarbejde mellem ETK ejendomme og institutionerne
 2. ETK som organisation
 3. Et politisk-strukturelt spor

Gennem afholdelse af fokusgrupper mellem institutioner og ETK, interne udviklingsmøder/workshops i ETKs ledelse samt i Teknik- og Miljøforvaltningen, har projektgruppen fået indsigt i de muligheder og begrænsninger, der vurderes at ligge til grund for afbureaukratisering på Ejendomsområdet.

Projektgruppen har, med afsæt i undersøgelsens samlede materiale og i kraft af sin organisatoriske tværfaglige indblik i emnet, fremsat en række anbefalinger til handlinger, der indenfor hvert spor kan afhjælpe nogle af de oplevede problemer, og som tilsigter en forbedring af brugeroplevelsen på området.

I undersøgelsens 1. fase, pegede Skoleområdets brugere på særlige behov i samarbejdet med ETK. I lyset af undersøgelsens resultater, herunder bla. ETKs nye ledelsesstruktur, vil skolerne i januar måned derfor blive involveret, som de første, i en fornyet forventningsafstemning, som har til formål at identificere, hvordan samarbejdet mellem skolerne og ETK kan forbedres yderligere. 

Projektgruppens anbefalinger er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet ved forslaget, da de i forslaget nævnte udgifter allerede er del af afsatte midler til området.
Beslutning
Sagen genoptages på næste møde, der afholdes på ETK.
Bilag

Til toppen


19.   Forslag fra Venstre om deltagelse i Realdania-projekt om indeklima på skoler


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at henvendelsen om at deltage i Realdania-projekt om skolers indeklima drøftes.
Baggrund og vurdering

Venstre ønsker følgende på Teknik- og Ejendomsudvalgets dagsorden:

"Venstre ønsker at få en sag på førstkommende møde i Teknik- og Ejendomsudvalget for at få undersøgt, om det vil være en god ide at melde Køge Kommune på banen som  ”forsøgskanin” i forbedring af indeklimaet på skolerne gennem Realdania."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Sagen oversendes til Skoleudvalget.
Bilag

Til toppen


20.   Orientering fra formanden


Beslutning
Intet.

Til toppen


21.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om, at ETK har afgivet tilbud på løsning af renovationsordningen.

Handelsforeningens brev af 19. december 2017 vedr. Vestergade blev omdelt. Henvendelsen indgår i den kommende evaluering af betalingsparkeringen inden sommer.


Til toppen


22.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.03.18