Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 08.02.2018 kl. 15:30 i ETK, Høgevej 9. Mødet starter med rundvisning på ETK


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


23.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


24.   Forretningsorden for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Forretningsorden for Teknik- og Ejendomsudvalget 2018 - 2021 godkendes.
Baggrund og vurdering
Med udgangspunkt i normalforretningsordenen for stående udvalg har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet udkast til Forretningsorden for Teknik- og Ejendomsudvalget gældende for byrådsperioden 2018 - 20121. Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


25.   Temadrøftelse: Tilstandsvurdering af kommunens ejendomsportefølje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at status for bygningsgennemgang af ETK Ejendommes ejendomsportefølje tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er i løbet af 2017 foretaget en opdatering af den gennemførte bygningsgennemgang af ETK Ejendommes ejendomsportefølje i 2016. De enkelte bygningsdele vurderes i forhold til stand, hvor hver enkelt bliver vurderet ud fra en tilstand fra 1-5:

1. Som ny
2. Lidt slidt
3. Slidt
4. Skader/defekt
5. Sikkerhed og sundhedsrisiko

Der er endnu ikke defineret et politisk valgt niveau, men ud fra et økonomisk perspektiv anbefales det, at kommunens bygninger befinder sig på niveau 2.

Vurderingen af ejendomsporteføljen vedrører alene ETK Ejendommes ejendomsportefølje, som udgør ca. 236.000 m².

Af bilaget - oversigt over efterslæb - fremgår:
Første kolonne 1-2 år, er det akutte efterslæb og er foreløbigt opgjort til 134,4 mio. kr. Det efterfølgende efterslæb i kolonnen 3-5 år er opgjort til 78,4 mio. kr. og 6-10 år opgjort til 88,3 mio. kr. Da en del projekter i forvejen er optaget på forslaget til anlægsplan kan disse fastsættes, i alt 38 mio. kr. i den første femårsperiode. Herefter udgør efterslæbet i alt 175 mio. kr. svarende til 39 mio. kr. pr. år de første fem år. Tidligere analyser påpeger et behov på 35 mio. kr. årligt jf. Budgetvejledningen.

Årsagen til efterslæbet/værditabet er, at der gennem årene har været og fortsat er afsat for få midler til drift/vedligehold.

De sidste tre år er driftsbudgettet faldet med 15 mio. kr., og i samme periode er efterslæbet/ værditabet accelereret med 105 mio. kr. Såfremt denne udvikling fortsætter uforandret, vil efterslæbet/værditabet om fire år beløbe sig til ca. 0,5 mia. kr. svarende til ca. 12,5% af ejendomsporteføljens forsikringssum.

Der er ikke p.t. foretaget opdatering af genopretningsbeløbet vedr. de selvejende haller.

Rambøll udarbejdede i 2013 en rapport, der belyste den bygningsmæssige tilstand og det fremtidige vedligeholdelsesbehov for de selvejende idrætshaller i kommunen. Rapporten konkluderede, at der over en 10-årig periode var behov for 71 mio. kr. (2013-priser) til genopretning af de selvejende haller.

Bygningsgennemgangen fra 2016 er løbende blevet opdateret. Det er således et dynamisk værktøj, og efterslæbet vil stige i takt med skaderne på bygningsdelene ikke bliver udbedret, og følgeskader derved opstår. Tilsvarende vil efterslæbet falde, såfremt skaderne på bygningsdelene udbedres med genopretningsmidler, eller at dele af ejendomsporteføljen frasælges eller nedrives.

Efterslæbet er alene en opgørelse over vedligeholdelsesbehovet, og der er ikke medtaget energiforbedringer, AT-påbud, uforudsete hændelser, bygningsfejl, akutte tilfælde m.v. i beregningen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet.

Udvalget beder om at se oversigten et par gange hvert år.

Bilag

Til toppen


26.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

til Ejendoms- og Driftsudvalget, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger
 2. endelig prioriteringsliste for 2018 godkendes
 3. prioriteringslisten sendes til orientering til øvrige relevante fagudvalg og derpå tilbage til udvalget for endelig prioritering.

til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.


Ejendoms- og Driftsudvalget 20-12-2017

Ad. 1 godkendt ( bevilliget).
Ad. 2 godkendt.
Ad. 3 godkendt med bemærkning om, at prioriteringslisten sendes til orientering og evt. kommentering til øvrige relevante fagudvalg.

Baggrund og vurdering

Indstillingen har været i høring i følgende udvalg: Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Høringen har ikke afstedkommet kommentarer eller givet anledning til ændringer i prioriteringslisten.

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme.

Der tages udgangspunkt i den rapport over vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger, som blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsvalget, under pkt. 86, på mødet den 21. juni 2017.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport:

 1. Nybygget
 2. Lidt slidt
 3. Slidt
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2018 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 eller 2.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. De af Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede opgaver fremgår af vedhæftede forslag til prioriteringsliste for 2018.

I forbindelse med Køge Kommunes aftale om budget 2018-2021 har forligspartierne ønsket, at forvaltningen afdækker mulighed for, i hvilket omfang genopretningsmidler anvendes til energirigtige forbedringer, som kan lånefinansieres, hvor låneoptaget efterfølgende reinvesteres til genopretning af kommunens bygninger.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med ovennævnte afdækning og forventer i løbet af foråret 2018 at kunne fremlægge en sag.

Endvidere gøres opmærksom på, at en taggennemgang/renovering af bygninger i begyndelsen af året kan afstedkomme ændringer i behovsprioriteringen. Forvaltningen vender i givet fald tilbage til udvalget herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


27.   Genopretning af selvejende haller 2018 - Anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2018 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2018 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne
 3. udvalget tager orienteringen om indeklimamålinger i Køgehallerne til efterretning
 4. sagen er sendt til orientering og evt. kommentering i Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering

I Budget 2018 er der på anlægsforslag EDU 201 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019 og 2020. De på budgettet afsatte midler er tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme type af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2018 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Skovbohallen og Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2017 har der i forhold til den givne anlægsbevilling været et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr., som forudsættes anvendt i 2018 til delfinansiering af udskiftning af fladt tag på Skovbohallerne. Denne opgave forventes at beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr., hvorfor de manglende ca. 0,2 mio. kr. forventes finansieret af nærværende anlægsbevilling.

I 2018 forventes derudover udført genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne), samt overfladebehandling af tag på Ejbyhallen. Den samlede pris herfor forventes inkl. omkostninger at beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr.

Til orientering kan oplyses, at Teknik- og Miljøforvaltningen i december 2017 fik udført en indeklimaundersøgelse i Køgehallernes Hal 1 samt i depotrum til Idrætsbørnehaven (rapport vedlagt).

Undersøgelsen viste, at der ikke er tegn på skimmelvækst i tagkonstruktionen Hal 1. Undersøgelsen kunne dog ikke påvise, hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne, hvilket forvaltningen forventer at kunne klarlægge ved grundig undersøgelse i 2018.

Undersøgelsen viste endvidere, at der er forhøjet vækst/forekomst af skimmelsvamp på undersiden af tagbrædder i et mindre område af depotrummet i Idrætsbørnehaven, hvor der har været en utæthed i taget. Utætheden er lappet, men taget skal udskiftes i 2018 for at forhindre vandindtrængning (med deraf følgende risiko for udvikling af skimmelsvamp) i tagkonstruktionen.

Undersøgelsen konkluderer, at niveauet af skimmelsvampe generelt er lavt, og at der ikke er risiko for, at brugere vil kunne opleve helbredsgener som følge af påvirkninger fra de registrerede forekomster af skimmelsvampe.

Forvaltningen vil i 2018 gennemføre en grundig undersøgelse af Køgehallernes Hal 1's tag for at fastslå, hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne. Undersøgelsen skal endvidere fastlægge den korrekte udbedringsform i forhold til udfordringer med kondensdannelse i tagkonstruktionen. Undersøgelsen forventes at ende med en konklusion om, at taget (inkl. isolering, dampspærre, lofter og belysning) bør skiftes. Denne udskiftning kan gennemføres i 2019 under forudsætning af, at der gives anlægsbevilling i 2019.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (EDU 201). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


28.   Undersøgelse af ejendomsområdet - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at anbefalingerne fra Afbureaukratiseringsudvalget tages til orientering.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Sagen genoptages på næste møde, der afholdes på ETK.
Baggrund og vurdering

Ejendoms- og Driftsudvalget igangsatte på mødet den 17. maj 2017 efter indstilling fra Afbureaukratiseringsudvalget en undersøgelse af ejendomsområdet.

Undersøgelsen har været inddelt i tre faser:

 • Fase 1 (juni-august): Brugerfokus og afdækning af udfordringer og forbedringsønsker via kvalitative interviews.
 • Fase 2 (september-oktober): Data bearbejdes og kvalificeres i fase 2 via en eller flere fokusgrupper/workshops. Her inddrages relevante interessenter.
 • Fase 3 (november): Der udarbejdes anbefalinger på grundlag af det samlede kvalitative studie på området til godkendelse i relevante fagudvalg.

Undersøgelsen af Ejendomsområdet har haft til formål at undersøge afbureaukratiseringstiltag nærmere i tre analytiske spor:

 1. Det nære samarbejde mellem ETK ejendomme og institutionerne
 2. ETK som organisation
 3. Et politisk-strukturelt spor

Gennem afholdelse af fokusgrupper mellem institutioner og ETK, interne udviklingsmøder/workshops i ETKs ledelse samt i Teknik- og Miljøforvaltningen, har projektgruppen fået indsigt i de muligheder og begrænsninger, der vurderes at ligge til grund for afbureaukratisering på Ejendomsområdet.

Projektgruppen har, med afsæt i undersøgelsens samlede materiale og i kraft af sin organisatoriske tværfaglige indblik i emnet, fremsat en række anbefalinger til handlinger, der indenfor hvert spor kan afhjælpe nogle af de oplevede problemer, og som tilsigter en forbedring af brugeroplevelsen på området.

I undersøgelsens 1. fase, pegede Skoleområdets brugere på særlige behov i samarbejdet med ETK. I lyset af undersøgelsens resultater, herunder bla. ETKs nye ledelsesstruktur, vil skolerne i januar måned derfor blive involveret, som de første, i en fornyet forventningsafstemning, som har til formål at identificere, hvordan samarbejdet mellem skolerne og ETK kan forbedres yderligere. 

Projektgruppens anbefalinger er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet ved forslaget, da de i forslaget nævnte udgifter allerede er del af afsatte midler til området.
Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget beder om, at anlægsbevillingen gives så tidligt, at genopretningsarbejder kan igangsættes i januar.

Om muligt søges anlægsmidler for 20 mio. kr. overført til driftsbudgettet.

Bilag

Til toppen


29.   Kildebjergs Agre Byggemodning, Etape 3 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til byggemodning af Kildebjergs Agre etape 3 i Bjæverskov.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen søges finansieret ved rådighedsbeløb i EDU 50 Jordforsyning byggemodning - boligformål.

Området mellem Kildebjerggård og Skovboskolen ved Lidemarksvej i Bjæverskov er udlagt til boligformål i henhold til lokalplan 1070.

Der er anlagt to etaper, Kildebjergs Tofter og Kildebjergs Agre, i perioden 2007-2009, og begge etaper er færdigmodnet i 2016-2017.

Lokalplanen blev færdig i 2017, og byggemodningen er igangsat for at klargøre salgsbare grunde for Køge Kommune. Der er ikke taget endelig stilling til bebyggelsesplanen og fordelingen af parcelhusgrunde og storparceller for område B2 i lokalplanen. Etape 3 af byggemodningen består af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, 2-3 boligveje, der er tilsluttet stamvejen Kildebjergs Agre, og grønne områder. I etape 3 udgør åben-lav bebyggelsen 32-40 parcelhusgrunde og tæt-lav bebyggelsen 2-4 storparceller.

Boligvejene får som udgangspunkt status som private fællesveje, medmindre de er en del af en storparcel, så får vejen status som en privat vej. Stamvejen er offentlig vej på strækningen mellem Lidemarksvej og den offentlige sti, som løber gennem området fra nord til syd.

Vest for bebyggelsen er der marker med levende hegn, og øst for er der et skovområde med to § 3 vandhuller og et internt stisystem, der bruges som rekreativt område. Desuden bliver området forbundet via den offentlige sti til både Bjæverskov Bypark og idrætsanlægget ved Skovboskolen.

Bebyggelsen skal fremstå åben, grøn og med en parkagtig struktur med hensyntagen til det eksisterende terræn og beplantning. Strukturen består bl.a. af et fredet dige langs med den offentlige sti, som løber midt gennem området fra nord til syd og grønne arealer ud til mark og skov.

I 2018 udføres arkæologiske forundersøgelser, rådgiverudbud, projektering, entrepriseudbud og opstart af anlægsarbejdet, som færdiggøres i foråret 2019. Det er planlagt at udføre rå- og fædigmodning i samme entreprise, og efterfølgende oprette en grundejerforening for Kildebjergs Agre.

Økonomi

Opgaven bliver udbudt som begrænset udbud med maksimalt 5 tilbudsgivere, hvor tildelingskriteriet er laveste pris.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor anlægsbevillingens økonomiske ramme.

Projektering, rå- og færdigmodning samt tilslutningsafgifter: 12 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 12 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af de uforbrugte midler fra 2017 samt det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 vedr. byggemodning til boligformål (EDU 50). Den budgetterede kassebeholdning vil derfor ikke blive påvirket, men det forudsættes, at Byrådet godkender overførselsssagen på anlægsområdet, som bliver marts 2018.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


30.   Køge vejlys, lovpligtig opgradering 2018 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,980 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2018 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 1,980 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 - 2 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv., samt udskifte kviksølvslyskilder, der ikke længere er lovlige. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (TMU 03). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


31.   Renovering af omklædningsfaciliteter i Herfølge Boldklub - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en mindre ombygning i stueplan i Herfølge Boldklub med henblik på at øge antallet af omklædningsrum.  

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

    2. orienteringen om projektet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen søges finansieret ved rådighedsbeløb i KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion.

I Herfølge Boldklubs Amatørafdeling er et stort antal fodboldspillere i alle aldre og af begge køn. Det betyder, at klubben er presset på antallet af omklædningsrum. Det udmøntes i, at de mindre årgange ikke kan benytte omklædningsfaciliteter ved træning, ligesom omklædningskapaciteten er utilstrækkelig til den voksende interesse for pigefodbold.

Herfølge Boldklub er fremkommet med et projektforslag, hvor der gennem en mindre ombygning kan tilvejebringes flere omklædningsrum. Blandt andet foreslås, at stadiontoiletter i stueplan ombygges, da der ved stadionkampe i dag er tilstrækkelig kapacitet via toiletterne i nordlig tribunebygning og på 1. sal ved cafeteriet.

I forbindelse med ombygningen vil tillige blive udført maling og ny gulvbelægning i slidte omklædningsrum.

Herfølge boldklub vil i projektet være byggeleder og er desuden klar til selv at bidrage økonomisk, hvis projektets samlede udgift overstiger anlægsbevillingen.

Køge Kommune vil være bygherre og stå for projektledelsen samt stå for tilsyn og kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (KIU 105). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad. 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


32.   Indtægts- og udgiftsbevilling, Betalingsparkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en indtægtsbevilling på -5.073 mio. kr. til betalingsparkeringen i 2018 og 2019
 2. der gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til betalingsparkeringen i 2018 og 2019.
Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2012 vedtaget "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Strategien beskriver bl.a. etablering af betalingsparkering. Betalingsparkeringen skal træde i kraft i forbindelse med åbningen af det første ny P-anlæg i stationsområdet. Det blev besluttet på Byrådets møde den 24. oktober 2017, at opstarten i bymidten skulle finde sted den 2. januar 2018.

På Køge Kommunes budget for 2018 er der oprindeligt budgetlagt et nettobeløb -927.000 kr. i indtægter fra betalingsparkeringen. På baggrund af vedlagte bilag ændres de oprindelige forudsætninger i budgettet og forventningerne til indtægter i 2018 og 2019 til i alt -6,0 mio. kr., mens udgifterne forventes at være 2,2 mio. kr.

Da betalingsparkeringen nu er i gang, søges de om en indtægtsbevilling på -5,073 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2018 og 2019.

Alle indtægter og udgifter fra 2018 overføres til 2019 og først ultimo 2019 vil opgørelsen vedr. afregning til staten vise, om alle indtægter skal afregnes til staten, og alle udgifter afholdes inden for egen ramme. Hvis Køge Kommune over en to-årig periode har overskud, vil indtægten for de 2 år bliver modregnet i Køge Kommunes bloktilskud næste år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -5,073 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til betalingsparkering i både 2018 og 2019, svarende til en nettoindtægt for Køge Kommune på 2,9 mio. kr. i både 2018 og 2019.

Økonomisk Afdeling bemærker dog, at hvis der over en to-årig periode er indtægter for hvert af de 2 år, bliver Køge Kommune modregnet i bloktilskud med alle indtægterne for de to år.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


33.   Nedlæggelse og nedklassificering af vejen "Ved Stadion"


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. iværksætte proceduren for nedlæggelse af en del af den offentlige vej "Ved Stadion" og iværksætte nedklassificering til privat fællesvej af to andre dele af den offentlige vej
 2. de to dele af "Ved Stadion", der overgår til privat fællesvej, efterfølgende ejes af Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med renovering af Køge Idrætspark opfører kommunen en ny Hal 3. Den nye hal skal delvis bygges på det eksisterende offentlige vejareal "Ved Stadion". Det er derfor nødvendigt at nedlægge en del af vejen og hensigtsmæssigt at nedklassificere to andre dele af vejen. Bilag 1 viser de forventede fremtidige vejarealer, og bilag 2 viser den del af vejen, der nedlægges med brun farve, og den del af vejen der nedklassificeres til privat fællesvej med gul farve.

Kommunen skal offentliggøre beslutningen om at nedlægge den del af "Ved Stadion", hvor Hal 3 skal bygges. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal høres med en frist på 8 uger til at fremsætte krav mod kommunen om, at man ønsker vejen opretholdt. Hvis kommunen afviser det krav, kan grundejeren indenfor 4 uger kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne. Det er kun grundejere, der kan fremsætte kravet om at opretholde vejen, og da alle de berørte ejendomme ejes af Køge Kommune, forventer forvaltningen ikke, at vejen vil blive forlangt opretholdt.

Når vejen er nedlagt, kan kommunen råde frit over arealet.

Nedklassificering af offentlig vej til privat fællesvej kan under normale omstændigheder først ske 4 år efter offentliggørelse af kommunens beslutning. Dog kan dette fraviges, når kommunen og samtlige berørte grundejere er enige om det. Det er kommunen, der ejer alle berørte ejendomme, og det er dermed ikke nødvendigt at følge vejlovens procedure om nedklassificering.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen forbliver ejer af de to dele, der nedklassificeres til private fællesveje, og at matr. nr. 11tb (klubhuset) tildeles vejret til den vestlige beliggende del af den private fællesvej, og den fremtidige nyudstykkede ejendom (Hal 3) tildeles vejret til den østlige beliggende del af den private fællesvej. Kommunen sørger for tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vejarealet.

Økonomi
Udgifter til vejnedlæggelse afholdes af projektet for Køge Idrætspark.
Kommunikation
De planlagte beslutninger skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes direkte til de berørte parter.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


34.   Nedlæggelse af lastbilparkering i Herfølge By


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. den offentlige lastbilsparkeringsplads på Elmevej i Herfølge Bymidte nedlægges som kommunevej
 2. arealet matrikuleres med adkomst for Køge Kommune og sælges herefter til privat grund i en separat sag i Økonomiudvalget med henvisning til Lokalplan 1042, som er behandlet på Byrådet 23. januar 2018, under pkt. 14.
Baggrund og vurdering

Aldi ønsker at etablere sig i Herfølge Bymidte og har indgået samarbejde med Hammershus Bageren på Vordingborgvej i Herfølge. Hammershus ønsker mulighed for at udvide og etablere fælles parkering med dagligvarebutikken.

Lokalplan 1042, som netop er sendt i høring, giver mulighed for at etablere vejadgang til Vordingborgvej.

For at tilgodese indholdet af Lokalplan 1042 skal:

 • Lastbilsparkeringen nedlægges som offentlig vej
 • Den offentlige sti gennem området nedlægges, og ny sti anlægges på ejendommen med deklareret offentlig adgang
 • Den eksisterende private fællesvej nedlægges, og der deklareres vejadgang over ejendommen til tilbageblivende grundejer.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at have lastbilsparkering i forbindelse med et relativt tæt bebygget boligområde mindre end 200 m. fra en skole. Det er også forvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at have lastbilsparkering placeret centralt i Herfølge, hvor der er ønsker om bedre rammer for byliv og synliggørelse af bymidten, bl.a. ved opgradering af Vordingborgvej og omdannelse af Herfølge Skoles udearealer til bypark.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være formålstjenligt at nedlægge lastbilsparkeringspladsen og foreslår ikke erstatning for de mistede lastbilsparkeringsmuligheder i Herfølge Bymidte. Ved tilsyn i området har forvaltningen konstateret, at lastbilsparkeringen anvendes dagligt af to til fire lastbiler. Forvaltningen henviser i stedet til de øvrige lastbilparkeringsmuligheder i kommunen, eksempelvis i Hastrup.

Parkeringspladsen på Elmevej har status af kommunevej. Det betyder, at arealet i henhold til vejloven skal nedlægges som offentligt vejareal, før arealet kan sælges og benyttes som kundeparkering, udvidelse af bagerforretningen og som adgangsvej til varelevering for bageren.

Beslutningen skal offentliggøres lokalt, og der skal gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet skal opretholdes som offentligt vejareal. Høringen i henhold til vejloven forventes at foregå sideløbende med høringen af lokalplanen, således at høringen efter vejloven slutter ganske kort tid inden, lokalplanen andenbehandles og besluttes endeligt. Hvis forvaltningen modtager indsigelser, kan det blive nødvendigt at udsætte lokalplanens andenbehandling.

Hvis forvaltningen modtager indsigelser i høringsperioden forventes sagen behandlet på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 9. maj 2018. I forlængelse af udvalgsbehandlingen er der efterfølgende 4 ugers indsigelsesfrist jf. Forvaltningsloven.

Økonomi

Forvaltningen forventer ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune til vejarealers nedlæggelse, matrikulære berigtigelser, eventuelle vejombygninger eller ved ændring af færdselsafmærkning, da de afholdes af køber.

Kommunikation
Informationen om nedlæggelse af offentlig vej skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til de direkte berørte parter.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


35.   Ny Taxilov


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at administrationen af taxilov overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Baggrund og vurdering

Den 14. december 2017 besluttede Folketinget en ny taxilov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Den nye taxilov indebærer, at udstedelse af nye førerkort og taxitilladelser pr. 1. januar 2018 overgik til Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen. Fremover kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte antallet af tilladelser, har ikke tilsynspligten overfor de nye udstedte tilladelser og kan ikke udstede førerkort.

Loven giver mulighed for, at kommunen overdrager administrationen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En overdragelse af administrationen ændrer ikke forholdende for de nuværende vognmænd og indehavere af førerkort m.v. De vil stadig blive administreret efter den gamle lov af Køge Kommune indtil tilladelserne udløber.

Den nye taxilov omfatter:

 • Staten overtager administrationen, så den samles centralt 
 • Der indføres èn type tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport i biler, der erstatter de nuværende fire typer af tilladelser (taxitilladelser, limousinetilladelser, sygetransport, og tilladelser til offentlig servicetrafik)
 • Den nye type tilladelse kan bruges overalt i landet, og alt salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor. Tilladelserne er derfor ikke længere afgrænset til kommunen 
 • Alle skal være tilsluttet et kørselskontor 
 • Alle, der opfylder lovens betingelser, kan oprette et kørselskontor (en vognmand kan oprette sit eget) 
 • Kommunerne har hjemmel til at indgå kontrakt med kørselskontor om taxibetjening af områder.

Administration efter den gamle taxilov omfatter:

 • Tilsyn med, at indehaverne overholder betingelserne for tilladelserne (ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen) 
 • Servicere med toldattester ved køb af ny bil (ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen) 
 • Udlevere kørebøger, førerkort og lignende (ligger i Borgerservice) 
 • Administrerer de kommunale maksimaltakster for taxikørsel, som gælder for tilladelser givet efter den gamle lov. (Maksimaltaksterne i Køge Kommune blev i 2016 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.) Nye tilladelser skal overholde en landsdækkende maksimumstakst fastsat af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Kommunen vil fortsat have tilsynspligten med de igangværende tilladelser og kan stadig fastsætte maksimaltaksterne inden for kommunegrænsen. Dette udløber, når den sidste igangværende taxitilladelse i Køge Kommune udløber, senest i år 2027. Henvendelser om sager i forhold til den gamle lov vil falde i takt med, at tilladelserne udløber.

Herefter vil det alene være Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen, der har tilsynspligten.

Det, der taler for fortsat kommunal administration, er muligheden for tilsynspligten og direkte dialog med vognmænd og bestillingskontor, samt at kommunen fortsat kan fastsætte maksimaltaksterne på de nuværende tilladelser.

Det, der taler for en overdragelse af administrationen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er, at borgernes klagemuligheder bliver bedre, da myndigheden vil ligge centralt et sted i landet. Det betyder bedre tilsyn med klagesager, opsyn med vognmænd osv. Maksimaltaksterne vil blive mere ensrettet og vil for borgerne fremstå mere gennemskuelige.

Det er muligt allerede nu at overdrage tilsynspligten og fastsættelse af maksimaltakster til Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen med et halvt års varsel. Det er kun muligt at overdrage begge administrationsopgaver.

En overdragelse af tilsyn m.v. til staten vil ikke have konsekvenser for nuværende indehavere af tilladelser.

Teknik- og Miljøforvaltingen har holdt møde med formanden for Køge Taxa, som oplyser, at Dantaxi, som Køge Taxa hører ind under, påtænker at konvertere alle tilladelser til de nye universaltilladelser med det samme. Sker dette, vil Køge Kommune være helt ude af opgaven som myndighed.

Teknik- og Miljøforvaltingen anbefaler, at administrationen overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, således at al taxikørsel administreres af én myndighed.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Kommunikation
Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen og Køge Taxa informeres om udvalgets beslutning.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


36.   Midlertidig parkering på Dyrskuepladsen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der ikke etableres midlertidig parkering på Dyreskuepladsen. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Udsat.
Baggrund og vurdering

Den 22. januar 2018 drøftede Køge Kysts bestyrelse midlertidig parkering på Dyreskuepladsen og vurderede ved denne drøftelse, at der ikke er behov for at etablere parkeringspladser på Dyreskuepladsen, da der allerede er anlagt 250 offentlige parkeringsplader på Sdr. Havn, hvoraf ca. 60 pladser er asfalterede og fuldt belyst. Køge Kyst vurderer, at belægningsprocenten på parkeringspladserne er under 10 %.

Sagen blev forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet den 10. januar 2018, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede til udvalget, at udvalget tog stilling til, om en del af Dyreskuepladsen skulle inddrages til parkering. Sagen blev udsat.

I forbindelse med udbygningen af Sdr. Havn oplever en del af de nye beboere, at der er mangel på p-pladser i nærheden af deres bolig. Dette medførte i foråret 2017, at håndværkere og de nye beboere begyndte at benytte Dyrskuepladsen til parkering, hvilket gav flere henvendelser fra beboerne i villaområdet ved Sdr. Havn, som var kede af, at området blev brugt til parkering. Parkeringen på Dyrskuepladsen blev standset, hvilket gav en del henvendelser fra de nye beboere til Køge Kyst og Køge Kommune.

Køge Miniby har udlejet en stor del af deres p-plads ud til skurby for et af områdets byggefelter. 

Problematikken har tidligere været drøftet i Køge Kysts bestyrelse, og Køge Kommune modtog i december 2017 et brev fra Køge Kysts projektdirektør, som er vedlagt som bilag. Her opfordrer Køge Kyst til, at der etableres midlertidig parkering på Dyreskuepladsen på grund af trængsel i området på grund af parkering og trafik til nærliggende byggepladser.

På Sdr. Havn kommer størstedelen af den fremtidige parkering til at ske i konstruktion, enten i p-kældre under de enkelte byggefelter eller i p-huse i området. De 60 asfalterede pladser ligger der, hvor det fremtidige p-hus skal bygges,  og ligger henholdsvis 145 m og 270 m fra de to byggerier, hvor der er flyttet nye beboere ind.

Køge Kyst forventer, at der ca. i 2020 står et p-hus klar, som er åben for offentlig parkering.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til at etablere en midlertidig grusparkeringsplads med plads til ca. 25 biler på en del af Dyrskuepladsen, samtidig med at der fortsat er plads til den nuværende brug. Pladsen kan anlægges for en midlertidig periode og skal nedlægges senest, når Køge Kyst åbner deres første p-hus. Pladsen vil høre ind under betalingsparkeringen og have samme regler som resten af Sdr. Havn. Hele Sdr. Havn er en betalingszone, hvor der skal betales for parkering langs veje og på p-pladser. Parkering koster 8 kr. i timen, og der kan købes månedslicenser til 200 kr. pr. måned og årslicenser til 2.000 kr. pr. år. Det er ikke muligt at få beboerlicencer i betalingszonen på Sdr. Havn.

Dyrskuepladsen ligger i landzone, og inden en parkeringsplads kan etableres, skal der indhentes en landzonetilladelse. Dette indebærer, at sagen skal behandles af Klima- og Planudvalget og skal i 2 ugers naboorientering. Når en afgørelse foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Dyrskuepladsen er et stort grønt område, som i mange år har været brugt af områdets beboere til blandt andet leg og boldspil, ligesom området også har været brugt til forskellige arrangementer, herunder bl.a. cirkus. Det fremstår i dag som en stor plæne, der afgrænses mod naboerne af en tæt beplantning.

Da udbygningen af Sdr. Havn på sigt vil trække ca. 4.000 nye beboere til området, bliver Dyrskuepladsen i fremtiden et endnu mere værdifuldt grønt område, end det er i dag. Det vil være det eneste større parkområde i nærheden af Sdr. Havn, hvor der er god plads til, at man kan samles til forskellige aktiviteter, og hvor der er en stor græsplæne, som kan bruges til boldspil. Forvaltningen planlægger, at området i fremtiden skal udvikles, så det bliver mere attraktivt i hverdagen og får mere karakter af en bypark, hvor der bliver bedre muligheder for ophold, samtidig med at der fortsat er gode plæner, der egner sig til boldspil og større arrangementer, som eksempelvis Lovparken. 

Forvaltningen har valgt, at Dyrskuepladsen de næste 5 år ikke kan udlånes til arrangementer, både på grund af dårlig fremkommelighed for arrangørerne og de besøgende samt parkeringsproblemer. Cirkus mv. er henvist til det store græsareal ved Marinaen.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det koster ca. 500.000 kr. at etablere en midlertidig grusparkering på ca. 600 m2. Pladsen etableres uden afvanding og med fodhegn til afgrænsning mellem parkering og græs.

Udgifterne til etablering vil kunne dækkes af anlægsbevilling til etablering af p-pladser. Hertil kommer driftsudgifter på ca. 20.000 kr. pr. år og udgifter til retablering af pladsen, når den ikke længere skal bruges.

Kommunikation
Hvis parkeringspladsen anlægges, skal parkeringsreglerne, og at der etableres en midlertidig parkeringsplads på Dyreskuepladsen, meldes ud til lokalpressen, Køge Kyst og de omkringliggende beboere.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


37.   Nyt vareudstillingsregulativ


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender et nyt vareudstillingsregulativ for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har indtil nu haft 3 næsten enslydende vareudstillingsregulativer, som sidst er revideret i 1995. Med disse regulativer gives automatisk tilladelse jf. Vejlovens § 80 om brug af offentligt areal til vareudstilling. Det vil sige, at den enkelte forretningsdrivende ikke skal ansøge om at bruge et areal til vareudstilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at modernisere udseende af regulativerne, og samle dem til ét regulativ.

Formålet med et vareudstillingsregulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Køge bymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan lokale erhvervsdrivende og andre kan bruge og indrette den del af det offentlige vejareal, som støder op til deres butik og andre slags erhverv.

Der er ikke lavet om i de eksisterende regler, dog er det nye Rådhusstræde tilført i regulativet. Her vil der være stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre foran de forskellige butikker og forvaltningen vurderer, at få butikker i meget begrænset omfang vil kunne have vareudstilling langs deres facade. Dette begrundet i, at f.eks lastbiler og varevogne skal kunne svinge rundt. 

Som udgangspunkt er de forretningsdrivende gode til at overholde vareudstillingsregulativet, men der er desværre enkelte, som ikke overholder dette, til gene for borgere og færdsel – og selv efter at forvaltningen har påpeget dette efter klager fra borgere.

I de gamle regulativer sanktioneres overtrædelse af vareudstillingsregulativet efter Vejlovens § 113 med bøde. Det er kun politiet, der kan udstede bøder, og vil derfor kræve en politianmeldelse.

Forvaltningen foreslår at ændre sanktionen til, efter 2 skriftlige påbud, at inddrage tilladelsen til vareudstilling i en periode på 30 dage. Hvis de forretningsdrivende alligevel har vareudstilling i sanktionsperioden, vil vareudstillingen blive fjernet uden varsel på ejers regning jf. Vejlovens § 81, stk. 1-3. Denne sanktion vil kunne håndhæves af kommunen.

Køge Handelsstandsforening og Citycon er blevet forelagt det nye regulativ og havde ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Kommunikation

Køge Bymidtes erhverv vil få brev og det nye vareudstillingsregulativ tilsendt i e-boks.

Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen starte med at gå i dialog med de forretningsdrivende, som ikke overholder regulativet pt.

Det nye vareudstillingsregulativ vil også blive offentliggjort i de lokale medier samt på hjemmesiden.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


38.   Status på anlægssager - februar 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet har en færdiggørelsesgrad på ca. 70 %. 
Tidsplan afventer udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.

32 plejeboliger Køge Nord
Projektet skrider frem planmæssigt. Tilsyn og totalentreprenør er i gang med at planlægge afleveringsforretning samt plan for mangeludbedring. Fx er murværket færdigt og kan gennemgås for fejl og mangler med henblik på (eventuel) udbedring inden aflevering.

Vemmedrup skole
Den skimmelramte del af bygningen holdes lukket. Der er varme på bygningerne for at forhindre yderligere udvikling af skimmel. Den gennemgribende undersøgelse af skimmelomfang på skolen er opstartet.

Køge Idrætspark
Dialogmøde med samtlige samtlige foreninger er afholdt den 4. januar 2018 for orientering og drøftelse af genhusning forud for nedbrydning af bestående bygninger og skure.

Projektering på ombygning af stadion er opstartet i dialog med følgegruppen.

For Hal III er der modtaget indledende tilbud fra de 3 bydende, og forhandling er gennemført den 17. januar 2018. Reviderede tilbud modtages den 7. februar 2018.

Projekt for ledningsomlægning forventes udbudt ultimo januar.

Med henblik på infrastruktur er screening af muligheder for lokal afledning af regnvand (LAR-løsning) udført med bekræftende udfald, og rådgiverudbud igangsættes.

Ombygning af Stensbjergvej
Stensbjergvej er nu 4-sporet på strækningen fra Tigervej til Lyngvej. Resterende arbejder med færdiggørelse af helleanlæg, samt tilslutning af fortovsfliser ved to kryds, pågår. Alle nye signalanlæg er i drift, imens de sidste indreguleringer på systemerne foretages. Signalerne er intelligente trafikstyrede og delvis samordnede anlæg, hvilket kræver et vis datagrundlag med registreringer af trafikken, før indreguleringen kan afsluttes endeligt. Udlægningen af asfaltslidlag forventes udført i sommerhalvåret 2018.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Den 14. december 2017 var der licitation for Køge Nord - Parkér og Rejs samt forpladser. Stand Still-perioden er udløbet, og der er ikke indkommet indsigelser. Der indgåes kontrakt med lavestbydende entreprenør.

Banedanmark er forsinket på etablering af stationsbroen. Planlagt opstart på Parkér og Rejs primo februar vil derfor blive udsat. Seneste melding fra Banedanmark er at broen forventes på plads ultimo marts, så opstart af Parker og Rejs kan ske primo april 2018.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget i efteråret 2018.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Projektet pågår, og Teknik- og Miljøforvaltningen har holdt møde i arbejdsgruppen for støjskærm ved Frugthaverne. Rådgiverne er af arbejdsgruppen blevet bedt om at udarbejde en støjrapport, der kan fremlægges for beboerne i Frugthaverne. Ejerne af Stensbjergvej 6 og Vølundsvej 2-12 har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i projektet.

Bestyrelsen i Skovparken på Ringvejen og DAB ønsker at få afklaret, hvilke vilkår der er for tilbuddet om 50% medfinansiering af støjskærme, og om der kan gives tilskud til udskiftning af vinduer.

Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


39.   Forslag fra Venstre vedr. betalingsparkering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forslaget drøftes.
Baggrund og vurdering

Venstre ønsker følgende på Teknik- og Ejendomsudvalgets dagsorden:

"Forslaget er, at der snarest og senest den 1.marts 2018 indføres en time fri / gratis parkering i Køge midtby, dette omhandler de blå og lilla områder i ordningen.

Dette vil nemt og hurtigt kunne indføres med en mindre ændring i betalingsautomater og betalingsapp’s.

Vi foreslår dette tiltag for at ensrette parkeringsmuligheder og undgå forskelsbehandling af byens forretningsdrivende."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Udvalgets flertal Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F) og Niels Rolskov (Ø) besluttede at fastholde, at ændringer først kan ske i forbindelse med evalueringen efter det første halvår.

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.


Til toppen


40.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Teknik- og Ejendomsudvalgets ressortområde.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionseminar den 25. og 26. januar 2018. Under seminarts punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Teknik- og Ejendomsudvalgets kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, og og uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminarets afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at udvalgene drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder, på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Teknik- og Ejendomsudvalgets område er vedhæftet.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


41.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Deltagelse i møde i repræsentantskabet i Movia
 • Møde afholdt i Kollektiv Trafik-gruppen
Beslutning
 • Indvielse af ny P-plads på Værftsvej gennemført
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


42.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Orientering om ny vagtordning ved alarmer mv.
 • Orientering om tilbud på ny renovationsordning
 • Tilmelding til "Teknik & Miljø"
 • Orientering om Vejdirektoratets afvisning af at behandle klage fra Peter Langkilde om kommunens beslutning om betalingsparkering
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


43.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


44.   Udbud - rottebekæmpelse (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


45.   Adgang til rekreativt område 3 (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


46.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.02.18