Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 05.05.2022 kl. 18:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)


71.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Bent Sten Andersen (O) deltog ikke i mødet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


72.   Udskiftning af tag på Køgehallernes Hal 1 - tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller

 1. til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1, som finansieres af kassen
 2. til Kultur- og Idrætsudvalget, at nærværende orientering tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i marts 2022 modtaget en henvendelse fra Køgehallerne, som informerer om at taget på Hal 1 er så nedbrudt, at det bør udskiftes hurtigst muligt.

Samme tag blev besigtiget i 2019 i forbindelse med, at ingeniørfirmaet Rambøll udarbejdede tilstandsvurderinger af de selvejende haller i Køge Kommune. Dengang var vurderingen, at taget på Køgehallernes Hal 1 havde en restlevetid på mere end 10 år.

Forvaltningen bad derfor Rambøll om en fornyet vurdering af samme tag. Vurderingen bekræftede informationerne fra Køgehallerne - levetiden på taget var opbrugt, og taget burde udskiftes hurtigst muligt.

Det pågældende tag er lagt på omkring år 2000 og burde i henhold til almindelig kendt viden indenfor tagbranchen have en levetid på mindst 30 år. Ikke desto mindre kunne Rambøll ved besigtigelsen den 24. marts 2022 konstatere, at der siden 2019 var sket en erodering af tagpladerne, og de kontaktede derfor producenten (Cembrit). 

Cembrit kunne heller ikke levere en forklaring men vurderer, at nedbrydningen af tagpladerne tyder på en udefra kommende virkning. Der er således p.t. ingen forklaring på nedbrydningen men til gengæld enighed om, at pladerne er så nedbrudte, at de bør skiftes snarest muligt.

Der vedhæftes en kopi af Rambølls besigtigelsesnotat.

Forvaltningen har sammen med Rambøll estimeret udgifterne til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 til ca. 2,0 mio. kr.

Der afsættes "normalt" et rådighedsbeløb ca. 3,8 mio. kr. på anlægsbudgettet hvert år til genopretning af de selvejende haller, men i årene 2021 og 2022 er rådighedsbeløbet flyttet til 2023, hvor der derfor samlet set er afsat ca. 9,8 mio. kr. Dette beløb er forudsat disponeret til udskiftning af taget på Rishøjhallens Hal 1 (estimeret udgift godt 9 mio. kr.).

Der er således ikke et rådighedsbeløb afsat til de selvejende haller i 2022, hvorfor finansiering af udgiften til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 foreslås som en tillægsbevilling.

Forvaltningen bemærker, at der gennem de seneste år har været afsat et gennemsnitligt puljebeløb på 3,5 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til finansiering af større genopretningsudgifter (fx udskiftning af tage). Beløbet er over tid indekseret til de nuværende ca. 3,8 mio. kr. årligt.

I samme periode er antallet af haller øget, idet der er tilkommet Hal 4 (den tidligere tennishal) hos Køgehallerne, og en tilbygget hal i Skensved ved Køge Nord Sportscenter. Disse haller er kommet til, uden at det årlige puljebeløb er justeret, hvilket bør indgå i vurderingen af nærværende ansøgning om anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet, og derfor påvirkes den beregnet kassebeholdning negativ. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


73.   Status på anlægssager - maj 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Følgende større projekter er beskrevet i vedhæftet bilag:

 • Køge Idrætspark (KIP I)
 • Køge Idrætspark (KIP II)
 • Nyt signalanlæg på Ringvejen v. KIP
 • Ny Føllehavegård
 • Renovering af Vemmedrupskolen
 • Rehabiliteringscenter
 • 32 plejeboliger Køge Nord
 • Dagtilbud ved Ravnsborghallen
 • Køge Nord FC Omklædningsfaciliteter
 • Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
 • Ombygning af Beredskabsstation
 • Ombygning af Musikskolen
 • Opførelse af P-hus i Sdr. Havn med skaterfaciliteter i nederste etage
 • Opførelse af nyt dagtilbud på Ølsemaglevej 55
 • Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III 
 • Byudviklingsområdet i Køge Nord (i gang)
 • Trafiksanering af Bjerggade
 • Ombygning af Niels Juelsgade
 • Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
 • Cykelsti langs Ølbyvej
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


74.   Broer og bygværker indsats i 2022


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der træffes beslutning om at anvende restbudget for renovering af broer 2016-2017, til indsats på området for broer og bygværker for 2022.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har en række broer og bygværker, som står foran renovering/istandsættelse indenfor en kortere årrække. Teknik- og Miljøforvaltningen prioriterer løbende, hvilke indsatser der bør ske på de forskellige broer og bygværker rundt om i kommunen.

For 2022 er der 2 projekter, som er uopsættelige og skal prioriteres og allokeres midler til. Derudover er der fokus på den fremadrettede nødvendige indsats på området:

 1. Ny bro til Regnemarksværket.
 2. Renovering af vestlig del af cykel/gang-tunnel under Vordingborgvej i Herfølge.
 3. Status og indsats på broer og bygværker 2023 - 2025.

Ad. 1

Broen til Regnemarksværket har været udtaget til renovering de seneste år men har kunnet klare den relativt begrænsede trafikbelastning til Regnemarksværket, der indtil  nu har fundet sted. HOFOR skal i 2022 i gang med at udvide vandværket, og broen kan i den nuværende tilstand ikke klare den fremtidige belastning med byggepladstrafik og øgede transporter til værket. Køge Kommune har en ejerandel på 50 % af broen og skal derfor bidrage til renoveringen. Sagen har været behandlet på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 9. december 2021, under pkt. 205.

Ad. 2

Dele af tunnelen under Vordingborgvej skal istandsættes, da den vandtætte membran over tunnelen på de vestligste 6 - 8 m er blevet utæt grundet dens alder og skal udskiftes. Utætheden har over flere år bevirket, at der er sket afskalning af beton og blotlagt rusten armering i loftet på tunnelen. Forvaltningen har af hensyn til sikkerhed afspærret P-arealet, der er ovenpå tunnelen.  

Ad. 3

Til behandling på Teknik-og Ejendomsudvalgets junimøde fremlægger forvaltningen sag "Status og indsats for broer og bygværker for 2023 - 2025. Sagen vil indeholde oversigt over kommende nødvendige reparation og anlægsarbejder med tilhørende finansieringsbehov. Indsatsen er nødvendig for at imødekomme fremtidige nedklassificeringer og vægtbegrænsninger og eventuel afspærring af broer og bygværker.

En tilsvarende sag har været behandlet på Teknik-og Ejendomsudvalgets møde den 12. august 2021, under pkt. 134.

Økonomi

Det forventes, at Køge Kommunes bidrag til reparation af broen til Regnemarksværket udgør ca. 0,8 mio. kr. 

Det anslås, at omkostninger til delvis reparation af tunnel under Vordingborgvej udgør ca. 0,6 mio. kr.

De ialt ca 1,4 mio. kr. foreslås finasieret af restbudget for "Renovering af broer 2016 - 2017" TMU punkt 45. Restbudget udgør netop 1,4 mio. kr.

Restbudget for renovering af broer 2016 - 2017 var tiltænkt at bidrage til renovering af Køge Bro. Der skal derfor findes anden finansiering for denne del.

Beslutning

Ad. 1-3: Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


75.   Rammer for privat salg i koloni- og nyttehaveforeninger


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender udarbejdelse af allonge til lejekontrakt med koloni- og nyttehaveforeninger i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

I Køge Kommune er der fem kolonihaveforeninger og to nyttehaveforeninger (se bilag 1). Teknik- og Miljøforvaltningen står for udlejning af arealerne. For hver koloni- eller nyttehaveforening er der indgået lejekontrakt mellem Køge Kommune og den pågældende forening. Lejekontrakten danner, sammen med lokalplanen for området samt kolonihaveloven, rammerne for, hvad der er tilladt i foreningen. 

Forvaltningen har fået en henvendelse fra HF Den Permanente, som spørger til muligheden for, at haveejerne i foreningen kan foretage mindre salg fra deres haveparceller. Det kunne eksempelvis være børneboder med saftevand, kageboder, bær fra haven, loppemarkeder eller salg af diverse brugte effekter såsom havestole mv.

Som det er nu, er intet salg fra kolonihaver eller nyttehaver tilladt. I lejekontrakten mellem Køge Kommune og koloni- og nyttehaveforeningerne står følgende:

”De enkelte haveparceller må kun benyttes til havebrug. Enhver form for salg af haveprodukter eller andre produkter fra den enkelte parcel er forbudt.”

I forlængelse af henvendelse fra HF Den Permanente har forvaltningen undersøgt muligheden for opblødning af reglerne for salg i begrænset omfang i koloni- og nyttehaveforeningerne. Det er forvaltningens vurdering, at der med fordel kan blødes op for rammerne af mindre salg fra haverne, så længe salget ikke har åbenlyst erhvervsmæssig karakter. Forvaltningen har desuden været i kontakt med de andre koloni- og nyttehaveforeninger i kommunen, som ikke umiddelbart har indvendinger mod forslaget.

Forvaltningen indstiller derfor, at der udarbejdes en allonge til lejekontrakten mellem Køge Kommune og koloni- og nyttehaveforeningerne, hvor det præciseres, at det bliver muligt for beboere i foreningerne at sælge eksempelvis bær fra haven, lave saftevandsboder, eller sælge brugte effekter fra haveparcellerne i begrænset omfang.

Forvaltningen formulerer nogle vejledende principper for hvilke aktiviteter, der kan godkendes i foreningerne. Godkendelse og tilsyn med aktiviteterne ligger hos foreningerne selv.

Ved afholdelse af offentlige, åbne arrangementer skal der søges om tilladelse hos Vej, Park og Byrum. Hvis arrangementet er lukket for medlemmer af foreningen og afholdes på egne arealer, skal der ikke søges om tilladelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


76.   Ordensreglementer for parker og grønne områder


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. de nye ordensreglementer for Lovparken, Badestedet ved Kimmerslev Sø, Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken og Bjæverskov Bypark godkendes
 2. forvaltningen får delegation til at opsætte ordensreglementet for parker og grønne områder i samråd med Polititiet, hvis der bliver behov for det.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med deltagelse i Lokalrådsmøder hos Politiet blevet præsenteret for et forslag fra Politiet om at lave ensartede ordensreglementer for en række områder. Politiet oplever, at der er et behov for regulering af nogle brugeres adfærd af hensyn til naboer og andre brugere, og det omfatter særligt støjende adfærd og musik til ulempe.

Politiet har et ønske om, at der kommer ensartet skiltning i Køge, Stevns og Solrød kommuner, og foreslår som et pilotprojekt 5 lokaliteter i Køge Kommune: Lovparken, Køge Marina, Søndre Havn, Badestedet ved Kimmerslev Sø og Holmebækskolen. For at der kan opsættes nye ordensreglementer skal de først godkendes politisk og herefter af Politiet (jf. ordensbekendtgørelsen).

Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø, mens Køge Marina hører under Kultur- og Idrætsudvalget, Holmebækskolen hører under Skoleudvalget og Søndre Havn hører under Køge Kyst. De tre forvaltninger og Køge Kyst samarbejder om udarbejdelse af skiltene, og der føres sager på de tre udvalg i maj 2022, så der kan opsættes skilte inden sommer.

I øjeblikket er der kun godkendt et ordensreglement for Lovparken og Lovparkens legeplads. Politiets forslag er en præcisering af nogle af punkterne fra dette ordensreglement - en præcisering, som gør, at det bliver lettere at håndhæve for Politiet. Den største ændring er, at reglerne for afspilning af musik skærpes, så det med de nye ordensreglementer ikke længere er tilladt at medbringe højtalere i parkerne, tidligere måtte man ikke benytte højtalere.  

Udover godkendelsen af ordensreglementer for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø foreslår  forvaltningen også, at der godkendes ordensreglementer for Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken og Bjæverskov Bypark, som alle er attraktive byparker med mange forskellige brugere. Ordensreglementernes indhold afpasses til de enkelte lokaliteter. Forslag til ordensreglementerne kan ses i vedlagte bilag 1.

Forvaltningen foreslår desuden, at forvaltningen gives delegation til opsætning af ordensreglementer i andre af kommunens parker og grønne områder uden yderligere politisk behandling, hvis der bliver behov for det. Opsætning af yderligere ordensreglementer vil ske i samråd med Politiet, forslag til indholdet kan ses i bilag 2. Hvis der er behov for yderligere bestemmelser end vist i bilag 2, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen og Politiet påny.

Når Byrådet har godkendt ordensreglementerne, så skal de til endelig godkendelse hos Politiet. Herefter kan de opsættes.

Økonomi

Der vil være udgifter til nye skilte og opsætning af skilte. Udgifterne kan afholdes indenfor forvaltningens midler til parkdrift.

Kommunikation

Der udsendes en fælles pressemeddelelse om ordensreglementerne, når de er godkendt af Byrådet. SSP orienterer om de nye ordensreglementer i Campus/SSP-netværket.

Beslutning

Ad. 1. og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


77.   Orientering om beredskab ved stormflod


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om beredskab for stormflod tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal være forberedt på at kunne håndtere og forebygge en varslet stormflod. Derfor har Køge Kommune en beredskabsplan (vedlagt som bilag 1) for stormflod, som skal danne rammen for en koordineret forebyggende og afværgende indsats i forhold til skadende oversvømmelser under en højvandshændelse samt sikre den nødvendige interne og eksterne kommunikation med myndigheder, virksomheder, borgere, politikere osv.

Som en del af beredskabsplanen er der sikret en kommunal krisestyringsorganisation, som består af en varslingsstab og en krisestab. Varslingsstaben følger udviklingen af en hændelse og forbereder en eventuel aktivering af krisestaben, som varetager kommunens overordnede indsats under en hændelse.

Køge Kommune har en varslingsaftale med DMI, således at kommunen orienteres ved forventet forhøjet vandstand (1,10 meter over normal vandstand).

Som udgangspunkt er det Vej, Park og Byrum, der står for at gennemføre de konkrete operationelle tiltag i samarbejde med det kommunale beredskab.

I Vej, Park og Byrum er der uddannet syv tovholdere og én taktisk leder, som kan styre de operationelle tiltag. Der er udfærdiget actioncards (se eksempel i bilag 2) for de områder, der kan blive påvirket af en højvandshændelse. Actioncards beskriver bl.a., hvad opgaven på området er, hvilket materiale, der skal bruges for at løse opgaven, hvor mange medarbejdere, der skal til at løse opgaven samt en huskeliste og et kort over området.  

De syv tovholdere og den taktiske leder bliver løbende uddannet i materiel og organisering af de forskellige tiltag, så medarbejderne altid er klar til en eventuel operativ indsættelse.

Materiel til brug ved de operationelle tiltag, er opmagasineret i lokaler på det gamle vandværk. Her står det samlet i et opvarmet lokale og er placeret tæt på de områder, hvor det forventes at skulle bruges ved en eventuel stormflodshændelse. Hvis der ønskes anden anvendelse af lokalerne på det gamle vandværk, skal der findes en anden lokation i Køge Kommune med lignende faciliteter.

På vandværket findes bl.a. sække til sandsække, pumper, watertubes, flexwalls, presenninger og jernplader til underlag. Materiel er pakket i bokse med numre på, som er angivet på actioncards. Vedligeholdelse af materiel foretages af Vej, Park og Byrum.  

Økonomi

Det indkøbte materiel er tiltænkt en afværgende indsats og kan ikke erstatte en større kystsikring.

Der er ikke afsat midler til drift af stormflodsberedskabet i Vej, Park og Byrum. For 2022 er der afsat 180.000 kr. til indkøb og supplement af lettere materiel. (Eksempelvis pumper, sække mm.)

Køge Kommunes watertube har en snarlig udløbsdato. Det skal forventes, at der skal afsættes et beløb forventeligt mellem 1,5 - 2,5 mio. kr. til fornyelse af watertubes mv. 

Der sigtes mod, at finansieringen af stormflodsberedskabet tænkes sammen med vinterberedskab og andre klimahændelser, som håndteres akut, og hvor afholdelsen af økonomien sker ligedan. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


78.   Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til

 1. ansøgningen om et tilskud på 500.000 kr. ekskl. moms
 2. hvordan Teknik- og Ejendomsudvalgets udgifter på 140.040 kr. ekskl. moms skal finansieres.


Økonomiudvalget 19-04-2022

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at yde et tilskud på 225.000 kr. ekskl. moms. 

Ad 2: Sagen videresendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Baggrund og vurdering

Foreningen Køge Festival søger om et tilskud på 500.000 kr. ekskl. moms til dækning af scene, lys og lydomkostninger på festpladsen.

Køge Festuge holdes i uge 35 men med et ændret setup i år med opsætning af scene mandag og opsætning af lys og lyd og opbygning af hele festpladsen tirsdag. Festen afvikles onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

På baggrund af de sidste 2 års COVID19-situation, vil Køge Festuge kun blive afholdt på Torvet og ikke, som de de sidste år, også på Kulturtorvet.

Programmet er p.t. under udarbejdelse, men der er bl.a. lavet aftale med A rush of Coldplay, Electric Guitars, Scarlette Pleasure, Hjalmar, Zididada, Kat, Gasbox, Sømændene og Dizzi mizz Lizzi. Campus+ 2022 uddannelsernes dag vil blive afholdt om fredagen.

Foreningen Køge Festival oplyser til støtte for deres ansøgning, at bestyrelsen mere end nogen sinde brænder for at lave en fest for hele byen, og at de forsøger at inkludere så mange medier som muligt, da Køge Festuge er en fest, som kommer langt ud over kommunens grænser, f.eks. via ugeavisen kommer de ud til ca. 60.000 hustande på Sjælland. Køge Festuge har tillige over 21.000 følgere på Facebook.

Foreningerne og den frivillige arbejdskraft er en vigtig del af Køge Festuge, og Foreningen Køge Festival oplyser videre, at foreningerne, der bakker op omkring festugen, stiller med ca. 700 personer, og bestyrelsens venner og bekendte overstiger 100 personer, der også frivilligt hjælper til, og at overskud fra festugen vil som altid bliver fordelt i forhold til præsterede timer foreningerne har ydet.

Køge Kommune plejer at levere følgende ydelser:

 • Sikring af personel.
 • Diverse afspærringer.
 • Opstilling af skraldespande + tømning.
 • Manuel renholdelse.

Disse ydelser beløber sig til 140.040 kr. ekskl. moms.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at der kun er dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen til ydelse af 225.000 kr. ekskl. moms, som er det beløb Økonomiudvalget tidligere har ydet til Køge Festuge, og at Teknik- og Ejendomsudvalgets udgift på 140.040 kr. ikke kan afholdes af puljen for særlige arrangementer, som er på 169.000 kr., og som pt. drøftes i Teknik- og Ejendomsudvalget. 

Beslutning

Udvalget ønsker at støtte Køge Festuge med hensyn til afspærring og renhold i 2022 for det budgetterede beløb.

Fremover kan Køge Festuge søge om støtte i forhold til administrationsprincipperne for pulje til særlige arrangementer.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


79.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • Sin deltagelse i det børnevenlige arrangement "Så-event" i Ejby
 • Fedtemøg og tang, og invitation til strandorienteringstur mandag den 9. maj
 • Sikring mod rambuktyverier i Nørregade, rejses som sag i udvalget.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


80.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Orientering om kunstgræsbane i Herfølge.
Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Afvandingssag på kunstgræsbanen i Herfølge.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


81.   Eventuelt


Beslutning

Jonas B. Whitehorn (A) spurgte til besigtigelse i Køge Nord, kombineret med udvalgsmøde ude på materielgården, på Høgevej til august.

Jørgen Petersen (C) spurgte til underføringen og orientering om P-pladser i Køge Kyst, med opfordring om oprydning i området.

Andreas Bech (A) spurgte til hurtig opfølgning for imødegåelse af rambuktyverier.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


82.   Undersøgelse af udfordringer med vand ved Ravnsborghallen - tillægsbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


83.   Støtte til arrangementer på offentlige arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


84.   Orientering om nyt kunstgræstæppe på Køge Idrætspark (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


85.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


86.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.05.22