Dagsorden til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.01.2021 kl. 10:30 i Teams-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


2.   1. Økonomiske redegørelse 2021 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. 1. økonomiske redegørelse 2021
 2. en budgetneutral omplacering af 4.023.356 kr. i 2021 og efterfølgende år fra TEU Vintervedligehold til TEU Drift af ejendomme.
Baggrund og vurdering

Vintervedligehold

Budgetneutral omplacering af 4.023.356 kr. i 2021 og efterfølgende år fra TEU Vintervedligehold til TEU Drift af ejendomme. Budgetomplaceringen blev også søgt for 2020 ved 3. ØR 2020.

COVID19

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, det vil sige uden påvirkninger fra COVID19 omkostninger. Der er ikke lavet et samlet skøn for forventede COVID19-omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådant estimat.

Det forventes imidlertid, at der kommer COVID19-udgifter i forbindelse med etablering af et værnemiddeldepot i Lellinge i 2021 på 1,2 mio. kr.

Økonomi
Se ovenstående.
Bilag

Til toppen


3.   Budgetneutral omflytning mellem anlægsprojekter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole til anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring i 2021
 2. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring til anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole i 2022.


Kultur- og Idrætsudvalget 07-12-2020
Ad 1-2: Godkendt.
Baggrund og vurdering

I den vedtagne budgeterklæring for Budget 2021-2024 har forligspartierne afsat 4 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022 til modernisering af Køge Musikskole. Endvidere har forligspartierne afsat 5 mio. kr. i 2022 til støtte af Museums Sydøstdanmarks projekt om udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at blive UNESCO-Verdensarv.

Museum Sydøstdanmark foreslår, at man allerede i 2021 arbejder for at forankre borgen i kommunen ved at indrette en del af Køge Museum til en oplevelsesudstilling, der formidler og viser så mange som muligt af de hundredevis af vikingegenstande fra museets område. Museet foreslår, at denne del realiseres og søger om, at der fremrykkes 1 mio. kr. til projektet fra 2022 til 2021.

En løsningsmodel er, at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole til Borgring i 2021, og at det tilsvarende beløb flyttes fra Borgring til modernisering af Køge Musikskole i 2022. Denne flytning vil ikke påvirke det samlede projekt for modernisering af Køge Musikskole.

Vikingeborgen havde et relativt lavt besøgstal i 2020 på ca. 3.000 besøgende. Dette skal først og fremmest ses i sammenhæng med, at der ikke udgraves og formidles på borgen. Museum Sydøstdanmark har på den baggrund besluttet at lukke Vikingeborgen Borgring og først åbne igen, når den ny attraktion forventes at stå færdig i 2023-2024.

En oplevelsesudstilling af vikingegenstande i Køge er en del af det samlede projekt, der skal sikre, at der netop opstår en synergi med Vikingeborgen. Samtidig vil museet formidle processen om at gøre borgen til UNESCO-Verdenskulturarv og til en attraktion. På museet vil alle kunne følge med i udviklingen og give deres besyv med. Udstillingen vil bidrage til at lette vejen til at blive Unesco-Verdenskulturarv. 

Vikingeudstillingen vil blive den ny oplevelsesudstilling, som udskifter oplevelsesudstillingen Krudtbrødre. Oplevelsesudstillingerne foregår i en del af museet og er tænkt finansieret af fonde og andre fx Køge Kommune, da museet ikke selv har økonomi til oplevelsesudstillinger, der koster ca. 1-2 mio. kr. at producere. Oplevelsesudstillingen er at betragte som et anlæg og ikke en driftsudgift, bl.a. fordi der skal investeres i sikkerhedsløsninger af kulturgenstande. Den permanente udstilling, som løber gennem resten af museet, er derimod en udstilling som finansieres af museets drift.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at den beregnede kassebeholdning for 2021 og 2022 ikke vil påvirket, idet der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb i 2021 på 1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og -1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole. Rådighedsbeløbene i 2022 på -1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole vil blive indarbejdet i anlægsplanen i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025.

Til toppen


4.   Idræts,- fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller

til Kultur- og Idrætsudvalg, at:

1. idræts-, fritids og kulturplan godkendes og
2. den videre proces tages til efterretning.

Til Klima- og Planudvalg, Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd at:

3. orientering om  idræts-, fritids og kulturplan tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen i møde den 11. januar 2021. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 27. august 2019 den reviderede masterplan for byudviklingsområdet i Køge Nord, kaldet Køge Nord Skovby, med ca. 1.600 nye blandede boliger, kontorbyggeri og erhverv. Visionen for den nye bydel rummer en række ambitioner på idræts- og kulturområdet og består af fire elementer:

 • Grøn boligby
 • Bæredygtig bydel
 • Aktive landskaber
 • Kulturelle byrum

For at understøtte byudviklingsområdets idræts-, fritids- og kulturliv besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 30. marts 2020, at der udarbejdes en idræts-, fritids- og kulturplan. Denne forelægges nu til udvalgets behandling.

Idræts-, fritids og kulturplanen bygger videre på masterplanens vision for byudviklingsområdet og de vedtagne idræts-, kultur- og biblioteksstrategier. Idræts-, fritids- og kulturplanen skal sikre, at man politisk og administrativt har et idékatalog med tiltag til såvel midlertidige som varige kultur- og idrætsaktiviteter i byudviklingsområdet og omegn, ligesom en række idræts- og kulturfokuserede udviklingsprincipper skal kvalificere kommende tiltag i Køge Nord Skovby og omegn og bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel med fokus på sammenhængen med og nærheden til skov, strand og fællesskaber på tværs af Køge Nord.

Planens indhold
Idræts-, fritids- og kulturplanen er blevet til på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor politikere, embedsfolk, lokale aktører og borgere i løbet af foråret, sommeren og efteråret 2020 er inddraget gennem digital høring, borgermøde, gruppemøder, bilaterale møder og interviews i forskellige formater. Dermed er en bred skare af interessenter hørt og inddraget i udviklingen og kvalificeringen af planens indhold, som er: 

 • Et forord
 • En indledning med beskrivelse af planens baggrund, formål og tilblivelse
 • Udviklingsprincipper
 • Idémapping
 • Tiltag med beskrivelse af idé, målgruppe, aktører og tidsperspektiv
 • Overvejelser om forankring og implementering af planen.

Udviklingsprincipperne bygger på best practice på idræts-, fritids- og kulturområdet og masterplanens vision for Køge Nord Skovby og skal anvendes til at udvikle, kvalificere og prioritere kommende indsatser, tiltag og projekter og samtidig sikre sammenhængen med udviklingen i Køge Nord og resten af kommunen.

Alle idéer, der er indkommet frem i løbet af processen, er vurderet ud fra udviklingsprincipperne, og idémappingen er et koncentratet af idéindsamlingen. Efterfølgende er der fokuseret på 10 tiltag, der samler én eller flere idéer, som er udfoldet i en ikke-prioriteret rækkefølge:

 1. Kvarterhus - bydelens mødested
 2. Aktiver støjvolden
 3. Aktivitets- og oplevelsesstier
 4. Madskoven
 5. Klimafestival i Køge Nord
 6. Fælleshaver
 7. Natur- og byggelegeplads
 8. Græsningslaug
 9. Fælles bålplads
 10. Aktive byrum og landskaber

Den videre proces
Forvaltningen udarbejder til mødet i februar 2021 forslag til handleplan til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen.

Økonomi
Udarbejdelse af idræts-, fritids- og kulturplanen afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2020 og 2021. Forligspartierne har afsat i alt 15 mio. kr. i 2021-23 til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord fordelt med 5 mio. kr. pr år.
Bilag

Til toppen


5.   Etablering af håndværk- & designlokaler på 6 folkeskoler - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. til etablering af håndværk- & designlokaler på nogle af kommunens folkeskoler.
Baggrund og vurdering

Faget Håndværk og Design (H/D) blev indført i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014. Faget er en sammenlægning af fagene sløjd og håndarbejde og stiller specifikke krav til lokalerne. Alle elever i 8. klasse skal nu kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve i H/D som et af de to-årige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen.

Der er efter seks år fortsat store lokalemæssige udfordringer med at leve op til intentionerne i loven. Der er derfor i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022, under Teknik- og Ejendomsudvalget anlægsforslag 147B. 

I anlægsforslaget, er der beskrevet et behov for etablering af H/D-lokaler på især seks skoler:

1. Søndre Skole
2. Ellemarkskolen
3. Kirstinedalsskolen
4. Borup Skole
5. Hastrupskolen
6. Skovboskolen

Der er allerede på tre ud af kommunens 14 folkeskoler etableret H/D-lokaler. Derudover får også Vemmedrupskolen et H/D lokale i forbindelse med den igangværende renovering af skolen.

Mange af skolerne bruger de tidligere sløjd- og håndarbejdslokaler som H/D-lokaler, men ofte ligger lokalerne ikke ved siden af hinanden. De adskilte lokaler er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, men også i forhold til fagets kernefaglighed, idet et H/D lokale skal tilgodese, at støjende og groft arbejde kan forenes med fordybelse og fint arbejde i sikre og trygge rammer, hvor eleverne kreativt og innovativt kan udfolde sig.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fik i 2017 udført en rapport af KANT Arkitekter. Rapporten er en kortlægning af, i hvilket omfang skolernes lokaler er pædagogisk tidssvarende i forhold til gældende lov og retningslinjer. KANTs rapport danner grundlag for det overordnede overblik over behovet for H/D lokaler. Med udgangspunkt heri er det tanken at gennemføre ombygning til H/D lokaler for de i projektet prioriterede skoler.

Der skal gennemføres en brugerproces for de seks nævnte skoler. På baggrund af denne samt de fysiske rammer og prisestimater for ombygning vil der blive foretaget en vurdering af, om der indenfor budgettet kan etableres H/D lokaler på alle 6 skoler, eller om der skal foretages en prioritering.

Teknik- og Miljøforvaltningen er vidende om, at der er andre fagområder, der grundet generel nedslidning og den nye folkeskolereform, trænger til en alvorlig opgradering, men det ligger udenfor dette anlægsprojekts rammer.

Tidsplan

 • Januar - februar 2021 gennemføres brugerproces og udarbejdes indretningsplaner
 • Februar - marts 2021 skal skolerne prioriteres i forhold til, hvor der skal vælges at bygge nye H/D-lokaler
 • Marts - maj 2021 arbejdes med projektering og udbud og efterfølgende kontrahering
 • Juni - juli 2021 gennemføres anlægsarbejderne. Det tilstræbes, at hovedparten af arbejdet udføres i skolernes sommerferie
 • 2022 gennemføres de sidste arbejder på de valgte skoler.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 12 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 9 mio. kr.  i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 (TEU 147B). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Til toppen


6.   BRT - indledende projekt


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om indgåelse af samarbejde med Movia om projektet ”BRT i Køge” til efterretning.

Baggrund og vurdering

Trængselsudfordringerne i Køge Kommune er store, hvilket især opleves i morgen og eftermiddagstimerne, hvor indfaldsvejen i Køge Kommune er overbelastet. Dette resulterer i større kødannelser og tabt tid i trafikken - hvilket også rammer den kollektive trafik. Den trafikale situation i Køge Kommune er dermed udfordret!

BRT (Bus Rapid Transit) er et virkemiddel til at komme noget af trængslen til livs.

Teknik- og Miljøforvaltningen er gået sammen med Movia om projektet ”BRT i Køge”, som understøttes af Movias nye pulje ”BRT i Købstæder”. Her er der afsat midler til et indledende projekt i samarbejde med en rådgiver om at kortlægge mulighederne for BRT i Købstæder.

Projektet ”BRT i Køge” bygger videre på et af de 4 temaer i Movias Mobilitetsplan 2020, som omhandler at styrke/forbedre ”Sammenhænge på tværs”. Derudover er det med til at slå en sløjfe på +Way-projektet på linje 101A (hvilket omfatter: +Way-stoppestedet ved Køge Idrætspark, bussluse ved Karlemosen, kommende +Way-stoppested og adgangsveje til/fra hospitalet og busbro til Køge Nord St.).

I projektet gennemføres en overordnet korridoranalyse for at sikre et solidt grundlag at planlægge ud fra. I analysen af den eksisterende situation kigges der på busfremkommeligheden, tilgængeligheden og oplandet omkring de nuværende standsningssteder samt koblingen mellem byrum, stoppestedet og knudepunkter. Dertil udarbejdes også forslag til fysiske løsninger, anlægsoverslag samt effektvurdering. Projektet stiler efter ambitiøse tiltag for at komme trængselsudfordringen til livs.

Forvaltningen og Movia har i fællesskab screenet sig frem til en potentiel BRT-korridor, som går fra Ølby St. til Køge St. og videre til Køge Gymnasium ad Ringstedvej. Korridoren er udpeget ud fra forskellige parametre, og der er kigget på strækninger, hvor der blandt andet er:  

 • Trængsels- og fremkommelighedsproblemer i myldretiden
 • Mange daglige busdriftstimer
 • Stort oplandspotentiale
 • Lokale rejsemål
 • Mulighed for at lave mere attraktive knudepunkter og byrum.

Korridoren er skitseret i bilag 1, hvori det også fremgår hvilke buslinjer, som vil opleve et løft i den daglige drift, så frem der udføres fremkommelighedstiltag på strækningen.

Det primære mål for BRT i Køge er at reducere trængslen for busserne (forbedring af rejsetiden for buskunderne) og skabe et større opland for den kollektive trafik, som samtidig vil få glæde af den opgradering af banenettet, som kommer til at ske i de kommende år. BRT vil gøre kollektiv trafik mere attraktiv og være med til at flytte flere fra bilen og over i den kollektive trafik.

Samarbejdet med Movia er blot et indledende projekt, hvor mulighedsrummet for BRT-tiltag, i den udvalgte korridor, vil blive skitseret. Teknik- og Ejendomsudvalget skal, på nuværende tidspunkt, derfor ikke tage stilling til, hvorvidt om Køge Kommune skal have BRT eller ej.

Tidsplan og ressourcer:

Projektet varighed strækker sig over ca. 8-9 uger i foråret 2021.

Hertil nedsættes en styregruppe (bestående af forvaltningen, Movia og Region Sjælland), som træffer de nødvendige beslutninger i løbet af projektforløbet. Forvaltningen kan forvente at deltage i 3-4 arbejdsgruppemøder, hvortil der bidrages med data og information til visualisering.  

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. I det indledende projekt afholdes alle udgifter til rådgiver mv. af Movia. 

Projektet kan/vil aflede potentielle anlægsprojekter, som der skal findes budget til.  

Bilag

Til toppen


7.   Nedlæggelse af offentligt vejareal - Bækgårdsvej 80-88, Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at den offentlige vej, Bækgårdsvej,  nedlægges, på strækningen fra sydligste rundkørsel mod vest, i alt ca. 70 meter, ved

 1. at den offentlige vej nedlægges, jf. Vejloven, og udgår som vejareal og overføres til erhvervsgrund,
 2. at den endelige beslutningskompetence om nedlæggelse af vejarealet delegeres til forvaltningen, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Baggrund og vurdering

Ifølge delegationsplanen har Teknik- og Ejendomsudvalget beslutningskompetence i sager omkring nedlæggelse af offentlig vejareal jf. §15 i Lov om offentlige veje samt arealets fremtidige status jf. §124.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at arealet udgår som færdselsareal, idet  vejarealet kun vejbetjener matrikler, der er ejet af den samme ejer/personkreds.

Vejarealet, der ønskes nedlagt, er på i alt 3.252 m2 og fremgår som delnummer 2 på vedhæftede kortbilag.

En del af vejarealet blev tidligere administreret som lastbilparkering, men blev nedlagt ved godkendelse på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 13. februar 2020.

Ejeren/personkredsen af Bækgårdsvej 80-86 har købt den sidste ejendom, som vejen betjener, og der er indgået en betinget købsaftale, forudsat vejnedlæggelsen, mellem ejeren og Køge Kommune, med henblik på køb af vejarealet og inddrage det som erhvervsareal.

Salget af vejarealet har været forelagt og godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet den 25. august 2020.

Den påtænkte beslutning annonceres på kommunens hjemmeside med frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet skal opretholdes som vej. Der er ingen andre grundejere end køber, som er direkte berørt af nedlæggelsen. Hvis forvaltningen ikke modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, ønskes endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal delegeret til forvaltningen. Processen igangsættes snarest efter beslutning.

Økonomi
Salget af vejarealet har været forelagt og godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet den 25. august 2020.
Kommunikation
Den påtænkte beslutning annonceres på kommunens hjemmeside med frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet skal opretholdes som vej.
Bilag

Til toppen


8.   Skiltning på 3 lokationer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Kirkebjergvej: Byskiltet rykkes, og der opsættes 60 km/t skilt
 2. Fuglevænget: Skiltning med parkeringsforbud
 3. Karlemosevej: Skiltning med parkeringsforbud.
Baggrund og vurdering

Kirkebjergvej:

Grundet dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Lærkevænget på Kirkebjergvej, bør der kigges på tiltag, som kan øge trafiksikkerheden. I dag oplever beboere på Lærkevænget problemer med at køre ud fra Lærkevænget, da biler på Kirkebjergvej kommer kørende i høj fart. Bilister på Kirkebjergvej overser byskiltet og er for lang tid om at komme ned i fart.

Det er ikke muligt at forbedre oversigtsforholdene på Lærkevænget og ej heller ændre på geometrien af krydset. Efter dialog med politiet synes den bedste løsning at flytte byskiltet tættere på krydset og samtidig opstille et nyt 60 km/t skilt på Kirkebjergvej (se bilag 1). På den måde bliver bilisterne bedt om at sænke farten ad to omgange, og der er mere synlighed omkring fartnedsættelse. I samme ombæring sættes byskiltet på høj stander i stedet for den nuværende lave stander.

Fuglevænget:

Grundet parkerede biler samt vejens forløb på Fuglevænget er der dårlige oversigtsforhold for bilister kørende i sydgående retning ned mod rundkørslen Fuglevænget/Svalevænget (se bilag 2).

Som situationen er på nuværende tidspunkt, er det muligt at holde flere steder på strækningen uden at overtræde parkeringsreglerne. Årsagen til de mange parkerede biler skyldes bl.a. beboere på Finkevænget, da det er nemmere at parkere på Fuglevænget end at benytte beboerforeningens egne parkeringspladser. Ved at lave parkering forbudt på Fuglevænget undgås de trafikfarlige situationer, hvor bilister bliver tvunget til at køre udenom parkerede biler.

Karlemosevej:

Grundet parkerede biler på Karlemosevej er der ofte fremkommelighedsproblemer for øvrige bilister og busser på den sidste del ud mod Stensbjergvej (se bilag 3). Som situationen er på nuværende tidspunkt, er det muligt at holde flere steder på strækningen uden at overtræde parkeringsreglerne.

Karlemosevej bliver brugt som gennemkørselsvej for linje 101A og med en øgning fra 6 til 12 busser i spidstimen, fra sommeren 2021, er det vigtigt at fastholde en god fremkommelighed på strækningen. I dag er der allerede parkeringsforbud på den første del af Karlemosevej fra busslusen til svinget. Med udgangspunkt i ovenstående og med henblik på at opnå en ensartethed anbefales det, at parkeringsforbuddet gælder på hele Karlemosevej.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal gøre opmærksom på, at alle tre tilfælde kræver udarbejdelse af skilteplan og forudsætter Midt- og Vestsjællands Politis endelige godkendelse

Økonomi
Udgifter til udarbejdelse af skilteplaner samt indkøb og opsætning af skilte beløber sig til ca. 50.000-75.000 kr.
Bilag

Til toppen


9.   Genopretning 2021 - orientering om høring af prioriteringsliste i fagudvalg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om høring i fagudvalgene af prioriteringsliste for Genopretning af kommunens ejendomme i 2021 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde den 12. november 2020 prioriteringslisten for Genopretning af de kommunale ejendomme i 2021.

Udvalget besluttede samtidig, at prioriteringslisten skulle sendes i høring i de øvrige fagudvalg.

Prioriteringslisten er blevet drøftet på møder i

 • Ældre- og Sundhedsudvalget den 1. december 2020
 • Børneudvalget den 2. december 2020
 • Skoleudvalget den 2. december 2020
 • Kultur- og Idrætsudvalget den 7. december 2020
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. december 2020.

På alle møder er orientering om prioriteringslisten taget til efterretning.

Økonomi
Nærværende orientering har ikke konsekvenser for kommunens økonomi.

Til toppen


10.   Status på anlægssager - januar 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt på Hal 3 pågår fortsat, herunder diverse forstærkninger af enkelte fodpladesamlinger og supplerende ankre til fastgørelse i fundamentet. I forbindelse med boring af huller i fundamentet er der konstateret forskellige uregelmæssigheder i betonen, som værende forekomst af polystyren i betonen, betonlag med ringe styrke, deciderede luftlommer, krydsfiner og stenreder.

Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til, at der kan findes løsninger, men der er behov for, at forholdene på stedet undersøges nærmere, hvorefter der skal afsættes tid til at bearbejde dette og finde en løsninger.

Derfor kan det ikke undgås, at tidsplanen må forlænges, og der arbejdes således efter at opnå ibrugtagningstilladelse for selve hallen medio januar. Beregninger på foyer pågår, og afledte arbejder følger derefter.

Uvildig undersøgelse som syn og skøn pågår, og forventes afsluttes i februar måned.

Bygning 1 er afleveret og efterfølgende ibrugtaget.
Nedtagning af pavilloner og miljøsanering af nuværende klubhus påbegyndes i denne måned. 
Detailprojektering af forplads til bygning 1 pågår - forventet udbud januar 2021.

Ny Føllehavegård
Projekteringen forløber planmæssigt, og myndighedsprojekt er indsendt til opnåelse af byggetilladelse.
Den planlagte workshop 4 med følgegruppen er udsat grundet COVID19, men forventes gennemført som video-møde for ikke at forsinke udarbejdelse af udførelsesprojektet, hvilket pågår.
Skema B er godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet, og kontrakt for fase 2 er indgået med totalentreprenøren.

Renovering af Vemmedrupskolen
Nedrivningsarbejderne pågår. Opsætning af overdækning af bygning 10 og 30 er færdig, og skimmelrenovering er gennemført i hus 10, hvor genopbygning ar opstartet. Skimmelrenovering i Hus 30 pågår.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er afsluttet. Planlagt indvielse med fernisering er udskudt grundet COVID19. Nærmere følger.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenoms-arealer:
Anlægsarbejder pågår i nr. 120, nr. 122 og nr. 124.

Ombygning:
Genopbygning pågår forsat.
Aflevering af nr. 120, fastsat til den 21. december 2020.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Planlægning og forundersøgelser pågår. Detailplanlægning og samarbejde med KBGC er opstartet.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Afklaring vedr. kvalitet og pris på støjhegn pågår.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III
Vej- og stianlæg til det byggemodnede Møllebankerne II boligområde blev ibrugtaget primo december. Finisharbejder i form af asfaltslidlag og beplantning udføres i indeværende år. Dispositionsforslag og supplerende materiale til brug for virtuelt borgermøde vil blive offentliggjort på hjemmeside 1-2 uger før borgermødet, som forventes afholdt medio/ultimo februar.

Trafiksikkerhedsprojekter

Møllevej og Ølbyvej
Der er nu opsat fartvisere på Møllevej og 2 ud 4 fartvisere på Ølbyvej. Arbejdet med opsætning af fartvisere fortsættes, når de sidste leverancer modtages. Forvaltningen er desuden i gang med at få udarbejdet signalprojekter til optimering af flere signalanlæg på Københavnsvej-Ringvejen.

Byudviklingsområdet i Køge Nord
Arkæologerne er i gang med forundersøgelser af byudviklingsområde. Det forventes, at den største del af området kan frigives ved udgangen af juli 2021.

Vejens linjeføring og tværprofil er nu på plads, og vejens endelige skellinje fastsættes nu. Herudover er projektet blevet VVM-screenet, og der forlægger en VVM-afgørelse, hvor projektet ikke er VVM-pligtig. Der arbejdes nu videre med udarbejdelses af projektforslag.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


11.   Movias budget 2021 og budgetoverslagsår 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om Movias budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

På bestyrelsesmødet 10. december 2020 godkendte Movias bestyrelse Budget 2021, 2. behandling, samt budgetoverslagsår 2022. Budget 2022, 2. behandling og budgetoverslagsår 2022 er baseret på forudsætninger, som i den ekstraordinære situation med COVID19 er markant mere usikre end ved et almindeligt budget.

I budgettet er der derfor indskrevet en ”Covid19-regning”, som angiver forventningen til merbetaling, såfremt Regeringen, KL og Danske Regioners afsatte ramme ikke er dækkende (se bilag 1 og 2). For Køge Kommune er denne ekstraregning estimeret til 6,59 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022. Samlet for hele Movia forventes i budgettet for 2021 en COVID19-regning på 358 mio. kr.

Umiddelbart er den samlede ramme for alle landets trafikselskaber sat til 362 mio. kr. i 2021 (aftalt den 28. oktober 2020), og seneste prognose fra trafikselskaberne viser en estimeret COVID19-regning på 750 mio. kr. Med mindre at rammen udvides under kommende økonomiforhandlinger, vil den samlede ramme være opbrugt allerede i maj 2021.  

Ses der bort fra usikkerheden vedrørende COVID19, så er det forventede tilskudsbehov i 2021 på 50,76 mio. k. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og på 2,28 millioner kroner for Flextur/Plustur. I 2022 er det forventede tilskudsbehov [47,60-52,70] mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og [2,30-2,50] mio. kr. for Flextur/Plustur. Grundet den usikkerhed som ligger i passagerestimaterne ud i årene, så opgøres 2022-tallene i intervaller.

På grund af en påkørsel af pullerterne ved busslusen i Karlemosen er der angivet 0,5 mio. kr. til at dække eventuelle udgifter i den kommende forsikringssag. Fremover kan det også blive nødvendigt med midler til drift og vedligeholdelse af bussluserne både ved Karlemosen og Busbroen, da der ikke er afsat midler til dette i budgettet fra 2021 og frem.

Fra 2021 og frem vil der årligt blive betalt 1,0 mio. kr. ifølge indgået leasingaftale.

Økonomi

I Køge Kommunes busbudget (også kaldet rullebudget*) vil der dermed mangle ca. 0,78 mio. kr. i 2021. Det vil dog blive opvejet af overførslen fra 2020 på cirka 1,25 mio. kr. I 2022 vil der mangle cirka 2,73 mio. kr. (se bilag 3). Årsag hertil er, at der i 2022, som følge af COVID19 er 5% færre passagerer i forhold til et ”normalår”, og at der også i 2022 vil være ekstraudgifter til rengøring af busserne med videre.  

*Rullebudgettet er et 4-årigt budget, hvori det er muligt at overføre overskud fra år til år. Rullebudgettet giver en mere langsigtet planlægning af busdriften.

Bilag

Til toppen


12.   Orientering fra formandenTil toppen


13.   Orientering fra forvaltningenTil toppen


14.   EventueltTil toppen


15.   Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


16.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


17.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.21