Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.09.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


108.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


109.   Hastighed på kommunens veje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der foretages løbende supplering med afmærkning og skiltning i kurver og farlige vejsving
 2. der skiltes med en hastighedsgrænse på 60 km/t på Ølbyvej mellem Zoffmannsvej og Lykkebækvej, når en eventuel cykelsti langs Ølbyvej nord for Salbyvej er etableret
 3. der skiltes med en hastighedsgrænse på 60 km/t på Ringstedvej mellem Vindegårdsvej og Vemmedrupvej, når der er etableret en eller flere forsætninger/heller på strækningen.
Baggrund og vurdering

Ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 11. april 2019 orienterede Teknik- og Miljøforvaltningen og politiet om hastighedsproblematikker på kommunens veje,

Det blev besluttet, at forvaltningen og politiet i samarbejde gennemgår de større og mindre landeveje i forhold til hastigheder og evt. behov for skiltning m.m., og derefter præsenteres konklusionerne for udvalget.

Politiet og forvaltningen har nu gennemgået hovedparten af landevejene i kommunen. I den forbindelse er der bl.a. kigget på typen af vej (f.eks. primær eller sekundær trafikvej, med eller uden cykelsti), trafikmængder, målte hastigheder og eksisterende skiltning. Der er ikke kigget detaljeret på trafikuheld, men det overordnede billede viser, at uheldene hovedsageligt registreres på de overordnede veje, hvor der også kører mest trafik.

Overordnede konklusioner

Den generelle hastighedsgrænse på landeveje er som bekendt 80 km/t. De overordnede landeveje er som udgangspunkt indrettet således, at bilisterne kan køre med denne hastighed. Dog er der skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 60 eller 70 på nogle af strækningerne (fx Ejbyvej, Ringstedvej og Billesborgvej). Årsagerne til en hastighedsnedsættelse kan være dels, at bilisterne kører meget for stærkt, at der færdes særligt mange bløde trafikanter, eller at det er her hovedparten af trafikuheldene sker. Når der etableres fysiske foranstaltninger, er man nødt til at skilte hastigheden ned passende til udformningen.

På de mindre landeveje er der i langt de fleste tilfælde ikke skiltet med lokal hastighedsbegrænsning, da der her kører væsentligt mindre trafik og registreres ret få uheld. Ofte er de mindre landeveje ikke indrettet til at køre 80 km/t (eller derover) på grund af sving, bakker og smalle kørebaner. Her er man i højere grad nødt til som bilist at afpasse hastigheden efter forholdene, og målinger viser, at der sjældent køres så stærkt, som hastighedsgrænsen tillader.

Generelle betragtninger og forslag

Overordnet set anbefaler politiet ikke, at der skiltes på for mange strækninger med lokal hastighedsbegrænsning. Jo flere strækninger der skiltes, jo mere "udvandes" færdselslovens bestemmelse om at afpasse hastigheden til forholdene. Forvaltningen støtter op om denne betragtning.

Dog anbefaler både politi og forvaltning, at større trafikerede vigepligtsregulerede kryds på landet skiltes med lavere hastighed.

Forvaltningen og politiet er enige om at forsøge en anden tilgang, hvor der i stedet for forbud opsættes vejledende skiltning på strækninger, hvor der opleves hastighedsproblemer, eller hvor bilister har tendens til ikke at kunne holde deres bane. Denne skiltning kunne f.eks. være advarsel om farlige vejsving med en anbefalet hastighed evt. suppleret med baggrundsafmærkning (pileafmærkning i skarpe kurver) eller ekstra kantpæle (f.eks. på strækninger gennem skove). Derudover kunne man gøre mere brug af varslingslinjer på kørebanen for at guide bilister til at holde deres bane. Se vedlagte eksempel.

Konkrete forslag som følge af besigtigelsen

Det er besluttet at foretage skiltning v. krydsene Vordingborgvej/ Slimmingevej og Ringstedvej/ Vestre Ringvej.

Derudover er der en del mindre landeveje, hvor det kunne gavne at etablere førnævnte vejledende skiltning eller supplere/rette den eksisterende skiltning.

Forvaltningen ser umiddelbart to mulige fremgangsmåder på dette område:

 1. Løbende forbedring af skiltningen, når forvaltningen modtager henvendelser om enkelte strækninger (forventes at kunne afholdes indenfor nuværende driftsbudget)
 2. En detaljeret gennemgang af hele landevejsnettet med konkrete forslag til skiltning for alle relevante strækninger. Kræver en detaljeret gennemgang af landevejene. (Vil kræve særskilt anlægsoverslag og anlægsbevilling)

Andre relevante hastighedssager

Efter ønske fra udvalget har forvaltningen kigget særskilt på to lokaliteter i forhold til den skiltede hastighed.

Ølbyvej i Køge

Denne del af Ølbyvej mellem Ringvejen og Lykkebækvej ligger inden for tættere bebygget område ("byzone"). Forvaltningen har modtaget henvendelser om trafikken på Ølbyvej både med ønsker om skiltning med højere hastighedsgrænse og med ønsker om bump m.m. for at få hastigheden ned (inden for de sidste par år har der været 3-4 henvendelser). Der er dermed modstridende ønsker hos borgerne.

Hastighedsmålinger på Ølbyvej ved Vamdrupvej viser en gennemsnitshastighed på ca. 58 km/t, og at 85% af bilisterne kører ca. 67 km/t eller derunder. Kun ca. 13% af bilisterne kører 50 km/t eller derunder.

Vejen er meget bred og åben med god oversigt og stort set facadeløs på strækningen mellem Zoffmannsvej og Norsvej og indbyder til kørsel med en noget højere hastighed en 50 km/t. Der er cykelsti på det meste af denne strækning. Mellem Norsvej og Lykkebækvej er vejen stadig åben og med udmærket oversigt, men her er kørebanen noget smallere, og her er der ikke cykelsti.

Med udgangspunkt i vejens udformning og de målte hastigheder, kan forvaltningen anbefale, at der skiltes med en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen mellem Zoffmannsvej og Norsvej. På strækningen mellem Norsvej og Lykkebækvej er vejen i princippet lidt for smal til 60 km/t. Det kan dog virke uhensigtsmæssigt (og måske ulogisk for bilisterne), hvis der her skal være 50 km/t de sidste 400 m inden byzonen ophæves. Forvaltningen foreslår derfor, at man skilter hele strækningen mellem Zoffmannsvej og Lykkebækvej med 60 km/t, men at man venter til en eventuel cykelsti langs Ølbyvej, nord for Salbyvej) er anlagt, så der ikke færdes bløde trafikanter på selve vejen.

Det skal nævnes, at politiet tidligere har tilkendegivet, at de mener at hastighedsgrænsen på Ølbyvej er for lav.

Ringstedvej i Vemmedrup (strækningen mellem Vindegårdsvej og Vemmedrupvej)

Ringstedvej i Vemmedrup har normal bredde samt skillerabatter og cykelsti i begge sider af vejen. Der ligger i omegnen af 13 ejendomme med overkørsel til vejen. Ringstedvejs forløb er på denne strækning lige og med god oversigt.

I 2017 blev der etableret krydsningsheller og hastighedsbegrænsning på 60 km/t i krydsene ved Vindegårdsvej og Vemmedrupvej. Krydsningshellerne blev udført dels pga. et øget krydsningsbehov for skolebørn ved Vindegårdsvej, dels på baggrund af en droneoptagelse der viste et krydsningsbehov ved Vemmedrupvej (krydsningsheller i begge kryds var desuden et ønske i Trafik- og Miljøplan 2013).

Hastighedsmålinger ca. midt på strækningen viser et mindre fald i hastigheden efter etablering af hellerne. Den seneste måling viser en gennemsnitshastighed på ca. 71 km/t og en 85% fraktil på ca. 79 km/t.

Ud over skiltning med 60 km/t omkring krydsende, kiggede forvaltningen undervejs i processen også på muligheden for at skilte med 60 km/t på hele strækningen mellem Vemmedrupvej og Vindegårdsvej (der er ca. 900 m mellem krydsningshellerne og dermed ca. 600 m mellem 60-tavlerne). Dette blev bl.a. diskuteret med politiet, da de skal godkende hastighedsgrænser. Politiet understregede, at det er vigtigt, at hastighedsgrænsen virker rimelig for bilisterne, eller at de kan se hvorfor hastigheden skiltes ned. Som udgangspunkt er det derfor ikke deres holdning, at der skal skiltes med 60 km/t på strækningen mellem de to kryds. Vejen er ikke indrettet til 60 km/t f.eks. ved hjælp af fysiske tiltag, sving eller lignende og indbyder dermed til højere hastighed. Dette understreges også af hastighedsmålingerne, der dog ligger rigtig pænt for en overordnet landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Forvaltningen er enig i denne betragtning og anbefaler derfor, at der etableres en eller flere forsætninger/heller, såfremt der skal skiltes med en lavere hastighedsgrænse på strækningen.

Økonomi
Ingen økonomiske bemærkninger til punktet. 
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


110.   Status på anlægssager - september 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering pågår projektering på udførelsesprojektet i samarbejde med Byggeret 1. Den kommunale deletape omkring Hal 3 forventes snarligt udbudt.Byggemodning er afsluttet, og aflevering gennemført i uge 34.

Genhusning fase 2 er afsluttet, og nedbrydning af bygning indeholdende bad og omklædning er afsluttet.

Bygning 1 og byggeret 2 forventes kontraheret i september 2019.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Bygningen er lukket, og indvendige lofter og vægge er ved at være færdige. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 4. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillon, og der etableres p-plads. Indenfor den nærmeste fremtid tages der stilling til, hvor den fremtidig petanquebane skal placeres.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Programmering og dispositionsforslag for indretning, tekniske behov og forundersøgelser pågår. Næste brugerinddragelsesmøde ligger primo september.

Ombygning af Stensbjergvej
Entreprenøren fortsætter mangeludbedring, og rabatarealer er gensået ultimo august, idet den varme, tørre sommer 2018 har medført, at den krævede græsblanding ikke kom i god groning. Hospitalsbyggeriet ønsker fortsat, at håndværkerbiler u. 3.500 kg. får adgang til/fra p-anlæg på hospitalsgrunden via Pærehavekrydset - og pt. foregår udarbejdelse af program for trafikafviklingen i den midlertidige situation hos de rådgivere og leverandører, som har stået for opstilling af det nye signalanlæg. Hospitalsbyggeriet har pt ikke oplyst termin for, hvornår i efteråret man ønsker adgang via Pærehavekrydset.      

Køge Nord - Parkér og Rejs

Stationen er i drift og anvendes hver dag af mange rejsende.

Entreprenøren er snart i mål med de udskudte arbejder på østsiden ved Snogebækstien som følge af Banedanmarks forsinkelse. Når kommunens entreprenør har rømmet området, skal Banedanmark opsætte stillads for færdiggørelse af broens beklædning. 

Entreprenøren arbejder på generel mangeludbedring i hele området, som forventes afsluttet medio september.

Der udestår noget vejbelysning på P-arealer, som følge af forsinkelse fra lampeproducenten. Forventes opsat medio september.  Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Der arbejdes på at idriftsætte systemerne. Disse arbejder forventes afsluttet ultimo september måned. Beplantningsarbejder på arealerne er udsat til ultimo oktober måned.

Banedanmark arbejder fortsat i området mellem P-pladser og motorvej, hvor der skal oprenses oliespild - Miljøafdelingen er inddraget. Dette arbejde skal afsluttes, før den sydlige ende af støjvolden i området kan afsluttes, og området rømmes. Området langs Nordstjernen er rømmet og afleveret til Køge Kommune.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår. Der drøftes bl.a. reference priser og kvalitetskrav til støjskærmen.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er anlægsarbejdet begyndt, og maskinerne flytter jord. Der er etableret vandtæt membran og udlagt grus.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår. Der er indsendt myndighedsprojekt der afventer godkendelse inden der afholdes udbud. Sidst i juli har der været afholdt projektmøde med Ejby IF, hvor bl.a. tidsplan er gennemgået, ligesom ønsker fra Ejby IF er indarbejdet i projektet.

Busbro over Lille Syd-banen
Fredag er der afholdt licitation på hovedentreprisen med i alt 4 bydende entreprenører. Tildelingskriteriet var lavest pris og kommunen modtog priser, der var lavere end bygherreoverslaget. Tilbudsevaluering pågår og det forventes at indgå kontrakt med vindende entreprenør indenfor 14 dage.  

Cykelsti Ejby imod Køge
Cykelstisprojektet er opstartet i marken den 12-8-19 og forventes afsluttet ultimo december 2019.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning er opstartet juni 2019 og forventes afsluttet ultimo august 2019.

Rehabiliteringscenter
1-års gennemgang er gennemført 21. august 2019.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt pågår med udvalgt kunstner i samarbejde med KØS og Rehabiliteringscentret. Skitseprojekt på kunstudsmykning planlægges forelagt byggeudvalget i september måned.

32 plejeboliger Køge Nord
Der arbejdes på at afslutte mangeludbedring i forlængelse af gennemført 1-årsgennemgang med GVL. Byggeskadefonden har meddelt sin 1-års gennemgang primo september 2019.
Skema C er under udarbejdelse, og ekstern revision kan iværksættes.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen bygningen er lukket og det indvendige arbejde er godt i gang, og det går som planlagt og forventes færdig medio oktober. Der er indkommet tilbud på legepladsen som der skal tages stilling til i næste uge. Legepladsen vil ikke står færdig til 1. nov. 2019

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


111.   Anlægsregnskaber 2019, 2. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for en række anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Samlet set er bevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 12.870.000 kr., forbruget på 12.375.069 kr. og mindreforbruget på -494.931 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000032 Cykelsti langs
Billesborgvej aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,06 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014, 24. november 2015 og 15. december 2015. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.058.497 kr.

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8193000003 Flygtningeboliger aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,66 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. marts 2015, 28. april 2015, 20. juni 2017 og 29. august 2017 til Flygtningeboliger. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.221.631 kr.

Anlægsregnskab XA-8196000007 Arealoptimering - Flytning af CDI aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,15 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 2.094.941 kr.

 Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Infrastruktur

Cykelsti langs Billesborgvej

          5.060.000

            5.060.000

       5.058.497

              -1.503

Kommunens ejendomme

Flygtningeboliger

          5.660.000

           5.660.000

       5.221.631

       -438.369

Arealoptimering -Flytning af CDI

          2.150.000

           2.150.000

       2.094.941

           -55.059

I alt

       12.870.000

         12.870.000

     12.375.069

         -494.931

 Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


112.   Teknisk opfyldning på området nord for Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til:

Marinaudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

1. teknisk jordopfyldning på området nord for Køge Marina godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, at:

2. orienteringen om Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af teknisk jordopfyldning på       området nord for Køge Marina tages til efterretning

 

Marinaudvalgets beslutning på mødet den 29. august 2019 forventes at foreligge til Teknik- og Ejendomsudvalgets møde, og der orienteres mundtligt herom.

Marinaudvalget 29-08-2019
Ad 1. Anbefales. Sag om trafikløsning på Værftsvej og Køge Marina forelægges på næste møde.

Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med fremtidig klimasikring har forvaltningen undersøgt mulighederne for yderligere opfyldning på Køge Marina i samarbejde med Køge Jorddepot.

En 'teknisk opfyldning' skal ske med henblik på fremtidig klimasikring af Køge Marina, som også indebærer klimasikring af den centrale, bebyggede del af Køge Marina, evt. med en mur- og/eller port-løsning.

Den tekniske opfyldning sker væsentligst ved opfyldning med ren jord til minimum kote 3,00.

Den tekniske opfyldning af området syd for Køge Marina blev politisk godkendt i maj-juni måned 2019.  En vvm-screeening for området forventes offentliggjort ultimo august måned, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Endelig landzonetilladelse forventes således at kunne foreligge ultimo september måned, hvorefter egentlig jordopfyldning kan påbegyndes.

Der foreligger nu oplæg til jordopfyld på området nord for Køge Marina og etablering af trafiksikring på Værftsvej.

Jordopfyld på området nord for Køge Marina

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en opfyldning med rent jord til minimum kote 3 på området mellem grusparkeringen på Køge Marina og den eksisterende solplæne tæt på Nordstranden (og ud for arbejdsvejen fra Værftsvej). Se evt. vedhæftede: Tegning vedr. jordopfyld nord for Køge Marina.

Opfyldningen med henblik på kystsikring forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, som kan gives administrativt af Køge Kommune.

Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med lokalplan 3-43 for Køge Marina og Nordstranden.

Videre proces og tidsplan:

september 2019: Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sag om teknisk jordopfyld

oktober 2019: sag sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget

ultimo november 2019 - endelig afgørelse efter høringsfrist om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen med henblik på kystsikring forventes at foreligge

marts 2020: Køge Jorddepot påbegynder teknisk opfyldning af området nord for Køge Marina

Økonomi
Ingen direkte omkostninger for Køge Kommune.

Ingen direkte omkostninger for Køge Kommune.
Beslutning

Bilaget vedlægges sagen.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


113.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Orientering om parkeringsforholdene på Østre Banevej,
 • Brev til Transportministeren blev omdelt og godkendt med enkelte bemærkninger,
 • VVM-møde om Stevns-trafikken i Hårlev den 17. september 2019, kl. 19.00,
 • Handelsforeningens forslag om kælkebakke på Køge Torv drøftes på et kommende møde med Handelsforeningen,
 • ETKs opfordring til at undlade at fodre vilde katte bibeholdes.

Til toppen


114.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
Parkeringsudfordringer på villaveje ved Køge Nord Station.
Beslutning
 • Faldulykke i Rådhusstræde hører ansvarsmæssigt til Agat (tidligere TK), da gågaden endnu ikke er optaget som offentlig vej. Udvalget besluttede at rette henvendelse til Agat sammen med Køge Kyst om snarest muligt at sørge for forsvarlige forhold i Rådhusstræde,
 • Henvendelse om fodgængerfelter på Blegdammen vil blive besvaret af forvaltningen. Muligheden for at etablere en krydsningshelle vil blive optaget på listen over trafikønsker.

Til toppen


115.   Eventuelt


Indstilling
Næste udvalgsmøde overvejes ændret fra 10.10 til 9.10 kl. 16.30.
Beslutning
Udvalgsmødet den 10. oktober 2019 flyttes til den 9. oktober 2019 kl. 16.30.

Til toppen


116.   Ejendomsstrategi - budgetanalyser (Lukket punkt)Til toppen


118.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.09.19