Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 06.01.2022 kl. 18:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Intro til Teknik- og Miljøforvaltningen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som del af introduktionen til de nye udvalgsmedlemmer og udvalgsarbejdet generelt vil Teknik- og Miljødirektør og afdelingschef for Vej, Park og Byrum give introduktion til forvaltningens arbejds- og sagsområder. Henover udvalgsmøderne i det første år vil udvalget jf. vedlagte oversigt også gives særskilt orientering om de igangværende sager og projekter, som udvalget er ansvarlig for. 

Orienteringen på dette møde vil foregå efter ca. denne dagsorden:

 

Tid

Emne

Hvem

10 min.

 • Intro til TMF-Organisationen, hovedstruktur og hovedtal, overblik over udvalgets selvstændige økonomi + hvem får I som udvalg hjælp af i forvaltningen?

Stig Isaksen, Teknik- og Miljødirektør

2 min. *

x deltagere

 • Kort fælles runde.

Kort runde blandt alle deltagere

15 min.

 • Overordnet intro til Teknik- og ejendomsfagområderne

Forvaltningens chefer præsenterer kort opgaverne på deres områder + en oversigt på de særlige emner, der gives særskilt introduktion til, på de følgende udvalgsmøder.

Søren Toft Mahler, afdelingschef for Vej, Park og Byrum

Stig Isaksen, Teknik- og Miljødirektør (for Ejendomsafdelingen)

10 min.

 • Udvalgsarbejdet mødeform, praktik mv.

Stig Isaksen, Teknik- og Miljødirektør

 

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


3.   Udkast til mødekalender 2022 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forslag til mødekalender 2022 for udvalget godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. torsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. torsdag grundet sommerferie.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at møderne begynder kl. 18.00.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 6. januar
 • 3. februar 
 • 3. marts
 • 7. april 
 • 5. maj
 • 2. juni
 • 11. august
 • 1. september
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 1. december

Forvaltningen oplyser, at mødedatoer godkendes endeligt på 1. møde i udvalget i 2022.

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Forvaltningen undersøger, om mødet den 3. marts 2022 kan flyttes. Alternativt forsøges mødet afholdt på Comwell Køge, med kortere dagsorden, hvor kursus for nye byrådsmedlemmer afholdes samme dag.

Til toppen


4.   Forretningsorden for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Teknik- og Ejendomsudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde.

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt 1. gang.
Bilag

Til toppen


5.   1. Økonomiske budgetredegørelse 2022 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. 1. økonomiske redegørelse 2022
 2. en budgetneutral omplacering af 315.000 kr. for uddannelsestilbuddet Fremtidslinjen til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget og efterfølgende år
 3. en budgetneutral omplacering af 336.512 kr., for relokation af det udekørende hjemmeplejeteam til Gymnasievej 8, til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget og 532.224 kr. for de efterfølgende år.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en økonomisk redegørelse til Teknik-og Ejendomsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder indenfor underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalget.

Nedenfor er Teknik-og Ejendomsvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområdet omfatter opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker, parkering, betalingsparkering i Køge midtby, busdrift og diverse indtægter fra Torvet, stadepladser og andre kommercielle arrangementer.
 2. Indkomstoverførsler
  1. Aktivitetsområde omfatter aktiviteter i forlængelse af serviceområdet, herunder budgettet for drift og vedligehold af Centret for Dansk og Integration og Projektcentret Køge Bugt.
 3. Andet
  1. Aktivitetsområde indeholder budgettet til kommunens ældreboliger.

Bevillingskategori - Anlæg

Udvalget er opfølgningsansvarligt for anlægsprojekter på det skattefinansierede område, herunder for Dagtilbud ved Ravnsborghallen, samt for Vedligehold, Ældreboliger incl. servicearealer og Byggemodning til erhvervs- og boligformål.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Skattefinansierede områder

Vejområdet  - Trafiksignaler

Signaldrift er udfordret og har i de seneste år har kategoriseret driftsudgifterne i 3 kategorier: 1. Daglig drift/2. Ingen skadevolder/3. Renovering og forebyggende vedligehold.
Kategoriseringen har tydeliggjort, at af størrelsesorden 300.000 kr. årligt anvendes til reparation af anlæg som følge af påkørsler, hærværk eller lign. – udgifter, som medfører, at omfanget af renovering og forebyggende vedligeholdelse har et for lavt niveau, som medfører en generel forringelse af kommunens signalanlæg. Det kan betyde et merforbrug i 2022.

Busdrift, Movia

Busbudgettet for 2022 er under pres grundet COVID19. Hvis ikke passagerer vender tilbage til den kollektive trafik, så opnår Køge Kommune ikke de passagerforventninger som Køge Kommune og Movia har budgetteret med. Dermed opnås ikke de nødvendige passagerindtægter og den samlede regning til Movia vil blive større.

Under nuværende forudsætninger på baggrund af eftervirkningerne af COVID19 forventes regningen estimeret til 4,5 mio. kr. i 2022.

Der er endnu ikke truffet beslutning om en kompensationsmodel for 2022. Movia forventer, at der ligger en aftale på plads for 2022 snarest. Hvis ikke dette er tilfældet, skal Køge Kommune selv dække det øgede tilskudsbehov til busdriften (Øgede udgifter og manglende billetindtægter).

Uddannelsestilbuddet Fremtidslinjen - budgetneutral omplacering

Driften af uddannelsestilbuddet Fremtidslinjen forestås fra 2022 af Ejendomsafdelingen med hensyn til vedligeholdelsesøkonomi m.v. Der omplaceres 315.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget og efterfølgende år. 

Relokering af udekørende hjemmeplejeteam - budgetneutral omplacering

De udekørende hjemmeplejeteam på Sandmarksbo og Lerbæk Torv flyttes til Gymnasievej 8, hvor de skal bebo 756 kvadratmeter, hvor driften forestås af Ejendomsafdelingen. Der omplaceres 336.512 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget og 532.224 kr. for de efterfølgende år.

El, vand og varmeudgifter mv.

På baggrund af de stigende priser på forsyningsområdet i 2021, som muligvis fortsætter i 2022, er der usikkerhed om, hvorvidt budgettet bliver overholdt i 2022.

Prisstigningerne ses også på el-, gas-, vand- og varmeområdet. Dette har indflydelse på driftsbudgetterne til vejlys, trafiklys, kommunens ejendomme mv.

Udviklingen i forsyningspriserne følges tæt frem mod den 2. økonomiske redegørelse 2022.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Ad. 1-3: Godkendt.

Til toppen


6.   Temamøde - Movia


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om busdriften samt oplægget til temamødet om Movia til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik – og Miljøforvaltningen har udarbejdet en gennemgang af de temaer, som er aktuelle i forhold til samarbejdet med Movia og driften af kommunens buslinjer. Movia vil deltage på temamødet.

Indledning

Køge Kommune har de seneste år satset massivt på udvidelser i den kollektive transport. Kommunen har med omfattende udvidelser af busdriften støttet op om den statslige infrastrukturudbygning ved Køge Nord St. Fra december 2022 opnås der direkte regionaltogforbindelse mellem Køge, Ny Ellebjerg, København og videre op ad Kystbanen. Køge Kommune har med et højfrekvent A- og R-busnet lagt grundstenene for at føde ind til denne baneopgradering og sikre hovedparten af kommunens borgere enkel adkomst til stationerne. I takt med at endnu flere flytter til Køge Kommune, er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at sammentænke trafik og arealplanlægning, så kommunens byer og nye byområder bliver betjent med højklasset kollektiv trafik. I kommunens landlige områder opleves ligeledes en tilflytning, hvormed der skal kigges på transportløsninger, som dækker borgernes forskelligartede transportbehov.

Busplanlægning er en kompleks størrelse med masser af afhængigheder, bindinger og prioriteringer. Den er afhængig af et godt tværkommunalt samarbejde med de omkringliggende kommuner og DSB’s planlægning af jernbanetrafikken, da bustrafikken er fødelinje hertil. Dertil kommer de planlægningsmæssige bindinger såsom vognløb (sammenkædede ture foretaget af samme bus), antal driftsbusser, køretid, korrespondancer til andre buslinjer mv. og de kommunale bindinger, såsom skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, da disse steder er afhængige af bussen i specifikke tidsrum. Alt i alt, så handler busplanlægning om hvilket serviceniveau af kollektiv trafik, som kommunens borgere skal tilbydes, hvilket vil føre til prioriteringer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Derudover er busplanlægning forbundet med stor usikkerhed, da tilskudsbehovet til Movia er afhængigt af indtægterne fra passagererne. Tålmodighed er derfor en vigtig faktor, da ændringer i busdriften kræver tid og tilpasning for brugerne. Af samme årsag bør der ikke laves ændringer for ofte i rutenettet, da det kræver tid for at kunne vurdere, evaluere og måle effekter.

Økonomi og COVID19

Køge kommune har 8 buslinjer, som kommunen selv finansierer, og 9 buslinjer som kommunen delfinansierer med nabokommunerne. I 2022 forventes det, at de 17 buslinjer i alt har ca. 3,8 mio. påstigninger. Heraf ville Køge Kommunes interne linjer stå for ca. 2,8 mio. påstigninger. Som konsekvens af COVID19 vil der ved udgangen af 2021 fortsat mangle op mod 15% af det budgetterede passagertal for 2021

I Movias budget 2022, 2. behandling (se bilag 1) fremgår det, at det forventede tilskudsbehov er 52,4 mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og 2,1 mio. kr. for Flextur/Plustur.

I budgetoverslagsår 2023 (se Bilag 2) er det forventede tilskudsbehov [50,2-55,5] mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og [2,2-2,4] mio. kr. for Flextur/Plustur. Grundet den usikkerhed som ligger i passagerestimaterne ud i årene, så opgøres 2023 tallene i intervaller.

COVID19 har påvirket passagertallet i den kollektive trafik både i 2020 og 2021 og vil fortsat gøre det i 2022.

Regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, vil blive videreført i 2021. Der foreligger fortsat ikke nogen endelig aftale for 2022. Hvis der ikke kommer nogen aftale for 2022, så skal Køge Kommune selv dække indtægtstabet, som konsekvens af manglende passagerer i den kollektive bustrafik. For Køge Kommune er denne ekstra ”COVID19-regning” foreløbigt estimeret til henholdsvis 2,7 og 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023.   

Spørgsmålet er, hvornår alting er normaliseret igen, og om folk overhovedet vender tilbage til den kollektive trafik. COVID19 kan derfor have langtrækkende negative effekter ind i fremtiden, hvilket vil få konsekvenser for busbudgettet. Det anbefales, at der i de kommende år afsættes midler til win-back-tiltag med henblik på at få borgerne tilbage i den kollektive trafik. Fremadrettet skal busbudgettet også håndtere merudgiften ved omstilling til el-drift samt nye anlæg og mobilitetsformer med henblik på at komme trængselsproblematikken til livs. I den forbindelse vil der også komme afledte udgifter til vedligehold af anlæg, stoppesteder mv.

I Køge Kommunes interne rullebudget vil der dermed mangle cirka 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 (se bilag 3 – Rullebudget). Det er ikke muligt at finde 0,4-0,8 mio. kr. udelukkende ved optimering af det nuværende busnet. Konsekvensen af en fastholdelse af nuværende budget, kan betyde prioritering eller nedlæggelse af buslinjer.

Trafikbestillingsprocessen, Arbejdsprogram og TAP

Køge Kommune følger Movias årshjul ift. trafikbestillingsprocessen. Årshjulet starter op i november måned med den indledende dialog. Dette bliver sammenfattet i et arbejdsprogram samt en tids- og aktivitetsplan (TAP). I 2022 omfatter det følgende:

 • Busanalyse (analysen skal afdække mulighederne for at afholde den fremadrettede busdrift indenfor nuværende budget)
 • Evaluering af busomlægningen i Køge Nord/Vest
 • Forsat opkobling af bustrafikken til kommunens stationer (knudepunkter). Især med ny regionaltogsstrækning mellem Køge Kommune, Ny Ellebjerg og København fra december 2022.
 • Dialog med Region Sjælland og nabokommunerne om optimering af den tværkommunale busdrift.
 • Busudbud A21 og arealreservation til ny busoperatør
 • Kollektiv betjening i landområder. Her er der aftalt bilaterale møder med Lammestrup og Stubberup samt Ejby. Der har tidligere været afholdt lignende med en gruppe af borgere fra Algestrup, hvor der blev udarbejdet en konkret liste med ønsker til den kollektive bustrafik.
 • Projektet ”BRT i Køge” - opfølgning og igangsættelse af initiativer. (Se særskilt dagsordenspunkt)
 • Win-back tiltag med henblik på at vinde passagerer tilbage efter COVID19
 • Sammentænkning af trafik- og arealplanlægning i forbindelse med lokalplanlægning
 • Erhvervssamarbejde med COOK Medical – Mobilitetsplan.
 • Samkørsels-projekt med finansiering fra Movias pulje ”kollektiv mobilitet udenfor de større byer” (pkt. nr. 209 fra udvalgsmødet den 9. december 2021).

Hvis en af ovenstående opgaver/tiltag/analyser giver anledning til ændringer i den kollektive bustrafik, så skal der træffes beslutning om dette ved trafikbestillingen i efteråret 2022 med implementering sommeren 2023 (hvor ændringerne vil have økonomisk halvårseffekt).

Nyt busnet i Køge Nord/Vest

Ved trafikbestillingen 8. oktober 2020 blev der bestilt ændringer på buslinjerne i Køge Vest/Nord (pkt. nr. 182 fra udvalgsmødet den 8. oktober 2020). Disse ændringer trådte i kraft ved køreplanskiftet den 27. juni 2021. Det omfatter linjerne 242, 245R, 246, 248 og 101A. Derudover bliver nuværende ekstrakørsel på linje 245R/246 udskilt som egen linje og får alternativ ruteføring.

Busudbud A21

På Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 12. august 2021 (under pkt. nr. 130) blev det besluttet af udvalget, at det kommende A21-udbud skal udbydes med emissionsfrihed (El-busser). Hertil skal der findes 1,8 mio. kr. ved budgetregulering, som indarbejdes i budgetforhandlingerne frem mod 2024. For Køge Kommune drejer det sig om de kommuneinterne buslinjer 101A, 102A, 103, 106 og 245R samt de tværkommunale buslinjer 108, 109, 121 og 246. Til sammen udgør disse linjer 88 % af kommunes samlede busdrift. For at imødekomme kompleksiteten og deadlines i den forestående udbudsproces, så anbefaler Movia, at der ikke bestilles ændringer på de ovennævnte buslinjer i efteråret 2022. Sene ændringer i udbudsmaterialet kan resultere i merudgifter for Køge Kommune. Det forventes, at El-busdriften starter op december 2023.  

Derudover er der også blevet arbejdet for at finde et særskilt areal til brug for kommende busoperatør (pkt. nr. 217 fra udvalgsmødet den 9. december 2021).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


7.   Køge Idrætspark, del II - Bevilling og procesplan


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalg, at

 1. Udbudsstrategi og procesplan for Køge Idrætspark del II godkendes. 

  Klima- og Planudvalget, at
   

 2. Projektet og orienteringen om lokalplanlægning tages til efterretning,

  Økonomiudvalget, at

 3. beslutte nedsættelse af politiske følgegrupper.

  T
  eknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at

 4. der gives en anlægsbevilling på 105,9 mio. kr. til Køge Idrætspark del II,
 5. der gives anlægsbevilling på 15,120 mio. kr. samt udgiftsneutral bevilling til omplacering af rådighedsbeløb på i alt 15,120 mio. kr. vedrørende Modernisering af Køge Idrætspark til Køge Idrætspark del II fordelt  med 5,0 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2022.Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Ad. 2: Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af Køge Idrætsparks (KIP) første del (Del I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser blev der i november 2020 nedsat en KIP-følgegruppe, hvis opgave var at udarbejde en realiseringsstrategi for færdiggørelse af KIP i forhold til fastlæggelse af ønsker og behov som slutmålet. Realiseringsstrategien er politisk drøftet den 14. september 2021 med efterfølgende budgetlægning og godkendelse af anden del (Del II) i oktober 2021.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 at afsætte rådighedsbeløb på 104,3 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark. Hertil indgår tidligere bevilling over årene 2021-2023 på 15,0 mio. kr. til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Tillige er der overført 1,6 mio. kr. (3. ØR 2021) til nedrivning af fundament fra Airdome ved Køgehallerne. Således andrager de samlede anlægsudgifter 120,9 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af optioner og byggeretter, der er estimeret til 81,5 mio. kr.

A. Projektgrundlag:
Stadion opgraderes fra nuværende krav til afvikling af 1. divisions kampe til i fremtiden at rumme kampe på superliga-niveau, herunder forberedelse til mulig afvikling af EM for kvinder i 2025 (WEURO25), samt eventstadion. Projektets indhold fremgår af det godkendte projektgrundlag (bilag 1) for KIP II.

B. Indbyrdes afhængighed:
Tidsmæssigt anføres, at succeskriteriet er færdiggørelse af stadion til mulig afvikling af WEURO25, og at der skal kunne afvikles kampe på stadion samtidig med byggefasen. Således opdeles byggeprojekter på etablering af stadiontribuner i 2 etaper til udførelse henholdsvis før (nordlig og østlig tribune) og efter WEURO25 (udbygning af vestlig tribune og etablering af sydlig tribune).

Om økonomien og budgetsikkerhed vil det være en forudsætning, at der, for så vidt angår salgsindtægterne, gennemføres et forudgående lokalplanarbejde, hvor forudsætninger og byggeretter er defineret og afgrænset nærmere. Samtidig vil det projektmæssige indhold i byggeretterne overordnet kunne påvirke lokalplanarbejdet, hvorfor rettidige inputs fra markedsdialoger er afgørende. Økonomien i projektet er afhængig af indtægterne ved salg af byggeretter. Således forpligtiger Køge Kommune sig til at afholde udgifterne inden indtægterne er realiseret.

C. Lokalplaner:
Der skal udarbejdes tre nye lokalplaner for det samlede projekt. Når projekterne er konkretiseret yderligere, kan planprocesserne indledes med en screening for at afgøre, om der skal udarbejdes miljø-vurdering af den enkelte plan. Ud over de allerede kendte kommunale elementer i stadionprojektet kan de private elementer som fx kontorer og sportscollege have indflydelse på udfaldet af screeningen.

D. Opdeling af udbud og udbudsform:
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler jf. udbudsstrategien (Bilag 2), at det samlede projekt Køge Idrætspark udbydes i følgende udbud (4-9 stk.):

 • Bygherrerådgivning i forhold til byggeprojekter
 • 3 byggeretter inkl. nedrivning af bygninger 
 • Totalentrepriser på stadiontribuner, etape 1 og etape 2
 • Forplads, parkeringspladser og lysreguleret trafiklys.

Udbud af byggeretterne foreslås indledt med en markedsundersøgelse, hvor et antal investorer efter annoncering indbydes til umiddelbart at afgive deres bemærkninger om de mest hensigtsmæssige vilkår for udbud af byggeretterne og konstatering af, om det forventede provenu fortsat er realistisk.

Det anbefales, at de 2 udbud vedrørende stadiontribuner gennemføres som totalentrepriser i omvendt licitation efter udbudsloven med mulighed for forhandling.

Anlægsprojekterne vedrørende forplads, parkering og trafiklys udbydes i licitation efter tilbudsloven.

Endvidere anbefales, at bygherrerådgivningen til at varetage udarbejdelse af udbud af stadiontribuner udbydes separat som tjenesteydelse efter udbudsloven. 

E. Politisk følgegruppe:
Det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe på projektet som bindeled mellem den administrative styregruppe og de politiske udvalg. Følgegruppen anbefales at bestå af for- og næstformænd fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for følgegruppen. Gruppen indkaldes ad hoc.

Herudover anbefales det, at det overvejes, om der er behov for yderligere politiske følgegrupper fx en politisk følgegruppe omkring salg af byggerettet. Såfremt en sådan gruppe ønskes, så vil forvaltningen forelægge udkast til Kommissorium til politisk godkendelse primo 2022.

Kultur- og Idrætsudvalgets opgave i dette projekt vil fortsat være at forholde sig til det idrætsfaglige indhold (funktioner) i projektet, mens Teknik- og Ejendomsudvalget forholder sig til det byggetekniske materiale. Der vil være en tilsvarende deling, når indkomne totalentrepriser skal vurderes.

F. Procesplan:
Som beskrivelse af den videre proces skitserer projektgrundlagets aktivitets- og tidsplan (Bilag 3) en overordnet tidsramme for realisering af Køge Idrætspark del II, opdelt i en afklaringsperiode (fase 0) efterfulgt af en planlægningsperiode (fase 1) med udbud, prækvalifikation, tildeling og kontrahering samt en periode (fase 2) med implementering (byggeperiode). Endvidere anføres et muligt forløb (fase 3) i forhold til WEURO25.

Arbejdet med lokalplanlægning igangsættes i januar 2022. Stadionlokalplanen kan forventes afsluttet med udgangen af 2022, mens de to boliglokalplaner følger i løbet af 2023 og 2024.

Byggeretterne forventes detailplanlagt, udbudt og kontraheret i perioden januar 2022 til medio 2025 under hensyntagen til de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter.

Byggeprojekterne med stadiontribuner forventes etapevis udbudt efter detailprojektering i perioden april 2022 til oktober 2024.

Lysregulerede kryds udbydes og igangsættes hurtigst muligt fra januar 2022 under hensyntagen til det årstidsbestemte vejrlig i forhold til hensigtsmæssig udførelse.

 


Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at

ad. 4: Der søges anlægsbevilling på 105,9 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021, som blevet givet ved 3. ØR 2021, samt de afsatte rådighedsbeløb i 2022-2025 på i alt 104,3 mio. kr. (TEU 132B). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

 

Ad 5: Der søges en udgiftsneutral bevilling til omplacering af de afsatte rådighedsbeløb på 15,120 mio. kr. i årene 2021-2023 vedrørende Modernisering af Køge idrætspark (ØU 100) til Køge idrætspark del II ( TEU 132B). Rådighedsbeløbene med henholdsvis 5 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2023 søges samtidigt frigivet til anlægsbevilling. Anlægsbevilling og den udgiftsneutrale bevilling har ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes,

 • at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
 • at der i projektet tillige skal realiseres indtægter vedrørende salg af optioner og byggeretter på -81,5 mio. kr. i perioden 2022-2024. Indtægterne løbende blive ansøgt frigivet i forbindelse med salgssagerne.
Kommunikation
Den videre projektudvikling og koordinering vil ske i dialog med interessenter ved etablering af en følgegruppe som anført i organisationsdiagram (Bilag 4).
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Bent Sten Andersen (O) undlod at stemme. 

Ad. 4: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod, på grund af p
rojektets økonomiske forudsætninger: Priser på materialer er steget 25 %, dette er ikke indregnet. EM i fodbold er ikke længere aktuelt, og superligastatus for HB Køge er ikke aktuel.

Ad. 5: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod med samme begrundelse som ovenfor. Bilag

Til toppen


8.   Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen på Teaterbygningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller 

Til Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

1. udvalget vælger 1 repræsentant og 1 personlig suppleant

Til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

2. udvalget vælger 2 repræsentanter og 2 personlige suppleanter

Til Økonomiudvalget og Køge Byråd, at:

3. de valgte repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget til Teaterbygningens bestyrelse godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede på det konstituerende møde den 1. december 2021 at udsætte sagen til behandling i fagudvalgene og herefter Økonomiudvalget og Byrådet i januar.

I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for bestyrelsen for kulturhuset Teaterbygningen, vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. januar 2020, består bestyrelsen for Teaterbygningen bl.a. af 2 medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget og 1 medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne. Repræsentanterne udpeges for byrådsperioden 2022-2025.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Jan B. Larsen (V) udpeget som repræsentant, og Jørgen Petersen (C) udpeget som suppleant.
Bilag

Til toppen


9.   Udvidelse af modulvogntogsnettet i STC


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at modulvogntogsnettet i STC udvides til også at dække Idunsvej 1+3, Sleipnersvej 1-4 samt Nordhøj 8.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget flere ønsker om at kunne køre med modulvogntog til virksomheder beliggende på Sleipnersvej, Idunsvej og Nordhøj i Skandinavisk Transportcenter (herefter forkortet til STC). Modulvogntog er vogntog bestående af lastbil og et eller to påhængskøretøjer, hvor de enkelte køretøjer opfylder gældende bestemmelser om største længde, men hvor vogntogslængden overskrider 18,75 m

Udvalget skal beslutte, om modulvogntogsnettet i STC skal udvides, så virksomhedernes ønsker imødekommes.

På nuværende tidspunkt er et større område i STC godkendt til kørsel med modulvogntog. Dette område vil med fordel kunne udvides til også at omfatte kørsel til nedenstående virksomheder, der har tilkendegivet, at de ønsker kørsel med modulvogntog, jf. kortbilag:

Kørsel til ovenstående adresser er blevet screenet af Vejdirektoratet, og der ses ingen hindring for kørsel med modulvogntog, såfremt køremåde B accepteres ved udkørsel fra Sleipnersvej 1-4. Køremåde B, hvor der køres med 5 km/t, og køreareal for modsatrettet trafik benyttes, kan netop anvendes på svagt trafikerede veje i industriområder. Vejdirektoratet har indhentet politiets samtykke til ruterne og de er klar til blive optaget på modulvogntogsnettet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.


Bilag

Til toppen


10.   Status på anlægssager - januar 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark 
Dialogmøder med de implicerede parter i forlængelse af den uvildige undersøgelse for Hal III vedrørende forstærkningsprojektet pågår fortsat, hvor der er indgået forligsaftale med Give Steel A/S. Dialog fortsætter med Leif Pedersen ApS og Rambøll Danmark A/S. Ligeledes pågår forhandlinger angående brandforhold og facader/vinduer.

Projekt for reetablering af Idrætsbørnehavens legeplads pågår med forventet færdiggørelse ultimo 2021 og efterfølgende plantning af sårbare planter forår 2022.

Sidste del af parkeringspladsen op mod tennisbanerne afsluttes i december med efterfølgende udskudte arbejder i form af slidlag først planlagt udført medio maj 2022. Det fælles affaldsskur forventes ibrugtaget primo 2022.

Ny Føllehavegård
Byggeriet følger gældende tidsplan. Bygningen forventes lukket primo 2022, hvorefter udtørring påbegyndes.

Renovering af Vemmedrupskolen
Udearealerne er opstartet ved indskolingen. Pavillonskolen er ved at blive nedtaget.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.

Der arbejdes på en ny dato for ferniseringen på kunstprojektet.

32 plejeboliger Køge Nord
Med undtagelse af et enkelt bilag er skema C klar til revisorgodkendelse, hvorefter det fremlægges til politisk godkendelse. Møde er afholdt med revisor, og grundlaget for aflevering af skema C vurderes at være til stede.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Der har været afholdt licitation for råhus-entrepriserne. De indkomne tilbud var mellem 25 og 35 % højere end budgettet. For råhus-entreprisen alene ekskl. bygherreleverancer og uforudseelige udgifter er det en overskridelse på 5,8 mio. kr. 

Der er ingen grund til at tro, at den samme prisstigning ikke gælder for bygherreleverancer og aptering, hvorfor der skal tages politisk stilling til, hvordan den udfordring skal tackles.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Ombygningsarbejderne på Ellemarkskolen opstartede i uge 49. Efter Corona-nedlukning af skolerne er ombygningsarbejderne på Hastrupskolen og Skovboskolen sat til opstart uge 50. Forventet ibrugtagning ultimo februar 2022.

På baggrund af licitationspriser for de første tre skoler er projektets totaløkonomi rekalkuleret, og det vurderes, at der ikke kan etableres H&D-lokaler på alle 6 skoler indenfor det afsatte budget.

På baggrund heraf forventes det, at der senest i januar 2022 tages politisk stilling til, om projektet skal fortsætte på alle skoler.

Det forventes, at der kan søges om byggetilladelse til de resterende projekter i januar 2022. Afhængig af hvornår byggetilladelsen kommer, forventes ombygningsarbejderne at starte forår 2022.

Ombygning af Beredskabsstation
Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale besværliggøres af de prisstigninger, der ses i markedet. Tanken er jo, at det, der udbydes, skal kunne realiseres indenfor budgettet, og derfor har det været nødvendigt at tilpasse projektet på nogle områder.

Udbud af pavilloner forventes i januar 2022, med forventet afslutning/ibrugtagning i juni 2022 (det afhænger af, hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse).

Udbud af byggearbejder forventes i første kvartal af 2022 med forventet afslutning/ibrugtagning efterår 2022.

For såvel pavillonarbejder som byggearbejder er der stor usikkerhed omkring leveringstider, hvorfor "rigtig" udførelsesperiode og ibrugtagningstidspunkt først kan oplyses efter afholdt licitation.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Der blev afholdt møde med repræsentanter fra Køge Nord FC i slutningen af november 2021, hvor den ændrede tidsplan blev gennemgået. På mødet blev projektet "låst" i forhold til planløsning.

Projektering, myndighedsprojekt og udbudsmateriale forventes udarbejdet i løbet af de første måneder af 2022, med opstart i sommeren 2022 og afslutning i foråret 2023.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III 
Efter videre bearbejdning af scenarie 1A er revideret dispositionsforslag fremlagt til godkendelse i udvalget. Hvis det reviderede dispositionsforslag godkendes, vil forslaget indledningsvis danne baggrund for fornyet kontakt til lodsejere og efterfølgende  for udbud af detailprojektering.      

Byudviklingsområdet i Køge Nord 
Etablering af kloak- og regnvandsledning, vejafvandingsbrønde og vandforsyning er afsluttet på den sydlige strækning, og jorden er blevet kalkstabiliseret for at forbedre jordens komprimeringsevne på denne strækning. Ledningsarbejderne fortsætter stadig og er nu nået frem til station 700, hvor vejens linjeføring går mod nord.

Der er etableret 2 lokale forsinkelsesbassiner langs stamvejen, og det forventes at nå forbi de to solgte storparceller medio december, som planlagt.

Der er taget initiativ til ekstra koordineringsmøder med investorerne i området for at tilrettelægge de anlægsarbejder, der kommer til at foregå samtidigt. Investorerne planlægger at starte op i marken ultimo december eller primo januar 2022.

Cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej 
Entreprenører Jens H. Hansen Aps. har startet arbejderne først i september 2021. Der arbejdes på hele den 1,4 km. lange strækning med jord-, afvandings- og belægningsarbejder. Anlægget forventes stadig taget i brug kort før jul 2021. Der vil mangle afsluttende jordarbejder langs stien. Signalanlæg på motorvejsbroen er taget i brug.

Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
Dispensationsansøgning for fredning ved Gl. Køge Gård er godkendt i Fredningsnævnet. Gl. Køge Gård har påklaget  afgørelsen til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Der vil  antagelig gå år med behandling af sagen dér. Afvandingsprojekterne er afklaret med vandløbsmyndigheden. Trafiksikkerhedsprojektet i Ll. Salby er udført i i november 2021.

Broer og bygværker 
Stibro over Ellebækken ved Anemonevej/Diget har fået nyt brodæk og rækværk november 2021.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


11.   Genopretning 2022 - orientering om høring af prioriteringsliste i fagudvalg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om høring i fagudvalgene af prioriteringsliste for Genopretning af kommunens ejendomme i 2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde den 11. november 2021 prioriteringslisten for Genopretning af de kommunale ejendomme i 2022.

Udvalget besluttede samtidig, at prioriteringslisten skulle sendes i høring i de øvrige fagudvalg.

Prioriteringslisten er blevet drøftet på møder i

 • Børneudvalget den 1. december 2021
 • Skoleudvalget den 1. december 2021
 • Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2021
 • Ældre- og Sundhedsudvalget den 7. december 2021
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. december 2021.

På alle møder er orientering om prioriteringslisten taget til efterretning.

Økonomi
Nærværende orientering har ikke konsekvenser for kommunens økonomi.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


12.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • Indslag i TV2 Lorry om cykelsti og Gl. Kjøge Gård,
 • indvielse af cykelsti i Ølby den 19. januar 2022.

Til toppen


13.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Infomøde om Køge Dige-projektet 8. februar 2022 kl. 19-21.

Til toppen


14.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


15.   Borup Omfartsvej - Udpegning af åstedsmedlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)Til toppen


16.   Uforudsete prisstigninger på projekt Håndvæk & Designlokaler (Lukket punkt)Til toppen


17.   Dagtilbud ved Ravnsborghallen - prisstigninger og supplerende anlægsbevilling (Lukket punkt)Til toppen


18.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


19.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.01.22