Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.10.2018 kl. 13:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


178.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Søren Brask (V) deltog ikke i sag 178, 179 og 181.

Paul Christensen (V) deltog ikke.

Fraværende
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


179.   TEMA - vintertjeneste


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender Vinterregulativ 2018-19.
Baggrund og vurdering

Vinterregulativet blev godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 20. september 2017.

Regulativet er udarbejdet i henhold til lov om offentlige veje mv. - Lovbekendtgørelse nr. 1520 af den 27. december 2014.

Regulativet udgør styringsgrundlaget for ETK's arbejde med vintertjenesten. Regulativet er gældende fra 1. november 2018 til 30. oktober 2019.

Regulativet omhandler regulativ for vinterberedskab og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser.

Michael Munk deltager i mødet.

Økonomi
Sagen har ikke specielle økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Det oplyses, at et underskud på vintertjenesten dækkes af Køge Kommunes kassebeholdning.
Kommunikation
Vinterfolderen "Din vintertjans" sendes ud til borgere og virksomheder i Køge Kommune via e-boks op til uge 42. Der udsendes også en pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


180.   Renovering af Vemmedrup Skole - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen.

Anlægsbevillingen forudsætter, at Budget 2019-22 bliver godkendt på Byrådsmøde den 9. oktober 2018.

Baggrund og vurdering

I foråret 2018 blev der udarbejdet et notat for ”Vemmedrupskolen, undersøgelse af mulige skoletilbud II, rev. 06.06.18” til belysning af forskellige scenarier. På byrådsmødet den 26. juni 2018 blev det besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen, samt at endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsomkostningerne overstiger tærskelværdierne for EU- udbud, både for rådgiver og entreprenør, hvorfor der skal gennemføres EU-udbud for både rådgiver- og entrepriseydelser. Den samlede brugerinddragelse, udbuds- og byggeproces varer ca. 2,5 år fra der gives anlægsbevilling til eleverne kan tage skolen i brug. Tidsplan vedhæftet i bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til igangsætning af projektering og udbud, gennemførelse af renovering af Vemmedrupskolen samt afrigning af Pavillonskolen.

Det bemærkes, at budgettet er udarbejdet i februar 2018. Sammenholdt med, at der ses stigende priser i byggebranchen, er der en risiko for, at det samlede anlægsbudget kommer under pres, idet byggeaktiviteterne først forventes igangsat sommer/efterår 2019. Der er i budgettet afsat 20% af de samlede estimerede entrepriseudgifter til uforudsete omkostninger ("UFO").

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrup Skole. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 20 mio. kr. i 2018 (EDU 34), 61,441 mio. kr. i 2019 og 4,906 mio. kr. i 2020. Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender Anlægsplanen 2019-23, hvor rådighedsbeløbene for 2019 og 2020 indgår som en del af budgetforliget.

Det skal ligeledes bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Søren Brask (V) afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Udvalget beder derudover forvaltningen om at fremskynde udbudsprocessen mest muligt.

Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


181.   Bjæverskov Center - nedlæggelse af del af privat fællesvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. del af den private fællesvej - parkeringsplads - på Ejbovej, Bjæverskov Center, nedlægges som privat fællesvej,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde vejen som privat fællesvej.
Baggrund og vurdering
Efter henvendelse fra en landinspektør, på vegne af Bjæverskov Brugsforening, ønskes del af parkeringspladsen nedlagt til fordel for udvidelse af Brugsforeningen. Parkeringspladsen er privat fællesvej og kan nedlægges jf. Lov om private fællesveje.

Der ønskes nedlagt 10 personbilparkeringspladser samt 2 handicapparkeringspladser.

Parkeringspladsen ejes af Grundejerforeningen Bjæverskov Centret. Parkeringspladsen er anlagt med ca. 300 parkeringspladser. I forhold til anvendelsen af centret skal der være anlagt 269 parkeringspladser. Sagen er behandlet i Klima- og Planudvalget den 1. marts 2018, sag nr. 56, for så vidt angår dispensation for byggeri og oplysninger om antal af parkeringspladser samt anlæg af erstatningsparkeringspladser.

Privatvejloven indeholder bestemmelser om, at beslutningen skal kundgøres lokalt, og at der skal gives en frist på mindst 3 uger (når det er begrænset og kendte brugere) til fremsættelse af krav om, at vejarealet skal opretholdes som offentligt vejareal. Herefter skal beslutningen endelig vedtages med efterfølgende 4 ugers indsigelsesfrist, såfremt kommunalbestyrelsen afviser eventuelle indsigelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at den endelige vedtagelse delegeres til Forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som privat fællesvej.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune idet ansøger afholder omkostninger til den matrikulære ændring.
Kommunikation
Grundejerforeningen Bjæverskov Centret tilskrives om den påtænkte vejnedlæggelse, som samtidig annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


182.   Bestilling af bustrafik, december 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. forvaltningen undersøger de økonomiske konsekvenser af 2 afgange i timen på linje 101A til/fra Køge Nord Station,
 2. forvaltningen udarbejder et oplæg, i to alternativer, til øget drift på linje 248 indenfor en ramme på 500.000 kr.,
 3. beslutning vedrørende omlægning af linjerne 242 og 102A træffes i forbindelse med den ordinære trafikbestilling til oktober 2019,
 4. forvaltningen undersøger mulighed for flytning af stoppested på linje 102A nærmere Herfølge Station,
 5. sagen behandles igen 8. november 2018.
Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 20. september 2018, hvor udvalget blev præsenteret for "Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik" samt Teknik- og Miljøforvaltningens vurderinger af indkomne borgerforslag til justeringer i bustrafikken. På mødet blev udvalget præsenteret fem tiltag som forvaltningen arbejder videre med. Herunder følger Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering af de enkelte punkter. Forhold vedrørende linje 245R drøftes på møde den 8. november 2018.

Af bilag 1 fremgår rullebudgettet for busdrift i Køge Kommune. Som følge af udbetaling af puljemidler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for linje 247, udbetaling af efterregulering af Movia á contobetalinger fra 2017 og betydeligt øgede billetindtægter på linje 101A ser økonomien for 2019 robust ud.

Forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station:
I bilag 2 følger Movias økonomiberegninger af en forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station. Helårseffekten af at forlænge 3 af 6 afgange pr. time til/fra Køge Nord Station er estimeret til 4,1 mio. kr., en reducering til 2 afgange i timen vil være billigere, men ikke 2/3 af omkostningerne til 3 busser. Fra maj 2019 vil der være et standsende fjerntog pr. time pr. retning på Køge Nord Station. Med baggrund i det nyligt indgåede budgetforlig, vurderer forvaltningen, at det vil være formålstjenstligt at få beregnet udgifterne forbundet med 2 afgange til/fra Køge Nord Station på linje 101A.

Det skal bemærkes, at efter åbningen af busbroen over Lille Syd-banen vil tilskudsbehovet over tid falde til 0,7 mio. kr. for en forlængelse af samtlige 6 afgange pr. time på linje 101A. Dette er betinget af indfasning af fuld togdrift til/fra Køge Nord Station samt en begyndende realisering af byudviklingen i Køge Nord.

Det skal ligeledes bemærkes, at 101A til/fra Køge Nord Station i 2019 antages kørt helt frem til Ølby Station. I et fremtidsscenarie kan det vise sig gunstigt (af tids- og kapacitetsmæssige hensyn) udelukkende betjene at Ølby Station ved stoppestederne på Stensbjergvej/Karlemosevej.

Udvidet drift på linje 248:
Et tidligt overslag (baseret på kun 3 måneders drift) tilsiger, at helårseffekten af den bestilte trafik til Køge Vest er ca. 2,5 mio. kr. For dette beløb er der tilkøbt en særdeles robust dækning af kommunens vestlige del. Forvaltningen vurderer, at der kan indkøbes ekstra kørsel på linje 248, men at dette bør gøres med forsigtighed grundet usikkerheden ved det foreløbige økonomiske overslag. Det vurderes, at der kan tilkøbes afgange for indtil 500.000 kr. som en udvidelse af driftsperioden, eksempelvis midt på dagen eller i aftentimer.

I det tilfælde hvor der stadig er "luft i økonomien" for omlægningen til Køge Vest, vil det være muligt at allokere ressourcer til eventuelt bydende nødvendige tiltag på linje 102A.

Ændring af linje 242 til Køge Nord Station:
Tiltaget vil fuldende "treforken" til de tre S-togstationer i Køge Kommune. En sådan omlægning kan tidligst finde sted efter etablering af ny busbro over Lille Syd-banen. Omlægningen vil give Ejby, Ll. Skensved og STC en direkte busforbindelse til Køge Nord Station og vurderes følgelig til at give en passagergevinst. Der er endnu ikke regnet økonomi for tiltaget. Forvaltningen forventer, at de økonomiske konsekvenser vil være små, men positive - dette grundet marginalt kortere rute og forventet øgning i passagertal. En flytning af linjen vil kunne bestilles ved den ordinære trafikbestilling i oktober 2019.

Tiltag på linje 102A ved Herfølge Station:
I 2019 kan stoppestedet på Billesborgvej vurderes flyttet til Vordingborgvej for at opnå nærhed til Herfølge Station. Fra køreplanskiftet i december 2020, og indfasning af direkte tog til København, kan en flytning af 102A til Herfølge Station vurderes. Omkostningerne hertil er tidligere estimeret til 1,7 mio. kr. betinget af opretholdelse af nuværende finansieringsmodel med Region Sjælland. En flytning af linjen vil kunne bestilles ved den ordinære trafikbestilling i oktober 2019.

Sagen behandles videre:

 • Onsdag den 10. oktober 2018 i Kollektiv Trafikborgergruppen:
  Økonomi fra Movia, vurdering af indkomne forslag samt årligt afslutningsmøde med status på passagertal samt middag
 • Torsdag den 8. november 2018 i Teknik- og Ejendomsudvalget: 
  Endelig behandling og bestilling.
Økonomi
Alle driftsudgifter finansieres indenfor det afsatte budget for busdrift.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget besluttede desuden at rette henvendelse til Transportministeren om en forøgelse af togbetjeningen af Køge Nord Station mod København.

Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


183.   Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om status for etablering af busforbindelse mellem Ølsemagle Kirkevej og STC (Bragesvej) tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sagen om busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 11. april 2018.

Status

Der pågår forberedende arbejder i projektområdet sideløbende med, at udbuddet af teknisk rådgivning er udsendt. Skovarealet nord for jernbanen er ryddet og arkæologiske forundersøgelser er udført. Ved forundersøgelserne er der fundet stolpehuller, som skal undersøges nærmere, og dette sker forventeligt i oktober måned 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået frivillig aftale med én lodsejer om overdragelse af et mindre markareal, der skal anvendes til etablering af adgangsvejen fra Ølsemagle Kirkevej.

Geotekniske undersøgelser vil i den nærmeste fremtid blive udført nord for jernbanen med henblik på at opnå økonomisk gevinst ved udnyttelse af indbygningsegnet overskudsjord fra Køge Nord-projektet i vejdæmninger.

Udbud

Forvaltningen har udarbejdet begrænset EU-udbud på opgaven med teknisk rådgivning, og materialet er kvalitetssikret af advokatfirmaet DLA Piper. Forvaltningen har netop gennemført prækvalifikationsprocessen af anmodende virksomheder.

Forvaltningen modtog 7 kvalificerede anmodninger om prækvalifikation til at deltage i den videre tilbudsproces. På baggrund af de i udbudsbekendtgørelsen opstillede dokumentationskrav og udvælgelseskriterier er der prækvalificeret 5 virksomheder, som mandag den 24. september 2018 modtog invitation til at afgive tilbud. Indbudte rådgivende virksomheder, som deltager i tilbudsgivningen er Atkins A/S, MOE A/S, Sweco Danmark A/S, Via Trafik Rådgivning A/S og COWI A/S.

Forberedelse til elektrificering

Forvaltningen har været i dialog med Banedanmark om projektets geometriske rammeforudsætninger i relation til jernbanen. Banedanmark oplyser, at der for nuværende ikke er planer for elektrificering af strækningen men anbefaler her Køge Kommune at forberede broen over jernbane til elektrificering. Køge Kommune skal alternativt finansiere de ændringer en fremtidig elektrificering ville kræve. Forvaltningen anbefaler, at projektet følger Banedanmarks anbefaling for forberedelse af broen til en eventuel elektrificering, hvilket også er indkalkuleret i projektets budget.

Foreløbige hovedterminer i henhold til udbudstidsplanen:

 • Fredag den 19. oktober:    Tilbudsfrist på Teknisk Rådgivning
 • November - april (2019):   Projekteringsperiode
 • April - maj:                       Entrepriseudbud
 • Juni - januar (2020):         Anlægsperiode

Ibrugtagning af busforbindelsen forventes at ske februar 2020.

Økonomi
Projektet, inkl. forberedelse af broen til elektrificering samt ekstraordinære omkostninger til arkæologiske undersøgelser, forventes udført indenfor nuværende anlægsbudget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


184.   Naturnær græsdrift langs vejene


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender omlægning af vejenes græsarealer til en mere naturnær græsdrift.Teknik- og Ejendomsudvalget 20-09-2018
Udsat.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af arbejdet med en ny naturstrategi i Køge Kommune og inspireret af konceptet ”Vild med vilje”, er det hensigten med en omlægning til en naturnær græsdrift langs vejene i byområdet at skabe en mere alsidig og spændende natur. Når græsset får lov at vokse sig længere fremmes en mere varieret flora og større biodiversitet. Samtidig vil det frigøre nogle ressourcer i ETK, som vil kunne bruges til at udføre nogle af de områder i servicedeklarationen, som borgerne efterspørger.

Konkret vil en omlægning til en naturnær græsdrift betyde, at græsarealer langs vejene indenfor byskiltene slås færre gange om måneden end nu. Der vil primært blive opereret med månedsgræs (en månedlig slåning). Oversigtsarealer slås som hidtil for at sikre trafiksikkerheden. Så i stedet for nogle steder at ligne haveplæner kommer vejrabatterne til at stå med længere græs og med opvækst af flere urter end i dag. 

I forhold til spørgsmålet om vild pastinak, er det ETK's vurdering, at en naturnær græsdrift langs vejene i byområdet ikke vil give anledning til fremkomsten af vild pastinak, da græsset stadig slås så hyppigt, at vild pastinak ikke vil have gode vækstmuligheder.

Det kan i øvrigt oplyses, at Køge Kommune allerede arbejder med naturnær græspleje over en bred kam.

Eksempelvis blev den nye midterrabat på Stensbjergvej i foråret tilsået med Vild Eng-frø i stedet for græs (desværre kom tørken på tværs, og frøene spirede ikke. Der blev ikke vandet, både af økonomiske og vandressourcemæssige hensyn). Flere steder tilsås nye løgbede og andre bearbejdede arealer også med blomsterfrø og mindsker derved mængden af kort græs.

Indenfor park-området er mange arealer udlagt med naturgræs. Naturgræsarealerne slås 1-2 gange årligt, og de fleste steder opsamles det afslåede græs. Derved fjernes næring fra jorden, og man fremmer en mere varieret flora og større biodiversitet. Af det samlede areal for parker og andre rekreative grønne områder på ca. 2,3 mio. m2 udgør arealer med naturgræs i dag over 0,8 mio. m2, altså omkring 35%.

Vejrabatter i landområder (udenfor byskiltene) slås forår i en meters bredde fra vejkanten, og efterår i fuld bredde ind til skel. Det sker af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Slåning i fuld bredde er nødvendig for at undgå uønsket træopvækst, der kan være til fare for trafikken og tilstoppe grøfter. Det afslåede materiale opsamles ikke, primært på grund af trafiksikkerhedsmæssige og funktionelle krav til maskinstørrelsen.

Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Den ny naturnær græsdrift langs vejene planlægges offentliggjort efter udvalgets behandling.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


185.   Afbureaukratisering i ETK Ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager opfølgning på arbejdet med afbureaukratisering i ETK Ejendomme til efterretning.  
Baggrund og vurdering

For ca. 4 år siden centraliserede Køge Kommune sit ejendomsområde i et Ejendomscenter, som nu drives som en del af ETK/Teknik- og Miljøforvaltningen. I 2014 oprettedes Ejendoms- og Driftsudvalget, som er ansvarlig for det samlede drift- og vedligeholdelsesbudget til kommunale bygninger. Ud fra en helhedsbetragtning har centraliseringen medført en del stordriftsfordele, og nye synergier i den daglige drift af kommunens bygninger. Ejendomsområdet har bidraget til kommunens koncernbesparelser med mere end 30 mio. kr. årligt.

Den lokale oplevelse blandt en del af kommunens skole- og institutionsledere er imidlertid, at det var nemmere i "gamle dage", da hver institutionsleder rådede over sit eget drift- og vedligeholdelsesbudget.

Afbureaukratiseringsudvalget har tilbage i marts 2017 ønsket at få undersøgt "De interne arbejdsgange mellem ETK og institutionerne, samt rollefordelingen mellem Ejendomsudvalg og fagudvalg." En evaluering blev fremlagt af Teknik- og Miljøforvaltningen for Afbureaukratiseringsudvalget på deres møde den 25. august 2017. Afbureaukratiseringsudvalget drøftede resultaterne og indstillede efterfølgende deres anbefalinger til fagudvalget. Det er disse anbefalinger, der har arbejdet videre med indenfor ETK Ejendomme.

Nærværende oplæg er en opfølgning på arbejdet med afbureaukratisering i ETK Ejendomme.

Økonomi
Opfølgningen på arbejdet med afbureaukratisering har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

pkt. 17-20 tages op igen på december-mødet.

Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


186.   Sygefravær - 1. halvår 2017 og 1. halvår 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager sygefraværsrapport for ETK til efterretning.
Baggrund og vurdering
Sygefraværsrapport for det samlede ETK foreligger for perioden 1. januar 2017-31. juli 2017 og for perioden 1. januar 2018-31. juli 2018.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


187.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Udvalgsformanden har sammen med ETK deltaget i Kultur- og Idrætsudvalget om vedligeholdelse af stadion- og idrætsanlæg.
Beslutning
 • Møde om ekstra spor på Køge Nord Station har været afholdt, referat udsendes
 • Regler om udeservering/vareudstillinger fastholdes uændret
 • Møde om betalingsparkeringsfølgegruppen afholdt 2. oktober
 • Invitation fra MOVIA om møde med udvalget. Resten af Byrådet inviteres

 

Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


188.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Ledig ejendom på Quistgaardsvej anvendes fortsat til kulturelle formål
 • Anlægsbevilling vedr. daginstitution på Parkvej er under udarbejdelse.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


189.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


190.   Budgetdrøftelse 2019-2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


191.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.10.18