Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 10.06.2021 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


95.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Flemming Christensen (C) havde meldt afbud.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


96.   Temamøde - Movia


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager oplægget til temamøde om Movia, til efterretning.

Baggrund og vurdering

Efter ønske fra Teknik- og Ejendomsudvalget gennemgås de temaer, som er aktuelle i forhold til samarbejdet med Movia. Movia deltager på mødet.

1. Busøkonomi

I budget 2021, 2. behandling fremgår det, at det forventede tilskudsbehov er 50,76 mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og 2,28 mio. kr. for Flextur/Plustur. I budgetoverslagsår 2022 er det forventede tilskudsbehov [47,60-52,70] mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og [2,30-2,50] mio. kr. for Flextur/Plustur. Grundet den usikkerhed som ligger i passagerestimaterne ud i årene, så opgøres 2022 tallene i intervaller.

Virkeligheden har dog vist sig at være en anden, da COVID19 har påvirket den kollektive trafik langt ind i 2021. Forventningerne i budgettet og budgetoverslagsåret må derfor anses som værende forældet. Hertil kommer, at der endnu ikke er afklaring med Regeringen, KL og Danske Regioner omkring dækning af ”Covid-19-regningen”. Spørgsmålet er, hvornår alting er normaliseret igen, og om folk overhovedet vender tilbage til den kollektive trafik. COVID19 kan derfor have langtrækkende negative effekter ind i fremtiden, hvilket vil få konsekvenser for busbudgettet.

Derfor vil der i de kommende år være behov for ekstra midler til win-back-tiltag med henblik på at få borgerne tilbage i den kollektive trafik.

Fremadrettet skal busbudgettet også håndtere merudgiften ved omstilling til el-drift samt nye anlæg og mobilitetsformer med henblik på at komme trængselsproblematikken til livs. I den forbindelse vil der også komme afledte udgifter til vedligehold af anlæg, stoppesteder mv.

2. Nyt busnet i Køge Nord/Vest

Ved seneste trafikbestilling i efteråret 2020 blev der bestilt ændringer på buslinjerne i Køge Vest/Nord. Disse ændringer træder i kraft ved køreplanskiftet den 27. juni 2021. Det omfatter linjerne 242, 245R, 246, 248 og 101A. Derudover bliver nuværende ekstrakørsel på linje 245R/246 udskilt som egen linje og får alternativ ruteføring.

Grundet de store usikkerheder i busbudgettet, afledt af COVID19, er der ikke planer om særlig busbestilling i indeværende år.

3. Udbud A21

Ved kommende trafikbestilling i efteråret 2021 skal Teknik- og Ejendomsudvalget tage stilling til det kommende udbud, hvori der bl.a. skal træffes beslutning om miljøkrav.

For Køge Kommune drejer det sig om de kommuneinterne buslinjer 101A, 102A, 103, 106 og 245R samt de tværkommunale buslinjer 108, 109, 121 og 246. Til sammen udgør disse linjer en stor andel af kommunes samlede busflåde.

Grundet udbudsprocessen er det vigtigt, at trafikbestillingen i indeværende år også er gældende for trafikbestillingen til næste år (efteråret 2022). Det vil være omkostningstungt, hvis der bliver bestilt ændringer på ovennævnte buslinjer i efteråret 2022.

4. WIN-back-strategi (Movias kampagne og Køge Kommunes egne indsatser)

COVID19 har resulteret i et stort passagertab i den kollektive trafik. Hvis kollektiv trafik fortsat skal være en afgørende del af samfundets transportsystem, så skal passagerne vindes tilbage. Dette skal ske med en bred vifte af målrettet kommunikation, serviceforbedringer og investeringer. I Køge Kommune er der foreløbigt taget initiativ til følgende:

 • Markedsføring af nyt busnet i Køge Vest/Nord  

Administrationen har gjort brug af aftalen med Clear Channel og har brugt det årlige rådighedsbeløb til opsætning i 20 stk. adshels i 5 uger fordelt rundt i kommunen med henblik på at få markedsført de kommende ændringer i busdriften. Derudover bliver der produceret 3 linjefilm, som skal vises på diverse medier.

 • Kampagne på Campus

I samarbejde med Campus Køge vil det blive lavet en kampagne, som retter sig mod de studerende og deres brug af den kollektive trafik.  

 • Deltagelse i Movias kampagne

På baggrund af nye undersøgelser fra DOT foreslår Movia, at kommuner og regioner går sammen om at investere i fælles win-back-indsatser med klima som det overordnede tema. Prisen på deltagelse er 160.000 kr. Aktiviteten omfatter foliering af lokale busser, opsætning af plakater i det lokale byrum, klimaquiz m.v. og gennemføres fra september 2021. Derudover kan Køge Kommune også deltage i en klimadag, som finder sted den 18. september 2021. Her vil borgere kunne rejse uden at betale på interne lokalt finansierede linjer i hele driftsdøgnet. Køge Kommune skal da finansiere de manglende indtægter, hvilket beløber sig i 26.000 kr. Deadline for tilbagemelding til Movia er 30. juni 2021.

Der foreligger endnu ikke en langsigtet win-back kampagne fra Movias side.

5. Mobilitetssamarbejdet med COOK Medical og Movia

Køge Kommune har indgået mobilitetssamarbejde med Cook Medical og Movia. Formålet med samarbejdet er at bidrage til mobilitetsplanlægningen i Cook Medical og dermed sikre bedre transportmuligheder, infrastruktur og transportvaner for virksomhedens medarbejdere. Der skal skabes bedre alternativer til bilen, såsom cykel, samkørsel og kollektiv transport, så Cook Medical bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere og kommende pendlere. Samtidig taler dette ind i Køge Kommunes Klimaplan 2020, hvori der er en målsætning om at reducere udledningen af CO2 ved pendling til/fra arbejdspladser i kommunen. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at skabe gode relationer til kommunens virksomheder og på sigt etablere erhvervsnetværk, hvor der kan spares og deles viden om infrastruktur og mobilitet.

Samarbejdet med Cook Medical og Movia har eksisteret siden efteråret 2020. I maj måned igangsatte Cook Medical en transportvaneundersøgelse af virksomhedens medarbejdere, som skal kortlægge deres valg af transportmiddel, rejsemønstre mv. På baggrund af undersøgelsen skal der udarbejdes tiltag og kampagner, og i den forbindelse vil der blive udsendt en fælles pressemeddelelse om samarbejdet.

6.  BRT (Indledende projekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen er gået sammen med Movia om projektet ”BRT i Køge”, som understøttes af Movias nye pulje ”BRT i Købstæder”. Her er der afsat midler til et indledende projekt i samarbejde med Urban Creators, om at kortlægge mulighederne for BRT i Købstæder. Projektet ”BRT i Køge” bygger videre på et af de 4 temaer i Movias Mobilitetsplan 2020, som omhandler at styrke/forbedre ”Sammenhænge på tværs”. Derudover er det med til at slå en sløjfe på +Way-projektet på linje 101A. I projektet gennemføres en overordnet korridoranalyse for at sikre et solidt grundlag at planlægge ud fra. I analysen af den eksisterende situation kigges der på busfremkommeligheden, tilgængeligheden og oplandet omkring de nuværende standsningssteder samt koblingen mellem byrum, stoppestedet og knudepunkter. Dertil udarbejdes også forslag til fysiske løsninger, anlægsoverslag samt effektvurdering. Projektet stiler efter ambitiøse tiltag for at komme trængselsudfordringen til livs.

Forvaltningen og Movia har i fællesskab screenet sig frem til en potentiel BRT-korridor, som går fra Ølby St. til Køge St. og videre til Køge Gymnasium af Ringstedvej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


97.   2. Økonomiske budgetredegørelse 2021 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2021,
 2. godkender en kasseoverførelse på 528.000 kr. fra besparelser ved energispareprojekter i kommunens ejendomme i 2020,
 3. godkender en budgetneutral omplacering af 108.291 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget til IT Licenser,
 4. godkender en budgetneutral omplacering af 60.800 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget i bidrag til grafikerløn,
 5. godkender en budgetneutral omplacering af 122.000 kr. til bygningsdrift af legestuen på Møllevej i Borup fra Børneudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget. Omplaceringen søges flerårigt og søges indplaceret i Budget 2022-25,
 6. godkender en budgetneutral omplacering af 57.500 kr., svarende til et halvt års drift til Bjæverskov medborgerhus, fra Kultur- og Idrætsudvalget, Kulturområdet, til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget.

Energispareprojekter, tilføres kassen

Der tilføres kassen 528.000 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget fra besparelser ved energispareprojekter i kommunens ejendomme i 2020. Med KB 25.2.2020 blev givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til at gennemføre energispareprojekter i kommunens ejendomme, hvoraf 6,5 mio. kr. blev brugt i 2020 og de resterende 3,5 mio. kr. forventes brugt i 2021.

IT Licenser, budgetneutral omplacering

Der søges en budgetneutral omplacering af 108.291 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget til IT Licenser.

Grafikerløn, budgetneutral omplacering

Der søges en budgetneutral omplacering af 60.800 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget i bidrag til grafikerløn.

Legestuen i Borup, budgetneutral omplacering

Der foretages en budgetneutral omplacering af 122.000 kr. for bygningsdrift af legestuen Møllevej 4 i Borup fra Børneudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget. Omplaceringen søges flerårigt og søges indplaceret i Budget 2022-25.

Bjæverskov medborgerhus, budgetneutral omplacering

Der foretages en budgetneutral omplacering af 57.500 kr. svarende til et halvt års drift til Bjæverskov medborgerhus fra Kultur- og Idrætsudvalget, Kulturområdet, til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vintervedligehold

Som følge af en udstrakt vinter er vinterbudgettet for 2021 brugt. Derfor vil udgifterne til vintervedligehold således forventeligt blive ca. 3,0-3,5 mio. kr. højere, end budgettet for i 2021 på 8,7 mio. kr.

COVID 19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes ved 2. ØR 2021 omkostninger på i alt 25,9 mio. kr. (18,976+6,6+0,34), heraf 6,6 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19.

Byrådet bevilligede 13,46 mio. kr. til rengøringsudgifter ved COVID 19 i Budget 2021.

Movia

Ifølge Movias budgetter for 2021 forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 6,6 mio. kr. i 2021, der kan blive et 2-cifret millionbeløb, da nedlukningen af samfundet har varet længere, end Movia har budgetteret med. Movia afventer Danske Regioner, KL og Staten for en mulig udvidelse af den allerede afsatte ramme på 350 mio. kr. (Som allerede er brugt op, som følge af indtægtstab grundet COVID 19.) Movia præsenterer et nyt estimat til maj, som vil præcisere Køge kommunes merudgifter for 2021 som følge af indtægtstabet grundet COVID 19.

COVID 19-udgifter - ifølge Movias budgetter for 2021 forventes en merudgift på 2,7 mio. kr. i 2022 og frem. Manglende passagerindtægter, som følge af COVID 19 kan give følgeeffekter de næste mange år, da det ikke forventes, at alle tidligere passager vender tilbage til den kollektive trafik (nogen har fundet nye alternativer, og andre vil arbejde hjemme i løbet af ugen). COVID 19-regningen for 2022 og frem må derfor forventes at blive højere end de angivne 2,7 mio. kr. i Movias budget. Som nævnt ovenfor, så er dette tal baseret på nogle forventninger, som allerede er forældede, hvormed at beløbet kan forventes at blive større end de 2,7 mio. kr.

Parkeringsområdet

COVID 19-udgifter i forbindelse med tab:                    

Hjemsendelse i forbindelse med COVID 19 manglende parkeringsafgifter, indtægter for 285.600 kr. Udlån af personale som vaccinecentervagt, manglende indtægter fra parkeringsafgifter 1. kvt. 2021 på 40.800 kr. Tab på i alt 326.400 kr.

Udeservering og torvestader

COVID 19-udgifter i forbindelse med tab:                    

Torvestader-kompensation for ikke at kunne være på Torvet i 1. kvt. 2021, hvor detailhandlen havde lukket, betyder et tab på 11.500 kr. Beløbet forsøges finansieret indenfor egen ramme.

Ejendomme Teknik Køge

Der forventes COVID 19-udgifter på i alt 18,976 mio. kr.:

 • Udgift til ETK Ejendommens drift, varekøb, 375.000 kr.
 • ETK Rengøring, varekøb og lønudgifter, 13,46 mio. kr.
 • ETK Entreprenør, 4,041 mio. kr.
 • Permanent værnemiddeldepot for COVID 19 i Lellinge, 1,1 mio. kr. 

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 121,6 mio. kr. overført fra 2021 til 2022 af det korrigerede budget på 413,9 mio. kr. i 2021.

Indenfor det skattefinansierede område forventes 90,6 mio. kr. overført til 2022. Overførelsen til 2022 består primært af 18,0 mio. kr. for Dagtilbud ved Ravnsborghallen (XA-8196000015).

Indenfor Vedligehold forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022.

Indenfor ældreboliger forventes 2,4 mio. kr. overført til 2022.

Indenfor Byggemodning forventes 26,5 mio. kr. overført til 2022. Overførelsen består primært af 21,8 mio. kr. for Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015).

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Ad. pkt. 1-6: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


98.   Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der godkendes anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til færdiggørelse af vejanlægget på nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade.
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på færdiggørelse af vejanlægget, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor de gældende rammer og budget.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej på i alt 4 mio. kr. i Budget 2021, TEU 25B, Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.

Når det nordligste byggefelt i Stationsområdet (B11-B12) er udbygget, skal vejanlægget på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej samt Niels Juelsgade færdiggøres. 

Det forventes, at der etableres en svingbane til slippen mellem p-huset og det nye byggeri på B11-B12. Der skal desuden anlægges fortov langs byggefeltet mod Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade. Derudover skal Niels Juelsgade ombygges på strækningen mellem Bjerggade og Ivar Huitfeldtsvej, hvor resterne af den tidligere cykelsti skal fjernes og tilslutningen i krydset ved Ivar Huitfeldtsvej og Nordlige vejtunnel forbedres.

Færdiggørelsen skal ses i sammenhæng med trafiksanering af Bjerggade, som der tidligere er givet anlægsbevilling til i forbindelse med en pulje til infrastrukturprojekter afledt af Køge Kyst projekter. 

Anlægsarbejderne udføres i takt med og i forlængelse af byggerierne på de sidste nordlige byggefelter på Ivar Huitfeldsvej, i perioden 2021 - 2024.

Økonomi
Økonomisk afdeling bemærker, at søges anlægsbevilling på 4 mio. kr., som frigiver de afsatte rådighedsbeløb i 2021-2023 (TEU 25B) på i alt 4 mio. kr. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


99.   Konsulentudgifter på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på drifts- og anlægsområdet til efterretning, jf. bilag 1 og 2.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet og anlægsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Teknik- og Ejendomsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1 (driftsområdet) og bilag 2 (anlægsområdet). Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, det vil sige 2019 og 2020. Udviklingen på anlægsområdet er vanskelig at sammenligne år for år, fordi brugen af konsulenter afhænger af mængden af projekter og deres kompleksitet mv. På driftsområdet er en sammenligning nemmere, og her kan man se, at brugen af konsulenter er faldet markant fra 2019 til 2020, nemlig fra 6,4 mio. kr. til 5,5 mio. kr., svarende til 14%.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for henholdsvis 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret indenfor en af nedenstående 8 kategorier.

 • It-konsulenter
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning
 • Advokater og revisorer
Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter denne gang er baseret på regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser herunder den opgørelse for 2019, som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem regeringen og KL.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


100.   Ansøgninger om tilskud til anlæg af cykelstier - orientering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om ansøgning til Vejdirektoratets cykelstipulje tages til efterretning.   
Baggrund og vurdering

Fra statslig side udmøntes en pulje på i alt 150 mio. kr. til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der sikrer ny infrastruktur målrettet cyklister, så det bliver endnu mere attraktivt af cykle.

Vejdirektoratet er ansvarlig for puljemidlerne - og der kan opnås tilskud på op til 50% af den samlede anlægsudgift forbundet med realisering af cykelstiprojektet.  

I samarbejde med firmaet RAW Mobility har Teknik- og Miljøforvaltningen blandt de kendte cykelstiønsker og på baggrund Vejdirektoratets præmisser udpeget 2 cykelstiprojekter, som forvaltningen ansøger om tilskud til: 

 1. Stiforbindelse fra Københavnsvej-Tangmosevejkrydset langs å-løbet: Ellebæk Nord til ny stibro over Værftsvej frem til Nordstranden. Stiforbindelsen giver en bedre og sikrere kobling mellem by og strand og de rekreative muligheder i Køge Marina.
 2. Ombygning af Billesborgvej på strækningen Vordingborgvej - Kirkevej og Tessebøllevej på strækningen fra Møllebækvej til Billesborgvej med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for cyklister til bl.a. Herfølge Skole, bibliotek og svømmehal. Med projektet forbindes de sikre cykelruter langs Billesborgvej til både Herfølge Skole og Billesborgskolen - ligesom cykelforbindelserne fra de sydlige boligområder frem til Herfølge forbedres.     

Ansøgning om tilskud til realisering af cykelstiprojekterne skal afleveres til Vejdirektoratet senest den 17. juni 2021 kl. 12.

På nuværende tidspunkt er det ikke angivet, hvornår Vejdirektoratet vil have fortaget udvælgelse af hvilke cykelstiprojekter, der opnår tilsagn om tilskud; men tilgodesete kommuner har et år til at indsende accept efter tilsagn er givet fra Vejdirektoratets side. Realisering af cykelstiprojekt skal være afsluttet senest 6 år efter Vejdirektoratet har meddelt tilsagn til statsstøtte.

Økonomi

Overslagsmæssigt er anlægsudgiften for cykelstiprojekterne opgjort til 18 mio. kr. for stiforbindelsen til Nordstranden, mens ombygningen af Billesborgvej og Tessebøllevej beløber sig til 15 mio. kr. 

Hvis Vejdirektoratet meddeler tilsagn om statsstøtte, og Køge Kommune giver accept hertil, skal der budgetteres med realisering af stiprojekterne indenfor en seksårig periode. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


101.   Salg af grund – Køgehal 4


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende salg af grund under tennishal og -hus til en samlet pris på 2,722 mio. kr. til Køgehallerne
 2. godkende at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en indtægt på 2,722 mio. kr.
 3. godkende at Køgehallerne fritages for grundskyld, idet dette revurderes, såfremt der sker ændret anvendelse af hallen

Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

4. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en udgift på 2,722 mio. kr. til  vedligeholdelse af haller, finansieret af indtægten fra grundsalg. 

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

5. driftstilskud på 240.700 kr. pr. år fra 2022 indarbejdes i budgettet for 2022-25.

Kultur- og Idrætsudvalget, at

       6. driftstilskud i 2021 finansieres indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget
7. udvalget tager orienteringen om bortfald af lejekontrakt med Køge Tennisklub til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen den 7. juni 2021.
Baggrund og vurdering

Køgehallerne har oplyst, at Køgehallerne er indstillet på at indgå handel med Nykredit om overtagelse af Tennishallen og -huset på Køge idrætspark (bygningerne). I den forbindelse ansøger Køgehallerne Køge Kommune om at købe grunden under Tennishal og -hus på samme vilkår som ved Køgehallernes køb i 2018 af grund under de 3 køgehaller. Køgehallerne anmoder endvidere om, at Køge Kommune afsætter et beløb svarende til salgsindtægten til genopretning af hallen i 2021, idet Køgehallerne forestår yderligere nødvendig genopretning af hallen. 

Sagen har været drøftet på møder mellem Køgehallerne, borgmesteren og formændene for Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Forvaltningen har efterfølgende gennemført forhandlinger med køgehallerne om salg af grund under Tennishus- og hal (hal 4). 

Salg af grund
I henhold til udbudsbekendtgørelsen kan offentligt udbud undlades, når salg sker til en institution mv., hvortil kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte. Grunden kan derfor sælges til Køgehallerne uden forudgående udbud, som en del anlægsstøtte.

Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået en aftale om salg af grunden under hal 4 til 2,722 mio. kr. ekskl. moms. 

Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i andre handler, at prisen svarer til markedsprisen.
Grundens sælges i lighed med grunden under de 3 eksisterende køgehaller som sokkelgrund og grunden er på 1.822 m2. Overtagelsesdagen er fastsat til 1. juli 2021.

Købskontrakt udarbejdes mellem Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Købskontrakten forventes underskrevet af Køgehallerne inden Byrådets behandling af sagen.

Fritagelse for grundskyld
Det er en betingelse for salget, at Køgehallerne fritages for grundskyld. Forvaltningen anbefaler, at der fritages for grundskyld, idet det bemærkes, at såfremt der sker ændret anvendelse af hallen vil fritagelsen skulle revurderes. Fritagelsen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da Køge Kommune hidtil har ejet grunden og ikke betaler grundskyld til sig selv.

Vedligeholdelse/genopretning
Der udestår et væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsarbejde af Hal 4. Vedligeholdelsesforpligtelsen af de selvejende haller er jf. aftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller delt mellem Køge Kommune og hallerne.

Der udestår et væsentligt vedligeholdelsesarbejde på hallen, hvorfor forvaltningen anbefaler Køgehallernes ønske om, at der afsættes et beløb til vedligeholdelse svarende til de 2,722 mio. kr. i købesum. 

Da tilskuddet udbetales som anlægstilskud, svarer det til, at Køgehallerne vil modtage et anlægstilskud på 3,28 mio. kr.,  

Den resterende nødvendige genopretning varetages af Køgehallerne. Hal 4 vil fremadrettet være at betragte som en selvejende hal svarende til kommunens øvrige selvejende haller.

Vedligeholdelsesforpligtelsen af Hal 4 vil dermed fremadrettet være delt mellem Køge Kommune og Køgehallerne svarende til fordelingen på øvrige selvejende haller.   

Driftstilskud
Handlen er fra Køgehallernes side betinget af, at Køge Byråd bevilliger et driftstilskud på 240.700 kr. årligt
svarende til en udbetaling til Køgehallerne på 290.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der normalt ydes tilskud til kommunens selvejende haller efter tildelingsmodel vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget. De 290.000 kr. er mindre end normalt tildelt indenfor rammerne af tilskudsmodellen.

Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet i 2021 på 120.350 kr. afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og at driftstilskuddet fra 2022 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25. 

Andre forhold
Overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juli 2021, og pr. denne dato bortfalder lejekontrakt for grunden mellem Køge Tennishal og Køge Kommune.

Købsaftalen forventes at foreligge til Byrådets behandling, idet det blandt andet indarbejdes heri, at støttemidler ikke på et senere tidspunkt kan overgå til andre uvedkommende formål, men falder retur til kommunen samt, at køber og sælger ligeligt deler alle omkostninger til tinglysning, herunder tinglysningsafgift. Hver part afholder omkostninger til egne rådgivere. Kommunens rettigheder sikres ved tinglysning af forbud mod videresalg (tilbagekøb), pantsætningsforbud etc. 

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at kontakten udelukkende indeholder bestemmelse om et driftstilskud i 2021 og 2022, da det ikke er lovligt at forpligte kommunen ud over dette. Imidlertid anbefaler forvaltningen, at der afsættes 290.000 kr. pr. år varigt, da dette vurderes nødvendigt for en fortsat forsvarlig drift af Køgehallerne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til salg på -2,722 mio. kr. og 2,722 mio. kr. til genopretning af haller i 2021. Bevillingerne er udgiftsneutrale og har derfor ikke effekt på på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at udgiften på 2,722 mio. kr. til genopretning af haller indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Indtægten på salget indgår ikke i beregningen.

Driftstilskuddet til hallen i 2022 på 240.700 kr. vil blive indarbejdet i budget 2022 i forbindelse med 1. behandling af budgettet. Driftstilskuddet forøger serviceramme på driften.

Beslutning
Ad. pkt. 4: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


102.   Aflåst cykelparkering på Køge Nord Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender 

 1. ibrugtagning af aflåst cykelparkering på østsiden af Køge Nord Station 
 2. oprettelsesgebyr for benyttelse af den aflåste cykelparkering 200 kr. pr. bruger pr. år.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etableringen af Køge Nord Station har der været ønske fra brugerne af stationen at kunne stille deres cykler mere sikkert, således at risikoen for hærværk og tyveri mindskes.

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen indrettet 48 cykelpladser fordelt på to aflåste transparente skure på østsiden af skinnerne (ved S-toget). Området er generelt videoovervåget, men der er ikke videoovervågning i skurene, og forvaltningen tager ikke ansvar for evt. hærværk eller tyveri.

Brugerne af den aflåste cykelparkering skal oprette sig via Køge Kommunes hjemmeside og vil efter godkendelse kunne låse op på stedet via sms. Det koster almindelig sms-takst.

Oprettelsen skal fornyes af brugerne en gang om året. Der vil ikke blive sendt påmindelser ud, og det vil ikke være muligt at få penge tilbage for ubrugte måneder, da der ikke er tale om leje, men et oprettelsesgebyr til systemet. Vejledning til oprettelse og brug vil blive opsat på skurene.

Der vil ikke blive tildelt en fast plads til hver bruger i cykelskurene. De fyldes op efter ”først-til-mølle”-princippet.

Forvaltningen vurderer at der i første omgang skal oprettes dobbelt så mange brugere som der er pladser, da alle sandsynligvis ikke vil benytte sig af skuret hver dag og på samme tidspunkt.

Økonomi
Pris for drift af løsningen er sat til 20.000 kr. årligt, og gebyr for oprettelse af bruger til løsningen er beregnet til kostpris 200 kr., som indexreguleres efter nettoprisindexet hvert år til 1. januar.
Kommunikation
Løsningen vil blive annonceret i de lokale medier samt på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Ad. pkt. 1: Godkendt.

Ad. pkt. 2: Godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


103.   Strandpromenaden - parkeringsforbud


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. der godkendes parkeringsforbud på Strandpromenaden på den østlige vejside fra Carlsensvej til Søndre Badevej 
 2.  der godkendes etablering af et bump eller en hævet flade i den nordlige ende af Strandpromenaden.

 

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021
Udsat.

Baggrund og vurdering

Teknik og Miljøforvaltningen har fået flere henvendelser fra beboere på Strandpromenaden og tilstødende veje om, at parkering på østsiden af Strandpromenaden skaber uhensigtsmæssig trafikafvikling fra det nye boligområde i Søndre Havn, og at det giver en øget trafikal belastning på de tilstødende veje.

I planerne for udvikling af Søndre Havn har det været intentionen, at trafik til og fra området primært skal afvikles via Strandpromenaden og Carlsensvej.

Det kan dog konstateres, at parkering på østsiden af Strandpromenaden besværliggør den dobbeltrettede færdsel, og de omkringliggende veje er derfor ikke blevet væsentligt aflastet siden åbning af Strandpromenaden for dobbeltrettet færdsel i foråret 2020. Dette øger presset på krydset Strandvejen – Sveasvej, som understreger den uhensigtsmæssige trafikafvikling i området.

En permanent ensretning af Strandpromenaden fra Søndre Molevej til Søndre Badevej vurderes ikke at give en hensigtsmæssig trafikafvikling til/fra Søndre Badevej og den sydlige del af Strandpromenaden og vil fastholde en uhensigtsmæssig belastning på Sveasvej og omliggende veje.

Afmærkningen har alene til hensigt at sikre fremkommeligheden, så der foreslås kun et parkeringsforbud på den østlige vejside af Strandpromenaden, mens der fortsat vil være p-pladser på Strandpromenadens vestlige side.

Strandpromenaden fremgår af bilag 1 – oversigtskort Strandpromenaden

Lovhjemlen til parkeringsreguleringen er i Færdselslovens §92, stk.1, og det er Teknik- og Ejendomsudvalget, der har den fornødne beslutningskompetence jf. Delegationsplanen.

Når der etableres parkeringsforbud i østsiden af vejen, forventes fremkommeligheden af blive bedre. Dermed kan det også forventes, at bilisterne kører lidt hurtigere. Der er i nordenden af Strandpromenaden skiltet med 40-zone, og det anbefales i sådanne zoner, at der er 100-150 meter mellem de hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er på nuværende tidspunkt en hævet flade i krydset med Sveasvej, så i princippet skal der etableres en foranstaltning længere mod nord. Dette kunne være i form at en hævet flade i krydset med Søndre Molevej, eller et bump ud for det første bed syd for Søndre Molevej. Den præcise placering vil forvaltningen skulle vurdere nærmere. I denne forbindelse vil der også blive fulgt op på, om der skal udføres supplerende skiltning (se bilag 2, forslag til bump)

Der skal udarbejdes skilteplaner, som skal godkendes hos politiet, før et P-forbud og ekstra bump kan etableres på strækningen.

Forvaltningen er opmærksom på tidligere udfordringer med høj hastighed og smutvejskørsel på Strandpromenaden, så der vil blive udført målinger de kommende år for at følge udviklingen. Forvaltningen forventer at udføre den første måling i løbet af foråret.

Økonomi
Udgifter til afmærkningen af parkeringsforbud afholdes indenfor driftsbudgettet. Etablering af hævet flade eller asfaltbump kan ikke afholdes indenfor eksisterende driftsbudget. Som midlertidig løsning kan evt. etableres et præfabrikeret bump. Udgifter til dette forventes at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet.
Beslutning

Ad. pkt. 1: Godkendt.

Ad. pkt. 2: Godkendt.

Liste Ø undlod at stemme.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


104.   Status på anlægssager - juni 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Den uvildige undersøgelse for Hal III, som Syn og Skøn forventes afsluttet primo juni.
Forstærkningsprojekt er under afslutning med finisharbejder.
Projekt med løsningsforslag på brandproblematikker vedrørende vægge mellem Hal 3 og depotrum samt mellem Foyer og eksisterende haller pågår. Forventes at kunne afsluttes i juni måned.
Den nordlige facade skal forstærkes, hvilket fortsat drøftes med de involverede parter.
Der forventes fortsat en samlet færdiggørelse og ibrugtagning inden sommerferien.

Ny Føllehavegård
Ny tidsplan og afledt økonomi grundet forsinkelser er under udarbejdelse for opstart af byggeriet.

Renovering af Vemmedrupskolen
For Hus 10, 30 og 110-130 (Fase I) er bygningerne lukkede og opsætning af loftsplader, udlægning af gulve mv. er opstartet. Fase I bliver færdig til indflytning med udgangen af juli måned.

Stilladsoverdækningen er flyttet til Hus 20 og 60 (Fase II).

Skimmelrenovering er gået i gang for Fase II, og der er opsat spær. Der er planlagt rejsegilde den 28. maj kl. 12.30 på skolen. Fase II bliver færdig til indflytning efter den 16. september 2021.

Lejemål af pavilloner er opsagt pr. 1. juli med seneste udflytning den 30. september 2021.

Inventarprojektet inkl. opsætning af inventar er opstartet, ligeledes planlægning af tilbageflytning, legeplads og udearealer, flytning af petanquebane og opsætning af skure. De næste delprojekter bliver retablering af boldbanen og klargøring af Hus 40.  

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.

32 plejeboliger Køge Nord
Skema C afventer mindre arealkorrektion i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Alle byggearbejder er afsluttede, og der pågår i mindre omfang mangeludbedring.

En del af udearealerne er ibrugtaget, mens andre dele skal være indhegnet, indtil det grønne har fået ordentligt fat i jorden.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Projektering af daginstitution pågår.

Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
Projektering, registrering og miljøscreeninger pågår, og der er afholdt møder med brugerne. Håndværkerne er kontaktet. 3 ud af 4 adspurgte ønsker at give pris.

Ombygning af Beredskabsstation
Byrådet besluttede på mødet 25. maj at give en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, med fokus på de bygninger der benyttes af Beredskabet.

Der pågår vurdering og prissætning af de ønsker og krav, der er kommet fra medarbejderne til projektets indhold.

Projektet forventes udbudt i løbet af sommeren og afsluttet ved udgangen af 2021.

Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
Projektet pågår med drøftelser med brugerne om, hvad der kan indeholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme, og der udarbejdes et prissat dispositionsforslag, der viser, hvad man "kan få" indenfor budgettet.

Det prissatte dispositionsforslag forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet i august, samtidig med at der søges anlægsbevilling, og til godkendelse fremlægges forslag til udbudsform og tildelingskriterier.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 
Afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen oplyser, at Covid19 forsinker arbejdsgruppens arbejde.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III

I juni måned færdiggøres asfaltbelægningen på de vej- og stianlæg, som er anlagt af kommunen ligesom finisharbejder på rabat- og sidearealer fortsættes. Revision af dispositionsforslag for omfartsvejens videre forløb frem til Ryeskovvej vil først blive forelagt efter sommerferien - og desværre ikke før sommerferien som meddelt tidligere. Forvaltningen vil igen forsøge at påbegynde dialog om arealerhvervelse med lodsejere.     

Trafiksikkerhedsprojekter

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Arbejdet med tilretning og færdiggørelse af hovedprojektet og udbudsmaterialet er nu afsluttet. Projektet bydes ud primo juni, så der kan entreres med en entreprenør inden sommerferien. 

Vejprojektet startes op i marken primo august, hvor arkæologerne har frigivet en større del af området. Inden da påbegyndes dog anlæg af den aftalte interimsvej, så investorerne kan få adgang til de solgte storparceller i området. Interimsvejen kommer til at gå fra Egedesvej og frem til storparcellerne, mens vejprojektet startes op fra Nordstjernen. På den måde kan byggeriet foregå samtidig med anlæg af vejen.

Efter aftale med den private lodsejer i området kommer arealoverdragelsen til at foregå som en ekspropriation. Ekspropriationen er berammet til den 2. juni 2021.

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej:

Rådgivende Ingeniørfirma ATKINS har udarbejdet forprojekterne for Ølbyvej Og Salbyvej. Forprojekt for Ølbyvej er fremlagt for lodsejer, og der er gennemført åstedsmøder ultimo april. Der er udarbejdet udbudsprojekt for Ølbyvej, og dette er sendt i udbud ultimo maj.

I Forprojekt for Salbyvej er Ll. Salby Bylaug taget med på råd, og forprojektet vil blive fremlagt for borgere og lodsejere langs Salbyvej primo juli.  Herefter pågår arbejder med endelig projektering, som skal ligge til grund for arealerhvervelse, arkæologiske forundersøgelser samt udbud af anlægsopgave. 

Broer og bygværker

Stibro over Vindegårdsvej til Vemmedrup Skole.

Der har været udbud for reparationen, og billigste entreprenør er klar til at udfører arbejdet i skolens sommerferieperiode. 

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


105.   Status på etablering af Ny Føllehavegård


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 24. november 2020 godkendte Byrådet anlægsbevilling for erstatningsbyggeri for det nuværende botilbud Føllehavegård. Der foreligger nu byggetilladelse samt afklaring af nødvendige dispensationer til, at byggeriet af Ny Føllehavegård kan påbegyndes.

I hele processen, fra de første skitseoplæg til det færdige udførelsesprojekt, har Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med totalentreprenøren Georg Berg A/S faciliteret en involverende brugerproces. Over fire halvdages workshops har repræsentanter fra såvel pårørende til borgere og personale på Føllehavegård samt kommunens Handicapråd bidraget med ønsker og kvalificering i forhold til funktioner og indretning af det nye byggeri.

Den tætte involvering af brugerne fra skitseplan til færdigt projekt er en ny måde for Køge Kommune at samskabe på, og der har været stor ros fra brugersiden til både Georg Berg A/S og kommunen for måden, hvorpå processen har været faciliteret.

I forhold til byggeriet betyder involveringen også, at borgere og personale ikke alene kan flytte ind i et nyt og moderne botilbud, men samtidig kan flytte ind i et botilbud med en indretning og funktionalitet, som de har medejerskab til, og som passer til livet på Føllehavegård.  

Siden Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen den 24. november 2020, er der i perioden primo december 2020 - primo maj 2021 pågået proces med at indhente byggetilladelse. Processen har taget længere tid end forventet, hvilket indebærer en justering i tidsplanen for byggeriet, der betyder, at den forventede byggestart (1. spadestik) er rykket til juni 2021, og at den forventede aflevering af byggeriet er rykket til april 2022 med forventet indflytning af borgere i løbet af maj 2022. I den oprindelige projektplan forventedes aflevering og ibrugtagning af byggeriet ultimo 2021.

Den reviderede tidsplans væsentligste milepæle er:

• maj 2021: klargøring af byggeplads

• juni 2021: 1. spadestik

• juni 2021 - april 2022: Byggefase

• april 2022: Forventet aflevering af byggeriet

• maj 2022: Ibrugtagning

• juni 2022: Udearealer færdige  

Under byggeprocessen vil der fortsat være involvering af brugere, pårørende og handicapråd gennem workshops - bl.a. i forhold til ønsker til indretning af botilbuddet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune 
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


106.   Tilstandsvurdering af kommunens ejendomsportefølje


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at status for bygningsgennemgang af ETK Ejendommes ejendomsportefølje tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

ETK Ejendomme har i foråret 2021 i samarbejde med rådgivningsfirmaet fm3dk fået foretaget en opdatering af tilstandsvurderingerne for Køge Kommunes ejendomsportefølje.

Tilstandsvurderingerne har været gennemført siden 2016.

 • Dels for at skabe et overblik over udviklingen af ejendomsporteføljens efterslæb.
 • Dels som grundlag for prioritering af drifts- samt anlægsmidler til vedligeholdelse og genopretning af porteføljens bygninger.

Af kommunens ca. 240.000 m² bygninger er for nærværende foretaget en vurdering af ca. 210.000 m², herunder alle skoler, dagtilbud og administrative bygninger.

Kommunen har herudover ca. 35.000 m² bygninger, som er udlejet, og hvor vedligeholdelsesudgifter finansieres af lejeindtægter.

For hver bygning vurderes 15 hovedbygningsdele på en skala fra 1 til 5 i forhold til deres aktuelle tilstand (se også bilag):

 1. Som nyt
 2. Slidt
 3. Slidt og begyndende skader
 4. Flere skader, defekter og mangler
 5. Mange skader, defekter og mangler, evt. risiko for sikkerhed, sundhed eller miljø.

På baggrund af tilstandskaraktererne for bygningsdelene beregnes en samlet, gennemsnitlig tilstandskarakter for bygningen vægtet i forhold til genopretningsudgifterne.

Knapt 45% af porteføljens areal har en gennemsnitskarakter på 3 eller bedre, det vil sige, 55 % af bygningerne har en eller flere skadede eller defekte bygningsdele. Ud fra både en brugermæssig og en økonomisk synsvinkel bør tilstandskarakteren for en bygning ikke være dårligere end 3.

Ved tilstandsvurderingerne i såvel 2016 som 2018 var det tydeligt, at den gennemsnitlige udgift pr. m² til genopretning steg markant i forhold til tilstandskarakteren.

Fra 2016 og 2018-gennemgangene ses, at det er ca. 3-4 gange dyrere at foretage vedligeholdelse/genopretning for en bygning med karakter 3½ i forhold til en bygning med karakter 2½. For en bygning med karakter 4½ er det ca. 6-8 gange dyrere at genoprette end for en bygning med karakter 2½. Der er således ingen tvivl om, at det giver bedst mening at sikre, at bygningerne ikke har en dårligere tilstandskarakter end 2½ til 3.

I forhold til prioriteringer af midlerne på porteføljen, er der udviklet en matematisk model, der viser, at det økonomisk og brugsmæssigt bedre at anvende en større del af vedligeholdelsesmidlerne på bygninger med karakter 2½ og 3 end bygninger med tilstandskarakter 3½, 4 eller 4½.

Der er desværre en større del af bygningsarealet, der får en dårligere tilstandskarakter. I 2016 havde knap 75% af porteføljens areal en gennemsnitskarakter på 3 eller bedre. I 2021 er denne andel reduceret til blot 45%.

Dette er et meget tydeligt tegn på, at basis-beløbet til vedligeholdelse ikke er tilstrækkeligt. Erfaringer fra andre ejendomsporteføljer viser, at der bør afsættes 175-200 kr. pr. m² pr. år til vedligeholdelse for at sikre, at bygningerne ikke kommer under karakter 3. Køge kommune bruger i dag 78 kr. pr. m2 pr. år. Det bemærkes, at det til genopretning årligt afsatte beløb (p.t. ca. 41,5 mio. kr.) ikke er nok til at opveje konsekvenserne af, at der er afsat "for lidt" til vedligeholdelse.

Med en portefølje som Køge Kommunes på ca. 240.000 m² (ekskl. de udlejede ejendomme) svarer det til et beløb på mellem 42-48 mio. kr. pr. år. Det nuværende vedligeholdelsesbudget udgør 18,6 mio. kr.

Tilstandsvurderingerne vil danne grundlag for udarbejdelsen af prioriteringslisten til genopretning og vedligeholdelse 2022.

Økonomi
Nærværende orientering har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


107.   Øget erhvervsvenlighed - Én indgang


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

 1. Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget,
  at tage orientering om koncept for øget erhvervsvenlighed, kaldet Én indgang, til efterretning.
   

 2. Økonomiudvalget,
  at konceptet igangsættes, når der foreligger finansiering af driftsudgiften til formålet, 1,5 mio. kr./år.  

Baggrund og vurdering

Der er behov for Én indgang for Køge Kommunes erhvervsliv på teknik- og miljøområdet, fordi et bredt udsnit af Køges lokale virksomheder efterspørger et bedre overblik over hvilken del af forvaltningen, man skal kontakte ved forskellige forespørgsler og sager. Virksomhederne fortæller, at de i kontakten til Køge Kommune godt kan føle sig lidt som en kastebold eller blive utrygge for, om deres planer kan realiseres, hvis fx en byggesag betyder, at der også skal søges andre tilladelser. 

Virksomhederne ønsker et sted, hvor de trygt kan henvende sig med "hvad må vi og kan vi"-spørgsmål, og hvor der bliver taget hånd om deres uvidenhed om kommunal myndigshedsorganisering, så de får en oplevelse af, at Køge Kommune formår at lytte og hjælpe dem - så langt kommunen kan og må - i at skabe nogle gode erhvervsmæssige rammer. 

Et koncept om en Én indgang har været på tale i nogen tid og er også en kendt måde at organisere erhvervsservicefunktioner på i andre kommuner. Teknik- og Miljøforvaltningen, Connect Køge og KEUR har på denne baggrund drøftet og udarbejdet et koncept for Én indgang for det lokale erhvervsliv, som vil kunne dække virksomhedernes behov. 

Teknik- og Miljøforvaltningens Direktør, Stig Isaksen orienterer fra vedhæftede Powerpoint på mødet. Præsentationen har været holdt ved Connect Køges Business breakfast-møde den 12. maj 2021, med deltagelse af en række lokale erhvervsledere, som tog godt imod konceptet. 

En indgang består af:

 1. En ny stillingsfunktion i Teknik- og Miljøforvaltningen kaldet ”Virksomhedspiloter”. En virksomhedspilot bliver tilknyttet den ene indgang og skal varetage et særligt blik for virksomhedernes behov, tilvejebringe relevant og hurtigt overblik over de gældende regler og lovkrav på diverse plan- og miljømæssige myndighedsområder, samt evne at tage styring fra en forespørgsel/sag kommer ind, til et svar eller anden løsning på virksomhedens henvendelse går ud.
   
 2. Et tættere samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Connect Køges eksisterende erhvervsservice-funktioner. Både i forhold til daglig dialog og i netværksaktiviteter med virksomhederne. Et tæt samarbejde vil være med til at skabe den nødvendige tryghed og tillid til, at der er en nem kommunal adgang for virksomhederne, men også give den ene indgang et tidligere indblik i, hvor virksomhederne er på vej hen med evt. projekter, som potentielt involverer kommunale tilladelser. En tidlig inddragelse af myndigheden er altafgørende for en smidig sagsbehandling og færre skuffelser ved afslag grundet underbelyste sager mv.
   
 3. Et opdateret mindset og sæt af prioriteringer, både politisk og som rettesnor for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere. Det gælder både i måden forvaltningen modtager henvendelser fra virksomhederne på, og hvordan svar og vejledning hjælpes frem internt mellem forskellige områder. For at det kan virke, skal der være en tilstrækkelig politisk opbakning til at se balanceret på forholdet mellem på den ene side at ville beskytte borgernes hverdag imod for meget "støj, røg og møg", og på den anden side også at give virksomhederne så gunstige vilkår som muligt.
   
 4. En praksis med jævnligt tilbagevendende – f.eks. hvert eller hvert andet år - lokale undersøgelser og benchmark af erhvervsvenligheden i Køge Kommune. Det er vigtigt, at forvaltningen måler virksomhedernes faktiske oplevelser af Køge Kommunes erhvervsvenlighed på en relevant og for virksomhederne vedkommende måde - og for at følge, om den ene indgang er med til at fjerne virksomhedernes oplevelser af at være kastebold i det kommunale system. 
Økonomi
Én indgang vil kræve en ny intern organisering og struktur i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor det vurderes, at der skal allokeres 2-3 årsværk til funktionen for at den opnå den ønskede effekt på erhvervsvenligheden, svarende til 1,5 mio kr./år. Finansieringen heraf vil kræve en udvidelse af rammen for ansættelse af administrative medarbejdere.
Kommunikation

Hvis den lanceres, vil der udadtil kommunikeres overfor virksomhederne på en måde, så den ene indgang er nem "at lande i", uanset om man henvender sig via personlig henvendelse, hjemmesiden, telefon, gennem Connect Køge eller helt andre indgange. 

Det er hele essensen i konceptet Én indgang, at virksomhederne ikke skal bøvle med at finde rundt i Køge Kommunes interne organisering men bare kontakte forvaltningen, når de har brug for det. 

Beslutning
Ad. pkt. 1: Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


108.   Orientering om kunstfestival i Køge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om kunstfestival i Køge i 2021 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede ved budgetlægning for 2018 at tage initiativ til, at Køge Kommune etablerer en kunstfestival i Køge.

Visionen for den nye kunstfestival er at etablere en tilbagevendende festival for samtidskunst i det offentlige rum. Festivalen skal finde sted hvert tredje år med begyndelse i 2021.

I 2021 finder festivalen sted fra den 14. august til den 30. september 2021.

Der vil blive placeret 15-20 kunstprojekter rundt omkring i Køge. Kunstprojekterne er fordelt på et areal, der strækker sig fra Nordstranden til området ved Søndre Strand.

Efter aftale mellem Teknik- og Ejendomsafdelingen og Kultur- og Idræt er der nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Teknik- og Ejendomsafdelingen og KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Eftersom KØS skal have tilladelse fra kommunen til at placere kunstværkerne på kommunale områder, er alle kunstprojekter gennemgået med Teknik- og Ejendomsafdelingen. Der er løbende dialog angående de projekter, der enten kan have betydning for den daglige drift eller betydning for næromgivelserne (f.eks. i forhold til støjniveau eller betydning for naturomgivelserne).

Det er KØS Museum for kunst i det offentlige rum, der er primusmotor for kunstfestivalen.

Økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2018, besluttede Køge Byråd, at der afsættes 500.000 kr. årligt til kunstfestivalen i Køge.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen udgifter i forbindelse med afholdelse af festivalen.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


109.   Orientering om forebyggelse og bekæmpelse af rotter


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om forebyggelse og bekæmpelse af rotter tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den daglige rottebekæmpelse og forebyggende landbrugstilsyn

Det ses af diagrammet, at 2020 var et rekordår, når der tælles antallet af rotteanmeldelser. Ikke kun i Køge. De fleste kommuner har rigtig mange anmeldelser i 2020. Om det er, fordi mange arbejdede hjemme, og pludselig fik øje på livet omkring hjemmekontoret, eller om der er andre forklaringer, er noget uvist.

Det forventes dog, at 2021 bliver et mere normalt år. Antallet af anmeldelser de første måneder af 2021 kan ses i tabellen i bilag 1.

Samarbejdet med bekæmperfirmaet Kiltin, der har kontrakten på den daglige bekæmpelse, er tilfredsstillende, og der er en god dialog, når der er behov for justeringer af indsatsen.

Ved årsskiftet 2020-2021 er kommunen overgået til et nyt rotteanmeldelses-system: Rotte-GIS, som har afløst Rotteweb. Overgangen er forløbet godt, og borgerne har taget godt imod det nye system. 

Kommunen skal hvert år besøge landbrug, der drives som erhverv. Tilsynsbesøgene har i perioden 2020-2021 været præget af corona, som har begrænset mulighederne for besøg på virksomhederne. Det er dog lykkedes at få besøgt 80% af de 300 tilsynspligtige ejendomme. Ejere er generelt positive overfor dette lovpligtige tiltag og er glade for de forebyggende råd om rotter.

Særlige tiltag 2020 – 2021 (se bilag 2)

Kommunens rotte-team har i perioden 2020-2021 haft særlig opmærksomhed på rotteproblemer i Ølbycenter og i boligafdelingen Ellemarken. Der har også været fokus på den private bekæmpelse, som omfatter sikringsordninger i virksomheder. Initiativer vedrørende giftfri bekæmpelse har ikke kunnet fremmes på grund af corona, men vil blive genoptaget i den kommende tid.

Økonomi

Rotteforebyggelse og bekæmpelse er finansieret af rottebidraget (pt årligt bidrag på 0,07 promille af ejendomsværdien). Alle omkostninger vedrørende den daglige kommunale bekæmpelse, tilsynsopgaver, administration samt særlige tiltag er indeholdt i rottebidraget.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


110.   Status på rentable energiprojekter i de kommunale ejendomme


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. udvalget godkender, at de afsatte midler til Energispareprojektet i 2021 ikke udnyttes, og at den afsatte 1 mio. kr. ud af genopretningsmidlerne i stedet anvendes til genopretning af de kommunale ejendomme,
 2. nedenstående orientering om status på området tages til efterretning.


Teknik- og Ejendomsudvalget 06-05-2021
Udsat.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har via Energispareprojektet gennemført økonomisk rentable projekter for 95 mio. kr. i perioden 2008-2020. Projekterne er lånefinansierede, og de opnåede besparelser finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

I årene 2017, 2018 og 2019 ansøgte forvaltningen ikke om anlægsmidler, da det ikke var muligt at identificere tilstrækkeligt med rentable projekter. For at få dette bekræftet, bad forvaltningen i 2017 om en ekstern analyse hos Energiafdelingen af firmaet Siemens. Deres analyse kom til samme resultat.

I 2020 blev der søgt en anlægsbevilling til energispareprojekter, bl.a. fordi forvaltningen havde erfaret, at nogle kommuner med succes havde gennemført projekter med Minikraftvarmeanlæg. Der blev i Køge Kommune etableret 2 sådanne anlæg i 2020.

Minikraftvarmeanlæg drives af naturgas, så da Folketinget medio 2020 vedtog, at naturgas skulle udfases, fravalgte forvaltningen at etablere flere anlæg. Minikraftvarmeanlæg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det er et krav for lånefinansiering til energitiltag, at anlægspuljen er rentabel. Investeringen skal således være tilbagebetalt efter ca. 3/4 del af levetiden. I en anlægspulje parres ofte gode projekter som Minikraftvarme med projekter, der giver øget brugerkomfort. Sidstnævnte kan eksempelvis være energibesparende LED-belysning, hvor tilbagebetalingstiden og levetiden er ens, hvorfor disse projekter ikke alene kan bære en energipulje.   

Anlægsbevillingen i 2020 til energibesparende tiltag var på 10 mio. kr. Af dem blev 6 mio. kr. udnyttet i 2020, og de resterende 4 mio. kr. anvendes i 2021 til bl.a.:

 • Slimminge Skoles hovedbygning: Konvertering fra gamle radiatorer og oliefyr til nye radiatorer og luft/vand varmepumper
 • Boldhallen på Holmebækskolen: Opvarmning og ventilering
 • Brandstationen i Lellinge: Konvertering fra oliefyr til varmepumpe, samt delfinansiering af ny tagkonstruktion (isolering)
 • Generelt: Vandbesparende tiltag.

I bilag 1 er oplistet en række tiltag på energiområdet, som ikke vil være rentable for kommunen, hvis de skal realiseres alene som energispareprojekter. Forvaltningen vil i stedet fremover have fokus på, om der i forbindelse med projekter, der af anden årsag skal gennemføres, kan være energisparemuligheder. Det kan fx være, at der udføres mere isolering i en tagkonstruktion, når taget skal skiftes, fordi levetiden er opbrugt.

Forvaltningen gennemførte i 2020 sammen med en ekstern rådgiver en undersøgelse af årsager til relativt stort energiforbrug udenfor ejendommenes brugstid. Konklusionen var, at problemet var driftsrelateret, og at løsningen ikke ville kunne forventes finansieret af energisparelån (se vedhæftede bilag).

På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens vurdering, at når bevillingen fra 2020 er brugt, vil der ikke længere være energispareprojekter, der vil kunne udfylde en selvstændig energisparepulje på 10 mio. kr.

De knap 100 mio. kr., der er brugt siden 2008, har løftet kommunens bygningsmasse til et niveau, hvor der ikke længere er behov for en energisparepulje.

Det er forvaltningens vurdering, at et kapitel nu er afsluttet, og det næste kan begynde.

Forvaltningen forventer, at det næste kapitel skal handle om bæredygtighed, og tiltag der reducerer CO2-udslippet.

Der er igangsat nogle "prøver", hvor forskellige aspekter skal testes. Tanken er at undersøge, om det koster noget at indtænke bæredygtighed i projekterne (og i givet fald hvor meget).

Som eksempel på det kan nævnes, at der forventes indarbejdet bæredygtighedskrav i projektet, når det nye dagtilbud ved Ravnsborghallen skal udbydes. Og når Musikskolen skal have udvidet foyerområdet og nye øvelokaler, forventes det at ske som et cirkulært udbud. I forbindelse hermed er der søgt om finansiering til udbudsprocessen via INTERREG-midler. Tilbagemelding på ansøgningen forventes at foreligge i slutningen af juni 2021.

Økonomi
Hvis den afsatte 1 mio. kr. i stedet benyttes til genopretning af kommunens ejendomme, vil nærværende sag ikke påvirke kommunens økonomi.
Beslutning

Ad. pkt. 1: Godkendt.

Ad. pkt. 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


111.   Udpegning af arbejdsgrupper under dialoggruppen "Styrket handel i Køge"


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at udpege repræsentanter til deltagelse i delprojekter i relation til Dialoggruppen for styrket handelsliv i Køge Kommune:

 1. Arbejdsgruppe, der arbejder med mulighederne for en kunstskøjtebane på Kulturtorvet frem mod vintersæson 2021
 2. Arbejdsgruppe, der arbejder med idéer til forskellige former for installationer på byens pladser og torve, som på en gang kan fungere som udsmykning og lege/opholdsanlæg for byens gæster.
Baggrund og vurdering

Dialoggruppen for styrket handel i Køge Kommune blev samlet i december 2019 med henblik på at sikre god dialog og samarbejde om handelslivet i hele Køge Kommune.

Dialoggruppen består af:

 • Køge Kommune – formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek, medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget Flemming Christensen, Søren D. Brask og Niels Rolskov samt relevante embedsfolk fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
 • Køge Handel – formand Søren Storgaard, bestyrelsesmedlemmer Jacob Bannor, Ramus Dehn Larsen og Jesper Eghøje samt Aktivitetschef Katja Jensen.
 • Connect Køge – direktør Allan Munch fungerer som facilitator (mødeleder) og referent.

Dialoggruppen drøfter aktuelle emner og søger fælles fodslag om understøttende udviklingstiltag. Der er således bl.a. arbejdet med skiltning og infotavler.

På møde den 10. december 2020 blev det aftalt at nedsætte to arbejdsgrupper omkring henholdsvis etablering af skøjtebane i vinterhalvåret og installationer med henblik på ophold og leg på pladser og torve.

Skøjtebane
Køge Handel har fået en henvendelse fra Ankers Tivoli, som har en kunstbane, de lejer ud. Arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for midlertidigt anlæg af banen på Kulturtorvet i vintersæsonen 2021, inden gravearbejdet i forbindelse med underføringen påbegyndes. Herefter kan arbejdes med en mere permanent løsning efter 2024.

Arbejdsgruppen består af Allan Munch, Katja Jensen, Jacob Bannor + et medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Installationer på pladser og torve
Den skærpede konkurrence mellem handelsbyerne på Sjælland betyder, at der er et stigende fokus på oplevelser som primært parameter. Arbejdsgruppen skal se på en række idéer til forskellige former for installationer på byens pladser og torve, som på en gang kan fungere som udsmykning og lege-/opholdsanlæg for områdets gæster.

Arbejdsgruppen består af Allan Munch, Katja Jensen + et medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

De udvalgte medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget repræsenterer hele udvalget i arbejdsgrupperne og vil ikke have delegation til at tage beslutninger på vegne af udvalget. Hvis der skal træffes beslutninger i Teknik- og Ejendomsudvalget skal der indstilles til dette via de ordinære fremgangsmåder.

Økonomi

Deltagelse i arbejdsgrupperne har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad. pkt. A: Erik Swiatek (A), Søren D. Brask (V).

Ad. pkt. B: Torben Haack (F), Søren D. Brask (V)

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


112.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om Bevæg dig for livet-visionsaftalen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet-visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: Børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden, er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer.

Fremadrettet proces

 • Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021
 • Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021
 • Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021

Kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april. Med efterfølgende orientering i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. 

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


113.   Anmodning om brug af initiativret - beplantning af støjvold


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget behandler anmodning med nedenstående indhold.
Baggrund og vurdering

Søren D. Brask (V), Paul Christensen (V) og Torben Haack (F) har den 9. maj 2021 ønsket at benytte deres initiativret til at fremsætte følgende sag i Teknik- og Ejendomsudvalget snarest muligt:

"Vi ønsker, at der snarest foretages beplantning af jord- / støjvolden ved Vemmedrup."

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Forvaltningen fremlægger en sag i september om, hvilke støjudredninger der foreligger i dag.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


114.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om besøg på diverse veje i kommunen herunder Svansbjergvej, omfartsvejen i Borup, og formanden omtalte Stevnsvejs udfordringerne. Høringssvar den 11. juni 2021. Fælles høringssvar omdelt på mail.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


115.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om prisstigninger på byggematerialer. Graf udsendes til udvalget.
 • Forvaltningen orienterede om håndtering af strandene i sommer herunder forsøg med fedtemøj.
 • Forvaltningen orienterede om fastholdelse af parkeringsreglerne i en bestemt sag. 
 • Forvaltningen orienterede om køretid gennem Køge.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


116.   Eventuelt


Beslutning
 • Søren D. Brask (V) nævnte afslag på forretningsdrivendes ønske om udeservering.   
 • Søren D. Brask (V) nævnte salg af grund i Lellinge og beklagede sprogbrugen i afslaget. Forvaltningen ser på sagen .

 

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


117.   Afstemning af opgaver og ressourcer (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


118.   Hjælpemiddeldepot (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


119.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


120.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.06.21