Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.05.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Ken Kristensen, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Søren D. Brask, (V)

81.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Torben Haack (F) deltog ikke i pkt. 99 - 103.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


82.   Tema: Vedligehold af veje og grønne områder


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter nærværende gennemgang af vedligehold af veje og grønne områder i henhold til servicedeklarationen.
Baggrund og vurdering

ETK har igennem mange år haft en såkaldt driftsaftale med Køge Kommune.

Driftsaftalen var en aftale om, hvilke opgaver ETK skulle løse indenfor vedligeholdelse af veje og grønne områder.

Frem til og med 2013 var den økonomiske ramme for disse ydelser ca. 26 mio. kr. på årsbasis.

I forlængelse af de generelle drøftelser om udbud af opgaver indenfor området, afgav ETK i 2013 et tilbud til Køge Kommune om at drifte aftalen for 8 mio. kr. mindre om året. Køge kommune accepterede tilbuddet. Driftsaftalen blev gennemgået og ændrede, efter en politisk behandling, navn til Servicedeklarationen. Denne er vedlagt som bilag.

ETK drifter servicedeklarationen for ca. 17 mio. kr. om året. Der er tale om stort set det samme indhold og kvalitetsniveau som i den gamle driftsaftale.

Ud af besparelsen på 8 mio. kr. afsattes 5 mio. kr. til en særlig forskønnelsespulje, som i dag er reduceret til 2,5 mio. kr. inklusiv løn til to controllere, der varetager ETK`s tilsynsopgaver.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


83.   2. Økonomiske redegørelse for 2018 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. at den 2. økonomiske budgetredegørelse pr. 31. marts 2018 på området tages til efterretning
 2. en udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende bilpuljen fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget/Teknik- og Miljøforvaltningen på 27.000 kr.
 3. en negativ tillægsbevilling på -47.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, som udgør besparelsen fra analysen af kommunens økonomi- og personaleadministration, som Implement udførte i 2017
 4. en kassefinansieret tillægsbevilling på 500.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget til korrektion af betaling af ejendomsskat for Strandpromenaden
 5. en budgetneutral omplacering af 1.324.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget til ETKs fremtidige drift af lejemålet til 10. klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge.
Baggrund og vurdering

Den 2. økonomiske budgetredegørelse 2018 fremlægges i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

Teknik- og Ejendomsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 240,5 mio. kr. i 2018.

De største budgetområder omfatter:

 • Parkering
 • Vejvedligeholdelse mv.
 • Busdrift
 • Grønne områder og naturpladser
 • Stadion og idrætsanlæg
 • Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift
 • Drift af ældreboliger

I forbindelse med 2. ØR 2018 søges en udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende bilpuljen fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget/Teknik- og Miljøforvaltningen på 27.000 kr., en negativ tillægsbevilling på -47.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, som udgør besparelsen fra analysen af kommunens økonomi- og personaleadministration, som Implement udførte i 2017, en kassefinansieret tillægsbevilling på 500.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget til korrektion af betaling af ejendomsskat for Strandpromenaden og en budgetneutral omplacering af 1.324.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget til ETKs fremtidige drift af lejemålet til 10. klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge.

Budgetrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


84.   Faglige anlægsbehov for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. drøfte hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov på udvalgets område
 2. såfremt der ønskes arbejdet med Faglige anlægsbehov, fremsættes input til faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Budgetvejledningen 2019-22 har Byrådet besluttet, at Faglige Anlægsbehov erstatter Masterplaner. Teknik- og Ejendomsudvalget skal derfor beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov og i så fald, hvordan det videre arbejde skal være. Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der

 • er begrundet i et fagligt behov
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Der er i Budgetvejledningen 2019-22 besluttet en anlægsramme på 145 mio. kr., hvoraf der er afsat 40 mio. kr. til vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en resterende anlægsramme på 65 mio. kr. til øvrige anlæg, hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er disponeret til igangsatte anlæg eller anlæg, der følger af kapacitetsbehov, og som derfor kun svært kan omprioriteres. Den herefter resterende ledige anlægsramme på ca. 25 mio. kr. pr. år er allerede godt og vel disponeret i sidste års budgetlægning, hvorfor eventuelt nye faglige anlægsbehov, der ønskes opprioriteret, vil fordre, at andre anlægsprojekter i budgetlægningsprocessen prioriteres ud af den eksisterende anlægsplan.

Såfremt udvalget beslutter at arbejde videre med Faglige Anlægsbehov, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde udkast og præsentere det på udvalgsmødet i august måned. Faglige Anlægsbehov udarbejdes i vedlagte skabelon.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget giver input til faglige udviklingsbehov, så disse kan medtages i august.

I budgetvejledningen 2019-22 er det besluttet, at Køge Kommune – ud over eventuelle oversigter over faglige anlægsbehov - fortsat udarbejder følgende planer:

 • Vedligeholdelsesplaner der fastsættes et måltal for niveauet
 • Kapacitetsprognosen indarbejdes administrativt i budgetforslaget.

Efter eventuel udarbejdelse af faglige anlægsbehov i udvalgene er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget bad forvaltningen udarbejde forslag vedrørende

 1. bygningsvedligehold
 2. trafiksikkerhed
 3. færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


85.   Bestilling af bustrafik for 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der afgives en bestilling på uændret trafik
 2. der foretages en mindre justering af køreplanen for linje 248. Dette med virkning fra august 2018
 3. processen frem mod busbestillingen til Køge Nord Station december 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering

I december 2017 foretog Teknik- og Miljøudvalget en omfattende omstrukturering og styrkning af busserne i den vestlige del af Køge Kommune. Styrkningen blev fulgt op af Teknik- og Ejendomsudvalget på udvalgsmødet den 10. januar 2018, og driften af de nye/ændrede linjer er påbegyndt 25. marts 2018.

Teknik- og Ejendomsudvalget har den 11. april 2018 behandlet trafikbestilling for 2019. Efterfølgende har der været afholdt møde med Kollektiv Trafikborgergruppen den 17. april 2018, referatet fra mødet er vedlagt som bilag 1. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den ordinære busbestilling til Movia i maj 2018 bliver en bestilling af uændret trafik, således at der ikke skal foretages 3 større ændringer indenfor et år. Stabilitet er et kvalitetsmål i den kollektive trafik.

Efter opstart af linje 248 står det klart, at denne bør justeres i henhold til ringetiderne på Køge Gymnasium om eftermiddagen. Forvaltningen anbefaler derfor, at køreplanen for 248 justeres en halv time om eftermiddagen, som vist i bilag 2.

Forvaltningen er ligeledes i drøftelser med Movia angående tilpasning af 245R til Ringstedtoget i Borup. Indledningsvis peges der på, at 245R's kørsel mellem Ølby Station og Sygehuset er en oplagt mulighed til at hente den nødvendige tid for at sikre tilfredsstillende korrespondance mod Ringsted i Borup. Strækingen mellem Ølby Station og Sygehuset er i forvejen højfrekvent betjent med 101A, der er endvidere gode skifteforhold på Ølby Station. Dette er forhold, som taler for at afkorte 245R for at opnå korrespondance til Ringstedtoget i Borup. Forvaltningen vurderer, at en sådan ændring tidligst bør foretages i forbindelse med evalueringen af de nye buslinjer efter et halvt års drift.

Frem mod åbningen af Køge Nord Station medio 2019 arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Movia om en tilpasning af busnettet til den nye station. Forvaltningen har endvidere bestilt en analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik baseret på en opinionsundersøgelse. Denne vil foreligge i sommeren 2018. Opstart af tilpasset busnet i maj 2019 forudsætter bestilling hos Movia i december 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår følgende behandlingsgang frem mod trafikbestillingen:

 • Rambøll leverer rapportudkast medio juli, endelig rapport leveres medio august. Derefter bearbejdes materialet til politisk behandling
 • 1. gangsbehandling i Teknik- og Ejendomsudvalget: Torsdag den 13. september
 • Møde i Kollektiv Trafikborgergruppen: Tirsdag den 18. september
 • 2. gangsbehandling i Teknik- og Ejendomsudvalget: Onsdag den 3. oktober
 • Møde i Kollektiv Trafikborgergruppen: Tirsdag den 9. oktober
 • Endelig behandling af bestilling i Teknik- og Ejendomsudvalget: Onsdag den 5. december.

Skematisk oversigt over beslutningsprocessen er vedlagt som bilag nummer 3.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


86.   Parkering ved Ølby Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalget at beslutte, om tidsrestriktionerne på den nordlige del af parkeringspladserne på ved Ølby Station skal ophæves.

Baggrund og vurdering

Senest i 2007 har DSB S-tog A/S og Køge Kommune indgået en aftale om parkeringsforholdene omkring Ølby Station.

Det blev dengang aftalt, at der skulle være 174 pladser til langtidsparkering og 113 pladser med en tidsrestriktion på 4 timer. Se vedhæftede kort.

De 174 pladser med langtidsparkering råder DSB over, og de 113 pladser med restriktioner råder Køge Kommune over.

Teknik- og Ejendomsudvalget har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge om muligheden for at fjerne tidsrestriktionerne for de 113 pladser, eller dele heraf, som Køge Kommune råder over.

Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for at gøre dette, men forvaltningen gør opmærksom på, at Centerforeningen (de forretningsdrivende), Kirken, Svømmehallen, Kulturhuset og Ældrecenteret, som bl.a. er brugere af korttidspladserne, bør høres inden en endelig afgørelse.

Hvis man fjerner tidsrestriktionerne vil parkeringspladserne højst sandsynligt blive brugt af pendlere og derved vil der ikke være mulighed for ovenstående brugere at parkere nær faciliteterne.

Økonomi
Nærværende sag har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget vælger at gå videre med at fjerne tidsrestriktionerne, sendes høringsbrev ud til alle berørte i området. Herefter vil sagen igen blive taget op i udvalget igen.
Beslutning
Der gennemføres en høring blandt interessenterne om en reduktion af antallet af 4-timerspladser (de 113 pladser) samt en forøgelse af antallet af pladser med tidsbegrænsning ved Ølby Kirke.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


87.   Status for evaluering af betalingsparkering i Køge bymidte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager status for evaluering af parkeringsordningen i Køge bymidte til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober 2017, at den nye parkeringsordning i Køge bymidte skulle evalueres efter et halvt år.

I februar 2018 godkendte Teknik- og Ejendomsudvalget tidsplanen for evalueringen, og denne er nu i fuld gang. I evalueringen spørges der til brugernes oplevelser af betalingsparkeringen. Det er især borgere i betalings- og bufferzonen, de besøgende som parkerer i byen, dem som har arbejdsmæssige ærinder i betalingszonen og det kommunale personale, som er målgruppen for evalueringen.

Men alle interesserede borgere har kunnet deltage via kommunens hjemmeside.

Evalueringen består af:

 • De henvendelser parkeringskontoret har modtaget siden 2. januar om betalingsparkering
 • Køge Kommunes egne data om fx brug af betalingsstandere, apps, parkeringsanlæggenes anvendelsesgrad mv.
 • En større kvantitativ brugerundersøgelse blandt de forskellige brugertyper; beboere, parkanter og besøgende i midtbyen m.fl. – Der er udsendt et større spørgeskema som 1.300 personer har svaret på
 • Kvalitative observationer omkring parkeringsanlæg, samt gade-interviews. De to sidstnævnte dele af undersøgelsen løber fra 12.-23. april, og foretages af analysefirmaet Epinion.

Alt data samles og vurderes før, der fremsættes anbefalinger til evt. justeringer på baggrund af undersøgelsen. Der er nedsat en følgegruppe, som bistår Teknik- og Ejendomsudvalget i evalueringen. Følgegruppen består af repræsentanter for grundejerforeningerne i betalings- og bufferzonen, Køge Handel, pendlerrepræsentanter og Køge Kyst.

Følgegruppen afholdt deres første møde omkring evalueringen den 21. marts – se vedlagte referat fra mødet.

Det forventes, at der foreligger resultat af undersøgelsen ved næste følgegruppemøde den 15. maj, hvor denne vil blive gennemgået sammen med følgegruppens observationer.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


88.   Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune


Indstilling
Teknik – og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalget at godkende et nyt vilkår i " Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge kommune".
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har et regulativ for udeservering, "Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune", som sidst er revideret i 2015. Dette regulativ og Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse giver tilladelse til at benytte et vejareal til udeservering. Den enkelte forretningsdrivende skal ansøge om at bruge et vejareal til udeservering, inden det tages i brug.

Formålet med et regulativ for udeservering er at understøtte et godt og aktivt byliv i Køge bymidte. Dette gøres igennem enkle og klare regler for, hvordan de erhvervsdrivende kan bruge og indrette den del af det offentlige vejareal, som støder op til deres butik, og som må benyttes til udeservering.

Forvaltningen er sidste år blevet kontaktet, og har haft en dialog med forskellige erhvervsdrivende i Køge bymidte, bl.a. il Gallo, Bager Madam Eclair, Vino K, og Paradis Is, som ønskede at opstille en Is-cykel eller et salgssted på arealet foran deres butik - for at skabe positiv opmærksomhed og stemning i deres ende af byen. Forvaltningen gav afslag på disse henvendelser, da det var i strid med regulativet "Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune".

Forvaltningen foreslår, at der indsættes et nyt vilkår i regulativet, så det bliver muligt for de erhvervsdrivende i Køge bymidte at opstille en salgsvogn eller et salgssted på et udeserveringsareal, hvis de har en tilladelse til udeservering. Forvaltningen skal dog foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, så opstillingen af salgsvognen/salgsstedet er i harmoni med omgivelserne. Hvis opstillingen af en salgsvogn/salgssted giver gener på veje og fortove, skal forvaltningen kunne afslå eller trække tilladelsen tilbage.

Hvis dette bliver besluttet, vil forvaltningen ændre regulativet for udeservering "Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune"

Økonomi
Nærværende sag har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

De erhvervsdrivende, som Teknik- og Miljøforvaltningen har haft en dialog med, bliver kontaktet om beslutningen.

Hjemmesiden opdateres med de nye regler, og der annonceres i lokalaviserne.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


89.   Status på anlægssager - maj 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet har en færdiggørelsesgrad på ca. 74 %. 
Tidsplan afventer udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.
Arbejdsgrupper med brugere pågår omkring organisering, bygherreindkøb og flytning, og indkøb af inventar og udstyr er i proces. Flytteudbud under udarbejdelse.
Kunstprojekt er i planlægning med indledende kontakt til KØS.

32 plejeboliger Køge Nord
Der pågår mangeludbedring af murværk. Indvendige arbejder pågår, terrænarbejder pågår.

Der blev afholdt rundvisning for pårørende, ansatte, DAB samt Seniorrådet den 26. april 2018.

Køge Idrætspark
Der er afholdt dialogmøde med institutioner samt foreninger den 22. marts 2018. Genhusning og nedrivning forventes afsluttet ultimo april. Ledningsomlægning er opstartet og gravearbejder forventes i perioden uge 17-19. Orienteringsbrev er udsendt den 12. april 2018 - se også www.koege.dk/kip.

Projektering på ombygning af stadion pågår i dialog med følgegruppen, og projektforslag foreligger medio april for efterfølgende udvalgsbehandling. Anlægsarbejdet opstarter maj-juni til aflevering januar 2019.

For Hal III er der indgået kontrakt med Dansk Halbyggeri, og projektering kan påbegyndes.

På infrastruktur/parkering er rådgiverydelsen i udbud, og der forventes indgået aftale i uge 19-2018.

Ombygning af Stensbjergvej
Grundet leveringsproblemer fra signalfirmaets side påbegyndes testperioden for de nye signalanlæg i de permanente driftssituationer først primo maj. Efterfølgende overvåges anlæggene for såvel programmerings- som driftsrelaterede fejl. Anlæg af ledningsanlæg samt forbassin til afledning af regnvand fra Lykkebækvej pågår. Udlægning af asfaltslidlag er planlagt til udførsel i ugerne 26-28.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Banedanmark er fortsat forsinket på etablering af stationsbroen og seneste udmelding er, at broen er på plads maj/juni 2018. Der er indgået kontrakt med entreprenør MJ Eriksson, og anlægsarbejdet på Parker og Rejs kan nu opstartes. Forsinkelsen fra Banedanmarks side medfører gener for anlægsarbejdet for Parker og Rejs. På denne baggrund er der indgået en aftale med Banedanmark om, at de afholder ekstra omkostninger som følge af deres forsinkelse af anlægsarbejderne. Anlægstidssplanen er forskudt 2 måneder, og der må forventes yderligere forsinkelser.

På Køge Nord S-banesiden arbejdes der med etablering af en støjvold i forlængelse af støjskærmen langs motorvejen fra p-arealer ved stationen og nordover mod Egedesvej langs motorvejen. Støjvolden vil tilgodese de vejstøjbelastede boligområder i Munkevangen og Munkeageren samtidig med, at Parker og Rejs-projektet optimeres. 

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Armerings- og fundamentsarbejder til brofundamenter og brosøjler på bygværket over Køge Å er udført. Tidsplanen er stadig uændret. Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget i efteråret 2018.

Vedrørende vejvisning mod Ejby på Vestmotorvejen har forvaltningen taget kontakt til Vejdirektoratet, og de har vurderet, at der ikke er en trafikal begrundelse, som ved eksempelvis Bjæverskov, som er hjemsted for en række større virksomheder, og derfor vurderes det tilstrækkeligt med vejvisning mod Ejby i krydset mellem den nye østlige frakørselsrampe og Ejbyvej, ligesom det i en årrække har været tilfældet i krydset mellem den vestlige frakørselsrampe og Ejbyvej. Endelig nævner Vejdirektoratet, at Vemmedrup er navnet på frakørsel 33, og således ikke kan sidestilles med Ejby. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Bestyrelsen for Morelhaven har afholdt generalforsamling, hvor tilbuddet om medfinansiering af støjskærm har været på dagsordenen. Der var ikke det nødvendige flertal for bestyrelsens forslag om at tage imod kommunens tilbud. Bestyrelsen for Blommehaven valgte efterfølgende ikke at sende forslaget til afstemning på generalforsamlingen. Herefter mangler der tilbagemelding fra Pærehavens generalforsamling.

Skovparken har meddelt, at de ved beboermødet har besluttet ikke at ville deltage i støjskærmsprojektet, men er interesseret i at deltage i støjpuljen til udskiftning af vinduer.

Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


90.   Arrangementer i Køge 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om større arrangementer i Køge 2018 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgninger til følgende større arrangementer i Køge 2018.

I vedlagte bilag vises oversigt over større arrangementer i Køge.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


91.   Anvendelse af Kulturtorvet og Stationsforpladsen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om anvendelsen af Kulturtorvet og Stationsforpladsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har fået muligheden for at udlåne/udleje arealer på Kulturtorvet og Stationsforpladsen de næste par år.

I forbindelse med færdiggørelse af byggerierne i Rådhusstrædet, og at Stationsbroen åbner, er der mulighed for anvendelse af Kulturtorvet og Stationsforpladsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst er blevet kontaktet af flere foreninger, forretninger, klubber mv.,  som har en stor interesse i at benytte Kulturtorvet eller Stationsforpladsen til forskellige arrangementer.  I samme stil som de arrangementer der foregår på Køge Torv.

Forvaltningen og Køge Kyst har på møde den 18. april 2018 aftalt, at forvaltningen administrerer disse områder på lige fod med administrationen af kommunens andre arealer. Så der kun er en indgang, og at retningslinjerne er ens ved udlån af arealer i Køge midtby.

Selve udlån eller lejen af et område vil ske på de vilkår, som også er gældende for Køge Torv ”Regulativet for Køge Torv” § 9.

Det vil være muligt at låne/leje et af disse områder fra starten af maj 2018.

Økonomi
Regler og takster for udlån administreres efter ”Regulativet for Køge Torv”
Kommunikation
De foreninger, forretninger, klubber mv., som har kontaktet Køge Kyst og Teknik- og Miljøforvaltningen for at afholde et arrangement, vil blive kontaktet om, at det nu er muligt at benytte Kulturtorvet eller Stationsforpladsen.
Det vil også blive lagt på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


92.   Køge Bugtmotorvejen - vejstøj


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering omkring trafikstøj fra Køge Bugtmotorvejen, samt orientering om Regeringens aftale om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018, tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Trafikstøj langs Køge Bugt:

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en underskriftsindsamling med protest mod stigende vejstøj fra Køge Bugtmotorvejen. Underskriftindsamlingen er sket i boligområderne fra Klematisvej i syd til Ølsemaglevej mod nord. 118 borgere har underskrevet protesten, og følgende veje er repræsenteret: Planteskolevej, Snebærvej, Lavendelvænge, Guldregnvej, Azaleavænge, Bambusvej, Klematisvej, Skolevej, Skyttevangen og Kirstinedalsvej.

Protesten angiver, at den nyligt etablerede støjskærm langs Køge Bugtmotorvejen ikke har nogen effekt og det, at opholde sig i sin have eller åbne et vindue i huset, ikke kan ske uden store gener.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Vejdirektoratet og forelagt protesten fra kommunes borgere. På denne baggrund har Vejdirektoratet udarbejdet et svar, der beskriver udviklingen i støjbilledet langs motorvejen. Svaret er vedlagt som bilag 1.

Vejdirektoratet redegør for antallet af støjbelastede boliger langs strækningen før motorvejsudvidelsen og efter udbygningen af motorvejen fra 6 til 8 spor. De støjdæmpende tiltag, der er udført i forbindelse med udbygningen, er støjreducerende asfaltslidlag på strækningen og 1.800 m. støjskærm fra Lyngvej til Munkeageren. Disse tiltag vurderes at have reduceret antallet af støjbelastede boliger i området, hvor der er sket underskriftindsamling. Vejdirektoratet forventer et fald i antallet af støjbelastende boliger over 58 dB fra 1.168 boliger ned til 878 boliger. Bilag 2 viser Vejdirektoratets beregnede trafikstøjudbredelse uden støjreducerende tiltag i 2012. Bilag 3 viser beregnet trafikstøjudbredelse efter udvidelse af motorvejen med ny støjreducerende asfalt og 4 m. høj støjskærm i vejsiden fremskrevet til trafik 2020.

Der har i forbindelse med anlægsloven for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen ikke været forudsat, at der ikke er støjbelastede boliger langs motorvejen fra Greve Syd til Køge. Derfor tilbyder Vejdirektoratet tilskud til facadeisolering til særligt udsatte boliger.

De endelige støjberegninger i Køge Kommune er ikke færdigbehandlet, hvorfor antallet af tilskudsberettigede boliger endnu ikke er udpeget. Når støjberegningerne er færdigbehandlede i løbet af 2018, skriver Vejdirektoratet ud til de berørte boligejere. Boligejerne har herefter mulighed for et gratis besøg af en støjkonsulent, som undersøger, hvad der kan udføres af støjreducerende arbejde på boligen. De tilskudsberettigede boliger kan få tilskud på henholdsvis 50, 75 og 90 % af håndværkerudgiften, alt efter hvilken tilskudsgruppe boligen befinder sig i. Vejdirektoratet har udgivet en pjece "Støjbekæmpelse langs statsveje" som vejledning for boligejere. Pjecen er vedlagt som bilag 6.

I Greve og Solrød kommuner er udrulningen af støjisolering foran processen i Køge Kommune. Årsagen til tidforskydningen er, at udbygning af Køge Bugt Motorvejen er opdelt op i 2 etaper, og etape 2 Solrød Syd - Køge først blev vedtaget til igangsætning i april 2013. 

Borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Køge kommuner har gennem Silent City-samarbejdet udformet et fælles borgmesterbrev til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget i Folketinget. Brevet er vedlagt som bilag 7 og opfordrer til, at:

 • Sætte flere penge af til støjreducerende tiltag langs statens veje og jernbaner
 • Gå i dialog med kommunerne om, hvilke nye og spændende tiltag som kan iværksættes for at reducere trafikstøjbelastningen fra kommunernes og statens infrastrukturer
 • Vedtag en national vejstøjsstrategi. Den seneste stammer fra 2003.

Aftale om udmøntning af midler til støjbekæmpelse :

Regeringen og oppositionen har 2. februar 2018 indgået aftale om at afsætte 45 mio. kr. under Transport- Bygnings- og Boligministeriet til støjbekæmpelsesprojekter på vejområdet. Aftalen udmønter 37,3 mio. kr. til etablering af en støjskærm ved Bjæverskov og ved Vestmotorvejen E20. Aftalen er vedlagt som bilag 4. Støjskærmen vil blive igangsat straks efter bevilling til Vejdirektoratet, og projektet gennemføres så hurtigt som praktisk muligt. Faktaark for støjskærm ved Bjæverskovvej er vedlagt som bilag 5. Forvaltningen kender ikke yderligere til projektet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


93.   Stationsbro - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status for stationsbro til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Stationsbroen over Køge Station er nu i de afsluttende faser af anlægsarbejdet. Entreprenørens tidsfrist for færdiggørelse er 31. maj 2018, og den officielle åbning er planlagt til lørdag den 9. juni 2018.

Etablering af Stationsbroen har som formål at skabe en ny flot byport og forny Køge Station. Den skal afløse en gammel mørk tunnel, som har været oplevet som utryg og ubehagelig at færdes i.

Stationsbroen fremstår som et samlet anlæg med trapper til Collstropgrunden, togperronerne og ikke mindst en stor opholdstrappe ud mod Stationstorvet. Der er 3 elevatorer til Stationsbroen, en til hovedperronen ved Ivar Huitfeldtsvej, en til ø-perronen og en til Collstropgrunden.

Stationsbroen er udført i robuste materialer og er markant med cortenstål som gennemgående materiale på trapper, tårne, rækværk og inventar. Selve broen er udført i beton, som fremstår ubehandlet, og på trappe og terræn er der udlagt en grå belægning, som sikrer, at broen er ru og slidstærk, samtidig med at betonfarven fastholdes. Ved Stationsbroen er der placeret cykelstativer langs Ivar Huitfeldtsvej, og der bliver etableret nye cykelstativer under Stationsbroen ved Østre Banevej. Broen er forberedt til et begrønningsprojekt, som vil skabe en tydelig port til Køge by og øge det grønne element i bymidten. Køge Kyst er i proces for at undersøge, hvad et projekt kan indeholde, og hvordan dette kan finansieres.

Perrontunnellen vil med åbning af Stationsbroen ikke længere være nødvendig. Stationsbroen giver adgang mellem Collstropgrunden, togperronerne og Stationstorvet ved Ivar Huitfeldtsvej. Stationsbroen er forsynet med elevatorer, således at tilgængelighed er opretholdt for alle brugergrupper.

Perrontunnellen afspærres samtidig med, at Stationsbroen åbnes. Dette vil medføre, at drift af perrontunnellen kan overdrages til Banedanmark, elevator på Collstropgrunden kan lukkes, og der kan planlægges byudvikling på Collstropgrunden inkl. busterminal. Afspærringen vil ske som en simpel konstruktion, der sikrer, at der ikke er adgang til anlægget.

Perrontunnellen ejes i fællesskab af Køge Kommune og Banedanmark. Den del af perrontunnellen, som Køge Kommune ejer, ligger på Collstropsiden. Strækningen er fra baneskellet på vestsiden af Østre Banevej, under Østre Banevej og inkl. trapper og elevator på Collstropgrunden. Denne del af anlægget kan senere fjernes som en del af udviklingsplanen for Collstropgrunden. Køge Kommune ejer desuden en mindre del af tunnelen under Ivar Huitfeldtsvej, som er lukket i forbindelse med ændringen af kloak på Ivar Huitfeldtsvej.

Banedanmark og DSB har tilkendegivet, at de er indstillet på, at tunnelen lukkes for offentlig adgang. Banedanmark vil herefter opretholde deres del af tunnelen, som adgang til tekniske anlæg i forbindelse med drift af Banedanmarks anlæg. Dette kræver, at der etableres en overdækning af trapperne på perronerne. Køge Kyst udfører det senere, som en del af Stationsprojektet.

Der har tidligere været forslag om alternativ anvendelse af perrontunnellen, når Stationsbroen åbner. Det har handlet om cykelsti, cykelparkering, butik mm. Banedanmark har tilkendegivet, at såfremt perrontunnelens anvendelse ændres, vil Banedanmark kræve, at perrontunnellen overtages af Køge Kommune, som herefter vil have ansvaret for drift og vedligeholdelse af hele konstruktionen. Dette vil være et væsentlig økonomisk ansvar, da konstruktionerne under sporet skal vedligeholdes regelmæssigt og kan forventes at skulle fornyes indenfor en 15-20-årig periode.

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen overtager ansvaret for drift af Stationsbroen, når den åbnes for offentlig adgang og er overdraget fra Køge Kyst. Bevilling til drift af Stationsbroen er indarbejdet i driftsbudgettet for 2018. Køge Kyst har fortsat ansvaret for mangeludbedring og kontakten til entreprenøren, indtil anlægget overdrages formelt til Køge Kommune.
Kommunikation
Åbningen af Stationsbroen planlægges sammen med DSB som en festlig lørdag eftermiddag, hvor der vil være talere, underholdning og forfriskninger. Begivenheden annonceres. Lukningen af perrontunnellen kommunikeres i ugerne før åbningen af Stationsbroen, så borgerne har kendskab til ændringerne og kan planlægge efter det.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


94.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - status 2


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er foretaget følgende ændringer i prioriteringen:

Borup Skole blev efter nærmere gennemgang og åbning af taget vurderet i OK tilstand, og det store projekt er reduceret til et minimum, som tages fra akutpuljen.

Beløbet, der blev afsat til udbedring af tag på Borup Skole, overføres til Højelse Skole, som viste større udfordringer med vandindtrængen og råd. Der er igangsat en udredning, og skolen er informeret.

Asgård Skole har ved gennemgang også vist sig at være en udfordring, da der er tale om en fejlkonstruktion ved tagnedløb. Der er igangsat tiltag for udbedring samt opsætning af inspektionslemme i flade tage for at kunne følge det bedre fremover. Der er ikke estimeret økonomi til dette endnu, men det forventes at kunne finansieres fra tagpuljen.

Taggennemgangen er en smule forsinket men forventes færdig inden sommerferien.

Økonomi
Nærværende sag har ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


95.   32 plejeboliger - Køge Nord - dispensation for individuelle varmemålere


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der dispenseres for krav om individuel varme- og vandmåling i alle tre etaper af plejeboliger, der er opføres på Fuglebæk Allé 3 - Køge Nord.

Baggrund og vurdering

De 32 nye plejeboliger i Køge Nord er klar til indflytning fra 1. august 2018.

Jævnfør bekendtgørelse nr. 563 af 02/06/2014 - Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, skal der i nybyggeri installeres målere til måling af forbruget i den enkelte boligenhed, dog kan kommunalbestyrelsen dispensere herfor, jævnfør § 11 stk. 1 - indenfor samme lovsamling.

Det anbefales, at el-, vand- og varmeforbruget afregnes efter m2 i lighed med de nyeste plejeboliger i Køge Kommune. En måling af forbruget i boligen alene vil ikke give det korrekte billede af forbruget, idet beboerne også har hele fællesboligarealet til rådighed, og også skal betale for forbrug i disse arealer.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at alle 3 etaper på Fuglebæk Allé bliver dispenseret for el, vand og varmemålere.

Vedrørende strøm er udgiften indeholdt i huslejen. Baggrunden er, at individuelle elmålere kun vil være bi-målere, hvorfor individuel afregning vil forudsætte manuel aflæsning og efterfølgende udarbejdelse af regnskab for forbrug af strøm. Desuden er det kun en meget lille del af det samlede el-forbrug der ligger i de enkelte boliger. Den største del ligger (som for vand og varme) i fællesarealerne.

Vedrørende vand og varme er baggrunden, at det største forbrug findes i fælleskøkkenerne i boligernes fællesarealer (gange, køkkener, fælles opholdsarealer og vaskeri), og dette forbrug skal betales af beboerne, idet fællesarealer er en del af boligarealet.

Der er desuden ekstra omkostninger, hvis der skal installeres målere til vand og varme. Disse omkostninger skal sammen med de efterfølgende udgifter til drift, vedligehold og udskiftning (hvert 6. år) af målerne også afholdes af beboerne. Hertil kommer udgifter til udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber.

En afregning efter kvadratmeter vil medføre, at beboerne kan spare disse udgifter, som ikke står mål med det, den enkelte ville kunne spare på individuel afregning af vand og varme.

Fordelene er således: Mindre administration samt lavere etablerings-og driftsomkostninger, hvilket kommer beboren til gode.

Økonomi

Der er ingen udgifter eller indtægter forbundet med dispensationen.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


96.   Potentialet for energispareprojekter i 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om potentialet for rentable energiprojekter til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 og 2018, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med primært belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2019 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr.

Økonomi
Det bemærkes, at der ikke i det kommunale budget er afsat rådighedsbeløb i 2019 til energispareprojekter.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


97.   Masterplan for skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager til efterretning, at arbejdet med masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse afsluttes.
 2. Skoleudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder oplæg til faglige anlægsbehov med udgangspunkt i konklusionerne i masterplanen.
Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På den baggrund besluttede Skoleudvalget at lade firmaet KANT Arkitekter gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en længere tidshorisont.

Byrådet godkendte den 23. januar 2018 foreløbig masterplan samt procesplan. I mellemtiden er det besluttet, at det hidtidige arbejde med masterplaner erstattes af arbejdet med faglige anlægsbehov, jf. budgetvejledning for budget 2019-22. Af respekt for den aftalte proces fremlægges masterplanen nu, hvorefter arbejdet afsluttes, og konklusionerne indgår i det fremtidige arbejde med faglige anlægsbehov. Masterplan og økonomisk overslag er vedlagt som bilag.

KANT Arkitekternes materiale er et inspirationsmateriale til at drøfte skolernes faglige anlægsbehov. Planen indeholder en gennemgang af skolernes bygningsmasse, men udelukkende i forhold til de pædagogiske ændringer, fx faglokaler og differentierede læringsrum, der bør gennemføres. Materialet er således et supplement til ETK’ s tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v. Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger for de enkelte skoler.

I perioden februar - marts 2018 har skolebestyrelserne haft mulighed for at kommentere materialet fra KANT Arkitekter. Kendetegnende for alle skolebestyrelsers kommentarer er, at de primært forholder sig til de specifikke anbefalinger for egen skole. Derudover udtrykker flere skolebestyrelser tilfredshed med, at der sættes fokus på behovet for modernisering og opdatering af skolernes bygningsmasse, så skolerne kan leve op til nutidens undervisningskrav. Skolebestyrelsernes kommentarer er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har i kommenteringsperioden erfaret, at ikke alle bygninger, der er i brug til SFO-virksomhed, er medtaget i arkitektfirmaets plan.

I forbindelse med afsættelse af anlægsbudget til formålet vil forvaltningen udarbejde forslag til prioritering. Denne vil tage udgangspunkt i de mest nødvendige opdateringer ud fra et pædagogisk perspektiv (fx af faglokaler), muligheden for afhjælpning af kommende kapacitetsudfordringer og i øvrigt den mest hensigtsmæssige timing i forhold til større planlagte vedligeholdsarbejder mv. Forslagene vil endvidere kunne medtage inddragelse af tilhørende bygninger (SFO-lokaler). I det omfang der prioriteres midler til en skole, vil den pågældende skolebestyrelse blive inddraget i den videre proces.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


98.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Orientering om modeller for Vemmedrupskolen
 • Hastighedsbegrænsning på Strandvejen
Beslutning
 • Afholdt møde med Politiet om trafik, Lovparken og hærværk på biler
 • Ølby Festival afholdt med succes.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


99.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Strandpromenaden fastholdes indtil videre lukket for at forhindre unødig byggeplads-taktik
 • Trafikafvikling på Moltkesvej/Bregnevej
 • Plantekasser på Torvet og ved andre lokaliteter kan i henhold til udeserveringsregulativet kun tillades, hvis det færdselsmæssigt er nødvendigt
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


100.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


101.   Principbeslutning for ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


102.   Rengøring 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


103.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.18