Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 18.08.2020 kl. 14:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


134.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


135.   Trafiksikkerhedsprojekter 2020 og ny prioriteringsmodel


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. prioriteringsmodel 2020 godkendes,
 2. der udvælges trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2020.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet i december 2019 at omplacere 3 mio. kr. fra trafikstøjsprojektet på Ringvejsstrækningen til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2020/2021. Dette blev godkendt på Byrådets møde den 28. januar 2020, og der blev givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter.

Teknik- og Ejendomsudvalget har besluttet at øremærke 1,5 mio. kr. af de 3 mio. kr. til et trafiksikkerhedsprojekt på Ringstedvej mellem Vemmedrupvej og Vindegårdsvej. Det skal derfor nu besluttes, hvilke projekter der skal udføres i 2020/2021 for de resterende 1,5 mio. kr.

I den nye prioriteringsmodel er det muligt at sortere på forskellige kriterier i listen over ønsker til trafiksikkerhedsprojekter. I bilag 1 ses listen med sortering på uheldsbelastede steder, der dermed kommer til at ligge øverst. I bilag 2 ses listen sorteret efter de relativt billigste projekter.

Ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møde i juni tilkendegav udvalget, at uheldsbelastede steder skal prioriteres højt. Teknik- og Ejendomsforvaltningen er enig i denne betragtning og foreslår derfor, at der så vidt muligt fokuseres på uheldsbelastede steder. I Trafiksikkerhedsplan 2017 er uheldsbelastede steder defineret ved registrering af tre uheld i et kryds på fem år, eller fem uheld på en 500 meter strækning på fem år.

Som det ses på bilag 1 er de uheldsbelastede steder på listen følgende:

 • Krydset Ringstedvej/Vestre Ringvej,  
 • Krydset Ringvejen/Ringstedvej,
 • Krydset Københavnsvej/Egedesvej.

Derudover er der tre strækninger, hvor der er registreret tre uheld på fem år (i resten af projekterne på listen er der registreret færre end tre uheld):

 • Strækningen Hovedgaden, Ll. Skensved,
 • Strækningen Møllevej i Borup,
 • Strækningen Ølbyvej i Køge.

Et af de mest uheldsbelastede kryds er Ringstedvej/Vestre Ringvej. Etablering af en rundkørsel ligger dog langt over de 1,5 mio. kr., der er til rådighed. Desuden blev der for ca. et halvt år siden etableret blåt cykelfelt og lokalhastighedsbegrænsning på 60 km/t i krydset og opsat "din fart" visere ved krydset.

Et lige så uheldsbelastet kryds er Ringvejen/Ringstedvej. Et projekt med bundet venstresving kræver dog en del ombygning og vil overskride de 1,5 mio. kr. Her kan det undersøges om, der signalteknisk kan laves forbedringer for trafiksikkerheden.

Krydset Københavnsvej/Egedesvej er ligeledes uheldsbelastet. Her er dog registreret færre uheld end de to førnævnte. I krydset vil der skulle kigges på, hvilke signaltekniske løsninger og afmærkning, der kan afhjælpe uheld.

Strækningen Hovedgaden, Ll. Skensved, er ikke uheldsbelastet, men her registreres spredte uheld. Hvis hele strækningen skal ombygges/hastighedsdæmpes, vil dette formentlig overskride de 1,5 mio. kr., da vejen er en del af kommunens overordnede trafikvejnet, hvor det ikke anbefales blot at etablere en række bump. Det kunne være en mulighed at etablere en eller to forsætninger/byporte i den vestlige ende af Ll. Skensved, og hastigheden kunne skiltes ned gennem byen (såfremt politiet vil tillade dette). Det er dog tvivlsomt, om dette vil være nok til at påvirke hastigheden på hele strækningen.

På Møllevej i Borup bliver der trods midterafstribning og heller stadig kørt for stærkt på strækningen mellem Bakkegårds Alle og Møllevang. Hvis hastigheden skal dæmpes yderligere på denne strækning, kan dette fx gøres ved at supplere med en helle, som er bredere end de nuværende og samtidig udvide nogle af de eksisterende heller. Det vurderes dog, at dette projekt vil overskride de 1,5 mio. kr. Alternativt kunne man starte med at se på muligheden for at udvide den eksisterende helle vest for Sven Brasch Vej, eller opsætning af flere "din fart" visere. Inden der investeres for meget i Møllevej, kan det vælges at afvente processen med omfartsvejen, som formentlig på sigt vil give lavere trafikmængde på Møllevej.

Ølbyvej er lidt speciel, da forvaltningen både modtager henvendelser om for høj hastighed med ønsker til hastighedsdæmpning, og henvendelser (og tilkendegivelser fra politiet) om, at vejen indbyder til højere hastighed en 50 km/t og derfor bør skiltes med 60 km/t (dette ville i så fald være mellem Zoffmannsvej og byzonetavlen nord for Lykkebækvej). Udvalget bør derfor tage en principbeslutning om, hvorvidt der skal etableres foranstaltninger til at holde hastigheden ned på de 50, eller om hastigheden skal skiltes op. På nævnte strækning er der som bekendt meget åbent/landligt langs hele den ene side af vejen. De få (ca. 10) ejendomme, der har overkørsel til vejen, vil dog kunne føle øget utryghed ved at skulle køre til og fra deres ejendom, hvis hastigheden sættes op.

Da midlerne er begrænsede forslår forvaltningen, at der i 2020/2021 vælges lidt mindre projekter. Følgende prioritering kunne være en mulighed:

 1. Københavnsvej/Egedesvej. Signalteknik og afmærkning,
 2. Ringvejen/Ringstedvej. Undersøg for signaltekniske forbedringer,
 3. Ølbyvej. Skiltning 60 km/t mellem Zoffmannsvej og Lykkebækvej, eller opsætning fartvisere (også et forslag på listen),
 4. Flere fartvisere på Møllevej og evt. udvidelse af helleanlæg (afhængig af økonomien).

Afhængig af projekterne størrelse og kompleksitet, vil planlægning og udførelse strække sig ind i år 2021.

Økonomi
Der er givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved Byrådets møde den 28. januar 2020.
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Prioriteringen godkendt.

Bilag

Til toppen


136.   Køge Vejlys, analyse af vejbelysning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalge, at orientering om analyse af drift af Vejlys tages til efterretning.t
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med SEAS-NVE iværksat analyse af mulige besparelser på drift af det eksisterende belysningsanlæg i Køge Kommune. Det fremgår af de foreløbige resultater, at der er mulighed for at reducere både energiforbrug, samt udledning af CO2. Dette ved at udskifte eksisterende konventionelle lyskilder til LED.

Udskiftning af armaturer:

Køge Kommune har i dag belysningsarmaturer med 4 ældre lyskildetyper, som er Kviksølvlyskilder, Højtryksnatrium (gult lys), Metalhalogen og PLT-rør (lysstofrør og sparepærer).

Nedenstående udskiftning af lyskilder vil ikke reducere belysningsniveauet på de kommunale veje. Der er stadig usikkerhed omkring levetid på nye Led-armaturer, men pt. forventes til ca. 15 år. Nye Led-armaturer dæmper automatisk belysningen til 50 % fra kl. 22. til kl. 05, så unødig lysforurening undgås.

Igennem de seneste år er der arbejdet på udskiftning af Kviksølslyskilder, som en del af den lovpligtige opgradering. Når udskiftningen er færdig (forventet ultimo 2020), vil der opnås en besparelse på ca. 300.000 kWh årligt, og en reduktion på ca. 400 tons CO2. Dette svarer til en besparelse på ca. 675.000 kr. ved en samlet investering på ca. 6,0 mio. kr.

Ved nuværende fremrykning af anlægsmidler er der igangsat energirenovering af Højtryksnatrium lyskilder (gult lys). En fuldstændig udskiftning af Højtryksnatrium vil koste ca. 8 mio. kr. og vil kunne give en besparelse på ca. 680.000 kWh årligt og reduktion på ca. 1020 tons CO2. En fuldstændig udskiftning vil derfor kunne give en besparelse på ca. 1,2. mio. kr. For at opnå den fulde besparelse, skal der investeres yderligere ~ 4,6 mio. kr. til udskiftning. Tilbagebetalingstiden er ca. 8 år.

Der vil kunne opnås yderligere en besparelse ved at energirenovere alle de eksisterende armaturer med Metalhalogen lyskilder. Besparelsen vil være på ca. 125.000 kWh årligt og en reduktion på ca. 180 tons CO2. Dette svarer til en besparelse på omkring 225.000 kr. En udskiftning vil beløbe sig til ca. ~ 2,5 mio. kr. Et forsigtigt estimat giver herved en tilbagebetalingstid på ca. 11 år.

Ved en udskiftning af alle de eksisterende armaturer med PLT-rør lyskilder, kan der opnås en besparelse på ca. 350.000 kWh årligt, og en reduktion på 520 CO2. Dette svarer til en besparelse på omkring 630.000 kr. årligt. En fuldstændig udskiftning vil beløbe sig til ca. ~ 15 mio. kr. og herved en tilbagebetalingstid på ca. 24 år.

Emne

Investering

[kr.]

Besparelse [kr.]

Besparelse CO2 [tons]

Tilbagebetalingstid [år]

Bemærkninger

Kviksølvlyskilder

6.000.000

675.000

400

 

 

Højtryksnatrium

8.000.000

1.224.000

1020

8

Der er allerede investeret ca. 3,4 mio. kr.

Metalhalogen

2.500.000

225.000

180

11

 

PLT rør

15.000.000

630.000

520

24

 

 

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


137.   Infrastruktur for ladestandere til elbiler


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at drøfte, hvordan Køge Kommunes strategi skal være for infrastruktur for el-ladestandere i det offentlige byrum over hele kommunen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen får med jævne mellemrum henvendelser fra el-bilsejere, som ønsker flere nære ladestandere og ladestandere generelt i det offentlige byrum.

Udbredelsen af elektriske køretøjer, såsom elbiler og hybridbiler, har medført et behov for etablering af flere ladestandere. Styrkelse af infrastrukturen med flere ladestandere vil gøre det lettere og mere attraktivt at køre elbil.

Definitionen af elbiler er således:

 • Elbiler: Eldrevne køretøjer som udelukkende drives af el. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
 • Plugin hybrid biler: Køretøj som drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af ekstern strømforsyning. Disse køretøjer indgår i gruppen elbiler.
 • Hybridbiler uden plugin: Køretøj som drives af el i kombination benzin, diesel, naturgas eller biogas, 
  og hvor opladningen af køretøjet sker ved hjælp af intern strømforsyning. Disse køretøjer indgår ikke i gruppen elbiler.

I Køge Bymidte er der pt. tre ladestandere fordelt således:

 • En på Køge Torv med to udtræk hvoraf en plads er reserveret til elbiler. Denne drives af EON.
 • To ladestandere på P-plads Blegdammen Syd, med i alt fire udtræk hvoraf to pladser er reserveret til elbiler. Disse drives af Clever.

Uden for Køge Bymidte findes der ladestandere på:

 • Campus på Handelsskolens parkering,
 • Sjællands Universitetshospital Køge,
 • Skandinavisk Transportcenter (både Tesla ladestation og almindelig elbilsladere).

Færdselsloven tillader at elbiler gøres betalingsfrie i betalingszonen. Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker dette, skal dette besluttes og rettes i Køge Kommunes bekendtgørelse for standsning og parkering samt godkendes af politiet. Dette vil desuden påvirke indtægten på betalingsparkering negativt.

Der skal tænkes i tidsbegrænsning på p-pladser med ladestandere, så der sikres flow, tilgængelighed og udnyttelsesgrad af opladningsstationen og så disse ikke optages af den samme parkant hele dagen.

I en mulig strategi for ladeinfrastruktur skal der være beskrivende retningslinjer for eksempelvis ladestanderes placering, udseende og antal, udbud af ydelsen, således at forvaltningen kan tage stilling til eventuelle leverandører, der ønsker at opsætte nye ladestandere i Køge Kommune. Retningslinjer skal godkendes i Teknik- og Ejendomsudvalget, når disse er gennemarbejdet.

Flere ladestandere vil også medføre gravearbejder de steder, hvor de skal sættes op, og det skal forinden afklares, hvordan el-selskaberne kan levere strøm til området.

Næstved Kommune har fået henvendelse fra leverandører med henblik på udvidelse af de eksisterende fire ladere i Næstved bymidte. Ringsted Kommune er i gang med at udarbejde en strategi omkring ladestandere. Roskilde Kommune er skridtet videre og har i juni besluttet ”Strategi for ladeinfrastruktur”.

Økonomi
Der er pt ikke afsat penge i budgettet til nye ladestandere, men Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge mulighederne for, at leverandørerne selv afholder udgiften til opsætning og drift af disse, således at Køge Kommune kun udbyder/udlåner pladserne til dem. Dette vil blive beskrevet yderligere i projektet, som skal godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


138.   Vestergade, opsætning af steler


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der opsættes steler mellem kørebane og fortov på udvalgte steder i Vestergade.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget henvendelse fra Vestergade om utryghed grundet høje hastigheder. Dette skulle hovedsageligt være et problem fredag og lørdag aften. Tidligere målinger viser dog generelt lave hastigheder på vejen (0,3% af bilisterne kører over 50 km/t). Den seneste måling er fra 2017, så forvaltningen forventer få udført en ny måling i efteråret 2020.

Der er ønske om hastighedsdæmpning fx i form af bump. Med baggrund bl.a. i de lave målte hastigheder er det ikke en løsning, som forvaltningen umiddelbart vil foreslå. Bump på en sådan type vej, hvor husene ligger meget tæt på kørebanen kan desuden blive en gene for beboere bl.a. i form af støj og rystelser. En beslutning om dette bør under alle omstændigheder afvente en ny trafikmåling.     

En del af utrygheden handler også om, at bilister kører delvist op på fortovet og parkerer. Dette er særligt en gene ved restauranter med udeservering på fortovet og ved fodgængerfelterne. Der er derfor ønsker til opsætning af flere steler på disse steder. Der er allerede etableret enkelte steler på Vestergade, og det kan formentlig afhjælpe problemet at etablere flere. Forvaltningen forslår derfor, at der i første omgang suppleres med steler langs fortove med udeservering og ved fodgængerfelterne.

Økonomi
Udgifter til opsætning af steler afholdes inden for de omprioriterede 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


139.   Servicevej 1, Køge - tankanlæg


Indstilling
Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender et nyt tankanlæg for erhvervskunder på STC - Servicevej 1, Køge.
Baggrund og vurdering

Virksomheden OK a.m.b.a. har fremsat ansøgning om at etablere et tankanlæg på ejendommen. Tankanlægget skal levere diesel og Adblue til trucks i området og er beliggende på Servicevej i Skandinavisk Transport Center. Kundegrundlaget er erhvervskunder for både nationale og internationale transportfirmaer. Grundet centrets karakter som transportcenter er der en væsentlig transport med trucks i området, som forudsætter, at der kan tilgås tankning af brændstof.

Anlægget består af et OK TruckDiesel-anlæg med tag. Der etableres 8 gennemgående pumpeøer med 8 udleveringsstandere. Derudover etableres 4 stk. dobbelte AdBlue standere samt 2 standere til HVO-biodiesel.

Udnyttelsen af denne tilladelse, forudsætter også andre tilladelser fra bl.a. Byg & Plan og Miljø, hvor der sideløbende pågår sagsbehandling.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives tilladelse i henhold til Lov om private fællesveje §60  jf. Lov om offentlige veje §80, omkring etablering af tankanlægget. Teknik- og Ejendomsudvalget har i henhold til delegationsplanen beslutningskompetencen.

Centervej er en privat fællesvej med Køge Kommune som vejejer. Der vil, inden der meddeles tilladelse omkring overkørsler i henhold til Lov om private fællesveje, ske en høring af grundejerforeningen. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil sagen blive fremlagt for udvalget igen.

Beliggenhed fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


140.   Ændring i vilkår for arrangementer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at drøfte og godkende nye retningslinjer og priser for lån af arealer arrangementer uden for Køge Torv i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen kan se en markant øgning af ansøgere til lån af kommunens arealer. Ikke kun de almindelige områder, men også nye arealer andre steder ønskes lejet/lånt til store og små arrangementer.

Som reglerne er nu, kan foreninger leje områder gratis, hvis overskuddet går til foreningerne. Der skal dog betales depositum. Arrangementer af privat eller kommerciel karakter skal betale leje og depositum.

For nuværende er der en dagsleje på:

 • 1.000 kr. på områderne: Lovparken- Køge, Dyrskuepladsen -Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej- Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken- Bjæverskov.
 • 500 kr. for områderne: Tangmoseskoven – Køge, Nordstranden- Køge, P-plads v. Nordstranden- Køge, Skovareal v. Ølsemagle, Rishøjvej/Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet- Herfølge, Trekanten- Algestrup og Møllelundsparken – Borup.

Ovennævnte områder er dem, der indtil for 2-3 år siden blev lånt ud i stort set alle tilfælde af ansøgninger. Ifølge udviklingen er der kommet flere områder i  spil. Forvaltningen foreslår derfor en tilføjelse til takstbladet for udlån af arealer, som hedder ”øvrige områder”, og hvor prisen sættes til 250kr i dagsleje – uanset størrelse eller gradueres og indpasses i ovenstående betalingsstruktur.

Torvet og flexpladserne bliver reguleret i Torveregulativet og er derfor ikke en del af denne indstilling.

Nogle arrangementer strækker sig over flere dage og med det, skal der også betales dagsleje for de ønskede dage. Forvaltningen foreslår drøftelse af en rabatordning, således at evt. første dag er til fuld dagsleje og de efterfølgende sammenhængende dage, som omhandler samme arrangement, er til halv pris.

Forvaltningen foreslår, at arealerne kan lejes gratis efter prioriteringen nedenfor til aktiviteter, som kommunen også selv ville kunne afholde. Eksempelvis kultur- og fritidsaktiviteter eller partipolitiske aktiviteter. Listen er ikke udtømmende. Hvis formålet er privat eller kommercielt, kan arealet udlejes til ovenstående priser.

I kommuner såsom Ringsted og Solrød har aktiviteter for børn og unge samt folkeoplysende aktiviteter hjemhørende i kommunen fortrinsret. Forvaltningen foreslår, at dette også gøres gældende i Køge Kommune, således at prioriteringen bliver som følger:

 1. Aktiviteter for børn og unge under 25 år,
 2. Folkeoplysende aktiviteter, såsom debatarrangementer og kulturelle arrangementer
  (godkendte foreninger under folkeoplysningsloven),
 3. Alment velgørende foreninger (godkendte efter ligningslovens §8A),
 4. Øvrige aktiviteter – herunder private formål og aktiviteter af kommerciel karakter.

Alle arrangører hjemhørende i Køge Kommune har fortrinsret.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser følger beslutningen, men forventes at være et begrænset beløb.
Kommunikation
De nye priser og retningslinjer lægges på hjemmesiden og indarbejdes i arrangørguiden.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


141.   Ordensreglement for Lovparken 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I gennem foråret har naboer og brugere af Lovparken og Lovparkens legeplads oplevet tiltagende gener fra unges brug af området. Det har især været gener fra høj musik, efterladt affald og smadrede flasker.

Dette har betydet, at flere naboer har ønsket opholdsforbud i parken og på legepladsen om aftenen og natten og forbud mod at afspille musik i Lovparken.

For at imødekomme borgernes ønsker, og for hurtigst muligt at kunne indføre et nyt ordensreglement, gav Teknik- og Ejendomsudvalget på deres møde i juni 2020 udvalgsformanden mandat til at træffe en formandsbeslutning, om en revision af ordensreglementet for Lovparken for resten af 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede følgende forslag til nye bestemmelser i ordensreglementet:

 • Det er ikke tilladt at tage ophold i Lovparken og på Lovparkens legeplads mellem kl. 23 og kl. 6. Passage på parkens stier er tilladt hele døgnet.
 • Det er kun tilladt at afspille dæmpet musik uden brug af højtalere mellem kl. 8 og kl. 22. Det er forbudt at spille musik mellem kl. 22 og kl. 8.
 • det er ikke tilladt at medbringe glasemballage.

Forslaget blev den 30. juni 2020 drøftet i Politiets arbejdsgruppe, som er tilknyttet Lovparken, hvor repræsentanter for naboer, SSP, forvaltningen og udvalgsformanden var til stede.

Herefter traf udvalgsformanden en formandsbeslutning om ændringen af ordensreglementet med opbakning fra borgmesteren. Forslaget er efterfølgende godkendt af Politiet, og skilte med det nye ordensreglement er opsat i Lovparken og på legepladsen den 7. juli 2020.

Idet ændringen af ordensreglementet kun er godkendt for resten af 2020 skal udvalget sidst på året tage stilling til hvilket reglement, der skal være gældende fremover.

Økonomi
Udgiften til nye skilte afholdes i budget for parkdrift.
Kommunikation
I forbindelse med opsætning af skiltene med det nye ordensreglement blev der udsendt en pressemeddelelse, ligesom nyheden også blev delt på kommunens Facebookside.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


142.   Belægningsarbejder 2021-2025


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. orientering om asfaltslidlag tages til efterretning,
 2. det besluttes at anvende 4 års asfaltudbud i perioden 2021-2025.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på sidste år af det 1-årige rammeudbud fra 2019, med option på asfaltarbejder for 2020. Udbuddet blev vundet af YIT asfalt, som nu er opkøbt af PEAB Asfalt, men stadig beliggende på Køge Havn.

Rammeudbuddet indeholdt en række strækninger/arbejder, der kunne udføres i perioden 2019-2020. Forvaltningen har hvert år udvalgt strækninger fra Rammeudbuddet, suppleret med strækninger, som findes hensigtsmæssigt at udføre.

Strækningerne udvælges med bagrund i vejenes skadespoint, der udarbejdes ud af en visuel gennemgang af vejen samt trafikbelastningen på denne. Der vil også indgå en geografisk betragtning, således at der udføres større arealer i udvalgte områder, derved vil levetiden blive nogenlunde ens, og som følge at dette rationaliseres den fremtidige vedligeholdelse.

Formålet med reparation af belægningerne er at reducere vejenes nedbrydning, og derved bibeholde den opsparede vejkapital (investering) og forbedre sikkerhed, komfort, støjgener og økonomi. Et slidlags levetid kan variere fra 20 til 8 år alt efter trafikbelastning, vejopbygning og slidlagstype.

Køge Kommunes budget til vejvedligeholdelse er for nuværende på 11,5 mio. kr., hvoraf ca. 3 mio. kr. anvendes til opretning af kantsten, renovering af vejafvanding, eksisterende trafikdæmpende foranstaltninger og kantfyldning mv. Effektivt er investeringen i slidlag ved nuværende budget ca. 8,5 mio. kr. 

I Køge Kommunes rapport for vejenes tilstand 2020 (budget strategi 2021-2025) angives det, at der skal afsættes 16 mio. kr. årligt for at fastholde den nuværende vejkapital. Hertil skal der tillægges førnævnte beløb til opretning/renovering af cykelstier, fortove og vejafvanding mv., som også bør øges med samme faktor.

Det gennemsnitlige skadespoint for Køge Kommune viser, at vejene er i en god stand, men rapporten viser også, at fortsættelse med nuværende afsatte budget på 8,5 mio. kr. årligt alene til slidlagsarbejder, vil få skadespointet til at stige og derved få vejkapitalen til at falde fra nuværende ca. 865 mio. kr. til ca. 825 mio. kr. i 2025.

Køge Kommune har før det 1-årige udbud med option på 2020, i 2019, gjort brug af 4-årige rammeudbud. Et 4-årigt udbud giver tilbudsgiver et fundament for at give en skarp tilbudspris på grundigt beskrevne strækninger og arbejder, hvor der samtidig sikres en god fleksibilitet for både udbyder og tilbudsgiver.

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes et 4-årigt rammeudbud på asfaltarbejder fra 2021-2025.

Rapport for Vejens tilstand 2020 (budget strategi 2021-2025) er vedlagt som bilag.

Økonomi
Udgifterne til udlægning af slidlag afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.
Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


143.   Kommunernes Trafiktest


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune deltager hvert år i Kommunernes Trafiktest. Det er Rådet for Sikker Trafik, der udformer spørgeskemaerne og sender dem ud til kommunerne i hele landet.

Teknik- og Miljøforvaltningen udfylder spørgeskemaet med input fra Skoleafdelingen.

Resultatet af testen er vedlagt som bilag 1. Vinderen af årets test (Aabenraa) opnåede 97 point. Som det ses har Køge Kommune opnået 48 point, så der er stadig plads til forbedring. Det skal dog nævnes, at Køge er gået fremad de seneste år, dog inden for det gule interval.

Spørgsmålene i testen drejer sig hovedsageligt om børn og unge i trafikken og trafikundervisning/fokus i skoleregi. Køge Kommune vil kunne forbedre sig og opnå flere point på især følgende områder:

 • Mere formaliseret samarbejde med børne- og ungeområdet og politiet inkl. netværksmøder,
 • Udarbejdelse af trafikpolitikker for skolerne i samarbejde med skolerne,
 • Skolerne kan øge fokus på at deltage i gåprøver og cyklistprøver.

Både opsøgende arbejde, netværksmøder og udarbejdelse af trafikpolitikker er tidskrævende opgaver og vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


144.   Movias budget 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om Movias budget for 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

På bestyrelsesmødet den 23. juni 2020 godkendte Movias bestyrelse Budget 2021, 1. behandling. Budget 2021, 1. behandling er baseret på forudsætninger, som i den ekstraordinære situation med COVID-19 er markant mere usikre end ved et almindeligt budget.

I budgettet er der derfor indskrevet en ”Covid-19 regning”, som angiver forventningen til merbetaling, såfremt Regeringen, KL og Danske Regioner ikke giver kompensation i 2021 (Se bilag 1 - Køge Kommune specifikation - Budget 2021 1. behandling). For Køge Kommune er denne ekstraregning estimeret til 5,3 mio. kroner i 2021. Den samlede COVID-19 regning for hele Movia i 2021 forventes at blive 312 mio. kr.

Ses der bort fra usikkerheden vedrørende Covid-19, så er det forventede tilskudsbehov i 2021 på 51,2 mio. kr. for busdriften (inkl. fællesudgifter) og på 2,2 mio. kr. for Flextur.

Da der er stor usikkerhed omkring det forventede passagertal på buslinjerne 242, 245R, 246 og 248, hvilket har betydning for det samlede tilskudsbehov, er der indlagt en post i Køge Kommunes interne rullebudget på 1,45 mio. kr. til at dække manglende indtægter.  

I rullebudget vil der dermed mangle ca. 7 mio. kr. i 2021. (Se bilag 2 – Rullebudget).  

Det er ikke muligt at finde 7 mio. kr. udelukkende ved optimering af det nuværende busnet. Hvis der ikke bliver tilført penge til området, kan det blive nødvendigt med prioritering og nedlæggelse af buslinjer.

Næste mulighed for at træffe beslutning om ændringer i den kollektive bustrafik er ved Movias trafikbestilling til oktober med implementering juni 2021 (Hvor ændringerne har halvårseffekt)

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


145.   Status vedr. BRT-løsning på Østbanen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status vedr. BRT-løsning på Østbanen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Tilbage i januar i år igangsatte Transportministeren og Regionrådsformanden i Region Sjælland en indledende undersøgelse af perspektiverne i at etablere en grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé. Denne indledende undersøgelse supplerer den projektforberedelse af en sporrenovering, som allerede var igangsat af Region Sjælland.

Forundersøgelsen peger på både fordele og ulemper ved henholdsvis BRT og sporrenovering men kan alene bruges som grundlag for beslutning om, hvorvidt det ønskes at gå videre med en konkret planlægningsundersøgelse. Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Regionrådsmøde den 24. juni 2020. Her besluttede Regionsrådet at godkende følgende indstilling:

 1. Fortsætte arbejdet med at forberede en sporrenovering på Østbanen.
 2. Movia skal igangsætte projekteringsfasen af en sporrenovering på Østbanen indenfor en økonomisk ramme på 30 mio. kr.
 3. Finansiere udgiften til projekteringsfasen gennem det akkumulerede overskud fra det regionale udviklingsområde, som er reserveret med Regionsrådets beslutning af 4. maj 2020.

Ud fra de to undersøgelser kan der peges på følgende fordele og ulemper ved henholdsvis BRT og sporrenovering:

Anlægsperioden: Det konkluderes, at BRT-løsningen vil have en betydelig længere anlægsfase på op mod 6 år og har dermed betydelig større negative konsekvenser for driften i anlægsperioden. Hvorimod sporrenovering foretages relativt hurtigt på ca. 2 år.

Direkte tog til Roskilde: Til december 2020 er det planlagt, at Østbanen får direkte forbindelse til Roskilde. BRT-løsningen vil umuliggøre denne kobling.  

Drift: BRT-løsningen vil give mulighed for en højere frekvens og dermed flere daglige afgange, men passagererne vil få en længere transporttid. Af undersøgelsen fremgår det ikke, hvilke konsekvenser den længere transporttid har for sammenhængen med den øvrige kollektive trafik.

Hastighed: BRT-undersøgelsen har afdækket to løsningsmuligheder med forskellige hastigheder for ledbussen (maksimal hastighed og hastighed ved krydsning af vej). BRT alternativ A (80/70 km/t) kan gennemføres indenfor gældende lov. BRT alternativ B (100/70 km/t) kræver tilpasning af lovgivning og indebærer seletvang. 

Miljø: Der kan opnås store miljøgevinster ved BRT-løsningen, fordi der kan benyttes eldrevne busser. Noget tilsvarende vil dog kunne opnås, hvis der i forbindelse med en kommende udskiftning af togmateriel vælges f.eks. batteritog.

Trafikafvikling: BRT-løsningen vil stille krav til arealanvendelse i Køge Kommune og specielt til vendeforholdene på Køge Station. Her må et anlæg af en ny vendeplads nødigt gå ud over ankomst og afgangsspor for den nuværende og kommende togtrafik samt for godstog og den videre forbindelse til Køge Havn. I det lange perspektiv, når Femern forbindelsen står klar, vil Østbanen kunne anvendes til godstransport. Det kan hjælpe til at flytte tung trafik væk fra vejene og dermed sikre bedre fremkommelighed for øvrige trafikanter, såsom kollektiv trafik. I analysen fremgår det også, at BRT-bussen skal ud på det almindelige vejnet (Toldbodvej og Østre Banevej i Køge) for at vende. Dette kan skabe trafikale problemer, da der i forvejen er trængselsproblemer på strækningen i myldretiden.

Økonomi

Region Sjælland finansierer, drifter og vedligeholder Østbanen. Det er dog uvist om der kan være afledte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune ved anlæg af en BRT-løsning.

De samlede anlægsinvesteringer for BRT-løsning er større og mere usikre end ved sporrenovering. På driftssiden er der markante besparelser.

Anlægsinvesteringer:

 • BRT-løsning: 805-871 mio. kr.
 • Sporrenovering: 510 mio. kr.    

Anlægsinvesteringer angives jf. statens regler for anlægsbudgettering inkl. korrektionstillæg for mulige budgetoverskridelse (40 pct. for BRT-løsningen og 30 pct. for sporrenoveringen).

Årligt driftstilskud netto (excl. finansieringsomkostninger):

 • BRT: 17 mio. kr.
 • Jernbane 56 mio. kr.    

Der henstår en række markante økonomiske usikkerheder ved BRT-løsning. I undersøgelsen estimeres årlige ekstra driftsomkostninger på 11. mio. kr. pga. manglende synergi med samdrift for Lille Syd og Østbanen (Roskilde-Køge-Stevns), samt yderligere udgifter til trafikstyring og fælles omkostninger, der ikke kan estimeres uden nærmere undersøgelser. Der estimeres 155 mio. kr. til nye værkstedsfaciliteter, da togværksted i Hårlev må nedlægges ved etablering af BRT-løsning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


146.   Opsætning af mindesten for Danmarks veteraner


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om opsætning af mindesten for Danmarks Veteraner på areal ved Køge Å, tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

VeteranCafe Køge ønsker at rejse en mindesten for Danmarks veteraner og deres pårørende i Køge by. Mindestenen skal ses som en anerkendelse af de mænd og kvinder, som har været udsendt fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og sundhedsvæsenet, samt deres pårørende. I Køge Kommune er der ca. 390 veteraner og deres pårørende.

VeteranCafe Køge og Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog om stenens placering, og er blevet enige om at stenen placeres i det lille anlæg syd for Køge Å umiddelbart vest for Torvebyen - se bilag 1. Stenen er en natursten, som er ca. 100-120 cm høj og ca. 100 cm bred.

VeteranCafe Køge planlægger en mindre indvielse af mindestenen på Flagdagen den 5. september 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger en mindre forskønnelse af området i forbindelse med rejsning af mindestenen.

Økonomi

VeteranCafe Køge afholder alle udgifter i forbindelse med rejsning af mindestenen.

Udgifterne til Køge Kommunes forskønnelse af anlægget afholdes inden for budget til parkdrift.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


147.   Information om status på skimmelrenovering på Vemmedrupskolen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på skimmelrenovering på Vemmedrupskolen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Status på projektet
I august 2019 opstartede projektering af ombygningen. Projektet er pt. i EU-udbud, og der afholdes licitation den 28. august 2020. Vemmedrupskolen er blevet tømt for inventar og er klar til, at renoveringen kan starte op i september 2020. Opstart af arbejdet er forudsat, at økonomien ved licitationen holder budgettet.

Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres om licitationsresultatet på deres møde den 10. september 2020, men orienteres allerede nu i vedhæftede lukkede bilag om status på projektets økonomi.

Historik på projektet
Udskiftning af tage på en del af skolens bygninger (Hus 110-130 og Hus 10) blev udbudt i foråret 2017 og opstartet i sommeren 2017. Under arbejdet med udskiftning af taget blev det i slutningen af sommeren konstateret, at der var en større skimmelforekomst i tage og andre bygningsdele, og Teknik- og Miljøforvaltningen bad derfor Teknologisk Institut om at igangsætte en skimmelundersøgelse.

Den 5. september 2017 forelå rapporten fra Teknologisk Institut, og det viste, at der var omfattende skimmelforekomst over stort set hele skolen (bortset fra Hus 40). Personale og forældre blev meget hurtigt informeret, og 48 timer senere var alle elever flyttet i midlertidige placeringer. Der blev i løbet af efteråret 2017 opstillet en pavillonskole, som eleverne flyttede ind i den 2. januar 2018.

I løbet af efteråret 2017 blev der gennemført en brugerproces sammen med et arkitektfirma, hvor brugerne drøftede indretning af skolen efter skimmelrenoveringen. Udgangspunkt for ny indretning var, at faglokaler fremover skal være hjertet i skolen, samt at indskoling og SFO skal ligge sammen med faglokaler, så faglokaler kan anvendes mere optimalt (lokalerne har flere funktioner - såkaldt "kloge m2"). Det er denne grundide, projektet stadig er bygget op omkring.

I løbet af foråret 2018 blev der udarbejdet et notat, der beskrev de forskellige muligheder for skoletilbud for områdets børn. Notatet skulle indgå som en del af beslutningsgrundlaget i budgetprocessen om skolens fremtid. Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttede Byrådet, at skolen skulle renoveres. Projektet fik anlægsbevilling den 23. oktober 2018.

Efter den politiske godkendelse af projektet blev brugerproces opstartet den 6. november 2018, med et stort Kick-off møde med lærere, pædagoger, ETK, skolebestyrelse, interessenter, repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen.

Budgettet på ombygningen er af en størrelse, så projektet har skullet i EU-udbud. Dette gælder for såvel rådgiverydelserne som for byggeentrepriserne. Et EU-udbud tager betydeligt længere tid end "almindelige" udbud, hvilket har været medvirkende til, at nærværende projekt har taget lang tid. Der afholdes licitation på entrepriseudbuddet den 28. august 2020.

Indretning og tidsplan
Eksempler på indretningen (overordnet disponering, planløsning Hus 10 og skitser fra projektet) samt overordnet tidsplan fremgår af de vedhæftede bilag.

Økonomi

Status på projektets økonomi fremgår af vedhæftede lukkede bilag.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


148.   Status på anlægssager - august 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Hal 3 nærmer sig en færdiggørelse og selve hallen forventes at tages i anvendelse den 10. august af breddeidrætten med en betinget ibrugtagningstilladelse. Mangelgennemgang pågår med aflevering i august.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt, og detailprojektering af den tilhørende forplads er igangsat.

Ny Føllehavegård
Efter kontraktskrivning for fase 1 har totalentreprenøren afholdt 1. workshop med følgegruppen, som der suppleres af yderligere to workshops i august og september måned.
Projektet forløber planmæssigt.

Multihal i Lellinge
Supplerende arbejder i terræn forventes afsluttet i løbet af august 2020.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler. Opgørelse pågår.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Licitation afholdes den 28. august 2020. Udvalget orienteres om resultatet på næstkommende udvalgsmøde.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget i juni 2017. Entreprenøren har efter påske 2020 opstartet udbedring af den udvendige solafskærmning og afsluttet arbejdet sommeren 2020.

Rehabiliteringscenter
Skema C er opstartet.
Kunstprojektet er under udførelse. Indvielse når muligt efter nærmere planlægning.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision er nær sin afslutning.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenoms arealer:
Udbudsmateriale er udsendt til 5 bydende.
Udbudsform er tidlig udbud i indbudt licitation.

Ombygning:
Byggetilladelse er modtaget. 
Nedrivning og tagudskiftning er igangsat.
Hovedprojekt er modtaget til bygherrens kommentering.

Aflevering af udenoms arealer og ombygning er fastsat til ultimo 2020.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Der har været afholdt afleveringsforretning den 10. august 2020.

Indvielse af Teaterbygningen sker senere grundet Covid-19.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Ansøgning om anlægsbevilling til ny daginstitution behandles på Byrådsmødet den 25. august 2020.

Materialet for ny lokalplan sendes ud nabohøring i anden runde medio august.  

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Arbejdet og møder trækker ud på grund af Corona-virus.

Kunstgræsbane i Ejby
Arbejdet er stort set afsluttet. Der udestår enkelte finisharbejder. Der arbejdes på indvielse først i september.

Udskiftning af kunstgræstæppe på gl. kunstgræsbane på Køge Stadion
Myndighedstilladelser er indhentet og udbudsmateriale er udsendt.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III,
VVM-screening og detailprojektering af veje og stier pågår.

Entreprenørfirmaet Arkill A/S var lavestbydende ved licitationen og er nu i gang med anlægge adgangsvej til Møllebankerne II og III samt skolestien. Arbejdspladsen er etableret i den nordligste del af arbejdsområdet – og naboer er bekendt med kontaktmuligheder til entreprenør/tilsyn/bygherre. Pt. pågår muldafrømning, gravearbejder samt indbygning af rådjord, som foregår med vibrationstromle. Anlæg af skolestien foregår i de næste par måneder – og museets arkæologer foretager løbende sonderinger af udgravningen med henblik på at kunne foretage eventuel arkæologisk udgravning om nødvendigt.  Kommunen er i dialog med naboerne til arbejdsområderne – især i relation til reducering af generne forbundet med anlægsarbejderne i kategorierne: Støj, støv og vibrationer.

Vej- og stianlægget forventes ibrugtaget i december 2020. 

Trafiksikkerhedsprojekt på Ringstedvej  
Forvaltningen har sendt projektet til godkendelse hos politiet. Når projektet er blevet godkendt, sendes det i udbud. Anlægsarbejdet forventes opstart i september og færdigudført i november 2020.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


149.   Bevæg dig for livet - visionskommun


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget

 1. drøfter og afgiver bemærkninger til projektet Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune,
 2. udpeger eventuelle repræsentanter fra Teknik- og Ejendomsudvalget til den politiske følgegruppe.
Baggrund og vurdering

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møde den 4. maj 2020 besluttet at styrke arbejdet med målopfyldelse af visionen. Udvalget ønsker og ser meget frem til, at Køge Kommune arbejder videre med at indgå partnerskab med DGI og DIF om at blive visionskommune. Der er i dag tyve andre kommuner, som er Bevæg dig for livet visionskommuner.

Bevæg dig for livet Visionskommune

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Projektet vil skabe overblik over og synliggøre kommunens eksisterende bevægelsestiltag samt afdække potentialer gennem en kortlægning. Der vil blive igangsat indsatser, som kan målrettes forvaltningernes fag- og kerneområder, hvor idræt og bevægelse kobles til forvaltningernes målgrupper og funktioner. Med henblik på at løfte borgernes fysiske og mentale trivsel.

Organisering

Som Bevæg dig for livet visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Parterne arbejder sammen for at opfylde vision 25-50-75.

Projektets organisering opbygges med:

 • En politisk følgegruppe bestående af borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget suppleret med fx Ældre- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget og med deltagelse af DGI/DIF.
 • En politisk arbejdsgruppe, som skal drøfte substans, konkrete tiltag samt komme med forslag og gode ideer.
 • En administrativ styregruppe med fagchefer, som sikrer fremdrift og en løbende opfølgning på aftalens mål.
 • En projektorganisering med ansvar for de konkrete initiativer.

Projektet skaber med samarbejde på tværs af forvaltningerne værdi og effekt for kommunens borgere.

Hvad kan visionskommuneprojektet

I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.

Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante følge-/styre- og arbejdsgrupper.

Videre proces

Processen frem mod en visionskommuneaftale kan skitseres således:

 • August 2020: Politisk møde mellem borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget og formand/næstformand for DIF og DGI.
 • August 2020: Fagudvalgene afgiver bemærkninger til visionskommuneprojektet.
 • September 2020: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen indgår som visionskommune.
 • Oktober- november 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens handleplan, herunder de relevante målgrupper og temaer i kommunen. I denne del inddrages også foreningslivet.
 • November 2020: Den politiske følgegruppe godkender aftalens indhold.
 • Januar 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller visionskommuneprojektet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder de konkrete indsatsområder kommunen igangsætter.
Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning

Ad. 1: Drøftet.

Ad. 2: Erik Swiatek (A) udpeget.


Til toppen


150.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden omtalte Lellinge Multihus og trafiksikkerhed på Ringstedvej 109 (Stuens Havecenter).

Formanden omtalte e-sport og mulighederne for indflytning i Køge Nord (kommunal ejendom).

Formanden omtalte diverse møder og behov for fonde og anden privatøkonomisk hjælp til aktiviteterne.

Formanden orienterede om tapekunst, busbro og om ansættelse af ny direktør.


Til toppen


151.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om effektiv energianvendelse. Minikraftvarme har pt. en bedre tilbagebetalingstid i forhold til varmepumper. Der skal afholdes et temamøde om disse forhold.

Forvaltningen orienterede om Egedesvej. Ringstedvej og trafiksikkerhed. Dyndetvej og oversvømmelse . Asfalt på Salbyvej. Ingen perronforlængelse på Herfølge Station. Dieseltog på Køge Station. Indflydelsen på bommenes nedetid. Slimmingevej og cykelholdeplads. Salbyvej og Trafiktælling.


Til toppen


152.   Eventuelt


Beslutning

Torben Hack (F) efterlyste regler for nøgenbadning på de kommunale strande. Flemming Christensen (C) takkede for mail vedrørende Køge Idrætspark og tilskuerpladser. Stribekørsel blev omtalt.


Til toppen


153.   Evaluering af buslinjerne i Køge Vest (Lukket punkt)Til toppen


154.   Pavilloner på Køge Torv (Lukket punkt)Til toppen


155.   Opkrævning af udeservering på torve og pladser (Lukket punkt)Til toppen


156.   Orientering om udbud (Lukket punkt)Til toppen


157.   Ny vejforbindelse - anlægsbevilling og orientering (Lukket punkt)Til toppen


158.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


159.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.05.21