Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.02.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


14.   TEMA: Trafikstøj


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen omkring arbejdet med trafikstøj til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer temaet trafikstøj:

 • Hvad er trafikstøj, og hvordan kortlægges/beregnes det,
 • Støjpuljen og -partnerskaber
  • Ringvejsanalysen, udvælgelsen af projekter til den prioriterede indsats,
  • Erfaringer fra to strækninger,
  • Information om borgermøde den 28. februar med beboere på Langesvej med have mod Ringvejen,
 • Information om Gate 21 samarbejdet,
 • Vejdirektoratets støjhandlingsplan, kommunens høringssvar og den endelig plan,
 • Status på støjafskærmning langs Vestmotorvejen ved Bjæverskov,
 • Status på støjafskærmning ved Køge Nord Station,
 • Køge Nord.

På mødet deltager Morten Suhr og Rune Illum Høgh.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Dias fra mødet vedlægges referatet.

Bilag

Til toppen


15.   Søndre Havn - trafikale forhold


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. den midlertidige spærring af Strandpromenaden bibeholdes, indtil der er etableret byggepladsafspærring på byggefelt SH 2-3, eller at elementmontagen og andre transporttunge arbejder er færdige på SH 1-3,
 2. den midlertidige spærring af Strandpromenaden afløses af en sydgående ensretning, når der er etableret byggeplads på byggefelt SH 2-3,
 3. orientering om flytning af bomme for enden af Strandpromenaden tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Midlertidig spærring af Strandpromenaden

(Repræsentanter for eksisterende beboere langs Strandpromenaden (John Kellberg) og for nye beboere i Søndre Havn (Carsten Munk Mejer) er inviteret til at forelægge synspunkter til den midlertidige spærring af Strandpromenaden forud for udvalgets drøftelse af sagen.)

Den midlertidige spærring blev etableret i august 2017 (efter drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2017) på grund af problemer med byggepladstrafik, som ikke respekterede den skiltede tvangsrute udenom Strandpromenaden, hvilket forårsagede gener for de eksisterende beboere på Strandpromenaden, samt øvrige trafikanter til Tapperiet m.fl.

Siden etableringen har der været ønske fra nye beboere i Søndre Havn om at få åbnet Strandpromenaden for gennemkørsel, idet det opleves som besværligt at bruge de alternative ruter.

De eksisterende beboere på Strandpromenaden har været tilfredse med den midlertidige afspærring, idet det har givet en sikrere færdsel på strækningen Strandpromenaden 4 - 18. (Se vedhæftede bilag 1 for overblik over området).

Elementmontagen på byggefelt SH 1-3 (på hjørnet af Strandpromenaden og Søndre Badevej) forventes at være afsluttet ultimo marts 2019. Herefter forventes en lavere risiko for kørsel med tunge køretøjer, da trafik til øvrige byggefelter ikke forventes at opfatte Strandpromenaden som en oplagt smutvej til byggefelterne.

Byggepladsen til det kommende byggeri på byggefelt SH 2-3 (det gamle jobcenter) kommer til at lægge beslag på fortovet og en del af vejarealet på den østlige side af Strandpromenaden for at muliggøre arbejde på det kommende byggeris vestlige facade. Det forventes, at nedrivningsarbejdet og etablering af byggeplads på SH 2-3 påbegyndes indenfor 1-2 mdr., men der foreligger endnu ikke en fast tidshorisont for arbejdet. Det forudsættes, at til- og frakørsel til SH 2-3 foregår via Søndre Molevej og ikke kommer til at påvirke trafikalt på Strandpromenaden.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at afløse den midlertidige spærring med en sydgående ensretning af Strandpromenaden (cyklister undtaget), når byggeplads til arbejdet på SH 2-3 er etableret, eller når elementmontage og øvrige transporttunge opgaver på byggefelt SH1-3 er afsluttet. Byggepladstrafik til igangværende byggefelter vil stadig blive henvist til tvangsrute via Sdr. Molevej og Sdr. Badevej. Den sydgående ensretning vurderes nødvendig, idet der er for lidt plads til at have dobbeltrettet trafik, når der er byggeplads ved SH 2-3, og det vil endvidere nødvendiggøre midlertidig sløjfning af op til 15 P-pladser på den vestlige side af Strandpromenaden.

Alternativt skal den midlertidige spærring på Strandpromenaden bibeholdes, og der skal i så fald indtænkes en vendeplads i området omkring Ny Sdr. Molevej. Dette alternativ vil umiddelbart medføre midlertidig sløjfning af 5-8 P-pladser på Strandpromenaden.

Orientering om flytning af bomme for enden af Strandpromenaden

Siden byggefasens start i Søndre Havn er der foregået utilsigtet parkering udenfor byudviklingsområdet i naturområdet syd for Strandpromenaden, først fra håndværkere og efterfølgende for indflyttere. (Se vedhæftede bilag 2 for oversigt over Strandpromenadens sydlige del.) For at rette op på det uhensigtsmæssige slid på og brug af sti og naturområde udenfor byudviklingsområdet, så planlægger forvaltningen, at bommene, som er opsat på cykel-/gangstien syd for Engkanten, rykkes frem til at flugte med Engkanten, så biltrafik ikke kan køre ud i naturområdet.

I forbindelse med planlægningen af flytningen har planen været drøftet med Køge Miniby, herunder at der fremadrettet kun vil være én ind-/udkørsel til minibyens P-areal. Køge Miniby er indforstået med denne løsning.

Som en del af vejprojektet for Søndre Havn, samt i lokalplan 1040, er der udlagt vendeplads på Engkanten overfor Køge Minibys P-areal.

Ejerforeningen Strandengen (SH 1-1) har udtrykt bekymring over at have en vendeplads på Engkanten udfor Strandpromenaden 55, da det efter deres vurdering vil give trafiksikkerhedsmæssige problemer. Forvaltningen vurderer, at farten på vendepladsen vil være lav, da det er op imod en vejafslutning. Vejprojektet for Søndre Havn har gennemgået uafhængig trafiksikkerhedsrevision, og vendepladsen vurderes ikke at være problematisk, når Strandpromenaden ikke fortsætter forbi vendepladsen.

Økonomi
Driftsudgifter til spærring/ensretning samt etableringsomkostninger til flytning af bomme afholdes indenfor eksisterende budget.
Beslutning

Modtagne mails omdelt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Til toppen


16.   Elektroniske informationsskærme til bymidten


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om opstilling af elektroniske informationsskærme i Køge bymidte til efterretning.
Baggrund og vurdering

Betalingsparkeringen i Køge bymidte har nu været i gang siden 1. januar 2018. I forbindelse med evalueringen af betalingsparkeringen hen over sommeren, gjorde både borgere og følgegruppe opmærksomme på, at mere lokal skiltning om pladser, priser og licenser var ønskværdigt. Derudover var der også et ønske fra Køge Handel om bedre skiltning til deres medlemmer og fra Kultur- og Idrætsudvalget om bedre skiltning i forbindelse med kulturinstitutionerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indkøbt fem elektroniske standere, som bliver opstillet forskellige steder i bymidten:

 • På Kulturtorvet,
 • På Stationstorvet,
 • På Køge Torv,
 • Ved P-plads Blegdammen Øst,
 • Mellem P-Plads Pedersvej og P-plads Skt. Gertrudsstræde Vest.

Se bilag med placering.

De elektroniske standere er identiske med de to WayFindere, som er opstillet i henholdsvis Arkaden og Rådhusgården på rådhuset. De nye standere bliver dog leveret med en lidt større skærm (55”) og i Køge-grøn farve. Se bilag med skitsetegning.

Forvaltningen vurderer, at de elektroniske informationsstandere kan bruges til meget mere end parkering og har derfor inviteret Kultur- og Idrætsafdelingen samt Connect Køge (herunder Køge Handel) til at komme med input til brugen af standerne. Det er ikke forvaltningens intention, at de elektroniske standere skal bruges som reklamesøjle, men til oplysning om parkeringsregler og -steder samt kulturelle oplevelser i bymidten.

Forvaltningen sørger for opsætning og opstart af de elektroniske standere i en begrænset udgave, og overlader herefter driften og evt. udvidelse til Connect Køge/VisitKøge, som i forvejen opdaterer mange forskellige hjemmesider mv. omkring Køges byliv.

En arbejdsgruppe bestående af Parkeringsteamet, GIS-teamet, Kommunikationsafdelingen og Connect Køge går primo februar i gang med at designe interfacen på skærmene.

Det forventes, at informationsskærmene er opsat og i brug inden sommerferien.

Køge Handel har derudover ønsket mindre gadeskilte opsat, som passer ind i byens æstetik, og som anviser gårdmiljøerne og Torvebyen. Forvaltningen vurderer, at opsætningen af digitale info-tavler dækker behovet.

Økonomi
Udgiften til indkøb af elektroniske informationsstandere er afholdt indenfor parkeringsdriftsbudgettet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


17.   Parkeringsforbudskiltning på Sygehusvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres parkeringsforbud på den vestlige side af Sygehusvej mellem Tordenskjoldsgade og Blumesvej. Ligeledes på den østlige side af Sygehusvej mellem Blumesvej og Zoffmansvej, samt den sydlige side af Blumesvej.

Baggrund og vurdering

Efter indførelsen af betalingsparkering den 4. september 2017 i Køge Centrum er der øget parkering på Sygehusvej. Teknik- og Miljøforvaltningen har ved flere lejligheder observeret uhensigtsmæssig parkering på Sygehusvej mellem Tordenskjoldsgade og Zoffmannsvej. Dette giver fremkommelighedsproblemer for renovationskøretøjer og varelevering til psykiatrien. Desuden er det et generelt problem i området i forbindelse med renovation, udrykningskøretøjer og lignende.

Forvaltningen har ligeledes modtaget borgerhenvendelser, hvor beboerne på Sygehusvej har svært ved at komme ud af deres indkørsler på grund af parkerede biler. 

Det indstilles derfor at indføre et parkeringsforbud på den vestlige side af Sygehusvej (mellem Tordenskjoldsgade og Blumesvej) og den østlige side af Sygehusvej (mellem Blumesvej og Zoffmannsvej) samt den sydlige side af Blumesvej, således vil evt. problemer med fremkommelighed blive afhjulpet på Sygehusvej. Forslaget er vist på det vedlagte bilag 1.

Generelt set vil et parkeringsforbud i gader uden cykelstier medføre bedre forhold for cyklister. Dette både i form af forbedret fremkommelighed, men også øget tryghed og trafiksikkerhed.

Hvis der bliver indført et parkeringsforbud på den ene side af Sygehusvej, øges trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, herunder cyklister, som i dag skal cykle ind og ud mellem parkerede biler på Sygehusvej.

Økonomi
Udgifter til skiltningen afholdes indenfor driftsbudgettet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


18.   Status på anlægssager - februar 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Projekt for genhusning af stadionfaciliteter samt nuværende bygning for bad og omklædning er kontraheret. Således kan genhusning gennemføres inden ibrugtagning af stadion medio februar. Bygning for bad og omklædning genhuses senere, så nedbrydning nås inden byggeret 2 går i jorden september 2019.

Byggeprogram på byggeret 2 har været i udbud med frist for prækvalifikation 18. januar 2019. Indstilling til valg af tilbudsgivere forelægges politisk i februar. 

Der prøvetrænes på kunstgræsbanen, der testes og godkendes endeligt inden ibrugtagning. Stadion afleveres primo februar måned med efterfølgende ibrugtagning og indvielse 3. marts.
Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er dispositionsforslag opdateret. Endelig aftale med investor på byggeret 1 med henblik på udførelse af fælles parkeringspladser og adgangsveje m.v. pågår fortsat, herunder fordeling af de ca. 300 P-pladser jf. købsaftale. Udstykning af byggefelter for hjørnebygninger (HB_01, _02 og _03) er afsluttet.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.
KIP-hjemmeside opdateres løbende, hvor der i 2018 har været mere end 1.500 forskellige bruger (unikke IP-adresser).

Multihal i Lellinge
Der er givet byggetilladelse, men fysisk opstart er blevet forsinket på grund af uforudsete geotekniske forhold. Der pågår derfor omprojektering af fundering af hallen.

Der afholdes møde med brugere, når tidsmæssige konsekvenser af ovennævnte er afklaret. Byggeriet forventes ibrugtaget 1. november 2019.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Arbejdet med at udarbejde rådgiverudbud jf. EU direktivet er næsten afsluttet. Tildelingskriterier for udbuddet skal godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget på møde. Såfremt udvalget godkender tildelingskriterier, annonceres udbuddet den 15. februar 2019.

Der er et godt samarbejde mellem skolen og forvaltningen, som i uge 10 afholder spørgecafé to morgener, hvor forældre (og ansatte) kan stille spørgsmål om byggeriet og processen.

Ombygning af Stensbjergvej
Terminer for ændringer af afvandingssystemet på Lykkebækvej er under afklaring med hospitalsbyggeriet. Ligeledes forsøges adgangsforhold til byggeriet fra Stensbjergvej afdækket. Justeringer baseret på seneste trafiksikkerhedsrevision pågår. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder med aptering af stationsbroen. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden er P-pladserne færdiggjort, og der pågår etablering af pladsbelysning. Anlægsarbejderne på Stationsforpladsen er godt på vej og Kys og Kør, taxa og superbusstoppesteder er nu etableret . På S-banesiden er dele af stationsområdet fortsat ikke til rådighed på grund af BDKs broarbejder, hvilket betyder væsentlige forsinkelser i forhold til oprindelig tidsplan. Der er nu igangsat forcering af anlægsarbejderne for at nå i mål med størstedelen af anlægsarbejderne til banens åbning den 31. maj 2019. Der analyseres på hvilke delarbejder, der kan udsættes og færdiggøres efter åbning af banen.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der afholdes temamøde i Teknik- og Ejendomsudvalget i februar omkring Køge Kommunes støjprojekt, og hvilket stade projektet er. Her forventes det, at den kommende fremtidige proces tages til efterretning. Der er udsendt invitation til informationsmøde for Langesvej, og mødet afholdes sidst i februar.

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Der har været afholdt orienteringsmøde med boldklubben, hvor der blev oplyst om udvalgsbeslutning om en membranløsning. Arbejdet med indhentning af nye miljøundersøgelser pågår. 

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Byggemodningen er stort set færdig. I øjeblikket udføres mangler og ekstraarbejder. Anlæg af grønne områder og asfaltslidlag udføres i foråret 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Projektet gennemfører en mindre omprojektering grundet konflikt med større forsyningsledninger og bygværk tilhørende KLAR Forsyning ved fastholdelse af eksisterende vejtracé fra skitseforslaget. Projektændringen betyder tilslutningspunktet på Bragesvej flyttes ca. 100 meter mod nord. Denne omprojektering anslås at forsinke den samlede projekttidsplan med i alt 2 måneder, mens projektændringerne sikrer, at budgettet kan fastholdes.

Cykelsti Ejby imod Køge
Anlægsarbejdet ved krydset Ejbyvej Salbyvej er afsluttet. Åstedsforretning for strækningen fra Ejby til Ll. Salby er afholdt 24. januar.
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i sin afsluttende fase. Løsninger under bane- /motorvejsbro er fremlagt for henholdsvis BaneDanmark og Vejdirektoratet. 

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag har været hovedforhandlet den 4.-6. februar 2019, og der forventes en kendelse inden sommer 2019.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning. Boliger er delvist indflyttet januar 2019.
Skema C er under udarbejdelse.
Kunstprojekt er indledningsvist igangsat, og dialog pågår med KØS og Rehabiliteringscentret.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeriet forventes indflyttet januar 2019, og indkøb af inventar og hvidevarer pågår.

Der er stadig mangler ved den udvendige belægning, mens øvrige mangler konstateret ved afleveringen stort set er udbedret.

Dagtilbudskapacitet - Tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Alkereden er færdig og afleveret, Tumlehuset har opstart i uge 4, Basen afventer byggetilladelse før den kan i gangsættes.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


19.   Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo - godkendelse


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima og Planudvalget, at Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo endelig godkendes.
Baggrund og vurdering

Forslag til Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo blev godkendt på Klima- og Planudvalgets møde den 27. september 2018. Herefter har planen været i offentlig høring indtil 20. december 2018.

Høringssvarene, som er samlet i vedlagte hvidbog, har givet anledning til en enkelt ændring: Varslingsfristen for påbud ændres fra 14 dage til 5 hverdage.

Efter endelig godkendelse overdrages Indsatsplanen til Teknik- og Ejendomsudvalget, og opgaven placeres i ETK.

Økonomi

Den løbende udgift til bekæmpelse og myndighedsbehandling udgør 160.000 kr. pr. år.

I Budget 2019 er denne drifts omkostning finansieret af naturforvaltningsmidlerne. 

Kommunikation
Formidlingen af Indsatsplanen til kommunens borgere og virksomheder forventes iværksat i april 2019.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


20.   Deltagelse i TEKNIK & MILJØ' 19


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager stilling til deltagelse i KL's kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet.
Baggrund og vurdering

KL har udsendt information om den kommende KL-konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ' 19, som afholdes den 25. - 26. april 2019 i Messe C i Fredericia.

Udvalgets medlemmer bedes tage stilling til egen deltagelse samt deltagelse i udflugt og tema- og strategiske møder.

Program udleveres på mødet.

Beslutning
Drøftet.

Til toppen


21.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde om bus 120 afholdt med regionen
 • Besigtigelse af p-forhold ved Borup Station gennemført
Beslutning
 • "Køge en ren fornøjelse" deltager i projekt "Ren Natur" i samarbejde med foreningen,
 • Buskøreplaner ved stoppesteder sættes ikke længere op af MOVIA. Formanden vil tage sagen op i repræsentantskabet,
 • Ekstraordinært møde med selvejende haller den 5. marts 2019 kl. 16,
 • Første spadestik til Multihallen i Lellinge afholdes 20. februar 2019 kl. 10.30,
 • Der forventes foretræde for Transportudvalget den 28. februar 2019.

Til toppen


22.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Køge Kyst har anmodet om, at den fælles betalingsparkeringsordning forlænges til 1. september 2019. Derfor vil kommunikation og kortmateriale vedrørende de aftalte ændringer 1. april 2019 fortsat omfatte Colstrup-grunden, Bag Haverne og Sdr. Strand,
 • Udkast til beredskabsplan ved stormflod er sendt til høring hos KLAR Forsyning og ØSB. Planen fremlægges i Teknik- og Ejendomsudvalget på marts-mødet,
 • Status på etablering af Borup omfartsvej.
Beslutning
 • Status for VVM-undersøgelse af Stevns-vejen.

Til toppen


23.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


24.   Forlængelse af lejeaftale (Lukket punkt)Til toppen


25.   Prækvalifikation (Lukket punkt)Til toppen


26.   Tildelingskriterier ved rådgiverudbud (Lukket punkt)Til toppen


27.   Håndværkerkartotek 2018 (Lukket punkt)Til toppen


28.   Lejeaftale (Lukket punkt)Til toppen


29.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.07.19