Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 21.11.2019 kl. 08:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


152.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


153.   Henvendelse om betalingsparkering


Indstilling

Teknik – og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der tages stilling til nedenstående henvendelse.

Baggrund og vurdering

Medlem af Teknik- og Ejendomsudvalget Flemming Christensen (C) har bedt om at få følgende sag på udvalgsmøde:

"Søren D. Brask (V), Paul Christensen (V), Torben Haack (F) og Flemming Christensen (C) har i mail af 15. november 2019 anmodet om, at der hurtigst muligt - torsdag eller onsdag - indkaldes til et ekstraordinært møde i TEU med et punkt på dagsordenen om indførelse af 4 timers gratis parkering i Køge i hele december måned 2019.

Spørgsmålet er aktuelt efter, at Agat Ejendomme har truffet samme beslutning gældende for P-huset ved stationen.

På mødet bedes belyst de økonomiske og evt. juridiske konsekvenser af forslaget.

Efter mødet i TEU i går tyder det på, at økonomien for Køge Kommune er et indtægtstab på 335.000 kr. - hvortil kommer udgifter til omprogrammering af automater samt ændring af betalingsapps.

Udgifter samlet set på anslået 400.000 kr. foreslås finansieret indenfor udvalgets eget budget eller ved helt eller delvist kassetræk i kommunen.

Vi finder det nødvendigt at få punktet sat på dagorden og dermed officielt behandlet af udvalget.

Vi er under tidspres, hvis forslaget skulle blive vedtaget, og vi er under tidspres, hvis det er en sag, der ender i Byrådet, hvor mødet den 26/11 er sidste ordinære mulighed."

Økonomi
Afhænger af efterfølgende beslutninger.
Beslutning

Et flertal i udvalget Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø), Flemming Christensen (C) og Torben Haack (F) afviser forslaget om at indføre 4 timers gratis parkering i december måned.

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) ønsker, at der indføres 4 timers gratis parkering i december måned.

Bilag

Til toppen


154.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.11.19