Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 02.04.2020 kl. 12:30 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


67.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


68.   Beredskabsplan i forbindelse med Covid-19


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at beredskabsplan for Teknik- og Ejendomsafdelingen i forbindelse med Covid-19 tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsafdelingen følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger nøje. Derfor er al unødig aktivitet lukket ned, og medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemmefra.

Der er for hver sektion i afdelingen udarbejdet arbejds- og beredskabsplaner, der beskriver håndteringen af nødvendige funktioner. Planerne er foreløbige og tilpasses, når det er nødvendigt.

Teknik- og Ejendomsafdelingen følger løbende udviklingen på områderne, hvorfor der løbende kan ske justeringer dels i forhold til myndighedernes udmeldinger dels i forhold til de sundhedsmæssige udmeldinger.

ETK Veje og Byrum

 • Afhentning af affald

Genbrugsstationerne i hele landet er lukket ned, og derfor opretholdes afhentning af 4-kammer-affaldet. Storskraldsordningen er nedlagt i perioden.

 • Bekæmpelse af bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo betegnes som en kritisk funktion. Eftersom Køge Kommunes bjørneklobekæmpelse foretages af en enkelt medarbejder, opretholdes de sædvanlige procedurer.

 • Drift og renhold af veje og byrum

Der opretholdes renhold og drift i en plan udarbejdet af ledelsen. Der køres kun én person i driftsbilerne, så smitterisiko minimeres.

 • Nedlukning af Køge Torv

På baggrund af politiets anbefalinger, er det besluttet at nedlægge torvedagene på Køge Torv, så samling af mere end 10 mennesker så vidt muligt undgås.

 • Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse anses som kritisk funktion, og derfor fortsætter bekæmpelsen som vanligt. I forhold til rottebekæmpelse er Kiltin ekstra opmærksomme på forholdsregler ved indendørs bekæmpelse af rotter.

 • Vintervedligehold

Vintervedligeholdelse håndteres som normalt og på samme niveau.

 • Ændring i busbetjening

Movia har besluttet, at der i Køge Kommune skal køres efter den køreplan, der gælder i ferieperioder. Det betyder følgende:

 • Kommuneinterne linjer:
  På linje 101A køres der ikke længere ekstrakørsel til campus morgen og eftermiddag. Linje 241 mister en morgenafgang. Linje 102A, 103, 106, 242, 243, 244, 245 og 248 har uændret drift.
 • Tværkommunale linjer:
  Linje 251, 254 og 408 mister en morgenafgang. Linje 253 og 468 har ingen drift. Linje 108, 109, 121 og 246 har uændret drift.

Trafikselskaberne og operatørernes brancheorganisation Dansk Persontransport (DPT) har etableret en fælles forståelse af rammerne for ekstraordinære kapacitetstilpasninger i busdriften. Det giver mulighed for at ændre i køreplaner med helt ned til 3-4 dages varsel. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i løbende dialog med Movia om, hvordan der skal justeres i driften.

Situationen lige nu er, at busserne kører stort set tomme. Movia har estimeret med et passagerindeks på 20 sammenholdt med den normale drift. På udvalgte linjer er der dog nærmere tale om indeks 10 eller 5. Samlet set betyder det et indtægtstab i omegnen af 200.000 til 500.000 kr. om ugen.  Der er endnu ingen afklaring om, hvorvidt eller hvordan operatører og kommuner bliver kompenseret i den sammenhæng. Dog vides det, at operatøren har forpligtet sig til at begrænse deres realiserede tab via refusion fra statens hjælpepakker. Besparelserne skal videregives til trafikselskaberne og dermed kommuner og regioner via reduktioner i operatørernes vederlag, hvormed den samlede udgift reduceres.

ETK Ejendomme

Generelt for Teknisk service gælder, at det kun er akutte driftsproblemer, der håndteres i denne periode. Det vil sige opgaver, der er nødvendige for, at kommunens institutioner kan fungere. Opgaverne løses indenfor normal arbejdstid. Derefter overtager ETK vagten som vanligt ved akut opståede problemer.

Medarbejderne opholder sig i eget hjem, indtil der ringes for bistand til teknisk service.

 • Teknisk service på plejecentre og socialområdet

Der er fortsat besigtigelse af tomme boliger. Håndværkere og leverandører fortsætter arbejdet under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Teknisk service på skoleområdet og dagtilbudsområdet

Samtlige skoler samt en lang række dagtilbud holdes åbent i perioden for at sikre nødpasning. Medarbejderne opholder sig i eget hjem, indtil der ringes efter bistand til teknisk service.

 • Anlægsprojekter

Anlægsprojekterne fortsætter i videst muligt omfang efter gældende tidsplaner med forbehold for eventuelle sygdomsudbrud og/eller karantæne blandt underentreprenører og leverandører og med forbehold for, at de enkelte firmaer ikke har valgt at sende deres medarbejdere hjem. Byggemøder vil forsøges afholdt som Skype-møder eller via Face-time. Projektlederne vil i nødvendigt omfang føre tilsyn med byggepladserne.

 • Tilsyn med håndværkere og bygninger

Der føres generelt tilsyn for at sikre bygninger mod eventuelt opståede skader og indbrud.

Vedligeholdelsesopgaver fastholdes udført i perioden i det omfang de enkelte håndværkere ikke har valgt at sende deres medarbejdere i karantæne. Teamlederne i ETK Ejendomme fører tilsyn med håndværkerne og vedligeholdelsesopgaverne. Der køres kun med en person i tjenestebilerne for at minimere smitterisiko.

ETK Rengøring

ETK Rengøring fortsætter rengøringsopgaver i kommunen. Medarbejdere er gjort ekstra opmærksomme på hygiejne, ligesom institutioner er gjort opmærksomme på at skærpe opmærksomhed på Covid-19.

 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Genbrugsstationer er åbnet den 31. marts 2020. Haveaffald opstartes 1. april og storskrald den 1.maj.

Udearbejdende medarbejdere har genoptaget arbejdet 31. marts i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt.


Til toppen


69.   Overførselssag fra 2019 til 2020 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at de i sagsbeskrivelsen nævnte overførelser anbefales.Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i april.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Teknik- og Ejendomsudvalgets overførsler.

Overførsler på det skattefinansieret område
På det skattefinansieret område er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2019. Her indstiller Direktionen overførsler fra 2019 til 2020 for 3,549 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Beløbet er sammensat er flere ting, et merforbrug på netto 7,7 mio. kr. vedrørende opførelse af busbroen inkl. landanlæg, som endnu ikke er afsluttet. Projektet er finasieret med statstilskud og overføres derfor til 2020, så projektet kan afsluttes i henhold til ansøgning/aftale. Hertil kommer mindre-forbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende Movia og mindre forbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende undersøgelse af Ring 5, som overføres til 2020.

Overførsler på Ejendommens drift
På området Ejendommens drift er et samlet mindreforbrug på 9,558 mio. kr. i 2019. Heraf indstiller Direktionen overførelser på 9,464 mio. kr.

På området TEU Ejendommens drift (rammestyret) er et samlet mindre-forbrug på 10,4 mio. kr. Af restbudgettet i forhold til de automatiske overførelser i henhold til overførelsesreglerne på 4,113 mio. kr. ansøges 4,020 mio. kr. overført til 2020. Indenfor ETK Ejendomme er et mindre-forbrug på 1,5 mio. kr., som udgøres af den resterende bevilling af de 10,0 mio. kr., som Byrådet afsatte i 2019 på driftsbudgettet, ved en overførelse fra anlægsområdet, til vedligehold af kommunens ejendomme. Herudover et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. forårsaget af flere faktorer, der søges overført til 2020, til implementering af affaldssorteringsordningen i kommunale ejendomme. Den øvrige overførsel under ETK Ejendomme vedrører primært en akkumuleret bevilling til Statens lovpligtige Energimærkningsordning, på 2,0 mio. kr., der skal anvendes i 2020 til at opfylde krav om energimærkning i kommunens ejendomme. Budgettet under ETK til rengøring af kommunens ejendomme udviser et merforbrug på -1,0 mio. kr.

OBS: De 1,5 mio. kr. vedr. affaldsordning og de 2,0 mio. kr. vedr. energimærkeordning falder udenfor overførelsesregler for automatiske overførelser, men anbefales overført af Direktionen (markeret med gult i bilag 2). De øvrige overførelser falder indenfor reglerne for ansøgte overførsler.

Overførsler på Indkomstoverførsler
Af et samlet merforbrug på området Indkomstoverførsler på 0,05 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2019 til 2020 for 0,05 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2020. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr., og at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


70.   Nedlæggelse af privat fællesvej på Østerled 4


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. den private fællesvej over Østerled 4 kan nedlægges,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til forvaltningen, hvis der ikke fremsættes krav om at opretholde udlægget som privat fællesvej.


Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Ejerne af Østerled 4 ønsker den udlagte private fællesvej over deres ejendom nedlagt.

Teknik- og Miljøforvaltningen skønner, at udlægget ikke har været anlagt eller været i brug som privat fællesvej de seneste 40-50 år og vurderer, at denne del af vejen kun har interesse for og tjener ejendommen selv, idet den ender i en mark, hvor vejen heller ikke er anlagt. Det er derfor Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at vejen kan nedlægges.

Besluttes vejarealet nedlagt, skal det offentliggøres. I det givne tilfælde, hvor det umiddelbart kun er ejendommen selv, der er interessent, men fortsat er tvivl om andre kunne være vejberettigede, vurderer forvaltningen, at der skal anvendes sædvanlig procedure med 8 ugers offentlig høring med indsigelsesfrist, ved at meddele den påtænkte beslutning til den berørte grundejer, de høringsberettigede og offentliggøre på hjemmesiden, hvorefter der kan træffes endelig afgørelse.

Forvaltningen foreslår, at den endelige vedtagelse om nedlæggelse af udlægget til privat fællesvej delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som privat fællesvej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da udgifter til de matrikulære ændringer pålægges grundejer af Østerled 4 efter §76 i Lov om Private Fællesveje.
Beslutning

Allerede modtagne høringssvar indgår i den videre sagsbehandling.

Sagen forelægges udvalget, når høringen er afsluttet.

Bilag

Til toppen


71.   Nedlæggelse af privat fællesvej på Bækgårdsvej 80


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at den private fællesvej på Bækgårdsvej 80 nedlægges ved sammenlægning af samtlige matrikler med vejadgang til den private fællesvej.Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Efter henvendelse fra en landinspektør, på vegne af ejeren af Bækgårdsvej 80, ønskes matriklerne 2u, 2x og 2y sammenlagt, hvormed den private fællesvej på ejendommen bliver overflødig og kan nedlægges jf. Lov om private fællesveje.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at høring jf. Lov om private fællesveje § 74 kan undlades i det specifikke tilfælde, da vejen på ejendommen alene er adgangsvej for de tre ejendomme under sammenlægning af samme ejer.

Økonomi
Nedlæggelse af den private fællesvej har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen afholdes af grundejer.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


72.   Ny privat fællesvej Stevnsbovej 40 B


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. der udlægges privat fællesvej på Stevnsbovej 40B,
 2. endelig beslutning om nyt udlæg til privat fællesvej delegeres til forvaltningen, hvis forvaltningen ikke modtager indsigelser i høringsperioden.


Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget henvendelse om udlæg af ny privat fællesvej på ejendommen Stevnsbovej 40B. Grundejer ønsker at udstykke sin ejendom og etablere fælles adgang til den offentlige vej Stevnsbovej ved at udlægge privat fællesvej på ejendommen.

Den eksisterende ejendom Stevnsbovej 40B udstykkes i to parceller. På den baggrund udlægges ny privat fællesvej i tre meters bredde over den forreste ejendom mod naboen Stevnsbovej 42A. Udlægget afgrænses dermed af skel mod nabo og gavl på den eksisterende ejendom, som bevares efter udstykning.

Det er forvaltningens vurdering, at udlægget kan foretages, da der ikke ændres på adgangsforhold.

Forvaltningen offentliggør udlægget og fastsætter en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Samtidig vurderer forvaltningen, at naboen Stevnsbovej 42A i henhold til §33 i Lov om Private Fællesveje skal høres i forbindelse med udlæg af privat fællevej på naboejendommen mod deres skel.

Økonomi
Vejudlægget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


73.   Sygefraværsrapport for Teknik- og Ejendomsafdelingen, 4. kvartal 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at sygefraværsrapport for Teknik- og Ejendomsafdelingen for oktober-december 2019 tages til efterretning.  

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal modtager Teknik- og Miljøforvaltningen sygefraværsrapporter. Herunder rapporter for hver af forvaltningens afdelinger. Rapporten for Teknik- og Ejendomsafdelingen for 4. kvartal, oktober 2019 til december 2019, viser et fald i sygefravær sammenlignet med 4. kvartal i 2018. Den samlede sygefraværsprocent for afdelingen ligger for de seneste 12 måneder på 4,0 procent. 

Tabel 2 i rapporten for Teknik- og Ejendomsafdelingen viser sygefraværet fordelt på perioder (antal dage) for sygemeldingen. Tabellen viser et generelt fald i sygefravær for Teknik- og Ejendomsafdelingen for de seneste 12 måneder. Til sammenligning med de forrige 12 måneder har der dog været en stigning i langtidssygemeldinger på mere end 30 dage.

Langtidssygemeldingerne trækker op i den samlede sygefraværsprocent. Af tabel 3 i afdelingsrapporten fremgår det, at Teknik- og Ejendomsafdelingen i løbet af de seneste 12 måneder har haft 20 medarbejdere med sygefraværsperioder på over 30 dage. Heraf 3 sygefraværsperioder på mere end 90 dage. Den samlede sygefraværsprocent på 4,0 procent er altså kraftigt påvirket af afdelingens langtidssygemeldinger.  

På udvalgsmøde 9. januar 2020 godkendte udvalget sygefraværsrapporten for 3. kvartal af 2019. Af sygefraværsrapport for 3. kvartal fremgik det, at der for de seneste 12 måneder havde været 7 langtidssygemeldinger på mere end 90 dage i Teknik- og Ejendomsafdelingen. Det tal er derfor gået ned fra 7 til 3 for 4. kvartal.

De tre langtidssygemeldinger på over 90 dage fordeler sig på henholdsvis 2 i ETK Rengøring og 1 i ETK Veje og Byrum.

Der er fortsat et ledelsesmæssigt fokus på at håndtere sygefraværsprocenten i Teknik- og Ejendomsafdelingen. Der afholdes samtaler med den sygemeldte, ligesom der foretages vurderinger angående eventuel omfordeling af arbejdsopgaver i henhold til den sygemeldtes mulighed for videre arbejde. Hvis det vurderes, at den sygemeldte ikke vil være i stand til fremadrettet at vende tilbage på arbejde, kan det ende med en opsigelse grundet sygdom.

Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


74.   Tidsrestriktion på p-plads Tøxensvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender 2-timers parkeringsrestriktion på de fem parkeringspladser ved Lovparken på Tøxensvej.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen opdagede før jul, at en lille sidevej, der er en del af Tøxensvej, er klassificeret som privat fællesvej. På det lille stykke vej er der fem p-pladser, som ved en fejl har været indeholdt i Køge Kommunes betalingsparkering.

Forvaltningen har medio januar 2020 fjernet kravet om betaling på disse fem pladser og der er nu fri parkering, indtil opklassificeringen til offentlig vej er på plads, og de igen kan indgå i betalingsparkeringszonen.

Den fri parkering har medført, at der er flere bilister, der langtidsparkerer på disse pladser, som oprindeligt er tiltænkt som parkeringsmulighed for besøgende til Lovparkens legeplads.

Forvaltningen foreslår derfor, at der midlertidigt opsættes en 2-timers parkeringsrestriktion i tidsrummet 8-18 på hverdage og 8-15 lørdage. Øvrig tid er der fri parkering.

Således vil overgangen til betalingsparkering igen ikke være stor, da de fem pladser ligger i bufferzonen, hvor der i forvejen er 2-timers gratis parkering i samme tidsrum, med mulighed for efterfølgende betaling.

Skiltningen skal godkendes af Midt- og Vestsjællands Politi.

Økonomi
Udgift til skiltning holdes indenfor driftsbudgettet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


75.   Godkendelse af skema A for 10 ældreboliger for Ny Føllehavegård - boliger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til

         Teknik- og Ejendomsudvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, at          

 1. nærværende dagsorden tages til efterretning.

  Økonomiudvalg og Byråd, at
   
 2. skema A for de 10 nye ældreboliger for Føllehavegård godkendes,
 3. der ydes grundkapitallån på 2,230 mio. kr. til ældreboligerne,
 4. der meddeles ydelsesstøtte til opførelse af de 10 nye ældreboliger for Føllehavegård i henhold til almenboligloven.


Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

I henhold til almenboligloven kan Byrådet på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder ældreboliger.

Projektet etableres i tilknytning til Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé i Køge, og omfatter 10 stk. to-rums ældreboliger i et plan med et gennemsnitlig areal på 75 m2 pr. bolig inkl. fælles boligareal. Det samlede boligareal udgør således 750 m2, og servicearealer udgør i alt 100 m2, i alt 850 m2. Bygningen opføres efter lavenergiklasse 2015.

Da kommunen selv er bygherre, stilles kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier", som vilkår for udbuddet. 

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum uden fraregning af tilskud udgør 22,300 mio. kr. (inkl. moms), hvilket overholder det bindende maksimumsbeløb på 30.750 kr. pr. m2 inkl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån (88 %) 19,624 mio. kr.
Grundkapitallån (10 %) 2,230 mio. kr.
Beboerindskud (2 %) 0,446 mio. kr.
22,300 mio. kr.

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende:

Grundudgifter (11 %) 2,485 mio. kr.
Entrepriseudgifter (68 %) 15,140 mio. kr.
Omkostninger (19 %) 4,253 mio. kr.

Gebyrer

(2 %) 0,422 mio. kr.
22,300 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til skema A, det vil sige de støtteberettigede beløb.

Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Huslejen er på skema A beregnet til 1.335 kr. pr. m2 om året ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 8.344,75 kr. pr. bolig.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 23,138 mio. kr. ekskl.  moms til boligarealer (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema A på 22,3 mio. kr. inkl. moms er således indenfor det afsatte budget 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og hjælpemidler ikke må indgå i beregningen til støttet byggeri, og derfor er der afsat mere budget i 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri. Udgifter til grundkapitalindskud afholdes over anlægsudgifterne til boligerne, idet det kommunens ejendom.      

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


76.   Godkendelse af skema A - Ny Føllehavegård - Serviceareal


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til

         Teknik- og Ejendomsudvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, at          

 1. nærværende dagsorden tages til efterretning.

  Økonomiudvalg og Byråd, at
   
 2. der meddeles godkendelse til opførelse af nyt serviceareal på 100 m2 i forbindelse med opførelse af 10 nye ældreboliger for Føllehavegård i henhold til almenboligloven,
 3. godkende indhentning af statstilskud på 0,400 mio. kr. ekskl. moms,

 4. udvalget på baggrund af punkt 2 og 3 godkender skema A for servicearealer i forbindelse med opførelse af 10 nye ældreboliger for Føllehavegård med Køge Kommune som bygherre.Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

I henhold til almenboligloven kan Byrådet på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder ældreboliger.

Projektet etableres i tilknytning til Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé i Køge, og omfatter 10 stk. to-rums ældreboliger i et plan med et gennemsnitligt areal på 75 m2 pr. bolig inkl. fælles boligareal. Det samlede boligareal udgør således 750 m2, og servicearealer udgør i alt 100 m2, i alt 850 m2. Bygningen opføres efter lavenergiklasse 2015.

Da kommunen selv er bygherre, stilles kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier", som vilkår for udbuddet. 

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 2,654 mio. kr. (inkl. moms).

Financieringen fremkommer således:

Tilskud 40.000 kr. pr. bolig 0,400 mio. kr.
Kommunal egenfinansiering 2,254 mio. kr.
2,654 mio. kr.

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter inkl. gebyrer er følgende:

Anskaffelsessum  2,640 mio. kr.

Gebyrer

0,014 mio. kr.
2,654 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 3,290 mio. kr. ekskl.  moms til servicearealer samt tilskud på -0,4 mio. kr. (TEU 122A) Det ansøgte beløb i SKEMA A på 2,654 mio. kr. inkl. moms er således indenfor det afsatte budget 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og flytteomkostninger ikke må indgå i beregningen til støttet byggeri, og derfor er der afsat mere i budget i 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


77.   Belægningarbejder 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om belægningsarbejder for 2020 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen udvælger hvert år vejstrækninger, som findes hensigtsmæssige at udføre nyt slidlag på eller renovere. På vedlagte kort (Bilag 1) og liste (Bilag 2) ses de veje, forvaltningen forventer at udføre i 2020.

Strækningerne udvælges på baggrund af vejens skadespoint, en visuel gennemgang samt vejens trafikbelastning. Der vil også være en geografisk betragtning, således at der udføres større arealer, hvilket gør, at levetiden af belægningerne er nogenlunde ens, og herved rationaliseres den fremtidige vedligeholdelse.

Vejstrækningerne, der renoveres med hensyn til trafiksikkerhed eller får nyt slidlag i forbindelse med lednings- og anlægsarbejder, er ikke medtaget på vedlagte kort og liste. 

Formålet med reparation af belægningerne er at reducere vejens nedbrydning (bevare investeringen) og forbedre sikkerhed, støj, komfort og økonomi. Slidlagenes levetid afgøres af slidlagstypen og trafikbelastningen. For de bedste slidlag med lav trafikbelastning regnes med en levetid på 20 år, mens levetiden på de mest trafikerede veje regnes helt ned til 8 år.

Forvaltningens budget for belægningsarbejder er fra 2020 nedsat med 1 mio. kr. til ca. 11,5 mio. kr., hvoraf en del af beløbet anvendes til renovering af kantsten, fortove og vejbrønde mv.

Økonomi
Udgifterne til udlægning af slidlag afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


78.   Ændring i udeserveringsvilkår


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. ophævelse af opkrævning af udeserveringsgebyr i udeserveringsregulativet,
 2. præcisering af tilladte udeserveringsområder,
 3. tilføje bedre sanktionsmuligheder ved overskridelse af udeserveringsregulativet.


Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Som et led i de i 2019 afsluttede budgetforhandlinger, ønskede forligspartierne at fremme et blomstrende café- og restaurationsliv i Køge. Forligspartierne blev enige om, at det skal være endnu mere fordelagtigt at drive restauration i Køge Bymidte.

Byrådet besluttede derfor, at udeserveringsarealer på fortov langs forretningens facade skal friholdes et udeserveringsgebyr pr. 1. januar 2020, på nær de tre pavilloner på Køge Torv.

Teknik og Miljøforvaltningen vil derfor ændre i udeserveringsregulativet og udtage betaling af udeservering, samt andre smårettelser, så det stemmer overens med Byrådets beslutning.

Derudover vil der blive indskrevet i det nye regulativ, en præcisering af tilladte udeserveringsområder.
Herunder at:

 1. Det kun er tilladt at have udeservering ud for ens egen matrikel,
 2. Det kun er tilladt at have udeservering på de chaussestensbelagte arealer frem til selve fortovet de steder i bymidten, hvor disse forhold forekommer,
 3. Det kun er tilladt at have udeservering på de chaussestensbelagte arealer mellem fortov og kørebane i gågaderne, hvis man kan holde alt indenfor dette areal, og at det stadig kun er ud for egen matrikel,
 4. Det ikke er tilladt at fylde mere end 1,25 m ud fra væggen de steder, hvor der ikke er en chaussestensbelægning og fortov til at afgrænse (gælder hele kommunen), medmindre der foreligger en særskilt aftale med forvaltningen.

Der vil stadig blive ført tilsyn med udeserveringsarealerne, da der er bestemmelser i regulativet der skal overholdes, såsom krav til æstetisk materialevalg af borde og stole, forbud mod reklamer på parasoller og lignende.

I samme forbindelse ønsker forvaltningen at kunne sanktionere bedre i forhold til dem, der ikke overholder udeserveringsregulativet.

Forvaltningen foreslår samme sanktionsmuligheder som ved vareudstilling:
Her får man først et mundtligt påbud – herefter et skriftligt påbud. Hvis disse ikke efterkommes, fratages retten til at benytte det offentlige areal i 30 dage.
Hvis dette ikke overholdes, kan forvaltningen forestå udstyret fjernet for ejers regning.

Økonomi

Som konsekvens af beslutningen vil der være en reduceret indtægt på 314.000 kr., som reguleres i budget 2020.

Kommunikation
Der sendes et brev til forretningsdrivende, som på nuværende tidspunkt har udeservering, og det offentliggøres i de lokale aviser og medier.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


79.   Planstrategi 2020 i høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Planstrategi 2020 drøftes med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 25. februar 2020 at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring i otte uger. I samme periode sendes planstrategien i høring i alle fagudvalg.

Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget for knapt et år siden, og i den forbindelse blev der arbejdet indgående med strategier for udviklingen af kommunen - strategier som naturligvis stadig er aktuelle. Den gældende plan giver fx mulighed for at udbygge Universitetshospitalet med 3.000 nye arbejdspladser, udvide Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, bygge nye boliger på Søndre Havn og i Køge Nord samt bygge boliger i kommunens små og store bysamfund.

På trods af den korte tid, der er gået, siden Byrådet reviderede kommuneplanen, lægger Teknik- og Miljøforvaltningen nu op til at revidere visse dele af planen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Fingerplan 2019 har givet Køge Kommune mulighed for at udvikle nye byområder i Herfølge og i Hastrup Øst. Hertil kommer den forestående udbygning i Køge Nord og et nyt stort byudviklingsområde i den nordøstlige del af Køge, hvor SUN-fabrikken ligger i dag. Disse byudviklingsområder skal indarbejdes og prioriteres i en ny kommuneplan, før de kan realiseres.

Med udsigt til succes og udsolgt i transportcentret og i den nye del af Køge Havn, lægger planstrategien op til at overveje en ny erhvervsprofil. Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden, og hvordan kan de udvikles i synergi med vores styrkepositioner – og skal der udlægges nye erhvervsarealer?

I planstrategien formuleres ambitioner om at gøre udviklingen bæredygtig. Det gøres ved at tage afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Dermed sikres, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst - både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Planstrategi 2020 er en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, Køge Kommune vil benytte sig af. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2020-21 vil føre til næste kommuneplan, herunder fx vedtagelse af en ny boligpolitik eller en ny erhvervsstrategi.

Forslag til Planstrategi 2020 er vedlagt som bilag.

Eventuelle bemærkninger fra udvalget vil indgå i forbindelse med den endelige behandling i Byrådet, som forventes at ske på byrådsmødet den 16. juni 2020.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


80.   Skovpolitik for Køge Kommune


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg, at vedlagte skovpolitik for Køge Kommune godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020

Godkendt.

Der arbejdes videre med at identificere egnede kommunale arealer.Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Som et led i Køge Kommunes naturstrategi har Klima- og Planudvalget besluttet, at der skal formuleres en politik for mere skov i kommunen og drift af kommunalt ejede skove.

Af naturhandleplanen for 2019 fremgår:

"Klima og Planudvalget vedtager en intern politik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov skal etableres i kommunen.

Forslag: Skov på kommunale arealer, hvor der automatisk er offentlig adgang, prioriteres højest. Dernæst private projekter, hvortil ejeren også giver offentlig adgang. Der laves en oversigt over kommunale arealer, der kan bruges til skovrejsning, og annonceres efter private lodsejere, der er interesserede i at modtage erstatningsskov.

Kortlægger eksisterende, kommunale skovbevoksede arealer. Arealer, der kan udlægges til urørt (evt. uforstyrret) skov, udpeges i et samarbejde med Anlægsafdelingen og ETK."

Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund formuleret et bud på en politik, hvis hovedsigte er:

 • Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres på kommunens egne arealer,

 • Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres, hvor det rekreative potentiale er størst,

 • Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres, hvor gevinsten for grundvandsbeskyttelse er størst.

Ud over det lægger skovpolitikken op til, at kommunalt ejede arealer tilplantes med skov, hvis det er muligt i forhold til andre hensyn. Skovpolitikken indebærer også, at kommunalt ejede skove skal drives så miljø- og naturvenligt som muligt, se vedlagte bilag.

Skovpolitikken har været forelagt Køge Kommunes naturråd på et møde den 19. november 2019, referat vedlagt.

Økonomi

Politikken kan have afledte økonomiske konsekvenser, hvis fx etablering af ny skov skal finansieres.

Beslutning

Godkendt.

Der arbejdes videre med at identificere egnede kommunale arealer.

Bilag

Til toppen


81.   Movias Mobilitetsplan 2020 – politisk høring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der sendes et høringssvar til Movia, hvori der

 1. kvitteres for mobilitetsplanens indhold og gode forslag.
 2. takkes ja til en tættere dialog om mobilitetsplanens mål og forslag, med henblik på at få gjort forslagene mere konkrete og handlingsorienteret.
 3. gøres opmærksom på at dialogen bør række ud over høringsperioden, så der er større mulighed for at drøfte temaer, som har relevans for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Movia har sendt forslag Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til fredag den 20. marts 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået udsættelse til efter udvalgsmødet den 2. april 2020. Mobilitetsplanen forventes endelig godkendt på Movias bestyrelsesmøde i maj 2020. Opsummering af mobilitetsplanen, samt forslag til Movias mobilitetsplan 2020 er vedlagt som bilag.

Mobilitetsplanen erstatter den tidligere trafikplan. Mobilitetsplanen udstikker de overordnede retningslinjer for Movias arbejde med "Sammenhæng på tværs", "Grøn og bæredygtig omstilling", pendlingen til og fra arbejdspladser og kollektiv mobilitet udenfor de større byer.

Temaerne i Movias forslag til Mobilitetsplan er i fin tråd med den retning, forvaltningen har sat for den kollektive trafik, og som forvaltningen på flere områder allerede arbejder konkret med.

Det kommer blandt andet til udtryk i beslutninger, som blev godkendt på Teknik- og Ejendomsudvalgsmøderne. Det omfatter blandt andet en ny busbro, udvidelse af Parkér- og Rejsanlæg på Køge Nord Station, øget drift på linje 101A mv.

Dette arbejde kan styrkes endnu mere ved at indgå i en tættere dialog med Movia om, hvordan forvaltningen omsætter de mange gode løsningsforslag til konkrete handlinger og får forankret Mobilitetsplanen lokalt.

Mobilitetsplanen vil ligeledes kunne anvendes i et mere langsigtet og strategisk arbejde frem mod K23, hvor buslinjerne i Køge Kommune skal genudbydes. Dette vil give anledning til at evaluere og gentænke det samlede busnet og få sat den grønne og bæredygtige omstilling på dagsordenen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


82.   Centervej 9, 4600 Køge - nyt tankanlæg, STC


Indstilling
Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, et nyt tankanlæg for erhvervskunder på STC - Centervej 9, 4600 Køge.
Baggrund og vurdering

Virksomheden K.P. Ejendomme har fremsat ansøgning om at etablere et tankanlæg på ejendommen. Tankanlægget skal levere diesel og Adblue til trucks i området og er beliggende på Centervej i Skandinavisk Transport Center. Kundegrundlaget er erhvervskunder for både nationale og internationale transportfirmaer. Grundet centrets karakter som transportcenter er der en væsentlig transport med trucks i området, som forudsætter, at der kan tilgås tankning af brændstof. Anlægget vil kunne betjene 2 kunder ad gangen.

Beliggenhed fremgår af vedlagte bilag.

Udnyttelsen af denne tilladelse, forudsætter også andre tilladelser fra bl.a. Byg & Plan og Miljø, hvor der sideløbende pågår sagsbehandling.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives tilladelse i henhold til Lov om private fællesveje §60 omkring etablering af tankanlægget. Teknik- og Ejendomsudvalget har i henhold til delegationsplanen beslutningskompetencen.

Centervej er en privat fællesvej, med Køge Kommune som vejejer. Der vil, inden der meddeles tilladelse omkring overkørsler i henhold til Lov om private fællesveje, ske en høring af grundejerforeningen. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil sagen blive fremlagt for udvalget igen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


83.   Drivers Club i Roskilde - økonomisk støtte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der ydes økonomisk støtte på 10.000 kr. til Drivers Club.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Drivers Club er en klub, hvor alle unge mellem 17-24 år kan mødes og få køreteknisk undervisning af folk fra køreskoler eller politiet. Klubben tilbyder foredrag i trafiksikkerhed samt køreteknik på bane og meget mere.

Foreningen blev i sin tid startet af Roskilde Amt med stor succes og senere videreført af Vejdirektoratet frem til 2012. Derefter blev foreningen tilknyttet Roskilde Kommune i forbindelse med, at kommunen med finansiering fra Rigspolitiet besluttede at fortsætte det gode samarbejde med foreningen ”Drivers Club”. Denne finansiering ophørte for få år siden, og Roskilde Kommune har siden forsøgt at finansiere klubbens eksistens.

Et af klubbens formål er at få fat i de såkaldte "røde" bilister, der ikke altid nås med dokumenteret viden og almindelige kampagner. De unge får via klubben mulighed for at prøve på egen krop og under sikre forhold, hvor meget de egentlig kan (og ikke kan) bag et rat.

Der arrangeres 4-5 klubdage om året på FDM Sjællandsringen, hvor de unge bilister får målrettet færdselssikkerhedsundervisning og køreteknik på en lukket bane.

Det er gratis at være medlem af klubben og deltage i arrangementerne, når man har meldt sig ind. Det koster dog ca. 150.000 kr. om året at holde klubben kørende, og da der er medlemmer fra alle egne af Sjælland, har Roskilde Kommune ansøgt bl.a. Køge Kommune om et tilskud på 10.000 kr. for år 2020. Klubbens arbejde støttes allerede af enkelte andre sjællandske kommuner, Vestegnens Trafiksikkerhedsråd samt Midt- og Vestsjællands Politi.

Økonomi
Roskilde Kommune søger på vegne af Drivers Club støtte fra sjællandske kommuner. Beløbets størrelse på 10.000 kr. er ens for alle kommuner. Beløbet finansieres af eksisterende driftsmidler.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


84.   Striben Køge - afholdelse af træf


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der arbejdes videre med en løsning, hvor Striben i Køge kan afholde træf på parkeringspladsen på Værftsvej ved Junckers.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Striben i Køge henvendte sig i efteråret til formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek og Teknik- og Miljøforvaltningen. De ønskede at diskutere mulighederne for at finde egnede lokaliteter til at afholde træf.

Den 8. november 2019 blev to repræsentanter inviteret til møde på rådhuset. Ved mødet deltog desuden Erik Swiatek, Søren Mahler (forvaltningen), John Jensen (politiet) og Heidi Wind (forvaltningen).

Striben præsenterede deres koncept, der i hovedtræk handler om interessen for biler og muligheden for at mødes og "sparke dæk" m.m. Derudover understregede de, at de ønsker at kunne arrangere lovlige arrangementer, hvor der udelukkende er tale om at mødes og kigge på biler, spille musik og måske spise. Der vil altså ikke være tale om at køre ræs. Omfanget af træf kunne fx være et om måneden i sommerperioden og et hver anden måned resten af året. Striben ønsker en god dialog med kommunen og politiet om dette.

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at mødes på offentlige parkeringspladser, uanset om man er 10 eller 100 bilister. Dog kunne det være gavnligt, hvis disse træf sker under mere kontrollerede forhold. Det kunne være gavnligt for Striben, at de kan opholde sig på en bestemt plads i et bestemt tidsrum, da de så kan undgå nogle at de klager og problemer, de oplever.

For Køge Kommune kunne det være gavnligt, hvis disse træf dermed hovedsageligt blev afholdt på bestemte steder og tidspunkter. På den måde vil kommunen kunne have indflydelse på bl.a. valg af sted, hvor det er nemt at køre til og fra, og hvor der er langt til naboer i forhold til bl.a. støj.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for finde en parkeringsplads eller lignende, der egner sig til større træf. Umiddelbart foreslås parkeringspladsen på Værftsvej ved Junckers (se vedlagte kort). Pladsen har gode tilkørselsmuligheder via Værftsvej, og samtidig ligger pladsen så afsides i forhold til bymidte, villakvarterer mm., at forvaltningen vurderer, at der kan støjes (bilmotorer og musik fra bilerne) uden større gene for borgerne. Der er endnu ikke udarbejdet en detaljeret plan, men forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med denne løsning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


85.   Genopretning af de selvejende haller


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget samt til Kultur- og Idrætsudvalget, at orientering om tilstandsvurdering af de selvejende haller tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Efter aftale med Teknik- og Ejendomsudvalget har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejdet en tilstandsvurdering af de selvejende haller.

Vurderingen er blevet drøftet på et fællesmøde den 22. januar 2020 mellem Teknik- og Ejendomsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller.

På og efter mødet fremkom nogle bemærkninger til vurderingen fra repræsentanterne for de selvejende haller. Disse bemærkninger er indarbejdet i vurderingen, som nu ligger i den endelige form - den såkaldte "Rambøll-rapport 2020".

Formålet med rapporten er at få medtaget alle forhold vedrørende genopretning på de selvejende haller. Forhold, der vedrører almindelig drift og vedligehold, er ikke medtaget.

Rambøll har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten besigtiget følgende haller:

 • Skensvedhallen,
 • Rishøjhallen,
 • Køgehallerne,
 • Ravnsborghallen,
 • Herfølgehallen,
 • Ejbyhallen,
 • Boruphallen,
 • Skovbohallen.

Ved besigtigelsen er vurderet klimaskal (fx ydervægge, tage, vinduer, tagrender/nedløb), indvendige overflader (fx gulve/vægge/lofter) og tekniske installationer (fx afløb, brugsvand, varme, ventilation, belysning). Besigtigelsen omfatter alene synlige forhold - der er altså ikke lavet destruktive indgreb for at besigtige skjulte forhold).

Der er ved besigtigelsen konstateret et genopretningsbehov over en 5-årig periode på knap 18 mio. kr., hvor hovedparten (ca. 14 mio. kr.) vedrører tagudskiftninger.

Rapporten med tilhørende fotobilag er vedhæftet som bilag, og forvaltningen indstiller til udvalgene, at rapporten tages til efterretning.

Rapporten vil fremover indgå i samarbejdet med de selvejende haller og danne udgangspunkt for drøftelser af genopretningsbehov på hallerne.

Økonomi
Orientering om "Rambøll-rapporten" har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


86.   Analyser på Teknik- og Ejendomsudvalgets område


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender igangsætning af faglig analyse vedrørende besparelser indenfor henholdsvis ETK Ejendomme og ETK Veje og Byrum.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-03-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2020-23 er det besluttet at erstatte de traditionelle sparekataloger med indførelsen af en råderumsmodel. Råderumsmodellen er indført for at være på forkant og arbejde mere indgående med effektiviseringer og besparelser. Råderumsmodellen er nødvendig for at få anlægsniveauet op på det niveau, der er krævet for en kommune af Køges størrelse og samtidig sikre, at der skabes råderum til de nødvendige politiske omprioriteringer. 

Råderummet fra 2021 på 35 mio. kr. er indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23. Det årlige råderum er fordelt med 20 mio. kr. til faglige forslag, 10 mio. kr. til løbende forbedringer og 5 mio. kr. til tværgående forslag. Der er hvert år behov for nyt råderum, og det samlede behov, som indarbejdes i budgettet, er således 35 mio. kr. i 2021, 70 mio. kr. i 2022, og 105 mio. kr. i 2023. Det svarer til, at der indarbejdes besparelsesblokke svarende til henholdsvis 1,3%, 2,5% og 3,8% af servicedriftsudgifterne i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

De faglige spareforslag er fordelt forholdsmæssigt efter servicedrift på udvalg og er dermed indarbejdet i budgettet som besparelsesblokke på hvert enkelte udvalg. De tværgående spareforslag indarbejdes som besparelsesblokke under Økonomiudvalget til senere udmøntning via konkrete projekter.

Temaer til de faglige og tværgående analyser behandles i fagudvalgene i denne møderække, og selve analyserne gennemføres i perioden marts-juni måned. Der gives en mundtlig status til fagudvalgene i juni måned og i august måned beslutter de enkelte fagudvalg, hvilke spareforslag der skal sendes i høring. Og så besluttes det i forbindelse med forhandlingerne om budgettet hvilke besparelser, der skal gennemføres.

For Teknik- og Ejendomsudvalget fremgår det af budget 2020-2023, at faglige spareforslag udgør (i tusind kr.):

2021:                  - 2.033 kr.

2022:                  - 4.004 kr.

2023:                  - 6.006 kr.

For Teknik- og Ejendomsområdet foreslås det, at der for 2021 findes henholdsvis 1 mio. kr. hos ETK Ejendomme og 1 mio. kr. hos ETK Veje og Byrum.

ETK Ejendomme

Indenfor ejendomsområdet fremsættes der forslag om, at der igangsættes en analyse af el, vand og varmeforbruget i Køge Kommune. Analysen skal afdække, om der er yderligere besparelse at hente udover Energispareprojektet. I analysen inddrages benchmark med andre relevante kommuner.

På energiområdet er der indenfor ejendomsområdet foretaget flere tiltag for optimering. Energispareprojektet har i Køge Kommune bevirket, at forvaltningen i perioden fra 2008 til 2016 har gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kroner. Projekterne har været udført via lånefinansierede midler.

For 2017 til 2019 har der ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

I 2019 erfarede ETK Ejendomme, at der i flere kommuner var opnået gode resultater med etablering af minikraftvarme på skoler. Dette har ført til en anlægsansøgning i Køge på lånefinansierede energimidler i 2020.

ETK Veje og Byrum

Indenfor Veje og Byrum foreslås igangsætning af analyse af budgetområdet for vejbelysning.

Veje og Byrum drifter al vejbelysning i Køge Kommune. Der sker løbende optimering på området, og der udskiftes materiel i henhold til den gældende lovgivning.

En analyse vil primært belyse spareområder indenfor:

 1. Udskiftning til mere energieffektivt lysmateriel,
 2. Ændring/reducering af driftstid.

I øjeblikket udskiftes der kviksølv-lyskilder med nye LED-lyskilder, hvilket også medvirker til et lavere energiforbrug.

Der er stadig en større andel af ældre vejbelysningsmateriel, der kan udskiftes til nyere og mere energibesparende lyskilder, og der udvikles ligeledes hele tiden nye typer af intelligent lysstyring. En besparelse kan derfor være afhængig af en nødvendig engangsinvestering.

En analyse bør ligeledes omfatte en undersøgelse af tændtider for belysningen i kommunen, samt hvilke muligheder der er for at indhente besparelser ved ændring af tiderne.  

For begge områder gør det sig gældende, at tiltag hele tiden skal holdes op mod betydningen af trafiksikkerhed, oplevelsen af byrummet, borgernes følelse af tryghed i området samt øvrige forhold.

Analyser for henholdsvis ETK Ejendomme og ETK Veje og Byrum anbefales igangsat i løbet af foråret 2020.

Med et fokus på et sænket energiforbrug bidrager forvaltningen også til en reduceret CO2-udledning, der harmonerer med kommunens målsætning om at arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


87.   Status på anlægssager - april 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Hal 3 følges fortsat tæt med hensyn til Dansk Halbyggeris konkurs, hvor der er indgået kontrakter med flere fagentreprenører og leverandører. De resterende følger i nærmeste fremtid, og der forventes at kunne udarbejdes en tidsplan, der viser færdiggørelse af byggeriet - sandsynligvis inden sommerferien.
Anlæg af forplads ved Hal 3 forløber planmæssigt til afslutning inden ibrugtagning af hallen.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt.

Ny Føllehavegård
Udarbejdelse af projektmateriale for udbud pågår, og udbuddet forventes frigivet 25. marts som planlagt.

Multihal i Lellinge
Der udestår nogle arbejder i terræn, som ikke kan udføres, før jorden er væsentlig mere tør end nu.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Hovedprojektering pågår.

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 13. februar 2020, at der skulle arbejdes videre med ny taghældning.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget i juni 2017.

Udbedring af den udvendige solafskærmning blev først opstartet i sommeren 2019. Entreprenøren har ikke kunnet/villet oplyse en slutdato og begrundet det med leveringsproblemer fra producenten. Forvaltningen har derfor meddelt entreprenøren, at kommunen vil lade arbejdet udføre for entreprenørens regning.

Rehabiliteringscenter
Skema C afventer fortsat endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt monteres i april med efterfølgende indvielse når muligt.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision er nær sin afslutning.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Der er indgået rådgiveraftale med landskabsarkitekt for udarbejdelse af projektmateriale  for udenomsarealer og gennemførelse af projektet.

Første projektgruppemøde med deltagelse af landskabsarkitekt er afholdt.

Der arbejdes videre med designoplægget.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Alle tagelementer er udskiftet.

Ved åbning af tag over foyer kunne det konstateres, at brandskel ikke var lovligt udført. Ved retablering påses, at gældende lovgivning er overholdt.

En del af lamperne til salen produceres i Norditalien, og det kan derfor ikke oplyses, hvornår de kan leveres.

Firmaet, som har entreprisen med alt sceneudstyr, er midlertidig lukket ned grundet Covid-19. Tømrer og maler arbejder videre, men grundet manglende sceneteknik bliver projektet ikke færdigt til aftalt tid. Det forventes derfor, at Teaterbygningen genåbner medio maj.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 13. februar 2020, at den nye institution ved Ravnsborghallen skal gennemføres som et kommunalt byggeprojekt i totalentreprise. Der har været afholdt Kick off-møde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Byg & Plan har udarbejdet en startredegørelse, som kommer på Klima- og Planudvalget til april. 

Byggeriet placeres i den sydlige ende af de grønne arealer.   

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til kvalitetskrav til støjskærmen hos rådgiver. Der forberedes nyt møde med arbejdsgruppen.

Kunstgræsbane i Ejby
Arbejdet er sat på pause, til der igen kan laves jordarbejder.

Busbro over Lille Syd-banen
Indbygning af jord i dæmninger mod broen er afsluttet. Der pågår grusarbejder for vejopbygning og vejafvanding. indledende arbejder i forbindelse med etablering af vejbelysning er opstartet.

Vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III, Borup
Detailprojektering af veje og stier som angivet i dispositionsforslaget: "Adgangsvej til etape 2 og 3, Møllebankerne" har været i udbud - og opgaven er overdraget til NIRAS. I den kommende periode foretages supplerende undersøgelse i vejtracé. I henhold til den foreløbige tidsplan udarbejdet af NIRAS forventes vej- og stianlæg i oktober 2020.  

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


88.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Eventuel opretholdelse af "Udsigten" på Køge Kyst,
 • Nedrivning af Ølsemagle Gl. Skole.
Beslutning
 • Møder med Køge Handel.

Godkendt.


Til toppen


89.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Orientering om fremrykning af anlægsarbejder,
 • Førerløs busdrift ved Ølby Station udskydes på ubestemt tid.

Godkendt.


Til toppen


90.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


91.   Parkeringsregler fra 1. maj 2020 (Lukket punkt)Til toppen


92.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


93.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.04.20