Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.01.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Tema: Trafikmodelberegninger - Trafikal udvikling frem mod 2035


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen omkring trafikmodelarbejdet og den forventede trafikale udvikling i Køge Kommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har ultimo 2018 fået færdiggjort en opdateret trafikmodel for Køge. Ud over at regne på Køge by kan trafikmodellen også, med få modifikationer og udbygninger, anvendes i øvrige dele af kommunen. Trafikmodellen er udarbejdet af konsulentfirmaet MOE Tetraplan.

Trafikmodellen for Køge består i udgangspunktet af 166 zoner og et vejnetværk. Zonerne ideholder befolkningsdata og information om antal arbejdspladser. Med dette datagrundlag kan rejser mellem zonerne genereres og tiltrækkes, rejserne fordeles ud på vejnettet. Rejserne fordeler sig baseret på rejsetid, som er en funktion af kapaciteten på veje og i kryds. Hvis trafikmængden øges på en strækning vil hastigheden falde, og rejsende vil forflyttes til alternative ruter. Nærværende trafikmodel forholder sig udelukkende til vejtrafik og tager ikke højde for mulige skift til andre transportformer.

Modellens nøjagtighed er dybt afhængig af kvaliteten af en række forudsætninger og antagelser, herunder fremtidigt bilejerskab og rejsemiddelvalg, befolkningsprognoser, zonestruktur mm. I sidste ende er en trafikmodel en algoritme som forsøger at modellere menneskelig adfærd, således vil der være en række usikkerheder, som ikke kan elimineres, ligesom der altid vil være en statistisk usikkerhed. Det er værd at bemærke, at modelusikkerheden vil være relativt større desto mindre trafikmængder der regnes på. 

Trafikmodellen beregner trafikmængder for et gennemsnitligt hverdagsdøgn, HDT. De omfattende beregninger er udført i tre beregningsår:

 • 2016, kalibreringsår. Arbejdet med modellen blev bestilt i 2017, således er modellen kalibrereret op mod trafiktællinger fra 2016. Dette beregningsår vil være det mest præcise idet det ikke indeholder fremskrivning af trafikmængder.
 • 2020, nær fremtid. Beregningsåret er medtaget for at identificere nært forestående kapacitetsudfordringer.
 • 2035, fremtidsscenarie. Beregningsåret er medtaget for at belyse den langsigtede trafikale udvikling bl.a. som konsekvens af den besluttede byudvikling.

For de modellerede 2016-trafikmængder er det fundet, at resultaterne repræsenterer målte trafikmængder på en tilfredsstillende måde. 2020-beregningsåret har først og fremmest konkludereret med en begyndende kapacitetsudfordring i krydset Søndre Viaduktvej/Søndre Allé/Ringvejen. Af 2035-beregningerne fremgår det, at særligt Søndre Viaduktvej og Ringvejstrækningen vil opleve en ganske markant trafikvækst. Resultater for alle beregningsår præsenteres for udvalget på mødet.

Analyser af mellemliggende år kan med fordel foretages med enklere beregningsværktøjer eller simuleringsmetoder, som egner sig bedre til at evaluere enkeltstrækninger eller kryds.

Foruden at være interessant i sig selv, er trafikmodellen først og fremmest et værktøj, der kan anvendes i en analyse af specifikke projekters trafikale konsekvenser. Forvaltningen har i løbet af 2018 tilkøbt følgende trafikmodelberegninger:

 • Analyse af en omfartsvej øst om Ølby Landsby: Et "testindkøb" for at evaluere modellens anvendelighed i en specialanalyse. Forvaltningen vurderer, at modellen kan give et yderst relevant input i en beslutningsproces. Forvaltningen har naturligvis valgt et virkelighedstro testprojekt, og modelresultaterne er derfor interessante.
 • Analyse af en Sydlig Vejtunnel under banen i Køge: Bl.a. som et input til arbejdet med Kommuneplanen har forvaltningen fået foretaget en analyse af de trafikale konsekvenser af en Sydlig Vejtunnel under banen ved Fændediget.
 • Analyse af en omfartsvej øst om Borup, med samfundsøkonomisk overslag: For at belyse de trafikale effekter af en fuld omfartsvejudbygning øst om Borup har forvaltningen bestilt en analyse i flere alternativer. Forvaltningen ønsker videre at afprøve muligheden for at få udarbejdet samfundsøkonomiske overslag ved hjælp af modelresultaterne, hvorfor dette også er tilkøbt denne analyse. Den samfundsøkonomiske analyse er endnu ikke modtaget, men forvaltningen forventer, at denne foreligger inden nytår.

Alle ovenfornævnte resultater præsenteres nærmere for udvalget på mødet. Rune Illum Høgh deltager.

Derudover har trafikmodellen allerede, i en arbejdsversion, fundet anvendelse i forvaltningens sparring med Vejdirektoratet i analysearbejdet af Ny vejforbindelse til Stevns. Med modelresultaterne kunne forvaltningen belyse problemstiller i Køge og dokumentere disse.

Økonomi
En specialanalyse koster ca. 15.000-30.000 kr. afhængig af omfang og kompleksitet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


3.   Omfartsvej Borup, første etape - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til etablering af første etape af Vestre Ringvejs forlængelse søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Sagen er sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. juni 2018, under pkt. 111. Der er budgetteret med 3,757 mio. kr. i 2019 til Køge Kommunes del af gennemførelsen af Borup Omfartsvej, første etape. 

I 2019 er der budgetteret med, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal starte planlægnings- og anlægsarbejdet af de første 260 m. vej, som skal give vejadgang til Møllebankerne etape II og III. Udstykker af Møllebankerne II skal afholde udgiften til de næste ca. 250 m., således at det samlede vejstykke er på ca. 510 m., se bilag 1. På disse første 510 m. er traceet låst til det viste i bilag 2. Vejen forventes anlagt med samme tværsnit og udseende som Vestre Ringvej, dog med den ændring, at der bliver udkørsler fra boligområderne til vejen.

Orientering om øvrige analyser
Forvaltningen har iværksat en trafikmodelberegning af de trafikale konsekvenser ved en komplet ringvejsudbygning. Modelberegningerne suppleres med en samfundsøkonomisk analyse. Analyseresultaterne forventes at foreligge ved Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af nærværende sag, og resultaterne forventes præsenteret for udvalget i en temadrøftelse. 

Økonomi

De vurderede udgifter til etablering af de første 260 m. vej er 3,757 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 (TEU 21).

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


4.   1. økonomiske redegørelse 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

 1. tage 1. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning,
 2. der gennemføres en budgetneutral omplacering af 160.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Klima- og Planudvalget vedrørende bekæmpelse af bjørneklo,
 3. der gennemføres en budgetneutral omplacering af 173.000 kr. for administrationshonorar for Strandpromenaden 3-5 og Ølbycenteret 51-55 fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget,
 4. der gennemføres en budgetneutral omplacering af 1,8 mio. kr. til ETKs drift af lejemålet til 10. klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge, til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget,

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets forventede regnskab til 2019 forventes at være på 265,8 mio. kr., hvilket svarer til budgettet, hvis der tages højde for de budgetneutrale omplaceringer.

I tabellen fremgår vedtaget budget i forhold til forventet regnskab 2019. Se vedhæftet bilag.

Budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Klima- og Planudvalget:

I forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo i Køge Kommune fortages en budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget på 160.000 kr. fra Klima- og Planudvalget for 2019 og ud i årerne.

Budgetneutral omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kommunens udlejningsboliger:

Der foretages en budgetreduktion på 173.000 kr. af Teknik- og Ejendomsudvalgets budget for Strandpromenaden 3-5 og Ølbycenteret 51-55 som følge af, at drift og vedligeholdelse af ejendommene er overgået til ETK. Budgetreduktionen medfører en reduktion af indtægten for administrationshonorar på husleje på Økonomiudvalgets konto på tilsvarende 173.000 kr.

Budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget:

Der foretages en budgetneutral omplacering af en bevilling på 1,8 mio. kr. til ETKs drift af 10. klasse Campus Køge.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


5.   Kunstgræsbane i Ejby - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 5,217 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Ejby Stadion.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2019 afsat 5,217 mio. kr til en ny kunstgræsbane på Ejby Stadion.

Fodboldklubben Ejby IF har været inviteret og deltaget i Teknik- og Miljøforvaltningens møder med fodboldklubben IF Frem Bjæverskov, når der har været holdt planlægningsmøder om kunstgræsbanen i Bjæverskov. Ejby IF er derfor bekendt med proceduren og er klar til at deltage i planlægningen af en kunstgræsbane i Ejby. Ejby IF har tidligere givet udtryk for, at klubben er klar til at indgå i samarbejdet med forvaltningen og rådgiveren om planlægningen.

Der er indgået en rådgiveraftale med firmaet Dines Jørgensen & Co om rådgivning for opgaven under forbehold for Byrådets frigivelse af anlægsmidler.

Projektets overordnede tidsplan er følgende:

 • Frigivelse af anlægsbevilling: Januar
 • Forarbejder: Februar
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: Marts, april, maj.
 • Udbudsperiode: April
 • Godkendelse af licitationsresultat: Juni
 • Kontraktindgåelse: Juni
 • Opstart af anlægsarbejder: Juli
 • Opstart af kunstgræsentreprise: September
 • Ibrugtagning: Uge 42 i oktober

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere og flere fodboldhold spiller udendørs fodbold hele året. Ligeledes udvides fodboldklubbernes turneringssæson, så der spilles turneringskampe både tidligere om foråret og senere om efteråret.

Der har gennem mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på kommunens eksisterende kunstgræsbaner. I køge Kommune er der nu 4 kunstgræsbaner og med banen i Ejby er der 3 på vej. Den nye bane vil give mulighed for, at fodboldklubberne i den vestlige del af Køge Kommune kan få kunstgræsbanetider.

Banen kan benyttes i både vinter- og sommerhalvåret, og kunstgræsbanen vil aflaste græsbanerne på Ejby Stadion, idet kunstgræsbanen også kan benyttes i meget våde og meget tørre perioder uden at blive ødelagt.

Økonomi

Der er i 2019 afsat rådighedsbeløb på i alt 5,217 mio. kr, hvoraf det anbefales meddelt anlægsbevilling på 5,217 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,217 kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 til Kunststofbane i Ejby (TEU 22).

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


6.   Fuglebæk Allé, forbud mod gennemkørende tung trafik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender forslag til skiltning med forbud mod gennemkørende tung trafik på Fuglebæk Allé.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en henvendelse om trafikken på Fuglebæk Allé. Henvendelsen drejer sig både om mængden og typen af trafik samt hastigheden.

Efter åbning af motorvejsramperne på Egedesvej er trafikken steget markant på Fuglebæk Allé, herunder mængden af tung trafik. Fuglebæk Allé forbinder Egedesvej og Ølsemaglevej og er en fordelingsvej i et villakvarter og dermed ikke en vej, hvor der bør køre gennemkørende tung trafik.

De tunge køretøjer (fx fra motorvejen), der ikke har ærinde på Fuglebæk Allé eller sideveje hertil, bør køre videre mod Københavnsvej.

Nylandsvej løber parallelt med Fuglebæk Allé og forbinder dermed også Egedesvej og Ølsemaglevej. På Nylandsvej er der på denne strækning skiltet med forbud mod gennemkørende tung trafik.

Både Fuglebæk Allé og Nylandsvej har status af fordelingsvej, og det er derfor naturligt, at der også skiltes med forbud mod gennemkørende tung trafik på Fuglebæk Allé.

Forvaltningen foreslår, at der skiltes i hver ende af vejen med forbudstavlen "Lastbil forbudt" og undertavle "Ærindekørsel tilladt" (vist som C23,1 og UC20,2 på vedlagte kortbilag).

Politiet har godkendt skiltningen.

Økonomi
Indkøb og opsætning af tavler vil koste ca. 8.000 kr. og afholdes af driftsbudgettet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


7.   Belysning på Torvet i Køge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. under mødet besigtiger Torvet, 
 2. drøfter, hvilken armaturtype der ønskes fremover.
Baggrund og vurdering

Da Torvet blev renoveret i 1995-96, etableredes også ny belysning på Torvet.

Belysningen er designet af lysdesigner Gunvor Hansen, som lagde vægt på, at torvegaderne skulle belyses kraftigere end selve Torvet. Der blev endvidere lagt vægt på, at belysningen skulle opfattes som en hyggelig belysning med en halvrummelig virkning, således at ikke kun belægningen er belyst, men også således, at de fine gamle bygninger som omkranser Torvet, ses uden at være direkte belyst. Der blev fremstillet specielt designede master i to forskellige højder, lavest i krydset over Torvet og ½ meter højere på torvegaderne. Det valgte armatur er en glaskuppel fra Thorn Ligthing. Glaskuplen er endeligt udgået af produktion for flere år siden. Da der sker jævnlige påkørsler af masterne med det resultat, at kuplerne falder ned og splintres, ses i dag flere forskellige armaturer på masterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har prøveopsat forskellige armaturer, som efter forvaltningens opfattelse gengiver det oprindelige tænkte lys bedst muligt og med hensynet til udviklingen i belysningsarmaturer.

På den østlige og vestlige torvegade er monteret

 • Philips ParkViuw med LED belysning eller rør,

På nordlige torvegade er monteret 3 forskellige armaturer:

 • Hjørnet af Nyportstræde, iGuzzini med et Fiamma armatur med LED lyskilde,
 • Hjørnet af Kirkestræde, Fagerhult med Devina monteret med høstglød. Der fås andre indsatser, LED lyskilde,
 • Hjørnet ved Nørregade, Louis Poulsen med en modificeret KIP, der betyder, at der opnås et passende afskærmet upligth, som viser bygningskonturen. LED lyskilde.

Alle armaturer, der er forsynet med LED lyskilder, fås i koldere eller varmere lysfarve (kelvingrader).

Det skal bemærkes, at flere af prøvearmaturerne skal tilpasses masten ved eventuelt endeligt valg.

Til de oprindelige kupler anvendes 100 W lyskilder i torvegaderne og 50 W i krydset over Torvet. Med nye LED armaturer forventes forbruget væsentligt nedsat til omkring 25% af nuværende forbrug.

Der findes i alt 44 armaturer på Torvet (29 i torvegaderne og 15 i krydset), og en udskiftning af alle armaturer på en gang vil ikke være realistisk indenfor det nuværende budget. Forvaltningen kan derfor foreslå, at armaturerne i torvegaderne udskiftes til det valgte armatur, og de resterende kupler gemmes og anvendes i forbindelse med udskiftninger i krydset over Torvet. Når kuplerne i krydset er brugt, anvendes herefter det nyvalgte armatur i krydset. Der bør afsættes særskilte midler til formålet, idet det afsatte anlægsbudget til renovering de kommende år skal koncentreres om udskiftning af kviksølvsarmaturer.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilte budgetmidler til udskiftning af Torvets belysning.

Med kommunens øvrige renoveringsbehov vil en totaludskiftning af Torvets belysning ikke kunne indeholdes i nuværende budget.

Udskiftningsprisen vil afhænge af det valgte armatur, der overslagsmæssigt koster fra ca. 7.800 til ca. 14.000 kr., svarende til ca. 350.000 - 650.000 kr.

Beslutning

Besigtigelse foretaget.

Lysdesigner bedes komme med forslag til løsning.


Til toppen


8.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019 under TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme 2019. Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den status på vedligehold af kommunens ejendomme, som blev fremlagt for Teknik- og Ejendomsudvalget, under pkt. 94, på mødet den 9. maj 2018.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5, 4 og 3 vurderes det, at der i 2019 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 2. I prioriteringen af de 30 mio. kr. er indarbejdet renovering af Det Grønne Hus i Vestergade med 2,3 mio. kr. Huslejeindtægten, der tilfalder ETK, udgør 223.250 kr. pr. år.

Prioriteringslisten for 2019 har været sendt i høring i fagudvalgene, og er der blevet taget til efterretning uden bemærkninger.

Endvidere redegøres der for brugen af de 10 mio. kr., der er blevet lagt i driftsrammen for 2019.

Økonomi

Bemærk, at det er den bedste vurdering for det nuværende marked - der kan blive justeret, når der indgås aftaler.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 30 mio. kr. i 2019. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 101). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


9.   Status på anlægssager - januar 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Projekt for genhusning af nuværende bygning for bad og omklædning pågår og er udbudt i december 2018. Således kan genhusning gennemføres inden ibrugtagning af stadion, og nedbrydning nås inden byggeret 2 går i jorden september 2019.
Byggeprogram på byggeret 2 er i udbud med frist for prækvalifikation 18. januar 2019. Indstilling til valg af tilbudsgivere forelægges politisk i februar. 
Stadion forventes afleveret i januar måned med efterfølgende ibrugtagning og indvielse 3. marts.
Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.
For infrastruktur/parkering er dispositionsforslag opdateret. Endelig aftale med investor på byggeret 1 med henblik på udførelse af fælles parkeringspladser og adgangsveje m.v. pågår.
Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.
KIP-hjemmeside opdateres løbende.

Multihal i Lellinge
Vi har nu fået byggetilladelse, og fysisk opstart forventes ultimo 2018/primo 2019. Den overordnede tidsplan følges, og byggeriet forventes ibrugtaget sommeren 2019.

Ombygning af Stensbjergvej
Terminer for ændringer af afvandingssystemet på Lykkebækvej er under afklaring med hospitalsbyggeriet. Ligeledes forsøges adgangsforhold til byggeriet fra Stensbjergvej afdækket. Justeringer baseret på seneste trafiksikkerhedsrevision pågår. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder fortsat med aptering af stationsbroen. Forsinkelsen på broen påvirker fremdriften af kommunens anlæg af Parker og Rejs og stationsforpladser, da Banedanmarks entreprenør fortsat skal have adgang til broen via Parker og Rejs-byggeplads. På fjernbanesiden nærmer P-pladserne sig færdiggørelse med asfaltbelægning og anlægsarbejderne på Stationsforpladsen er påbegyndt. På S-banesiden er dele af stationsområdet fortsat ikke til rådighed på grund af broarbejder, og opstarten er nu væsentligt forsinket i forhold til oprindeligt planlagt. Kommunens entreprenør forventer problemer med at færdiggøre anlægget inden planlagt åbning af København - Ringstedbanen, som ifølge Banedanmark er planlagt til den 31. maj 2019. Der arbejdes med en revideret tidsplan for Parker og Rejs for at afdække muligheden for rettidig færdiggørelse af kommunens anlægsarbejder til stationens åbning.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der afholdes temamøde i Teknik- og Ejendomsudvalget i februar omkring Køge Kommunes støjprojekt, og hvilket stade projektet er. Her forventes det besluttet, hvordan den fremtidige proces i projektet skal være. Langesvej forventes fortsat inviteret til et informationsmøde i februar.

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Indhentning af myndighedsgodkendelser har givet anledning til ekstra undersøgelser vedr. kunstgræsbanens mulige påvirkning af grundvand og er ikke endeligt på plads endnu. Forvaltningen er i tæt dialog med boldklubben, så de løbende er orienteret om projektets stade.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Kloak, vejkasse, fortove og parkeringsarealer er færdige på begge boligveje, og disse er asfalteret medio december 2018. Færdiganlæg af grønne områder og asfaltslidlag udføres i foråret 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Projektering pågår og følger tidsplanen, ledningsejermøde er afholdt. Programfaserapport/projektforslag forventes modtaget primo januar 2019. 

Cykelsti Ejby imod Køge
Anlægsarbejdet ved krydset Ejbyvej Salbyvej pågår og følger pt. tidsplanen. Arbejdet forventes færdigt medio december.
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i gang. Mulig løsning under banebroen fremlagt for Banedanmark. Ligeså forventes det snarest Vejdirektoratet præsenteres for samme løsning, for motorvejsbroen.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Der er afholdt Kickoff møde med følgegruppen i november 2018. Udarbejdelse af udbudsmateriale til rådgiverudbud pågår. Annoncering af udbud forventes medio februar 2019.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning. Boliger forventes indflyttet januar 2019. Skema C er under udarbejdelse.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeriet forventes indflyttet januar 2019, og indkøb af inventar og hvidevarer pågår.

Der er stadig mangler ved den udvendige belægning, mens øvrige mangler konstateret ved afleveringen stort set er udbedret.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


10.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Bestyrelserne for kolonihaveforeningerne vil modtage en samlet redegørelse for deres forpligtelse efter plan- og miljølovgivningen.

Til toppen


11.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Status for retablering af stræde og slipper
 • Møde med regionen og nabokommuner om linje 120
 • Forslag til projekter i "Sjælland baner vejen"
Beslutning

Godkendt.

Udvalget beder om en samlet tidsplan for renoveringen, herunder særligt springvandet. 

Bilag

Til toppen


12.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.01.19