Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 06.06.2019 kl. 12:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)

Til toppen


75.   Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af Lyngtoften.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetprocessen i efteråret 2018 blev det besluttet, at der ikke skulle opføres erstatningsbyggeri for Lyngtoften. I stedet blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af ejendommen.

Det afsatte beløb er overført til budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Velfærdsforvaltningen drøftet og er blevet enige om, hvorledes det afsatte beløb bedst kan anvendes.

Der skal foretages såvel indvendige som udvendige arbejder, og af hensyn til sidstnævnte bør arbejdet opstartes inden efteråret.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tildelt projektet i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse i 2018 og efterfølgende overført til 2019.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)

Til toppen


76.   Opsætning af mindesten - 75-året for Danmarks befrielse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

  1. udvalget godkender placering af mindestenen i det grønne område ved Køge Å,
  2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om mindestenens endelige placering på arealet.
Baggrund og vurdering

Hjemmeværnsforeningen for Køge og omegn ønsker at rejse en mindesten i Køge by i anledning af 75-året for Danmarks befrielse i maj 2020. Stenen skal minde om og fastholde den del af Køges historie, der relaterer sig til årene omkring Danmarks besættelse og befrielse.

I Køge by findes der, bortset fra gravsten, kun en mindeplade i porten til "Flindts Gaard" i Vestergade, der relaterer sig til 2. verdenskrig. I kommunen i øvrigt findes bl.a. mindesten over befrielsen i Herfølge, Ølsemagle, Lidemark, Valore og Borup.

Hjemmeværnsforeningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog om stenens placering og er blevet enige om, at stenen kan placeres i det lille anlæg syd for Køge Å, hvor Ellebækken løber ud i Køge Å - se bilag 1. Stenen vil blive en rå natursten i granit, og tænkes at blive ca. 150 cm. høj, ca. 100 cm. bred og ca. 60 cm. dyb, og vil komme til at ligne mindestenen, som hjemmeværnsforeningen satte op ved Herfølge Kirke i anledning af 200 året for Træskoslaget ved Køge og Herfølge, se bilag 2.

Forvaltningen planlægger en mindre forskønnelse af anlægget med blomstrende buske og udlægning af blomstrende løg forud for placering af stenen.

Økonomi

Hjemmeværnsforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med rejsning af mindestenen.

Udgifterne til Køge Kommunes forskønnelse af anlægget afholdes indenfor rammen til parkdrift.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


77.   Status på anlægssager - juni 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Indstilling til kontrahering for bygning 1 og Byggeret 2 forelægges til politisk godkendelse i juni 2019.

Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er myndighedsprojekt under afslutning til snarlig indsendelse. Oplæg til aftaletillæg under Byggeret 1 er udarbejdet for at præcisere indholdet af bestemmelsen i købsaftalens pkt. 4.3 om etablering af veje og parkering m.v. ved Køge Idrætspark. Afventer kommentering, hvorefter aftale med investor på byggeret 1 forventes indgået.

Der er afholdt licitation på byggemodning den 14. maj 2019, og opstartsmøde med lavest bydende er aftalt. Aftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand overvejes i relation til klimasikring.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Stålet er rejst, og de er i gang med at lukke bygningen. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillion.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Der er afholdt forhandlingsmøder med alle 4 rådgiverteams. Det endelige tilbud blev afleveret den 28. maj kl. 12.00.

Ombygning af Stensbjergvej
Kontrol af signalanlæggene er nu foretaget med tilfredsstillende resultat - og drift og vedligeholdelse er overgået til kommunen. Hospitalsbyggeriet har ønske om håndværkerbiler u. 3.500 kg. får adgang til/fra p-anlæg på hospitalsgrunden via Pærehavekrydset - og præmisser herfor er under afklaring. Udgifterne forbundet med justering i krydset kræves afholdt af hospitalsbyggeriet. I Pærehavekrydset er allerede etableret LED-signaler, som gør højre svingende bilister opmærksom på cyklister.     

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder med aptering af stationsbroen, helt frem til til åbningen den 31. maj 2019. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden arbejdes der på etablering af cykeloverdækninger, terræninventar og belægningsarbejder på stationsforpladsen. På S-banesiden er etablering af støjvold langs motorvejen snart tilendebragt. Sidste del afventer BDKs rømning af området. På Stationsområde øst arbejdes på færdiggørelse af P-pladser og stationsforpladser. I området omkring Kirstinedalsstien og Snogebækstien arbejdes på etablering af belægninger. Området bliver ikke fuldt færdigt til åbningen den 31. maj. Fokus i forhold til færdiggørelse er parkeringspladser og adgang til S-tog. Der vil udestå færdiggørelse af belægninger og apteringsarbejder, ligesom offentlige toiletter og beplantninger først færdiggøres efter banens åbning.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der er næste møde i arbejdsgruppen 6. juni 2019.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er udledningstilladelsen indhentet. Anlægsarbejdet opstartet efter udløb af klagefristen. Arbejdet forventes færdig til uge 42.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår. Der er indhentet dispensation for skovbyggelinjen, og muligheder for afledning af drænvand afsøges.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der er anlagt kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Byggemodningen er færdig og afleveret. Der er indtil videre solgt 11 parcelhusgrunde, og der er bygges på to af grundene i øjeblikket. Den videre status for salg af grunde kan ses på kommunens hjemmeside.

Busbro over Lille Syd-banen
Hovedprojekt er modtaget til granskning af Køge Kommune. Projektet sendes i udbud ultimo juni. Der pågår sideløbende forhandling med grundejer om en mindre arealerhvervelse i forbindelse med busvejens tilslutningen ved Ølsemagle Kirkevej.

Cykelsti Ejby imod Køge
Cykelstisprojektet er udsendt som indbudt licitation med 6 tilbudsgivere. Licitationen afholdes 29. maj med anlægsopstart den 7. juni 2019.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. De fleste mangler er udbedret, bortset fra den udvendige solafskærmning.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt er igangsat med udvalgt kunstner i samarbejde med KØS og Rehabiliteringscentret. Skitseprojekt på kunstudsmykning planlægges forelagt byggeudvalget i september måned.

32 plejeboliger Køge Nord
Belægningerne er udbedret, og græssåning pågår. Udfordringen vedr. overophedning er ikke løst, da entreprenør mener, bygningen lever op til det udbudte, og derved ikke anerkender kravet. Der arbejdes med at finde en løsning.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Tumlehuset er færdig, projektet i Basen er godt i gang, og det går som planlagt og forventes færdig medio oktober.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


78.   Budgetanalyse - asfaltslidlag i landzone


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det besluttes at spare 1,0 mio. kr. på driftsmidlerne til asfalt i 2019. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået udarbejdet en analyse, der undersøger besparelsespotentialet ved udbud af veje på land i funktionskontrakt.

Funktionskontrakter er typisk 15-årige kontrakter med en asfaltentreprenør om vedligeholdelse af et vejnet. Entreprenøren betales et fast årligt beløb igennem hele kontraktperioden for vedligeholdelsen.

Analysen forudser, at Køge Kommune ved et funktionsudbud af vejene på landet antageligt vil opnå en besparelse, mens kvaliteten af vejene muligvis vil forværres i perioden. 

Udbudsformen er ikke før afprøvet i Køge Kommune og er forbundet med en række fordele og ulemper. Eksempelvis er konkurrencen stor ved funktionsudbud med lave priser til følge. Budgettet kan med kontrakten fastlåses 15 år frem, dog med kvartalsvis indeksregulering i kontraktperioden i henhold til omkostningsindekset for asfaltarbejder. Derimod overlades ansvar og metodevalg alene til entreprenøren, som, indenfor kontraktens fastsatte rammer, selv bestemmer hvor og hvornår, der skal udlægges nyt slidlag, hvilket fjerner fleksibilitet og medindflydelse fra forvaltningen.

Køge Kommune har hidtil benyttet 4-årige traditionelle udbud, hvilket ligeledes sikrer skarp priskonkurrence, men samtidig giver forvaltningen maksimal indflydelse på hvilke strækninger der udføres i det konkrete år. 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at en besparelse på 1 mio. kr. indledningsvis hentes på driftsmidlerne til asfalt i 2019, da forvaltningen ønsker at afsøge alternative tiltag for besparelse på området.

Økonomi

Besparelser på 1 mio. kr. afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget tiltræder forslaget, vil dette udgøre 1,0 mio. kr. ud af de nødvendige 5,771 mio. kr. i 2020.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)

Til toppen


79.   Budgetanalyse kollektiv trafik


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at følgende besparelser på busbudgettet godkendes:

  1. Generel nedjustering af busbudget: -1,5 mio. kr.
  2. Nedlæggelse af linje 103: -1,3 mio. kr.
  3. Reducering i afgangsantal på linjerne 241, 243 og 244. Samtidig øges budgettet til flextur: -1,1 mio. kr.
  4. Takstniveauet på flextur ændres fra "kommunetakst" til "grundtakst". Køge Kommune tilmeldes plustur.
  5. Linje 245R optimeres ved betjeningen af Køge Sygehus uden økonomiske konsekvenser.
Baggrund og vurdering

Efter en grundig analyse af Køge Kommunes samlede busbudget har Teknik- og Miljøforvaltningen identificeret et samlet besparelsespotentiale på 3,9 mio. kr. årligt. Forvaltningens sammenfattende analyserapport følger sagen som bilag nummer 1. I rapporten er alle bustilbud i Køge Kommune analyseret, og de nærmere begrundelserne for udpegningen af besparelsespotentialerne fremgår. Nedenfor vurderes og kommenteres de foreslåede besparelser kort:

Generel nedjustering:
Grundet flere buslinjers positive driftsøkonomi er der en umiddelbar overbudgettering på 1,5 mio. kr. årligt. Traditionelt er en sådan positiv drift på buslinjerne kanalisereret til udvikling af busdriften, i stedet kan midlerne kanaliseres til besparelser i busbudgettet uden ændringer at bustilbuddet i kommunen. Ved en sådan nedjustering vil budgettet fremadrettet være mere sårbart overfor uforudsete ændringer, ligeledes vil forvaltningen på en mindre agil måde kunne søge puljer, som der ellers har været stor succes med i 2018.

Nedlæggelse af linje 103:
Linjen kører stort set parallelt med andre buslinjer, linjen havde ca. 25.000 påstigere i 2018, til sammenligning udgør dette 1,2 % af påstigerantallet på linje 101A, som kører parallelt med store dele af linje 103. Linje 103 er en såkaldt servicebus, hvor chaufføren kan hjælpe passagerer med på- og afstigning. Linjen er den eneste servicebus i Køge Kommune og betjener ca. 16.500 borgere indenfor 400 mellem stoppestederne.

Reducering af afgangsantal, linje 241, 243 og 244:
Linjerne tjener først og fremmest et skolebusformål. Afgange, som ikke knytter sig til skolernes ringetider, har meget få passagerer (1-4 passagerer pr. afgang). Buslinjerne kan tilpasses, så de fungerer som egentlige skolebusser med en 1-2 afgange om morgenen og 3-4 afgange om eftermiddagen baseret på lokale behov.

Ændring af takstniveau flextur:
Grundet øget brug og øgede timepriser stiger udgifterne til flextur. En fremskrivning af udgifterne i første kvartal 2019 indikerer en udgift på 2,7 mio. kr. i 2019. Dette er ca. 450.000 kr. mere end i 2018. For at standse de øgede udgifter til flextur, kan prisen ændres fra ”kommunetakst” til ”grundtakst”. For de fleste flexturbrugere i Køge Kommune vil den eneste ændring være en øget starttakst (fra 24 kr. til 36 kr.). Ligeledes tilmeldes Køge Kommune "plustur" (flextur i rejseplanen) - dette for at gøre bestillingen af flextrafik enklere og styre brugen i retning mod kombinationsrejser med den eksisterende kollektive trafik.

Optimering af linje 245R ved sygehuset:
Ved at ændre køreplanen for linje 245R, således at denne blot betjener sygehuset i retningen fra Borup mod Ølby vil der opnås en smidigere og enklere rejse for skiftende passagerer på Ølby Station mod Ejby-Borup. Tiltaget er ikke en del af budgetanalysen og har ingen økonomiske effekter. For en hurtig effektuering kan tiltaget med fordel bestilles hos Movia samtidig med øvrige ændringer.

Høring af budgetanalyse:
Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 9. maj at sende budgetanalysen i høring hos Kollektiv trafikgruppen, Landsbyforum, Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvar findes som bilag nummer 2-8. Høringssvar. I bilag 9 findes referat fra møde i den kollektive trafikborgergruppe den 20. maj 2019, hvor budgetanalysen også blev gennemgået/drøftet.

Økonomi
Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget tiltræder den fulde foreslåede besparelse på området, vil dette udgøre 3,9 mio. kr. af de nødvendige 5,771 mio. kr. i 2020.
Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Udvalget vil, i det videre arbejde med kollektiv trafik, søge at tage hensyn til de af Seniorrådet nævnte forhold.

Det er endvidere vigtigt, at der i forbindelse med kommende byudvikling sikres midler til kollektiv trafik.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


80.   Orientering fra formanden


Indstilling
  • Møde afholdt med Handelsforeningen. Referat vedlagt,
  • Procedurer for beboerlicenser.
Beslutning
  • Møde afholdt med Kollektiv Trafikgruppen.

Godkendt.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


81.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


82.   Eventuelt


Beslutning
Adgangsforhold til Karlemoseparken undersøges nærmere.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


83.   Budgetanalyse - ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)

Til toppen


84.   Køge Idrætspark - tilbudsevaluering (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)

Til toppen


85.   Sygefravær (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


86.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Paul Christensen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.10.19