Dagsorden til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 11.06.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


112.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


113.   2. Økonomiske budgetredegørelse 2020 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2020,
 2. godkender en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling i form af et indtægtsbudget på -223.250 kr. og et udgiftsbudget på 223.250 kr. til Vestergade 3, Det Grønne Hus. Omplaceringen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24, 
 3. godkender en budgetneutral omplacering af 1.792.918 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Økonomiudvalget til en momskorrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølsemagle,
 4. godkender en budgetneutral omplacering af 1.247.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Økonomiudvalget/Brand og Redning vedrørende vedligeholdelse af bygninger (Tigervej/Lellinge). Omplaceringen er fler-årig og søges indplaceret i Budget 2021-24,
 5. godkender en budgetneutral omplacering af 466.932 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Velfærdsforvaltningen vedrørende krisecenter. Omplaceringen er fler-årig og søges indplaceret i Budget 2021-24,
 6. godkender en budgetneutral omplacering af 150.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Velfærdsforvaltningen vedrørende kantinedrift på Sandmarksbo plejehjem og plejeboliger. Omplaceringen er fler-årig og søges indplaceret i Budget 2021-24,
 7. godkender en budgetneutral omplacering af -200.343 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, som følge af, at feriegodtgørelsen 2020 indefryses,
 8. godkender en budgetneutral omplacering af 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Ejedomsudvalget Køge Idrætspark til anlægsprojekt TEU 132 Køge idrætspark – hal, stadion mv.,
 9. godkender en anlægsbevilling på 1.464.000 kr. til TEU 132 Køge idrætspark – hal, stadion mv.,
 10. godkender en budgetneutral omplacering af 391.000 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget til betaling af grundskyld til Tapperiet. Omplaceringen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24. 
Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

For Køge Kommune har der igennem årene 2018-2020 været anvendt skiftende afregningsmodeller grundet nye lovændringer på området for betalingsparkering. På baggrund af ændrede afregningsmodeller vil der være en merudgift på 450.000 kr. i 2020. Dette underskud overføres til næste år, hvor merudgiften så kan udlignes i 2021 i de indtægter fra betalingsparkering, som Køge kommune kan beholde.

For 2020 ser busbudgettet ud til at balancere, men jf. nye oplysninger og estimat fra Movia på budget 2021 og fremover vil der være merudgifter for 4,7 mio. kr. eller 7,7 mio. kr. efter hvilket serviceniveau, der vælges. Der bør i 2020 tages stilling til kommende budgetudfordringer på busområdet.

Budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling

Der søges et indtægtsbudget på -223.250 kr. og udgiftsbudget på 223.250 kr. til Vestergade 3, Det Grønne Hus. Indtægtsbevillingen modsvarer huslejen fra Connect Køge og udgiftsbevillingen til drift af ejendommen i forbindelse med lejemålet.

Budgetneutrale omplaceringer

Der foretages en momskorrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølsemagle på 1.792.918 kr. Momskorrektionen foretages som en budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Økonomiudvalget i 2020.

Efter udtrædelse af Østsjællands Beredskab pr. 1. januar 2020 er drift og vedligeholdelse overgået til ETK. Der foretages en budgetneutral omplacering af 1.247.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af bygninger (Tigervej/Lellinge) til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Økonomiudvalget/Brand og Redning, hvor udgiftsbudgettet har været placeret.

Budgetneutral omplacering af 466.932 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Velfærdsforvaltningen, vedrørende krisecentret (Kvindekrisecenter, tidligere placeret på Hegnetslund), til bygningsdrift og- vedligehold på det tidligere Borup Ældrecenter.

Budgetneutral omplacering af 150.000 kr. til bygningsdrift og -vedligehold af køkken til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Velfærdsforvaltningen.

Budgetneutral omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget på -200.343 kr. som følge af, at feriegodtgørelsen 2020 indefryses.

Budgetneutral omplacering af 391.000 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget til betaling af grundskyld til Tapperiet.

Budgetneutral omplacering af 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget Køge Idrætspark og 464.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til anlægsprojekt TEU 132 Køge idrætspark – hal, stadion mv. I alt 1.464.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Forventede omkostninger som følge af COVID 19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 24,6 mio. kr., heraf 14 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19. Omkostningerne vedrører primært færre passagerindtægter og ekstra rengøring ved Movias busdrift samt rengøring af kommunens bygninger.

Økonomi
Se ovenstående.
Bilag

Til toppen


114.   Dagtilbud ved Ravnsborghallen - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives

 1. anlægsbevilling på 37,413 mio. kr. til opførelsen af et dagtilbud ved Ravnsborghallen,
 2. en udgiftsneutral anlægsbevilling på 7,119 mio. kr. til intern køb og salg af jord.
Baggrund og vurdering

I budget 2020 er der på TEU 133C (Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området) afsat et rådighedsbeløb på 37,0 mio. kr. til opførelse af et dagtilbud i Sønder-Hastrup området. Det samlede rådighedsbeløb vil i 2021 være prisreguleret til 37,413 mio. kr.

Dagtilbuddet opføres på en del af boldbanerne vest for Ravnsborghallen. Grunden er kommunalt ejet, og der vil således foretages et intern køb og salg af jorden for 7,119 mio. kr. Rådighedsbeløbene er afsat i 2021 på henholdsvis opførelsen (TEU 133C)  og intern jordsalg (ØU 57) i forbindelse med anlægsplanen 2021-2025.

Opførelsen forudsætter, at der vedtages en ny lokalplan for området, og Klima- og Planudvalget godkendte en startredegørelse på mødet den 2. april 2020.

Dagtilbudet kommer til at indeholde 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper med tilhørende udearealer.

Den foreløbige tidsplan for projektet ser således ud:

 • 2020 APR.: Lokalplanproces opstartes,
 • 2021 MAR.: Lokalplan forventes vedtaget,
 • 2020 MAJ: Brugermøder opstartet,
 • 2020 AUG.: Anlægsbevilling,
 • 2020 AUG.: Aftale med bygherrerådgiver (udarbejdelse af udbudsmateriale),
 • 2021 MAR.: Udsendelse af udbudsmateriale (under forudsætning af godkendt lokalplan),
 • 2021 JUN.: Valg af entreprenør,
 • 2022 MAJ: Aflevering,
 • 2022 JUN.: Ibrugtagning.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier. Disse forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse i efteråret 2020.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 37,413 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution. Herudover søges der en udgiftsneutral anlægsbevilling på 7,119 mio. kr. til intern køb og salg af jord. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 44,532 mio. kr. i 2020 og 2021 (TEU 133C) og -7,119 mio. kr. i 2021 (ØU 57). Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender anlægsplanen 2021, hvor rådighedsbeløbene indgår som en del af budgetforliget.

Til toppen


115.   Etablering af dagtilbud i Sdr. Havn-området


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget og til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der arbejdes videre med at gennemføre udbud af et dagtilbud i Sdr. Havn området.

 

Børneudvalget 03-06-2020
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF) har vurderet, at der i forbindelse med udbygningen i Sdr. Havn-området vil opstå behov for et dagtilbud til 80 børn i området i starten af 2025. Det nye dagtilbud skal placeres indenfor området, der afgrænses af Havnen, Toldbodvej/Strandvejen, Sveasvej og Strandpromenaden.

I løbet af de seneste måneder har der været drøftelser mellem blandt andet Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), og de to forvaltninger er enige om, at hvis der skal sikres arealer i området i 2025, skal arbejdet påbegyndes senest i efteråret 2020. Baggrunden er, at der i øjeblikket pågår en proces i regi af Køge Kyst, hvor anvendelsen af de resterende delområder lægges fast.

Nærværende projekt omhandler et dagtilbud med 80 pladser fordelt på 5 grupper. Det forventes at blive på 1100-1200 m² bebyggelse plus tilhørende udearealer med legeplads.

Under forudsætning af politisk godkendelse i Børneudvalget den 3. juni og Teknik- og Ejendomsudvalget den 11. juni 2020 vil forvaltningerne arbejde videre med en udbudsproces, hvor opgaven med etablering af et dagtilbud udbydes i foråret 2021 med henblik på kontrahering inden sommerferien 2021.

Udbud forventes gennemført som en omvendt licitation, så prisen kendes på forkant. Dette vurderes væsentligt af forvaltningerne, idet priserne på byggeretter i området ellers kunne skabe usikkerhed om den samlede pris for projektet.

Det forudsættes af hensyn til ressourcer og kompetencer i forvaltningerne, at der til projektet knyttes eksterne bygherrerådgivere (BHR).

Opførelsen af dagtilbud skal være afsluttet, så kommunen kan ibrugtage det primo januar 2025, men der vil i udbuddet ikke være forudsat en bestemt byggeperiode. Det forventes dog, at opførelsen af dagtilbuddet først opstartes medio 2023, således at betaling af udgifter til opførelsen først starter på det tidspunkt.

Udbud forventes gennemført efter nedennævnte rammetidsplan:

 • 2020 AUG.: Anlægsbevilling til udbudsprocessen (TMF),
 • 2020 SEP.: Udbud af Bygherrerådgivning (TMF),
 • 2020 NOV.: Kontrakt bygherrerådgivning (TMF),
 • 2020 NOV.: Udarbejdelse af udbudsmateriale (BHR),
 • 2021 FEB.: Politisk godkendelse af udbudsmaterialet og budget med targetpris (TEU og BU),
 • 2021 FEB.: Udbud af dagtilbud (BHR),
 • 2021 APR.: Licitation (BHR),
 • 2021 MAJ: Politisk godkendelse af licitationsresultat (TEU og BU),
 • 2021 MAJ: Anlægsbevilling til kontrahering (TEU, ØU og KB),
 • 2021 MAJ: Kontrahering med vindende totalentreprenør (TMF),
 • 2023 JUN.: Forventet byggestart,
 • 2025 JAN.: Ibrugtagning.

Det bemærkes, at nærværende projekt er et af tre planlagte nye dagtilbud i perioden frem mod 2025. De to andre er ved Ravnsborghallen og i Køge Nord. I forhold til dagtilbuddet på Sdr. Havn arbejdes der med 5 grupper og ikke, som oprindelig forudsat, 7 grupper.

Økonomi
Der er i det kommunale anlægsbudget i anlægsforslag TEU 133A afsat rådighedsbeløb i perioden 2021-2025 til opførelse af to nye dagtilbud - det ene i Køge Nord og det andet i området Søndre/Hastrup (dagtilbud ved Ravnsborghallen finansieres af anlægsforslag TEU 133C).

Nærværende projekt er det, som er placeret i Søndre/Hastrup området, hvorfor projektet finansieres af TEU 133A (under forudsætning af at der gives anlægsbevilling til gennemførelsen).

Til toppen


116.   P-haven - orientering om drift


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. orientering tages til efterretning,
 2. forvaltningen bemyndiges til at politianmelde hærværk og evt. tyveri fra de offentlige taghaver i Rådhusstrædet.
Baggrund og vurdering

Siden åbning af taghaven på P-huset i 2018 har der været udfordringer med driften af P-haven. Disse påvirker driftsbudgettet for haven, samt nogle borgeres lyst til at bruge haven.

Der er indrettet nyttehaver i taghaven, som alle er lånt ud, og som er til glæde og gavn for en del borgere.

SSP og Politiet har haft fokus på taghaven og P-huset, både før og efter åbningen. Erfaringen siden åbningen er, at der i perioder har været uhensigtsmæssigt brug og ophold fra unge, der har givet anledning til gener for naboer og andre brugere af P-hus og taghave. SSPs primære fokus og bekymring har været i relation til P-huset/P-kælderen samt trappeopgangene i huset.

Der har været udøvet hærværk i taghaven - ødelagte døre, lamper og bænke - samt antændelse af bål på den øverste platform, så trædækket er skadet. I oktober 2019 var der desuden en mindre brand på toilettet, som skadede det betragteligt og en større renovering af toilettet udestår pt., så det kan endnu ikke åbnes for sæsonen. På et tidspunkt i løbet af den seneste måned er der desuden blevet stjålet lamper fra haven.

I foråret, inden hjemsendelse på grund af COVID-19, blev der afholdt møde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, SSP, Politiet og Citicon (ejer af P-huset).

Der er aftalt

 • forsøgsvise ændringer af åbningstider af taghaven, så den først åbner kl. 9 mod før kl. 8, for at unge mennesker ikke benytter arealerne, inden de skal i skole,
 • supplerende skiltning i haven med åbningstiderne, så SSP og Politi får bedre mulighed for håndhævelse,
 • at bænkesæt flyttes fra tårnet til havens nedre niveau og fastgøres, så de bliver mindre udsat for hærværk eller bruges til hærværk.

Det overvejes desuden, om toilettet skal/kan aflåses helt uden for åbningstiderne.

Økonomi
På grund af den nuværende brug og hærværk af P-haven forventes driftsudgifterne højere end budgetsat i indeværende år og Teknik- og Miljøforvaltningen følger dette nøje.

Til toppen


117.   Status på anlægssager - juni 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Hal 3 følges fortsat tæt, og der forventes en færdiggørelse og aflevering af byggeriet i juli måned med efterfølgende ibrugtagning.
Anlæg af forplads ved Hal 3 forløber planmæssigt til afslutning inden ibrugtagning af hallen.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt, og detailprojektering af den tilhørende forplads er igangsat.

Ny Føllehavegård
Udbud er afsluttet, og endelige tilbud er modtaget. Der er foretaget en evaluering og indstilling til politisk godkendelse i Teknik- og Ejendomsudvalget i juni måned med efterfølgende kontraktskrivning for fase 1.

Multihal i Lellinge
De udestående arbejder i terræn er i gangsat.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler. Opgørelse pågår.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Udbudsprojektet er færdigt og udsendt i EU-udbud den 29. maj 2020. Der er frist for indsendelse af materiale til prækvalifikation den 30. juni 2020 og tilbagemelding herpå den 3. juli 2020. Licitation afholdes den 28. august 2020. 

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget i juni 2017. Entreprenøren har efter påske 2020 opstartet udbedring af den udvendige solafskærmning, og der har været afholdt aflevering i uge 22 2020.

Rehabiliteringscenter
Skema C afventer fortsat endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt er genstartet efter en brandteknisk vurdering. Tilpasning af udsmykningen i opgang 10C pågår. Indvielse når muligt efter nærmere planlægning.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision er nær sin afslutning.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenoms arealer:
Designforslag og projektforslag er præsenteret og godkendt af projektgruppen.
Udbudsmateriale er under udarbejdelse.

Ombygning:
Der er indgået kontrakt for fase 2, totalentreprise.
Myndighedsprojekt er indsendt til sagsbehandling for en snarlig byggetilladelse.
Der er afholdt bygherremøde med totalentreprenør, hvor stade for hovedprojektet er drøftet.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Taget er udskiftet, og de sidste apteringsarbejder inde i salen pågår. Nyt kølerum og personligt til 1. sal installeres. Salen afleveres til Teaterbygningen i uge 25 og kølerum og lift i uge 27.

Åbning af Teaterbygningen sker grundet Covid-19 først efter sommerferien 2020.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Startredegørelse er blevet godkendt i Klima- og Planudvalget. Materialet for ny lokalplan sendes ud til samtlige naboer og interessenter i nabohøring i stedet for at afholde et borgermøde, dette skyldes corona-situationen. Det vil forlænge høringsperioden med en måned.

Der udsendes forslag til placering af daginstitution til offentligt høring.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til kvalitetskrav til støjskærmen hos rådgiver. Der forberedes nyt møde med arbejdsgruppen. Mødet trækker ud på grund af Corona-virus.

Kunstgræsbane i Ejby
Arbejdet pågår. Der forberedes underlag for kunstgræstæppe, og der rejses hegn.

Udskiftning af kunstgræstæppe på gl. kunstgræsbane på Køge Stadion
Der har været holdt indledende orienterings- og afklaringsmøde med Køge Boldklub.

Rådgiveren har startet udarbejdelse af miljøansøgning.

Busbro over Lille Syd-banen
Der pågår grusarbejder for vejopbygning og vejafvanding. Der arbejdes med vejtilslutning til Ølsemagle Kirkevej, hvor trafik derfor afvikles i 1 bane. Afvandingsarbejder og kantstensarbejder pågår. Montering af "buspullerter" er opstartet.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III,
VVM-screening og detailprojektering af veje og stier pågår - udbud planlagt medio juni. Vej- og stianlæg forventes ibrugtaget oktober 2020.  

Trafiksikkerhedsprojekter
Forvaltningen har modtaget skitseforslaget og overslaget til trafiksikkerhedsprojekt på Ringstedvej ved Fyrrevej. Projektet forventes i udbud i ultimo juli og færdigudført i ultimo oktober 2020.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


118.   Supercykelstier


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om indgåelse af samarbejde med Supercykelstisekretariatet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Supercykelstisekretariatet har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen for at indgå i et samarbejde om at etablere supercykelstier. Samarbejdets formål er at skabe sammenhængende cykelpendlerruter i høj kvalitet, der forbinder boligområder, arbejdspladser og kollektive trafikknudepunkter på tværs af kommunegrænser, så det bliver lettere for pendlere at vælge cyklen.  

Supercykelstisamarbejdet består i dag af 28 kommuner (ekskl. Køge og Solrød), Region Hovedstaden og et koordinerende fælles sekretariat. Samarbejdet har vedtaget en visionsplan for supercykelstierne 2017-2045, som i alt udgør 45 ruter svarende til ca. 750 km supercykelsti, og som kommunerne i fællesskab har besluttet at arbejde mod at etablere. Visionsplanen er kommet med i revisionen af Fingerplanen.

Fra administrativ side er der peget på 5 korridorer i Køge Kommune, som har potentiale til at blive en del af visionsplanen. Disse er prioriteret på følgende vis (ce bilag 1):

 1. Herfølge/Solrød (København)-ruten,
 2. Roskilde-ruten,
 3. Stevns-ruten,
 4. Køge Nord-ruten,
 5. (Ringsted-ruten).

For de ovennævnte korridorer er der blot tale om en opgradering af allerede eksisterende stier for at opnå standarden af supercykelsti. Det er kun Køge Nord-ruten som kræver et egentlig nyanlæg.

På nuværende tidspunkt er der etableret 8 supercykelstier, som har genereret en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken på 23%. Heraf tog 14% af de nye cyklister tidligere bilen. Supercykelstierne understøtter også lange pendlerture, for i gennemsnit er turene på supercykelstierne 11 km. pr. tur (sammenlignet med s-tognettet er gennemsnitslængden 12 km. pr. tur)

Supercykelstisekretariatet koordinerer det omfattende tværkommunale samarbejde, hvilket blandt andet indebærer koordinering af ensartede anlægsløsninger på tværs af kommunegrænserne.

Tidsplan:

 • Juni: Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune orienteres om samarbejdet og prioritering af supercykelstikorridorer,
 • Jun.-Aug.: Sekretariatet opstarter screeningsproces,
 • Okt.-Dec.: Anlægsoverslag for screenede ruter udført,
 • Okt.-Dec.: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale (det forventes først, at puljen kommer i 2021).
Økonomi
 • Finansiering af samarbejdet: Køge kommune skal betale et medlemsbidrag for at være en del af samarbejdet (se bilag 2). Driftsudgiften afholdes i nuværende driftsbudget. 
 • Finansiering af anlæg: Kræver anlægsoverslag af ekstern rådgiver. Afholdes som udgangspunkt alene af kommunerne, dog er der endnu ikke anlagt en supercykelsti uden statslig medfinansiering fra de såkaldte cykelpuljer, som har udgjort 30 til 50% af omkostningerne.
Bilag

Til toppen


119.   Prioriteringsmodel til trafiksikkerhedsprojekter


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter den opdaterede prioriteringsmodel.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager jævnligt henvendelser med ønsker til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på vejene. For at kunne bevare overblikket og kunne prioritere mellem de mange ønsker, samles disse på en liste, hvor hvert projekt får en overordnet vurdering.

Som beskrevet ved Teknik- og Ejendomsvalgets møde i december 2019, har der været behov for en opdatering af den model, der bruges til prioritering af trafiksikkerhedsprojekterne.

Den opdaterede model er i princippet bygget op som den tidligere, dog med nye muligheder. Modellen giver fx mulighed for at sortere på forskellige emner, og der kan nemt genereres store skemaer til præsentation til fx møder i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Når et nyt trafiksikkerhedsønske skal vurderes, undersøges følgende bl.a.:

 • Registrerede trafikuheld de seneste fem år,
 • Trafiktal og hastighedsmålinger hvor de foreligger,
 • Om der færdes mange skolebørn.

Derudover vægtes projekterne efter følgende %-satser:

 • Uheld 75%,
 • Skolevej 10%,
 • Hastighed 10%,
 • Borgerudpegning 5%.

Det betyder, at en lokalitet, hvor der er registreret uheld, vil få relativt mange "point" og dermed rykke op i den øverste del af prioriteringslisten. Hvis der samtidig er målt for høj hastighed, og der færdes mange skolebørn, får et projekt endnu flere point. Dermed vil de projekter med flest point lande i toppen af listen, så længe der ikke skeles til anlægsøkonomi. Hvis man lader økonomien have indflydelse på vigtigheden af projekterne, vil et projekt rykke længere ned på listen jo dyrere, det er. Dermed kan man vægte at få "mest trafiksikkerhed for pengene".

Bilag 1 og 2 viser to forskellige prioriteringslister. På bilag 1 ses listen, når der sorteres udelukkende på flest point. Det vil sige, de lokaliteter med flest udfordringer kommer til at ligge øverst. På bilag 2 ses listen, når der sorteres på anlægsomkostninger i forhold til point. Det vil sige, at projekter, der ikke får så mange point, kan lande i toppen af listen, hvis det er et projekt med lave anlægsomkostninger.

Som noget nyt ses også en kolonne, der hedder "Uheldsbelastet". Det vil sige, at der ved denne lokalitet er registreret minimum tre uheld på fem år i et kryds, eller minimum fem uheld på en strækning på 500 meter.

Forvaltningen vil præsentere og uddybe modellen ved mødet, hvor bemærkninger og input modtages.

Prioriteringsmodellen forventes endelig godkendt på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde i august, hvor der også vil blive indstillet forslag til projekter til udførelse for de resterende 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020.

Når det bliver muligt vil forvaltningen indkalde Køge Trafiksikkerhedsråd til et møde, hvor prioriteringsmodellen kan præsenteres og drøftes.

Økonomi
Der resterer 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2020.
Bilag

Til toppen


120.   Udsigten på Søndre Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalgene drøfter

 1. hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø
 2. hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område
 3. finansiering af driften af Udsigten, hvis den opstilles på Den Maritime Halvø.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-05-2020
Ad 1-3: Sagen udsat.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 11. juni 2020.Kultur- og Idrætsudvalget 25-05-2020

Ad 1: Drøftet. Flyttes til egnet sted på Den Maritime Halvø.

Ad 2: Drøftet. Køge Kyst udpeger et egnet sted.

Ad 3: Drøftet. Finasiering i 2020 deles mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, og for 2021 og frem henvises til budgetforhandlingerne.

Baggrund og vurdering

Sagen er efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. maj 2020 suppleret med vurderinger på brug af Udsigten fra Køge Kyst, SSP Køge og politiet. Vurderingerne er vedlagt som bilag.

Køge Kyst har oplyst, at det midlertidige byrum Udsigten ved Søndre Strand skal fjernes, da arealet indgår i byudviklingsområdet SH4. Udsigten er placeret indenfor det første store byggefelt, hvor der medio 2020 planlægges oprenset efter Kemetyl. Køge Kyst er således forpligtet til at fjerne Udsigten, hvilket ikke er forbundet med omkostninger for Køge Kommune.

Køge Kyst har tilbudt enten at:

 • placere Udsigten et nyt sted på Søndre Havn under forudsætning af, at Køge Kommune overtager driften af anlægget, eller
 • Opbevare materialerne i depot, så opsætningen af Udsigten kan afvente, at processen omkring prospekt og lokalplan for Den Maritime Halvø er afsluttet.  

Udsigten består af en trappekonstruktion med en platform og to containere, der kan rumme udstyr. Udsigten er forsynet med vand og strøm. Omkring Udsigten er placeret treller, som bruges som bænke, og et antal grill til fri afbenyttelse.

Ud fra en kultur- og idrætsfaglig vurdering har Udsigten haft og vil fortsat have en væsentlig værdi for områdets brugere på tværs af generationer. Udsigten var oprindelig tænkt med midlertidighed for øje men er blevet en attraktion i området. Med sin mulitifunktionalitet og særlige æstetik tiltrækker den både individer og grupper, som anvender Udsigten som udsigtstårn og som et "socialt udendørsmøbel", hvor der laves mad og andre fællesskabsorienterede aktiviteter.

Udsigten vil eksempelvis kunne placeres på Den Maritime Halvø og vil i så fald være med til at udfolde halvøens vision om blandt andet at være et himmelrum og aktivitetsplads.

Køge Kommune har ikke afsat midler til drift af Udsigten. Derfor indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter:

 • Hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode (maksimalt 4 år) eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø.
 • Hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område.
Økonomi

Der er ikke afsat midler til driften af Udsigten i Køge Kommunes budget.

En fremtidig drift af Udsigten vil høre under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Køge Kysts samlede udgifter til Udsigten har været ca. 300.000 kr./år, inklusiv oprydning og tilsyn.

Bilag

Til toppen


121.   Nedlæggelse af offentlig vej til byggefelter B11 og B12 Køge Kyst


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, at der i forbindelse med Køge Kysts udvikling

 1. nedlægges offentlig vej og matrikulering af byggegrund på byggefelterne B11 og B12,
 2. delegeres endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal til forvaltningen, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.
Baggrund og vurdering

For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst i bymidten og i overensstemmelse med forslag til Lokalplan 1067, forudsættes det at nedlægge offentligt vejareal på Ivar Huitfeldsvej. Arealet fremgår af bilag 1.

Ifølge Lov om offentlige veje § 124 træffer Byrådet beslutning om, at vejareal, som nedlægges efter § 15, skal udgå som færdselsareal, og ikke opretholdes i nuværende tracé som privat fællesvej eller privat vej, idet vejarealet ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme.

De eksisterende vejarealer, som ønskes nedlagt, fremgår af bilag 1. Arealet vil herefter blive udmatrikuleret og blive byggegrund for byggefelt B11 og B12 som forudsat i forslag til lokalplan 1067. Arealet er solgt til Køge Kyst.

Alle vejadgange til omkringliggende ejendomme opretholdes og begrænses ikke.

Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside og direkte berørte grundejere høres med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes som vej. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager indsigelser i høringsperioden, ønskes endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal delegeret til forvaltningen.

De samlede tilbageværende offentlige vejarealer udgør Ivar Huitfeldtsvej og skal betjene byggefeltet og de eksisterende tilgrænsende ejendomme.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.
Kommunikation
Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside.
Bilag

Til toppen


122.   Nedlæggelse af offentlig vej Stationspladsen Køge Kyst


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der i forbindelse med Køge Kysts udvikling

 1. nedlægges offentlig vej og udmatrikulering af byggegrund til stationskiosk under Stationsbroen,
 2. delegeres endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal til forvaltningen, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.
Baggrund og vurdering

For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst i stationsområdet etape 2A, i overensstemmelse med Lokalplan nr. 1060, forudsættes det at nedlægge offentligt vejareal på Stationspladsen. Arealet fremgår af bilag 1.

Ifølge Lov om offentlige veje § 124 træffer Byrådet beslutning om, at vejareal som nedlægges efter § 15, skal udgå som færdselsareal, og ikke opretholdes i nuværende tracé som privat fællesvej eller privat vej, idet vejarealet ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme.

De eksisterende vejarealer, som ønskes nedlagt, fremgår af målebladet fra udstykningssagen og bilag 2. Arealet vil herefter blive matrikuleret som byggefelt Bx og blive en byggegrund til Stationskiosk, som forudsat i Lokalplan 1060. Arealet er solgt til Køge Kyst.

Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes som vej. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager indsigelser i høringsperioden, ønskes endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal delegeret til forvaltningen.

De samlede tilbageværende offentlige vejarealer udgør Stationspladsen og skal betjene byggefeltet og de eksisterende tilgrænsende ejendomme.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.
Kommunikation
Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside.
Bilag

Til toppen


123.   Nedlæggelse af udlæg til privat fællesvej og nyt udlæg til privat fællessti Valdemarshaab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at 

  1. udlæg til privat fællessti ved Valdemarshaab 12 nedlægges,
  2. der udlægges privat fællessti på Valdemarshaab 8 i stedet for,
  3. endelig beslutning om udlæg af privat fællessti delegeres til forvaltningen, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.
  Baggrund og vurdering

  Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget henvendelse fra landinspektør om nedlæggelse efter Privatvejslovens § 72 af udlæg til privat fællessti ved ejendommen Valdemarshaab 12 og udlæg til ny privat fællessti på ejendommen Valdemarshaab 8 for adgang til Ellebækken.

  Lokalplan 2-46 (Den Hvide By) angiver private fællesveje og private fællesstier i området, som vist på bilag 1, som er kortbilag 3 fra lokalplanen.

  Ellebækken er et teknisk anlæg til regnvand, og KLAR Forsyning har godkendt de matrikulære ændringer og dermed også den ændrede adgang til bækken.

  Med det nye udlæg, som ses på bilag 2, bliver der i fremtiden ændrede adgangsforhold til Ellebækken. Fremover skal trafik til åen foregå ad en privat fællesvej i stedet for i eget tracé, som angivet i lokalplanen. Forvaltningen vurderer dog, at stiens rekreative funktion er begrænset, og at den begrænsede fodgængertrafik til Ellebækken kan foregå trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at udlæg til privat fællessti kan foretages, da udlægget ikke ændrer væsentligt på adgangsforhold til bækken. Det udlæg, der slettes, og det nye udlæg ses på bilag 3, og ledninger, i det udlæg der slettes, bliver deklareret på matriklen.

  Økonomi
  Nedlæggelse af udlæg og nyt udlæg til den private fællessti har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen afholdes af grundejer.
  Kommunikation
  Teknik- og Miljøforvaltningen offentliggør udlægget på kommunens hjemmeside og til direkte berørte grundejere efter reglerne i Privatvejsloven § 73, og fastsætter en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.
  Bilag

  Til toppen


  124.   Orientering fra formanden  Til toppen


  125.   Orientering fra forvaltningen  Til toppen


  126.   Eventuelt  Til toppen


  127.   Status på budgetanalyser 2021-24 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område (Lukket punkt)  Til toppen


  128.   Forlængelse af lejekontrakt (Lukket punkt)  Til toppen


  129.   Tilbudsevaluering af boliger (Lukket punkt)  Til toppen


  130.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)  Til toppen


  131.   Status på overdragelse af anlægsprojekter 2020 (Lukket punkt)  Til toppen


  132.   Oplæg (Lukket punkt)  Til toppen


  133.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 07.05.21