Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 02.06.2022 kl. 18:00 i Byrådsstuen Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)


87.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Bent Sten Andersen (O) var fraværende under pkt. 94, 96-98, 100, 102-103.


Til toppen


88.   Busanalyse – orientering om proces og tidsplan


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter indholdet i tidsplanen for busanalysen – særligt omfattende tidspunktet for beslutning af ændringer i bustrafikken.

 1. Godkende tidsplanen - uændret trafikbestilling til efteråret 2022
 2. Godkende alternativ tidsplan - afgive en trafikbestilling til Movia i efteråret 2022 
Baggrund og vurdering

Ved budgetforhandlingerne i 2021 blev det politisk besluttet, at der skal laves en busanalyse af kommunens buslinjer med henblik på at optimere og effektivisere busdriften. Dette skal foregå i tæt samarbejde med kommunens borgere, så der sikres en bred forankring og forståelse for den overordnede busplanlægning. Busanalysearbejdet opstartes denne sommer og forventes færdig sommeren 2023.

Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til en tidsplan for busanalysen fremgår af bilag 1.  

Busanalysen deles op i tre faser:

 • Transportvaneundersøgelse og analyse
 • Borgerinddragelse 
 • Økonomi og anbefaling.

I den første fase er målet at undersøge transportvanerne for kommunens borgere. Outputtet af undersøgelsen skal give en indikation af borgernes transportbehov og transportvalg, samt kortlægge rejsemønstre. 

Borgerinddragelsen skal foregå ved en eller flere workshops, hvor borgerne har mulighed for at udpege de primære rejsemål, nuværende udfordringer, manglende forbindelser og manglende afgange.

I sidste fase vælges de forslag og løsninger, der skal arbejdes videre med. Der laves økonomiske estimater og anbefalinger til de valgte forslag, som sidenhen skal benyttes i den politiske beslutningsproces.

Scenarie 1

Da busøkonomi er forbundet med store usikkerheder, så er der behov for at sikre timing i tidsplanen, så der ikke opstår uhensigtsmæssigheder i planlægningen. På kort sigt er der brug for ro i planlægningen, da det vil være med til at eliminere usikkerhed i økonomioverslagene og analysearbejdet. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der bestilles uændret busdrift til trafikbestillingen i efteråret. På den måde foregriber udvalget ikke det arbejde og de konklusioner, som busanalysen har til formål at afdække.

Eksempelvis er Køge Kommune i gang med at udbyde ca. 90% af kommunens busdrift i udbud A21. Her vil der være fornuftigt at kende økonomien for det nye udbud (får en forhåndsindikation i august 2022), før der træffes politisk beslutning om en ny økonomisk ramme for busdriften i Køge Kommune. Samtidig kan store ændringer i busdriften frem mod ny kontraktstart resultere i store bodsbetalinger til busoperatøren.

Det er vigtigt, at der ikke bliver lavet ændringer i busnettet for ofte. Buskunderne skal vænne sig til de nye måder at rejse på. Det kræver ofte 1,5 år fra omlægning er implementeret til, at der kan drages fornuftige konklusioner. Effekterne af omlægningen i Køge Nord/Vest sommeren 2021 er derfor fortsat ukendte.

Scenarie 2

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker at finde besparelser på busdriften allerede fra sommeren 2023, så skal det besluttes ved trafikbestillingen til Movia i efteråret 2022. Forvaltningen vil da udarbejde et sparekatalog frem mod trafikbestillingen. Sparekataloget kan dog kun rumme tiltag, som omfatter kommuneinterne linjer (101A, 103, 241, 242, 243, 244 og 245R), da ændringer på de øvrige linjer kræver en tværkommunal beslutning, hvilket der ikke er tid nok til i beslutningsprocessen. En hurtig besparelse vil samtidig gå ud over den langsigtede planlægning, som tidsplanen lægger op til.     

Økonomi

Rullebudget

Vedlagt er to versioner af rullebudgettet, se bilag 2 og 3. I det ene er indlagt en usikkerhed omkring COVID19 og manglende passagerindtægter som følge heraf.

Med usikkerhed: Hvis der forsat mangler passagerer i den kollektiv trafik ud i årene, så vil der i 2023 (akkumuleret af 2020, 2021, 2022 og 2023), 2024 og 2025 mangle henholdsvis 3,88 mio. kr., 1,7 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

Uden usikkerhed: Hvis usikkerheden ikke medregnes, så vil der ud i årene i 2023 (akkumuleret af 2020, 2021, 2022 og 2023), 2024 og 2025 mangle henholdsvis 0,10 mio. kr., 0,65 mio. kr. og 0,65 mio. kr. 

Busanalysen

Der forventes en udgift på 100.000 kr. til udarbejdelse af en transportvaneundersøgelse samt databehandling, samt 50.000 kr. til afvikling af borgermøder. Alle udgifter afholdes i eksisterende busbudget. 

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ikke godkendt.


Bilag

Til toppen


89.   BRT inspirerende tiltag – puljeansøgning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om puljeansøgning til BRT inspirerende tiltag til efterretning. 

Baggrund og vurdering

Som del af infrastrukturplan 2035 administrerer Trafikstyrelsen en pulje, der har til formål at sikre bedre busfremkommelighed i hele landet. Der er afsat 100 mio. kr. med to ansøgningsrunder i 2022 og 2023. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger til puljen er den 1. september 2022 og den 1. september 2023. Køge Kommune har mulighed for at ansøge om statslig medfinansiering på op til 50 pct.

På Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 3. februar 2022 blev udvalget præsenteret for resultaterne af projektet ”BRT i Køge” (pkt. 31 - BRT i Køge – Mulighedsstudie).

Mulighedsstudiet er et visionskatalog med et samlet forslag til BRT-inspirerede løsninger i en valgt buskorridor. Buskorridoren følger ruten for linje 101A på strækningen mellem Køge Gymnasium og Ølby station, hvor buslinjerne 245R, 260R, 103, 102A og 101A kører i større eller mindre grad.

Langs den udvalgte korridor er der peget på 12 steder/strækninger, hvor der er givet konkrete forslag til, hvordan busfremkommeligheden kan forbedres, og hvordan arealerne bør indrettes på ny.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om medfinansiering til følgende BRT-inspirerede tiltag fra mulighedsstudiet:

 • Nørre Boulevard: Stoppestedsparet Møllebo Omsorgscenter samles og etableres som fremrykkede stop. Stoppestedsparet Græsmarksvej ved Ringvejen nedlægges (når nyt stoppested ved Køge Idrætspark er etableret).
 • Køge Idrætspark: Stoppested i nordgående retning flyttes og etableres over for eksisterende stoppested i sammenhæng med, at nyt firbenede kryds etableres.
 • Busprioritering i signalanlæg generelt som foreslået i mulighedsstudiet, Ringstedvej, Stensbjergvej (ved Norsvej, sydlig og nordlig vejadgang til Universitetshospitalet, Lykkebækvej, Karlemosevej).

De foreslåede tiltag i mulighedsstudiet er kun behandlet på principskitseniveau og skal derfor undersøges nærmere og detailprojekteres i en eventuel næste fase.

Økonomi

Sagen har på sit nuværende stadie ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Ansøgningsmaterialet gøres betinget af at pengene bliver fundet ved budgetforhandlingerne. Hvis Trafikstyrelsen giver tilskud, vil sagen blive bragt frem til politisk beslutning og vil efterfølgende blive indarbejdet i budgettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende kigge på muligheden for at indarbejde tiltagene i øvrige anlægsprojekter.

Anlægsøkonomi:

Den samlede anlægsøkonomi løber op i cirka 0,8 mio. kr. for de fremrykkede og nedlagte stoppesteder på Nørre Boulevard og ca. 1,8 mio. kr. for det nye stoppested og stoppestedsudstyr ved Køge Idrætspark (ekspropriation er ikke medregnet). Sidstnævnte skal sammentænkes med allerede eksisterende projekt for ombygning af krydset.

Busprioritering i signalkryds:

Udgiften til etablering af busprioritering i signalkryds afhænger af de eksisterende forhold. Prisen på et nyt styrerapparat, hvor busprioritering kan installeres som en softwareopgradering, er ca. 200.000 - 250.000 kr. Hvis der ikke skal foretages vejgeometriske ændringer med mere, og styreapparater ikke skal udskiftes, vil prisen for etablering være ca. 100.000 - 150.000 kr. per styk.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


90.   Regulativ for strandpleje i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. godkender foreløbigt opdateret regulativ for strandpleje på Nordstranden og Søndre Strand.
 2. drøfter den fremtidige håndtering af de kommunale strande i Køge.
 3. godkender, at forvaltningen indenfor eksisterende ramme eksperimenterer med at finde den bedst mulige løsning til håndtering af tang og fedtemøg på strandene. 
Baggrund og vurdering

Køge Kommune står for driften af de to kommunale strande i Køge: Nordstranden og Søndre Strand. Driften af strandene sker på baggrund af et strandregulativ, som senest er godkendt i 2016. Strandregulativet beskriver de nødvendige tiltag, Teknik- og Miljøforvaltningen skal foretage i driften af de to kommunale strande i perioden fra 1. maj til 30. september. Herunder håndtering af badebroer, tilsyn, strandrensning m.v.

I februar 2021, modtog forvaltningen en skrivelse fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen vedrørende håndtering af tang og ålegræs på strande. Her blev det præciseret, at udgangspunktet for håndteringen er, at tang og ålegræs ikke må graves ned på bagstranden, som det tidligere har været gjort i flere kommuner. Dertil gjorde skrivelsen opmærksom på, at hvis man samler tang og ålegræs sammen i bunker på stranden, for enten at køre det væk eller skubbe det ud i havet igen, skal dette ske inden for 24 timer. Hvis det ligger der længere end de 24 timer, betragtes det som en dispensationskrævende tilstandsændring.

Skrivelsen betyder, at det nu ikke længere er tilladt for kommuner at samle og bunke det opskyllede organiske materiale og placere det på bagstranden til formuldning. En proces som tidligere har været brugt i Køge Kommune.

Derfor har forvaltningen set ind i en omfordeling af de midler, der er sat af til håndteringen af strandene. Hvor der tidligere har været et stort fokus på den tørre del af strandene, prioriterer forvaltningen nu i højere grad at håndtere det organiske materiale i den våde del af stranden. Forvaltningen oplever tillige, at der fra borgernes side er et stigende ønske om mindskning af de lugtgener, der kommer fra rådden tang og fedtemøg.

På den tørre del af stranden benyttes en agerslæb efter behov for både at undgå unødig vækst samt for at give stranden et pænt udtryk. 

Forvaltningen benytter sig i den våde del af stranden af en teknik, hvor man ved fralandsvind skubber det organiske materiale tilbage ud i havet. Herved undgår man både at belaste miljø, men også Køge Kommunes økonomi ved at skulle håndtere det opskyllede organiske materiale af flere omgange og efterfølgende køre det til deponi. Ved at skubbe det organiske materiale tilbage ud i havet, forsøger man at holde tangen "i live", så lugtgenerne minimeres. 

Indenfor de eksisterende rammer forsøger forvaltningen løbende at eksperimentere med forskellige metoder til håndtering af tang og fedtemøg. Forvaltningen foretager ved sæsonafslutningen i september 2022 en evaluering af processen. 

Regulativet for strandpleje i Køge Kommune er derfor tilrettet med præciseringer og beskrivelser af den nuværende fremgangsmåde.

Nyt regulativ for strandpleje i Køge Kommune er vedhæftet som bilag 1. 

Økonomi

Forvaltningens budget for håndtering af de kommunale strande og tilstødende arealer er i 2022 på 1,120 mio. kr.

Økonomien går bl.a. til håndtering af badebroer, rengøring og leje af toiletter, affaldsindsamling, håndtering af tang og fedtemøg samt drift af Strandeng, Sydmolen og Cirkuspladsen mm.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2. Drøftet

Ad. 3: Godkendt


Herunder ønsker udvalget at undersøge mulighederne for oprettelse af et strandrenselaug.
Bilag

Til toppen


91.   Hundegård i Ejby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter muligt anlæg og placering af hundegård i Ejby.

Baggrund og vurdering

Medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget har udtrykt ønske om anlæg af hundegård i Ejby. Spørgsmålet har været drøftet på Ejby Borgerforenings generalforsamling den 3. marts 2022.

Forvaltningen kan pege på tre mulige placeringer:

 1. I skovlomme i sydøstlige hjørne af Ejby Stadion, eller
 2. i birkelund på Dalbyvej, mellem Ejby Kirke og Kastaniehusene, eller
 3. på mark ved Ejby Mose, syd for Præstemarksvej 16 (spejderhytten).

(Ejby Menighedsråd har oplyst, at man ikke ønsker hundegård på kirkens skovarealer.)

Se bilag 1 for nærmere placering.

Der er vist et areal på cirka 50x25 m. Inden opsætning af hegn og låger skal der ved a) og b) foretages fældning/knusning til hegnstracé samt mindre rydning af træer og anden bevoksning til stier og opholdsplads. Ved c) skal der ikke ryddes, men det vil være hensigtsmæssigt at anlægge f.eks. tre grusparkeringspladser mellem vej og indhegning for ikke at overbelaste spejderhyttens parkeringsplads.

Ved b) skal der søges dispensation fra Skovloven i forhold til bestemmelser om fredskov. I givet fald forventes det at være ukompliceret at få en sådan dispensation. Jævnfør lokalplan nr. 133 Ejby er den vestlige del af birkelunden dog udlagt til kirkelige formål. En hundegård her skal derfor placeres mod øst i birkelunden.

Nævnte placeringer vurderes til at have en rimelig afstand til boliger, 20-40 meter. Køge Kommune har hundegårde i bl.a. Ølby, Boholte, Hastrup, Herfølge, Borup og Køge Nord. Disse hundegårde ligger også med 20-40 meter afstand til beboelse. Der kommer generelt ingen klager over støj fra de eksisterende hundegårde.

Ved Ejby Stadion er der parkeringsmulighed ved stadion og ved skolen. Ved Dalbyvej ved Dalbyvej/Bispevænget. Og ved Ejby Mose ved spejderhytten (der kan eventuelt også anlægges tre grusparkeringspladser ved en ny hundegård).

Ved tidligere anlæg af hundegårde er nærmeste naboer og eventuel borgerforening forinden blevet orienteret.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af sagen inddrages Ejby Borgerforening.

I kommunale hundegårde på offentligt areal gælder såvel Hundeloven som Politiets Ordensreglement. Hundeloven foreskriver, at ejeren til hver en tid skal have styr på sin hund. Overtrædelse er en politisag, i lighed med offentlig uorden. Personskader påført af hund eller skader på andres hunde, opstået i en kommunal hundegård hører under nævnte lovgivning.

Økonomi

Udgift til anlæg af hundegård i Ejby vil beløbe sig til 60-70.000 kr. afhængig af placering. Hvis der skal inkluderes grusparkering, vil udgiften være ca. 70-80.000 kr.

Der er ikke afsat midler til anlægsprojektet i det nuværende budget.

Der vil desuden være en ekstra årlig driftsudgift på ca. 10.000 kr.

Beslutning

Udvalget godkender etableringen af en hundegård nær spejderhytten (model c.) og opfordrer private aktører om at finde en selvfinansieret løsning.

 


Bilag

Til toppen


92.   2. Økonomiske budgetredegørelse 2022 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. 2. økonomiske redegørelse 2022,
 2. en budgetneutral omplacering af -901.500 kr. af løn for Ejendomschef fra TEU til ØU-TMF,
 3. en budgetneutral omplacering af -812.500 kr. for energispareprojekter fra TEU til kassen,
 4. en budgetneutral omplacering af 553.000 kr. til drift af udslusningsboliger på Møllemarksvej 4, Borup, til TEU fra Velfærdsforvaltningen,
 5. en bevilling på 550.000 kr. til Parkvej - vedligehold/renovering af fællesvej af vej til TEU fra kassen,
 6. en budgetneutral omplacering af -89.302 kr. fra TEU til IT-afdelingen under Økonomiudvalget til finansiering af Koncern netværk,
 7. en bevilling til afledt drift fra aflyste anlæg på -256.000 kr. fra TEU til kassen.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en økonomisk redegørelse til Teknik-og Ejendomsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder indenfor underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalget.

Nedenfor er Teknik-og Ejendomsvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområdet omfatter opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker, parkering, betalingsparkering i Køge midtby, busdrift og diverse indtægter fra Torvet, stadepladser og andre kommercielle arrangementer.
 2. Indkomstoverførsler
  1. Aktivitetsområde omfatter aktiviteter i forlængelse af serviceområdet, herunder budgettet for drift og vedligehold af Centret for Dansk og Integration og Projektcentret Køge Bugt.
 3. Andet
  1. Aktivitetsområde indeholder budgettet til kommunens ældreboliger.

Bevillingskategori - Anlæg

Udvalget er opfølgningsansvarligt for anlægsprojekter på det skattefinansierede område, herunder for Dagtilbud ved Ravnsborghallen, samt for Vedligehold, Ældreboliger incl. servicearealer og Byggemodning til erhvervs- og boligformål.

Det Skattefinansierede område

Vejområdet m.m.
Budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. men da priserne på asfalt og kørebaneafmærkning er steget med min. 20 %, vil det betyde færre kvm2 nye slidlag.

Busdrift, Movia

Busdrift, Movia er under stærkt pres i år og fremadrettet. Der forventes et underskud på 0,5 mio. kr. grundet merforbrug på den ordinære busdrift på baggrund af vigende passagerindtægter på grund af eftervirkningerne af COVID19.

Herudover vil underskuddet muligvis forværres af, at der muligvis ikke sker Corona-kompensation for ca. 2 mio. kr., hvilket betyder et samlet underskud på 2 mio. kr. ved årets udgang.

Parkeringsområderne, Parkering og betalingsparkering.

Budgettet forventes overholdt.

Torve og udeservering

Budgettet forventes overholdt.

Ejendommens drift

Omplacering af løn for Ejendomschef - budgetneutral omplacering

Budgettet til Ejendomschefens løn, kursusbudget mv., er placeret under TEU, Ejendommens drift. Budgettet søges omplaceret til ØU-TMF, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens lønbudget til administrative medarbejdere mv. er placeret.

Der søges omplaceres -901.500 kr. fra TEU til ØU-TMF i 2022 og ud i årene. Omplaceringen er budgetneutral og søges også i Budget 2023-26.

Omplacering af besparelse fra energispareprojekter - kasseoverførelse

Der søges omplaceret -812.500 kr. fra TEU til kassen i besparelser fra energispareprojekter gennemført for bevillinger afholdt i 2020 og 2021.

Drift af udslusningsboliger på Møllemarksvej 4, Borup - budgetneutral omplacering

I 2021 hjemtog Køge Kommune nogle borgere, der har boet på institutioner i andre kommuner. De er nu bosiddende på Møllevej 4 (tidligere Borup Plejehjem), og der overføres en bevilling til TEU fra Velfærdsforvaltningen til at drifte de 15 boliger. Der omplaceres 553.000 kr. til TEU fra Velfærdsforvaltningen. Budgetomplaceringen søges også i forbindelse med Budget 2023-26.

Parkvej - vedligehold/renovering af fællesvej - kassefinansiering

Ejendommene Parkvej 120-126 blev købt med henblik på at ombygge og renovere dem til brug for daginstitution ved KB 23. oktober 2018 og 27. august 2019.

I forbindelse med den købsaftale som Køge Kommune indgik med Køge almennyttige Boligselskab (c/o Dansk Almennyttigt Boligselskab, DAB) skulle der lægges en ny asfaltbelægning på hele Parkvej, når der opstod et behov for renovering. Der har vist sig et renoveringsbehov i indeværende år i størrelsesordenen  1,1 mio. kr., som Køge Kommune i henhold til den oprindelige kontrakt skal betale halvdelen af, svarende til 550.000 kr.

Alle områder

IT koncern - budgetneutral omplacering

Der søges en omplacering fra TEU til IT-afdelingen under Økonomiudvalget på -89.302 kr. med henblik på at finansiere Koncern netværk.

Afledt drift fra aflyste anlæg - kasseoverførelse

Der søges en budgetneutral omplacering af afledt drift fra aflyste anlæg på -256.000 kr. fra TEU til kassen. Der søges også afledt drift for aflyste anlæg i forbindelse med Budget 2023-26.

El, vand, varme, gas, drivmidler mv.

På baggrund af de stigende priser på forsyningsområdet i 2021, som muligvis fortsætter i 2022, er der usikkerhed om, hvorvidt budgettet bliver overholdt i 2022.

Prisstigningerne på el-, vand-, varme, gas drivmidler til køretøjer har indflydelse på driftsbudgetterne til vejlys, trafiksignaler, kommunens ejendomme, køretøjer mv.

Udviklingen i forsyningspriserne følges tæt frem mod den 3. økonomiske redegørelse 2022.

Flygtninge

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred kam for Køge Kommune, men det er dog stadig for tidligt at sætte tal på udgifterne.

Udgifter til flygtninge indgår derfor ikke i ovenstående opfølgning.

Regeringen har desuden lovet, at flygtninge-udgifterne for 2022 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2023, hvor meromkostningerne forventes dækket.

COVID19 i 2022
TMF Rengøring har i første kvartal af indeværende år afholdt 700.100 kr. i COVID19-udgifter. Udviklingen i udgiftsforbruget følges frem mod den 3. økonomiske redegørelse 2022.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning

Ad. 1.-7: Godkendt

Bilag

Til toppen


93.   Anlægsregnskaber 2022 - 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 4 anlægsregnskaber på 20,6 mio. kr., forbruget på 20,5 mio. kr. og mindreforbruget på 0,08 mio. kr.

Infrastruktur
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Kunststofbane i Ejby

6.617.000

6.617.000

6.617.134

134

Udskift kunstbane Køge stadion, gl. bane

2.949.000

2.949.000

2.942.895

-6.105

I alt

9.566.000

9.566.000

9.560.029

-5.971

Ejendomme

Kommunens ejendomme

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Ombygning ved salg af ejendomme

8.000.000

8.000.000

7.987.043

-12.956

Ombygning Nørremarken

3.051.000

 3.051.000

2.993.316

-57.684

I alt

11.051.000

11.051.000

10.980.359

-70.640

 

Økonomiafdelingen har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.
Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Til toppen


94.   Køge Svømmeland og Herfølge Svømmehal - tilpasning af serviceniveau


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender

 1. melding om afslag til KSK Facility ApS på deres begæring om økonomisk støtte til forbrugsafgifter for 2021 og 2022.
 2. at der arbejdes videre med følgende tiltag for at nedbringe udgifter til forbrugsafgifter i Køge Svømmeland:
  1. Justering af svømmehallens komforttemperatur hurtigst muligt
  2. Nedbringe åbningstiden af saunaerne hurtigst muligt
  3. Vurdere om entreindtægterne skal justeres for budget 2023-26.
 3. at samme forslag til tiltag fremsendes til KSK Facility APS, vedr. Herfølge Svømmehal, i afslagsbrevet fra ad. 1.
Baggrund og vurdering

KSK Facility ApS, som driver Herfølge Svømmehal, har ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen om hjælp til dækning af merudgifter til de stigende energipriser.

I bilag 1 Ansøgning har KSK Facility ApS beregnet, at merudgiften i 2021 og 2022 tilsammen vil løbe op i 675.000 kr.

I bilag 2 Priser på el og gas, KSK, har KSK Facility ApS beregnet effekten på stigningen i el-og gaspriserne.

Forvaltningen har forholdt sig kritisk til ovenstående beregning og er enig i de beregninger, der er foretaget.

Forvaltningen har i deres budgetter ikke mulighed for at støtte med økonomisk bistand til KSK Facility ApS men kan se samme udfordringer i Køge Svømmeland, som drives af Køge Kommune.

Forvaltningen forventer en merudgift på ca. 300.000 kr. i forbrugsafgifter (primært el) for Køge Svømmeland i 2022. Køge Svømmeland har fjernvarme.

Derfor foreslår forvaltningen, at der kikkes ind i følgende punkter for at nedsætte udgifterne i begge svømmehaller:

 1. Justering af svømmehallernes komforttemperaturer hurtigst muligt og tilpasse dem løbende i forhold til de fremtidige energipriser.   
 2. Nedbringe åbningstiden af de tre saunaer i Køge Svømmeland (der er to saunaer i Herfølge Svømmehal) i yderperioderne, hvor der ikke er så mange besøgende.
 3. Vurdere om entreindtægterne skal justeres for budget 2023-26.

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående prognose på merudgifter til forbrugsafgifter til Køge Svømmeland vurdere fordelingen mellem ad. 1 og ad. 2 i 2022 og alle tre forslag i 2023 og frem.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Ad. 1: Udsat jf. 2.

Ad. 2: a, b, c: Der indledes dialog med KSK Facility ApS om mulighederne for at nedbringe deres ansøgning om økonomisk støtte til forbrugsafgifter for 2021 og 2022 ved hjælp af de samme tiltag, som foreslås vedr. Køge Svømmeland

Ad. 3: Ikke godkendt. Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


95.   Status på anlægssager - juni 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Følgende større projekter er beskrevet i vedhæftede bilag:

 • Køge Idrætspark (KIP I)
 • Køge Idrætspark (KIP II)
 • Køge Idrætspark
 • Nyt signalanlæg på Ringvejen v. KIP
 • Ny Føllehavegård
 • Renovering af Vemmedrupskolen
 • Rehabiliteringscenter
 • 32 plejeboliger Køge Nord
 • Dagtilbud ved Ravnsborghallen
 • Køge Nord FC Omklædningsfaciliteter
 • Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
 • Ombygning af Beredskabsstation
 • Ombygning af Musikskolen
 • Opførelse af P-hus i Sdr. Havn med skaterfaciliteter i nederste etage
 • Opførelse af nyt dagtilbud på Ølsemaglevej 55
 • Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III 
 • Byudviklingsområdet i Køge Nord
 • Trafiksanering af Bjerggade
 • Ombygning af Niels Juelsgade
 • Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
 • Cykelsti langs Ølbyvej
 • Svansbjergvej - forsøg med lukning for biltrafik ved broen over banen
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


96.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • At der rejses en sag om kommunens generelle haltemperaturer.

 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


97.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Forundersøgelse af sydlig Ring 5.
Beslutning

Forvaltningen orienterede:

 • Status på sydlig ring 5 på gives mødet i august
 • Div. orienteringssager udsendt pr. mail.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


98.   Eventuelt


Beslutning

Niels Rolskov (Ø):

 • Foreslår at sag om interessevaretagelse på Hastrup Station rejses på et kommende møde.

Jonas B. Whitehorn (A) spurgte til:

 • Det længe ventede støjskærmsbesøg i Køge Nord, afvikles i august
 • Dialogen med Dansk Retursystem om evt. genåbning af pantstationen ved Ølby Centret 
 • Jørgen S. Petersen (C): Foreslår at sag om at inddrage Dyreskuepladsen til P-pladser rejses i Teknik- og Ejendomsudvalget i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for den Maritime Halvø,
 • Niels Rolskov (Ø) ønsker i samme forbindelse en dialog om generel oprydning på Køge Kysts arealer med henblik på at frigøre parkeringsareal.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


99.   Udbud af P-hus på Sdr. havn (Lukket punkt)Til toppen


100.   Underføringen (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


101.   Mobilitetsplan for Køge by (Lukket punkt)Til toppen


102.   Spareforslag (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


103.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


104.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.06.22