Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 11.04.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


43.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Flemming Christensen (C) deltog ikke i pkt. 45-58.
Torben Haack (F) deltog ikke i pkt. 56-58.

 


Til toppen


44.   Temamøde om hastighed


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager drøftelsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje. Der er mange forhold, der kan påvirke trafiksikkerheden og den oplevede utryghed, ikke mindst trafikanternes adfærd - herunder hastigheden.

Når bilisternes hastighed på en vej er høj (eller opleves som værende høj), kan det opleves utrygt. Dette kan resultere i, at især bløde trafikanter føler sig utrygge ved at færdes i trafikken.

For høj hastighed kan desuden resultere i øget antal trafikuheld på en strækning eller som en faktor i forhold til alvorligheden af uheldene.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager mange henvendelser om hastigheden på kommunens veje. Nogle steder er hastigheden generelt for høj i forhold til det tilladte, og andre steder opleves hastigheden som værende for høj, uden at det nødvendigvis afspejler sig i målingerne. Dette kan fx være på mindre landeveje, hvor den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t, men hvor man efter forholdene bør køre langsommere.

Borgerne ønsker ofte hastigheden skiltet ned (fx på landevejene). Det er en vurderingssag fra sted til sted, om der er behov for denne skiltning, eller om en skiltning vil have effekt eller skal suppleres med fysiske tiltag. Generelt skal bilisterne jo i følge færdselsloven køre efter forholdene, og hvis man skilter flere og flere strækninger med hastighedsbegrænsninger, risikerer man at udhule denne generelle regel i færdselsloven.

Selvom lokale hastighedsgrænser vurderes fra sted til sted, mener Teknik- og Miljøforvaltningen og politiet, at der er behov for en overordnet gennemgang af, om der er de rigtige hastighedsgrænser på kommunens veje. Denne gennemgang vil forvaltningen og politiet gerne udføre som et samarbejde med opstart i foråret 2019.

Det er vigtigt undervejs i processen at tage en diskussion af vigtigheden af, at færdselsloven følges, og at det dermed er op til bilisterne at køre efter forholdene, frem for at ende med at skilte flere og flere strækninger med en tilladt hastighed.

Som udgangspunkt vil arbejdet omfatte de primære og sekundære trafikveje, da det er her, der færdes flest bilister, og hvor der som regel er mulighed for at køre stærkest. Undervejs i arbejdet vil der bl.a. blive kigget på, om der er en vis ensartethed i typen af vej og eventuel skiltning af hastighed, således at det giver mening for bilisterne.

Midt- og Vestsjællands Politi vil deltage sammen med forvaltningen ved temamødet den 11. april.

Beslutning

Drøftet.

Sagen genoptages i august 2019.


Til toppen


45.   Mobile salgsvogne


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender 

 1. mobilt gadesalg i Køge Kommune,
 2. om udvalgte offentlige arealer skal benyttes til at opstille en mobil salgsvogn,
 3. vilkårene for mobilt gadesalg i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har de sidste par år fået en del henvendelser om at opsætte et mobilt gadesalg for at skabe mere liv forskellige steder i Køge Kommune. Køge Kommune udbygger også flere steder i de kommende år, herunder Køge Kyst og Køge Nord, hvor det ville være oplagt at stille disse mobile salgsvogne.

Som reglerne er nu, er der ikke offentlige arealer, som er udlagt til dette, og forvaltningen har derfor indtil nu afvist ansøgninger om mobilt gadesalg.

Forvaltningen foreslår, at der kommer en 2-årig forsøgsperiode med mobilt gadesalg fra ”kebab-vogne”, mindre salgscykler/vogne f.eks.  kaffeknallert, ladcykel, mobile isvogne osv. Et mobilt gadesalg optager ca. fra 2,5 til 10 m² vejareal.

Det mobile salgssted vil følge udeserveringssæsonerne (sommer og vinter) og følge priserne for udeservering i Køge bymidte. Pladserne vil blive annonceret op til hver sæson og tildeles efter de oplistede vilkår – se bilag 1

Ifølge "Næringsloven" § 3 må der kun sælges tobaksvarer, drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, mineralvand m.v. samt chokolade- og sukkervarer fra udsalgssteder, hvorfra der foregår salg mindst en gang om ugen i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder. Dette gælder dog ikke ved salg af disse varer i forbindelse med afholdelse af markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, torvehandel og lignende. Jf. § 28 i "Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v." vil tidspunktet for handlen være fra kl. 05:00 – 24:00.

Forvaltningen har udpeget nogle offentlige vejarealer, hvor det mobile gadesalg kan opstilles, således at det ikke blokerer tilgængeligheden på vejarealet og ikke virker dominerende i gadebilledet. Der er også taget højde for, at størrelsen på en food truck kan virke dominerende og dermed virke som en større konkurrence til cafeer i nærmiljøet.

Forvaltningen har været i dialog med Køge Kyst omkring mobilt gadesalg ved ”Udsigten”. Køge Kyst har takket ja til, at Køge Kommune administrerer mobilt gadesalg der, på lige vilkår med resten af kommunen, og så længe det er muligt for byggeprocesserne.

Kort over de forskellige forslags områder er vedhæftet som bilag 2. Her fremgår det også, hvilke vogne der findes egnet til opstilling på de enkelte arealer.

Økonomi

Hvis der ønskes salg fra mobile salgsvogne foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at dette sker mod en leje på 493 pr. m² pr. sæson, hvilket svarer til den takst, som er gældende for udeservering i Køge bymidte.

Der forventes derved en årlig indtægt på 85.685 kr. ved fuld booking. Indtægten modsvarer øgede udgifter til vedligeholdelse og renholdelse samt administration og tilsyn.

Kommunikation
Besluttes det, at der skal være en forsøgsperiode på to år, bliver det offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside og annonceres i de lokale medier.
Beslutning

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stillede forslag om yderligere pladser i Ølby centeret. Forslaget blev nedstemt med 4 stemmer.

For forvaltningens forslag stemte Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F).

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


46.   Udeservering i Lovparken


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager stilling til, om en del af Lovparken skal benyttes til udeservering.
Baggrund og vurdering

Restaurant Duevangs Deluxe, som har huse i Sct. Gertrudsstræde, har indsendt ønske om at inddrage et hjørne af Lovparken til udeservering ved siden af deres restaurant. Samtidig ønsker de at lave døre i væggen ud mod Lovparken for at lette serveringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen giver normalt tilladelse til udeservering efter vejloven. Denne kan ikke benyttes her, da Lovparken ikke er vejareal. Lovparken ejes af Køge Kommune, og derfor skal Teknik- og Ejendomsudvalget tage stilling til, hvorvidt Køge Kommunes grund skal benyttes til udeservering.

I overvejelserne skal der tages højde for, at det vil give mere støj for de omkringliggende huse og mere slid på området i Lovparken, derfor foreslår forvaltningen, at vilkårene fra det normale udeserveringsregulativ følges, og at der laves en aftale med restaurationen om vedligehold, hvis ovenstående godkendes.

Forvaltningen vurderer, at et udeserveringsområde bag ved træerne ikke vil genere den almindelige brug af parken – ej heller ved arrangementer. Se bilag. Restauranten skal dog acceptere de gener, der eventuelt vil forekomme ved arrangementer. Derudover er der i lokalplanen åbnet op for mulighed for restaurantvirksomhed på det ønskede område.

Der vil skulle fjernes et af æbletræsespaliererne og evt. flyttes en bænk, hvis der skal laves dør fra restauranten ud til Lovparken.

Økonomi
Jf. Køge Kommunes takstblad koster udeservering 493 kr. pr. m2. Der vil derfor være en lille merindtægt på udeserveringsområdet.
Kommunikation
Restaurant Duevang og de omkringliggende beboelser får direkte besked.
Beslutning
Udvalget godkendte ansøgningen.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


47.   Parkering på Hovedgaden ved Borup Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres

 1. tidsbegrænset parkering på 2 timer i hverdage kl. 7-18 og lørdag kl. 7-12 på en ca. 45 m. lang strækning på østsiden af Hovedgaden, og en ca. 10 m. lang strækning på vestsiden af Hovedgaden ved Borup Station,
 2. en spærreflade på den første del af indkørslen til stationsforpladsen, hvor der i dag er 30 min. parkering.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden december 2018 modtaget henvendelser fra borgere vedrørende parkering i både øst- og vestsiden af Hovedgaden ved Borup Station.

Borgerhenvendelserne knytter sig til manglende tidsbegrænset parkering til Lægehuset og butikkerne, da de fleste parkeringsplader i dag optages af pendlere, hvilket er uhensigtsmæssigt, da der samtidig er behov for parkering til Sundhedshuset og butikkerne. 

Derudover er der problemer ved indkørslen til stationsforpladsen, hvor der i dag er 30 min. parkering. Der bliver for snævert, hvis p-pladserne tættest på indkørslen er optaget. Dette kan medføre trafikfarlige situationer for bilister, der venter i kø for at komme ind til p-pladserne, hvis der også samtidig er bilister på Hovedgaden, der kører i sydgående retning.

Som følge af ovenstående indstiller forvaltningen at indføre tidsbegrænset parkering på 2 timer i hverdage kl. 7-18 og lørdag kl. 7-12 på en ca. 45 m. lang strækning på østsiden af Hovedgaden (den tidligere buslomme) og en ca. 10 m. lang strækning på vestsiden af Hovedgaden, jf. det vedlagte kortbilag 1. 

Endvidere indstiller forvaltningen, at der etableres en spærreflade på den første del af indkørslen til forpladsen, således at der bliver manøvreareal til bilister, der kører ind til forpladsen.

Den foreslåede skiltning skal godkendes af politiet.

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


48.   Status på anlægssager - april 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Byggeret 2 er i udbud med tilbudsfrist 5. april 2019, hvorefter mulig forhandlingsrunde kan indledes. Indstilling til kontrahering forventes forelagt til politisk godkendelse i juni 2019.

Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er myndighedspeojekt under udarbejdelse, og endelig aftale med investor på byggeret 1 forventes indgået i nærmeste fremtid.

Projekt for byggemodning er nært afsluttet og kan gå i udbud. Udledningstilladelse er udstedt, og aftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand forventes indgået i denne måned.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Entreprenøren er snart færdig med funderingen. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Udbud af totalrådgiverydelsen er annonceret 20. februar 2019. Der kom henvendelser fra 46 forskellige rådgivende firmaer. 20 firmaer ønsker at blive prækvalificeret til at afgive bud. Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres mundtligt om, hvilke fire firmaer, der er blevet prækvalificeret, på deres møde i april.

De fire firmaer afgiver tilbud i uge 23, og Teknik- og Ejendomsudvalget skal godkende vinderen af udbuddet på mødet den 6. juni 2019. 

Ombygning af Stensbjergvej
1-års mangelgennemgang er gennemført - udbedring igangsættes i nær fremtid. Endelig kontrol og efterfølgende overdragelse af signalanlæggene er aftalt at ske efter 2 ugers fejlfri drift og er berammet til at ske i uge 15. Hospitalsbyggeriet har i kort møde orienteret om byggeriets foreløbige planer til byggepladstrafikkens afvikling. I disse planer indgår anvendelse af nordligste adgangsvej ved Pærehaven for personbiler - idet egentlig byggetransport foregår ad byggepladsvej, som er tillsluttet Lykkebækvej.  

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder fortsat med aptering af stationsbroen. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden er P-pladserne færdiggjort, og anlægsarbejderne på Stationsforpladsen er godt på vej. Kys og Kør, taxa og superbusstoppesteder er etableret . På S-banesiden er etablering af støjvolden langs motorvejen snart etableret. Stationsområde øst er nu frigivet til Køge Kommune efter BDKs broarbejder, og der arbejdes på at færdiggøre mest muligt af anlægget inden åbningen den 31 maj. Der arbejdes på etablering af P-pladser og stationsforpladser. Området ved Kirstinedalsstien og Snogebækstien er fortsat ikke tilgængeligt på grund af BDKs adgang til stationsbroen. Det må fortsat forventes at dele af cykelparkeringer, offentlige toiletter og beplantninger først færdiggøres efter banens åbning.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt temamøde i Teknik- og Ejendomsudvalget i februar omkring Køge Kommunes trafikstøjsprojekt, og på hvilket stade projektet er. Den fremtidige proces blev taget til efterretning. Der har været afholdt informationsmøde for Langesvej, og der er oprettet en gruppe med 5 beboere, der indgår i det videre arbejde med projektet. 

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Arbejdet med udledningstilladelse pågår. 

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Størstedelen af byggemodningen er færdig. Der udføres asfaltslidlag og anlæg af grønne områder i april 2019. Grundene overtages af køberne den 1. maj 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Projektforslagsrapport, udarbejdet af projekterende rådgiver, er modtaget den 7. marts 2019, og granskning/kommentering af materialet pågår.  

Cykelsti Ejby imod Køge
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i sin afsluttende fase. Løsninger under bane- /motorvejsbro er fremlagt for henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet. Der har været afholdt møde med landsbylauget i Ll. Salby omkring cykelstiens tilslutning til byen.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag har været hovedforhandlet den 4.-6. februar 2019, og der er afsagt kendelse, som bygherrekonsortiet forholder sig til.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt er indledningsvist igangsat, og dialog pågår med KØS og Rehabiliteringscentret.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeriet blev indviet den 23. marts 2019.

Der er stadig mangler ved den udvendige belægning, samt græssåning. Ligeledes dukker der flere mindre fejl og mangler op, efter bygningen er taget i brug. Afhjælpning pågår

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Alkereden er færdig og afleveret, Tumlehuset er næsten færdig mangler kun lidt jordregulering, Basen er kommet godt i gang og forventes færdig medio oktober.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


49.   Beredskabsplan i forhold til stormflod


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer her et forslag til en beredskabsplan i forhold til at imødegå en stormflod fra Køge Bugt. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Miljøafdelingen og ETK. Undervejs er KLAR Forsyning og Østsjællands Beredskab (ØSB) blevet hørt. ETK har udarbejdet actioncards svarende til at gennemføre de foreslåede tiltag.

Beredskabsplanen er i øvrigt i overensstemmelse med kommunens overordnede beredskabsplan. ØSB har i deres høringssvar påpeget, at kommunen burde etablere to stabe - en til at stå for selve opgaveløsningen og derudover den overordnede krisestab. Forvaltningen deler ikke dette synspunkt og har gode erfaringer med en organisering, som den beskrevne med kun en samlet krisestab.   

Formålet med planen er at beskrive kommunens organisering samt danne rammen for prioritering af ressourcer samt den forebyggende og afværgende indsats før, under og efter en stormflod. Derudover skal den sikre den interne og eksterne kommunikation mellem myndigheder, borgere, virksomheder, politikere m.v. Planen beskriver, hvornår, hvordan og hvem der varsles i Køge Kommune. Der er en liste over de repræsentanter for afdelinger og organisationer, der indgår i en kommunal varslingsstab og en efterfølgende krisestab.

De fysiske tiltag i planen er opdelt efter højde af en varslet max. havvandsstand på mellem 1,4 - 2,0 meter. Den beskriver, hvor der bør udlægges watertubes, spærres vandløb m.v., samt hvor der kan etableres plads for udlevering af sandsække til borgerne. De fysiske tiltag er fastlagt ud fra højdemodel 2014 samt de høstede erfaringer fra stormfloden 4.-5. januar 2017. Efter den hændelse indkøbte kommunen en del materiel til at gennemføre egne tiltag. Det vil blive anvendt i første omgang. Men det vil være nødvendigt med assistance fra andre beredskaber, hvis havvandstanden kommer over 1,8 meter mod 2 meter.

Selvom der i planen foreslås eksakte tiltag i forhold til max. havvandsstand, lægges der op til, at de nødvendige tiltag på dagen vurderes nøje af krisestaben, fordi tiltag bl.a. bør tilpasses stormflodens varighed, vindtryk og vandtryk fra baglandet samt den kapacitet og de ressourcer, der er til rådighed internt og eksternt.

Det foreslås, at planen bliver opdateret 1 gang årligt, da den bl.a. bør tilpasses udviklingen i forhold til ændringer i terrænet, forsyningens arbejde med at montere modtryksventiler i deres udløbsledninger samt organisatoriske ændringer.  

Arbejdet med planen startede i 2016 med en arbejdsgruppe bestående af teknikere fra ØSB, kommunerne samt de to forsyningsselskaber, KLAR Forsyning og FORS A/S, der dækker Østsjællands beredskab's område. Arbejdsgruppen kom i stand på initiativ af Køge Kommune. Baggrund er, at en stormflod vil kunne skade værdier i flere kommuner samtidig, og vores beredskabsplaner derfor som udgangspunkt skulle være sammenlignelige. Derved er det muligt at prioritere regionale og nationale ressourcer mellem kommunerne. Arbejdet sluttede i sommeren 2017 med, at ØSB sendte en skabelon til en beredskabsplan til kommunerne, og den har dannet grundlag for planen.   

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


50.   Teknisk opfyldning på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. udvalget godkender, at der sker en yderligere opfyldning på Køge Marina, nærmere bestemt på området syd for Køge Marina med henblik på en sikring af området forud for en fremtidig klimasikring

Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at

2.      orienteringen om Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af yderligere opfyldning på området syd          for Køge Marina med henblik på en sikring af området forud for en fremtidig klimasikring tages til               efterretning.Kultur- og Idrætsudvalget 01-04-2019
Ad 1. Godkendt.
Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med fremtidig klimasikring har forvaltningen undersøgt mulighederne for yderligere opfyldning på Køge Marina i samarbejde med Køge Jorddepot.

En "teknisk opfyldning" skal ske med henblik på fremtidig klimasikring af Køge Marina, som også indebærer klimasikring af den centrale, bebyggede del af Køge Marina, evt. med en mur- og/eller port-løsning. Den egentlige klimasikring af Køge Marina planlægges til at finde sted indenfor to-fire år.

Den tekniske opfyldning sker væsentligst ved opfyldning med ren jord til minimum kote 3,00.

Forventet rækkefølge af opfyldningerne på Køge Marina (jf. kortbilag):

 • Rødfyrsmolen (rød),
 • Vold på tværs ved gamle rødfyrsmole (orange),
 • Gl. KARA-grund i nord (grøn),
 • Område/opfyldning nord for grusparkering (blå),
 • Bådoplag syd for grusparkering (gul).

I forbindelse med opfyldningen på Køge Marina forventes etableret en række støtteanlæg og adgangsveje, herunder

 • Adgangsvej til rødfyrsmole,
 • Trafiksikring af nordlige adgang fra Værftsvej til Nordstranden,
 • Hævning af stensætninger mod vandet,
 • Anlæg af maskin-/arbejdspladser.

Herudover vil der eventuelt ske yderligere tiltag med henblik på at sikre øvrige trafikanter og brugere i områderne under arbejdets udførelse.

Processen for opfyldningen på Køge Marina foreslås tilrettelagt i to faser, henholdsvis 1. Rødfyrsmolen og tværgående vold og 2. Øvrig opfyldning på Køge Marina.

Proces for 1. Rødfyrsmolen og tværgående vold:

 • April 2019: Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at der skal ske en yderligere opfyldning på Rødfyrsmolen, og at der etableres en tværgående vold med henblik på at sikre områderne forud for en fremtidig klimasikring. Vedlagte terrænplan beskriver projektet,
 • Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres om Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning,
 • Maj-juni 2019: Rødfyrsmolen er ikke omfattet af lokalplanlægning og ligger i landzone. Der skal derfor i forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse opnås landzonetilladelse til opfyldning. Kompetencen til behandling af landzonesager ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen,
 • August 2019: På baggrund af det godkendte projekt/landzonetilladelsen påbegynder Køge Jorddepot etableringen af adgangs-/arbejdsvej til rødfyrsmolen,
 • September-november 2019: Køge Jorddepot gennemfører teknisk opfyldning af rødfyrsmolen og etablerer tværgående vold.

2. Øvrige opfyldning på Køge Marina:
Processen for den videre opfyldning vil blive foreslået på næste møde i Marinaudvalget med henblik på, at anden fase kan igangsættes efter sommeren 2019. Herunder beskrives såvel den politiske proces som de plantekniske forudsætninger og tidsplanlægningen for den praktiske gennemførelse af arbejdet.

  Det prioriteres, at opfyldningen sker i en rækkefølge og på tidspunkter, hvor den vil være til mindst mulig gene for marinaens forskellige brugere.

  Marinaudvalget anbefalede den 27. februar 2019 ovennævnte rammer for yderligere opfyldning på Køge Marina over for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi
  Opfyldningen forventes at være omkostningsneutral for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Flemming Christensen (C)
  Bilag

  Til toppen


  51.   Orientering fra formanden


  Indstilling
  • Afholdt møde om anvendelse af Herfølge Stadion,
  • Afholdt møde om udeservering på Køge Havn,
  • Status for Movia's udskiftning af køreplanstavler,
  • Svar på henvendelse om trafik ved Ølby,
  • Afholdt møde om busbetjening i Herfølge,
  • Status om ensretningen af Strandpromenaden,
  • Svar fra Transportministeren efter udvalgets foretræde i Folketinget om broen ved Køge Nord Station.
  Beslutning
  • En ETK-medarbejder-elev har vundet DM i Skills.

  Taget til efterretning.

  Fraværende
  Flemming Christensen (C)

  Til toppen


  52.   Orientering fra forvaltningen


  Indstilling
  • Anvendelse af Borup tidligere plejehjem til midlertidigt formål,
  • Status for solceller på kommunale bygninger,
  • Strategi for anvendelse af rent jord til støjvolde mv.
  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Fraværende
  Flemming Christensen (C)

  Til toppen


  53.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Flemming Christensen (C)

  Til toppen


  54.   Orientering om budgetanalyser for 2020-23 (Lukket punkt)


  Fraværende
  Flemming Christensen (C)

  Til toppen


  55.   EU-udbud (Lukket punkt)


  Fraværende
  Flemming Christensen (C)

  Til toppen


  56.   Orientering om skitseprojekt


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

  1. principperne i skitseprojektet for stræder og slipper godkendes,
  2. forvaltningen bemyndiges til afklare en række forhold i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet.
  Baggrund og vurdering

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. august 2016 (sag 147) et myndighedsprojekt for stræder og slipper, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen, efter afklaring af en række tekniske forhold, udarbejdede den endelige myndighedsgodkendelse af projektet. I forbindelse med myndighedsbehandlingen og den efterfølgende udførelsesperiode viste der sig en række problemstillinger omkring belægningen og dennes holdbarhed, som medførte, at kommunen trak godkendelsen tilbage med et krav om, at der skulle udføres en belægning, som kunne holde til det forventede brug, herunder varelevering og kørsel med renovationskøretøjer. TK Development valgte på det tidspunkt at fortsætte arbejdet, for at belægningerne var klar til åbning af butikkerne i Rådhusstrædet.

  Efterfølgende har der været forhandlinger mellem Køge Kyst, TK Development og forvaltningen for at finde en løsning på problemerne med belægningerne i stationsområdet, og i den forbindelse blev det aftalt, at landskabsarkitekten, Kristine Jensens Tegnestue, skulle gentænke designet med forudsætning, at vejkassen udskiftes de steder, den ikke er udført rigtigt.  

  Forvaltningen har nu modtaget et nyt skitseprojekt for stræder og slipper, som skal erstatte det allerede udførte. Det nye skitseprojekt adskiller sig fra det tidligere godkendte projekt ved, at der er valgt en belægning af forholdsvis små formater, som imødekommer kravene omkring holdbarhed, og som samtidig giver et flot og sammenhængende belægning i høj kvalitet. Projektbeskrivelse med referencefotos er vedlagt som bilag.

  Det gennemgående hovedstrøg, Rådhusstræde, udføres med en granitbelægning af brosten med forskellige overflader, som tilfører variation og spil i overfladen. I  de primære gangarealer samt ved indgangene til butikkerne er brostenenes overflade jetbrændte, hvilket giver en jævn og komfortabel overflade, mens der langs bygningerne lægges slidte brosten, som fremstår med en mere ru og ujævn overflade. I den nordlige ende af Rådhusstræde, hvor trafikbelastningen er stor på grund af vareleveringen til dagligvarebutikkerne, udlægges en del af Rådhusstræde i asfalt, suppleret med et bånd af brosten i den ene side af vejen og med en ramme af brosten. De tværgående slipper belægges med chaussesten, og et enkelt sted, ved rådhusets varelevering, anvendes asfalt.

  Rådhusstrædes brostensbelægning trækkes rundt om Stationspladsen, hvorved pladsens sammenhæng med Rådhusstræde underbygges. Den centrale del af pladsen udgøres af et ensartet flisebelagt felt, som herved fremstår som et selvstændigt byrum. Det flisebelagte felt udføres primært i beton - store formater i kanten og ved inventar, mindre formater på feltets centrale dele. Der tænkes indarbejdet granitfliser for at opnå en mere levende og spændende overflade. Springvandet placeres på torvets sydlige del, lige øst for Rådhusstræde.

  Alle belægninger er beskrevet som lyse materialer, og i det videre arbejde fastlægges materialernes farver, toner og kvalitet endeligt. Inventar, belysning og beplantning udføres som i det oprindelige projekt, og det allerede opsatte inventar genbruges. Den endelige placering fastlægges i den videre proces. 

  Forvaltningen vurderer, at det fremsendte skitseprojekt i høj grad lever op til den forventede kvalitet - både design og materialevalg. I forbindelse med den videre konkretisering og projektering er der enkelte forhold, som kræver nærmere afklaring, inden projektet endeligt kan godkendes. Disse forhold er listet op nedenfor og er bl.a. dem, som forvaltningen søger bemyndigelse til at afklare med TK Development og Køge Kyst. Det drejer sig om:

  1. Belægninger - afklaring af farver, sikring af kvalitet samt mindre tilpasninger,
  2. Endelig placering af inventar og træer, herunder godkendelse af plantevalg samt evt. indpasning er ekstra træer,
  3. Tilgængelighed og ledelinjer - sikre gode og tilgængelige adgangsforhold til rådhus og genoptræningscenter samt placering og valg af ledelinjer,
  4. Afklaring af udeståender fra det tidligere projekt i forhold til placering af p-plads til handicapbus og cykelparkering.

  I følge projektets tidsplan vil forvaltningen modtage myndighedsprojektet primo maj 2019, hvorefter forvaltningen har 30 dage til at gennemføre myndighedsbehandlingen. TK Development planlægger at udføre arbejdet i tre etaper: Stationstorvet, nordlige del af Rådhusstræde og sydlige del af Rådhusstræde. Arbejdet planlægges udført i perioden september 2019 og april 2021.  

  TK Development planlægger, at Stationspladsen er første etape, som udføres fra september 2019 til marts 2020, men en pause i forbindelse med julehandlen. Anden etape er Rådhusstræde og slipper nord for Stationspladsen, som planlægges udført fra april 2020 til august 2020. Tredje og sidste etape planlægges udført fra september 2020 til april 2021 med pause i forbindelse med julehandlen, etapen omfatter Rådhusstræde og slipper syd for Stationspladsen. 

  Økonomi

  Det fremsendte projekt anlægges af TK Development og overdrages efterfølgende til Køge Kommune.

  Udførelsen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Kommunen overtager driften af anlægget, når det er færdiggjort.

  De afledte driftsomkostninger er medtaget som rammekorrektioner til driftsbudgettet.

  Kommunikation
  Det er aftalt, at TK Development står for kommunikationen omkring projektet og dets udførelse.
  Beslutning

  Godkendt.

  Sagen åbnes med referatet.

  Fraværende
  Flemming Christensen (C)
  Torben Haack (F)
  Bilag

  Til toppen


  57.   Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt)


  Fraværende
  Flemming Christensen (C)
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  58.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Fraværende
  Flemming Christensen (C)
  Torben Haack (F)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 12.04.19