Dagsorden til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 10.09.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


161.   Møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om budget 2021-24


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter udfordringen og handlemuligheder med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2021-24.
Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen 2021-24 afholder Teknik- og Ejendomsudvalget møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelserne er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.


Til toppen


162.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


163.   Tung trafik - muligt gennemkørselsforbud på fire veje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der ikke opsættes gennemkørselforbudsskiltning på de fire strækninger, da der ikke er trafikalt grundlag for dette.

Baggrund og vurdering

Sagen blev sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget henholdsvis den 9. maj og 15. august 2019. Baggrunden for sagen er en henvendelse fra Styregruppen for landsbyforum af 7. marts 2019 omhandlende trafiksikkerheden i landsbyer og landområder samt et ønske om styring af tung trafik uden om landsbyerne Højelse, St. Salby, Ll. Salby og Ølby. Henvendelsen følger som bilag 1.

I seneste sagsfremstilling blev det fremhævet, at Midt- og Vestsjællands Politi har forståelse for, at kørsel med lastbiler og vogntog på meget smalle kommuneveje er en færdselssikkerhedsmæssig udfordring. Politiet anbefaler dog ikke skiltning, hvis mængden af lastbiler er ringe, så er problemet nemlig subjektivt og ikke objektivt. På opfordring af politiet igangsatte forvaltningen nye trafiktællinger og undersøgelse af gennemkørselsforbud på følgende vejstrækninger. Strækningerne er vist på bilag 2.  

Årsdøgntrafikken (ÅDT) anvendes som et sammenfattende mål for trafikmængden på en given lokalitet og er trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. ÅDT for de undersøgte strækninger er angivet nedenfor:

 • Harekærvej mellem Ejbyvej og Højelsevej (ÅDT = 17)
 • Baunebjergvej mellem Ejbyvej og Højelsevej, (ÅDT = 11)
 • Dalkærgårdsvej mellem Højelsevej og Ølbyvej, (ÅDT = 5)
 • Bakkeledet mellem Salbyvej og Ringstedvej. (ÅDT = 23)
 • (Salbyvej)

Det blev besluttet, at der også skulle udføres målinger på Salbyvej, så snart anlægget af den nyopførte cykelsti var færdigt. Dette var hensigten i marts/april i år, men grundet udbruddet af COVID19, har det endnu ikke været muligt at udføre en repræsentativ trafiktælling. Denne er bestilt udført i efteråret 2020.

Mængden af tung trafik på de fire ovennævnte strækninger anses som værende ringe. Trafikmængderne er så små, at der med overvejende sandsynlighed er tale om en betydelig overvægt af trafik til lokale mål. Hertil kommer, at beskrivelsen "tung trafik" også dækker over andre køretøjer end blot lastbiler - såsom busser, autocampere, traktorer og gravemaskiner. På de 4 ovennævnte strækninger kører der ikke busser i rute. 

Der foreligger allerede 2018-trafiktal på Højelsevej og Lyngvej, som blev fremlagt for udvalget den 9. maj 2019. Her blev der redegjort for, at den tunge trafik på disse veje hovedsageligt udgøres af busser – som ikke vil blive fjernet med et gennemkørselsforbud. Kort over de nye trafiktællinger samt tidligere trafiktællinger fremgår af bilag 3.

I den sammenhæng vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat, på linje med politiet, at der bør være et udtalt problem med (gennemkørende) tung trafik for at kunne retfærdiggøre en skiltningsindsats. Særligt skal forvaltningen gøre opmærksom på, at en skiltningsindsats, hvor der ikke er et dokumenteret behov, vil kunne danne en uhensigtsmæssig præcedens.

Økonomi
Den nødvendige skiltning forbundet med et gennemkørselsforbud på de fire nævnte vejstrækninger vil beløbe sig til ca. 110.000-160.000 kr.
Bilag

Til toppen


164.   Gammel Lyngvej, parkeringsforbud


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der indføres parkeringsforbud på Gammel Lyngvej mellem Københavnsvej og Nylandsvej.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ønske om etablering af parkeringsforbud på Gammel Lyngvej. Ønsket bunder i henvendelser fra virksomheder på Gammel Lyngvej om, at der jævnligt opstår farlige situationer i trafikken grundet dårlig oversigt ved udkørsel fra virksomhederne. Den dårlige oversigt skyldes de parkerede biler langs kantstenen. Det er derfor et ønske, at der etableres et parkeringsforbud på strækningen mellem Københavnsvej og Lille Lyngvej (se bilag 1).

Udover at tilvejebringe oversigt vil et parkeringsforbud holde Gammel Lyngvej mere fremkommelig for alle de større køretøjer, der leverer varer til virksomhederne.

Forbuddet kan skiltes med tavlen C62, Parkering forbudt, i begge sider af vejen. Politiets godkendelse er en forudsætning for opsætning af tavlerne.

Parkeringsforbuddet vurderes ikke at kunne være til gene for virksomhederne, da de har en større mængde parkeringspladser på egen grund. Det skal dog bemærkes, at der ligger en række private boliger på strækningen (Gammel Lyngvej nr. 3-17), som også vil blive omfattet af parkeringsforbuddet. Såfremt disse ikke har parkeringsplads på egen grund til alle deres køretøjer, kan forbuddet blive til gene for dem.

Økonomi
Udgift til skiltning afholdes af driftsmidler til trafiksikkerhed.
Bilag

Til toppen


165.   Udeservering, brug af fortovsarealer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at fortovsarealerne ikke inddrages til udeservering uden nærmere vurdering af de enkelte gader.
Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 18. august 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en sag om anvendelse af fortovsarealer til udeservering. Ønsket er en dispensation, der giver restauranter og cafeer mulighed for at udvide deres areal til udeservering. Baggrunden for dette ønske er en intention om at hjælpe cafeer og restauranter at overkomme det tab, de måtte have lidt under Covid-19 krisen.

I den indre del af Køge by er der en generel regel om, at der må være udeservering på de chausséstens belagte arealer bag fortovet, og fortovet er dermed er reserveret til de gående.

En delvis inddragelse af fortovet vil nogle steder give pladsproblemer for de gående, særligt om lørdagen, hvor der er væsentligt flere fodgængere end på en hverdags formiddag. De gående vil blive presset tættere på kørebanen, og de vil samtidig have sværere ved at holde afstand både til hinanden og til dem, der måtte sidde på cafe/restaurant.

I Vestergade føler nogle fodgængere sig allerede nu utrygge ved, at bilister til tider kører meget tæt på og endog delvist ind på fortovet, da kørebanen er smal. Nogle af de gæster, der sidder på de nuværende udeserveringsarealer, har også udtrykt utryghed ved, at bilister kommer tæt på. Hvis udeserveringsarealerne udvides, så der inddrages fortovsareal, vil nogle af gæsterne komme til at sidde endnu tættere på kørebanen.

Det er også vigtigt at opretholde tilgængeligheden på fortovene. Der skal stadig tages hensyn til personer med bevægehandicap, herunder kørestolsbrugere. Ligeledes bør ledelinjer i fortovene ikke blokeres af inventar.

Der vil givetvis være nogle steder, hvor der er bedre muligheder end andre for at inddrage den ekstra plads. Det vil dog kræve en vurdering af de enkelte gader, før der kan udarbejdes konkrete forslag. Det er derfor Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der ikke gives dispensation uden nærmere vurdering af de enkelte gader og pladser.

Økonomi
Hvis en eventuel udvidelse af udeserveringsarealer falder ind under samme regler som den nuværende udeservering på fortovsarealer, vil der ikke være en økonomisk konsekvens.

Til toppen


166.   Brug af terrassevarmere


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. beslutte hvorvidt det skal være tilladt at benytte terrassevarmere i forbindelse med udeservering og torvedag.
 2. beslutte, hvis nr. 1 godkendes, hvilke krav der skal stilles til opvarmningsmetode.
Baggrund og vurdering

De nuværende udeserveringsareal-lejere på indertorvet i Køge har ytret ønske om at få tilladelse til at benytte terrassevarmere i vinterhalvåret, således at deres besøgende bedre kan holde varmen, når de sidder ved udeserveringsarealerne.

Da Køge Kommune er en klimavenlig kommune anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der stilles krav til, hvilke opvarmningsmetoder og modeller der skal kunne benyttes.

Energistyrelsen anbefaler infrarød terrassevarmere og helst nogle, der placeres under borde, da disse bruger mindst energi. De opvarmer kun det strålerne rammer og varmer derfor ikke luften op.

Gasvarmere er typisk store og dækker et større areal end mindre elvarmere.
Gasvarmere udleder udover CO2 også lokalforurenende CO (Kulmonoxid) og NOx (Kvælstofoxider) - se bilag med forskel på gas, reflektor og infrarød varme.

Forvaltningen foreslår at følge Energistyrelsens anbefaling, og at dette ikke kun skal gælde for indertorvet, men for alle der har udeservering.

Da flere torvestadeholdere også i vintermånederne benytter sig af varmekilder, anbefaler forvaltningen at indføre samme krav om infrarød varme, dog ikke en model der skal placeres under bordene.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

De berørte parter får direkte besked.


Til toppen


167.   Status på anlægssager - september 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Hal 3 er taget i brug af breddeidrætten. Byggeplads afrigges, og de afsluttende ledningsarbejder pågår med afsluttende etablering af en midlertidig østlig adgangsvej.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt, og aflevering med efterfølgende ibrugtagning er planlagt til ultimo november. Detailprojektering af den tilhørende forplads pågår.
Byggeret 1 oplyser, at parkering og den interne vej langs Stensbjergvej og Københavnsvej afsluttes i indeværende år.

Ny Føllehavegård
Der er nu afholdt 3 workshops med følgegruppen, og projektforslag planlægges forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned for godkendelse af fase 1, hvad angår de tekniske og socialpædagogiske forhold.
Projektet forløber planmæssigt, og skema B forventes forelagt ØK og KB i november måned for indgåelse af den endelige fase 2 kontrakt.

Multihal i Lellinge
Der forventes opstart af supplerende arbejder i terræn i uge 38, med afslutning i løbet af september 2020. Det er en måned senere end forventet, hvilket skyldes supplering af de supplerende arbejder.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler. Opgørelse pågår.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Licitation er blevet afholdt. Der er særskilt punkt herom på dagens møde.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er under udførelse og forløber planmæssigt. Indvielse forventes arrangeret med en fernisering den 1. oktober efter nærmere planlægning.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenomsarealer:
Af de 5 indbudte, afgav 4 tilbud for etablering af udenomsarealet. Det forventes, at der indgås kontrakt primo september 2020.

Ombygning:
Nedrivning er i sin afsluttende fase.
Genopbygning til den fremtidige daginstitution er igangsat.

Aflevering af udenomsarealer og ombygning er fastsat til ultimo 2020.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Der har været afholdt afleveringsforretning den 10. august 2020.

Indvielse af Teaterbygningen sker senere grundet Covid-19. Den forventes afholdt 30. september 2020.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Ansøgning om anlægsbevilling til ny daginstitution behandles på Byrådsmødet den 25. august 2020.

Materialet for ny lokalplan sendes ud nabohøring i anden runde medio august.  

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Arbejdet og møder trækker ud på grund af COVID-19. Der planlægges et møde i september.

Udskiftning af kunstgræstæppe på gl. kunstgræsbane på Køge Stadion
Entreprenørarbejdet er påbegyndt.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III,
Anlægsarbejderne er godt i gang - pt. er 30% af støjvolden opbygget og etablering af vejafvanding er påbegyndt. Anlæg af skolestien foregår i  næste uge – og museets arkæologer foretager løbende sonderinger af udgravningen med henblik på at kunne foretage egentlige arkæologiske udgravninger om nødvendigt.  Vej- og stianlægget forventes ibrugtaget i december 2020. 

Trafiksikkerhedsprojekt på Ringstedvej  
Forvaltningen har sendt projektet til godkendelse hos politiet. Politiet har godkendt projektet med lokalhastighedsbegrænsning på 70 km/t. Anlægsarbejdet er i gangsat. Projektet forventes at blive færdigudført i november 2020.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


168.   Konsulentudgifter 2020 på Teknik- og Ejendomsområdet


Indstilling
Teknik- og Ejendomsforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Teknik- og Ejendomsudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for udvalget i januar måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Teknik- og Ejendomsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilagene. Opgørelserne sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellerne.

I bilagene vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for henholdsvis 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier:

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men Direktionen har også på dette felt et samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at det er forventningen, at parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af, hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. Forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge kommunes.

Økonomi
Se ovenfor.
Bilag

Til toppen


169.   Mødekalender 2021 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at mødekalender for udvalget for 2021 godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - dog med følgende ændringer:

 • Mødet i februar afholdes 1. torsdag grundet uge 7 og 8 holdes mødefri,
 • Mødet i maj afholdes 1. torsdag grundet Kr. Himmelfartsdag,
 • Juli holdes mødefri,
 • Mødet i oktober afholdes 1. torsdag grundet Økonomiudvalgets ændrede mødefrekvens i forhold til efterårsferien.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 14. januar
 • 4. februar kl. 13.00
 • 11. marts
 • 8. april
 • 6. maj kl. 13.00
 • 10. juni
 • 12. august
 • 9. september
 • 7. oktober kl. 13.00
 • 11. november
 • 9. december
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


170.   Orientering fra formandenTil toppen


171.   Orientering fra forvaltningenTil toppen


172.   EventueltTil toppen


173.   Busbestilling 2021 - TEMA (Lukket punkt)Til toppen


174.   Godkendelse af licitationsresultat (Lukket punkt)Til toppen


175.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


176.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.05.21