Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 04.02.2021 kl. 13:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


18.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt. Punkt 32 føres til åben dagsorden.


Til toppen


19.   Tema: Parkeringskontrol i Køge Kommune


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at drøfte parkeringsreglerne i Køge Kommune, med særligt henblik på:

 1. Parkering på fortov og vejrabatter,
 2. Parkering af påhængskøretøjer i tættere bebygget område
 3. Lastbilparkering i hele kommunen.

Baggrund og vurdering

Venstre har udnyttet deres initiativret og har bedt om, at følgende bliver drøftet i Teknik- og Ejendomsudvalget:

"I lyset af mange klager over parkeringsbøder i kommunen primært udenfor Køge by på grund af uigennemskuelig og uhensigtsmæssigt regelsæt vedr. standsning og parkering i Køge Kommune  (Bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune af 2/1-2018) fremsætter Venstre ønske om at benytte vores initiativret til, at der snarest muligt bliver sat gang i en revision samt gennemgang af reglerne for parkering på kommunens arealer og veje samt en overvejelse af om, hvorvidt der alle steder i kommunen er hensigtsmæssigt at fastholde forbud mod parkering på fortov og vejrabatter, da en evt. tilladelse/ophævelse af regler kan forbedre trafiksikkerheden flere steder i kommunen."

Derudover har formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget modtaget en henvendelse fra en borger omkring parkering af campingvogne og trailere i forbindelse med forberedelse til ferie samt bortkørsel af evt. haveaffald mv. er problematisk, når der ikke tillades parkering på veje i aftener og weekends.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et notat, som beskriver parkeringsreglerne mere detaljeret, og hvor det fremgår, hvilke tanker der er bag Køge Kommunes lokale bekendtgørelse.

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal lempes på færdselslovens bestemmelser omkring standsning og parkering på fortov og rabatter. Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt skal fortovet forbeholdes gående færdsel. Alle fodgængere, kørestolsbrugere mv. bør kunne færdes sikkert og trygt uden gene fra parkerede køretøjer. Desuden er fortove/rabatter ikke belastningsmæssigt beregnet for biler. Parkering i midterrabatter er set med trafiksikkerhedsmæssige øjne heller ikke en god ide, da man i så fald åbner bildøre op ud til fortove/cykelstier på den ene side og befærdede veje på den anden side.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke skal lempes på bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune vedr. parkering af påhængskøretøjer. Pt. er det således, at hvis påhængskøretøjet er påsat en bil under 3500 kg., bliver det ikke anset som værende selvstændigt parkeret og vil derfor ikke få en parkeringsafgift jf. den lokale bekendtgørelse, men vil følge de regler som selve bilen skal overholde jf. færdselsloven.

Det anbefales, at dette tydeliggøres i ”Bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune”.

En ændring i den lokale bekendtgørelse kræver samtykke fra politiet. Desuden gælder lighedsprincippet i den kommunale forvaltning, hvorfor en lempelse af hovedreglen bør være konkret vurderet og begrundet for netop det pågældende sted. Derfor skal der i ansøgningen til politiet beskrives med hvilke begrundelser, eventuelle lempelser ønskes.

Der er blevet stillet spørgsmål til chauffører, der overnatter i lastbiler på parkeringspladserne. Tit ses der også meget affald og afføring omkring disse områder. Det er i Køge Kommune ikke ulovligt at overnatte i sin lastbil. Forvaltningen forsøger at opsætte flere skraldespande i de udsatte områder og henviser til Transportcenteret for bad og toiletforhold. Lastbilsparkeringsregler er uddybet i vedlagte bilag.

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker parkering med henblik på overnatning forbudt, kræver det en ændring i Køge Kommunes lokale bekendtgørelse og godkendelse af politiet.

Økonomi
Parkeringskontrolordningen er selvfinansierende og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Hvis der besluttes ændringer i den lokale bekendtgørelse, offentliggøres dette i de lokale medier samt på Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Drøftet.

Det nuværende regulativ gælder. Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Flemming Christensen (C), Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) stemte for og Paul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) stemte imod.

Venstre så gerne, at der blev fundet løsninger i forhold til lokale parkeringsforhold herunder på Åsen. Venstre ønsker forslag om trailer/campingvogne kan stå alene på vej uden bødeforlæg.

Alle partier var enige om, at det tydeliggøres, at såfremt trailer/ campingvogn er påhængt på bilen, falder der ikke bøde.

Bilag

Til toppen


20.   Ny vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej - orientering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om status for omfartsvej øst om Borup tages til efterretning.  
Baggrund og vurdering

I 2019 fik Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet dispositionsforslag og udført arkæologiske forundersøgelser for en forlængelse af Vestre Ringvej nord for Møllevej, som skulle fungere som vejadgang til de lokalplanlagte boligområder Møllebankerne II og III. Året efter blev detailprojektering af vejanlægget konkurrenceudsat, idet der samtidigt blev udarbejdet et forslag til vejforbindelse mellem Møllevej og frem til Ørningevej.  I forlængelse heraf blev givet anlægsbevilling til forlængelsen af Vestre Ringvej frem til Ørningevej – og denne beslutning blev ved budgetaftale i efteråret 2020 fulgt op af supplerende bevilling til færdiggørelse af omfartsvejen øst om Borup helt frem til Ryeskovvej.

Dispositionsforslag for forlængelsen af Vestre Ringvej frem til Ryeskovvej vil blive offentliggjort primo februar på kommunens hjemmeside med henblik på, at interesserede har et par uger til at gøre sig bekendt med forslaget forinden det virtuelle borgermøde. Dispositionsforslaget vil på hjemmesiden blive suppleret med en række spørgsmål, som forvaltningen har modtaget den sidste periode. Svar på spørgsmålene vil ligeledes fremgå af hjemmesiden - og forvaltningen bestræber sig på, at såvel dispositionsforslag som spørgsmål/svar-materialet har en tilgængelig form, som indbyder til dialog.

Efter borgerdialogen tilrettes dispositionsforslaget med henblik på godkendelse i Teknik- og Ejendomsudvalget forinden detailprojektering konkurrence udsættes. Som led i tilretning af dispositionsforslaget sker en VVM-screening, som kan resultere i en VVM-undersøgelse. VVM-screening skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sideløbende hermed genoptages dialog med lodsejer, som forvaltningen tidligere har erhvervet arealer fra. Ved den  kommende arealerhvervelse, som forvaltningen har introduceret overfor lodsejer, bistås lodsejer af lokal advokat. Forvaltningen er i dialog med advokat og lodsejer - og håber at kunne nå til enighed. Lodsejers advokat har supplerende meddelt, at advokat har været i kontakt med yderligere en lodsejer, som må forventes at blive berørt af vejprojektet. Advokaten oplyser, at denne lodsejer ligeledes ønsker bistand fra advokats side.

Forvaltningen vil efter offentliggørelse af dispositionsforslaget på kommunens hjemmeside tage kontakt til de øvrige lodsejere, som forventes at skulle frasælge arealer i forbindelse med effektuering af omfartsvejen.  

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Når dispositionsforslag og supplerende materiale offentliggøres på hjemmesiden, vil foreninger og borgere, der indenfor de sidste 6 måneder har rettet henvendelse til forvaltningen om omfartsvejen, blive informeret herom. Ligeledes planlægges kort orientering i lokale medier om dispositionsforslaget og borgermødet.  
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


21.   Københavnsvej 86, Køge - nyt tankanlæg og dispensation for vejbyggelinje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der

 1. etableres nyt tankanlæg
 2. gives betinget dispensation til placering af skiltepylon på ansøgers ejendom indenfor vejbyggelinjen
 3. delegeres beslutningskompetence til forvaltningen til at træffe endelig afgørelse i sagen.
Baggrund og vurdering

Virksomheden Complete Solutions, har, efter aftale med Oil! Tank & Go ApS, på vegne af ejer af ejendommen, sendt en ansøgning om etablering af et salgstankanlæg på ejendommen. Ansøgningen indeholder ligeledes et ønske om at etablere en skiltepylon på 2 meter x 7,5 meter indenfor vejbyggelinjen mod Københavnsvej på Københavnsvej 86 matrikel.

Ejendommens placering fremgår af bilag 1.

Teknik- og Ejendomsudvalget har i henhold til delegationsplanen beslutningskompetencen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der delegeres beslutningskompetence til Teknik- og Miljøforvaltningen til at meddele tilladelse i henhold til Lov om offentlige veje §80, omkring etablering af tankanlægget, samt til at meddele en betinget dispensation i forhold til vejbyggelinjen.

Tankanlægget skal sælge brændstof til person- og varebiler og består af 2 dobbeltstandere. Derudover etableres der på ejendommen en vaskehal, som bl.a. fremgår af vedlagte bilag 2.

Københavnsvej er en tidligere amtsvej, hvor der i 1943, af det tidligere Roskilde Amtsråd, blev truffet beslutning om, at der skulle pålægges vejbyggelinje på de tilstødende ejendomme for senere at kunne minimere udgifterne ved en eventuel udvidelse af vejen. Vejbyggelinjen varierer langs Københavnsvej men er 17,5 meter + højdetillæg + 1 meter passagetillæg, målt fra vejmidten, på den pågældende ejendom.

De nye bygninger, der ønskes etableret på ejendommen, ligger udenfor vejbyggelinjen. Derimod ønsker de at etablere en skiltepylon indenfor vejbyggelinjen, som bl.a. kræver en form for fundament. Det vil da være hensigtsmæssigt, at dispensationen gøres betinget af at skiltepylonen og fundament, kan kræves fjernet, såfremt der opstår behov for udvidelse af vejen, eller at der ikke er belæg for hensigten med pylonen m.m., og at den kan begæres fjernet uden udgift for forvaltningn.

Skiltepylonen fremgår af Bilag 3.

Udnyttelsen af denne tilladelse, forudsætter andre tilladelser fra bl.a. Politiet, Byg & Plan og Miljø, hvor der sideløbende pågår intern sagsbehandling.

Økonomi
Udgifterne afholdes af ansøger.
Beslutning
Ad. 1, 2 og 3: Godkendt.
Bilag

Til toppen


22.   Fasanvej, Køge - etablering af parkeringsforbud


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. der godkendes parkeringsforbud på Fasanvej på den nordlige vejside fra Moltkesvej til enden af vejen.
Baggrund og vurdering

ETK Brand og Redning henvender sig til Teknik- og Miljøforvaltningen den 9. december 2020 og oplyser, at Falck har været forhindret i en brandredning den 5. december 2020. Forhindringen skyldtes, at der var parkeret køretøjer langs begge vejsider på strækningen, hvor der nu ønskes etableret parkeringsforbud på.

Fasanvej og strækning fremgår af bilag 1 - Oversigtskort. Der er ligeledes angivet på bilaget, hvor der tidligere er blevet etableret standsningsforbud.

Da der på strækningen bl.a. er en adgang til en brandvej til Hastrupparken, blev sagen vurderet af særlig vigtighed, hvorefter parkeringsforbuddet blev etableret hurtigst muligt efter godkendelse af politiet. Lovhjemlen til parkeringsreguleringen er i Færdselslovens §92, stk.1, hvormed det er Teknik- og Ejendomsudvalget, der har den fornødne beslutningskompetence jf. Delegationsplanen.

Afmærkningen, som fremgår af bilag 2 - Afmærkningsplan, er allerede etableret.

Da afmærkningen alene har til hensigt at sikre fremkommeligheden, er der kun ansøgt om et parkeringsforbud på den nordlige vejside af Fasanvej.

Det antages, at parkeringerne skyldes, at der indenfor Hastrupparkens arealer, er etableret privat parkeringsregulering.

Det bemærkes, at udrykningen, der blev forhindret, skyldtes en brændende knallert.

Økonomi
Udgifter til afmærkningen afholdes indenfor driftsbudgettet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


23.   Køge Dige - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 20. marts 2018 besluttede Køge Byråd at fremme kystbeskyttelsesprojektet efter kapitel 2a i Kystbeskyttelsesloven, samt principper for udformning, bidragsfordeling, økonomi og oprettelse af digelaug. Efterfølgende blev det besluttet, at der skulle gennemføres en miljøkonsekvensvurdering for projektet, og i den forbindelse blev der afholdt borgermøde i september 2018.

I efteråret 2019 præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering, som efter en justering i den sydlige del af projektet, blev sendt i høring i januar 2020, og der blev afholdt borgermøde i februar 2020.  Forvaltningen modtog høringssvar fra 19 forskellige borgere, myndigheder, virksomheder og organisationer, herunder også fra Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen, som forvaltningen efterfølgende har været i dialog med om, hvad der skal til for, at de trækker indsigelserne tilbage. Forvaltningen arbejder nu på at præcisere miljøkonsekvensvurderingen efter styrelsernes anvisninger. 

Teknik- og Ejendomsudvalget traf i marts 2020 beslutning om rådgiverudbud for detailprojektering af Køge Dige, og der er efterfølgende indgået kontrakt med NIRAS. Detailprojekteringen pågår i øjeblikket.

Projektorganisering

Forvaltningen justerede i foråret 2019 projektets organisering, så projektledelsen og bygherrerollen blev flyttet fra Miljøafdelingen til Teknik- og Ejendomsafdelingen, da der i følge lovgivningen skal være en funktionsadskillelse mellem bygherre og miljøvurderingsmyndighed. Teknik- og Ejendomsudvalget repræsenterer nu bygherren, og dette udvalg træffer beslutninger om projektets udformning, udarbejder ansøgning til projektet og træffer beslutning om udbud og anlæg af Køge Dige. Klima- og Planudvalget repræsenterer myndigheden, og indstiller til Byrådet om at sende projektet i høring, modtager høringssvar, beder om udtalelse fra andre myndigheder og indstiller om endelig godkendelse af projektet til Byrådet, inden projektet kan udføres.

Status - detailprojektering

Detailprojekteringen tager udgangspunkt i de principper for udformning, som blev godkendt af Byrådet i marts 2018, og i den ændrede udformning mod syd, som blev godkendt i forslaget til lokalplan i december 2019.

Forvaltningen arbejder på at etablere den bedst mulige kysttekniske løsning, som har en lang levetid, og som let kan udbygges, når der opstår et behov for det.

Et sammenhængende dige er den bedste løsning - både i forhold til beskyttelse, levetid, muligheder for fremtidig forhøjelse og økonomi. Forvaltningen arbejder for at begrænse anvendelsen af højvandsmure, så de kun etableres, hvor der er pladsmæssige udfordringer eller, hvor der er helt særlige hensyn til arealernes anvendelse, fx havnefunktioner. I områder med højvandsmure ser forvaltningen på, hvordan forvaltningen kan minimere antallet af åbninger med skots i murene til det absolut nødvendige. Forvaltningen vurderer, at en højvandsmur koster ca. 3 gange så meget som et dige pr. meter, og hertil kommer ekstra omkostninger for hver åbning i muren.

I forbindelse med detailprojekteringen har det været nødvendigt at foretage justeringer af det projekt, der er beskrevet i dispositionsforslaget, fx en afkortning af cykelstien mellem Nordstranden og Revlen. Status for detailprojekteringen og beskrivelse af projektjusteringerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Status - bidragsfordeling

Byrådet besluttede i marts 2018, at der skulle arbejdes videre med en bidragsmodel, hvor der med afsæt i infrastrukturen blev udpeget en risikozone og en højrisikozone, og at bidraget skulle fastsættes med som en fast promille af den enkelte ejendoms ejendomsværdi. Forvaltningen arbejder på justering af den udmeldte model, hvor bidraget fortsat fastsættes ud fra ejendomsværdien. Mens udstrækningen af risikozonen og højrisikozonen ændres, så det er koterne for ejendommene, der afgør, hvilken zone den enkelte ejendom placeres i. Der sker også en justering i forhold til ejendomme, som opnår andre fordele af projektet.

Status – myndighedsbehandling

Lokalplan 1050, Køge Dige, tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 blev sendt i offentlig høring af byrådet fra 9. januar 2020 til 30. april 2020.  Erhvervsstyrelsen sendte den 30. april 2020 en indsigelse på vegne af Miljøstyrelsen med den begrundelse, at det ikke på nuværende tidspunkt kan udelukkes, at kommuneplantillægget strider mod beskyttelsesreglerne for Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har endvidere rejst en indsigelse, som påpeger, at styrelsen vurderer, at sagen ikke er fuldt belyst, for så vidt angår skaden på Natura 2000-området, og hvorledes der kompenseres herfor.

Forvaltningen har besluttet at sætte en ny rådgiver til at færdiggøre miljøkonsekvensrapporten. Det er nu den samme rådgiver, der detailprojekterer, som også skal færdiggøre miljøkonsekvensrapporten.

Når der foreligger en tilfredsstillende miljøkonsekvensrapport, skal den i ny offentlig høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Dette vil ske samtidig med, at myndigheden sender ansøgningen til kystbeskyttelse i høring. Miljøministeriets departement skal også høres, da der sandsynligvis skal gives en tilladelse til at fravige habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser.

Status – digelaug

Sammen med færdiggørelsen af digets projektering igangsættes arbejdet med oprettelse af et digelaug, som skal overtage driften af det færdige dige jf. Kystbeskyttelsesloven §7. I forbindelse med den offentlige høring af projektet forventer forvaltningen at nedsætte en følgegruppe blandt de bidragspligtige med henblik på at forberede etableringen af digelauget. Sammen med projektets endelige godkendelse udarbejdes vedtægter for digelauget. Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægterne, før digelauget kan træde sammen. 

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at ansøgning om projekt og oplæg til bidragsfordeling ligger klar i løbet af foråret 2021, hvorefter materialet sendes til Teknik- og Ejedomsudvalget, som træffer beslutning om at indsende materialet til myndighedsbehandling. Herefter forventer forvaltningen, at Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet kan sende materialet i høring sommeren 2021. I forbindelse med høringen planlægges afholdt et borgermøde.

Efter endt høring fortsætter myndighedsbehandlingen, og forvaltningen forventer, at der kan træffes afgørelse om Køge Dige ultimo 2021. Herefter er der en klagefrist på 4 uger, og eventuelle klager, skal  behandles i klagenævnet (6 måneders sagsbehandlingstid).

Såfremt Klagenævnet ikke giver medhold til de indkomne klager, forventes det, at anlægsarbejdet med Køge Dige kan påbegyndes i sommeren 2022.

Økonomi

De samlede anlægsomkostninger for Køge Dige er anslået til ca. 100 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til projektet udarbejdes et nyt anlægsoverslag på baggrund af detailprojektet. De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at udgøre ca. 2 % af anlægssummen, ca. 2 mio. kr. pr. år.

I forbindelse med at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsesprojektet i marts 2018, besluttede Byrådet også, at kommunen, udover sit bidrag som ejer af fast ejendom, bidrager med 10 mio. kr. til projektet. Ca. 8 mio. kr. går til beskyttelse af infrastruktur, primært vejnettet, mens ca. 2 mio. kr. går til anlæg af cykelsti mellem marinaen og Revlen.

Der er i det vedtagne budget for 2021-2024 ikke afsat budget til kommunens andel af udgifterne vedrørende diget, herunder anlæg af cykelsti. Dette skal indgå de politiske forhandlinger imellem 1. og 2. behandlingen af budget 2022-2025.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende dialog med de ejere af fastejendom, som bliver berørt af anlægget på deres ejendom.

Alle relevante informationer om Køge Dige samles i takt med projektets fremdrift og gøres offentligt tilgængelige på projektets hjemmeside www.koege.dk/kystsikring.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


24.   Orientering om grøn drift og naturhensyn på kommunalt ejede arealer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om grøn drift og naturhensyn på kommunalt ejede arealer tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget har på møde den 12. november 2020 ønsket at få en yderligere orientering om naturhensyn og biodiversitet i kommunens drift af grønne arealer.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder løbende med at øge naturindholdet og herunder biodiversiteten på de kommunale arealer. Dette sker bl.a. under hensyntagen til det enkelte areals funktioner og tekniske krav.

Det grundlæggende princip er, at den kommunale arealdrift tager hensyn til natur og miljø. På naturarealer som enge og skove er beskyttelse og fremme af naturindhold og biodiversitet et af de primære formål. I byrum og parker med stort brugerpres, samt på sportsarealer og vejarealer, er det især funktionerne og de tekniske krav, der er styrende for valget af driftsform. På institutionernes arealer varierer det, hvilke muligheder der er for at prioritere naturindholdet.

Hensyn til naturindhold og biodiversitet

Det generelle hensyn til natur og miljø omfatter princippet om, at pesticider skal undgås, og at kunstgødning begrænses.

I byrum og bynære grønne områder er naturindholdet ofte begrænset på grund af funktionerne. Andre arealer indeholder grønne elementer som græsflader, buske og træer. Græsdrift planlægges ud fra arealets type og funktion, og det vurderes løbende, om udvalgte græsarealer kan omlægges til en mere vild og ekstensiv karakter. Beskæring og træpleje planlægges med hensyn til flora og fauna, og der sigtes eksempelvis mod, at beskæring undgås i fuglenes yngletid. Samtidig anvendes ofte hjemmehørende arter, når der skal plantes nyt.

På arealer, hvor biodiversitet er et af de primære formål, sigtes mod, at arealdriften understøtter dette formål. Det kan indebære særlig drift af arealer med truede arter, som for eksempel kreaturgræsning på strandenge med ringplettet gøgeurt. Biodiversitet fremmes for eksempel også gennem skånsom og naturnær vandløbspleje og naturnær drift af småskove, hvor skovdrift minimeres og dødt ved efterlades.

Invasive arter

Der er fortsat fokus på bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, der bl.a. hæmmer biodiversiteten, hvis den får lov at brede sig.

Andre invasive arter bekæmpes kun i det omfang, det er muligt indenfor den normale drift. Hvis andre invasive arter, som eksempelvis vild pastinak og japansk pileurt, skal bekæmpes, skal det prioriteres med en øget driftsøkonomi dertil. Disse er dog ikke underlagt særlig lovgivning om bekæmpelsespligt, som det er tilfældet med kæmpe-bjørneklo.

Borgerdialog

Forvaltningen har løbende dialog med naboer og andre interesserede borgere om driftsmetoder, samt om gode idéer til udvikling af de kommunale arealer, herunder idéer til mere natur.  Hvor det er muligt ses på nye dialogmuligheder, så borgerne kan komme med flere idéer til mere natur og biodiversitet i Køge Kommune.  

Forvaltningen har et fast årligt møde med Danmarks Naturfredningsforening Køge, hvor idéer og tiltag til mere naturnær drift drøftes.

Naturstrategi, naturhandleplan og naturråd

I Klima- og Planudvalgs-regi ligger naturstrategien, som har målbeskrivelser, der berører driften af de kommunalt ejede arealer. Naturstrategien har bl.a. medført øget fokus på naturnær drift af kommunens småskove. Naturstrategien udmøntes i en årlig naturhandleplan, der indeholder biologiske undersøgelser og naturplejetiltag på både kommunale og private arealer. Naturhandleplanen er finansieret af Klima- og Planudvalget/forvaltningen, og en del af naturhandleplanens opgaver udføres af ETK Veje & Byrum. 

Naturrådet, der er sammensat af interesseorganisationer, byrådsmedlemmer og forvaltning, diskuterer strategi og handleplan på flere årlige møder.

Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Drøftet.

Taget til efterretning med bemærkning om registrering af vild pastinak.


Til toppen


25.   Private opladningsmuligheder til elbiler på offentlige veje


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om private opladningsmuligheder til el-biler på offentlig veje og p-pladser til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget to forskellige forespørgsler fra borgere i bymidten, som ønsker at lade deres elbiler på offentlig veje og p-pladser.

Forvaltningen har afvist begge forespørgsler.

 1. Borger ønsker at opsætte en privat ladestander ved en offentlig parkeringsbås i bymidten. Borgeren betaler selv opsætning og evt. nedtagning af ladestander. Borgeren ønsker at reservere parkeringsbåsen til borgeren alene, således at der ikke er andre, der kan benytte hverken ladestander eller bås.

  Afslaget blev givet med begrundelsen, at der ikke er hjemmel i færdselsloven til at reservere offentlige pladser til private, og at der kun med tungtvejende hensyn kan reserveres offentlige parkeringspladser til en eller flere bestemte køretøjer, hvis de anvendes af en person med handicap.
 2. Borger ønsker parkeringsdispensation til at parkere i et af stræderne i bymidten og trække et ladekabel fra køkkenvinduet ind over fortovet og hen til bilen, som skulle parkere i en parkeringsforbudszone.

  Afslaget blev givet med trafiksikkerhedsmæssig begrundelse, da det ikke er sikkert at have en ledning liggende ind over fortovet, da gående kan falde i denne. Derudover gives parkeringsdispensationer til parkering i forbudszone kun til arbejdskøretøjer, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at enkeltstående arbejdsopgaver kan udføres.

Det forventes, at der i fremtiden vil komme flere henvendelser af ovenstående slags. Derfor er forvaltningen i gang med, i samarbejde med Grøn Omstilling, at udarbejde en ladestanderstrategi for Køge Kommune, som forventes at ligge færdig ultimo 2021. Teknik- og Ejendomsudvalget vil løbene blive orienteret om processen, og den endelige ladestanderstrategi vil blive præsenteret til godkendelse for Teknik- og Ejendomsudvalget, når denne foreligger.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


26.   Ansøgning fra Køge Kunstforening om brug af Køge Vandværk


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget og  Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. udvalgene beslutter, hvorvidt man vil finansiere udgiften til projektering, fordelt med 50 % til hvert udvalg,

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

2. udvalget beslutter, hvorvidt man vil udlåne vandværket på Sdr. Allé til kunstforeningen samt afholde driftsudgifterne.Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021
Ad 1: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.
Baggrund og vurdering

Køge Kunstforening har udviklet et projekt om et borgerdrevet kulturelt mødested med arbejdende værksteder og udstillingsområder i det gamle vandværk på Sdr. Alle.

Køge Kunstforening ønsker at omdanne vandværkets lokaler til et nyt kulturelt samlingssted i Køge by. Under navnet Kulturhuset Vandværket vil flere foreninger primært med kreative/kulturelle formål tilbyde åbne aktiviteter for borgerne og invitere indenfor til udstillinger, workshops og andre events inden for maleri, keramik, skulptur, foto og senere mad-aktiviteter.

Køge Kunstforenings ambition er, at

 • styrke Køge by kulturelt
 • lave et lokalt kraftcenter for kreativ innovation
 • løfte den kulturelle lokale dagsorden i fællesskab med andre aktører
 • imødekomme kreativ udfoldelse og samhørighed
 • skabe mulighed for et lokalt funderet udstillingssted
 • inddrage børn og unge i et fælles kulturelt miljø på tværs af generationer.

Kulturhuset Vandværket udbygges over tid og i forskellige faser. Kulturhuset vil dermed på sigt indeholde 5 værksteder, 3 udstillings- og eventrum, 1 køkken, 1 café og 1 udsigtssted. Faciliteterne er inddelt i følgende prioriterede faser

 • Fase 1: Etablering af fem værkstedslokaler, en udstillings- og eventsal og fælles tekøkken, garderobe og toiletfaciliter
 • Fase 2: Etablering af yderligere et udstillings- og eventrum
 • Fase 3: Etablering og udbygning af gårdspladsen til større køkkenfaciliteter og café
 • Fase 4: Etablering af udstillingsrum og udsigtssted i vandtårnet.


Køge Kunstforening vil danne foreningen Vandværket. Foreningens formål er udover daglig ledelse og koordinering af aktiviteter også at skabe en flad struktur, hvor alle aktører i huset får medbestemmelse og ejerskab til huset.

Køge Kunstforening foreslår, at Køge Billedskole kan blive en del af Kulturhuset Vandværket.

Foreningen søger kommunen om:

 • Udlån af vandværket i en årrække til Køge Kunstforening/Foreningen Vandværket
 • Forbrugsafgifter afholdt af Køge Kommune
 • Projekteringsmidler.

Projekteringsmidlerne anvendes til udarbejdelse af et skitseprojekt, som kunstforeningen kan bruge til at søge fonde.

Budget for udarbejdelse af skitseprojekt eftersendes inden mødet.

Økonomi

Udgift til projektering afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets og Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudgetter.

Udgift til drift af vandværket er indeholdt i Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget.

Beslutning

Drøftet.

Sagen genoptages på et senere møde.

Bilag

Til toppen


27.   Status på anlægssager - februar 2021


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt på Hal 3 pågår fortsat, ligesom den uvildige undersøgelse som Syn og Skøn er i gang.

Facader:
En nyere problemstilling er opstået som led i vurdering af facadernes såkaldte ”skivevirkning”, hvor der er konstateret nogle udførelsessvigt. Forholdet håndteres sideløbende med forstærkningsprojektet og forventes endeligt belyst i nærmeste fremtid og påregnes anmeldt som reklamation overfor den udførende.

Hallen:
Samtlige 40 søjler er helt færdige, hvad angår understøbning, forstærkning og ankre, og finisharbejder pågår jf. arbejdstidsplan.

3. parts-kontrollanten har gennemgå dokumentationen med enkelte kommentarer til besvarelse i januar måned. Efter byggemyndighedens behandling af dokumentationen, vil hallen kunne være klar til ibrugtagning i marts måned.

Foyer:
Alle søjlefødder er prøveboret, og der er ikke konstateret problemer eller uregelmæssigheder.
Stålkonstruktionen er beregningsmæssigt revideret, og af de 87 søjler er foreløbigt 64 fundet i orden, og 40 af disse er understøbt og suppleret med ankre. De resterende 23 foreligger til beregningsmæssig eftervisning og efterfølgende successiv udarbejdelse af tegninger, produktion og montering/udførelse.

Foyeren er ikke så kompliceret en bygning som hallen. Løsninger på forstærkning af søjler forventes løbende frigivet for udførelse af forstærkningerne. Forventet færdiggørelse og ibrugtagning inden sommerferien. 

Bygning 1:
Er fuldt indflyttet og ibrugtaget.
Pavilloner er fraflyttet og nedtaget.

Nedbrydning af Klubhus:
Licitation afholdt, og kontrahering afsluttet til opstart i januar måned.

Forplads Bygning 1 og parkering:
Projektmaterialet er gransket af bygherre for udbud i februar måned og licitation i marts måned. Udførelse fra april til færdiggørelse ultimo 2021.

Ny Føllehavegård
Myndighedsprojekt er indsendt og projekteringen forløber planmæssigt med udarbejdelse af udførelsesprojekt for byggestart i foråret.
Den planlagte workshop IV med følgegruppen er gennemført som videomøde den 7. januar 2021.

Renovering af Vemmedrupskolen
Opsætning af overdækning af bygning 10 og 30 er færdig, og der opsættes nye spær. Skimmelrenovering er gennemført i hus 110, 10 og 30, hvor genopbygning er opstartet.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er afsluttet. Planlagt indvielse med fernisering er fortsat udskudt grundet COVID19. Nærmere følger.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision, der foreløbigt har godkendt den økonomiske opstilling. Afventer endelige indtastninger i BossInf.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud 
Udenoms-arealer:
Der pågår anlægsarbejder på alle legepladser.
Nr. 120, færdig belægning for ankomstareal er etableret.
For øvrige indgange, er der udført midlertidige ramper for niveaufri adgang.
Færdig belægning for nr. 122 og nr. 124 forventes afsluttet ultimo januar inkl. rampen til produktionskøkkenet. 
Nr. 126, forplads og ankomstareal forventes færdig primo februar måned.
Entreprenøren har varslet vejrligsdage for uge 1 og 2.

Ombygning:
Nr. 120 blev afleveret den 21. december 2020.
Nr. 122 og 124 blev afleveret den 11.- og 12. januar 2021.
Produktionskøkken i nr. 126, blev afleveret den 18. januar 2021.
Bygningerne er overdraget til Børne-og Uddannelsesforvaltningen, som sørger for indretning af arealerne.

Alle ombygningsarbejder koncentrerer sig nu til nr. 126 og kælderen. 
Som konsekvens af COVID19 og personkoncentrationen, varsler entreprenøren krav om tidsfristforlængelse på 10 arbejdsdage. Køge Kommune har bedt om dokumentation for ønsket tidsfristforlængelse.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Planlægning og forundersøgelser pågår. Der er gennemført en geoteknisk undersøgelse og nedsivningstest. Der er gennemført nivellement og opmåling. Detailplanlægning og samarbejde med KBGC er opstartet.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen 
Afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppen.

 

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III

Finisharbejder i form af asfaltslidlag og beplantning udføres i indeværende år. Dispositionsforslag og supplerende materiale til brug for virtuelt borgermøde vil blive offentliggjort på hjemmeside 1-2 uger før borgermødet, som forventes afholdt medio/ultimo februar. Udførelse af skel er igangsat.

Trafiksikkerhedsprojekter

Møllevej og Ølbyvej
Arbejdet med opsætning af fartvisere på Møllevej og Ølbyvej er nu afsluttet. Der har været driftsproblemer med fartviseren ved Lyngvej, som der arbejdes på at udbedre.

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Der arbejdes på projektering af projektforslaget, bl.a. dimensionering og disponering af afløbssystemet, opsætning af belysning og udformning af beplantningen er i fokus nu. Vi forventer at modtage første udkast af projektforslaget primo februar. 

Fortsættelse af cykelsti Ejby - Køge og ny cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej :

Projekterne er i rådgiverudbud og tilbud foreligger 4. februar 2021. Herefter projektering frem til medio maj. Anlægsarbejder udbydes ultimo maj, og der forventes opstart på anlægsarbejderne primo juli måned 2021.

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


28.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede:

 • Brev fra Eno Astrup vedrørende hastighed på Ringstedvej
 • Klage over beskæring af træer nær (Thyme)
 • Sag med inddragelse af SSP og politiet
 • Sportsfiskerforeningens ønske om klubhus
 • Problemstilling ved cykelsti og knallertkørsel ved Marksvinget
 • Støjvold i Køge Nord herunder om brev til borgerne desangående.
  Planchef Pia Nielsen gennemgik problemstillingen.
  Torben Haack (F) kommenterede sagen og foreslog en fremtidig dialog med borgerne. Niels Rolskov (Ø) kommenterede sagen herunder ønske om dialog og statslig inddragelse. Søren D. Brask (V) kommenterede ligeledes ønsket om handling og forbedret dialog og kommunikation.
  Teknik direktør Stig Isaksen omtalte sagen, herunder at der ikke var en forpligtelse for kommunen for en højere støjvold. Sagen kommer på næste udvalgsmøde i marts.
 • Køge Hallerne ikke har budt på rengøringen i KIP. ETK varetager den fremtidige rengøring i KIP.

Til toppen


29.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om rengøringspriser i Herfølge. Det var ok.


Til toppen


30.   Eventuelt


Beslutning

Søren D. Brask (V): 

 • Problemstillingen med biler i tomgang i Køge Kyst-området
 • Betonklodser ved Sveasvej 
 • Manglende lys på Køge Nord station efter 21:30
 • Nedrivning af ejendom på Ringstedvej. Svar tilgår.

Til toppen


31.   Orientering om status på håndværkerkartotek 2020 (Lukket punkt)Til toppen


32.   Udarbejdelse af prospekt for muligt parkeringshus med indendørs skatehal


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. det godkendes at der udarbejdes et skitseprojekt inkl. finansieringsmodel for P-hus med indendørs skatehal.

    Kultur- og idrætsudvalget, at

    2. der ikke igangsættes afdækning af yderligere løsningsmuligheder for ny skatehal.Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021

Ad 1: Godkendt.
Ken Kristensen (V) stillede forslag om, at der også bliver lavet et skitseprojekt udelukkende med parkering. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at henvise beslutningen til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Ad 2: Godkendt af et flertal på 6 bestående af Anders Ladegaard Bork(O), Kirsten Larsen (C), Bent Sten Andersen (O), Erik Swiatek (A), Osama Muhammad (A) og Thomas Kielgast (F).

Ken Kristensen (V) stemte imod, da Venstre mener, at kommunen bør have større ambitioner om et større og mere visionært skate-område, med både udendørs og indendørs faciliteter.

Baggrund og vurdering

Der planlægges med 1.700 nye boliger på Søndre Havn og en P-norm på 0,75 p-pladser pr. bolig. Der har længe været overvejelser om, at der som supplement til disse parkeringspladser ligeledes opføres et parkeringshus med henblik på at kunne honorere parkeringsbehovet i området. I Køge Kysts udviklingsplan er der reserveret et byggefelt til formålet. Der er imidlertid ikke budgetteret med hverken anlæg eller drift af et p-hus i Køge Kyst-regi ud over den forpligtelse, der følger af aftaler med investorer. Opførelsen og driften af huset til offentlig parkering vil således påhvile Køge Kommune.

Hertil kommer, at byggefeltet, hvor Gule Hal ligger, indenfor få år skal byudvikles. Gule Hal huser bl.a. kommunens eneste indendørs skatehal.

Det fremgår af budgeterklæringen nr. 11 for budget 2021-24 at:
”Skaterhallen ”Gule Hal” er en stor succes. Gule Hal ligger i dag på en grund, der forventes byudviklet indenfor få år. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for at finde muligheder for fortsat sikring af en skaterhal i Køge Kommune. Forligspartierne beder derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at afdække løsningsmuligheder der kan præsenteres for Byrådet forud for næste års budgetlægning.”

Som en del af udligningsreformen blev der ændret på mulighederne for at kommunerne selv beholder provenuet for betalingsparkering. Hertil kommer, at renten pt. er lav, hvilket gør, at leasingomkostninger er forholdsvis lave.

Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet en model, hvor der opføres et parkeringshus på Søndre Havn inkl. en skatehal på ca. samme størrelse som den nuværende Gule Hal.
Notatet er baseret på forudsætninger om anlægspriser, størrelse, apteringsbehov og lignende, som er overslag. 

Notatet peger på, at det vil være muligt for Køge Kommune at anlægge og leasingfinansiere et parkeringshus med ca. 400 offentlige betalingsparkeringspladser og en skatehal. Som følge af den lave rente og muligheden for at leasingfinansiere anlægget peger den foreløbige businesscase på lejeindtægter på ca. 6-8 års sigt vil kunne finansiere udgifterne. Der vil således ikke være behov for at afsætte anlægsmidler til opførelsen, men udelukkende være behov for at afsætte en årlig drift i de første år 6-8 år, ligesom der skal deponeres svarende til anlægssummen.

Overslaget er præsenteret for formandsskaberne i Klima- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 3. december 2020.

Modellen skal ses som et første bud på indhold og økonomi. Såfremt der er ønske om at arbejde videre med projektet, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes udarbejdelse af et egentligt skitseprojekt med tilhørende finansieringsmodel. Som en del af arbejdet skal der indgås nærmere aftale med Køge Kyst om overdragelse af grund og lignende. Skitseprojektet skal kunne anvendes som grundlag for et egentligt udbud for opførelse af et P-hus med indendørs skatehal og skal kunne indgå i overvejelserne i den kommende budgetlægning. Skitseprojektet skal indeholde option på udnyttelse af tagetagen til uderum.

Såfremt udvalgene beslutter at igangsætte prospekt for parkeringshus med indendørs skatehal anbefaler forvaltningen, at der ikke afdækkes yderligere løsningsmuligheder for genhusning af Gule Hal.

Forvaltningen bemærker, at Gule Hal pt. huser yderligere foreningsaktivitet, ligesom der er udendørs skate placeret på samme byggefelt. Sideløbende med udarbejdelse af prospektet og frem mod byggemodning af byggefeltet, hvor Gule Hal ligger, skal der arbejdes med genplacering af øvrige foreninger og udendørs skate.

Den forventede proces for skitseprojektet er:

Februar: Godkendelse af at der igangsættes arbejde med skitseprojektet inkl. finansieringsmodel.
Februar – marts: Afklaring af overdragelse af byggefelt og lignende med Køge Kyst.

Marts-juni: Udarbejdelse af prospekt inkl. finansieringsmodel.

August: Præsentation af prospekt og finansieringsmodel for Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.


Økonomi
Eventuelle omkostninger til udarbejdelse af prospekt afholdes indenfor de 3 udvalgs budgetter.
Beslutning

Ad. 1:
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Paul Christensen /V) og Søren D. Brask (V) foreslog, at der laves et skitseprojekt udelukkende med parkering.


Til toppen


33.   Resultat af udbud af udeserveringsområderne på Køge Torv (Lukket punkt)Til toppen


34.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


35.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.21