Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 06.03.2018 kl. 12:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


47.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


48.   Temadrøftelse: Kollektiv trafik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering omkring busdriften i Køge Kommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

I 2018 kører der i alt 23 buslinjer i Køge Kommune:

 • 11 buslinjer kører internt i, og drives af, Køge Kommune 
  • Linje 247 er en forsøgsordning og delbetales af Trafikstyrelsen gennem "Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder". Linjen ophører med forsøgsordningen til august 2018
  • Linje 106 til mellem Køge Station og Bornholmerfærgen betales af Færgen A/S 
 • 8 buslinjer drives i samarbejde med nabokommuner
 • 4 buslinjer drives af regionerne.

Kort over buslinjerne i Køge Kommune 2018 fremgår af bilag nummer 1. Liste over buslinjerne fremgår af bilag 2. 

Busdriften betales efter nedenstående model. En linjes tilskudsbehov er udgifterne fraregnet billetindtægterne. Nedenstående tilskudsbehov for 2017 er fremgår af Movias regnskab for 2017 (bilag 2).

 • Linjer der kører udelukkende i Køge Kommune: Her dækker kommunen tilskudsbehovet 100%. I 2017 var tilskudsbehovet 30,2 mio. kr.
 • Linjer der kører i flere kommuner: Tilskudsbehovet dækkes som følger: 80% af linjens tilskudsbehov dækkes efter nøglen timer i hver kommune. 20% af linjens tilskudsbehov dækkes efter nøglen befolkningstal i de pågældende kommuner. I 2017 var Køges andel af tilskudsbehovet henholdsvis 4,4 mio. kr. og 1,1 mio. kr.
 • Linjer der kører regional: Tilskudsbehovet dækkes af regionerne
 • I tillæg kommer fællesudgifter til eksempelvis vagtplads, kundeservice, markedsføring og billetkontrol. I 2017 beløber dette sig til 5,0 mio. kr. for kommunen (60,9 kr. pr. køreplanstime)
 • Flextur: Betales af startkommunen. I 2017 var tilskudsbehovet 1,7 mio. kr. i Køge Kommune
 • Flexhandicap og Flexrute er visiteret kørsel, som ikke betales gennem kommunens budget til busdrift.

Køge Kommunes udgifter til busdrift og flextur i 2017 var således 42,4 mio. kr.

I bilag 3 er passagertal for de vigtigste linjer opsummeret for årene 2014-2017. I fireårsperioden har der været en samlet passagervækst på 11% for på linjerne 101A, 102A, 103, 241, 242, 243, 244 og 245. Denne vækst er primært båret af linje 101A, som alene har haft en vækst på 24% i perioden. Linje 102A har haft et passagerfald på 12%, dette vil blive nærmere undersøgt.

Den 15. december 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at foretage en ekstraordinær busbestilling hos Movia. Dette skete i forlængelse af budgetforliget for 2018-2021, hvori der blev afsat yderligere 4 mio. kr. årligt til forbedret betjening mellem Køge vest og Køge by, rullebudget følger som bilag 4.  På baggrund af Teknik- og Ejendomsudvalgets ønske om direkte betjening mellem Campus-Sygehuset-Ølby St. vil 245 køre ad ruten Campus-Karlemosevej-Sygehuset-Ølby St. Linjeføringen fremgår af bilag 1.

Grundet den mere direkte linjeføring mellem Borup og Ølby er det muligt at omdøbe linje 245 til linje 245R. Linjen kan således markedsføres som en R-bus med blå hjørner (på sigt) og blå skilte på stoppestedstandere. Movia meddeler, at en omlægning til R-bus erfaringsmæssigt giver stor passagervækst grundet genkendeligheden og pålideligheden af busproduktet. Køreplanerne for linje 242, 245R og 248 følger som bilag 5. De omlagte linjer skal evalueres ultimo 2018 - efter 6 måneders drift.

Planlagt åbning af Køge Nord Station i maj 2019 vil afføde et omlægningsbehov for busdriften i Køge Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat en analyse af borgenes ønsker til kollektiv trafik, dette bl.a. for at identificere potentielt nye kollektivbrugere samt nye rejsebehov og -muligheder som opstår på baggrund af åbningen af Køge Nord Station. Analysen skal udføres af et analyseinstitut som en opinionsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i hele Køge Kommune. Efterfølgende skal indsamlet data analyseres og sammenstilles med tilgængeligt demografisk data.

Region Sjælland og Region Hovedstaden vil foretage deres tilpasning af busdriften i forhold til Køge Nord Station ved Region Hovedstadens busbestilling i december 2018. Dette er 4-5 måneder inden stationens åbning, og det forventes da at have nødvendigt trafikbestillingsgrundlag (hovedsageligt togkøreplaner) til rådighed. Movia har åbnet for at Køge Kommune gives samme mulighed - altså at foretage en ekstraordinær busbestilling i december 2018. Herved kan der afgives en mere nøjagtig busbestilling samtidig med, at denne kan koordineres med regionernes bestilling.  

Bestillingen af bustrafik til Køge Nord Station kan med fordel behandles sammen med evalueringen af linjerne 242, 245R og 248.

Movia, Metro, Region Hovedstaden og Region Sjælland har indgået et strategisk samarbejde om en forsøgsordning med førerløse busser. Køge og Slagelse Sygehuse er udpeget som mulige testfaciliteter. Forsøgsordningen skal forløbe i tre faser:

 • Fase 1: Indendørs på sygehus (2. kvartal 2018)
 • Fase 2: Udendørs på sygehusområde (1. kvartal 2019)
 • Fase 3: Forbindelse fra sygehus til anden kollektiv trafik (3.-4. kvartal 2019)

I øjeblikket undersøger forvaltningen mulige linjeføringer for en førerløs bus mellem Ølby Station og sygehuset. Dette som en forudsætning for fase 3.

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation
I forbindelse med omlægningen af linje 242 og 245R, samt introduktionen af linje 248, forberedes der en markedsføringskampagne i samarbejde mellem Movia og Køge Kommune. Der vil blive lagt særlig vægt på at nå ud til borgere, der ikke bruger bussen i dag, derfor bruges avisannoncer, skilte, sociale medier mv.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


49.   Overførsel mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at overførselssagen for Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende regnskab 2017 drøftes og overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der 

 1. der fra det skattefinansierede område under Teknik- og Miljøudvalget overføres 787.793 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, som vedrører Movia busdrift og Kajanlæg og Bolværker
 2. gives en tillægsbevilling på 889.765 kr. til parkeringsområdet på det skattefinansierede område under Teknik- og Ejendomsudvalget
 3. for indkomstoverførelser under Ejendomsudvalget overføres 184.141 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget
 4. gives en tillægsbevilling på 879.457 kr. til vintervedligehold på det skattefinansierede område under Ejendommens drift til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der, efter nærmere regler i kommunens økonomiske styringsprincipper, er adgang til at overføre forbruget til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område indstiller Direktionen overførsler fra Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget, som begge blev nedlagt ved årsskiftet 2017/2018.

Fra Teknik- og Miljøudvalgets område indstilles der overført 787.793 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget. Overførslen er fordelt med 349.520 kr. vedr. Movia, busdrift samt 438.273 kr. vedr. kommende vedligeholdelsesopgaver til kajanlæg og bolværker.

Der søges derudover en tillægsbevilling til Teknik- og Ejendomsudvalget som følge af, at der i 2017 var et merforbrug på 889.765 kr. på Teknik- og Miljøudvalget. Området vedrører manglende indtægter på Betalingsparkering på 51.231 kr. Betalingsparkering blev af Byrådet udsat fra 1. september 2017 til 2. januar 2018. På parkeringsområdet vedrører merudgiften på de 838.534 kr. tidligere underskud for 2016 samt oplæring af nye parkeringsvagter på området, hvilket har betydet, at tidligere overført underskud for 2016 ikke har kunne indhentes i 2017.

Fra Ejendoms- og Driftsudvalget indstilles der overført 184.141 kr. fra 2017 til 2018 til Teknik- og Ejendomsudvalget, som udgør nettomindreforbruget i 2017 under Indkomstoverførelser vedrører ETK og er forårsaget af udskudte vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Mindreforbruget knytter sig til det samlede budget for ETK.

Der søges derudover en tillægsbevilling til Teknik- og Ejendomsudvalget som følge af, at der i 2017 var et merforbrug på 0,88 mio. kr. til vintervedligeholdelse i forhold til bevilling under ETK. Med henvisning til at under- og overskud for vintervedligehold finansieres direkte af kassen, efter aftale med Byrådet, søges merforbruget kassefinansieret.

Se vedlagte bilag på sagen.

Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.
Beslutning
Pkt. 1-4: Anbefales.
Bilag

Til toppen


50.   Lellinge Multihus - anlægsbevilling, udbudsform og tildelingskriterier


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge 

til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

    2. udbudsform og tildelingskriterier godkendes

til Kultur- og Idrætsudvalget, at

    3. orientering om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge tages til efterretning.

 

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på møde den 5. marts 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge 

til Teknik- og Ejendomsudvalget at:

    2. udbudsform og tildelingskriterier godkendes

til Kultur- og Idrætsudvalget at:

    3. orientering om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge tages til efterretning.Kultur- og Idrætsudvalget 05-03-2018
Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge 

til Teknik- og Ejendomsudvalget at:

    2. udbudsform og tildelingskriterier godkendes

til Kultur- og Idrætsudvalget at:

    3. orientering om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge tages til efterretning.Kultur- og Idrætsudvalget 05-03-2018
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sælge Lellinge Skole og SFO. Det er aftalt med køber, at skolens gymnastiksal er tilgængelig for de nuværende brugere, indtil der er opført en ny multihal.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019, at indtægterne fra salg af Lellinge Skole og SFO anvendes til etablering af en gymnastikhal ved Lellinge Stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde ved salget af Lellinge Skole. Byrådet gav den 29. august 2017 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i forbindelse med salget af Lellinge Skole. Beløbet anvendes til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole.

Kultur-og Idrætsudvalgets formand har i 2016 og 2017 holdt møder med interessentgruppen for Lellinge Multihal bestående af to repræsentanter for Lellinge Beboerforening og to repræsentanter for Lellinge IF.

Mødernes formål var at forventningsafstemme og prioritere ønsker til en kommende hal. På møderne fremsatte interessentgruppen et ønske om at udvide multihallens areal for derved at udvide multihallens anvendelsesmuligheder. Uafhængigt af salget af Lellinge Skole er der afledt af dette ønske afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 som tillægsbevilling. 

Rammelokalplan 6–02 for Lellinge har udlagt hele landsbyen til boligformål, offentlige formål, fritidsområde og rekreative formål samt landbrug. Boldbanen kan bruges til idrætsformål, klubhus og boldbaner. Nye bygninger må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der er på stadion et gammelt muret klubhus, som i dag anvendes til depot. Herudover har Lellinge IF en ældre pavillon til depot, omklædning og klubfaciliteter. Ved en nærmere undersøgelse har Teknik- og Miljøforvaltningen konstateret, at pavillonen er i meget dårlig stand. Den er over 40 år, og der er konstateret råd og svamp flere steder i pavillonen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nedrives.

Den samlede økonomi på 8 mio. kr. vil blive anvendt til opførelse af en ny multihal på stadionarealet. Byggeriet vil omfatte idrætshal, omklædning, klublokale, tekøkken, depot og areal til lokalhistorisk arkiv.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i omvendt totalentreprise. Dette for at sikre at økonomi og tidsplan kan overholdes. Udbudsform er nærmere beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Tildelingskriterier anbefales at være funktionalitet, arkitektur og teknisk standard med en fordeling som beskrevet i vedlagte lukkede bilag.Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sælge Lellinge Skole og SFO. Det er aftalt med køber, at skolens gymnastiksal er tilgængelig for de nuværende brugere, indtil der er opført en ny multihal.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019, at indtægterne fra salg af Lellinge Skole og SFO anvendes til etablering af en gymnastikhal ved Lellinge Stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde ved salget af Lellinge Skole. Køge Byråd gav den 29. august 2017 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i forbindelse med salget af Lellinge Skole. Beløbet anvendes til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole.

Kultur-og Idrætsudvalgets formand har i 2016 og 2017 holdt møder med interessentgruppen for Lellinge Multihal bestående af to repræsentanter for Lellinge Beboerforening og to repræsentanter for Lellinge IF.

Mødernes formål var at forventningsafstemme og prioritere ønsker til en kommende hal. På møderne fremsatte interessentgruppen et ønske om at udvide multihallens areal for derved at udvide multihallens anvendelsesmuligheder. Uafhængigt af salget af Lellinge Skole er der afledt af dette ønske afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 som tillægsbevilling. 

Rammelokalplan 6–02 for Lellinge har udlagt hele landsbyen til boligformål, offentlige formål, fritidsområde og rekreative formål samt landbrug. Boldbanen kan bruges til idrætsformål, klubhus og boldbaner. Nye bygninger må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der er på stadion et gammelt muret klubhus, som i dag anvendes til depot. Herudover har Lellinge IF en ældre pavillon til depot, omklædning og klubfaciliteter. Ved en nærmere undersøgelse har forvaltningen konstateret, at pavillonen er i meget dårlig stand. Den er over 40 år, og der er konstateret råd og svamp flere steder i pavillonen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nedrives.

Den samlede økonomi på 8 mio. kr. vil blive anvendt til opførelse af en ny Multihal på stadionarealet. Byggeriet vil omfatte idrætshal, omklædning, klublokale, tekøkken, depot og areal til lokalhistorisk arkiv samt udearealer inkl. parkering og petanquebane.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i omvendt totalentreprise. Dette for at sikre at økonomi og tidsplan kan overholdes. Udbudsform er nærmere beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Tildelingskriterier anbefales at være funktionalitet, arkitektur og teknisk standard, med en fordeling som beskrevet i vedlagte lukkede bilag.Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sælge Lellinge Skole og SFO. Det er aftalt med køber, at skolens gymnastiksal er tilgængelig for de nuværende brugere, indtil der er opført en ny multihal.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019, at indtægterne fra salg af Lellinge Skole og SFO anvendes til etablering af en gymnastikhal ved Lellinge Stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde ved salget af Lellinge Skole. Køge Byråd gav den 29. august 2017 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i forbindelse med salget af Lellinge Skole. Beløbet anvendes til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole.

Kultur-og Idrætsudvalgets formand har i 2016 og 2017 holdt møder med interessentgruppen for Lellinge Multihal bestående af to repræsentanter for Lellinge Beboerforening og to repræsentanter for Lellinge IF.

Mødernes formål var at forventningsafstemme og prioritere ønsker til en kommende hal. På møderne fremsatte interessentgruppen et ønske om at udvide multihallens areal for derved at udvide multihallens anvendelsesmuligheder. Uafhængigt af salget af Lellinge Skole er der afledt af dette ønske afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 som tillægsbevilling. 

Rammelokalplan 6–02 for Lellinge har udlagt hele landsbyen til boligformål, offentlige formål, fritidsområde og rekreative formål samt landbrug. Boldbanen kan bruges til idrætsformål, klubhus og boldbaner. Nye bygninger må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der er på stadion et gammelt muret klubhus, som i dag anvendes til depot. Herudover har Lellinge IF en ældre pavillon til depot, omklædning og klubfaciliteter. Ved en nærmere undersøgelse har forvaltningen konstateret, at pavillonen er i meget dårlig stand. Den er over 40 år, og der er konstateret råd og svamp flere steder i pavillonen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nedrives.

Den samlede økonomi på 8 mio. kr. vil blive anvendt til opførelse af en ny Multihal på stadionarealet. Byggeriet vil omfatte idrætshal, omklædning, klublokale, tekøkken, depot og areal til lokalhistorisk arkiv samt udearealer inkl. parkering og petanquebane.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i omvendt totalentreprise. Dette for at sikre at økonomi og tidsplan kan overholdes. Udbudsform er nærmere beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Tildelingskriterier anbefales at være funktionalitet, arkitektur og teknisk standard, med en fordeling som beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Der blev i 2017 givet anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til erstatningsfaciliteter for foreningslokaler i Lellinge. Det anbefales dertil, at bevillingen på 2,0 mio. kr. under KIU 109 afsat i anlægsbudget 2018 frigives.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. Der er den 29. august 2017 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr., og den samlet anlægsbevilling bliver derfor på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.Der blev i 2017 givet anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til erstatningsfaciliteter for foreningslokaler i Lellinge. Det anbefales dertil, at bevillingen på 2,0 mio. kr. under KIU 109 afsat i anlægsbudget 2018 frigives.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. Der er den 29. august 2017 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. og den samlet anlægsbevilling bliver derfor på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.Der blev i 2017 givet anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til erstatningsfaciliteter for foreningslokaler i Lellinge. Det anbefales dertil, at bevillingen på 2,0 mio. kr. under KIU 109 afsat i anlægsbudget 2018 frigives.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. Der er den 29. august 2017 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. og den samlet anlægsbevilling bliver derfor på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Taget til efterretning.


Til toppen


51.   Tidsplan for evaluering af betalingsparkeringsordningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at godkende processen for evalueringen af betalingsparkering i Køge bymidte.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. oktober 2017, at betalingsparkeringen skulle evalueres efter et halvt år.

Siden betalingsparkeringen startede 2. januar 2018, har Teknik- og Miljøforvaltningen samlet alle borgernes og forvaltningens oplevelser, hvor der har været udfordringer med ordningen. Herunder eksempelvis automatplaceringer, licenser, tidsbegrænsninger nogle steder mv.

Forvaltningen foreslår, at samme følgegruppe for betalingsparkering som sidst bliver hørt igen, og at tidsplanen for evalueringen ser således ud:

22. marts 2018

Følgegruppemøde, hvor der drøftes borgernes og forvaltningens oplevelser. Forud for mødet vil følgegruppen få tilsendt disse

9. maj 2018

1. behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget af input fra følgegruppe mv.

15. maj 2018

Følgegruppemøde, hvor der oplyses om 1. behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget

13. juni 2018

2. behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget af opfølgende input fra følgegruppe

19. juni 2018

Behandling i Økonomiudvalget

26. juni 2018

Behandling i Byrådet

27. juni-31.oktober 2018

Forberedelse af eventuelle ændringer

1. november 2018

Ikrafttræden af eventuelle ændringer

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation

Følgegruppen vil blive indkaldt snarest til første møde.

Beslutning

Godkendt.

Ikrafttræden bør idriftsættes hurtigst muligt.

Følgegruppemødet i marts afholdes den 21. marts 2018 kl. 16.00.

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stemmer imod tidsplanen med henvisning til, at de ønsker 1 times gratis parkering allerede nu.

Bilag

Til toppen


52.   Nedlæggelse af østlige del af Sandet, Bjæverskov


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. en del af Sandet nedlægges som offentlig vej
 2. endelig beslutning delegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke indkommer bemærkninger under partshøringen
 3. del af Sandet afhændes efterfølgende til William Cook Europe ApS.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget henvendelse fra virksomheden William Cook Europe ApS i Bjæverskov, som ønsker at overtage del af den offentlige vej, Sandet. Se bilag.

Den del af Sandet, som Cook ønsker at overtage, danner i dag alene adgang for virksomheden og er ca. 56 m. lang.

Vejloven indeholder bestemmelser om, at beslutningen at overdrage en vej skal offentliggøres, og at der skal gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet skal oprettes som offentligt vejareal. Herefter skal beslutningen endelig vedtages med efterfølgende 4 ugers indsigelsesfrist.

Såfremt de tilstødende grundejere er enige i nedlæggelse af vejen og ikke har bemærkninger i partshøringsperioden på 8 uger, kan reglen om 4 års varsel undlades. Ligeledes kan reglen om istandsættelse undlades, såfremt de berørte parter er enige.

Efter partshøringen på 8 uger skal Teknik- og Ejendomsudvalget tage stilling til endelig nedlæggelse. Forvaltningen foreslår, at beslutningen delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke indkommer bemærkninger. Hvis der fremsendes bemærkninger, skal sagen genbehandles i Teknik- og Ejendomsudvalget, hvorefter der efterfølgende er 4 ugers indsigelsesfrist til at klage over beslutningen.

Forvaltningen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med, at en vej nedlægges som offentlig vej.

I virksomhedens ansøgning om overtagelse af del af Sandet gives tilsagn om at overtage vejen som den er og foreligger, ligesom virksomheden selv vil sørge for forestå tinglysning af ledninger i vejen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet William Cook afholder alle udgifter.
Kommunikation
De direkte berørte parter tilskrives om beslutningen. Beslutningen offentliggøres desuden på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


53.   Status på anlægssager - marts 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Den offentlige del af byggeriet har en færdiggørelsesgrad på ca. 72 %. 
Tidsplan afventer udfald af voldgiftssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.
Arbejdsgrupper med brugere pågår omkring organisering, bygherreindkøb og flytning.
Kunstprojekt nærmer sig en egentlig planlægning.
GVL har udarbejdet kontrol af fugt i bygningen, hvor alle 78 prøver viser tilstrækkelig udtørring, der fortsat pågår. Fugtskjolder på træspær er afvasket med rodalon.

32 plejeboliger Køge Nord
Projektet skrider frem planmæssigt. Der gennemføres første mangelgennemgang af klimaskærm i uge 9/10. VEKS forventes at have fjernvarmen funktionel i indeværende måned. På grund af usædvanligt dårligt vejr i vinteren 2017/2018 er aflevering af byggeriet udsat til medio juni 2018.

Vemmedrup skole
Der henvises til særskilt punkt på dette møde om skolen.

Køge Idrætspark
Der er afholdt dialogmøde med samtlige foreninger den 4. januar 2018 for orientering og drøftelse af genhusning forud for nedbrydning af bestående bygninger og skure. Genhusning er påbegyndt, og miljøsanering af atletikhuset forinden nedbrydning opstartet. Byggefeltet er i uge 7 indhegnet, og skiltning på området vejleder trafikanter og gående.

Projektering på ombygning af stadion er opstartet i dialog med følgegruppen.

For Hal III er der modtaget revideret tilbud den 7 februar. Arbejdsgruppen har vurderet de indkomne tilbud, og har indstillet evaluering til politisk behandling på møder i marts 2018.

Projekt for ledningsomlægning forventes entreret uge 10.

I forbindelse med planlægning af veje på området (infrastruktur) er det konstateret, at regnvand kan nedsives, og på denne baggrund er rådgiverudbud igangsat. Kotering af terræn og sokler pågår.

Ombygning af Stensbjergvej
Medio marts er alle de nye signalanlæg i den permanente driftssituation, hvor nogle er samordnede i myldretiderne andre ikke. Såkaldt ”grøn bølge” er kun planlagt for trafikken til/fra hospitalet – idet det ikke er intentionen at flytte gennemkørende trafik fra Københavnsvej til Stensbjergvej.  De enkelte trafiksignaler er trafikstyrede uden for myldretiderne. Afvandingen af Lykkebækvej, som hidtil er ledt til hospitalets regnvandssystem, afkobles, og i løbet af marts etableres et forbassin syd for regnvandsbassinet vest for Karlemoseparken, som regnvand fra Lykkebækvej tilledes i den permanente situation.

Køge Nord - Parkér og Anlæg
Banedanmark er yderligere forsinket på etablering af stationsbroen og forventer at broen er på plads medio maj måned. Opstart af Parker og Rejsanlæg er derfor igen udsat og kan først ske ultimo april/maj 2018.

Østvendte motorvejsramper i Vemmedrup
Etablering af spuns for brostilladset på bygværket over Køge Å er udført. Ingen ændring i tidsplanen. Tilkørselsrampen er forsat planlagt til at blive ibrugtaget i efteråret 2018.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Projektet pågår, og Teknik- og Miljøforvaltningen har holdt møde i arbejdsgruppen for støjskærm ved Frugthaverne, og der afholdes informationsmøde ultimo februar. Rambøll arbejder på en støjrapport, der kan fremlægges for beboerne i Frugthaverne.

Der arbejdes videre med afklaring af vilkår for tilbuddet om medfinansiering af støjskærme ved Skovparken og DABs ejendomme.  

Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


54.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Teknik- og Ejendomsudvalgets ressortområde.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Udsat.

Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionseminar den 25. og 26. januar 2018. Under seminarts punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Teknik- og Ejendomsudvalgets kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, og og uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminarets afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at udvalgene drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder, på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Teknik- og Ejendomsudvalgets område er vedhæftet.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


55.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Møde afholdt med beboere i Sdr. Havn-området om parkering
 • Henvendelse fra Stevns vedrørende togbetjening

Til toppen


56.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Der afholdes overdragelse af Ll. Syd-banen til lokaltog mandag den 19. marts 2018 på Havdrup St.

Til toppen


57.   Eventuelt


Beslutning
 • Parkeringsmuligheder i Ølby Centeret behandles på næste udvalgsmøde
 • Adgangsforholdene over jernbaneoverskæringen i Køge bedes af Køge Kyst forbedret.

Til toppen


58.   Tilbudsevaluering (Lukket punkt)Til toppen


59.   Vemmedrup Skolen - renovering (Lukket punkt)Til toppen


60.   Forslag til Kommuneplan 2017 - udkast til drøftelse (Lukket punkt)Til toppen


61.   Kommunale bygninger 2 (Lukket punkt)Til toppen


62.   Rengøring 2018 (Lukket punkt)Til toppen


63.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.03.18