Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.03.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


42.   Parkvej 120 - Udlæg af ny privat fællesvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der gives tilladelse til anlæg af ny privat fællesvej over matrikel 6dh Sdr. Køge, Køge Jorder, Parkvej 66-209 i Ellemarken.
Baggrund og vurdering

Ejeren af matr.nr. 6da og 6dh, Sdr. Køge, Køge Jorder ønsker gennem Landinspektørfirmaet LE34 A/S at frastykke en grund.

Ejendommen Parkvej 120-128 ønskes udstykket fra ejendommen, og Køge Kommune køber grunden til daginstitution.

Den eksisterende private fællevej Parkvej på matr.nr. 6x forlænges ad den eksisterende private vej i 6 meters bredde over matr.nr. 6dh og over restejendommen på matr.nr. 6da.

Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegiver, at der ikke er planmæssige hindringer for den ønskede frastykning. Vejudlægget behandles efter Lovbekendtgørelse om private fællesveje §27.

Forvaltningen har modtaget underskrevne erklæringer fra Køge almennyttige Boligselskab Afd. Ellemarken som sælger af ejendommen. Den private fællesvej kommer til at have samme udformning, belysning og afvanding som den eksisterende private vej, hvorfor der ikke er godkendt et vejprojekt.

Forvaltningen vurderer, at udlæg af vejareal over matr.nr. 6da og 6dh Sdr. Køge, Køge Jorder kan godkendes. Sagen sendes ikke i offentlig høring, da der kun er de to implicerede parter - sælger og køber, og derfor ikke forventes indsigelser fra parterne.

Teknik- og Ejendomsudvalget har delegation til at beslutte udlæg af vej ifølge delegationsplan 2018.

Økonomi
Da kommunen køber den udstykkede ejendom Parkvej 120-128, skal kommunen som grundejer deltage i drift og vedligehold af den private fællesvej.
Kommunikation
Beslutningen meddeles den berørte part.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.10.19