Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.03.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


30.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Tillægsdagsorden om udlæg af ny privat fællesvej blev godkendt.

Flemming Christensen (C) deltog i pkt. 30-36 og 41.


Til toppen


31.   Overførsel fra regnskabsår 2018 til 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at der

 1. gennemføres de i sagsbeskrivelsen nævnte overførsler, herunder
 2. søges om tillægsbevilling til vintervedligehold på 2.116.440 kr.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2019.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Teknik- og Ejendomsudvalgets overførsler.

Overførsler på "skattefinansieret service"

På det skattefinansierede område er der et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. Heraf tilføres kassen de 1,6 mio. kr. vedrørende mindre forbrug på vejområdet. Mindre forbrug på 2,0 mio. kr. overføres til 2019 jf. nedennævnte områder.
Overførslerne er sammensat af merudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende Movia, merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende leasing af busbro samt mindreudgifter til undersøgelse af Ring 5 på 1,2 mio. kr. Hertil kommer mindre udgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende legeredskaber på grønne områder, 1,0 mio. kr. vedrørende kaj og bolværk, mindre udgifter på 0,2 mio. kr. til afskediget personale, som først afregnes i 2019 samt nulstilling af merforbrug på betalingsparkeringsområdet på 0,14 mio. kr.

Overførsler på "Drift af ejendomme"

På området Drift af ejendomme er et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på vintervedligehold på 2,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrørende ETK Entreprenørs drift overføres til 2019 og 2,1 mio. kr. finansieres af kassen, da merforbrug på vintervedligehold er 100% kassefinansieret. Herudover er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører en udskudt ibrugtagelse af Center for Rehabilitering, som tilføres kassen. Mindreudgifterne på 4,4 mio. kr. overføres til 2019 og vedrører primært et mindreforbrug på Energimærkningsordningen, kommunens jordforsyningsområde samt udskudte vedligeholdelsesopgaver ved kommunens udlejningsboliger. I alt søges dermed 4,0 mio. kr. overført til 2019 på området.

Overførsler på "Indkomstoverførsler"

Området skal ses i sammenhæng med ETK's øvrige opgave- og ejendomsportefølje på aktivitetsområdet Drift af ejendomme. På området har været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. primært forårsaget af udskudte vedligeholdelsesarbejder, hvoraf 0,07 mio. kr. overføres til 2019, og 0,4 mio. kr. overføres til kassen i henhold til overførelsesreglerne.

Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Måltallet er overførsler for 40 mio. kr. med en forventning om, at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


32.   Genopretning af selvejende haller 2019 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2019 på de selvejende haller,
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2019 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne,
 3. uforudsete udgifter til kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby delfinansieres af denne bevilling.
Baggrund og vurdering

I Budget 2019 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,672 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2020 til 2023. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2019 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning på Skovbohallen (tage og ventilationsanlæg) og på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2020/2021 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer dels i forbindelse med øget snelast på tagene, og dels i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (sidstnævnte for at forebygge risiko for skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor det var planlagt at "spare op" og overføre den ikke forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Der forventes derfor et mindreforbrug i 2019. Dette mindreforbrug kan anvendes til dækning af merudgifter til etablering af kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby, hvor der i forbindelse med projekteringen har vist sig en udfordring med afvanding af regnvand fra banen. Regnvandet kan ikke som forudsat nedsives, men skal tilbageholdes og udledes til recipient. Udgifter til ændring af anlæggene kan ikke indeholdes indenfor de afsatte budgetter til kunstgræsbanerne, og disse merudgifter foreslås derfor finansieret af nærværende anlægsbevilling, således at kunstgræsbanerne kan udføres og ibrugtages som planlagt i efteråret 2019. Merudgifterne er derfor vist på det vedhæftede lukkede bilag.

Hvis den i 2020/2021 planlagte renovering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1 skal gennemføres, er det dog en forudsætning, at der er 7,0 mio. kr. til rådighed i 2020. Forudsat at ovennævnte merudgifter i 2019 til kunstgræsbanerne besluttes finansieret indenfor puljen til "Vedligehold af hallerne", vil det medføre, at det i 2020 afsatte rådighedsbeløb til "Vedligehold af hallerne" bør øges tilsvarende. Dette vil der kunne tages stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningens planlagte opgaver i 2019-2021 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 3,672 mio. kr. i 2019 (TEU 102).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

I forhold budgetforhandlingerne til anlægsplanen 2020-2024 og evt. forøgelse af midler i 2020-2024 til finansiering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1 skal det bemærkes, at der ikke er ledige anlægsmidler. Det betyder, at finansiering af midlerne til merudgifterne vedrørende kunststofbanerne skal findes indenfor de allerede indarbejdede anlægsprojekter i anlægsplanen 2020-2024.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


33.   Parkering Gymnasievej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres parkeringsforbud hverdage kl. 7-9 og 13-16 på en ca. 400 m lang strækning på Gymnasievej.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden efteråret 2018 modtaget henvendelser fra borgere vedrørende parkering langs Gymnasievej ved Køge Gymnasium og VUC Roskilde, Køge. Borgerhenvendelserne knytter sig til usikkerhed og utryghed for skoletrafikken til/fra Ellemarksskolen og trafikafviklingsproblemer på strækningen mellem Parkvej og Wika Meny, specielt påpeges udkørslen fra gymnasiets parkeringsplads som et farligt punkt.

Forvaltningen har besigtiget vejstrækningen flere gange i morgenmyldretiden, parkeringen langs den nordlige side af Gymnasievej er udtalt, og der parkeres ulovligt tæt på sideveje. I kombination med morgentrafikken til Ellemarkskolen er parkeringen problematisk.

Følgelig foreslår forvaltningen at indføre parkeringsforbud på ca. 400 m. af Gymnasievej (begge sider) kl. 7-9 og 13-16 på hverdage, se bilag 1. Forvaltningen vurderer et umiddelbart behov for skiltning med tidsbegrænset parkering på "kiss and ride"-parkeringspladsen ved Ellemarkskolen, eksempelvis 15 min., se bilag 1. Anlægsafdelingen vil kontakte Skoleafdelingen og Ellebækskolen med henblik på vejledning angående behov for skiltning på skolens arealer.

Forvaltningen vurderer videre, at et parkeringsforbud på Gymnasievej vil medføre øget parkering på boliggaderne Diget, Gærdet og Hegnet, dette er mindre problematisk end parkeringen langs Gymnasievej. Langs Skellet er der en offentlig parkeringsplads med ca. 30 parkeringspladser, som typisk er helt fyldt på hverdage.

Forvaltningen har været i kontakt med både gymnasiet og VUC. I august 2018 indførte gymnasiet og VUC parkeringskontrol på deres respektive parkeringspladser. VUC arbejder på at udvide parkeringskapaciteten på egen matrikel. Tidshorisonten oplyses pr. december 2018 til "minimum et års tid", og tiltaget skal først godkendes af Undervisningsministeriet. VUC påpeger derudover, at et parkeringsforbud langs Gymnasievej vil være særdeles uhensigtsmæssigt for deres brugere, som ville skulle finde andre steder i nærområdet at parkere.

Siden 2008 har der været 6 politiregistrerede trafikuheld på strækningen - 3 af disse har involveret cyklister (september 2008, november 2009 og oktober 2014). Ved ingen af uheldene er der registreret personskade, ingen af cyklistuheldene knytter sig til parkerede biler. Den foreslåede skiltning skal godkendes af politiet.

Generelt om henvendelser vedrørende gadeparkering
Teknik- og Miljøforvaltningen modtager løbende henvendelser om parkeringsproblematikker langs kommunale veje. Indførelsen af betalingsparkeringen i midtbyen har bidraget til en øgning i antallet af denne type henvendelser. Forvaltningen foretager en konkret vurdering af alle henvendelser, kun hvis der er særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold, som tilsiger et behov for ændret skiltning, fremmes en beslutningssag for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat budget.
Kommunikation
Tiltaget kommunikeres til Køge Gymnasium og VUC Roskilde, Køge. Teknik- og Miljøforvaltningen kontakter Skoleafdelingen og Ellemarksskolen med henblik på at vejlede angående skiltning på skolens "kiss and ride"-parkeringsplads.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


34.   Ventilation i klasseværelser - del 1


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forslag til revideret prioriteret rækkefølge for etablering af mekanisk ventilation i klasseværelser godkendes.

Baggrund og vurdering

Ejendoms- og Driftsudvalget bad i 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en orientering om ventilationsforhold i klasseværelserne i kommunens skoler.

Orienteringen blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsudvalget den 17. februar 2016, og på baggrund heraf blev det besluttet at etablere mekanisk ventilation i klasseværelser på en række skoler, hvor der ikke tidligere havde været ventilation. Der blev samtidigt besluttet en prioriteret rækkefølge for arbejdet, idet arbejdet skulle udføres over en 4-årig periode (2016-2020):

 • 2016: Sct. Nicolai Skole,
 • 2017: Skovboskolen,
 • 2018: Holmebækskolen,
 • 2019: Vemmedrupskolen,
 • 2020: Højelse Skole,
 • 2020: Søndre Skole,
 • 2020: Kirstinedalskolen.

Arbejderne skulle i de enkelte år finansieres indenfor en "pulje", som indgik i prioriteringen af genopretning af kommunens ejendomme for de enkelte år.

Arbejderne på Sct. Nicolai skole blev udført som planlagt i 2016.

I vinteren 2016/2017 var Arbejdstilsynet på besøg på Kirstinedalskolen, og det udløste et påbud om at etablere mekanisk ventilation. Arbejdet på denne skole var oprindeligt planlagt til 2020, men blev fremrykket til 2017 som følge af påbuddet.

I 2017 skulle have været udført ventilation på Skovboskolen, men det blev udsat som følge af ovennævnte påbud.

Arbejdet på Kirstinedalskolen kunne ikke alene udfylde ventilations-"puljen" for 2017, så det blev udbudt sammen med de to andre skoler, som skulle have været udført i 2020 - Søndre Skole og Højelse skole.

Da tilbud på de tre skoler blev modtaget kunne det konstateres, at de samlede arbejder ikke ville kunne holdes indenfor "puljen" for 2017, og det blev besluttet, at arbejderne på Højelse skole skulle udsættes til 2018, hvor de kunne udføres samtidig med renovering af tagene på Højelse Skole.

I 2017 blev der derfor "kun" udført mekanisk ventilation på Kirstinedalskolen og Søndre Skole.

I 2018 er der udført mekanisk ventilation på en del af Højelse skole, og arbejdet forventes afsluttet inden sommeren 2019. I 2018 er der desuden udført mekanisk ventilation i faglokaler på Skovboskolen.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår følgende prioritering for udførelse af mekanisk ventilation på de resterende skoler:

 • 2019: Skovboskolen forsøges færdiggjort (det vil afhænge af de indkomne tilbudspriser),
 • 2020: Resten af Skovboskolen (hvis ikke den kan færdiggøres i 2019),
 • 2020: Holmebækskolen opstartes og færdiggøres hvis der er økonomi til det,
 • 2021: Holmebækskolen færdiggøres, (hvis ikke det er sket i 2020),
 • 2021: Alkestrupskolen.

Ovenstående medfører, at den samlede opgave forventes løst indenfor en 5-årig periode (2016-2021) i stedet for en 4-årig periode.

Alkestrupskolen har ikke tidligere været med på listen. Det skyldes, at da den oprindelige prioriteringsliste blev udarbejdet i 2016, var der tale om, at et antal skoler skulle lukkes - og heriblandt Alkestrupskolen. Hvis ikke Alkestrupskolen skal lukkes, bør den medtages på prioriteringslisten, idet klasseværelserne på denne skole (heller) ikke har mekanisk ventilation.

Vemmedrupskolen er ikke medtaget på forslag til prioritering, idet denne skole vil få ny ventilation i forbindelse med den forestående skimmelrenovering.

Økonomi
Nærværende dagsorden har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


35.   Status på anlægssager - marts 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Projekt for genhusning af stadionfaciliteter er etableret og ibrugtaget. Bygning for bad og omklædning genhuses senere, så nedbrydning nås inden byggeret 2 går i jorden september 2019.

Byggeret 2 er i udbud, og udvalgte tilbudsgivere er meddelt. På opfordring fra de bydende er tilbudsfristen ændret fra 15. marts til 5. april 2019, hvorefter mulig forhandlingsrunde kan indledes. Indstilling til kontrahering forventes forelagt til politisk godkendelse i juni 2019.

Stadion er ibrugtaget, og indvielse fandt sted 3. marts 2019.

Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er dispositionsforslag afsluttet, og endelig aftale med investor på byggeret 1 forventes indgået i nærmeste fremtid. Der indsendes fælles myndighedsprojekt i denne måned.

Projekt for byggemodning er nært afsluttet og kan gå i udbud. Udledningstilladelse er udstedt, og aftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand forventes indgået i denne måned.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge
Efter et vellykket første spadestik den 20. februar 2019 er entreprenøren i gang med afrømning af muld og udgravning til punktfundering. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Udbud af totalrådgiverydelsen er annonceret 20. februar 2019. Frist for modtagelse af ansøgninger om at blive prækvalificeret er den 21. marts 2019.

Ombygning af Stensbjergvej
Leverandør af signalanlæg foretager endelig kontrol forinden nært forestående aflevering af anlæggene til drift. Melding fra hospitalsbyggeriet om forventelige adgangsforhold fra Stensbjergvej endnu ikke modtaget. 1 års mangelgennemgang forventes gennemført i marts måned. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder med aptering af stationsbroen. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden er P-pladserne færdiggjort, og der pågår etablering af pladsbelysning. Anlægsarbejderne på Stationsforpladsen er godt på vej og Kys og Kør, taxa og superbusstoppesteder er nu etableret . På S-banesiden er etablering af støjvold langs motorvejen igangsat. Dele af stationsområdet er fortsat ikke til rådighed på grund af BDKs broarbejder, hvilket betyder væsentlige forsinkelser i forhold til tidsplanen.  Der er nu igangsat forcering af anlægsarbejderne for at nå i mål med størstedelen af anlægsarbejderne til banens åbning den 31. maj 2019. Det må forventes at dele af cykelparkeringer, offentlige toiletter og beplantninger først færdiggøres efter banens åbning.    

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt temamøde i Teknik- og Ejendomsudvalget i februar omkring Køge Kommunes trafikstøjsprojekt, og på hvilket stade projektet er. Den fremtidige proces blev taget til efterretning. Der har været afholdt informationsmøde for Langesvej, og der er oprettet en gruppe med 5 beboere, der indgår i det videre arbejder med projektet. 

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Arbejdet med indhentning af nye miljøundersøgelser pågår. Der har været gravet efter et rørlagt vandløb, som nu er lokaliseret.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov hvor der anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Størstedelen af byggemodningen er færdig. Der mangler anlæg af grønne områder og asfaltslidlag, som udføres i foråret 2019.

Busbro over Lille Syd-banen
Projektforslagsrapport, udarbejdet af projekterende rådgiver, er modtaget den 7. marts 2019 og granskning/kommentering af materialet pågår.  

Cykelsti Ejby imod Køge
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i sin afsluttende fase. Løsninger under bane- /motorvejsbro er fremlagt for henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet. Der har været afholdt møde med landsbylauget i Ll. Salby omkring cykelstiens tilslutning til byen.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag har været hovedforhandlet den 4.-6. februar 2019, og der forventes en kendelse inden sommer 2019.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning.
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt er indledningsvist igangsat, og dialog pågår med KØS og Rehabiliteringscentret.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeriet indvies den 23. marts 2019.

Der er stadig mangler ved den udvendige belægning, samt græssåning. Ligeledes dukker der flere mindre fejl og mangler op, efter bygningen er taget i brug. Afhjælpning pågår

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Alkereden er færdig og afleveret, Tumlehuset har opstart i uge 4, Basen afventer byggetilladelse, før den kan i gangsættes.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


36.   Formandsbeslutning vedr. forberedelse til opstilling af mobiltribune


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

HB Køge har via en kreds af investorer rejst penge til en mobiltribune med siddepladser til ca. 300 personer på det nye Køge Stadion. For at opstille tribunen har det været nødvendigt at forberede det areal, hvor tribunen skulle opsættes. Dette har HB Køge bedt Køge Kommune om at forestå.

ETK er derfor med meget kort varsel blevet bedt om at hjælpe med at forberede bunden for tribunen.

Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget har i henhold til Styrelseslovens § 22, stk. 2 på udvalgets vegne – og efter forudgående underretning af Borgmesteren – derfor bedt ETK om at hjælpe med klargøring for opstilling af den mobile tribune på Køge Idræts Park.

Økonomi
ETK afholder udgiften til de mandskabstimer, der er brugt i forbindelse med klargøring og Køge Idrætspark-projektet afholder udgifter til indlejning af maskiner og materialer.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


37.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Status på Lellinge Multihal,
 • Foretræde gennemført med Folketingets Transportudvalg om Køge Nord,
 • Møde afholdt med selvejende haller.
Beslutning
 • Møde afholdt med Handelsforeningen. Der afholdes møde mellem udvalget og foreningens bestyrelse den 14. maj 2019 kl. 17.00,
 • Orientering om storkereden på Sveasvej.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


38.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Handicapparkering i bymidten,
 • Asfaltudbud 2019-2020,
 • Nyt signalanlæg Parkvej - Ringstedvej.
Beslutning
 • Vejdirektoratet afholder informationsmøde den 13. maj 2019 kl. 17-19 om støjskærmen i Bjæverskov.

Taget til efterretning.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


39.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


40.   Ventilation i klasseværelser - del 2 (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


41.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.10.19