Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 25.05.2021 kl. 16:15 i mødelokale 1.3.01, 3. sal, gl. rådhus


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


91.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


92.   Høringssvar til Vejdirektoratets VVM-redegørelse vedrørende ny vejforbindelse til Stevns


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter, om Køge Kommune skal tilslutte sig Stevns Kommunes høringssvar til Vejdirektoratets VVM-redegørelse vedrørende ny vejforbindelse til Stevns.

Baggrund og vurdering

Som led i finansloven for 2019 besluttede den daværende regering (V, LA og K) at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vej til Stevns. På baggrund af VVM-undersøgelsens resultater gennemføres nu den afsluttende offentlige høring af projektet. Høringsperioden løber fra 9. april til 11. juni 2021.

Formålet med at anlægge en ny vej til Stevns er blandet andet at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge, som begge er hårdt belastet af pendlertrafik fra Stevns, samt at skabe en mere direkte forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

I VVM-redegørelsen beskrives 3 forslag til linjeføring for en ny vej mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge, som forløber henholdsvis nord og syd om Hårlev, se bilag 1. Alle de fremlagte forslag er med udgangspunkt i den sydlige forbindelse fra forundersøgelsen (Alternativ 3), se bilag 2.

Stevns Kommune ønsker, at den kommende linjeføring placeres så nordligt som muligt og læner sig op ad alternativ fem og seks i Vejdirektoratets forundersøgelse. Se Udkast til Høringssvar fra Stevns Kommune i bilag 3.

Undersøgelse af en mere nordlig vejforbindelse kræver, at Vejdirektoratets kommissorium udvides med en ny undersøgelseskorridor.  

Økonomi
Intet
Beslutning

Drøftet.

Et flertal bestående af A, F, V og C tilsluttede sig indstillingen med diverse bemærkninger, der vil indgå i høringssvaret herunder også:
At det foreslås, at der i forbindelse med fastlæggelse af den endelige linjeføring nedsættes et udvalg med lokale borgerrepræsentanter og medlemmer af kommunalbestyrelserne fra Køge Kommune og Stevns Kommune, således at der i beslutningsprocessen kan tages størst mulig hensyn til de borgere og interesser, som vil være mest påvirket af den nye vej. Endvidere ønskes en linjeføring syd om Herfølge og Holmebækvej og med videre tilslutning mod vestmotorvejen og gangbro over vejen. Endelig at beplantning og andre støjdæmpende tiltag samt cykelstier inddrages i udformningen af linjeføringen.

 

Et mindretal bestående af Enhedslisten (Ø) udtaler:
Enhedslisten ønsker, at Køge Kommune svarer i forhold til de spørgsmål, der er rejst i den gennemførte VVM–undersøgelse og konstaterer,

  • at løsning A ikke kan gennemføres på grund af Bilag 4-arter i Vallø Storskov
  • at Stevns Kommune ikke ønsker at arbejde videre med løsning B.

På den baggrund må Køge Kommune anse arbejdet med forundersøgelsen for en statsvej syd om Vallø Storskov for afsluttet.

Skulle der senere opstå ønske om undersøgelser, der kan afhjælpe mobilitetsproblemer for Stevnsboerne og Køgeborgere, deltager Enhedslisten gerne i et konstruktivt arbejde for løsninger i respekt for kommunens kommuneplanlægning, bydelsplanlægning, klimapolitik, natur- og miljøstrategi. Da ingen af de foreslåede løsninger er mulige at realisere, vil Enhedslisten opfordre til, at vi alle arbejder sammen om løsninger med udgangspunkt i den kollektive trafik. Vi har allerede et katalog af handlemuligheder, der forventes at kunne reducere trafikbelastningen igennem Køge med ca. 10.000 biler i døgnet.

 

Forvaltningen bemyndiges til efter forelæggelse for formanden at udarbejde forslag til fælles høringssvar for Stevns og Køge kommuner.

Bilag

Til toppen


93.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


94.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.06.21