Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 13.02.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


22.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


23.   1. Økonomiske budgetredegørelse 2020 - Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

 1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
 2. godkender, at der omplaceres -1.014 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget i besparelse på befordringsgodtgørelse. Omplaceringen er flerårig,
 3. godkender, at der omplaceres et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Omplaceringen er flerårig,
 4. godkender, at der omplaceres 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, til Sikring og Forebyggende indsats under Forsikringsområdet,
 5. godkender en budgetomplacering på 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup,
 6. godkender, at der omplaceres 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge Svømmehal.
Baggrund og vurdering

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at budget 2020 forventes overholdt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af Budget 2020-analyserne, herunder delanalysen om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Teknik- og Ejendomsudvalgets andel af besparelsen er -1.014 kr., som overføres fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kørsel. Omplaceringen er flerårig.

Der søges omplaceret et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik-  og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Sagen blev forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget ved udvalgsmødet den 9. januar 2020. Omplaceringen er flerårig.

Der søges budgetomplaceret 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, forsikringsområdet, til den sikrings- og forebyggende indsats for kommunens institutioner og ejendomme. Bevillingen anvendes til drift og vedligehold af de automatiske brand- og redningsanlæg samt kontrakt om tilslutning til vagtcentral.

Der søges budgetomplaceret 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Der søges budgetomplaceret 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge Svømmehal. Beløbet svarer til det driftstilskud, der årligt udbetales til Køge Svømme Klub, som drifter Herfølge Svømmehal.

Budgetrammekorrektionerne fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


24.   Overgang fra 'Giv et praj' til 'Tip Køge'


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at oplægget om overgangen fra "Giv et praj" til "Tip Køge" tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2014 anvendt app’en "Giv et praj", hvor borgerne hurtigt og nemt kan give kommunen besked om forhold, de bør være opmærksomme på i det offentlige rum. Det kan for eksempel være et hul i vejen, et væltet skilt, henkastet affald eller ødelagte skraldespande.

For perioden 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019 har Køge Kommune modtaget 2092 praj igennem "Giv et praj"-app'en. Indmeldingerne kommer oftest indenfor kategorierne vejbelysning og henkastet affald. Se oversigt over indmeldinger for den angivne periode i bilag 1.

I Teknik- og Ejendomsafdelingens Veje- og Byrumssektion er man i færd med at implementere et nyt opgavestyringssystem – Synchronicer. Synchronicer består af forskellige moduler. "Tip Køge" er et modul i Synchronicer, som svarer til den nuværende "Giv et praj"-app. Indførelse af Synchronicer kræver, at "Giv et praj"-app'en lukkes ned og erstattes med den nye "Tip Køge"-app.

Via "Tip Køge" og Synchronicer oprettes der automatisk opgaver, som kan overføres til de relevante teams. Når opgaven er løst, skal medarbejderen melde opgaven afsluttet i app’en og medsende dokumentation af udbedringen og evt. en beskrivelse eller billede af løsningen.

Bedre borgerservice

"Tip Køge" giver mulighed for bedre borgerbetjening. I den nye app skal borgeren tilføje kontaktoplysninger til tippet. Herved kan borgeren kontaktes i tvivlstilfælde, og borgeren kan løbende få statusopdateringer helt automatisk. Det bliver desuden muligt for borgeren at gå ind i app'en og se status på tippet.

"Tip Køge" giver en bedre tilbagemelding på tippet til borgerne og hermed en bedre kommunikation med borgeren.

"Tip Køge" vil træde i kraft den 29. februar 2020, hvor app'en lanceres på Køge Messen.

Økonomi
Overgangen fra "Giv et praj" til "Tip Køge" har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Orientering til Teknik- og Ejendomsudvalget opfølges af en pressemeddelelse om overgangen fra "Giv et praj" til "Tip Køge".

Der vil desuden være en kommunikationsindsats ved kommunens stand på Køge Messen. Der produceres nyt logo til app’en samt folder, animationsfilm, roll-ups mm.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


25.   Status vedrørende solcelleanlæg


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at nærværende orientering om status på solcelleanlæg tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har p.t. 9 solcelleanlæg, som er placeret på tagene på en række af kommunens ejendomme.

Alle anlæg er lovlige og godkendte af Energistyrelsen. Anlæggene er enten opført for 7-10 år siden som led i energisparetiltag, eller på nyere byggerier for at disse byggerier kan overholde energirammen.

Som reglerne er på området i dag, kan Køge Kommune ikke etablere nye solcelleanlæg på eksisterende bygninger, hvis det både skal være rentabelt og lovligt. Derfor igangsættes der ikke nye projekter med solcelleanlæg, medmindre det er i forbindelse med et byggeri, hvor formålet vil være at overholde energirammen. Der er i vedhæftede notat nærmere redegjort for udfordringerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har holdt møder med rådgivere indenfor området for at få belyst, hvordan der lovligt kan opføres nye solcelleanlæg, som samtidig er rentable for kommunen.

Det viser sig, at der er en række udfordringer i den forbindelse. Hvis et solcelleanlæg skal opstilles på en eksisterende bygning, uden at anlægget skal selskabsudskilles, forudsætter det, at der foreligger en energirammeberegning, der dokumenterer, at det er en "god forretning". Det kan et solcelleanlæg ikke alene - der skal samtidig gennemføres et eller flere andre energibesparende tiltag. Det kan for eksempel være øget isolering i klimaskallen, udskiftning af døre/vinduer i klimaskallen, udskiftning af belysning eller reduktion i vand og strømforbrug.

Hertil kommer, at der skal søges og opnås en dispensation fra reglerne på området, og den skal opnås, inden projektet fysisk igangsættes. Dispensationen skal gives af Energistyrelsen.

Forvaltningen er i kontakt med andre kommuner for at høre deres erfaringer, og de oplyser bl.a., at der kan være op til 1 års ventetid på at få den nødvendige dispensation.

Der skal søges om dispensation samtidigt med, at der søges byggetilladelse, og denne dispensationsansøgning skal indeholde både ansøgning om byggetilladelse og energirammeberegning. Det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvad der udløser krav om byggeansøgning, og derfor har eksterne rådgivere ofte svært ved at rådgive om, hvornår solcelleanlæg kan monteres uden krav om dispensation

På baggrund af ovenstående vil forvaltningen forsøge at gennemføre et pilotprojekt på en ejendom, der i forvejen på genopretning 2020 er prioriteret i forhold til udskiftning af tagoverflade og vinduer. Fokus vil være på, at der skal udføres den prioriterede genopretning af tage og vinduer, men hvor det samtidig undersøges, om der i forbindelse med genopretningen kan gennemføres en "energirenovering", som bl.a. vil indeholde opsætning af solceller på ejendommen.

Pilotprojektet skal afdække, om der kan gennemføres såkaldte "energirenoveringer", hvor fx en tagoverflade renoveres og dermed sikres i forhold til fugtindtrængning, samtidig med at der indbygges solceller i tagkonstruktionen. I givet fald vil solcellerne kunne producere energi, der kan nedbringe driftsudgifterne til bygningen.

Pilotprojektet vil samtidig kunne give input til udarbejdelse af en strategi eller politik for området, ligesom projektet vil kunne bidrage med viden til kommunens tiltag indenfor solceller og bæredygtighedsområdet.

Det skal bemærkes, at udfordringen omkring den kommunale pligt til at selskabsudskille nye solcelleanlæg er blevet italesat i KLs udspil "CO2-reduktion i Kommunerne" (se vedhæftede uddrag). Input til denne del af KLs dokument kommer bl.a. fra KTC-faggruppen Ejendomme, hvor Køge Kommune har en ledende rolle.

Økonomi
Nærværende orientering har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


26.   Energispareprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives

 1. en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udførelse af rentable energiprojekter på de kommunale ejendomme i 2020,
 2. en bevilling på -9 mio. kr. til lånoptag vedrørende energisparelån,
 3. en driftsbevilling på -1 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligehold af kommunale ejendomme til finansiering af anlægsprojektet jf. budgetaftale. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget blev på møde den 9. maj 2019 orienteret om potentiale for energispareprojekter og besluttede på baggrund heraf at indstille til Økonomiudvalget, at der i den kommende budgetlægning blev indarbejdet lånemulighed til energispareprojekter.

Byrådet har i forbindelse med budget for 2020 udtrykt ønske om, at der gennemføres rentable energispareprojekter i 2020 for 10 mio. kr. Ønsket er formuleret i budgetaftalen for 2020 (se vedhæftede bilag, side 7, punkt Å).

Forudsætningen er, at projekterne kan lånefinansieres med 90% af udgifterne, således at kommunens nettoudgift bliver 1 mio. kr.

Der er på driftsbudget 1 mio. kr., som en del af de 2,5 mio. kr., som Byrådet afsatte "ekstra" til drift og genopretning af kommunens ejendomme i 2020. Med nærværende anlægsbevilling omplaceres den ene million fra drift til anlæg, så den samlede finansiering findes på anlæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 til 2019, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Forvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med fx belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede lukkede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2020 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regneeksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et energispareprojekt kan se ud.

Det skal bemærkes, at der p.t er en del fokus på solcelleanlæg, og der henvises i forbindelse hermed til dagsorden om dette emne på møde i Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. februar 2020. I nævnte dagsorden omtales muligheden for at gennemføre en energirenovering på en af kommunens ejendomme og herunder muligheden for at etablere et solcelleanlæg på ejendommens tag. Det er tanken, at en del af udgifterne til energirenoveringen vil kunne afholdes af en anlægsbevilling til energiprojekter i 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via en bevilling på -1 mio. kr. på drift samt en bevilling på -9 mio. kr. til optagelse af lån. Det skal oplyses, at der ikke må optages lån til administrationsomkostninger.

Herudover skal det bemærkes, at det er en forøgelse af anlægsrammen på 10 mio. kr. og anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og derved er der en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


27.   Byggemodning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Køge Byråd, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb med i alt 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. kr. i 2021 til byggemodning af byudviklingsområdet ved Køge Nord Station.

Finansiering sker via de afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i budget 2020-21.

Baggrund og vurdering

Som led i udviklingen af boligområdet i Køge Nord planlægger Teknik- og Miljøforvaltningen at igangsætte byggemodning af det nye byudviklingsområde.

Byggemodningen omfatter:

 • Matrikulær berigtigelse og afsætning i marken ved hjælp af landinspektør - herunder rådgivning i forbindelse med private lodsejere, 
 • Gennemførsel af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle arkæologiske udgravninger,
 • Etablering af områdets gennemgående vejforbindelse, der skal fungere som ledningskorridor med forsyningsledninger til områdets 1600 boliger.

Byggemodningen igangsættes for at gøre området tilgængeligt og med henblik på at afhænde storparcellerne, så bydelen kan udvikles og bebygges i henhold til intentionerne, der er beskrevet i Masterplanen "Køge Nord Stationsnær Skovby". - jf. bilag 1.

Udover at give adgang til området vil vejforbindelsen komme til at binde bydelen sammen og vil blive tilsluttet den omkringliggende infrastruktur, så der skabes gode trafikale forbindelser lokalt i området, til Ølsemagle, til motorvejen og Køge Nord Station.

Vejforbindelsen udformes efter hovedprincipperne i Masterplanen med fokus på bæredygtighed og nærhed til skov og natur, som en grøn boligvej med fortove og cykelstier, der samtidig kan håndtere skybrudsregn. - jf. bilag 2.

Anlægsprojektet udarbejdes derfor i samarbejde med KLAR Forsyning.

Der er finansiering tilstede i Budget 2020 under puljerne TEU01 Jordforsyning byggemodning - boligformål og TEU02 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål på i alt 54 mio. kr. i 2020 og 2021.

Finansiering søges til :

 • Afholdelse af udgifter til landinspektør,
 • Afholdelse af udgifter til arkæologiske undersøgelser,
 • Afholdelse af tilslutningsbidrag til KLAR Forsyning for 2020 og 2021,
 • Etablering af den overordnede vejforbindelse gennem byudviklingsområdet og denne tilslutning til de eksisterende veje.

Tilslutningsbidraget til KLAR Forsyning og vejanlægget forventes at udgøre 80 % af den samlede anlægsbevilling. Udgiften til de arkæologiske undersøgelser samt udgifter til landinspektør forventes at udgøre de sidste 20 % af anlægsbevillingen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. i 2021.  Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i 2020-2021 (TEU 01 og TEU 02).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


28.   Supplerende akustiske signaler på signalanlæg tæt på Køge Centrum


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der årligt kan etableres et akustisk signalanlæg.
Baggrund og vurdering

Handicaprådet har opfordret til, at 5 udpegede signalanlæg på Ringvejen suppleres med akustiske signaler til hjælp for blinde og svagtseende. De 5 lyskryds er beliggende tæt på Køge Centrum. Disse signalanlæg samt yderligere 3 nærved-liggende signalanlæg er markeret på kortbilag.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har indhentet priser for de akustiske signaler fra signalfirma, som servicerer pågældende anlæg - idet der er efterlyst pris for akustiske signaler for alle retninger i de enkelte kryds. Den samlede pris for at supplere signalgivningen med akustiske signaler i de 5 kryds kan opgøres til i alt 350.000 kr.

Supplerende har forvaltningen efterlyst tilsvarende pris for yderligere 3 signalanlæg, som også er tæt på Køge Centrum. Den samlede pris herfor kan opgøres til 250.000 kr. 

I forlængelse af Køge Park-byggeriet har forvaltningen fra beboer på plejehjemmet Møllebo modtaget ønske om akustiske signaler, idet beboer nu skal krydse Ringvejen for at købe ind i dagligvarebutik. Det kan oplyses, at akustiske signaler i dette lyskryds beløber sig til 96.000 kr.

Det foreslås, at forvaltningen sammen med Handicaprådet, Dansk Blindesamfund og Ældrerådet prioriterer hvilke anlæg og hvilke retninger, som ønskes forsynet med akustiske signaler. 

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for fremadrettet at allokere driftsmidler svarende til supplering med akustiske signaler i ét af signalanlæggene tæt på Køge Centrum hvert år. Prioritering vil foregå i samråd med Handicapråd/Dansk Blindesamfund/Ældrerådet. Alternativt skal der omprioriteres anlægsmidler til realiseringen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


29.   Ophør af lejeaftale med Køge Kyst om parkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. forlænge lejeaftale med Køge Kyst,
 2. tage orienteringen om Køge Kyst’s planer om hjemtagelse af arealer til efterretning.
Baggrund og vurdering

Da Køge Kommune indførte betalingsparkering i januar 2018, indgik Køge Kommune og Køge Kyst en aftale om leje af de allerede til Køge Kyst overdragede arealer på Collstrup-grunden, Bag Haverne samt Sdr. Havn.

Lejeaftalen gik ud på, at Køge Kommune lejede arealerne af Køge Kyst, indtil Køge Kyst var klar til at overtage dem til drift i eget regi. Lejeaftalen med Køge Kyst er blevet forlænget 2 gange, men Køge Kyst har nu meddelt, at de er klar til at hjemtage arealerne pr. 1. maj 2020. Dette kræver dog en forlængelse af nuværende aftale, da den udløber den 31. januar 2020.

Efter den 1. maj 2020 vil Køge Kommune ikke længere opkræve betalingsparkering på ovenstående arealer og ej heller udføre parkeringskontrol. Månedslicenser vil pr. denne dato heller ikke virke på arealerne.

Økonomi
Overdragelsen af arealerne vil medføre et mindre tab på parkeringskontrol-budgettet. Der vil ikke være tab på betalingsparkeringsområdet, da indtægten har været brugt til at betale leje af arealerne til Køge Kyst.
Kommunikation
Alle, der fremadrettet køber en månedslicens, vil blive orienteret om, at de ikke længere kan købe til ovennævnte arealer. Alle, der har en gyldig månedslicens, vil modtage en e-mail om, at licensen ikke gælder på de ovennævnte arealer efter den 1. maj 2020. Allerede indkøbte månedslicenser ville kunne blive refunderet for alle ubrugte måneder. Der vil blive annonceret i de lokale medier samt på hjemmesiden om ændringen.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


30.   Lastbilsparkering på Bækgårdsvej i Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at lukke lastbilsparkeringspladsen på Bækgårdsvej i Borup.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har på det seneste modtaget henvendelser om lastbilsparkeringspladsen på Bækgårdsvej i Borup.

Parkeringspladsen er en grusplads, som længe har givet anledninger til forskellige problemstillinger. Parkeringsskilt er blevet fjernet flere gange, således at Køge Kommunes parkeringsvagter ikke har kunnet håndhæve reglerne for pladsen. Dette har givet en unødig økonomisk udgift til genopsætning af skilt.

Pladsen bærer også tydeligt præg af det store slid, og der samles vand på en stor del af pladsen ved regnvejr. Når pladsen er ”oversvømmet”, slider brugen endnu mere på pladsen. Der er ikke lavet afvanding eller olieudskilning på pladsen.

Forvaltningen vurderer, at der i gennemsnit parkerer ca. fem lastbiler hver nat på pladsen, og at det vil være omkostningsrigt at omlægge og anlægge den til fremtidig parkering.

Efter ønske fra udvalgsformanden indstilles pladsen til lukning, og at der ikke vil blive anlagt erstatningspladser i Borup.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt med en høring om lukningen, da det er offentligt vejareal.

Se vedhæftede bilag med angivelse af parkeringspladsen.

Økonomi

Udgift til skilte og afspærring bliver afholdt inden for driftsbudgettet.

Kommunikation

Der vil blive sat skilte op ved indkørslen en uge før lukning, der informerer om lukningen.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


31.   Adgangsbegrænsning til boligområdet ved Storevangen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres skiltning med adgangsbegrænsning til boligområdet ved Storevangen. 

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden efteråret 2019 modtaget henvendelser fra borgere vedrørende uvedkommende trafik på Munkevangen. Borgerhenvendelserne peger på, at der siden anlæggelsen af Køge Nord Station er en del bilister, der benytter sig af de omkringliggende boligveje, bl.a. Munkevangen til at standse og afsætte folk, der skal med toget fra Køge Nord Station.

Som følge af ovenstående indstiller forvaltningen at indføre skiltning med adgangsbegrænsning, i form af motorkøretøjer forbudt (C22.1) med undertavle med teksten "Kørsel til beboer tilladt", således at der stadigvæk er adgang til renovationskøretøjer, varebiler, Postnord samt gæster til beboerne i boligområdet ved Storevangen. Placering af skiltet kan ses på det vedlagte bilag.

Den foreslåede skiltning har politiet tilkendegivet, at de vil give samtykke til, men de vil ikke sætte fokus på stedet.

I henhold til Delegationsplanen, Bekendtgørelse af færdselsloven, Kapitel 15, Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, skal skiltning med adgangsbegrænsning (forbudsskilte) godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes indenfor afsat budget.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


32.   Genopretning af selvejende haller 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2020 på de selvejende haller,
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2020 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og på Køgehallernes Hal I og Hal II.
Baggrund og vurdering

I Budget 2020 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 6,545 mio. kr. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb i årene 2021 til 2024. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2020 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne) samt genopretning i Køgehallernes Hal I og II.

Taget på Idrætsbørnehaven skulle have været genoprettet i 2019, men det blev besluttet at udsætte arbejdet, så der ikke kunne opstå en konflikt i forhold til opførelsen af Køge Idræts Parks nye Hal 3, som ligger ved siden af Idrætsbørnehaven.

I sommeren 2020 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal I. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (for at forebygge risiko for dannelse af skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der er "sparet op" ved at overføre den ikke-forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Det er i sommeren 2019 konstateret, at gulve i Køgehallernes Hal I og II er opfugtede, og at der under gulvet i Hal I er konstateret skimmelsvamp. Gulvene i begge haller skal derfor udskiftes. Gulvet i Hal II er udskiftet i efteråret 2019, og gulvet i Hal I påregnes udskiftet i sommeren 2020 samtidig med at den ovennævnte renovering af tagkonstruktionen gennemføres.

Gulvsagerne er anmeldt til forsikringsselskabet, som kun vil dække en del af udgifterne. Den resterende del forudsættes finansieret af den resterende del af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb (plus de fra tidligere år overførte midler).

Skimmelsvamp under gulv i Hal I udgør ikke en helbredsmæssig risiko, idet der er udført afværgende tiltag. Der er undertryk under gulvene, så eventuelle skimmelsporer suges ud og ikke kommer op i hallen.

Teknik- og Miljøforvaltningens planlagte opgaver i 2020-2026 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 6,545 mio. kr. i 2020 (TEU 102).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


33.   Status på anlægssager - februar 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Samlet er projektet godt og vel 60 % afsluttet.
Hal 3 følges tæt med hensyn til Dansk Halbyggeris egenbegæring om konkurs den 8. januar 2020, hvor kurator den 23. januar 2020 har meddelt, at de ikke ønsker at indtræde i kontrakten, hvorfor denne ophæves. Der fortsættes med drøftelserne om den videre proces, herunder opgørelse af dagbod og den samlede økonomi. Dette med fokus på hurtigst muligt at komme videre og minimere tabet henholdsvis fordyrelsen og garantitrækket. Der er indhentet tilbud fra de efterladte underentreprenører, og efterfølgende holdt møder med de mest kritiske fag. Der er fortsat aktivitet på byggepladsen om end i mindre omfang, men aktiviteterne øges støt og roligt.
Anlæg af forplads ved Hal 3 forløber planmæssigt til afslutning inden ibrugtagning af hallen.
For bygning 1 er pæleramningen afsluttet, og byggeriet fortsætter som planlagt.

Ny Føllehavegård
Projektet er netop igangsat, og anlægsbevilling frigivet.
Bygherrerådgivere er tilknyttet projektet med opstart af programmering med udbud og kontrahering inden medio 2020.

Multihal i Lellinge
Hallen er afleveret fra entreprenør, og den gamle pavillon er nedrevet. Der udestår nogle arbejder i terræn, som ikke kan udføres, før jorden er væsentlig mere tør end nu.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Hovedprojektering pågår. Projektet kører efter tidsplanen.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Udbedring af den udvendige solafskærmning blev opstartet juni 2019. Entreprenøren har oplyst, at der er leveringsproblemer fra producenten, og at det er medvirkende til, at det trækker ud med at få afsluttet udbedringen. De forventer at genoptage udbedring i uge 4 (2020).

Rehabiliteringscenter
Skema C afventer fortsat endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt pågår med forventet indvielse i 1. kvartal 2020.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision pågår.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige.

Basen blev ibrugtaget i starten af november 2019. Legepladsprojektet er næsten færdigt. Grundet meget vand på legepladsen er der en udfordring med udlægning af rullegræs. 

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Der er indgået samarbejdsaftale for fase 1 med den vundne totalentreprenør. 

Der pågår brugermøder med deltagelse af totalentreprenør og rådgiver for bearbejdning af tilbudsforslaget til et projektforslag.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Tagudskiftning pågår. Projektet er 2 uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Køge Nord - Parkér og Rejs
Stationen er i drift.  

Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Leverandøren har underdimensioneret kamerasystemet. Leverandøren leverer ekstra master og kameraer, så alle biler kan registreres. Løsningen kan indarbejdes i februar 2020, så P-henvisning kan idriftsættes marts måned.

Der udestår enkelte plantearbejder, primært randbeplantning, som ikke kan udføres grundet det våde vejr.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Forvaltningen undersøger pt. referencepriser og relevante kvalitetskrav til støjskærmen hos leverandører og rådgiver.

Kunstgræsbane i Ejby
Arbejdet er opstartet først i januar. Der er indrettet byggeplads, og der graves og støbes for lysmaster. Der er løbende kontakt med Ejby IF, der følger arbejdet.

Busbro over Lille Syd-banen
Der arbejdes på form og armering af brodæk, som er etableret over banen. Indbygning af jord i dæmninger mod broen er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, grundet uoverenstemmelser med entreprenøren omkring hans levering af jord til projekt for etablering af busvejens ramper. Der er efter mæglingsmøde indgået en aftale med entreprenøren om at igangsætte arbejde med indbygning af jord, som Køge Kommune leverer.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


35.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde afholdt med Transportministeren,
 • Møde afholdt med Sct. Nicolai Beboerforening,
 • Møde planlagt med Munkeagerens Grundejerforening,
 • Region Sjællands undersøgelse vedrørende "BRT" på Østbanen.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


36.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
     
 • Køge Station: Ventesal og toilet,
 • Jagt på kommunale arealer.
Beslutning
 • Belægninger i Strædet færdiggøres, og afslutning mod kommunens arealer sikres.

Godkendt.


Til toppen


37.   Eventuelt


Beslutning
Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes.

Til toppen


38.   Status på håndværkerkartotek 2019 (Lukket punkt)Til toppen


39.   Udbudsform på skimmelentreprise (Lukket punkt)Til toppen


40.   Drøftelse af ændret tagløsning (Lukket punkt)Til toppen


41.   Udbudsproces vedrørende ny daginstitution (Lukket punkt)Til toppen


42.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.02.20