Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 03.05.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


53.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


54.   Temadrøftelse - eventstrategi


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter eventstrategi.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har gennem årene afholdt en række kommunale events, som har givet borgerne gode oplevelser og styrket sammenhængskræften og fællesskabet i kommunen. Ved budgetforliget for 2020 godkendte forligsparterne at styrke event-området med en dedikeret ressource i kultur og idrætsteamet. 

På mødet præsenteres grundlag for en eventstrategi, hvor udvalget drøfter ambitioner og retning for eventområdet, og hvilke events som skal fremmes og udvikles. 

Centrale elementer i drøftelsen

 • Mål og målsætninger i en eventstrategi
 • Kommunens rolle og andre interessenter 
 • Event-typer og lokale versus nationale og internationale events
 • Værktøjskassen "en lettere vej til events"
 • Eventkalderen ét år frem
Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


55.   Handleplan for lokaleudlån


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender handleplan for udlån af kommunale lokaler.

Baggrund og vurdering

På baggrund af et ønske fra Kultur- og Idrætsudvalget gennemførte Kultur og Idræt sidste år et serviceeftersyn af mulighederne for lokaleudlån på foreningsområdet. Dette arbejde blev i slutningen af 2020 suppleret med en undersøgelse foretaget af KLK, KL’s konsulentvirksomhed.

Den interne og eksterne afdækning omfatter juridisk afdækning af området, brugerrejser med relevante foreninger, drøftelse med medarbejdere og ledere, arbejdsgangsanalyser, sammenligning med andre kommuner, samt gennemsyn af kommunens vejledningsmateriale og hjemmeside.

Resultatet fra KLK-undersøgelsen blev afrapporteret for udvalget på udvalgsmødet den 12. april 2021. På udvalgsmødet godkendte udvalget, at forvaltningen udarbejder en konkret handleplan for lokaleudlån på foreningsområdet.

Handleplanen indeholder følgende handleforslag:

 1. Forenkle proceduren ved godkendelse af foreninger til lokale udlån.
 2. Optimere processerne for sæsonplanlægning og enkeltbookninger.
 3. Øget adgang til andre lokaler.
 4. Implementere et nyt foreningssystem.
 5. Gennemføre et kommunikationseftersyn.
 6. Større klarhed om udlejning på Teaterbygningen og Tapperiet.

Handleplanen er vedlagt, hvor de enkelte forslag er udfoldet.

Handleplanen vil blive gennemgået på udvalgsmødet den 3. maj 2021.

Såfremt handleplanen bliver godkendt, arbejdes der videre med forslagene i 2021 og 2022.

Økonomi

Udgifter til implementering af handleplanen afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


56.   Borgring - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 til ny oplevelsesudstilling på Køge Museum.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 26. januar 2021 at flytte 1 mio. kr. fra anlægsprojektet modernisering af Køge Musikskole til Borgring i 2021. Herefter vil det tilsvarende beløb blive flyttet fra Borgring til modernisering af Køge Musikskole i 2022.

Der er herefter budgetteret med 1 mio.kr i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til Borgring. Midlerne skal nu overføres til Museum Sydøstdanmark, hvorfor der søges om anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (Fagudvalg KIU 115). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


57.   Ændret praksis for tildeling af aktivitetstilskud for 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender, at fordeling af aktivitetstilskud for 2021 til folkeoplysende foreninger baseres på følgende grundlag:

 • Alle foreninger fastholder som minimum deres aktivitetstilskud svarende til 2020 niveau, i 2021
 • De foreninger, som har haft en positiv udvikling i deres medlemssammensætning i 2020 vil få øget deres aktivitetstilskud i 2021.
Baggrund og vurdering

Der lægges op til en justering af praksis for tildeling af aktivitetstilskud for 2021, som følge af konsekvenserne af Covid-19.

Aktivitetstilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. Der er tale om et generelt tilskud, som kan bruges til foreningers almindelige aktiviteter, ordinær drift og indkøb af rekvisitter. Der gives tilskud baseret på det foregående kalenderårs kontingentbetalende medlemmer, som er bosiddende i Køge Kommune. Aktivitetstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af et pointsystem, baseret på medlemmernes aldersfordeling, og hvor handicap udløser højere point.

Corona-restriktionerne har haft en dæmpende påvirkning på hovedparten af foreningernes medlemstal det seneste år. Set for alle de foreninger, som modtager aktivitetstilskud, svarer det til en nedgang på omkring 800 medlemmer.

For at afbøde konsekvensen af Covid-19 i forhold til fordeling af aktivitetstilskud foreslår forvaltningen en justering af tildelingsmekanismen for 2021. Det samlede tilskud udgør i 2021 knap 3,7 mio.kr. Hertil tillægges uforbrugte midler fra tilskud til foreningernes kursusaktivitet på godt 0,2 mio.kr., hvilket skyldes mindre søgning på tilskudspuljen til kursusaktivitet i 2020. Samlet er der i alt 3,9 mio.kr. til rådighed.

Det anbefales, at aktivitetstilskud for 2021 bliver fordelt efter følgende model:

 • Foreninger, der som følge af ændringer i medlemssammensætningen, vil blive tildelt et lavere tilskud baseret på 2020-medlemssammensætningen, kan bevare det aktivitetstilskud, som blev givet det foregående år (baseret på 2019-medlemssammensætningen).
 • Foreninger, der som følge af ændringer af medlemssammensætningen, vil blive tildelt et højere tilskud baseret på 2020-medlemssammensætningen, får tildelt den nye tildeling.

Den justerede tildeling betyder, at alle foreninger bliver stillet bedst muligt, selvom foreningen måtte have haft et fald i antallet af medlemmer og en ugunstig påvirkning af medlemssammensætning som følge af covid-19 og corona-restriktionerne, og ingen foreninger modtager mindre end de fik tildelt sidste år.

Det er kombinationen af overførslen af de uforbrugte kursusmidler og en nedgang i tilskudsberettigede medlemmer, som muliggør finansiering af den justerede tildeling.

Aktivitetstilskuddet udbetales i én rate, når foreningen har indsendt et revideret, godkendt og påtegnet regnskab.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


58.   Tapperiet ansøger om udnævnelse til Netværks- og Genrespillested 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om Musikforeningen Bygningen, Tapperiet og Teaterbygningens ansøgning til Statens Kunstfond om udnævnelse til Netværks- og Genrespillested 2021 til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Ved finanslov for 2021 har forligspartierne afsat midler til realisering af en ny spillestedsordning, benævnt "Netværks- og genrespillested", på det rytmiske område. Statens Kunstfond har fået til opgave at fordele midlerne over fire år. 

 Køge Kommune ansøger om at blive udnævnt til Netværks- og Genrespillested. Det vurderes at kunne være en betydelig drivkraft til at realisere Kultur- og Idrætsudvalgets musikplan. Det vil styrke det lokale samarbejdet mellem de mange musikinteressenter i kommunen, og give forbedrede muligheder for at skubbe flere koncertoplevelser ud til borgerne.

Ansøgningsfristen til Statens Kunstfond er den 17. maj 2021, hvor 10-15 spillesteder udnævnes til Netværks- og genrespillested for andet halvår 2021. Næste ansøgningsfrist ligger til oktober 2021, hvor 10-12 spillesteder udnævnes til Netværks- og genrespillested for perioden 2022-2024. 

De nye netværksspillesteder baseres på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og netværksspillestedet øvrige musikalske aktiviteter skal have et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og på at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer. Netværksspillestedet skal ligeledes bidrage til at udvikle musiklivet i området, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.

Et samarbejde bestående af Musikforeningen Bygningen, Tapperiet og Teaterbygningen har de seneste måneder intensiveret arbejdet med at sikre en mere stabil, udviklingsfokuseret og bæredygtig ramme om spillestedsdriften i Køge Kommune. Arbejdet har taget afsæt i målsætningerne for Køge Kommunes Musikplan men er kun blevet accelereret yderligere af det seneste års mange Covid-19-relaterede aflysninger, udskydelser og finansieringsudfordringer. Rammen om samarbejdet er en ny, fælles kunstnerisk ledelse af de to spillesteder gennem fælles koordinering af koncertprogrammet, bedre udnyttelse af skalafordele i drifts- og udviklingsøjemed og ambitionen om en bred og kvalitativ koncertdækning af hele Køge Kommune. Det vurderes, at en udnævnelse til Netværks- og Genrespillested vil understøtte det igangsatte samarbejde. 

Både Musikforeningen Bygningen som Tapperiet er aktuelt honorarstøttede spillesteder, hvilket betyder at Statens kunstfond kun tildeler midler til kunstnerisk indhold og ikke til spillestedernes drift og udvikling. Men ved udnævnelse til Netværks- og genrespillested 2021 tildeler Statens Kunstfond udover de allerede tildelte honorarstøttemidler også drifts- og udviklingsmidler. Der stilles ikke krav om yderligere kommunal medfinansiering i forbindelse med skift fra den ene pulje til den anden.

Musikforeningen Bygningen, Tapperiet og Teaterbygningen søger Statens Kunstfond om udnævnelse til Netværks- og genrespillested for andet halvår 2021 med henblik på fortsættelse og udvidelse af det påbegyndte samarbejde, der med fortsat afsæt i Køge Kommunes Musikplan målrettes udviklingen af livemusikken i Køge Kommune som både brede- og nichekultur.

Hvis det lykkes Kommunen at blive Netværks- og Genrespillested vil erfaringerne blive evalueret i efteråret 2021 med henblik på at fremlægge en godkendelsessag til Kultur- og Idrætsudvalget om eventuelt fornyet godkendelse i oktober 2021 for en treårig periode.

Økonomi

Honorarstøtteordningen 2021

Honorarstøtte fra Køge Kommunes Kulturpulje

Musikforeningen Bygningen

199.640 kr.

Tapperiet

253.890 kr.

I alt

453.530 kr.

Honorarstøtte fra Statens Kunstfond

Musikforeningen Bygningen

119.350 kr.

Tapperiet

253.890 kr.

I alt

373.240 kr.

Samlet honorarstøttetildeling

I alt

826.770 kr.

Netværks- og genrespillested 2021:

Honorarstøtte fra Køge Kommunes Kulturpulje

Musikforeningen Bygningen

199.640 kr.

Tapperiet

253.890 kr.

I alt

453.530 kr,

Tilskud fra Statens Kunstfond

Honorarstøtte Musikforeningen Bygningen

119.350 kr.

Honorarstøtte Tapperiet

253.890kr.

Ansøgt tilskud til Netværks- og genrespillested

600.000 kr.*

I alt

960.040 kr.

Samlet netværks- og genrespillestedstildeling

I alt

1.426.770 kr.

*modtager minimum ½ mio.kr. ved udnævnelse til spillested, søgt 600.000 kr.

Beslutning
Taget til efterretning. 
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


59.   Udsættelse af frist for aflevering af de folkeoplysende foreningers regnskab for 2020


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender en udsættelse af frist for aflevering af de folkeoplysende foreninger og aftenskolers regnskab for 2020 fra 1. juni 2021 til 1. september 2021 pga. Covid-19.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har erfaret, at det på grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet ikke er muligt for alle foreninger, at afholde den årlige generalforsamling inden 1. juni 2021, hvor regnskaberne godkendes og indsendes til forvaltningen med henblik på udbetaling af aktivitets- og kursustilskud for de folkeoplysende foreninger og årlig afregning af tilskud for aftenskolerne.

En konsekvens af at rykke deadline for aflevering af regnskaber er, at foreningerne modtager deres aktivitets- og kursustilskud senere. Godkender Kultur- og Idrætsudvalget at rykke fristen for aflevering af regnskab til 1. september, vil forvaltningen udbetalt 50 % af årets aktivitets- og kursustilskud som a conto udbetaling, til de foreninger som måtte have behov for likviditet. 

For aftenskolernes vedkommende vil der ikke være konsekvenser, da der først skal søges om tilskud pr. 1. oktober 2021.

Økonomi

Ovennævnte beslutning har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Forvaltningen orienterer de folkeoplysende foreninger og aftenskoler via foreningsnyhederne på koege.dk.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


60.   Foreninger med ønsker til nye/andre lokaler


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter sagen. 

Baggrund og vurdering

Formanden har bedt om at få en sag om foreninger med ønsker til nye/andre lokaler på dagsordenen.

Formanden har afholdt et antal møder med foreninger, som er interesserede i nye/andre lokaler.

Formanden orienterer nærmere på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for nuværende.

Beslutning
Drøftet. 
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


61.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Følgegruppemøde i Bevæg Dig For Livet Projektet
 • Campus-møde
 • Besøg i Skovbo Golfklub 
 • KL's Kultur- og fritids-konference

Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


62.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Genåbning af foreninger
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


63.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


64.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


65.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.05.21