Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.10.2019 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


81.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


82.   Temadrøftelse - events


Indstilling
Kultur- og Idrætsudvalget indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter sagen.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets temadrøftelse har fokus på events.

Program for temadrøftelsen

 1. Velkomst v/formand
 2. Events i dag, og kobling til kultur- og idrætsstrategierne v/forvaltningen
 3. Drøftelse
  • Formål - hvorfor events?
  • Eventstyper - hvilke er centrale?
  • Redskaber og løsningsgreb - hvilke kan tages i brug?
  • Videre proces - hvad sker der nu?
 4. Afslutning v/formand
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


83.   Status på Kunstfestival


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

 1. tager orientering om status på kunstfestival til efterretning
 2. godkender politisk organisering af kunstfestivalen.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2018 at tage initiativ til, at Køge Kommune etablerer sin egen "festival for samtidskunst i det offentlige rum".

Den 13. august 2018 drøftede Kultur- og Idrætsudvalget første oplæg til en ny kunstfestival i det offentlige rum. KØS Museum for kunst i det offentlige rum er primusmotor på projektet med økonomisk støtte fra Køge Kommune, der ved budgetforliget i 2018 bevilligede 500.000 kr. årligt til festivalen fra 2019.

Vision for den nye kunstfestival
Visionen er at etablere en tilbagevendende festival for samtidskunst i det offentlige rum. Festivalen skal have internationalt format og sætte Køge Kommune på verdenskortet. Festivalen skal være kendt og anerkendt for dens valg af kunstnere og kunstprojekter samt dens omfattende borgerinddragende processer, hvor alle - unge som ældre - er medskabere. Festivalen har altså både til sigte at skabe værdi for kommunens borgere, erhvervs-, forenings- og idrætsliv og uddannelsesinstitutioner i mange år fremover samt at tiltrække turister, erhverv og kunst- og kulturbranchen.

Formålet med kunstfestivalen er:

 1. IDENTITET. Festivalen skal bidrage til, at Køge Kommune er en attraktiv kommune at leve, arbejde og studere i. Gennem en aktiv inddragelse af en bred gruppe af borgere, forenings-, idræts- og erhvervsliv vil festivalen give borgerne noget nyt at samles om og føle stolthed over. I en tid, hvor kommunen gennemgår en rivende udvikling, viser al erfaring, at en tilbagevendende kunstfestival er et kraftfuldt værktøj til at holde fast i kommunens identitet og til at skabe fortællingen om dens fremtid.
 2. ATTRAKTIVE BYRUM. Festivalen skal bidrage til at gøre Køge Kommunes byrum attraktive og levende med nye permanente og midlertidige kunstværker samt vedkommende kunstoplevelser og events på et højt kunstnerisk niveau til glæde for både borgere og besøgende.     
 3. NYE SAMARBEJDER. Festivalen skal undersøge nye måder at samarbejde på, på tværs af alder, etnicitet, interesse- og fagområder. 
 4. VÆKST. Festivalen skal skabe social, kulturel og økonomisk vækst samt en national og international opmærksomhed omkring Køge Kommune, der afføder omsætning for turisme og erhvervsliv og dermed påvirker kommunens økonomi positivt.

Kunstfestivalen begynder i Køge Nord
Kunstfestivalen skal nå ud, hvor kunsten ikke før er kommet borgerne i møde i Køge Kommune. I første omgang fokuseres der på udviklingsområdet Køge Nord, nærmere bestemt området mellem Rishøj Stadion/Ølsemaglevej og Tigervej med afstikkere til Køge Nord Station, Ølsemagle og evt. Køge Marina.

Festivalen forventes første gang at finde sted i 2021 i maj, juni, juli måned og vil bestå af op til 20 kunstværker og -projekter. Herefter vil kunstfestivalen optræde hvert tredje år - en såkaldt triennale.

Festivalen forventes at tiltrække omkring 175.000 deltagere og besøgende op til og i løbet af de tre måneder, festivalen løber. Dertil skal man lægge de publikummer, der oplever de permanente kunstværker i perioden mellem to festivaler.

Organisering
Kunstfestivalen anbefales organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ arbejdsgruppe samt flere mindre arbejdsgrupper under den administrative arbejdsgruppe.

Den politiske styregruppe foreslås at bestå af:

 • Borgmester, Marie Stærke.
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork.
 • Bestyrelsesmedlem for KØS Museum i det offentlige rum, Mette Jorsø.
 • Bestyrelsesmedlem for KØS Museum i det offentlige rum, Erling Larsen.
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde.
 • Direktør for Fonden Connect Køge, Allan Munch Mortensen.
 • Direktør for KØS Museum i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard.

Den politiske styregruppe mødes 3-4 gange om året og har følgende opgaver:

 1. Formulere en vision for kunstfestivalen.
 2. Sikre fremdrift i projektet.
 3. Styrke kommunikationen med fonde og erhvervsliv.
 4. Styrke festivalen gennem branding.

Herudover foreslås etableret en administrativ arbejdsgruppe, der både har ansvar for projektledelse og for at sikre, at projektet når i mål. Herudover etableres  et antal mindre arbejdsgrupper under den administrative arbejdsgruppe. Disse vil have skiftende arbejdsområder. De foreslås blandt andet at arbejde med lokal forankring og forskellige kunstfaglige områder.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender ovenstående organisering, vil KØS Museum for kunst i det offentlige rum sammen med Kultur- og Økonomiforvaltningen udarbejde en procesplan for det videre arbejde.

Direktør for KØS Museum for kunst i det offentlige rum Ulrikke Neergaard, vil på mødet fremlægge status på arbejdet med festivalen.

Økonomi

Køge Byråd vedtog i forbindelse med budgetforliget 2018, at afsætte 500.000 kr. årligt fra 2019 til en ny kunstfestival i Køge Kommune.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum er primus motor på at fundraise de resterende midler til realisering af festivalen.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.


Til toppen


84.   Status på Borgring som UNESCO Verdensarv


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om

 1. den videre proces med ansøgning til UNESCO til efterretning
 2. arbejdet med et større besøgscenter ved Borgring til efterretning.
Baggrund og vurdering

Fra 2014-18 har Museum Sydøstdanmark udgravet og udforsket fortidsmindet Borgring tæt ved Lellinge. Udgravningerne har haft stor bevågenhed nationalt og internationalt og den 20. juni 2017 besluttede Byrådet, at igangsætte arbejdet med en ansøgning til UNESCO om optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Borgring på UNESCOs Verdensarvsliste
Museum Sydøstdanmark har i tæt samarbejde med Køge Kommune, gennemført det omfattende forarbejde i forbindelse med ansøgning til UNESCO. En del af processen er blandt andet at etablere lokal opbakning til projektet samt modtage vejledning fra det internationale rådgivningsorgan ICOMOS. 

Lokal opbakning i fokus
Museum Sydøstdanmark arbejder på, at et etablere et rådgivende udvalg fra lokalområdet, som skal sikre, at indbyggere og erhvervsliv i Lellinge har mulighed for at blive hørt og bakker op om projektet. Museet og forvaltningen planlægger et borgermøde i efteråret 2019, hvor borgere og erhvervsliv og andre interesserede inviteres til at drøfte Borgrings fremtid. Den lokale opbakning er væsentlig og vil bidrage positivt til udviklingen af Vikingeborgen.

ICOMOS på besøg 9. oktober 2019
I marts 2018 var museet så langt i ansøgningsprocessen til UNESCO, at Kulturministeriet, som den officielle ansøger til UNESCO, anmodede om besøg fra ICOMOS. I maj/juni 2019 lykkedes det at indgå endelig kontrakt med ICOMOS, hvilket har medført, at de rådgivende specialister kommer på besøg 9. oktober 2019. Museum Sydøstdanmark og Kultur- og Økonomiforvaltningen vil i den kommende tid arbejde tæt sammen omkring ICOMOS’ besøg.

Tidsplan for ansøgning til UNESCO

 • 9. oktober 2019 – Det rådgivende organ ICOMOS kommer på besøg
 • ultimo oktober - borgermøde med henblik på borgerinddragelse
 • Vinter 2019/20 - Udformning af det endelige ansøgningsudkast på baggrund af ICOMOS’ input og anbefalinger
 • September 2020 - Kulturministeriet gennemgår og behandler det endelige ansøgningsudkast.
 • Januar 2021 - Kulturministeriet indsender ansøgning til UNESCO.
 • 2021 - UNESCO behandler ansøgning
 • 2022 - Forventeligt optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Med henblik på forankring og sikring af fremdrift i projektet etableres en politisk styregruppe bestående af:

 • Borgmester, Marie Stærke
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork
 • Formand for Ejendoms- og Teknikudvalget, Erik Swiatek
 • Formand for Planudvalget, Niels Rolskov
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde
 • Direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen
 • Direktør for Connect Køge, Allan Munch Mortensen
 • Stiftforvalter for Vallø Stift, Søren Boas
 • Teamleder Planafdelingen, Anders Mosbæk Nielsen
 • Projektleder Museum Sydøstdanmark, Lene Brysting Renault
 • Sekretær, Anne-Kristine Mortensen.

Nyt besøgscenter for Borgring og de andre ringborge - Vedtagelse af kommunalplantillæg nr. 6
Køge Byråd har den 17. september 2019 vedtaget kommunalplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring. Formålet med kommunalplantillægget er, at give Museum Sydøstdanmark mulighed for at etablere et større besøgscenter på trods af Borgrings placering i Fingerplanens transportkorridor.

Hele Danmarks vikingemuseum
Danmarks fem ringborgene Borgring, Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg har en ens geometrisk symmetriske udformning der er usædvanlig og spektakulær. Der findes ikke et museum i Danmark som varetager fortællingen om ringborgene og vikingernes landskab. De nye omfattende undersøgelser og resultater af Borgring gør det oplagt, at det nye vikingemuseum ved Borgring indtager den rolle.

Det nye oplevelsescenter vil have fokus på 1) Vikingernes Danmark, 2) Borgring og 3) Vikingerne i landskabet og vil være formidlingscenter for børn, unge og voksne fra hele Danmark. Køge Museum i Nørregade skal supplere det nye formidlingscenter med 200 kvm udstilling af genstande fra ringborgene.

Tidsplan for nyt formidlingscenter ved Borgring

 • September 2019 - udarbejdelse af fondsansøgning
 • Oktober 2019 - møde med fond
 • November 2019 - indsendelse af ansøgning
 • 1. halvår 2020 - yderligere fundraising
 • 2. halvår 2020 - arkitekt- og landskabskonkurrence
 • 2021 - projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
 • 2022 - anlæg

Oplæg fra Museum Sydøstdanmark om indholdet i det nye formidlingscenter er vedhæftet som bilag.

Direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen deltager på mødet og fortæller om mulighederne med Borgrings nye formidlingscenter og status på arbejdet med ansøgning til UNESCO.

Økonomi
Et nyt formidlingscenter ved Borgring for alle ringborge i Danmark forventes, at kunne etableres for omkring 70 mio kr. Museum Sydøstdanmark rejser midlerne via fundraising og evt. tilskudsansøgning hos Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1-2: Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


85.   Driftsaftale og tilskud til Museum Sydøstdanmark


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. strategi for Museum Sydøstdanmark godkendes
 2. samdriftsaftale mellem Museum Sydøstdanmark og Vordingborg, Næstved og Køge kommuner godkendes
 3. økonomiaftale mellem Museum Sydøstdanmark og Vordingborg, Næstved og Køge kommuner godkendes.
Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark har siden museumsfusionen i 2012 haft en samdriftsaftale med kommunerne Næstved, Vordingborg og Køge. Samdriftsaftalens formål er at sikre en tydelig og effektiv koordinering af samarbejdet mellem Museum Sydøstdanmark og de 3 tilskudsydende kommuner. Den nye aftale skal træde i kraft 1. januar 2020 og løbe frem til 31. december 2024.

Forud for det foreliggende forslag til den nye aftale har der været en lang forberedende proces, hvor det politiske niveau i alle tre kommuner har været inddraget for at sikre det bedst mulige, fælles grundlag for en ny driftsaftale mellem kommunerne og Museum Sydøstdanmark. Processen har bl.a. indeholdt:

 • En ny langsigtet strategi for Museum Sydøstdanmarks udvikling, som blev forelagt Kultur- og idrætsudvalget den 4. marts 2019 af museets direktør Keld Møller Hansen.
 • Forslag til mulige tilskudsmodeller og økonomiske fordelingsnøgler som Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet den 6. maj 2019.
 • Fællesmøde den 22. maj 2019 om museets fremtid mellem kulturudvalgene i de tre kommuner.

Det har i processen været afgørende, at sikre et fælles fodslag mellem kommunerne om museets identitet, profil og strategiske retning, samt det økonomiske grundlag, som kommunernes tilskud udgør.

Ad 1. Strategi
På baggrund af fællesmødet mellem kulturudvalgene og input fra museets bestyrelse har museet nedtonet begrebet ultra lokale museer. I stedet anvendes begrebet vores museum, der indikerer det samme og ikke mindst fællesskab, borgerinddragelse og samarbejde.

Strategi for Museum Sydøstdanmark er vedhæftet.

Ad 2. Samdriftsaftale
Aftalen sætter rammerne for den kommunale samdrift og har til formål at sikre en effektiv og tydelig koordinering af samarbejdet. Aftalen forudsætter, at museet arbejder efter at realisere den aktuelle strategiplan, som har tilslutning i kommunerne. Strategiplanen har været drøftet i kommunerne og på fællesmødet mellem udvalgene i maj 2019, hvorefter den er justeret på baggrund af drøftelserne. Aftalen forudsætter desuden, at museet arbejder efter sine vedtægter, som er forankret i Museumsloven, samt den økonomiaftale, som fastlægger de kommunale driftstilskud.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2020 og erstatter den tidligere aftale.

Samdriftsaftale er vedlagt.

Ad 3. Økonomiaftale
Aftalen fastlægger en fordeling af de kommunale driftstilskud med tilhørende regulering af de årlige pris- og lønfremskrivninger. Øvrige aftaler om særlige projekter, f.eks. festivaler, kulturbus og bygningsvedligehold aftales mellem den enkelte kommune og museet og er aftalen uvedkommende.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2020 og løber indtil 31. december 2023. Aftalen genforhandles medio 2023.

Økonomiaftalen er vedlagt som bilag 3.

Udvikling i museets tilskud
Ved museets etablering i 2012 blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast med et princip om nulvækst. Kommunernes nuværende tilskud har derfor været følgende:

Vordingborg: 5,7 mio. kr.
Næstved: 2,7 mio. kr.
Køge: 3,7 mio. kr.

I forbindelse med udformningen af den nye økonomiaftale og et niveau for kommunernes tilskud i den kommende aftaleperiode, har museet fremlagt forskellige økonomiske modeller med henblik på at finde en fordelingsnøgle, der giver et balanceret tilskudsniveau for kommunerne. Modellerne har på forskellig vis forsøgt at prissætte opgaver, lokalmuseer, attraktioner, specialmuseer samt indregne kommunernes forskellige indbyggertal. Det er hensigten at tage højde for, at museet legitimt har forskellige afdelinger og variation i opgaveløsningen i kommunerne, men samtidig er det museets strategi at arbejde henimod en ensartet grundform med et lokalt museum og en national attraktion i hver kommune. Hvor den nationale attraktion i flere år har været udviklet i Vordingborg, er den i disse år under udvikling i Næstved med Holmegaard Værk og formentlig i de kommende år i Køge med Borgring.

I tre af de fire modeller, som museet har fremlagt i kommunerne vil Næstved Kommune skulle hæve det årlige tilskud betragteligt. I den model, der danner grundlag for fordelingsnøglen og som fremlægges her, er der ikke taget hensyn til kommunernes forskellige indbyggertal, men der er taget højde for de enkelte kommuners anlægsinvesteringer i attraktionerne.

Forslag til fordeling af driftstilskud
Kommunernes driftstilskud foreslås på den baggrund fordelt som følger i den nye aftaleperiode:

Vordingborg: 5,6 mio. kr.
Næstved: 4,0 mio. kr.
Køge: 3,7 mio. kr.

Køge Kommunes tilskud forbliver uændret, mens Næstved Kommune skal hæve driftstilskuddet med 1,3 mio. kr. og Vordingborg Kommunes tilskud sænkes med 56.667 kr. Dette som følge af Vordingborgs inddragelse af deres tidligere anlægstilskud i beregningen.

Fordeling af driftstilskud vedlagt som bilag 4.

Økonomi
Køge Kommunes tilskud til Museum Sydøstdanmark forbliver uændret, hvilket fortsat betyder et årligt tilskud på 3,7 mio. kr.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Bilag

Til toppen


86.   Vision for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender

 1. første udkast til vision for Den Maritime Halvø
 2. oplæg til stormøde og dato for borgermøde
 3. den videre tidsplan for udvalgets arbejde med visionen.
Baggrund og vurdering

Ad 1. udkast til vision for Den Maritime Halvø
Kultur- og Idrætsudvalget har på temamøde den 2. september 2019 drøftet rammerne for en vision for den Maritime Halvø. Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdet første udkast til vision for Den Maritime Halvø.

Visionen indeholder følgende overskrifter:

 • Hele kommunens martime halvø.
 • Fællesskaber og plads til alle.
 • Tæt på byen.

Første udkast til vision er vedhæftet dagsordenen

Ad 2. stormøde
I den videre proces med udarbejdelse af visionen foreslås en inddragende proces med borgere, erhverv og interessenter. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et stormøde, hvor borgere, erhverv og interessenter får mulighed for at drøfte og kvalificere Kultur- og Idrætsudvalgets oplæg til vision. Stormødet kan holdes på Tapperiet den 25. november, kl. 19.00 - 21.00.

Forvaltningen anbefaler, at stormødet struktureres i temaer.

Oplæg til program for stormøde er vedhæftet.

Efter stormødet har alle interessenter mulighed for at maile forslag og input til  frem til 5. januar 2020. Forslag og input vil indgå i det endelig udkast til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. 

Ad 3. Tidsplan for udvalgets videre arbejde med visionen
3. februar 2020 - Kultur- og Idrætsudvalget forventes at godkende endelig vision, som danner grundlag for den kommende lokalplan for området.

Primo 2021 - Afhængig af Klima- og Planudvalgets prioritering forventes lokalplan for området at foreligge.

Økonomi
Stormødet afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Bilag

Til toppen


87.   Kunstgræsbaner


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om kunstgræsbelægninger på kommunens kunstgræsbaner til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om en orientering om placeringen af kommunens kunstgræsbaner, anlægsår samt hvornår der er behov for at udskifte kunstgræstæpperne. 

Dette belyses i følgende tabel:

Anlægsbehov ved udskiftning af kunstgræsbelægning anført i 1.000 kr.
Anlægsår 2020 2021 2025 2026 2029 2030
Kunstgræsbane på Køge Stadion 2006 2.100
Kunstgræsbane på Herfølge Stadion 2007 2.900
Kunstgræsbane på Køge Stadion opvisning 2018
Kunstgræsbane på Rishøj Stadion 2015 2.300
Kunstgræsbane på Borup Stadion 2015 2.100
Kunstgræsbane på Bjæverskov Stadion 2019 2.300
Kunstgræsbane på Ejby Stadion 2020 2.300

Der er afsat midler til udskiftning af kunstgræsbelægning på den nye opvisningsbane på Køge Stadion under Køge Idrætspark projektet.

Økonomi
Der er ikke afsat midler til ovenstående udskiftning.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


88.   Etablering af flere omklædningsrum i Nordtribunen, Herfølge Stadion


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 0,51 mio. kr. til en mindre ombygning af Nordtribunen med henblik på at øge antallet af omklædningsrum.

    Kultur- og Idrætsudvalget, at

     2. den idrætsfaglige indretning af lokalerne godkendes.    

Baggrund og vurdering

I Herfølge Boldklub er der et stort antal fodboldspillere i alle aldre og af begge køn. Det betyder, at klubben er presset på antallet af omklædningsrum.

Den professionelle afdeling HB Køge er flyttet fra Nordtribunen på Herfølge Stadion til faciliteter på Køge Stadion. Herfølge Boldklub overtager herefter brugen af Nordtribunen, og i den forbindelse ønsker klubben at øge antallet af omklædningsrum i bygningen.

Herfølge Boldklub ønsker i år at etablere 4-5 nye omklædningsrum i Nordtribunen. 

Med henblik på at etablere tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til køn og aldersgrupper nedlægges varmtvandsbassinet, og rummet deles i 2 bruserum.

Endvidere indsættes et par døre i gangarealet med henblik på sikring af at omklædningsområderne kan opdeles i forhold til køn og aldersgrupper.

Den ønskede planløsning er vist i vedhæftede bilag.

Herfølge Boldklub vil i projektet være byggeleder.

Køge Kommune vil være bygherre og stå for projektledelsen samt stå for tilsyn og kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 135).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


89.   KøgeBibliotekernes åbningstid pr. 1. januar 2020


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at oplæg til 

 1. KøgeBibliotekernes betjente åbningstid pr. 1. januar 2020 godkendes
 2. KøgeBibliotekernes selvbetjente åbningstid pr. 1. januar 2020 godkendes
 3. åbningstid for borgerservice light på Borup Bibliotek pr. 1. januar 2020 godkendes.
Baggrund og vurdering

Som en del af budgetanalyserne for 2020 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2019 analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsudgiftsbudget.

Analysen omfatter blandt andet ændringer i bibliotekernes betjente og selvbetjente åbningstider. De ændrede åbningstiden giver en budgetbesparelse fra 2020 og overslagsårene.  

Ad 1. Forslag til KøgeBibliotekernes betjente åbningstid

Den betjente åbningstid foreslås ændret:

 • Fra 52 timer ugentlig (i sommermånederne juni, juli og august kun 44 timer) til 38 timer ugentlig på Køge Bibliotek  
 • Fra 30 til 21 timer ugentlig på Borup Bibliotek
 • På Herfølge Bibliotek er uændret timetal på 21 timer ugentlig, dog omlægges timerne.

De foreslåede betjente åbningstider for hvert bibliotek inkl. begrundelser for forslagene fremgår af vedlagte notat.

Ad 2. Forslag til KøgeBibliotekernes selvbetjente åbningstid

Der er i dag selvbetjent adgang til bibliotekerne i Borup og Herfølge for alle over 15 år, kl. 7.00-23.00, alle ugens dage året rundt. Indenfor denne tidsramme indgår den betjente åbningstid hvert sted.

Fremover foreslås adgangen til selvbetjent bibliotek i alle 3 afdelinger på KøgeBibliotekerne ændret på ugedagene søndag til torsdag til tidsrummet 7.00-22.00 og på fredage og lørdage til tidsrummet 7.00-17.00.

Ad 3. Forslag til åbningstid for borgerservice light på Borup Bibliotek

Åbningstiden for borgerservice light reguleres som konsekvens af nedsat betjent åbningstid på Borup Bibliotek, så åbningstiden reduceres jf. biblioteksanalysen fra 26 til 18 timer ugentlig.

Samtidig fastholdes den nuværende tidsbestilling til bestilling af pas.

De foreslåede åbningstider og begrundelser for forslaget fremgår af vedlagte notat.
Økonomi
Forslagene til ændrede åbningstider på KøgeBibliotekerne indebærer en årlig besparelse 440.000 kr., som er indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af 1. behandlingsmaterialet til budget 2020-2023.
Kommunikation
KøgeBibliotekerne vil orientere om ændrede åbningstider i lokalpresssen, på institutionens hjemmeside samt facebook.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Bilag

Til toppen


90.   Forlængelse af Marinaudvalgets funktionsperiode


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Marinaudvalgets funktionsperiode forlænges til udgangen af 2021.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd nedsatte på mødet den 26. juni 2018 § 17, stk. 4-udvalget "Marinaudvalget" som fik funktionsperioden 2018-2019, således at udvalget nedlægges med udgangen af 2019.

Udvalget skal udarbejde en faseopdelt realiseringsstrategi for den tidligere udarbejdede udvikling og som en del af af realiseringsstrategien skal udvalget forholde sig til:

 • Etableringen af Køge Marina Hostel; placering, organisering, udarbejdelse af forretningsmodeller etc.
 • Proces for afvikling af det eksisterende Danhostel Køge
 • Den videre kvalificering af udviklingsplanens enkelte elementer i forlængelse af den tidligere udarbejdede "funktions- og facilitetsbeskrivelse"
 • Revurdering af tidligere forslag til funktioner og faciliteter i udviklingsplanen
 • Nye forslag og ideer til funktioner og faciliteter
 • Anbefalinger om eventuelt jordsalg
 • Indstilling til Klima- og Planudvalget om igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan for Køge Marina.

Arbejdet med ovenstående opgaver pågår fortsat og vil ikke være afsluttet ved udgangen af 2019, hvorfor Marinaudvalget den 29. august 2019 anbefalede, at funktionsperioden forlænges til udgangen af 2021.

Opdateret kommissorium er vedlagt.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


91.   Teknisk opfyldning på området nord for Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til:

    Marinaudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

1. teknisk jordopfyldning på området nord for Køge Marina godkendes

    Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. orienteringen om Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af teknisk jordopfyldning på       området nord for Køge Marina tages til efterretning.

Marinaudvalget 29-08-2019
Ad 1. Anbefales. Sag om trafikløsning på Værftsvej og Køge Marina forelægges på næste møde.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-09-2019
Bilaget vedlægges sagen.

Godkendt.

Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med fremtidig klimasikring har forvaltningen undersøgt mulighederne for yderligere opfyldning på Køge Marina i samarbejde med Køge Jorddepot.

En "teknisk opfyldning" skal ske med henblik på fremtidig klimasikring af Køge Marina, som også indebærer klimasikring af den centrale, bebyggede del af Køge Marina, evt. med en mur- og/eller port-løsning.

Den tekniske opfyldning sker væsentligst ved opfyldning med ren jord til minimum kote 3,00.

Den tekniske opfyldning af området syd for Køge Marina blev politisk godkendt i maj-juni måned 2019.  En vvm-screeening for området forventes offentliggjort ultimo august måned, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Endelig landzonetilladelse forventes således at kunne foreligge ultimo september måned, hvorefter egentlig jordopfyldning kan påbegyndes.

Der foreligger nu oplæg til jordopfyld på området nord for Køge Marina og etablering af trafiksikring på Værftsvej.

Jordopfyld på området nord for Køge Marina
Forvaltningen anbefaler, at der foretages en opfyldning med rent jord til minimum kote 3 på området mellem grusparkeringen på Køge Marina og den eksisterende solplæne tæt på Nordstranden (og ud for arbejdsvejen fra Værftsvej). Se evt. vedhæftede bilag.

Opfyldningen med henblik på kystsikring forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, som kan gives administrativt af Køge Kommune.

Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med lokalplan 3-43 for Køge Marina og Nordstranden.

Videre proces og tidsplan:
September 2019: Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sag om teknisk jordopfyld.

Oktober 2019: Sag sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Ultimo november 2019 - endelig afgørelse efter høringsfrist om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen med henblik på kystsikring forventes at foreligge.

Marts 2020: Køge Jorddepot påbegynder teknisk opfyldning af området nord for Køge Marina.

Økonomi
Ingen direkte omkostninger for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 2: Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


92.   Kulturmetropolen - Udpegning til den politiske styregruppe


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en 2. repræsentant til den politiske styregruppe.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 24. september 2019, at byrådsmedlem Marie Møller (A) udtræder af Køge Byråd pr. 1. oktober 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 5. marts 2018, at Marie Møller indtrådte som 2. repræsentant i Kulturmetropolens politiske styregruppe. Den 2. repræsentant kan deltage på alle møder sammen med udvalgsformanden, men samlet har Køge Kommune kun én stemme ved en eventuel afstemning.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger en ny repræsentant til den politiske styregruppe for Kulturmetropolen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget udpeger Erik Swiatek (A).

Til toppen


93.   Orientering fra formanden


Beslutning

 • Formanden orienterede om møde med Bjæverskov Medborgerhus den 23. september.
 • Formanden deltog i borgmesterens møde med Køgehallerne den 3. september.
 • Formanden afholdt den 3. september møde med Køge Nord FC.
 • Formanden afholdt den 23. september møde med Connect Køge.
 • Formanden afholdt sammen med borgmesteren møde med Køge Boldklub den 23. september.
 • Formanden orienterede om henvendelse fra Gørslev IF.

Til toppen


94.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

 • Forvaltningen orienterede om retningslinjer for udlån og leje af kommunale lokaler.
 • Forvaltningen orienterede om Køgebibliotekernes lukkedag den 5. november med henblik på årlig udviklingsdag.

Til toppen


95.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


96.   Anlægsbevilling til tagsag


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til 

    Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Teaterbygningen lukkes den 13. oktober 2019 af hensyn til sikkerhed for brugerne af Teaterbygningen
 2. lukkeperioden varer til taget er udskiftet (forventeligt ultimo uge 8 i 2020).

    Kultur- og Idrætsudvalget, at

    3.  Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

    Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

    4.  der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. til udskiftning af taget på     Teaterbygningen, finansieret af kassen.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af ventilation i Teaterbygningens sal i 2018 blev der boret huller gennem taget til ventilationskanalerne. Taget består af betontagelementer, og det blev konstateret, at der var rust i en del af armeringen i de borekerner, der blev udtaget i forbindelse med arbejdet.

Rust i armering i dæklag på betonelementer er ikke et særsyn, hvorfor der først blev igangsat en nærmere undersøgelse af taget i foråret 2019.

Undersøgelsen pegede på, at taget ikke havde det så godt, hvorfor Teknologisk Institut og ingeniørfirma Lyngkilde blev sat på sagen. Resultatet af disse undersøgelser konkluderer, at der er brug for et nyt tag/loft, da taget ikke længere har en tilstrækkelig bæreevne.

Baggrund
Taget består af en række betonelementer som er 0,5 meter brede, 5 meter lange og ca. 0,16 meter tykke. Hvert dækelement vejer ca. 400 kg.

Rådgiverne konstaterede, at der var tale om elementer af porebeton, hvilket medfører at elementerne kan optage fugt.

Der er ingen dampspærre i loftkonstruktionen og den fugtige varme luft fra salen kan stige op og kondensere oppe over det nedhængte loft, hvor der ingen isolering er.

Når dækelementerne optager fugt ruster armeringen i elementerne. Når jern ruster, udvider det sig, og dermed springer store betonskaller af dækelementernes underside. Dette forringer bæreevnen.

Rådgiverne har konstateret, at cirka halvdelen af betonelementerne har tegn på afskalning under armeringen. Derudover er dækkene ikke støbt sammen, så dækkene kan ikke optage tryk for hinanden.

Rådgiverne tør simpelthen ikke udføre en prøvebelastning, da risikoen for et uvarslet brud er for høj. Flere af dækkene har meget ringe eller ingen bæreevne tilbage.

Teaterbygningen består af en "gammel" del fra 1800-tallet ("Villaen"), og en nyere tilbygning fra 1953, og det er på denne nyere del af ejendommen (herunder Teaterbygningens sal og sceneafsnit) at der er benyttet porebeton som tagelementer på en del af taget.

Porebetondæk anslås normalt at have en levetid på 40-50 år. De aktuelle tagdækelementer er ca. 65 år, og vurderes således aldersmæssigt at være uden restlevetid.

Forvaltningen har ikke kunnet finde eksempler i Danmark på en lignende problemstilling, hvor et 65 år gammelt tag af porebetonelementer i hele sin levetid må formodes at have været udsat for kondenserende fugtig luft på undersiden af elementerne. Der har med andre ord ikke været noget som skulle have indikeret at taget på Teaterbygningen skulle have været en særligt risikobetonet bygningsdel.

Forvaltningen er i gang med at undersøge, om kommunen har andre bygninger med en lignende problemstilling, men har foreløbig (heldigvis) ikke fundet nogen.

Konklusion – risikovurdering
Rådgiverne vurderer, at de mest beskadigede dækelementer må formodes at være i en sådan tilstand, at restbæreevne (ud over nuværende egenvægt af konstruktionen) hverken kan beregnes eller vurderes. Derfor kan disse dæk udgør en sikkerhedsmæssig risiko i tilfælde af yderligere belastning.

Der er således udstukket et midlertidigt forbud mod al form for færdsel og ekstra belastning på/af taget. 

Belastning i form af snedække eller lignende, betragtes i den forbindelse også som yderligere belastning. Et eventuelt kollaps af ét eller flere dækelementer vil ikke kunne opfanges af det lette nedhængte loft, og de 400 kg tunge elementer forventes i givet fald at styrte ned i salen.

Det vurderes derfor, at der er risiko for nedstyrtning af en eller flere dækelementer ved snelast på taget.

Forvaltningen anbefaler derfor at den risikobelastede del af Teaterbygningen lukkes den 13. oktober 2019 og frem til taget er renoveret.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med rådgivende ingeniører estimeret et bygherreoverslag og en tidsplan for udskiftning af taget.

Arbejdet omfatter i hovedtræk demontering og opbevaring af udstyr i salen og på/over scenen (henunder ventilationsanlæg), totalinddækning af bygningen, demontering og bortkørsel til godkendt deponi af tagelementerne, oplægning af nyt tag, opfyldelse af myndighedskrav i forbindelse med tagudskiftningen, nødvendig udbedring af bygningsdele som måtte være beskadiget under arbejderne, samt genmontering af udstyr i salen og på/over scenen.

Det er ikke hele den nye del af bygningen, der har tagelementer af porebeton. Leisnergangen, Galleriet og den lave del af bygningen mod banelegemet har almindelige betondæk elementer og er således ikke omfattet at ombygningen. Toiletkernen og salen derimod har porebetondæk.

Desværre er det sidste fag af porebetondæk fra salen, afsluttet ved ydervæg af ”Villaen” og ligger ind over adgangstrapperne til 1. salen og afskærer dermed adgangen til både Musikcaféen og lokalet i sidebygningen. Dette fag er båret på muret ydervæg i ”Villaen”, hvilket komplicerer fjernelsen af porebetondækket og montage/bæring af nyt tagdæk.

Det har været en forudsætning for flytning og afholdelse af arrangementer, at en del af arrangementerne kunne flyttes til Musikcaféen. I og med, at der er to indvendige trapper, der fører til førstesalen, er forvaltningen pt. ved at undersøge, om man kan reparere trapperne på skift, eller udføre interims foranstaltninger således, at Musikcaféen kan benyttes under renoveringen. Det afgørende er, om der må være 50 personer eller 150 personer i Musikcaféen ad gangen.

Økonomi
Kommunens rådgiver har udarbejdet et overslag på ca. 6,5 mio. kr. for de nødvendige arbejder i forbindelse med udskiftningen af taget. Det er forvaltningens vurdering, at der bør tillægges mindst 35 % (eller ca. 2,3 mio. kr.) til uforudsete udgifter, idet der er tale om et stærkt risikobetonet genopretningsarbejde. Der bør derfor afsættes ca. 8,8 mio. kr. til byggearbejderne.

Hertil kommer udgifter til et forventet driftstab, samt eventuelle krav om erstatning som lejerne måtte have krav på. Denne del af omkostningerne er ikke endeligt beregnet endnu, men forventes at ligge på mellem 0,5 og 1 mio. kr.

De samlede udgifter kan således beregnes til cirka 9,5 mio. kr.

Tidsplan
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at arbejdet kan være færdigt cirka 4 måneder efter igangsætning. Hvis arbejdet kan igangsættes ultimo uge 44 (2019), vil det forventeligt kunne være afsluttet ultimo uge 8 i 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativ med 9,5 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 3: Taget til efterretning. Sagen åbnes med referatet.
Bilag

Til toppen


97.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


98.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.10.19