Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 02.05.2022 kl. 15:30 i Skensvedhallen (klubhuset)


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Erik Swiatek, (A)
Jan B. Larsen, (V)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Mette Jorsø, (B)
Thomas Kielgast, (F)


60.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i klublokalerne ved Skensvedhallen, Højelsevej 1 B, Ll. Skensved.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


61.   Køge Kunstforenings projektering af Køge Vandværk


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at 

 1. orientering om status for Kulturhus Vandværket tages til efterretning
 2. godkende at udvalget og Køge Kunstforening deler udgiften til etablering af vandledning i vandværket.
Baggrund og vurdering

Køge Kunstforening ansøgte Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget i februar 2021 om brug af Køge Vandværk på Søndre Allé i Køge. Foreningen ønskede, at omdanne vandværkets lokaler til et nyt kulturelt samlingssted i Køge by under navnet Kulturhuset Vandværket.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i marts 2021, at tildele projektet 200.000 kr. til projektering af projektets første fase. Herefter er det kunstforeningens opgave, at rejse flere penge til projektet gennem fundraising. Køge Kunstforening vil udover projektering, projektledelse og fundraising, benytte de 200.000 kr. til etablering af stedets visuelle identitet og en hjemmeside.

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede ligeledes i marts 2021, at stille vandværkets såkaldte Filterhus til rådighed for projektet samt afholde eventuelle forbrugsudgifter i Filterhuset i projekteringsperioden.

Foreningen præsenterede for Kultur- og Idrætsudvalget i juni 2021, hvordan de over tid vil arbejde med projektet, der på sigt skal indeholde 5 værksteder, 3 udstillings- og eventrum, 1 køkken, 1 café og 1 udsigtssted. Faciliteterne er inddelt i følgende faser:

Fase 1: Etablering af fem værkstedslokaler, en udstillings- og eventsal, fælles tekøkken, garderobe og toiletfaciliter.
Fase 2: Etablering af yderligere et udstillings- og eventrum.
Fase 3: Etablering og udbygning af gårdspladsen, større køkkenfaciliteter og café.
Fase 4: Etablering af udstillingsrum og udsigtssted i vandtårnet.

I januar 2022 gav Ejendomsafdelingen kunstforeningen lov til at benytte lokalet "Togvognen" til udstillingsaktiviteter. Herudover åbnede Ejendomsafdelingen op for en dialog om brug af udenomsarealerne. Kunstforeningen forventer nu at kunne gennemføre minimum 2 udstillinger i vandværket i 2022. Samtidig med udstillingsaktiviteterne søger foreningen flere fonde.

Udstillinger og øget aktivitet kræver adgang til toilet og vand
Med foreningens udstillingstiltag og aktiviteter i regi heraf, kommer et øget brug af lokalerne og en forventet publikumstilvækst. Foreningen ser det som en nødvendighed, at brugerne kan få adgang til vand og toilet og ønsker derfor, at etablere en vandledning til lokalerne. Udgiften hertil anslår entreprenøren til 60.000 kr. ekskl. moms, da den tidligere vandledning til bygningerne ikke kan benyttes og derfor skal etableres på ny. Da kunstforeningens og projektets midler er begrænsede ansøger foreningen Kultur- og Idrætsudvalget om, at dele udgiften til etablering af vandledningen.

Formand for Køge Kunstforening Gitte Dyrløv samt næstformand Torben Jantzen vil deltage på mødet og fortælle om status på projektet, lokalerne, fundraising, den visuelle identitet og fremtidige planer.

Ansøgning om etablering af vandledning til Kultur- og Idrætsudvalget er vedlagt som bilag.
Økonomi

Entreprenørens overslagspris på reetablering af vandledning i Køge Vandværk er på 60.000 kr. ekskl. moms. Hvis Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at dele udgiften med kunstforeningen, vil udgiften maksimalt være 30.000 kr. Udgiften kan afholdes inden for udvalgets budget.

Med etablering af vandledning øges driftsomkostningerne. Ejendomsafdelingen forventer fortsat at udgiften til drift kan indeholdes i ejendommens nuværende driftsbudget, da den øget drift fortsat er begrænset og kun i forbindelse med periodisk udstillings- og værkstedsaktivitet.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


62.   Udskiftning af tag på Køgehallernes Hal 1 - tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 som finansieres af kassen

Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. nærværende orientering tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i marts 2022 modtaget en henvendelse fra Køgehallerne, som informerer om at taget på Hal 1 er så nedbrudt, at det bør udskiftes hurtigst muligt.

Samme tag blev besigtiget i 2019, i forbindelse med at ingeniørfirma Rambøll udarbejdede tilstandsvurderinger af de selvejende haller i Køge Kommune. Dengang var vurderingen, at taget på Køgehallernes Hal 1 havde en restlevetid på mere end 10 år.

Forvaltningen bad derfor Rambøll om en fornyet vurdering af samme tag. Vurderingen bekræftede informationerne fra Køgehallerne - levetiden på taget var opbrugt, og taget burde udskiftes hurtigst muligt.

Det pågældende tag er lagt på omkring år 2000, og burde i henhold til almindelig kendt viden indenfor tagbranchen have en levetid på mindst 30 år. Ikke desto mindre kunne Rambøll ved besigtigelsen den 24. marts 2022 konstatere, at der siden 2019 var sket en erodering af tagpladerne, og de kontaktede derfor producenten (Cembrit). 

Cembrit kunne heller ikke levere en forklaring men vurderer, at nedbrydningen af tagpladerne tyder på en udefra kommende virkning. Der er således p.t. ingen forklaring på nedbrydningen, men til gengæld enighed om at pladerne er så nedbrudte, at de bør skiftes snarest muligt.

Der vedhæftes en kopi af Rambølls besigtigelsesnotat.

Forvaltningen har sammen med Rambøll estimeret udgifterne til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 til ca. 2,0 mio. kr.

Der afsættes "normalt" et rådighedsbeløb ca. 3,8 mio. kr. på anlægsbudgettet hvert år til genopretning af de selvejende haller, men i årene 2021 og 2022 er rådighedsbeløbet flyttet til 2023, hvor der derfor samlet set er afsat ca. 9,8 mio. kr. Dette beløb er forudsat disponeret til udskiftning af taget på Rishøjhallens Hal 1 (estimeret udgift godt 9 mio. kr.).

Der er således ikke et rådighedsbeløb afsat til de selvejende haller i 2022, hvorfor finansiering af udgiften til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 foreslås som en tillægsbevilling.

Forvaltningen bemærker, at der gennem de seneste år har været afsat et gennemsnitligt puljebeløb på 3,5 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til finansiering af større genopretningsudgifter (fx udskiftning tage). Beløbet er over tid indekseret til de nuværende ca. 3,8 mio. kr. årligt.

I samme periode er antallet af haller øget, idet der er tilkommet Hal 4 (den tidligere tennishal) hos Køgehallerne, og en tilbygget hal i Skensved ved Køge Nord Sportscenter. Disse haller er kommet til, uden at det årlige puljebeløb er justeret, hvilket bør indgå i vurderingen af nærværende ansøgning om anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet og derfor påvirkes den beregnet kassebeholdning negativ. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 2: Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


63.   Prioritering af budget 2022 for Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene drøfter prioriteringen af indsatser i 2022, som følge af tilpasningen af budget 2022.

Marinaudvalget 26-04-2022
Anbefalet.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 blev der oprindeligt afsat 4 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til den videre udvikling af Køge Marina. Dertil kom overførte midler fra 2021 på ca. 1.9 mio. kr.

Af den samlede bevilling blev der øremærket 5 pct. af anlægsbevillingen til kunststrategien, jf. tidligere beslutninger i Kultur- og Idrætsudvalget den 16. august 2021, Økonomiudvalget den 24. august 2021 og Køge Byråd den 31. august 2021. De øvrige midler blev disponeret til diverse udviklingsprojekter på Køge Marina, heraf hovedparten til trafik- og infrastrukturprojekter.

Køge Byråd besluttede den 15. februar 2022, at der i 2022 kan anvendes 2,5 mio. kr.

Den tilgængelige økonomiske ramme er ikke tilstrækkelig til at effektuere såvel de planlagte trafik- og infrastrukturinvesteringer, som de øvrige udviklingsprojekter.

Forvaltningen foreslår, at anvende de disponerede midler på 2,5 mio. kr. til følgende:

 Kunststrategi    244.000 kr.
 Parkeringspladser til autocampere  50.000 kr.
 Trafik- og infrastrukturinvesteringer , inkl. rådgivere mv.                     2.206.000 kr.

De to førstnævnte indsatsområder er politisk besluttet og medvirker til at gøre marinaen til en velbesøgt attraktion i Køge Kommune. Bare hen over påsken er der skønnet langt mere end 10.000 daglige besøgende.

Det store besøgstal slider dog på området og giver også trafikale udfordringer. Derfor er det nødvendigt, at investere i trafik og trafiksikkerhed i marinaen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet og godkendt. 

Til toppen


64.   Ordensreglement for marinaens grønne områder


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, Kultur-og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender det nye ordensreglement for de grønne områder omkring Køge Marina.

Marinaudvalget 26-04-2022
Anbefales godkendt overfor Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med deltagelse i Lokalrådsmøder hos Politiet blevet præsenteret for et forslag fra Politiet om at lave ensartede ordensreglementer for en række områder, hvor de oplever behov for regulering af nogle brugeres adfærd af hensyn til naboer og andre brugere af arealet, særligt støjende adfærd og musik til ulempe.

Politiet har et ønske om at der kommer ensartet skiltning i Køge, Stevns og Solrød Kommune, og foreslår som et pilotprojekt fem lokaliteter i Køge Kommune: Lovparken, Køge Marina, Søndre Havn, Badestedet ved Kimmerslev Sø og Holmebækskolen.

Førend der kan opsættes nye ordensreglementer, skal de først godkendes politisk og herefter af Politiet (jf. ordensbekendtgørelsen). 

Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø, mens Køge Marina hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Holmebækskolen hører under Skoleudvalget og Søndre Havn hører under Køge Kyst. De tre forvaltninger og Køge Kyst samarbejder om udarbejdelse af skiltene, og der føres sager på relevante udvalg i april og maj måned, for at sikre at der kan opsættes skilte inden sommeren 2022.

I øjeblikket er der kun godkendt et ordensreglement for Lovparken og Lovparkens legeplads. Politiets forslag er en præcisering af nogle af punkterne fra dette ordensreglement, som gør det lettere at håndhæve for Politiet. Den primære ændring er at reglerne for afspilning af musik ændres, så det ikke længere er tilladt at medbringe højtalere, tidligere var det ikke tilladt at benytte højtalere.  

Ordensreglementernes indhold er afpasset til de enkelte lokaliteter. Nærværende forslag til ordensreglementet gælder for de grønne områder ved Køge Marina. For selve Køge Marina gælder fortsat marinaens eksisterende ordensreglement sammen med standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i danske havne og broer. Udkast til skilt med ordensreglementerne for de grønne områder ved Køge Marina er vedlagt som bilag.

Når Byrådet har godkendt ordensreglementerne, skal de til endelig godkendelse hos Politiet. Herefter kan de opsættes.

Økonomi

Der vil være udgifter til nye skilte og opsætning heraf. Udgifterne kan afholdes indenfor marinaens midler til drift.

Kommunikation

Der udsendes en fælles pressemeddelelse om ordensreglementerne, når de er godkendt af Byrådet.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Til toppen


65.   Møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget 

 1. afholder møde med Kultur- og Idrætsrådet
 2. drøfter Kultur- og Idrætsrådets forslag.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. april 2022 at invitere Kultur- og Idrætsrådet til møde. 

I henhold til den i oktober 2021 besluttede folkeoplysningspolitik er Kultur- og Idrætsrådet et høringsorgan til folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler på området.

En repræsentant for Kultur- og Idrætsrådet vil indlede drøftelsen. 

2 af Kultur- og Idrætsrådets foreningsrepræsentanter deltager under punktet. 

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning

Ad 1: Godkendt. 

Ad 2: Drøftet. 


Til toppen


66.   Besøg hos Rope Skipping, Skensved Gymnastikafdeling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om Rope Skipping til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. april 2022 at besøge Rope Skipping, Skensved Gymnastikafdeling.

Afdelingen vil på mødet orientere om sine aktiviteter samt vise Rope Skipping. 

Mødet med Rope Skipping afholdes i den store hal i den 'gamle Skensvedhal'.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


67.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Hal-vedligeholdspulje. 
 • Klubberne på Den Maritime halvø.
 • Ad hoc politiske formøder i Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Temadag i Kultur- og Idrætsudvalget med drøftelse af vision for kultur og idræt.
 • Støjsag på boldbane ved Havrevej afsluttet.
 • Skak i det offentlige rum.
 • Kom og mød formanden.
Til toppen


68.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Intet.


Til toppen


69.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


70.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


71.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.05.22