Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 04.11.2019 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


101.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


102.   Vision for Teaterbygningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget 

 1. drøfter teaterbygningens anvendelse i dag og i fremtiden
 2. godkender oplæg til fremtidens Teaterbygning:

 • a. Teaterbygningens profil
 • b. Teaterbygningens målgruppe
 • c. Teaterbygningens fokus

3. anmoder Teknik- og Ejendomsudvalget om at overdrage administrationen af Kulturtorvet til Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. august 2019, at afholde et visionsseminar om Teaterbygningen.

Efter udvalgsmødet har et enigt Byråd den 23. oktober indgået budgetforlig for 2020, hvor renovering af Teaterbygningens tag indgår med 9,5 mio.kr. Budgettet godkendes endeligt af Byrådet den 5. november 2019.

Kultur- og Idrætsudvalgets visionsseminaret afholdes kl. 16.30-18.30 jf. udvalgets beslutning den 12. august 2019. Godkendt program vedlægges.

Hovedemner på seminaret:

 • Status på Teaterbygningens nuværende profil
 • Fremtidens Teaterbygning
 • Den videre proces med Teaterbygningen som kulturhus

Fremtidens Teaterbygning
Forvaltningen vil på mødet komme med oplæg til ny retning for Teaterbygningen, hvor "Fremtidens Teaterbygning" arbejder sammen med kommunens mange kulturproducerende foreninger, institutioner og private aktører på at skabe en kulturprofil, som opleves som vedkommende, relevant og publikumsrettet for flest mulige borger.

Der lægges op til følgende profil, målgruppe og fokus for fremtidens Teaterbygning:

Profil: Bred og publikumsrettet indholdsprofil baseret på samarbejde med kulturproducerend foreninger, institutioner og aktører i Køge Kommune

Målgruppe: Kommunens børn, voksne og ældre borgere, hver for sig og sammen

Fokus: Samlingspunkt og forbindelsesled for særlige satsninger og tværgående indsatser

Kulturtovet
Kulturtorvets placering i forlængelse af Teaterbygningen er en oplagt mulighed for at arbejde med placering af kulturaktiviteter, som dels kan udvide Teaterbygningens kapacitet, dels kan være samlingssted for borgere ved diverse events mv.

For at opnå en optimal udnyttelse af samspillet mellem Teaterbygningen og Kulturtorvet kan det være hensigtsmæssigt, at Teaterbygningen fremadrettet varetager administration af Kulturtorvet. Opgaven er i dag placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Drøftet, forvaltningen fremlægger en udvalgssag med oplæg til nedsættelse af en bestyrelse for Teaterbygningen. 

Ad 2 a-c: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Til toppen


103.   Kulturpuljen 2020 - Ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. forslag om tildeling af flerårig støtte fra Kulturpuljen 2020, 2021 og 2022 godkendes,
 2. forslag om tildeling af tilskud til ansøgninger over 50.000 kr. godkendes,
 3. udvalget beslutter, hvorvidt bevilling på 65.000 kr. til Kyndelmisse fastholdes til Kyndelmisse eller om beløbet anvendes til andre aktiviteter inden for Kulturpuljen,
 4. der - såfremt Kyndelmissebevillingen fastholdes - budgetomplaceres 33.000 kr. fra Kyndelmissebevillingen til KøgeBibliotekerne og Teaterbygningen til deltagelse i Kyndelmisse i 2020,
 5. orientering om tildeling af tilskud til ansøgninger under 50.000 kr. tages til efterretning,
 6. orientering om allerede bevilgede midler til flerårige ansøgninger tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen skal Kultur- og Idrætsudvalget hvert år efter ansøgningsfristen 1. september vurdere flerårige ansøgninger samt ansøgninger over 50.000 kr. Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende hele året og behandles administrativt indtil restpuljen er opbrugt.

Formålet med Kulturpuljen er at:

 • Yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv
 • Yde tilskud til faste kulturaktører eller faste arrangementer i Køge Kommune.
 • Understøtte Køge Kommunes kulturstrategi.

Retningslinjerne er vedhæftet som bilag 1.

Bevillingerne er fordelt ud fra kriterier i retningslinjerne og med særligt fokus på at:

 • aktiviteten/projektet/driften kan gennemføres
 • flest mulige aktører får del i Kulturpuljens midler
 • flest mulige borgere får glæde af aktiviteterne
 • der er en pulje til løbende ansøgninger i 2020

Ansøgninger og forslag til bevillinger 2020 - oversigt

Samlet beløb i kulturpuljen     1.765.575 kr.
 

Ansøgt            

Bevilling
inkl. moms            

Bevilling efter fradrag for
moms iht. den kommunale momsudligningsordning 

Indkomne flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr.

 799.500 kr. 345.000 kr. 321.800 kr.
Ansøgninger under 50.000 kr. behandlet administrativt       221.600 kr. 191.600 kr.  180.272 kr. 

Allerede bevilgede flerårige aktiviteter

 1.684.400 kr. 1.203.000 kr. 1.155.960 kr. 
I alt  2.705.500 kr. 1.739.600 kr.  1.658.032 kr. 
Resterende midler til ansøgninger under 50.000 kr. i 2020     107.543 kr. 

Indkomne flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr. (bilag 2, tabel 1)

Der er indkommet fem ansøgninger på i alt 799.500 kr.:

 • Ansøgning 1 + 2 er flerårige ansøgninger. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 175.000 kr. til de to flerårige projekter i 2020, 2021 og 2022. Bevillingerne er under forudsætning af, at puljen ikke reduceres i forhold til 2020.
 • Ansøgning 4 + 5 er etårige ansøgninger. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 170.000 kr. Begge bevillinger indstilles givet som underskudsgaranti pga. forventet entréindtægter.
 • Ansøgning 3 indstilles afslået med henvisning til, at den ikke lever op til retningslinjerne for puljen. 

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 345.000 kr. til disse ansøgninger.

Ansøgninger under 50.000 kr. (bilag 2, tabel 2)
Der er indkommet otte ansøgninger for i alt 221.600 kr.
Forvaltningen har bevilget i alt 191.600 kr. til disse ansøgninger.

Allerede bevilgede flerårige ansøgninger (bilag 2, tabel 3)
Kultur- og Idrætsudvalget har i forbindelse med uddelingen for Kulturpuljen 2018 og 2019 uddelt 16 flerårige bevillinger til i alt 1.238.000 kr. i 2020 samt 18.000 kr. i 2021.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udvalget på mødet den 6. november 2017 gav en bevilling på 65.000 kr. årligt i årene 2018, 2019 og 2020 til Kyndelmisse. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter, hvorvidt ovennævnte bevilling anvendes til Kyndelmisse i 2020 eller om midlerne afsættes til andre aktiviteter inden Kulturpuljen. 

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i forbindelse med budgetanalyserne for 2020, at KøgeBibliotekerne og Teaterbygningen ikke deltager i Kyndelmisse svarende til en årlig besparelse på 33.000 kr.

Såfremt udvalget fastholder ovennævnte bevilling til Kyndelmisse anbefaler forvaltningen, at der budgetomplaceres i alt 33.000 kr. fra Kyndelmissebevillingen til KøgeBibliotekerne og Teaterbygningen i 2020.

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at udvalget på mødet den 6. november 2017 gav en bevilling på 35.000 kr. årligt i årene 2018, 2019 og 2020 til ungefestival.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i forbindelse med budgetanalyserne at nedlægge bevilling til klubkoordinator, ungeråd, aktivitetspulje for ungeområdet og profilklubber bortset fra 3 profilklubber knyttet til kulturinstitutionerne, hvorfor denne bevilling er udtaget i årets tildeling. Midler afsat til flerårige bevillinger er derfor efter ændring på 1.203.000 kr.

Økonomi
Der henvises til ovenfor. Tildelingen sker under forudsætning af, at Køge Byråd godkender budgettet for 2020.
Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet ansøgning nr. 2 vedrørende "Det mobile Teater" genoptages til fornyet godkendelse på næste udvalgsmøde.   

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Bevilling til kyndelmisse 65.000 kr. i 2019 fastholdes.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Taget til efterretning.

Ad 6: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


104.   Forlængelse af kulturaftalen Kulturmetropol 2016-2019


Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. godkender den 1 årige forlængelse af den eksisterende kulturaftale
 2. godkender indsatsområder for den 1 årige forlængelse af den eksisterende kulturaftale
 3. godkender ny finansieringsmodel pr. 1. januar 2020
 4. tager orientering om Kulturmetropolens nye bestyrelse til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 4. marts 2019, at deltage i den nye kulturaftale 2020-24, der skal afløse den eksisterende kulturaftale Kulturmetropolen 2016-19. Kulturaftalen 2020-24 er imidlertid blevet udskudt til 2021 da Kulturministeriet har forlænget den eksisterende aftale med et år.

Ad. 1 Forlængelse af den nuværende kulturaftale
Kulturministeren har den 5. september 2019 sendt brev ud til kulturregionerne, hvori hun annoncerer, at hun forlænger den statslige medfinansiering af de nuværende kulturaftaler med et år før der bliver indgået nye 4-årige aftaler (se bilag 1).

Da den 1 årige forlængelse ligger ud over den nuværende aftale, der løber fra 2016-2019 indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at Køge Kommune fortsætter samarbejdet i Kulturmetropolen i 2020.  

Ad. 2 Indsatsområder i den 1 årige forlængelse af kulturaftalen
Kulturmetropolens styregruppe har den 21. juni 2019 godkendt de to indsatsområder, der skal arbejdes med i 2020:

 • Musikindsats
 • Ungeindsats

Herudover vil Kulturmetropolen benytte 2020 til at undersøge og forberede det nye indsatsområde for kulturaftale 2021-2024 'Et bedre liv med kultur' - tidligere omtalt som Kultur og Sundhed (se evt. bilag 2 for uddybende beskrivelser af alle indsatsområderne).

Ad. 3 Ny finansieringsmodel fra 1. januar 2020
Køge Kommune har hidtil betalt et årligt kontingent på 120.000 kr. for deltagelse i kulturaftalen. Beløbet er reguleret efter en såkaldt "trappemodel", der med Køge Kommunes indbyggertal på nu over 60.000 kr. (60.675 borgere pr. 1. januar 2019) stod til at stige til 180.000 kr. Se evt. bilag 3

Kulturmetropolens politiske styregruppe har den 15. marts 2019 besluttet, at indføre en ny finansieringsmodel, der skal erstatte trappemodellen med en "beløb pr. indbygger"-model. Beløbet pr. indbygger blev fastsat den 6. september 2019 til 2,75 kr. med et minimumsbeløb på 90.000 kr. pr. kommune. Det betyder, at Køge Kommune skal betale 166.856 kr. i årligt kontingent (se bilag 3).

Selv om Kulturministeriet netop har forlænget den nuværende kulturaftale med 1 år, ønsker Kulturmetropolens styregruppe fortsat, at den nye finansieringsmodel træder i kraft 1. januar 2020.

Ad. 4 Kulturmetropolens bestyrelse
Den 30. august 2019 var der valg til bestyrelsen i Kulturmetropolen. Formanden er fortsat Sengül Deniz, Ishøj Kommune, mens Katrine Skov, Gladsaxe Kommune og Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune blev valgt som næstformænd i Kulturmetropolen.

Økonomi
Køge Kommune skal i 2020 betale 166.856 kr. i kontingent (se bilag 3). Beløbet er indeholdt i Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2020.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt med et flertal bestående af Anders Bork (O), Bent Sten Andersen (O), Kirsten Larsen (C), Osama Mohamad (A), Thomas Kielgast (F). Imod stemte Ken Kristensen (V), da pengene ønskes brugt mere målrettet med større effekt lokalt i Køge Kommune.

Ad 4: Taget til efterretning.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


105.   Temadrøftelser 2019/2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og godkender temadrøftelsernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temadrøftelser, og at denne revideres hvert kvartal. Listen er derfor revideret på ny og rummer følgende forslag til 2019/2020:

November: Visionsseminar om Teaterbygningen
December: Budget 2020 og møde med Kultur- og Idrætsrådet
Januar: Opfølgning på Musikstrategien
Februar: Biblioteksområdet
Marts: Opsamling på strategier - Idrætsstrategi og Kulturstrategi
April: Kulturforankring i Køge Kyst-området

Temaerne er uddybet i det vedhæftede notat.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet og godkendt.
Bilag

Til toppen


106.   KøgeBibliotekernes åbningstid pr. 1. januar 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender åbningstider for KøgeBibliotekernes betjente åbningstid.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 7. oktober 2019, sag nr. 89, sag vedrørende KøgeBibliotekternes åbningstid. Sagen indeholdt fejl i de oplyste tider for betjent åbningstid og genfremsættes derfor til fornyet godkendelse i udvalget.

Forvaltningen indstiller, at:

 • Betjent åbningstid Herfølge fredag rettes fra kl. 14-17 til kl. 13-16
 • Betjent åbningstid Borup fredag rettes fra kl. 14-17 til kl. 13-16
 • Borgerservice light åbningstid fredag rettes fra kl. 10-13 til kl. 13-16.

De ændrede åbningstider har betydning for realisering af budgetbesparelsen på 440.000 kr. jf. budgetanalysen for 2020 og betyder samtidig, at skolebørn har mulighed for at gå direkte fra skole til biblioteket om fredagen. Borgerservice light rykkes til samme tidsrum, da medarbejderressourcerne følger den betjente åbningstid på Borup Bibliotek.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Kommunikation
KøgeBibliotekerne vil orientere om ændrede åbningstider i lokalpresssen, på institutionens hjemmeside samt facebook.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


107.   Ansøgning om areal til padelbane på Ravnsborg Stadion


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at en fodboldbane på Ravnsborg Stadion reduceres til fordel for etablering af areal til 1-2 padelbaner.
Baggrund og vurdering

Køge Badminton Klub og Firmaidræt Køge ansøger om tilladelse til at etablere en 1-2 padelbaner på Ravnsborg Stadion ud for Firmaidræt Køges Motionscenter.

En padelbane måler 10x20 m. Dvs. der søges om et areal på 10x40 meter og lidt plads rundt om banerne.

Padelsporten har stor fremgang i Danmark. Der er p.t. ikke padelbaner i Køge Kommune, og de to foreninger vil gerne være på forkant, så borgerne i Køge Kommune kan dyrke padeltennis i Køge Kommune i stedet for at de skal køre langt for at dyrke denne idræt.

Initiativet passer fint ind i Køge Kommunes idrætsstrategi 25-50-75, og initiativet vil løfte Ravnsborgområdet som et attraktivt idræts- og boligområde.

For uddybning af ansøgningen - se vedhæftede ansøgning.

Forslag til placering af banerne fremgår af vedhæftede tegning.

Etablering af areal til padelbaner vil indebære, at en af fire 11 mands baner på Ravnsborg Stadion reduceres, så den kun kan anvendes til 9-, 7- og 5 mands fodbold.

Der har i de senere år ikke været stor efterspørgsel efter fodboldbaner på Ravnsborg Stadion.

I sidste sæson (2018-2019) var der booket 9 baner (2 stk. 11 mands baner, 3 stk. 7 mands baner og 2 stk. 3 mands baner).

I denne sæson (2019-2020) er der booket 6 baner (1 stk. 11 mands bane, 3 stk. 7 mands baner og 2 stk. 5 mands baner). 

Der er p.t. kun knyttet to fodboldklubber til banerne på Ravnsborg Stadion.

Foreningerne påtager sig etablerings- og driftsudgiften til banerne.

Hvis foreningerne etablerer en ny folkeoplysende padeltennisforening, vil foreningen i henhold til de gældende retningslinjer kunne få aktivitetstilskud i forhold til antal unge under 25 år. Foreningen vil ikke kunne opnå lokaletilskud, idet der er tale om et udendørs anlæg.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at en 11 mands fodboldbane reduceres til 9-, 7- og 5 mands fodbold, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indgå en kontrakt med de to foreninger om, at der stilles et areal til rådighed til padeltennis mod at de to foreninger afholder alle udgifter til etablering og drift af banerne.

Økonomi
Ansøgningen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, jf. ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


108.   Sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 2. kvartal 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 2. kvartal 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Sygefraværsrapporten for de kommunale kulturinstitutioner i Køge Kommune pr. 30. juni 2019 viser et gennemsnitligt sygefravær på 3,8 %. Ligeledes vises sygefraværsprocenten for de foregående 12 måneder, som er på 2,5 %. Der er dermed tale om en stigning på 1,3 procentpoint fra sygefraværet i 2. kvartal 2018. 

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte rapport, men de har manuelt
indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (bilag "sygefraværsoverblik pr. 30. juni 2019"). Sygefraværet viser et gennemsnit på 2,7 % pr. 30. juni 2019, og 5,6 % for de foregående 12 måneder svarende til et fald på 2,9 procentpoint i perioden.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune er ved udgangen af 2. kvartal 2019 på 5,3%.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


109.   Vedligehold af kommunens bygninger 2020


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2020 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det forventes at der med vedtagelsen af budget 2020 afsættes 40,8 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten den 9. oktober 2019, vil den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden udgangen af 2019, således at arbejderne kan gå i gang fra bevillingstidspunktet.

Økonomi
Bemærk, at beløbene i de vedhæftede bilag er den bedste vurdering for det nuværende marked - tallene kan blive justeret, når der indgå aftaler.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


110.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede fra møder med:

 • Connect Køge
 • ICOMOS vedr. UNESCOs verdensarv og borgring
 • Foreninger om Kyndelmissen
 • Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

Der afholdes et stormøde i december vedr. den Maritime halvø.

Julefrokost udsættes til forårsfrokost i marts.


Til toppen


111.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Den 28. november 2019 afholdes stormøde om Borgring.

Til toppen


112.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


113.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


114.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.11.19