Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 01.10.2018 kl. 15:30 i Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

127.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Mødet afholdes i skolestuen på Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge, kl. 15.30.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


128.   Præsentation af Museum Sydøstdanmark og Køge Arkiverne


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om Museum Sydøstdanmark og Køge Arkiverne til efterretning.
Baggrund og vurdering
Direktør Keld Møller Hansen og afdelingsleder ved Museum Sydøstdanmark og leder af Køge Arkiverne Lene Brysting Renault viser rundt på Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv og giver en orientering om arbejdet i de to institutioner.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


129.   Drøftelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter sagen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget drifter bl.a. kommunens stadions og grønne områder, som omfatter bl.a. baner til fodbold, atletik, cricket, petanque, tennis og bueskytter samt arealer ved klubhuse, spejderhuse og de selvejende haller.

Da der jf. ovenfor er store samarbejdsflader mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har udvalget bedt om en orientering om ETK's serviceniveau på kommunens stadions og grønne områder m.v.

Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek (A), chef for ETK Petter Møller samt koordinator Lasse Yssing orienterer om ETK's serviceniveau på ovennævnte områder.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


130.   Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-09-2018
Sagen udsættes til næste møde.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet har i første halvår af 2018 drøftet mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde. Drøftelserne har fokuseret på at sikre rammerne for en tættere dialog med det brede foreningsliv til den ene side og med Kultur- og Idrætsudvalget til den anden side.

I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Idrætsrådet den 23. august 2018 at anbefale over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der sker en række ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets arbejde beskrives.

Ændringerne indebærer, at

 1. Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 10 til 14 repræsentanter og to tilforordnede
 2. mødefrekvensen for Kultur- og Idrætsrådet ændres fra to til fire årlige, ordinære møder
 3. der afholdes ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Udvidelsen af Kultur- og Idrætsrådet foreslås med henblik på at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet. Kultur- og Idrætsrådet foreslås således udvidet med

 • To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af foreninger vurderes at være underrepræsenteret
 • Én yderligere plads til fritidsforeningerne og én til "øvrige foreninger"
 • Én tilforordnet fra de selvejende idrætshaller og én tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner.

De tilforordnede har ikke stemmeret, og deres opgave vil være at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne. De tilforordnede skal bidrage til at sikre kontakten til henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner bredt i forbindelse med hallernes og institutionernes netværksmøder.

Ovenstående vil give et "kultur- og idrætsråd" på samlet 16 medlemmer.

Med henblik på at styrke dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås det, at der bl.a. planlægges et årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Endelig foreslås en mødefrekvens med fire årlige, ordinære møder – med fortsat mulighed for yderligere to årlige, ekstraordinære møder.

De foreslåede ændringer forudsætter en revision af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, som skal godkendes af Køge Byråd.

En godkendelse i Byrådet kan finde sted på Byrådets møde den 25. september 2018, således at et "suppleringsvalg" til Kultur- og Idrætsrådet kan finde sted på dialogmøde den 30. oktober 2018, og Kultur- og Idrætsrådet samtidig kan afholde henholdsvis forberedende og opfølgende møde for efterårets dialogmøde og foreningsundersøgelsen i hhv. oktober og november/december 2018.

Et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet vurderes muligt og relevant i forbindelse med budgetprocessen 2019, forventeligt primo september 2019.

Økonomi
Ændringerne i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.
Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


131.   Disponering af midler til den kortsigtede udvikling af Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget disponerer de afsatte 1 mio. kr. til den kortsigtede udvikling af Køge Marina.


Marinaudvalget 26-09-2018

Marinaudvalget anbefaler, at der disponeres 400.000 kr. til ny promenade og 480.000 kr. til konsulentbistand, samt 75.000 kr. til samarbejdsprojekt med Dansk Kyst- og Naturturisme og 75.000 kr. til uforudsete.

Baggrund og vurdering

I henhold til Kommissorium for Marinaudvalget skal udvalget over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslå anvendelsen af den afsatte 1 mio. kr. til konkrete initiativer.

Af kommissoriet fremgår det desuden, at de afsatte midler anvendes inden for tre spor – hhv.

 • Erhverv og turisme
 • Nye aktiviteter – nye målgrupper
 • Den attraktive lystbådehavn.

Under formålet "den attraktive lystbådehavn" ønsker Køge Marina at udlægge en promenade langs molekanterne i vandet mellem kriblekrable-platformen og hele vejen ud mod havnebadet. Promenaden/brodækket vil være ca. 250 meter langt og 3 meter bredt og bliver bygget ind mod land og fastholdt af de havnepæle, som er slået ned som sikkerhedspæle i forbindelse med udlægning af ny flydebro (bro 9).

Projektet kan overslagsmæssigt udføres for 450.000 kr. Beløbet dækker alene materialer som bærebjælker og beklædningstræ. Projektet vil forventelig tage 5-6 måneder at udføre, og kan påbegyndes fra omkring 1. december og være færdig til forsommeren 2019. Køge Marinas eget personale udfører opgaven, og der skal således ikke bruges eksterne håndværkere.

Forvaltningen foreslår dertil, at der under formålet "erhverv og turisme" afsættes 75.000 kr. til udarbejdelsen af koncepter og forretningsmodeller for Køge Marina Hostel, herunder afdækning af markedsgrundlag. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, som ventes at bidrage med 50.000 kr. til konsulentydelser samt med egne medarbejderressourcer.

Endelig vurderes det, at der vil være behov for at afsætte 400.000 kr. til øvrige konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for Køge Marina Hostel, supplerende miljøundersøgelser, udarbejdelsen af ny lokalplan, etc. Midlerne suppleres af de resterende 30.000 kr. af bevillingen til "forundersøgelser for vandrerhjem", således at der i alt reserveres 430.000 kr. til konsulentbistand.

Endelig foreslås der reserveret 75.000 kr. til uforudsete udgifter, som det overlades forvaltningen at disponere efter orientering af Marinaudvalget.

Samlet disponeres således alle 1.030.000 kr., som er til rådighed.

Økonomi

De samlede midler på 1.030.000 kr. foreslås disponeret således:

Promenade/brodæk 450.000 kr.
Samarbejdsprojekt med Dansk Kyst- og Naturturisme 75.000 kr.
Arkitekt- og planfaglig bistand, miljøundersøgelser etc. 430.000 kr.
Uforudsete udgifter 75.000 kr.
I alt 1.030.000 kr.

Beslutning
Marinaudvalgets forslag om disponering af 400.000 kr. til ny promenade og 480.000 kr. til konsulentbistand samt 75.000 kr. til samarbejdsprojekt med Dansk Kyst- og Naturturisme og 75.000 kr. til uforudsete udgifter blev godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


132.   Lejeaftaler på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

 1. tager orienteringen om lejeaftaler på Køge Marina til efterretning
 2. videresender sagen til drøftelse i Marinaudvalget.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 13. august 2018, at der ønskes en sag på næste møde med oversigt over lejeaftaler på Marinaen. På den baggrund er der udarbejdet oversigt over hhv. feriebolig-, erhvervs- og foreningslejemål på Køge Marina.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget videresender sagen til Marinaudvalgets drøftelse med henblik på at få Marinaudvalgets input til ændring af rammerne for lejeaftaler på Køge Marina.

Marinaudvalget har næste møde den 30. oktober 2018, og sagen ventes således genoptaget på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. november.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


133.   Overtagelse af brandsprøjte fra Museum Sydøstdanmark


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at det godkendes at 

 1. Museum Sydøstdanmark tilbageleverer en tidligere skænket brandsprøjte til Køge Kommune
 2. brandsprøjten placeres ved brandstationen i Lellinge.
Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark har fremsendt forespørgsel til Køge Kommune, om hvorvidt kommunen ønsker at få en brandsprøjte retur, som Køge Byråd skænkede til museet i 1940. Forvaltningen har undersøgt, hvor en sådan brandsprøjte vil kunne placeres, og fundet en placering ved brandstationen i Lellinge.

Forespørgslen fra Museum Sydøstdanmark skyldes, at museet har foretaget en samlingsgennemgang. I den forbindelse har museet besluttet at skille sig af med sin samling af hestevogne, der stammer fra det gamle Køge Museum, fordi vognene er i dårlig stand.

I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal genstande, der udskilles fra samlingen, tilbydes giveren, og museet har derfor kontaktet Køge Kommune for at høre, om kommunen var interesseret i at få brandsprøjten tilbage.

Det vides ikke, hvor gammel sprøjten er, men museet oplyser om brandsprøjten, at den har været placeret i et sprøjtehus i rådhusgården i Køge til brug for slukning af lokale brande, og at den er gået ud af drift ca. 1927.

Forvaltningen har undersøgt hvor brandsprøjten evt. vil kunne placeres, hvis Køge Kommune overtager den, og har bl.a. kontaktet brandstationen i Lellinge for at høre, om de var interesserede i at huse brandsprøjten. 

Lederen af brandstationen har sammen med museets konservator besigtiget brandsprøjten, og har meddelt forvaltningen, at de gerne vil opbevare brandsprøjten. Lederen oplyser, at de selv vil sørge for at fragte sprøjten til brandstationen, og at de forventer, at de med tiden vil sætte brandsprøjten i stand.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at brandsprøjten placeres ved brandstationen i Lellinge, vil den blive placeret under tag i en vognlade sammen med andre brandredningsfartøjer. Den vil være tilgængelig for offentligheden ved henvendelse til brandstationen.

Placeringen af brandsprøjten er godkendt af ETK, Køge Kommune.

Der er vedhæftet fotos af brandsprøjten, museets registreringsoplysninger samt en kulturhistorisk gennemgang af sprøjten.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med overtagelse af brandsprøjten, hvis den placeres hos brandstationen i Lellinge, som beskrevet i sagen.  
Beslutning
Ad 1 og 2. Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


134.   Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

 1. drøfter formål for Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2019
 2. beslutter datoer for studieturen.
Baggrund og vurdering

Alle fagudvalg i Køge Kommune har inden for valgperioden mulighed for at foretage en udenlandsk studietur med henblik på at hente viden og inspiration fra andre byer og kommuner.

Kultur- og Idrætsudvalgets studietur er planlagt til at finde sted i 2019. Med henblik på den videre planlægning anbefales det, at Kultur- og Idrætsudvalget har en drøftelse af relevante temaer for studieturen.

Studieturens formål blev tidligere drøftet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. juni 2018, og udgangen var, at der skulle arbejdes videre med et kulturhus-tema. I forlængelse heraf foreslås det, at der fokuseres på en kombination af kultur og idræt, enten i samme hus eller tæt på hinanden samt kunst i det offentlige rum.

Der foreslås følgende datoer for Kultur- og Idrætsudvalgets studietur:

 • onsdag den 27. marts til lørdag den 30. marts
 • onsdag den 24. april til lørdag den 27. april
 • tirsdag den 22. oktober til fredag den 25. oktober
 • onsdag den 30. oktober til lørdag den 2. november.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Sagen udsættes til næste møde.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


135.   Orientering fra formanden


Beslutning
Formanden orienterede om:
    • Møde med Connect Køge den 1. oktober 2018
    • At ”Minibudgetseminar” afholdes torsdag den 22. november 2018 kl. 8.30-15
    • Formandens besøgslog september 2018
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


136.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen deltog den 12. september 2018 i åbning af KØS udstilling Transit.

Forvaltningen afholdt den 25. september 2018 møde med interessentgruppen for Lellinge Multihus.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


137.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


138.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


139.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.07.19