Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 11.01.2021 kl. 14:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Idræts,- fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. idræts-, fritids og kulturplan godkendes
 2. den videre proces tages til efterretning

Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. orientering om  idræts-, fritids og kulturplan tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 27. august 2019 den reviderede masterplan for byudviklingsområdet i Køge Nord, kaldet Køge Nord Skovby, med ca. 1.600 nye blandede boliger, kontorbyggeri og erhverv. Visionen for den nye bydel rummer en række ambitioner på idræts- og kulturområdet og består af fire elementer:

 • Grøn boligby.
 • Bæredygtig bydel .
 • Aktive landskaber.
 • Kulturelle byrum.

For at understøtte byudviklingsområdets idræts-, fritids- og kulturliv besluttede Kultur- og Idrætsudvalget 30. marts 2020 at der udarbejdes en idræts-, fritids- og kulturplan. Denne forelægges nu til udvalgets behandling.

Idræts-, fritids og kulturplanen bygger videre på masterplanens vision for byudviklingsområdet og de vedtagne idræts-, kultur- og biblioteksstrategier. Idræts-, fritids- og kulturplanen skal sikre, at man politisk og administrativt har et idékatalog med tiltag til såvel midlertidige som varige kultur- og idrætsaktiviteter i byudviklingsområdet og omegn, ligesom en række idræts- og kulturfokuserede udviklingsprincipper skal kvalificere kommende tiltag i Køge Nord Skovby og omegn og bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel med fokus på sammenhængen med og nærheden til skov, strand og fællesskaber på tværs af Køge Nord.

Planens indhold
Idræts-, fritids- og kulturplanen er blevet til på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor politikere, embedsfolk, lokale aktører og borgere i løbet af foråret, sommeren og efteråret 2020 er inddraget gennem digital høring, borgermøde, gruppemøder, bilaterale møder og interviews i forskellige formater. Dermed er en bred skare af interessenter hørt og inddraget i udviklingen og kvalificeringen af planens indhold, som er: 

 • Et forord.
 • En indledning med beskrivelse af planens baggrund, formål og tilblivelse.
 • Udviklingsprincipper.
 • Idémapping .
 • Tiltag med beskrivelse af idé, målgruppe, aktører og tidsperspektiv.
 • Overvejelser om forankring og implementering af planen.

Udviklingsprincipperne bygger på best practice på idræts-, fritids- og kulturområdet og masterplanens vision for Køge Nord Skovby og skal anvendes til at udvikle, kvalificere og prioritere kommende indsatser, tiltag og projekter og samtidig sikre sammenhængen med udviklingen i Køge Nord og resten af kommunen.

Alle idéer, der er indkommet frem i løbet af processen, er vurderet ud fra udviklingsprincipperne, og idémappingen er et koncentratet af idéindsamlingen. Efterfølgende er der fokuseret på 10 tiltag, der samler én eller flere idéer, som er udfoldet i en ikke-prioriteret rækkefølge:

 1. Kvarterhus - bydelens mødested
 2. Aktiver støjvolden
 3. Aktivitets- og oplevelsesstier
 4. Madskoven
 5. Klimafestival i Køge Nord
 6. Fælleshaver
 7. Natur- og byggelegeplads
 8. Græsningslaug
 9. Fælles bålplads
 10. Aktive byrum og landskaber

Den videre proces
Forvaltningen udarbejder til mødet i februar 2021 forslag til handleplan til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen.

Projektleder Kira Maria Svankjær fra BARK Rådgivning præsenterer idræts-, fritids- og kulturplanen på mødet.

Økonomi
Udarbejdelse af idræts-, fritids- og kulturplanen afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2020 og 2021. Forligspartierne har afsat i alt 15 mio. kr. i 2021-23 til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord fordelt med 5 mio. kr. pr år.  
Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet der tilføjes ordet bevægelse på side 26. Der ønskes i arbejdet med handleplanen et særligt fokus på, hvordan de eksisterende foreninger inddrages i og bidrager til arbejdet.

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


3.   1. Økonomiske Redegørelse 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2021, herunder tager 1. Økonomiske Redegørelse 2021 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet forventes overholdt.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance. 

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. ud påvirkninger fra Covid-19 omkostninger. Der er ikke lavet et skøn for forventede Covid-19 omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådan estimat.

Tabellen i bilag 1 indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 19,7 mio. kr. svarende til budgettet.

Køge Bibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 28,3 mio. kr. svarende til budgettet 

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 26,7 mio. kr. svarende til budgettet.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 25,0 mio. kr. svarende til budgettet

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Drøftet og taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


4.   Forsamlingshuse - Covid-19 tilskud


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. beslutter hvorvidt man vil rette henvendelse til Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om manglende muligheder for at støtte forsamlingshusene på grund af forsamlingsbegrænsninger som følge af Covid-19
 2. i positivt fald godkender forslag til brev til Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening.
Baggrund og vurdering

Lidemark Forsamlingshus har henvendt sig til såvel forvaltningen som formanden for Kultur- og Idrætsudvalget med forespørgsel om, hvorvidt Køge Kommune kan give økonomisk tilskud til huset som følge af manglende indtægter på grund af Covid-19 og de dertil knyttede forsamlingsrestriktioner.

Forsamlingshuse har en kulturel værdi, især i de mindre samfund, hvor det er stedet man kan samles, både til private og kulturelle arrangementer.

Der er i forhold til de hidtidige hjælpepakker og kommunalfuldmagten ikke mulighed for at hjælpe dem, da de ikke betragtes som virksomheder. Forvaltningen har afdækket mulighederne for at en kommune kan hjælpe i forhold til folkeoplysningsloven, kommunalfuldmagten og serviceloven. Ingen af disse love og uskrevne regler giver mulighed for at støtte forsamlingshuset under Covid-19.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, hvorvidt man vil rette henvendelse til Kulturministeriet og Erhvervsministeriet samt Kommunernes Landsforening med opfordring til at hjælpe forsamlingshusene.

Hvis udvalget beslutter, at man vil rette henvendelse til de to ministerier og Kommunernes Landsforening om problematikken, har forvaltningen udarbejdet vedhæftede udkast til brev til godkendelse.

Økonomi
Ingen isolerede økonomiske konsekvenser for Køge Kommune for nuværende.
Beslutning

Ad 1: Godkendt, at der rettes henvendelse til ministerier og Kommunernes Landsforening.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


5.   Projekt leg og bevægelse og Get2Sport 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at der bevilges henholdsvis 125.000 kr. og 75.000 kr. til videreførelse af projekt "Leg og Bevægelse"  og projekt "Get2Sport" i 2021.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har årligt siden 2015 bevilget 125.000 kr. til Leg og Bevægelsesprojekt for dagtilbud og siden 2017 75.000 kr. til projektet Get2Sport.

Der søges om tilsvarende bevillinger i 2021 til videreførelse af projekterne.

I 2014 udarbejdede en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af Kultur og Idræt, Dagtilbudsafdelingen, Sundhedsafdelingen og PPR et forslag til et pilotprojekt om leg og bevægelse for dagtilbud. Arbejdsgruppen pegede på, at en mere koordineret og struktureret indsats kan være med til at sikre den motoriske udvikling hos småbørn, og at potentialet for en god motorisk udvikling starter i småbørnsalderen. Hvis der først kommer fokus på den motoriske udvikling senere i livet kan det være svært at rette op på, og for nogle vil udfordringerne følge dem videre i livet.

Get2Sport blev igangsat i 2017 i et partnerskab mellem Helhedsplanen, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Køge Kommune og Køge Boldklub. Parterne samarbejder om at styrke foreningslivets indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af flere børn og unge fra de boligsociale områder i Køge. Der er ansat en projektmedarbejder i Køge Boldklub, der har tæt kontakt til den tværgående børne- og ungekoordinator i Boligsocialt Fællessekretariat Køge.

Kultur- og Idrætsudvalget har siden henholdsvis 2015 (Leg og bevægelse) og 2017 (Get2sport) besluttet at bevilge ovennævnte beløb som en del af handleplanen under idrætsstrategien, som sædvanligvis har været til behandling på december mødet.

Projekterne forventes fra 2021 videreført som en del af den handleplan, som tilknyttes Bevæg dig for livet projektet. Udarbejdelse af handleplanen påbegyndes efter Byrådets underskrivelse af Bevæg dig for livet projektets aftalegrundlag. Aftaleunderskrivelsen forventes at finde sted i april.

Da de involverede parter i de to projekter (Gymnastikforeningen Køge Bugt, gymnastikafdelingen under Borup IF, Helhedsplanen, DIF Get2Sport og Køge Boldklub) imidlertid har brug for at vide, hvilke ressourcer de har til projekterne i 2021 i forhold til planlægning af det kommende års aktivitet, forelægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget på nuværende tidspunkt.

Økonomi
Beløbet kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget inden for puljen "Støtte til breddeidræt" som er på i alt 510.000 kr.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


6.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Møde med Køge Bueskyttelaug.
 • Møde med Køge Padelcenter.
 • Underskrevet kulturaftale vedr. kulturmetropolaftalen.

Til toppen


7.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling

Forvaltningen orienterer om:

 • Status på Køge Idrætspark.
 • Temamøderække.
Beslutning

Forvaltningen orienterede om

 • status på Køge Idrætspark
 • temamøderække
 • Kyndelsemisse
 • ansættelse af udførende projektleder på Bevæg Dig for Livet projekt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


8.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


9.   Vurdering af muligheder for ændring af leje (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


10.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


11.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.06.21